Whirlpool | ADG 175 | Instruction for Use | Whirlpool ADG 175 Instruction for Use

ADG 175
SADRÆAJ
VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI
PRO»ITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE PERILICE
3
ZBRINJAVANJE
4
UPUTE ZA UPORABU
4
PRIJE PRVE UPORABE
5
PUNJENJE KOŠARE POSU–EM
10
POKRETANJE PROGRAMA PRANJA
12
ODRÆAVANJE I »IŠΔENJE
15
UPUTE ZA UGRADNJU
17
U SLU»AJU PROBLEMA
23
IZJAVA O SUKLADNOSTI
26
2
Whirlpool
Upute za uporabu
Perilica posua
ADG 175
ProËitajte ove upute
Molimo da prije uporabe ove perilice paæljivo
proËitate ove upute koje Êe vam pomoÊi u
pravilnom korištenju i odræavanju perilice.
Zadræite ovaj priruËnik za kasniju uporabu.
Predajte ga novom vlasniku ako perilicu
poklanjate ili prodajete.
Ovaj priruËnik sastoji se od napomena o
sigurnosti, uputa za uporabu i ugradnju,
rješavanja potencijalnih problema itd.
Prije pozivanja servisa
Poglavlje o uklanjanju problema pomoÊi
Êe vam da sami riješite neke uobiËajene
probleme.
Ne moæete li problem ukloniti sami, molimo
sa da se obratite ovlaštenom servisu.
NAPOMENA:
Zbog kontinuiranog razvoja i nadogradnje
proizvoaË ima pravo na izmjenu i
nadogradnju ureaja bez najave.
3
1. Važne napomene o sigurnosti
ProËitajte sve upute prije uporabe perilice
UPOZORENJE!
Prilikom korištenja perilice, pridræavate se niæe
navedenih mjera opreza
UZEMLJENJE
• Ovaj ureaj mora biti uzemljen. U sluËaju
kvara ili nepravilnosti, uzemljenje Êe smanjiti
opasnost od strujnog udara tako da struji
omoguÊi putanju najmanjeg otpora. Ova
perilica je opremljena kabelom s vodiËem za
uzemljenje opreme i uzemljenim utikaËem.
• UtikaË mora biti spojen u odgovarajuÊu
utiËnicu koja je ugraena i uzemljena u
skladu sa svim lokalnim propisima.
UPOZORENJA!
• Nepravilno spajanje vodiËa za uzemljenje
moæe rezultirati opasnošÊu od strujnog
udara. Niste li sigurni je li ureaj pravilno
uzemljen, upitajte struËnog elektriËara
ili predstavnika ovlaštenog servisa. Ako
utikaË kabela ureaja ne pristaje u utiËnicu,
nemojte ga modificirati. Neka struËni
elektriËar ugradi odgovarajuÊu utiËnicu.
UPOZORENJA! PRAVILNA UPORABA
• Nemojte pogrešno koristiti, sjediti ili stajati
na vratima ili košarama perilice.
• Nemojte koristiti perilicu ako sve ploËe kuÊišta
nisu pravilno postavljene na mjesto. Otvarate
li vrata dok perilica radi uËinite to vrlo paæljivo
jer postoji opasnost od štrcanja vode.
• Na otvorena vrata nemojte stavljati nikakve
teške predmete, niti na njima stajati. Perlica
bi se tako mogla prevrnuti.
• Prilikom stavljanja posua za pranje
1) Postavite oštre predmete tako da ne
oštete brtvu vrata.
2) Upozorenje: Noæevi i drugi pribor oštrih
vrhova moraju se staviti u košaru s
oštricama okrenutima prema dolje ili
postaviti u vodoravan poloæaj.
• PlastiËni predmeti ne smiju doÊi u kontakt s
grijaÊim elementom. (Ovaj naputak odnosi
se samo na modele s vidljivim grijaÊim
elementom.)
• Po završetku ciklusa pranja provjerite je li
odjeljak za deterdæent prazan.
• Nemojte prati plastiËne predmete osim ako
nisu oznaËeni za sigurno pranje u perilici.
Ako plastiËni predmeti nemaju takvu
oznaku, provjerite preporuke proizvoaËa.
• Koristite samo deterdæente i sredstva za
ispiranje namijenjene strojnom pranju posua.
• U ovoj perilici nikad nemojte koristiti
sapun, deterdæent za rublje ili za ruËno
pranje posua. Te proizvode dræite dalje od
dohvata djece.
• Dræite djecu dalje od deterdæenata i
sredstava za ispiranje i otvorenih vrata
perilice jer u njima nakon pranja još uvijek
moæe biti malo deterdæenta.
• Ovu perilicu ne smiju koristiti osobe
(ukljuËujuÊi djecu) smanjenih fiziËkih,
osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni
osobe s nedostatkom potrebnog znanja
i iskustva, bez nadzora ili pomoÊi osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci igru s ovim ureajem
i uvijek ih imajte na oku kad su u blizini
perilice.
• Deterdæenti za pranje posua su izrazito
alkalni i stoga mogu biti iznimno opasni
u sluËaju gutanja. Izbjegavajte kontakt
s koæom i oËima i dræite djecu dalje od
perilice kad su vrata otvorena.
• Vrata perilice ne biste smjeli ostavljati
otvorena kako se netko na njih ne bi
spotaknuo. Kako biste sprijeËili opasnost
od strujnog udara, u sluËaju ošteÊenja
kabela zamjenu treba prepustiti ovlaštenom
servisu.
• Prije zbrinjavanja dotrajale perilice, skinite
njezina vrata.
• Ambalaæu zbrinite na pravilan naËin.
• Koristite perilicu samo u skladu s njezinom
namjenom. Tijekom ugradnje mreæni kabel
se ne smije prekomjerno ili opasno savijati
ili prikliještiti. Nemojte mijenjati svojstva
tipaka i kontrola.
• Perilica se mora spojiti na dovod vode uz
uporabu novih cijevi. Stare i rabljene cijevi
ne smiju se koristiti.
• U perilici je moguÊe prati maksimalno 9
kompleta posua (za 9 osoba).
• Maksimalni dopustivi pritisak dovodne
vode je 1 Mpa.
• Minimalni dopustivi pritisak dovodne vode
je 0,04 Mpa.
PAŽLJIVO PRO»ITAJTE I SLIJEDITE OVE NAPOMENE O SIGURNOSTI
SA»UVAJTE OVAJ PRIRU»NIK
4
2. Zbrinjavanje
Pravilno zbrinite ambalaæu perilice. Materijal
od kojeg je naËinjena ambalaæa moæe se
reciklirati.
PlastiËni dijelovi su oznaËeni standardnim
meunarodnim skraÊenicama.
• PE —— za polietilen, odnosno
materijal omota
• PS —— za polistiren, odnosno materijal
zaštitnih umetaka
• POM — polioksimetilen, odnosno
plastiËni dræaËi
• PP —— polipropilen, odnosno lijevak
za stavljanje soli
• ABS — Akrilonitril-butadien-stiren,
odnosno kontrolna ploËa
• Kartonski dio ambalaæe naËinjen je od
recikliranog papira i potrebno ga je baciti u
spremnik za recikliranje papira.
• Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
pomaæete u spreËavanju potencijalno
štetnog djelovanja na okoliš i ljudsko
zdravlje.
• Pojedinosti o recikliranju ovog proizvoda
zatraæite u uredu lokalne samouprave.
ZBRINJAVANJE: Nemojte bacati staru
perilicu s ostalim otpadom. Nju je potrebno
zbrinuti zasebno zbog posebne obrade.
UPOZORENJA!
• Materijal od kojeg je naËinjena ambalaæa
moæe biti opasan za djecu!
• Ambalaæu i stari ureaj odnesite na
zbrinjavanje u reciklaæni centar. Prije
toga prereæite mreæni kabel kako biste
onesposobili sklop za zatvaranje vrata.
3. Upute za uporabu
VAŽNO!
Za najbolje rezultate rada vaše perilice prije prve uporabe proËitajte sve upute za uporabu.
Kontrolna ploËa
1
2
3
4
Indikator programa: kad odaberete
program pranja, zasvijetlit Êe odgovarajuÊi
indikator.
Tipke za odabir programa: pritiskom na
neku od ovih tipaka bira se program
pranja.
Žaruljica upozorenja na koliËinu soli
i sredstva za ispiranje: svijetli kad je
potrebno dodati sol ili sredstvo za
ispiranje.
PokazivaË: prikazuje vrijeme odgode ili
kodove pogrešaka.
5
Tipka za odgodu poËetka programa:
pritisnite ovu tipku za podešavanje
vremena nakon kojega Êe se program
pokrenuti. PoËetak pranja moæete
odgoditi za 24 sata. Jedan pritisak te tipke
odgaa poËetak pranja za jedan sat.
6 u 1 indikator/tipka funkcije 3 u 1: za odabir i
prikaz 3 u 1.
7 Indikator ukljuËenosti: svijetli kad
pritisnete tipku ON/OFF za ukljuËenje
perilice.
8 Tipka ON/OFF: Za ukljuËenje/iskljuËenje
perilice.
5
Dijelovi perilice
Prednja strana
Straænja strana
7
1
2
3
8
4
5
9
6
10
11
12
13
on
O ff
1
2
3
4
5
6
7
Gornja košara
Prskalice
Donja košara
Spremnik za sol
Glavni filter
Odjeljak za deterdæent
Polica za šalice
8
9
10
11
12
13
Košara za jedaÊi pribor
Grubi filter
Odjeljak sredstva za ispiranje
PrikljuËnica odvodne cijevi
PrikljuËnica dovodne cijevi
Plitica za sakupljanje vode
4. Prije prve uporabe
Prije prve uporabe perilice:
A Podesite omekšivaË vode
B U spremnik za sol ulijte pola litre vode i
zatim ga napunite solju za perilice posua.
C Ulijte sredstvo za ispiranje
D Stavite deterdæent
A. OMEKŠIVA» VODE
OmekšivaË vode mora se podesiti ruËno
pomoÊu preklopke za podešavanje tvrdoÊe
vode.
OmekšivaË vode iz vode uklanja minerale i
soli koji mogu štetno utjecati na rad ureaja.
Što je veÊi udio tih minerala i soli, voda
je tvra. OmekšivaË bi trebalo podesiti u
skladu s tvrdoÊom vode u vašem podruËju.
Pojedinosti o tvrdoÊi vode moæete zatraæiti od
lokalne vodoprivredne tvrtke.
Podešavanje potrošnje soli
Perilica omoguÊava podešavanje potrošnje
soli u skladu s tvrdoÊom vode. Tako se moæe
optimizirati potrošnja soli.
Molimo da podesite potrošnju soli u skladu s
uputama u nastavku.
Odvrnite Ëep spremnika za sol.
Na spremniku postoji prsten sa strelicom
(pogledajte sliku). Ako je potrebno, okrenite
ga suprotno od smjera kazaljke sata, od
oznake “-” prema oznaci “+”, u skladu s
tvrdoÊom vode.
6
Savjetujemo da podesite u skladu sa sljedeÊom tablicom:
TVRDOΔA VODE
˚dH
˚fH
˚Clarke
mmol/l
Poloæaj
selektora
0~8
8~22
22~45
45~60
0~14
14~39
39~80
80~107
0~10
10~28
28~56
56~75
0~1.4
1.4~3.9
3.9~8
8~11
/
Srednji
+
Napomena: 1
°dH = 1,25
°DH: njemaËka mjera
°Clarke = 1,78
Clark: britanska mjera
°fH = 0,178 mmol/l fH:
francuska mjera
Potrošnja
soli (grama
po ciklusu)
Autonomija
(ciklusi/1
kg)
0
20
40
60
/
50
25
16
Napomena: 2
“/”
“-”
“+”
“Srednji”
Nije potrebno dodavati sol
Podešavanje prema “-”
Podešavanje prema “+”
Podešavanje izmeu oznaka
“-” i “+”
Pojedinosti o tvrdoÊi vode zatraæite od lokalne vodoprivredne tvrtke.
B. STAVLJANJE SOLI U OMEKŠIVA»
Uvijek koristite sol namijenjenu uporabi s
perilicom.
Spremnik za sol nalazi se ispod donje košare i
treba se napuniti na sljedeÊi naËin:
Paænja!
• Koristite iskljuËivo sol namijenjenu uporabi
s perilicama posua! Bilo koja druga sol,
naroËito kuhinjska, Êe oštetiti omekšivaË
vode. Jamstvo ne vrijedi u sluËaju šteta
prouzroËenih uporabom neodgovarajuÊe
soli i proizvoaË ih nije duæan kompenzirati.
• Stavite sol neposredno prije pokretanja
jednog od kompletnih programa pranja.
To Êe sprijeËiti da na dnu perilice ostanu
zrna soli ili slana voda koji mogu prouzroËiti
koroziju.
Otvaranje
A Izvadite donju košaru i zatim odvrnite i
skinite Ëep sa spremnika za sol. 1
B Prije prvog pranja ulijte 1 litru vode u
spremnik za sol perilice.
C Stavite lijevak (isporuËen) u otvor i uspite
oko 1 kg soli. Normalno je da mala
koliËina vode iscuri iz spremnika za sol. 2
D Nakon punjenja spremnika vratite Ëep
na mjesto i Ëvrsto ga zavrnite u smjeru
kazaljke sata.
E ObiËno Êe se æaruljica upozorenja na
koliËinu soli ugasiti unutar 2-6 dana nakon
punjenja spremnika solju.
F Program pranja valja pokrenuti odmah
nakon stavljanja soli (savjetujemo da
to bude namakanje ili kratki program).
U suprotnom slana voda moæe oštetiti
sustav filtera, pumpu ili druge vitalne
dijelove perilice. To nije pokriveno
jamstvom.
7
NAPOMENE:
1. Sol se mora staviti u spremnik samo kad
zasvijetli æaruljica upozorenja na koliËinu
soli. Ovisno o tome koliko se sol brzo
topi, æaruljica upozorenja još uvijek moæe
svijetliti iako je spremnik pun.
Ako vaš model perilice na kontrolnoj ploËi
nema æaruljicu upozorenja na koliËinu soli,
moæete ocijeniti kad je potrebno dodati
sol prema broju ciklusa pranja.
2. Ako se sol prospe, uklonite je
pokretanjem programa namakanja ili
kratkog programa.
C. PUNJENJE ODJELJKA ZA SREDSTVO
ZA ISPIRANJE
Odjeljak sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje se oslobaa tijekom
posljednjeg ispiranja kako na posuu ne
bi ostale kapljice vode koje mogu ostaviti
mrlje i pruge. Takoer poboljšava sušenje
omoguÊavajuÊi otjecanje vode s posua.
U ovoj perilici je potrebno koristiti tekuÊa
sredstva za ispiranje. Odjeljak sredstva za
ispiranje nalazi se s unutarnje strane vrata,
pokraj odjeljka za deterdæent. Kako biste
napunili spremnik, skinite Ëep i ulijte sredstvo
za ispiranje u odjeljak dok indikator razine ne
promijeni boju u crnu. Zapremnina odjeljka
sredstva za ispiranje je otprilike 110 ml.
Funkcija sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje automatski se dodaje
tijekom posljednjeg ispiranja i omoguÊava
sušenje posua bez mrlji i pruga.
Paænja!
Koristite samo sredstvo za ispiranje
poznatih proizvoaËa. U odjeljak sredstva za
ispiranje nikad ne stavljajte druga sredstva
(npr. sredstvo za ËišÊenje perilice, tekuÊi
deterdæent). To moæe oštetiti perilicu.
Kad uliti sredstvo za ispiranje
Ako na kontrolnoj ploËi nema indikatora
upozorenja na koliËinu sredstva za ispiranje,
moæete je sami procijeniti prema boji optiËkog
indikatora “C” koji se nalazi pokraj Ëepa.
Kad je spremnik sredstva za ispiranje pun,
cijeli indikator Êe se zatamniti. S postupnim
praænjenjem odjeljka sredstva za ispiranje,
tamna toËka Êe se smanjivati. Razina sredstva
za ispiranje nikad ne bi smjela pasti ispod 1/4
odjeljka.
C (indikator
sredstva za
ispiranje)
6
S postupnim praænjenjem odjeljka sredstva
za ispiranje, veliËina tamne toËke indikatora
razine sredstva za ispiranje se mijenja, kao
što je ilustrirano u nastavku.
Pun
3/4 pun
1/2 pun
1/4 pun - potrebno je dodati sredstvo za
ispiranje kako bi se sprijeËilo nastajanje
mrlja
Prazan
8
1
2
3
Za otvaranje odjeljka, odvrnite Ëep ulijevo
i skinite ga.
Ulijte sredstvo za ispiranje u odjeljak,
pazeÊi da ga ne prepunite.
Vratite Ëep na mjesto i zavrnite ga udesno
za zatvaranje.
NAPOMENA: Ako se tijekom ulijevanja
sredstvo za ispiranje prolije, oËistite ga krpom
koja dobro upija kako biste izbjegli stvaranje
prekomjerne pjene prilikom sljedeÊeg pranja.
Ne zaboravite vratiti Ëep na mjesto prije
zatvaranja vrata perilice.
Podešavanje odjeljka sredstva za ispiranje
Preklopka za
podešavanje
(ispiranja)
Odjeljak sredstva za ispiranje ima šest ili Ëetiri
podešenja. Uvijek zapoËnite s podešenjem
“4”. Ako su rezultati sušenja loši ili su na
posuu zamjetne mrlje, poveÊajte koliËinu
sredstva za pranje tako da skinete Ëep i
okrenete preklopku na “5”. Ako se posue
još uvijek ne suši kako treba ili su na njemu
zamjetne mrlje, okrenite preklopku na
sljedeÊu razinu, sve dok posue ne bude bez
mrlji. PreporuËeno podešenje je “4”. (“4” je
tvorniËka postavka.)
Napomena: Ako nakon pranja na posuu
ostaju mrlje od vode ili kamenca, poveÊajte
koliËinu. Smanjite koliËinu ako na posuu
ostaju ljepljive bjelkaste mrlje ili plavkasti sloj
na Ëašama ili oštricama noæeva.
D. FUNKCIJA DETERDÆENTA
Deterdæenti su zbog svojih kemijskih
sastojaka nuæni za uklanjanje neËistoÊe i
tvrdokornih mrlja. U ovoj perilici moæete
koristiti veÊinu komercijalno nabavljivih
deterdæenata.
Deterdæenti
Postoje tri vrste deterdæenta:
1. S fosfatom i klorom.
2. S fosfatom, bez klora.
3. Bez fosfata i bez klora.
ObiËno deterdæent u prahu nema fosfata.
S obzirom na to, takav deterdæent ne moæe
omekšavati vodu. Koristite li takav deterdæent,
savjetujemo da koristite sol, Ëak i kad je
tvrdoÊa vode samo 6 °dH. Ako je voda tvrda
i koristite deterdæent bez fosfata, na posuu
i Ëašama ostat Êe bijele mrlje. Zato dodajte
više deterdæenta kako biste postigli bolje
rezultate. Deterdæenti bez klora samo malo
izbjeljuju. Tvrdokorne i mrlje u boji neÊe se u
potpunosti ukloniti. U tom sluËaju odaberite
program s višom temperaturom.
Koncentrirani deterdæent
Temeljem njihova kemijskog sastava
deterdæenti se mogu podijeliti na dvije
osnovne vrste:
• standardni, alkalni deterdæenti s kaustiËnim
komponentama
• slabo alkalni koncentrirani deterdæenti s
prirodnim enzimima.
Uporaba “normalnih” programa pranja u
kombinaciji s koncentriranim deterdæentima
smanjuje oneËišÊenje okoliša i dobro je
za vaše posue. Ti su programi posebno
usklaeni s enzimima u deterdæentu koji
otapaju neËistoÊe. Zato ti “normalni”
programi pranja u kojima se koriste
koncentrirani deterdæenti mogu postiÊi iste
rezultate kao i uporabom “intenzivnih”
programa.
Tablete za pranje
Tablete za pranje razliËitih proizvoaËa otapaju
se razliËitim brzinama. Zato se neke od njih
ne mogu rastopiti i razviti punu snagu pranja
tijekom kratkih programa. Stoga savjetujemo
da tablete za pranje koristite u duæim
programima kako biste osigurali potpuno
uklanjanje ostataka deterdæenta.
Odjeljak za deterdæent
Odjeljak za deterdæent mora se napuniti
prije poËetka svakog ciklusa pranja, u skladu
s uputama u tablici ciklusa pranja. Vaša
perilica koristi manje deterdæenta i sredstva
za ispiranje od konvencionalnih perilica.
OpÊenito je za standardno pranje uobiËajene
koliËine posua potrebna samo jedna ælica
deterdæenta. Zaprljanije posue treba više
deterdæenta. Uvijek stavite deterdæent
neposredno prije pokretanja perilice jer u
suprotnom moæe postati vlaæan i neÊe se
rastopiti kako treba.
9
Potrebna koliËina deterdæenta
Povucite bravicu
za otvaranje
Zatvorite Ëep i pritisnite ga dok se ne zakljuËa
na mjesto.
Ako je posue jako zaprljano, stavite dodatnu
dozu deterdæenta u pretinac za pretpranje. Taj
deterdæent Êe se iskoristiti u fazi pretpranja.
NAPOMENE:
• Pojedinosti o koliËini deterdæenta za
pojedine cikluse potraæite u tablici ciklusa
pranja.
• Imajte na umu da su moguÊa odstupanja,
ovisno o stupnju zaprljanosti posua i
tvrdoÊi vode.
• Pogledajte upute na ambalaæi deterdæenta.
.
NAPOMENE:
• Ako je pokrov zatvoren: pritisnite tipku za
otpuštanje. Pokrov Êe se otvoriti.
• Uvijek dodajte deterdæent neposredno prije
poËetka svakog ciklusa pranja.
• Koristite samo deterdæente poznatih
proizvoaËa.
UPOZORENJE!
Deterdæent za perilicu posua je korozivan.
Uvijek ga dræite dalje od dohvata djece.
Pravilna uporaba deterdæenta
Koristite iskljuËivo deterdæent namijenjen
uporabi s perilicama posua. Deterdæent mora
biti nov i suh. Nemojte stavljati deterdæent
u prahu u odjeljak prije no što posue bude
spremno za pranje.
Punjenje odjeljka za deterdæent
Napunite odjeljak deterdæentom. Oznake
ukazuju na razine deterdæenta, kao što je
prikazano na donjoj slici.
A Oznaka “MIN” u pretincu za glavni ciklus
pranja znaËi oko 20 g deterdæenta.
B U pretinac za ciklus pretpranja stavite oko 5
g deterdæenta.
Molimo da se pridræavate proizvoaËevih
uputa o doziranju i pohranjivanju na ambalaæi
deterdæenta.
Kako koristiti funkciju 3 u 1
Vaša perilica posjeduje funkciju 3 u 1 za
koju nije potrebno koristiti sol ni sredstvo za
ispiranje, veÊ samo tabletu 3 u 1. Ova perilica
u dodatnom priboru ima odjeljak za tabletu
3 u 1..
NAPOMENA: Funkcija 3 u 1 (za programe
intenzivan/normalan/eco) se moæe koristiti
samo s tabletama 3 u 1. Koristite li tablete 3 u
1 s drugim programima, rezultati pranja neÊe
biti dobri.
1. Na donjoj slici prikazano je kako objesiti
odjeljak za tabletu 3 u 1 na gornju košaru.
2. Okrenite gornju prskalicu i, ako zapinje,
premjestite odjeljak za tabletu tako da
se prskalica moæe slobodno okretati.
Pogledajte donju sliku.
3. Stavite tabletu 3 u 1 u odjeljak i zatim
pokrenite program 3 u 1.
6
NAPOMENA:
Kad koristite tabletu 3 u 1/kompaktne
deterdæente, obratite pozornost da kompaktni
deterdæent stane u odjeljak kako ne bi
puknuo.
10
5. Punjenje košare posuem
Za najbolji rad perilice slijedite upute u
nastavku. ZnaËajke i izgled košara perilice
mogu se razlikovati, ovisno o modelu.
Što treba znati prije ili poslije punjenja
košara posuem
Uklonite sve veÊe ostatke hrane.
Razmekšajte ostatke zapeËene hrane u
tavama. Nije potrebno ispirati posue u
tekuÊoj vodi.
Stavljate posue u perilicu sljedeÊim redom:
1. Šalice, Ëaše, tave, lonce i sliËno okrenite
prema dolje.
2. Zaobljeno ili posue s utorima treba
postaviti ukoso tako da s njih moæe
otjecati voda.
3. Svo posue treba postaviti tako da se ne
moæe prevrnuti.
4. Svo posue treba postaviti tako da se
prskalice tijekom pranja mogu slobodno
okretati.
Vrlo malene predmete ne bi trebalo prati u
perilici jer bi mogli ispasti iz košara.
Podešavanje gornje košare
Gornja košara se moæe podesiti po visini kako
biste dobili više prostora za velike predmete
i u gornjoj i u donjoj košari. Gornja košara se
moæe podesiti tako da se na vodilice postave
kotaËiÊi. Duge predmeti, jedaÊi pribor za
posluæivanje, ælice i vilice za salatu i noæeve
stavite na police tako da ne blokiraju okretanje
prskalica. Polica se moæe sklopiti ili izvaditi
ako nije potrebna.
Poli
ca
Gornji
kotaËiÊi
Donji
kotaËiÊi
Punjenje gornje košare
Gornja košara je namijenjena delikatnijem
i lakšem posuu kao što su Ëaše, šalice i
tanjuriÊi te tanjuri, zdjelice i plitke tave (ako
nisu jako zaprljane).
Postavite posue tako da se ne moæe
pomicati pod mlazovima vode.
Zdjela
(srednja)
Zdjela
(velika)
Šalice
KutlaËa
»aše
Prednja
strana
Desertni
tanjuriÊ
TanjuriÊi
Punjenje donje košare
Savjetujemo da u donju košaru stavite velike
predmete koje je najteæe prati: lonce, tave,
poklopce, posude i zdjele za serviranje, kao
na slici.
Bolje je staviti posue za posluæivanje i
poklopce na jednu stranu košare kako ne bi
ometali okretanje gornje prskalice.
Lonci, zdjele itd. se uvijek moraju postaviti
okrenuti naopako. Duboke lonce malo nagnite
kako iz njih mogla slobodno istjecati voda.
Donja košara ima preklopne odjeljke tako da
se mogu staviti veÊi lonci i tave, ili više njih.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Košara za jedaÊi pribor
Desertni tanjuri
Duboki tanjuri
Plitki tanjuri
Ovalni pladanj
TanjuriÊ
Košara za jedaÊi pribor
JedaÊi pribor stavite u za to namijenjenu
košaru s ruËkama okrenutima prema dolje.
Ako košara ima boËne košarice, ælice valja
staviti zasebno, u odgovarajuÊe utore. Duge
predmete stavite vodoravno na prednju
stranu gornje košare kao što je prikazano na
slici.
3
5
5
3
1
5
5
1
3
5
5
3
3
5
5
3
1
5
6
1
3
2
1
3
3
2
4
4
1
2
4
4
2
2
4
4
2
2
1
4
1
2
1
4
7
2
7
4
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4
5
6
7
ŽliËice za kavu
Desertne æliËice
Velike ælice
Vilice
Noæevi
Velike vilice
Velike ælice
UPOZORENJA!
Pazite da nijedan od tih predmeta ne
proviruje kroz dno. Noæevi i drugi pribor
oštrih vrhova moraju se staviti u košaru s
oštricama okrenutima prema dolje ili postaviti
u vodoravan poloæaj. Oštre predmete uvijek
postavite s oštricom nadolje!
Za pranje u perilici sljedeÊe posue/jedaÊi
pribor
12
Nije pogodno
JedaÊi pribor s drvenim, porculanskim ili
sedefastim drškama
PlastiËni predmeti neotporni na toplinu
Stariji jedaÊi pribor s lijepljenim dijelovima
neotpornima na toplinu
JedaÊi pribor ili posue od više dijelova
Kositreni ili bakreni predmeti
Kristalne Ëaše
»eliËni predmeti podloæni koroziji
Drveni pladnjevi
Predmeti naËinjeni od sintetiËkih vlakana
Pogodno je, ali uz odreene mjere opreza
Neke Ëaše mogu postati mutne nakon velikog
broja pranja
Srebrni i aluminijski dijelovi tijekom pranja
mogu izgubiti boju
Posue sa sjajnim uzorcima moæe izblijediti
ako se Ëesto pere
NAPOMENA:
U perilicu nemojte stavljati predmete
zaprljane cigaretnim pepelom, voskom,
lakom ili bojom. Kad kupujete novo posue,
provjerite moæe li se prati u perilici.
NAPOMENA:
Nemojte pretrpavati perilicu. U njoj ima
mjesta za 9 kompleta posua (za 9 osoba).
Nemojte prati posue koje nije pogodno za
pranje u perilici. To je vaæno za dobre rezultate
pranja i optimalnu potrošnju energije.
Stavljanje jedaÊeg pribora i posua
Prije stavljanja posua trebali biste: ukloniti
krupne ostatke hrane razmekšati ostatke
zapeËene hrane u tavam
Prilikom stavljanja posua i jedaÊeg
pribora, obratite pozornost na sljedeÊe:
Posue i jedaÊi pribor ne smiju ometati
slobodno okretanje prskalica.
Duboko posue poput šalica, Ëaša, lonaca itd.
stavite s dnom okrenutim prema dolje tako da
u njima ne ostane voda.
UPOZORENJE!
Opasno je otvarati vrata tijekom pranja jer
iz perilice moæe štrcnuti vruÊa voda. Vrata
perilice ne biste smjeli ostavljati otvorena
kako se netko na njih ne bi spotaknuo.
6. Pokretanje programa pranja
Tablica ciklusa pranja
NAPOMENE:
• ZnaËenje oznake ( ): potrebno je dodati sredstvo za ispiranje.
• *En50242: Ovaj program je testni ciklus i preporuËa se da odjeljak sredstva za ispiranje
podesite u poloæaj 6.
Program
Intenzivan
ciklus
Informacija o
odabiru ciklusa
Za najviše
zaprljano posue
poput lonaca, tava
i posue u kojem
je neko vrijeme
bila sasušena
hrana.
Opis ciklusa
Deterdæent
za
pretpranje/
glavno
pranje
Trajanje
(min.)
Pretpranje
(50 °C)
Pretpranje
Pranje (60°C)
Ispiranje
Ispiranje
Ispiranje (70°C)
Sušenje
5/22g
173
Potrošnja Voda
Ispiranje
(Kwh)
(l)
1.4
18.4
13
Program
Informacija o
odabiru ciklusa
Za normalno
zaprljano posue
poput lonaca,
tanjura, Ëaša i manje
Dnevni ciklus zaprljanih tava.
* EN 50242 Standardni ciklus
za svakodnevno
pranje.
Opis ciklusa
Pretpranje
Pranje (50°C)
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Deterdæent
za
pretpranje/
glavno
pranje
Trajanje
(min.)
5/22g
171
0.81
13.0
98
0.8
8.0
22g
111
0.7
11.0
15g
28
0.35
7.0
15g
118
0.8
11.0
11
0.01
6.0
3in1
161
1.5
15.1
3in1
148
1.0
12.7
3in1
128
0.8
12.7
Za posue
Pranje (45°C)
koje je samo
Ispiranje (70°C)
potrebno isprati Sušenje
Sani ispiranje i osušiti.
Eco.
Za manje zaprljano
posue poput
tanjura, Ëaša,
zdjela i manje
zaprljanih tava.
Pretpranje
Pranje (45°C)
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Pranje (40°C)
Ispiranje (45°C)
Ekspresni
program
KraÊi ciklus
namijenjen
manje zaprljanom
posuu koje ne
treba sušiti.
Za slabije
zaprljano
posue, poput
Ëaša, kristala
i osjetljivog
porculana.
Pranje (40°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Ispiranje posua
koje Êe se prati
kasnije istoga
dana.
Pretpranje
Za najviše
zaprljano posue
poput lonaca, tava
i posue u kojem
je neko vrijeme
bila sasušena
hrana.
Pretpranje (60°C)
Pranje (70°C)
Ispiranje
Ispiranje
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Lagani
program
Pretpranje
+
Intenzivan
ciklus
+
3u1
Za normalno
zaprljano posue
poput lonaca,
Dnevni ciklus tanjura, Ëaša i manje
zaprljanih tava.
+
Standardni ciklus
3u1
za svakodnevno
pranje.
Pretpranje
Pranje (50°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Za manje zaprljano
posue poput
tanjura, Ëaša,
zdjela i manje
zaprljanih tava.
Pretpranje
Pranje (45°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
+
+
Eco.
+
3u1
Potrošnja Voda
Ispiranje
(Kwh)
(l)
14
UkljuËivanje perilice
Pokretanje ciklusa pranja
1 Izvucite donju i gornju košaru, stavite
posue i vratite košare u perilicu.
Savjetujemo da prvo napunite donju
košaru, zatim gornju (pogledajte poglavlje
o punjenju perilice).
2 Stavite deterdæent (pogledajte poglavlja o
soli, deterdæentu i sredstvu za ispiranje).
3 Umetnite utikaË u mreænu utiËnicu.
Napon mreæe treba biti 220-240 V AC/50
Hz, a specifikacija utiËnice 10 A 250 V AC.
Dovod vode mora biti otvoren dokraja.
4 Zatvorite vrata, pritisnite tipku ON/OFF i
zasvijetlit Êe indikator ukljuËenosti.
Pritisnite tipku za odabir æeljenog
programa i zatvorite vrata. Nakon tri
sekunde perilica poËinje raditi.
Promjena programa
Napomene:
1. Ciklus koji je u tijeku moæe se mijenjati
samo kratko nakon poËetka. U suprotnom
je deterdæent veÊ moæda dodan, a perilica
je veÊ povukla vodu za pranje. U tom
sluËaju potrebno je dodati deterdæent
(pogledajte poglavlje o stavljanju
deterdæenta).
2. Pritisnite tipku trenutnog programa na
duæe od 3 sekunde za poništavanje
programa, nakon Ëega ga moæete
promijeniti (pogledajte poglavlje o
pokretanju ciklusa pranja).
3. Pritisnite tipku drugog programa koji æelite
pokrenuti na duæe od 3 sekunde.
4. Pritisnite tipku za podešavanje vremena
na duæe od 3 sekunde kako biste iznova
podesili vrijeme.
Zaboravili ste dodati posue?
Zaboravljeno posue moæete dodati u bilo
kojoj fazi prije otpuštanja deterdæenta.
1. Malo otvorite vrata kako biste zaustavili
pranje.
2. Kad se prskalice zaustave, moæete otvoriti
vrata dokraja.
3. Stavite posue koje ste zaboravili.
4. Zatvorite vrata. Perilica ponovo poËinje
raditi nakon 10 sekundi.
Na kraju ciklusa pranja
Po završetku ciklusa pranja, oglasit Êe se
zvuËni signal perilice u trajanju 8 sekundi i
zatim zaustaviti. IskljuËite perilicu tipkom ON/
OFF, zatvorite dovod vode i otvorite vrata
perilice.
PriËekajte nekoliko minuta prije vaenja
posua kako bi se posue malo ohladilo.
VruÊe posue se lakše razbija. Hladnije
posue Êe se i bolje sušiti.
• IskljuËite perilicu
ZvuËni signal perilice se oglašava u trajanju
8 sekundi, u znak da je program završio.
IskljuËite perilicu pritiskom tipke ON/OFF.
Zatvorite dovod vode!
• Paæljivo otvorite vrata.
VruÊe posue je osjetljivo na udarce. Zato
ga ostavite hladiti oko 15 minuta prije
vaenja iz perilice.
Otvorite vrata perilice, ostavite ih
odškrinutima i priËekajte nekoliko minuta
prije vaenja posua. Tako Êe ono biti
hladnije i bolje Êe se sušiti.
• Vaenje posua iz perilice
Unutrašnjost perilice nakon pranja je
mokra.
Prvo ispraznite donju košaru, a zatim
gornju. Tako Êete izbjeÊi kapanje vode iz
gornje košare na posue u donjoj košari.
UPOZORENJE!
Opasno je otvarati vrata tijekom pranja jer iz
perilice moæe štrcnuti vruÊa voda.
15
7. Odræavanje i ËišÊenje
SUSTAV FILTRIRANJA
Filter onemoguÊava prodiranje krupnih
ostataka hrane i sliËno u pumpu. Ti ostaci
mogu zaËepiti filter koji u tom sluËaju treba
izvaditi.
Sustav filtera se sastoji od grubog filtera,
ravnog (glavnog) filtera i mikrofiltera (finog
filtera).
Korak 1: Okrenite filter suprotno od smjera
kazaljke sata i zatim ga podignite.
2
1
3
Glavni filter 1
Ostaci hrane i neËistoÊe u ovom filteru drobi
posebna mlaznica na donjoj prskalici, i potom
se oni ispiru u odvod.
Grubi filter 2
Grubi filter zaustavlja veÊe ostatke, poput
komada kosti ili stakla, koji mogu zaËepiti
odvod. Za ËišÊenje tog filtera njeæno stisnite
Ëep na njegovu vrhu i podignite ga.
Fini filter 3
Ovaj filter zadræava neËistoÊu i ostatke hrane
u spremniku vode i spreËava njihovo taloæenje
na posuu tijekom ciklusa pranja.
Sklop filtera
Filter efikasno uklanja ostatke hrane iz vode
za pranje, omoguÊavajuÊi njezino recikliranje
tijekom ciklusa. Za najbolji rad i rezultate filter
se mora Ëistiti redovito. Zato se preporuËa
uklanjanje krupnijih ostataka hrane iz filtera
nakon svakog pranja tako da operete
polukruæni filter pod tekuÊom vodom. Za
skidanje filtera, povucite dršku prema gore.
UPOZORENJA!
• Perilica se nikad ne smije koristiti bez
filtera.
• Nepravilno stavljanje filtera moæe smanjiti
efikasnost perilice te oštetiti posue i
jedaÊi pribor.
Korak 2: Podignite glavni filter.
Korak 3: Podignite fini filter.
NAPOMENA: Slijedite postupak od
koraka 1 do 3 za vaenje filtera, a vratite ih
obrnutim slijedom.
Napomene:
• Nakon svakog pranja provjerite jesu li filteri
zaËepljeni.
• Sustav filtera se moæe ukloniti tako da
odvrnete grubi filter. Uklonite sve ostatke
hrane i operite filtere pod tekuÊom vodom.
NAPOMENA: Kompletan sklop filtera
trebalo bi oËistiti jednom tjedno.
»išÊenje filtera
Grubi i fini filter Ëistite Ëetkicom. Sastavite
filtere kao što je prikazano na slikama na
prethodnoj stranici te vratite Ëitav sklop
u perilicu tako da ga stavite na mjesto i
pritisnete prema dolje.
UPOZORENJE! Prilikom ËišÊenja filtera,
nemojte ih udarati. U suprotnom se filteri
mogu izobliËiti, što smanjuje efikasnost
perilice.
16
ODRÆAVANJE PERILICE
Kontrolnu ploËu Ëistite lagano navlaæenom
krpom. Nakon ËišÊenja je temeljito osušite.
Na vanjske dijelove perilice kvalitetan vosak
za poliranje ureaja.
Nijedan dio perilice nemojte Ëistiti oštrim
predmetima, æiËanim Ëetkama ili agresivnim
sredstvima.
»išÊenje vrata
Za ËišÊenje ruba oko vrata koristite samo
mekanu krpu navlaæenu toplom vodom. Kako
biste izbjegli prodiranje vode u bravu vrata i
elektronske komponente, nemojte koristiti
nikakva sredstva za ËišÊenje u raspršivaËu.
»išÊenje prskalica
Nuæno je redovito Ëistiti prskalice kako biste
uklonili nakupine kamenca i tako sprijeËili
zaËepljivanje mlaznica i nosaËa.
Savjetujemo da zaËepljene mlaznice probušite
iglom kako biste osigurali prolaz vode.
Odvrnite
Kako odræati perilicu u dobrom stanju
• Nakon svakog pranja
Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode
i ostavite vrata malo otvorena kako bi se
unutrašnjost perilice izvjetrila od vlage i
mirisa.
• Odspojite perilicu iz napajanja
Prije ËišÊenja ili postupaka odræavanja uvijek
izvucite mreæni kabel iz utiËnice.
UPOZORENJA!
• Nikad ne koristite sredstvo za ËišÊenje u
raspršivaËu za ËišÊenje vrata jer ono moæe
oštetiti bravu i elektronske komponente.
• Nemojte koristiti abrazivna sredstva za
ËišÊenje ili papirnate ruËnike jer ona mogu
ogrebati površinu od nehrajuÊeg Ëelika ili
na njoj ostaviti mrlje.
• Nemojte koristiti otapala ili abrazivna
sredstva za ËišÊenje
Za ËišÊenje vanjskih i gumenih dijelova
perilice nemojte koristiti otapala ili
abrazivna sredstva za ËišÊenje. Upotrijebite
samo krpu navlaæenu u toploj vodi i
sapunici.
Za uklanjanje mrlja iz unutrašnjosti perilice
koristite krpu navlaæenu vodom i s malo
octa ili sredstvo za ËišÊenje perilica.
Zaštita od smrzavanja
U zimskom razdoblju je perilicu potrebno
zaštititi od smrzavanja. Nakon svakog ciklusa
pranja uËinite sljedeÊe:
1. Odspojite perilicu iz napajanja.
2. Zatvorite dovod vode i odspojite dovodnu
cijev s ventila dovoda vode.
3. Ispustite vodu iz slavine i ventila dovoda
vode. (Sakupite vodu u pliticu)
4. Ponovo spojite dovodnu cijev na ventil.
5. Skinite filter s dna spremnika vode i
spuævom pokupite vodu.
• U sluËaju duæih razdoblja nekorištenja
Savjetujemo da pokrenete ciklus pranja s
praznom perilicom i zatim izvucite mreæni
kabel iz utiËnice, zatvorite dovod vode i
ostavite vrata malo otvorena. Tako Êete
omoguÊiti dulji radni vijek brtvi vrata i
sprijeËiti nastajanje neugodnih mirisa u
unutrašnjosti perilice.
NAPOMENA: Ako perilica ne moæe
raditi jer se na nju nakupio led, obratite se
ovlaštenom servisu.
• Brtve
Jedan od razloga nastajanja neugodnih
mirisa u perilici je hrana koja zapne u
brtvama. Povremeno ËišÊenje vlaænom
spuævom Êe sprijeËiti ovu pojavu.
• Pomicanje perilice
Morate li pomicati perilicu, nastojte je
odræavati u okomitom poloæaju. Ako je
apsolutno nuæno, moæete je okrenuti s
poleinom prema dolje.
17
8. Upute za ugradnju
Priprema za ugradnju
Perilicu ugradite blizu mreæne utiËnice i
dovoda vode.
Odaberite jednu stranu elementa za spajanje
odvodnih cijevi.
Napomena: molimo da provjerite isporuËeni
pribor za ugradnju (dræaË za estetsku ploËu,
vijak).
Paænja:
Ugradnju cijevi i elektriËne opreme trebaju
obaviti struËne osobe.
Upozorenje:
Opasnost od strujnog
udara
Prije ugradnje perilice
odspojite je iz napajanja.
Ako to ne uËinite,
izlaæete se opasnosti
od strujnog udara ili Ëak
smrti.
Paæljivo proËitajte upute za ugradnju.
• Ilustracije dimenzija elementa i poloæaja
ugradnje perilice
Prije pomicanja perilice na mjesto ugradnje
potrebno je napraviti neke pripreme.
1. Odaberite mjesto blizu sudopera/sifona za
lakše spajanje dovodnih i odvodnih cijevi
(slika 1).
2. Ugraujete li perilicu u kut elementa,
ostavite mjesta za otvaranje vrata (slika 2).
90 °
Slika 1
Dimenzije elementa
Manje od 5 mm
izmeu vrha perilice i
elementa, s vanjskim
rubom vrata u ravnini s
elementom.
90 °
820mm
580mm
Otvori za mrežni
kabel, odvod i
dovod vode
80
100
Prostor između dna
elementa i poda
450 mm
Perilica
posuđa
Element
Slika 2
Minimalan prostor kad se otvore vrata
Vrata perilice
Minimalan prostor
od 50 mm
18
Dimenzije i ugradnja estetske ploËe
1 Karakteristike estetske drvene ploËe
pogledajte na slici 3.
Slika 3
Dimenzije estetske ploËe moraju biti u
skladu s navedenima na ilustraciji.
(Jedinica: mm)
2
Ugradite dræaË na estetsku drvenu ploËu
i umetnite ga u otvor s vanjske strane
vrata perilice (slika 4a). Nakon postavljanja
ploËe, uËvrstite je na vanjsku stranu vrata
perilice vijcima (slika 4b).
Slika 4a
Ugradnja estetske ploËe
Slika 4b
Ugradnja estetske drvene ploËe
1. Skinite pokrov.
2. »vrsto zavrnite vijak.
3. Vratite pokrov na mjesto.
19
Podešavanje zategnutosti opruge vrata
Opruge vrata su tvorniËki zategnute.
Ugraujete li estetsku drvenu ploËu, potrebno
je podesiti zategnutost opruge vrata. Zavrnite
vijak za podešavanje kako biste zategnuli ili
otpustili ËeliËni kabel (slika 5).
Opruga vrata je pravilno zategnuta kad sasvim
otvorena vrata ostanu u vodoravnom poloæaju
i podignu se za zatvaranje pomakom prsta.
rel ax
Slika 5
Podešavanje zategnutosti opruge vrata
Spajanje odvodnih cijevi
Umetnite odvodnu cijev u slavinu dovoda
vode minimalnog promjera 4 cm ili je
postavite da voda otjeËe u sudoper/sifon,
pazeÊi da nije savijena. Koristite poseban
plastiËni dræaË koji se isporuËuje s perilicom
(slika 6). Slobodan kraj cijevi mora se
postaviti na visinu izmeu 400 i 1000 mm i
ne smije se uranjati u vodu kako biste izbjegli
poplavljivanje. PAŽNJA: Poseban plastiËni
dræaË za cijev mora se dobro uËvrstiti na
zid kako biste sprijeËili pomicanje cijevi i
prolijevanje vode.
POSTAVITE ODVODNU CIJEV NA NAČIN A, B ILI C
Pričvrstite držač odvodne cijevi za element
Držač odvodne cijevi
Prednja strana
MIN 400 mm
Slika 6
Spajanje odvodne cijevi
Odvodna cijev
ф 40 mm
MAKS 1000 mm
Element
20
7. Stavite perilicu na mjesto.
8. Nivelirajte perilicu. Straænje noæice se
mogu podesiti s prednje strane perilice
tako da zavrnete vijke s lijeve i desne
strane elementa (ilustracija 5A). Za
podešavanje prednjih noæica koristite
francuski kljuË i zakreÊite ih dok perilica
ne bude ravna (ilustracija 5B).
9. Perilica mora biti osigurana na mjestu
postavljanja. Postoje dva naËina za to:
A. Standardna radna površina: osigurajte
površinu pomoÊu dva vijka za drvo, pazeÊi
da ne pritisnete perilicu (ilustracija 6).
B. Mramorna ili granitna radna površina:
uËvrstite nosaË na boËnu ploËu perilice
i uËvrstite perilicu u element. Na vijak
stavite gumeni Ëep (ilustracija 7).
Koraci za ugradnju perilice
1. Ugradite vrata elementa na vanjsku
stranu vrata perilice pomoÊu isporuËenih
nosaËa. Pogledajte shemu postavljanja
nosaËa.
2. Podesite zategnutost opruga vrata imbuskljuËem. Zakrenite ga u smjeru kazaljke
sata kako biste zategnuli lijeve i desne
opruge. Ako to ne napravite, moæe doÊi
do ošteÊenja perilice (ilustracija 2).
3. Spojite dovodnu cijev na dovod hladne
vode.
4. Spojite cijev za odvod vode. Pogledajte
dijagram (slika 6).
5. Spojite mreæni kabel.
6. Ispod površine elementa zalijepite vrpcu
za zaštitu od kondenzacije. Ona mora biti
u ravnini s rubom površine.
Slika 7
2
štitu
za za cije
Vrpca ndenza
o
od k
Vrata
VIJAK
OSOVINA
$
%
GUMENI ČEP
VIJAK
elem
enta
21
2. Nivelirajte perilicu podešavanjem Ëetiri
noæice.
3. Prilikom niveliranja perilice, pazite da se
ne prevrne.
Perilica mora stajati ravno kako bi mogla
pravilno i efikasno raditi.
1. Postavite libelu na vrata i letvicu za
provjeru ravnine u unutrašnjost perilice
kao na slici kako biste provjerili je li
perilica ravna.
Provjerite
ravninu
od prednje
do stražnje
strane
Slika 8
Ilustracija podešavanja noæica
NAPOMENA:
Noæice se mogu podesiti na maksimalnu
visinu od 60 mm.
Provjerite ravninu
od lijeve do desne strane
O spajanju na napajanje
UPOZORENJA!
Za vašu sigurnost:
• OVU PERILICU NIKAD NEMOJTE SPAJATI
NA PRODUŽNE KABELE ILI ADAPTERE
UTIKA»A.
• NI U KOJIM UVJETIMA NEMOJTE
SKIDATI VODI» ZA UZEMLJENJE S
MREŽNOG KABELA.
Podaci o napajanju
Podaci o naponu mreæe na koju valja spojiti
perilicu nalaze se na naljepnici s podacima o
naponu. Koristite osiguraË jakosti 10 A, spori
osiguraË ili automatski osiguraË i osigurajte
zasebnu utiËnicu samo za ovu perilicu.
ElektriËno povezivanje
Prije uporabe provjerite uzemljenje
Napon i frekvencija mreæe moraju odgovarati
naponu i frekvenciji navedenima na naljepnici
s podacima. Spojite utikaË samo na pravilno
uzemljenu mreænu utiËnicu. Ako mreæna
utiËnica ne odgovara utikaËu mreænog kabela
perilice, zamijenite je. Ni u kojem sluËaju
nemojte koristiti adaptere i sliËno jer to moæe
izazvati pregrijavanje i poæar.
UZEMLJENJE
Ovaj ureaj mora biti uzemljen. U sluËaju
kvara ili nepravilnosti, uzemljenje Êe smanjiti
opasnost od strujnog udara tako da struji
omoguÊi putanju najmanjeg otpora. Ova
perilica je opremljena kabelom s vodiËem za
uzemljenje opreme i uzemljenim utikaËem.
UtikaË mora biti spojen u odgovarajuÊu
utiËnicu koja je ugraena i uzemljena u skladu
sa svim lokalnim propisima.
UPOZORENJE!
• Nepravilno spajanje vodiËa za uzemljenje
moæe rezultirati opasnošÊu od strujnog
udara.
• Niste li sigurni je li ureaj pravilno uzemljen,
upitajte struËnog elektriËara ili predstavnika
ovlaštenog servisa.
• Nemojte modificirati utikaË mreænog
kabela. Ako utikaË ne pristaje u utiËnicu,
pozovite struËnog elektriËara da ugradi
ispravnu utiËnicu.
SPAJANJE NA DOVOD VODE
Spajanje na dovod hladne vode
Spojite cijev za dovod hladne vode na slavinu
s navojima promjera 3/4 inËa i dobro ga
zavrnite.
22
Ako su slavine nove ili duæe vrijeme nisu
korištene, pustite da voda malo curi kako
biste provjerili je li Ëista. Ta je mjera opreza
potrebna kako biste izbjegli opasnost od
zaËepljenja dovoda vode i ošteÊenja ureaja.
Spajanje na dovod tople vode
Ova perilica se moæe spojiti i na dovod tople
vode (npr. na sustav centralnoga grijanja) Ëija
temperatura ne prelazi 60°C. U tom sluËaju
Êe ciklusi pranja biti kraÊi za oko 15 minuta, a
efikasnost pranja Êe biti malo smanjena.
Spajanje na dovod tople vode isto je kao i
gore opisano spajanje na dovod hladne vode.
UPOZORENJE!
Kako biste izbjegli zadræavanje vode u
dovodnoj cijevi, nakon uporabe zatvorite
dovod vode. (Nije primjenjivo na perilice bez
“aqua stop” sustava.)
Produæna cijev
Trebate li produæiti odvodnu cijev, koristite
istovjetan tip cijevi.
Ne smije biti duæa od 4 metra jer se inaËe
efikasnost perilice moæe smanjiti.
Odvod
Odvodnu cijev valja spojiti na odvod na visini
izmeu najmanje 50 cm i najviše 100 cm od
dna perilice. Odvodnu cijev treba priËvrstiti
dræaËem.
PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve uporabe perilice provjerite sljedeÊe.
1. Je li perilica ravna i uËvršÊena?
2. Je li otvorena dovodna slavina?
3. Curi li voda na spojevima cijevi?
4. Je li mreæni kabel pravilno spojen?
5. Ima li napajanja?
6. Jesu li dovodna i odvodna cijev
zapetljane?
7. Jesu li svi dijelovi ambalaæe izvaeni iz
perilice?
Paænja:
Zadræite ovaj priruËnik.
Upute u ovom priruËniku mogu biti vrlo
korisne.
23
9. U sluËaju problema
Prije pozivanja servisa
Savjeti u sljedeÊoj tablici mogu eliminirati potrebu za zvanjem servisa.
Problem
MoguÊi uzroci
Perilica se ne Pregorio je osiguraË
ili je automatski
pokreÊe
osiguraË prekinuo
napajanje.
TehniËki problemi
Voda nije
ispuštena iz
perilice.
Rješenje
Zamijenite osiguraË ili resetirajte automatski
osiguraË. Odspojite eventualne druge ureaje koji
dijele isti strujni krug s perilicom.
Nema napajanja.
Provjerite je li perilica ukljuËena i jesu li vrata dobro
zatvorena.
Provjerite je li mreæni kabel pravilno utaknut u
utiËnicu.
Kôd pogreške: E1;
Slab pritisak vode.
Provjerite je li perilica pravilno spojena na dovod
vode i je li on otvoren.
Vrata perilice nisu
pravilno zatvorena.
Zatvorite vrata pravilno.
Savijena odvodna
cijev.
Provjerite odvodnu cijev.
Filter je zaËepljen.
Provjerite grubi filter.
(Pogledajte poglavlje o ËišÊenju filtera.)
Kuhinjski sudoper/
sifon je zaËepljen.
Provjerite odvod sudopera/sifona. Ako je problem
u sudoperu ili sifonu, vjerojatno vam je potreban
vodoinstalater, a ne serviser perilice.
Prekomjerno NeodgovarajuÊi
deterdæent.
stvaranje
pjene.
Koristite deterdæent namijenjen perilicama posua
kako biste izbjegli stvaranje prekomjerne pjene.
Ako se to dogodi, otvorite perilicu i priËekajte
da pjena ispari. Ulijte oko 4 litre hladne vode
u spremnik za vodu. Zatvorite vrata perilice i
pokrenite program namakanja za ispuštanje vode.
Ponovite ako je potrebno.
Proliveno sredstvo za Proliveno sredstvo za ispiranje uvijek obrišite
ispiranje.
odmah.
OpÊeniti problemi
Koristili ste
Zaprljana
unutrašnjost deterdæent s bojom.
spremnika
vode.
Koristite bezbojni deterdæent.
Minerali tvrde vode.
U
unutrašnjosti
su primjetne
bijele
naslage.
Za ËišÊenje unutrašnjosti koristite vlaænu spuævu
i deterdæent za perilicu te pritom nosite gumene
rukavice. Nikad nemojte koristiti drugo sredstvo
osim deterdæenta za perilicu posua kako biste
izbjegli stvaranje prekomjerne pjene.
Na jedaÊem
priboru su
vidljive mrlje
od hre.
JedaÊi pribor nije
otporan na koroziju.
Nakon dodavanja
soli niste pokrenuli
program pranja.
Tijekom pranja su
na posue dospjela
zrnca soli.
Nakon dodavanja soli uvijek pokrenite kratki
program pranja bez posua u perilici, i bez odabira
funkcije Turbo (ako je vaš model perilice ima).
»ep omekšivaËa je
labav.
Provjerite navoj. »ep mora biti Ëvrsto zavrnut.
24
Problem
Iz perilice
se Ëuje
kuckanje.
Buka
MoguÊi uzroci
Prskalica udara o
posue u košari.
Rješenje
Prekinite program i premjestite posue koje
ometa okretanje prskalice.
Iz perilice se Posue nije stabilno
Ëuje lupanje. rasporeeno.
Prekinite program i razmjestite posue pravilno.
Iz cijevi
se Ëuje
kuckanje.
Moæda je problem
u samoj ugradnji ili
presjeku cijevi.
To nema utjecaja na funkcionalnost perilice. Niste
li sigurni, obratite se struËnom vodoinstalateru.
Posue nije
Ëisto.
Posue nije pravilno
stavljeno.
Pogledajte napomene u poglavlju o punjenju
košare posuem.
Program nije
dovoljno intenzivan.
Odaberite intenzivniji program. Pogledajte tablicu
ciklusa pranja.
Nedovoljna koliËina
deterdæenta.
Koristite više deterdæenta ili promijenite
deterdæent.
Posue ometa
okretanje prskalica.
Razmjestite posue tako da se prskalice mogu
slobodno okretati.
Filteri nisu Ëisti
ili nisu pravilno
umetnuti. To moæe
blokirati mlaznice
prskalica.
OËistite filtere ili ih umetnite pravilno. OËistite
mlaznice prskalica. Pogledajte “»išÊenje
prskalica”.
Stakleno
posue je
mutno.
Razlog tome je
kombinacija meke
vode i previše
deterdæenta.
Koristite manje deterdæenta ako imate meku vodu
i odaberite najkraÊi ciklus za odgovarajuÊe pranje
staklenog posua.
Na posuu
su zamjetne
crne ili sive
mrlje.
Posue je bilo
u kontaktu s
aluminijskim
predmetima.
Mrlje oËistite blagim abrazivnim sredstvom.
NezadovoljavajuÊi
rezultati pranja
U pretincima Posue blokira
pretince odjeljka za
odjeljka
deterdæent.
je ostalo
deterdæenta.
Posue nije
suho.
Razmjestite posue pravilno.
Nepravilno
Stavite posue u perilicu u skladu s uputama.
razmješteno posue.
Premalo sredstva za
ispiranje.
PoveÊajte koliËinu sredstva za ispiranje ili ga
dopunite.
Prebrzo ste izvadili
posue.
Nemojte prazniti perilicu odmah nakon pranja.
Malo otvorite vrata tako da izie para. PoËnite
prazniti perilicu tek kad posue bude jedva toplo
na dodir. Prvo ispraznite donju košaru. Tako Êete
sprijeËiti kapanje vode s posua u gornjoj košari.
Odabrali ste
pogrešan program.
Temperatura vode kod kratkih programa je manja.
To smanjuje efikasnost pranja. Odaberite duæi
program.
JedaÊi pribor
ili posue s
nekvalitetnom
oblogom.
Takav jedaÊi pribor/posue se teæe suši. Takav
jedaÊi pribor/posue nisu pogodni za pranje u
perilici.
NezadovoljavajuÊi
rezultati sušenja
25
Kodovi pogreške: U sluËaju nepravilnosti u radu, perilica Êe na pokazivaËu prikazati kodove
pogrešaka:
Kodovi
ZnaËenja
MoguÊi uzroci
E1
Duæe vrijeme dovoda vode.
Slavine nisu otvorene, zaprijeËen je
dovod vode ili je pritisak vode preslab.
E3
Duæe vrijeme zagrijavanja, ali voda ne
doseæe potrebnu temperaturu.
Kvar temperaturnog senzora grijaÊeg
elementa.
E4
Prelijevanje vode.
Iz nekog elementa perilice curi voda.
E6
Kvar temperaturnog senzora.
Prekid strujnog kruga ili kvar senzora.
E7
Kvar temperaturnog senzora.
Kratak spoj ili kvar senzora.
TEHNI»KI PODACI
UPOZORENJE!
• Doe li do prelijevanja vode, zatvorite glavni
dovod vode i pozovite ovlašteni servis.
• Ako na dnu perilice ima vode ili je zamjetno
slabije curenje, uklonite vodu prije
ponovnog pokretanja perilice.
Visina:
820 mm (podesivo +60 mm)
Širina:
445 mm
Dubina:
540 mm
Potrošnja energije u radu:
pogledate naljepnicu s podacima o napajanju
Pritisak vode:
0,04-1 MPa
Maksimalna temperatura tople vode:
60°C
Napajanje:
pogledate naljepnicu s podacima o napajanju
Kapacitet:
9 kompleta posua (za 9 osoba)
26
Download PDF

advertising