Whirlpool PDT 419, PDT 610, PDT 810, PDT 519, PDT 938, PDT 411, PDT 1035, PDT 1039, PDT 839, PDT 410 User guide

Whirlpool PDT 419, PDT 610, PDT 810, PDT 519, PDT 938, PDT 411, PDT 1035, PDT 1039, PDT 839, PDT 410 User guide
6cz10007.fm5 Page 17 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
TEKUTÉ BĚLIDLO (CHLORNAN)
BARVENÍ
PRACÍ PROGRAM
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
6cz10007.fm5 Page 18 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstraňte obal a zkontrolujte
6.Elektrické připojení
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
• Údaje o napětí, spotřebě energie a
elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní
straně dvířek pračky.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Spotřebič musí být podle zákona
uzemněn. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
• Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena.
2.Odstraňte přepravní šrouby
• Pračka je vybavena dvěma přepravními
šrouby, které chrání její vnitřek před
poškozením při přepravě. Před uvedením
pračky do provozu je bezpodmínečně
nutné přepravní šrouby odstranit (viz
“Instalace Odstranění přepravních šroubů”).
3.Instalace pračky
• Při přesunování pračky ji nesmíte táhnout za
vrchní desku.
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
• Seřiďte nožičky, aby pračka byla ve stabilní a
vyrovnané poloze (viz “Instalace / Seřízení
nožiček”).
4.Přívod vody
• Přívodní vodovodní hadici připojte v souladu
s místními platnými předpisy vodárenského
podniku (viz “Instalace/Připojení přívodní
hadice”).
• Přívod vody: pouze studená voda
• Vodovodní
kohoutek:
přípojka k hadici se závitem 3/4
100-1000 kPa (1-10 bar).
• Tlak:
5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj
umyvadla (viz “Instalace/Připojení vypouštěcí
hadice”)
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je
vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt)
18
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
600 mm
Výška:
850 mm
Hloubka: 600 mm
6cz10007.fm5 Page 19 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla.
Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka pračky.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
4.Dětská pojistka
recyklační symbol, krabici, v níž
• Jak dokládá
je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.
Při likvidaci obalového materiálu se řiďte
místními předpisy.
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
2.Jak snížit spotřebu energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li
prát maximální doporučené množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko kulička - speciální systém v odpaduzabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí (je-li jím Vaše
pračka vybavena).
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat “Předpírku” pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Na skvrny používejte před praním
odstraňovače skvrn, nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii tím, že budete používat 60° C
místo 90° C prací program nebo 40° C místo
60° C pracího programu.
• Šeřte časem i energií volbou vyšší rychlosti
odstředění, jestliže chcete prádlo sušit v
bubnové sušičce (pouze pro pračky s
nastavitelnou rychlostí odstředění).
5.Všeobecné rady
• Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte
a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• K omytí vnitřku pračky použijte neutrální
prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Dvířka neotvírejte silou.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte
v servisu. Přívodní kabel může vyměnit
pouze kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a
dodána do trh v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnic EU:
Směrnice 73/23/EHS o nízkém napětí
89/336/EHS směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice EU o značení
3.Likvidace obalu a starého spotřebiče
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pračku zlikvidujte v souladu s
místními předpisy o likvidaci.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být připojen k síti.
• Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte
z komory zbytky pracího prostředku.
19
6cz10007.fm5 Page 20 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
POPIS PRAČKY
1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředek
4. Servisní štítek
(na zadní straně dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
• Chcete-li dvířka otevřít,
stiskněte tlačítko na vnitřní
straně držadla a zatáhněte
• Dvířka zavřete tak, že je
pevně zatlačíte (západka
zapadne)
7. Filtr (za krytem)
8. Seřiditelná nožička
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Roztřiďte prádlo
1. Roztřiďte prádlo podle
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy
perte zvlášt'.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt': používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu , záclony a jiné
jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky
nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku.
Používejte zvláštní program pro prádlo určené
pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné
malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve
speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo
v polštářovém povlaku.
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty
mohou poškodit buben a hadice pračky.
20
3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Čištění skvrn
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory na prací
prostředky
nebo chlorové bělidlo
(podle
modelu).
• Zvlášt' odolné skvrny je třeba odstranit před
praním čističem skvrn.
Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo rozložte a načechrané ho vložte do
bubnu. Dodržujte množství uvedená v tabulce
programů: Přílišné množství prádla má za
následek špatné prací výsledky a zmačkané
prádlo.
3. Uzavřete dvířka.
6cz10007.fm5 Page 21 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku
Dávkování
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací
prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla:
• plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
• poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou
náplň;
• minimální náplň (asi 1 kg): polovina
dávky doporučené pro maximální náplň;
• tvrdosti vody v místě vašeho bydliště
(vyžádejte si informace u vodárenského
podniku): u měkké vody je třeba ve
srovnání s tvrdou vodou menší množství
pracího prostředku.
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit
nadbytečné množství pěny a tím snížit účinnost
praní. Zjistí-li pračka, že se tvoří příliš velké
množství pěny, může se zablokovat
odstřeďování.
Málo pracího prostředku způsobuje: zašedlé
prádlo, usazeniny na bubnu, hadicích a
topném tělese.
U programů s touto funkcí můžete ve fázi
předpírky používat tekutý prací prostředek.
V tomto případě nasypte do komory pro hlavní
praní pouze práškový prací prostředek
.
Používáte-li koncentrované avivážní
prostředky, nalijte do násypky vodu až ke
značce “MAX”.
Používáte-li vysoce koncentrované práškové
nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru
koule nebo pytlíčku.
Poznámky:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte
nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté
prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Používáte-li prostředky na změkčování vody,
barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou
vhodné do automatické pračky. Prostředky
proti vodnímu kameni by mohly obsahovat
složky, které mohou poškodit části vaší pračky.
V pračce nepoužívejte rozpouštědla
(např.benzín apod.).
V pračce neperte látky, které byly ošetřeny
rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
Tvrdost vody: měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku
Tvrdost vody
Vlastnosti
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
Německá
stupnice
°dH
0-7
7-14
14-21
nad 21
Francouzská
stupnice
°fH
0-12
12-25
25-37
nad 37
Clarkova
stupnice
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
21
6cz10007.fm5 Page 22 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
Přidávání pracích prostředků a přísad
1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky.
Násypka má tři nebo čtyři komory podle modelu.
2. Nasypte prací prášek:
A
• Program s předpírkou a hlavním praním
• Hlavní prací program bez předpírky
Používáte-li tekuté prací prostředky, vyjměte
barevnou vložku (je-li u modelu “C”) a zasuňte
ji do komory.
Stupnice na vložce usnadňuje dávkování.
• Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky,ale
pouze ke značce “MAX” (tříkomorový model “B”).
• Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX”
(čtyřkomorový model “A”, “C”).
B
• Odstraňovače skvrn
• Prostředek ke změkčování vody
(pro vodu se stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
3. Násypku pracích prostředků úplně zavřete.
Tekutý prací prostředek můžete použít pouze pro hlavní
praní u programů bez předpírky.
C
Škrobení
V nádobě s asi 1 litrem vody rozpust'te/zřeďte
škrob, v prášku nebo tekutý. Naplňte pračku
prádlem, zavřete dvířka, zvolte “Máchání a
odstřeďování” a spust'te. Když se pračka
začne naplňovat, nalijte rozpuštěný škrob do
komory násypky na prací prostředky
. Hned
poté komoru spláchněte asi půl litrem vody
TEKUTÉ BĚLIDLO (CHLORNAN)
Tekuté bělidlo je možné použít dvěma způsoby
(hypochloran).
UPOZORNĚNÍ:
V pračce, která nemá zvláštní dávkovací
komoru na bělidlo
, je možné použít pouze
předbělovací metodu (viz bod 2).
22
1. Tradiční způsob:
• Bělidlo přidejte do komory na bělidlo
.
• Do komory na prací prostředek pro hlavní
praní přidejte prací prostředek
.
• Zvolte program a teplotu a zapněte pračku.
• Pračka automaticky ve vhodné době vypustí
oba prostředky do prací lázně, prací
prostředek do hlavního praní a bělidlo
během druhého máchacího cyklu.
6cz10007.fm5 Page 23 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
2. Předbělovací metoda:
Prádlo s těžko odstranitelnými skvrnami je
možné v pračce před spuštěním běžného
pracího programu PŘEDBĚLIT. Bělidlo zřeďte
v menší nádobě mimo pračku asi s 1l vody.
Pro modely vybavené voličem teploty:
• Programový volič nastavte na program 4.
• Volič teploty nastavte na Min.
Pozor: Bělení je možné jen při praní ve
studené vodě, jinak by se Vaše prádlo i pračka
mohly poškodit.
Pro modely bez voliče teploty:
• Nastavte programový volič na program 5.
• Stiskněte tlačítko speciální funkce “praní za
studena” (pokud je model touto funkcí
vybaven).
Pozor: Bělení je možné jen při praní ve
studené vodě, jinak by se Vaše prádlo i pračka
mohly poškodit.
Zředěné bělidlo nalijte do komory
a pračku
spust'te.
Po tomto praní s předbělením spust'te běžný
program, při kterém můžete vyprat i jiné,
nebělitelné prádlo. Do komory
přidejte
prací prostředek a spust'te prací program.
Při tomto druhém praní může stačit prací
program s nižší teplotou (např. 40°C), nebot'
prádlo již prošlo předbělením. Tak je možné
ušetřit energii.
Poznámka:
Bělidlo používejte jen na tkaniny, které se mohou
bělit.
BARVENÍ
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají
z barviva, ustalovače a soli.
Barvivo, ustalovač a sůl nasypte přímo do
prázdného bubnu a teprve pak naplňte pračku
prádlem.
• Používejte pouze výrobky vhodné do
automatických praček.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech
pračky mohou barviva a bělidla zanechat
skvrny.
23
6cz10007.fm5 Page 24 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
PRACÍ PROGRAM
Jak zvolit program:
1. Připojte spotřebič.
2. Otevřete přívod vody.
3. Programový volič nastavte na požadovaný program.
4. Podle modelu nastavte volič teploty na požadovanou teplotu.
5. Podle modelu nastavte volič rychlosti odstředění na požadovanou rychlost odstředění.
6. Jestliže chcete, zvolte přídavné funkce stiskem příslušných tlačítek.
Dalším stiskem tlačítka můžete tyto funkce opět vypnout.
7. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
Světelná kontrolka se rozsvítí (je-li u Vašeho modelu).
Zablokování dvířek
Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.
Když se programový volič dostane do polohy “Stop” nebo když dojde k přerušení přívodu
elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za jednu minutu.
V případě přerušení elektrického proudu neotvírejte dveře, protože by z pračky mohla uniknout
horká voda.
Konec programu
Programový volič je v poloze stop.
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Kontrolka zhasne.
2. Speciální funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi jednu minutu).
5. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
N.B. Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.
Změna programu
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program.
3. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Spustí se nový program.
Pro tento program nepřidávejte žádné další prací prostředky.
Změna funkcí
Funkce můžete zvolit nebo měnit bez vypínání spotřebiče.
Přerušení programu nebo přestávka
Jak přerušit na určitou dobu probíhající program a pak později pokračovat:
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp”.
Zrušení programu
Jestliže je třeba probíhající program předčasně ukončit a zrušit, je třeba před otevřením dvířek
odčerpat vodu:
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp” a pračku vypněte.
2. Programový volič nastavte na program “Vypouštění”.
3. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”, abyste zapnuli program “Vypouštění”.
24
6cz10007.fm5 Page 25 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
JAK VYJMOUT FILTR
1. Pračku vypněte a vypust'te vodu (viz další
odstavec “Jak vypustit zbylou vodu”).
2. Pomocí mince otevřete kryt filtru.
3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, nevytahujte ho ale úplně (použijte-li na
uchopení držáku filtru kleště, bude šroubování
jednodušší).
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtr všech cizích předmětů.
8. Přesvědčete se, že rotor čerpadla se volně pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět na místo a zašroubujte ve směru
hodinových ručiček, až zaklapne.
10. Do násypky na prací prostředky nalijte 1/2 l vody
a přesvědčete se, že voda z filtru nevytéká.
11. Kryt uzavřete.
Filtr kontrolujte nejméně dvakrát až třikrát ročně, a jeli to nutné, vyčistěte ho.
• Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští
vodu nebo neodstřeďuje.
• Vyjměte filtr, jestliže je čerpadlo zablokované
nějakým předmětem (knoflíkem, mincí, zavíracím
špendlíkem apod.)
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
2
6
4
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
1. Pračku vypněte.
2. Pračku odpojte od sítě.
3. Uvolněte spojku odpadní hadice na zadní části pračky
(viz šipka) A a B.
4. Nádobu vhodné velikosti umístěte vedle pračky.
Poznámka: Po správném vypuštění zůstane v pračce až 1 litr
vody, ale při zastavení během programu může být v pračce až
20 litrů vody a při zablokování čerpadla dokonce až 40 litrů.
5. Odpadní hadici skloňte do vhodné nádoby a nechte vodu
odtéci.
Poznámka: Před vypuštěním vody se přesvědčete, že voda
už vychladla.
6. Počkejte, až proud přestane.
7. Odpadní hadici opět upevněte na zadní stranu pračky
(viz šipka B), jinak hrozí nebezpečí prosakování, a normální
plnicí a vypouštěcí funkce není možné zaručit.
8. Odpadní hadici vyměňte za oblouk ve tvaru “U” a upevněte ho.
Kdy vypouštět zbylou vodu?
• Při přepravě (stěhování) pračky.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde
teplota klesá pod bod mrazu. V takovém případě je
třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
25
6cz10007.fm5 Page 26 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Těsnění otřete podle potřeby vlhkým hadříkem.
• Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech
těsnění neuvízly cizí předměty.
Filtr
• Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát
ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Násypka na prací prostředek
1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem
uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak
zásuvku vytáhněte.
2. Vyjměte vložky z komory na změkčovadla a sifon z
komory na bělidlo (jsou-li u modelu, čtyřkomorový
model “A”).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat'te je na místo a násypku na prací prostředek
opět zasaďte. Sifon pevně zatlačte na místo.
A
26
6cz10007.fm5 Page 27 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
Sítkové filtry hadic
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pro pračky s rovnou přívodní hadicí “A”
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte hadici k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
A
Pro pračky s hadicí Aquastop “B”
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Filtr vyčistěte.
4. Hadici Aquastop přišroubujte zpět k vodovodnímu kohoutku.
5. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
B
27
6cz10007.fm5 Page 28 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je zástrčka zasunutá do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy).
• je stisknuté tlačítko “Zap/Vyp”.
• je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak,
otevřete kohoutek a nejprve pračku vypněte
a pak zapněte.
• jsou dvířka spotřebiče správně zavřená
(dětská pojistka);
• jste zvolili a spustili program;
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a pevně instalovaná na
všech čtyřech nožičkách (viz “Pokyny k
instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby. Před
uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby
odstranit (viz “Pokyny k instalaci”).
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”,
zrušte tuto funkci opětovným stiskem
tlačítka;
• jste omylem nestiskli tlačítko “Zap/Vyp”;
stiskněte opět tlačítko “Zap/Vyp”.
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo.
Zásah Aquastopu (podle modelu)
Jestliže pračka zjistí prosakování vody, čerpá
nepřetržitě vodu.
Pračku vypněte, odpojte ji a přesvědčte se, že
je vodovodní kohoutek zavřený.
“Aquastop” může být spuštěn:
1. příliš velkým množstvím pěny;
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve
spotřebiči.
Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě,
aby nahromaděná voda mohla ze spodku
spotřebiče. Pak:
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohoutek úplně otevřený;
• není přívodní hadice přehnutá;
• není filtr hadice zanesený;
• není voda v přívodní hadici zamrzlá;
Pozn: Pak pračku vypněte a znovu zapněte.
1. připojte spotřebič k přívodu elektřiny,
2. Otevřete vodovodní kohoutek,
3. znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
Důležité upozornění: jestliže se závada
znovu objeví, zavolejte do servisu a sdělte
další podrobnosti (viz “Servis”).
Voda po praní neodtéká.
Prádlo je špatně odstředěné:
Ověřte si, zda:
• je vypouštěcí hadice správně instalovaná
(viz “Pokyny k instalaci”);
• není filtr zablokovaný.
• není vypouštěcí hadice zamrzlá.
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”.
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt'ování
nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte
do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové
předložky, koupací pláště apod.), může tento
systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby
pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká,
dokonce odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.
• je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
• přílišné množství pěny může zabránit
odstřeďování. Zkontrolujte, zda používáte
správnou dávku pracího prostředku
Důležité upozornění: pračka je vybavena
bezpečnostním systémem. Program se po
několika minutách přeruší, jestliže dojde k
jedné z následujících skutečností:
• nepřitéká voda;
• čerpadlo je zablokované.
• Jestliže se čerpadlo zablokovalo, vypněte
spotřebič a vyčistěte ho (viz “Jak vyjmout filtr”).
Pak spotřebič znovu zapněte.
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý
(viz “Údržba a čištění”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi
přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem
mohou být zanesené |viz “Údržba a čištění”.
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Viz též “Prací prostředky a přísady”.
28
6cz10007.fm5 Page 29 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
Sdělte:
1. Pokuste se opravit poruchu sami
(viz “Jak odstranit závadu”).
2. Znovu spust'te program, zda se závada
projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
• V čem závada spočívá.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je na vnitřní straně
dvířek.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou
uvedeny na záručním listu. Nebo se můžete
obrátit na prodejce, u kterého jste pračku
koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy nepřemíst'ujte pračku tak, že byste ji drželi za pracovní desku.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”,
“Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (povinné) (viz “Instalace”).
29
6cz10007.fm5 Page 30 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
INSTALACE
Odstraňte přepravní šrouby
Pračka je vybavena dvěma přepravními šrouby a jednou
přepravní vzpěrou, která chrání její vnitřek před poškozením
při přepravě.
Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně
nutné přepravní šrouby a přepravní vzpěru odstranit.
Pračka se dodává se dvěma šrouby a přepravní vzpěrou.
1. Vyšroubujte černý šroub (A) šroubovákem.
2. Vyšroubujte šroub (B) na červené přepravní vzpěře.
3. Silnějším tahem za červené držadlo vytáhněte celou
přepravní vzpěru (C) a odložte ji stranou.
Šrouby a vzpěru si uschovejte pro budoucí použití.
Poznámka: Před přepravou pračky opět namontujte
přepravní šrouby a vzpěru podle výše uvedeného postupu v
opačném pořadí. Ke správné montáži přepravních šroubů a
vzpěry je nutné odstranit horní desku pračky, a to po
odpojení pračky od přívodu vody a elektřiny.
Seřiďte nožičky
Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte ji podle potřeby
seřízením vyrovnávací nožičky (nedávejte kousky dřeva
apod. pod nožičky):
• Seřiďte pravou nožičku otáčením ruky tak, aby se všechny
čtyři nožičky správně dotýkaly země.
V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze, je třeba její
váhu rozložit pomocí překližkové desky o rozměrech 60 x 60 cm
a tloušt'ce minimálně 3 cm.
Překližkovou desku připevněte k podlaze.
30
6cz10007.fm5 Page 31 Monday, June 10, 2002 3:12 PM
Připojte přívodní vodovodní hadici
Pro modely s rovnou hadicí “A”
1. Vložte filtr na nečistoty (již předmontovaný na konci hadice
nebo součástí příslušenství) do spojky vodovodního
uzávěru se závitem.
2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek, nejlépe rukou.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.
4. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky
úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí
dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou
zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
A
Pro modely s hadicí Aquastop “B”
Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od
elektrické sítě.
1. Vyšroubujte spojku se závitem zasunutou do kohoutku.
2. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky
úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou
3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu
může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu kohoutku
ohřívače vody, který není pod tlakem.
Přívodní hadice a plastový krabice na kohoutku obsahují
elektrické prvky. Hadici proto nepřeřezávejte a plastovou
krabici neponořujte do vody.
B
Připojte vypouštěcí vodovodní hadici
Odpadní hadice
• Připojení odpadní hadice k odvodu.
1. Sejměte odpadní hadici z levého držáku;
viz šipka (A).
Důležité upozornění:
Nikdy neuvolňujte spoj odpadní hadice;
viz šipka (B), jinak by voda mohla vytéci na podlahu (a
horkou vodou byste se mohli opařit) a normální plnicí a
vypouštěcí funkce pračky by nebylo možno zaručit.
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí
oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla nebo vany. Malá
umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
3. Minimální výška odpadu: 60 cm.
Maximální výška oblouku ve tvaru U: 90 cm.
4. Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu
a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Maximální celková délka odpadní hadice je 2,5 m.
Důležité upozornění:
• Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své
délce zalomená.
• Dbejte na to, aby při zapnutí spotřebiče nespadla.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement