Whirlpool | ADP 8488 A+ 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADP 8488 A+ 6S IX Instruction for Use

Whirlpool ADP 8488 A+ 6S IX Instruction for Use
‫טבלה‬
‫מדריך שימוש מהיר‬
‫לפני השימוש הראשון במדיח‪ ,‬קראו בעיון מדריך מהיר זה ואת הוראות ההרכבה!‬
‫)ראו תיאור האפשרויות מימין(‬
‫לחצן ביטול‪/‬כיבוי‬
‫לחצו על לחצן זה כדי לכבות את לוח הפיקוד‪.‬‬
‫אם אתם לוחצים על לחצן זה כאשר יש תכנית פעילה‪,‬‬
‫התכנית מבוטלת והמים מנוקזים משך כדקה )בתצוגה‬
‫מוצג ‪.(0:01‬‬
‫אם לוחצים על לחצן זה כאשר המדיח מכובה‪ ,‬המדיח‬
‫מרוקן שיירי מים שנותרו בתוכו )תהליך של דקה אחת(‪.‬‬
‫לחצן בחירת תכנית‬
‫לחצו )מספר פעמים( על לחצן‬
‫‪ P‬עד שמספר התוכנית יופיע‬
‫בתצוגה )‪ - (P1...Px‬ראה‬
‫"טבלת תוכניות" למטה‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬המשך‬
‫לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את התוכנית שנבחרה‪:‬‬
‫הסמן יידלק וייכבה בסיום התוכנית‪.‬‬
‫כאשר פותחים את הדלת במהלך תכנית ניקוי‪,‬‬
‫התכנית נעצרת זמנית‪ :‬סמן ההפעלה מהבהב‪.‬‬
‫להמשך תכנית הניקוי‪ ,‬סגרו את הדלת ולחצו שוב על‬
‫לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫טבלת תכניות‬
‫אפשרויות‬
‫זמינות‬
‫תוכניות‬
‫צריכה‬
‫הוראות מילוי‬
‫סבון‬
‫ליטר‬
‫קו"ש‬
‫דקות‬
‫‪(1‬‬
‫שלב‬
‫ייבוש‬
‫‪40-70°C‬‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫תוכנית מומלצת לשטיםות רגילות‪ ,‬עם‬
‫מזון שהתייבש על הכלים )לדוגמה‬
‫‪.(EN 50242‬‬
‫‪X‬‬
‫קר‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫כלים לניקוי מאוחר יותר‬
‫‪X‬‬
‫‪4.0‬‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫לכלוך קל‪ ,‬למשל כוסות זכוכית וקרמיקה‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪0.85‬‬
‫כלים עם לכלוך קל‪ ,‬ללא מזון מיובש‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪50-30‬‬
‫‪X‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪170‬‬
‫מלא‬
‫‪X‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪95-80‬‬
‫מלא‬
‫‪P1‬‬
‫חיישן‬
‫‪P2‬‬
‫קדם‪-‬כביסה‬
‫‪P3‬‬
‫עדין‬
‫‪40°C‬‬
‫‪P4‬‬
‫מהירה‬
‫‪45°C‬‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫‪P5‬‬
‫חסכון‬
‫‪50°C‬‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫כלים עם לכלוך רגיל‪.‬‬
‫תוכנית רגילה היעילה ביותר במושגי‬
‫צריכה משולבת של אנרגיה ומים‪.‬‬
‫‪P6‬‬
‫מהירה יומית‬
‫‪60°C‬‬
‫השהייה‬
‫רב‪-‬אזורי‬
‫כלים עם לכלוך רגיל‪.‬‬
‫‪172-70‬‬
‫מלא‬
‫‪1.70-1.00 15-7‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪16-14‬‬
‫לא‬
‫‪144-105‬‬
‫קל‬
‫לא‬
‫לוח הפיקוד של מדיח זה מופעל על ידי לחיצה על כל אחד מהלחצנים מלבד לחצן‬
‫ביטול‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫כדי לחסוך באנרגיה‪ ,‬לוח הפיקוד נכבה לאחר ‪ 30‬שניות אם לא הוחל בהפעלת תכנית‬
‫ניקוי‪.‬‬
‫אפשרויות ותיאור התצוגה‬
‫סמן נוזל הברקה‬
‫כאשר הסמן דולק )בסוף תכנית‬
‫ניקוי(‪ ,‬יש למלא את מיכל נוזל‬
‫ההברקה‪.‬‬
‫סמן מלח‬
‫כאשר הסמן דולק )בסוף תכנית‬
‫ניקוי(‪ ,‬יש למלא את מיכל המלח‪.‬‬
‫תצוגת זמן ניקוי‬
‫מציג את משך תכנית הניקוי ואת הזמן הנותר )דקות‪:‬שעות(‪ .‬כאשר אפשרת "השהיית התחלה" מופעלת‪,‬‬
‫מוצג הזמן הנותר עד לתחילת התכנית )‪ - (h.00‬וכאשר פחות משעה שחת )‪.(min:0‬‬
‫אם בתצוגה מופיעה ההודעה "‪ ,"Fx Ey‬עיינו בעמוד ‪ ,6‬בפרק "מה לעשות אם‪"...‬‬
‫רב אזורי‬
‫מאפשר לכם לבחור את האזורים‬
‫בהם תתבצע הדחת כלים‪ .‬לחצו‬
‫מספר פעמים על לחצן זה כדי‬
‫לבחור את אזורי הניקוי‪:‬‬
‫שתי הסלסילות‬
‫סלסילה תחתונה בלבד‬
‫סלסילה תחתונה בלבד‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(2‬‬
‫ערכי הצריכה הנם בהתאם לתקן ‪ EN 50242‬והם נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים )ללא אפשרויות נוספות( ועשויים להשתנות בהתאם לתנאים‪ .‬בתכניות עם חיישנים‪ ,‬ייתכנו‬
‫הבדלים של עד ‪ 20‬דקות כתוצאה ממערכת הכיול האוטומטית של המדיח‪.‬‬
‫תכנית בקרה לצורכי תווית האנרגיה בהתאם לתקנות ‪ - .EN50242‬הערה למכוני בדיקה‪ :‬לקבלת מידע מפורט אודות בדיקה השוואתית בטעינת ‪ EN/Standard‬ובדיקות אחרות‪,‬‬
‫כתוב )באנגלית בלבד( לכתובת הבאה‪.contact@whirlpool.com :‬‬
‫מערכת מיחזור מים‪ :‬תכניות אלו שומרות את המים במיכל אגירה ייעודי‪.‬‬
‫שלב ניקוי מיכל האגירה )לפחות ‪ 45‬דקות( מופעל אוטומטית בכל ‪ 30‬הפעלות של המדיח או לאחר כל הפסקת חשמל‪ ,‬כדי להבטיח תנאים מיטביים‪.‬‬
‫‪Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA‬‬
‫ הסמן דולק‬‫לחצן השהיית הפעלה‬
‫לחצו מספר פעמים על לחצן זה כדי לדחות את‬
‫מועד תחילת התכנית‪ .‬ניתן לדחות בשעה עד‬
‫‪ 24‬שעות‪ .‬עם כל לחיצה‪ ,‬משך ההשהייה עולה‬
‫בשעה אחת‪ .‬לאחר ‪ ,24‬הזמן מתחיל שוב ב ‪.0 -‬‬
‫לחצו על לחצן ההפעלה‪ .‬תכנית הניקוי תתחיל‬
‫לאחר הזמן שנקבע‪.‬‬
‫כיוון טבליות‬
‫הגדרה זו מאפשרת לייעל את פעילות המדיח‬
‫בהתאם לסוג חומרי הניקוי‪ .‬אם אתם משתמשים‬
‫בטבליה המשלבת חומרי ניקוי )נוזל הברקה‪,‬‬
‫מלח וסבון(‪ ,‬לחצו על לחצן "טבליה" משך ‪3‬‬
‫שניות )עד שהסמן דולק(‪ .‬אם אתם משתמשים‬
‫באבקת סבון ובנוזל הברקה‪ ,‬יש לכבות את סמן‬
‫הטבלית שבלוח הפיקוד‪.‬‬
‫‪5019 300 00242‬‬
‫‪-1- IL‬‬
‫שימוש ראשון‬
‫כיצד לקבוע את קושי המים כדי לוודא תמיד תוצאות ניקוי מיטביות‬
‫יש לקבוע את קושי המים רק לפני הניקוי‬
‫הראשון‪ ,‬או אם חל שינוי בקושי המים‪.‬‬
‫רמת קושי המים נקבעה במפעל‬
‫לרמת מים קשים‪-‬בינוניים‬
‫)דרגה ‪.(4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫לחצו בו‪-‬זמנית על לחצני תכניות ו‪-‬ביטול‪/‬כיבוי משך לפחות ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫הגדרת קושי המים הנוכחית תוצג בתצוגה‪.‬‬
‫לחצו על לחצן בחירת תכניות כדי להגדיל את הערך‪ .‬הערך עולה מ‪ 1-‬עד ‪) 7‬כאשר הערך מגיע ל‪ ,7-‬הלחיצה הבאה על הלחצן‬
‫תחזיר את הרמה ל‪.(1-‬‬
‫המתינו ‪ 30‬שניות )לוח הבקרה נכבה( או לחצו על לחצן הפעלה‪/‬המשך כדי לשמור את הערך שכוון‪.‬‬
‫‪ .1‬בקשו מחברת המים מידע אודות קושי המים‪...‬‬
‫גם אם אתם משתמשים‬
‫בטבליות המכילות פעילות מלח‪,‬‬
‫עליכם להוסיף מלח מדיח מאחר‬
‫וחומרים אלו אינם יעילים מספיק‬
‫לריכוך מים קשים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫בהפעלה הראשונה‪ ,‬מלאו את‬
‫מיכל המלח ללא קשר לקושי‬
‫המים )ראו תיאור לעיל בצעד ‪1‬‬
‫"בדיקה יומיומית"(‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ... .2‬כוונו ערך זה במדיח‪.‬‬
‫מעלות‬
‫גרמניות ‪°dH‬‬
‫מעלות‬
‫צרפתיות ‪°fH‬‬
‫מעלות‬
‫אנגליות ‪°eH‬‬
‫דרגת קושי המים‬
‫הערך המוגדר מוצג בתצוגה‬
‫‪5-0‬‬
‫‪9-0‬‬
‫‪6.3 - 0‬‬
‫רך‬
‫‪1‬‬
‫‪10 - 6‬‬
‫‪18 - 10‬‬
‫‪12.6 - 7‬‬
‫בינוני‬
‫‪2‬‬
‫‪15 - 11‬‬
‫‪27 - 19‬‬
‫‪18.9 - 13.3‬‬
‫ממוצע‬
‫‪3‬‬
‫‪21 - 16‬‬
‫‪37 - 28‬‬
‫‪25.9 - 19.6‬‬
‫בינוני‪-‬קשה‬
‫‪4‬‬
‫‪28 - 22‬‬
‫‪50 - 38‬‬
‫‪35 - 26.6‬‬
‫קשה‬
‫‪5‬‬
‫‪35 - 29‬‬
‫‪63 - 51‬‬
‫‪44.1 - 35.7‬‬
‫קשה מאוד‬
‫‪6‬‬
‫‪50 - 36‬‬
‫‪90 - 64‬‬
‫‪62.4 - 44.8‬‬
‫קשה במיוחד‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ - 1‬מיכל מלח‬
‫‪ - 2‬מיכל נוזל הברקה‬
‫‪ - 3‬מיכל חומר ניקוי‬
‫‪ - 4‬מערכת סלסילות‬
‫‪ - 8 ,7 ,6 ,5‬אפשרויות לבחירה בלוח הפיקוד‬
‫‪ - 9‬מסננים‬
‫‪ - 10‬זרועות התזה‬
‫ג'ל או אבקה‬
‫)חומרי הברקה ומלח(‬
‫המשיכו לצעד ‪1‬‬
‫)ראו "בדיקה‬
‫יומיומית"(‬
‫אם המים קשים‪ ,‬צריך‬
‫להוסיף עוד מלח‬
‫)עברו לשלב ‪,1‬‬
‫"בדיקה יומית"(‬
‫בדיקה יומיומית‬
‫מילוי מיכל המלח ‪ -‬המסו אבן סיד )אין צורך אם קושי המים כוון ל"רך"!(‬
‫‪1‬‬
‫המלצות לשימוש בחומרי ניקוי‬
‫טבליות‬
‫סמן ויזואלי‬
‫)בהתאם לדגם(‪.‬‬
‫פתחו את הברגת‬
‫המכסה‪.‬‬
‫הבריגו בחזרה את‬
‫המכסה‪ .‬הסירו‬
‫שיירי מלח סביב‬
‫המכסה‪ .‬בחלק‬
‫ממיכלי המלח‬
‫יש סמן אינטגרלי‬
‫במכסה )ראו לעיל‬
‫כיצד לבדוק(‪.‬‬
‫מלאו את מיכל המלח עם מים רק‬
‫לפני ההפעלה הראשונה‪.‬‬
‫הוסיפו מלח )אל תוסיפו חומרי ניקוי אף‬
‫פעם!(‪ ,‬מינימום ‪ 0٫8‬ק"ג‪ ,‬מקסימום ‪ 1‬ק"ג‬
‫לאחר הוספת מלח לריכוך המים‪ ,‬הפעל את תוכנית ההדחה באופן מיידי )התוכנית "הדחה הראשונית" לבדה אינה מספיקה(‪ .‬תמיסת מלח או גבישי מלח המותירים‬
‫משקעים עלולים להוביל לשחיקה עמוקה ולנזק בלתי הפיך לרכיבים העשויים מפלדת אל‪-‬חלד‪ .‬האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של תקלות אשר נגרמו מנסיבות שכאלה‪.‬‬
‫סמן רמת המלח יכול להישאר דולק עם סיום‬
‫מספר תכניות ניקוי‪ .‬אם דרגת קושי המים היא‬
‫בטווח זה )מים רכים(‪ ,‬אין צורך במלח‪.‬‬
‫)בהתאם לדגם(‬
‫סמן המלח בלוח הפיקוד‬
‫הסמן יידלק כאשר יש צורך להוסיף מלח‪.‬‬
‫סמן המלח במכסה מיכל המלח‬
‫ירוק‪ :‬בסדר‪.‬‬
‫שקוף‪ :‬צריך‬
‫להוסיף‬
‫‪-2- IL‬‬
‫בדיקה יומיומית‬
‫הוספת נוזל הברקה )אין צורך כאשר משתמשים בטבליות(‪ .‬כיצד לשנות את בקר מינון נוזל הברקה‬
‫‪2‬‬
‫סמן ויזואלי‬
‫במידת‬
‫הצורך‪ ,‬פתחו‬
‫את המכסה‬
‫‪) B‬לחצו‬
‫על הלחצן‬
‫הייעודי(‪.‬‬
‫ניתן להתאים את מינון נוזל‬
‫ההברקה לחומר הניקוי בו אתם‬
‫משתמשים‪ .‬ככל שהכיוון נמוך‬
‫יותר‪ ,‬כך משוחרר פחות חומר ניקוי‬
‫)כיוון במפעל‪.(4 :‬‬
‫לחצו על הלחצן כדי לפתוח את‬
‫המכסה ‪ .B‬השתמשו במטבע או‬
‫חפץ דומה כדי לסובב את החץ‬
‫לכיוון הרצוי‪ .‬לאחר התאמת כיוון‬
‫נוזל ההברקה‪ ,‬סגרו שוב את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫הוסיפו נוזל‬
‫הברקה עד לקו‬
‫המקסימום ~‬
‫‪ 150‬מ"ל‬
‫)בהתאם לדגם(‬
‫בדקו את סמן נוזל ההברקה כדי לוודא את רמת הנוזל סמן נוזל הברקה בלוח הפיקוד‬
‫שבמיכל‪.‬‬
‫הסמן יידלק כאשר יש צורך להוסיף נוזל הברקה‪.‬‬
‫נקישה!‬
‫סמן נוזל הברקה במיכל‬
‫כהה‪ :‬בסדר‪.‬‬
‫שקוף‪ :‬צריך להוסיף‬
‫השתמשו אך ורק בנוזל הברקה המתאים לשימוש במדיחים ביתיים‪ .‬אם נשפך נוזל הברקה‪ ,‬נגבו את השיירים מייד‪ .‬כך תמנעו היווצרות עודפי קצף שעלולים לגרום לתקלת הפעלה‪.‬‬
‫במידה ויש פסים‪ :‬הפחיתו את המינון על ידי סיבוב החוגה לערך נמוך יותר )‪ .(3-1‬במידה והכלים אינם יבשים לגמרי‪ :‬הגבירו את המינון על ידי סיבוב החוגה לערך גבוה יותר )‪ .(6-5‬לכלים מפלסטיק קשה יותר להתייבש‪ .‬כיוון‬
‫ערך נוזל ההברקה לא ישפר את המצב‪.‬‬
‫חומרי ניקוי המשלבים חומר הברקה יכולים להיות יעילים רק עם תכניות ארוכות יותר‪ .‬במקרה של תכניות קצרות יותר‪ ,‬עלולה להיווצר בעיה של שיירי חומרי ניקוי )במידת הצורך‪ ,‬השתמשו באבקת סבון(‪ .‬לחומרי ניקוי‬
‫המשלבים חומר הברקה יש נטייה ליצור עודפי קצף‪.‬‬
‫שימוש יומיומי‬
‫הוספת חומר ניקוי ‪ -‬השתמשו רק בחומר ניקוי המתאים למדיח על פי המלצת היצרן‬
‫פתחו את המכסה ‪A‬‬
‫)לחצו על הלחצן הייעודי(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סגרו את המכסה על ידי לחיצה על‬
‫הבליטות הייעודיות‪.‬‬
‫מלאו חומר ניקוי‪ :‬טבלית ‪ /‬אבקה ‪ /‬נוזל במיכל הגדול‬
‫חפשו את ההמלצה של יצרן חומר הניקוי על גבי האריזה‪.‬‬
‫מלאו את המיכל רק‬
‫לפני הפעלת תכנית‬
‫ניקוי‪.‬‬
‫השתמשו רק בטבלית אחת בכל תכנית‬
‫ניקוי‪ ,‬והניחו אותה רק במיכל המתאים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכל סוגי הטבליות‪ ,‬אך‬
‫כאשר משתמשים בסוג ‪ 2‬ב‪ ,1 -‬חובה‬
‫להוסיף מלח‪.‬‬
‫ייתכן שסוגים מסוימים של טבליות לא‬
‫יתמוססו לגמרי במהלך מחזורים קצרים‬
‫)'מהירה'‪' ,‬עדינה'‪' ,‬שטיפה ידנית'(; השמת‬
‫הטבליה על תחתית המכשיר יכולה לעזור‬
‫בהתמוססות ובשטיפה‪.‬‬
‫נקישה!‬
‫‪-3- IL‬‬
‫כיצד למלא את הסלסילות‬
‫סלסילה עליונה ‪ -‬תלוי בדגם‬
‫‪4‬‬
‫‪ - A‬כנפיים מתכווננות )‪ 2‬או ‪ :(4‬במצב אופקי לכוסות ‪/‬‬
‫כלים ארוכים‪ /.‬כוסות גבוהות‪.‬‬
‫‪ - A‬פתוח‬
‫‪ - A‬סגור‬
‫‪ - B‬סלסילת סכו"ם‪ :‬ניתן להניח בסלסילה העליונה כאשר‬
‫משתמשים באפשרות "חצי מדיח‪/‬רב‪-‬אזורי"‪.‬‬
‫יש להסיר את הרשת )‪.(F‬‬
‫לפתיחת ‪:A‬‬
‫נקישה!‬
‫כיצד לכוונן את גובה הסלסלה העליונה‬
‫)אם קיימת(‬
‫לפעמים שימושי להרים את הסלסילה העליונה כדי‬
‫לרווח את הסלסילה התחתונה‪ ,‬או להוריד אותו כדי‬
‫להטעין כוסות עם רגלית ארוכה‪.‬‬
‫ אחזו בשתי הידיות הצדדיות )‪) (C‬הן חייבות להיות‬‫באותו הגובה( והרימו או הורידו את הסלסילה העליונה‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫הסרת הסלסילה העליונה )אם האפשרות קיימת בדגם(‬
‫לפעמים נוח להסיר לגמרי את‬
‫הסלסילה העליונה כדי למלא‬
‫פריטים גדולים במיוחד‬
‫בסלסילה התחתונה‪.‬‬
‫ פתחו את שני התפסנים )‪(D‬‬‫כדי להוציא את הסלסילה‬
‫העליונה )כאשר הסלסילה‬
‫העליונה במקום‪ ,‬יש להקפיד‬
‫‪ - D‬פתוח‬
‫שהתפסנים יהיו סגורים(‪.‬‬
‫את הכנף‬
‫‪Rotate‬‬
‫סובבו‪the‬‬
‫‪flap‬‬
‫‪and‬כיוון השעון‬
‫עם‬
‫‪clockwise‬‬
‫הסלסילה‬
‫על‬
‫ותלו‬
‫‪hook on rack‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ - D‬סגור‬
‫‪A‬‬
‫סלסילה תחתונה ‪ -‬תלוי בדגם‬
‫‪ - E‬סלסילת סכו"ם‬
‫‪ - F‬רשת‪ :‬עוזרת להפריד את הסכו"ם כדי לקבל תוצאות ניקוי טובות יותר‪.‬‬
‫‪ - G‬תומכי צלחות אנכיים‪ :‬ניתן לקפלם כדי להכניס סירים‪.‬‬
‫‪ - H‬תמיכה רוחבית עם כנפיים מתקפלות )אם קיימת בדגם(‪ :‬גם מדפים‬
‫יכולים לשמש להחזקה של כלים או כוסות ארוכים‪.‬‬
‫ניתן להסיר את התמיכה הרוחבית‪ :‬משכו את התמיכה לחזית‬
‫הסלסילה והרימו אותה להסרה‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫נקישה!‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪5‬‬
‫‪G‬‬
‫סדרו את הכלים כך שלא ייאספו מים בחללים קעורים‪ ,‬וודאו שהזרועות מסתובבות בחופשיות‪ .‬השתמשו רק בכלים מתאימים למדיח‪ .‬אין להשתמש במדיח לניקוי פריטים מעץ‪ ,‬אלומיניום‪ ,‬בדיל‪ ,‬סכו"ם כסף או כלי‪-‬‬
‫חרס מקושטים )ללא גלזורה(‪ .‬בתוך הסלסילות‪ ,‬הכלים )כגון צלחות‪ ,‬קערות‪ ,‬סירים( חייבים להיות מונחים בצורה נכונה כדי לאפשר זרימת מים כלפי מטה!‬
‫הפעלת המדיח‪ .‬לחצו על לחצן כלשהו )מלבד לחצן ביטול‪/‬כיבוי( כדי להפעיל את לוח הפיקוד ולהתחיל בבחירת תכנית‪.‬‬
‫‪-4- IL‬‬
‫בחירת תכנית‬
‫‪6‬‬
‫תיאור התכניות‬
‫מספר התכניות המרבי מוצג בפרק "טבלה"‪ .‬התכניות המתאימות לדגם שלכם מוצגות על גבי לוח הפיקוד )עמוד ‪.(1‬‬
‫בחרו את התכנית בהתאם לטבלת התכניות )עמוד ‪.(1‬‬
‫משך התכנית תלוי בתנאים הסביבתיים כגון טמפרטורת ולחץ המים‪.‬‬
‫שלב ניקוי‬
‫‪7‬‬
‫דלת המדיח חייבת להיות סגורה וברז המים חייב להיות פתוח‪.‬‬
‫לעצירת התכנית )לדוגמא כדי להוסיף עוד כלי למדיח(‪:‬‬
‫ פתחו בזהירות את הדלת )התכנית מושהית( והכניסו את הפריט‪/‬‬‫ים‪,‬‬
‫)היזהרו מאדים חמים!(‪.‬‬
‫ סגרו את הדלת ולחצו שוב על לחצן הפעלה כדי להמשיך את שלב‬‫התכנית )התכנית ממשיכה את השלב מהנקודה בה הופסקה(‪.‬‬
‫לביטול תכנית שכבר החלה‪:‬‬
‫לשינוי תכנית שכבר החלה‪:‬‬
‫‪ -‬לחצו על לחצן ביטול‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫‪ -‬לחצו על לחצן ביטול‪/‬כיבוי כדי לבטל את התכנית הנוכחית‪.‬‬
‫ )המים מנוקזים משך כדקה ולאחר מכן‬‫המדיח נכבה(‪.‬‬
‫ )המים מנוקזים משך כדקה ולאחר מכן המדיח נכבה(‪.‬‬‫ לחצו על לחצן כלשהו מלבד ביטול‪/‬כיבוי כדי להפעיל את המדיח‪.‬‬‫ בחרו תכנית חדשה‪.‬‬‫‪ -‬לחצו על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫הפעלת המדיח‪ .‬הכל תקין‪...‬‬
‫‪8‬‬
‫לאחר סיום התכנית‪ ,‬המדיח עובר אוטומטית למצב המתנה‪ .‬כל נוריות הבקרה כבות‪.‬‬
‫היזהרו בעת פתיחת הדלת‪ :‬היזהרו מאדים חמים‪.‬‬
‫רוקנו תחילה את הסלסילה התחתונה כדי למנוע טפטוף שיירי מים על הכלים שלמטה‪.‬‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫‪9‬‬
‫מסננים‬
‫בדקו ונקו לפי‬
‫הצורך‬
‫הבריגו את המסנן‪ .‬שימו לב לסימן!‬
‫פתחו את הברגת‬
‫המסנן )‪ ,(1‬הוציאו‬
‫אותו )‪ (2‬והוציאו‬
‫את הרשת‬
‫העדינה )‪...(3‬‬
‫שטפו במים‬
‫זורמים‪...‬‬
‫הכניסו‬
‫למקום‬
‫נקישה!‬
‫תיקון עצמי של תקלות קלות‪...‬‬
‫‪10‬‬
‫זרועות‬
‫התזה הסרת‬
‫סתימות‪/‬‬
‫לכלוכים‪.‬‬
‫הכניסו את הזרועות למקומן והדקו אותן למקום‪.‬‬
‫פתחו את‬
‫ההברגה והוציאו‬
‫את הזרוע‬
‫העליונה‪...‬‬
‫פתחו את‬
‫ההברגה והוציאו‬
‫את הזרוע‬
‫התחתונה‪...‬‬
‫נקו את המתזים‬
‫במים זורמים )ניתן‬
‫להיעזר בקיסמי‬
‫שיניים במידת‬
‫הצורך(‪...‬‬
‫‪-5- IL‬‬
‫מה לעשות אם‪...‬‬
‫במקרה של תקלה‪ ,‬לפני שתתקשרו לשירות לאחר מכירה‪ ,‬ערכו את הבדיקות שלהלן ונסו לטפל בבעיה‪.‬‬
‫את רוב התקלות ניתן לפתור לבד בעזרת הפעולות המתוארות‪ ,‬ולהחזיר את המדיח במהירות למצב פעולה תקין‪.‬‬
‫פונקציה מספר ‪ - "F"x‬מהבהבת‬
‫אופן תצוגת תקלות‪:‬‬
‫המדיח‪...‬‬
‫‪...‬לא פועל‪/‬לא מתחיל לפעול‬
‫‪...‬מציג "‪E2‬‬
‫‪"F6‬‬
‫‪...‬מציג "‪E7‬‬
‫‪ "F6‬או "‪E1‬‬
‫‪"F6‬‬
‫‪...‬מציג "‪ / "F6 E3‬התכנית הסתיימה מוקדם‬
‫מדי )הכלים מלוכלכים ורטובים(‬
‫‪...‬מציג "‪E1‬‬
‫שגיאה מספר ‪ - "E"y‬מהבהבת‬
‫סיבות אפשריות‪...‬‬
‫‪"F8‬‬
‫‪ 0٫5‬שניות השהייה‬
‫פתרונות‪...‬‬
‫‪ -‬המדיח חייב להיות מופעל‪.‬‬
‫‪ -‬בדקו את מפסק החשמל הראשי‪ .‬וודאו שיש חשמל‪.‬‬
‫‪ -‬דלת המדיח אינה נסגרת‪.‬‬
‫‪ -‬בדקו האם דלת המדיח סגורה‪.‬‬
‫‪ -‬אפשרות "השהיית התחלה" מופעלת‪.‬‬
‫ בדקו האם אפשרות "השהיית התחלה" הופעלה )אם קיימת בדגם(‪ .‬אם כן‪ ,‬המדיח יתחיל לפעול רק לאחר חלוף הזמן שהוגדר‪.‬‬‫במידת הצורך‪ ,‬אפסו את המכשיר על ידי לחיצה על "ביטול" או התחילו את המחזור מיידית על ידי לחיצה על "הפעלה"‪.‬‬
‫‪ -‬ברז המים סגור‪.‬‬
‫‪ -‬ברז המים חייב להיות פתוח‪.‬‬
‫‪ -‬צינור כניסת המים מכופף או מסנני המים נסתמו‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שצינור כניסת המים לא יהיה מכופף ושמסנן המים בחיבור צינור המים לברז אינו מלוכלך או סתום‪.‬‬
‫‪ -‬לחץ המים נמוך מדי‪.‬‬
‫‪ -‬ברז המים חייב להיות פתוח לגמרי בזמן מילוי המים )אספקה של לפחות ‪ 0٫5‬ליטר לדקה(‪.‬‬
‫‪ -‬צינור כניסת המים מכופף או מסנני המים נסתמו‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שצינור כניסת המים לא יהיה מכופף ושמסנן המים בחיבור צינור המים לברז אינו מלוכלך או סתום‪.‬‬
‫‪ -‬מסננים מלוכלכים או סתומים‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שהמסננים לא יהיו מלוכלכים ושלא ייסתמו‪.‬‬
‫‪ -‬מעט מדי מים במערכת המים של המדיח‪.‬‬
‫‪ -‬סדרו כלים קעורים )כגון קערות או כוסות( בסלסילה כך שהפתח פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ -‬צינור הניקוז אינו מחובר באופן תקין‪.‬‬
‫ צינור הניקוז חייב להיות מותקן נכון )במדיחים המותקנים בגובה‪ ,‬השאירו לפחות ‪ 400-200‬מ"מ מבסיס המדיח( ‪ -‬ראו הוראות‬‫התקנה‪.‬‬
‫‪ -‬רמת קצף גבוהה בתוך המדיח‪.‬‬
‫‪ -‬בצעו שוב ללא סבון או המתינו עד שהקצף ייעלם‪.‬‬
‫‪ -‬המסננים מלוכלכים‪.‬‬
‫‪ -‬נקה את המסננים‪.‬‬
‫‪ -‬צינור הניקוז מכופף‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שצינור הניקוז לא יהיה מכופף‪.‬‬
‫‪ -‬חיבור הצינור לסיפון סגור‪.‬‬
‫‪ -‬הוציאו את דיסק חיבור הצינור לסיפון‪.‬‬
‫לאחר נקיטת הפעולה המתאימה לעיל‪ ,‬עליכם לאפס את הודעת התקלה‪ .‬ברוב המקרים‪ ,‬התקלה תיעלם‪.‬‬
‫איפוס‪:‬‬
‫לחצו על הלחצן ביטול‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫סגרו את הדלת‪.‬‬
‫המים מנוקזים אוטומטית משך עד דקה‪.‬‬
‫המדיח מוכן להפעלה מחדש‪.‬‬
‫כלי‪-‬שולחן וסכו"ם‪...‬‬
‫‪...‬לא לגמרי נקיים‪/‬יש עליהם שיירי מזון‬
‫סיבות אפשריות‪...‬‬
‫פתרונות‪...‬‬
‫‪ -‬מעט מדי מקום בין הצלחות )סידור לא נכון של פריטים קעורים בסלסילה(‪.‬‬
‫‪ -‬סדרו את הכלים כך שפריטים אינם נוגעים זה בזה‪ .‬סדרו כלים קעורים )כגון קערות או כוסות( בסלסילה כך שהפתח פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ -‬מעט מדי סבון; הסבון ישן מדי או לא אוחסן כראוי‪.‬‬
‫ במידת הצורך‪ ,‬הוסיפו עוד סבון‪ ,‬תוך הקפדה על הוראות היצרן ביחס למינון‪ .‬אחסנו חומרי ניקוי במקום יבש ואל תאחסנו אותם לפרקי‬‫זמן ארוכים מדי‪.‬‬
‫‪ -‬הטמפרטורה אינה מספיק גבוהה לכלים מלוכלכים מאוד‪.‬‬
‫‪ -‬לכלים מלוכלכים מאוד‪ ,‬בחרו בתכנית הפועלת בטמפרטורה גבוהה יותר )עיינו בטבלת התכניות ‪ -‬עמוד ‪.(1‬‬
‫ הטענת המדיח בסלסילה העליונה והתחתונה בו‪-‬זמנית תוך שימוש‬‫באפשרות "חצי כמות‪/‬רב‪-‬אזורי"‪.‬‬
‫ אם בחרתם באפשרות "חצי כמות‪/‬רב‪-‬אזורי" )אם קיימת בדגם(‪ ,‬זכרו למלא רק את הסלסילה העליונה או רק את הסלסילה התחתונה‬‫כדי להגביר את כושר הניקוי וכך להגיע לתוצאות ניקוי טובות יותר‪.‬‬
‫‪ -‬שימוש תדיר בתכנית חסכון ‪.50°C‬‬
‫‪ -‬במקרה של שימוש תדיר בתכנית חסכון ‪) 50°C‬אם קיימת בדגם(‪ ,‬מפעם לפעם בחרו בתכנית האינטנסיבית ‪) 65°C‬אם קיימת בדגם(‪.‬‬
‫‪ -‬זרועות התזה עם סתימות‪ ,‬מסננים מלוכלכים או שאינם מותקנים כשורה‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שזרועות ההתזה לא ייסתמו‪ ,‬שהמסננים לא יהיו מלוכלכים ושיהיו מותקנים נכון )ראו עמוד ‪" 5‬טיפול ותחזוקה"(‪.‬‬
‫‪ -‬זרועות ההתזה נעצרו על ידי כלים או סכו"ם‪.‬‬
‫‪ -‬הקפידו שזרועות ההתזה יוכלו להסתובב בחופשיות ולא יעצרו על ידי כלים או סכו"ם‪.‬‬
‫‪-6- IL‬‬
‫מה לעשות אם‪...‬‬
‫כלי‪-‬שולחן וסכו"ם‪...‬‬
‫פתרונות‪...‬‬
‫סיבות אפשריות‪...‬‬
‫‪...‬סמן המלח דולק‬
‫‪ -‬השתמשו בטבליות למים רכים‪.‬‬
‫‪ -‬בחרו את אפשרות "טבליה"; אם אפשרות זו אינה קיימת‪ ,‬נורמלי שסמן המלח יידלק‪.‬‬
‫‪...‬יש משקעים‪ :‬שיירי מלח מדיח‬
‫‪ -‬המים קשים מדי‪.‬‬
‫‪ -‬באזורים עם מים קשים במיוחד‪ ,‬יש להוסיף עוד מלח מדיח )ראו עמוד ‪" 2,‬כיצד לכוון את קושי המים"(‪.‬‬
‫‪ -‬מכסה מיכל המלח פתוח‪.‬‬
‫‪ -‬סגרו כראוי את מכסה מיכל המלח‪.‬‬
‫‪...‬אינם יבשים‬
‫‪...‬יש חלקי פלסטיק עם שינויי צבע‬
‫‪ -‬אין מספיק נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪ -‬אם אתם משתמשים במוצר ניקוי משולב‪ ,‬נסו להוסיף עוד נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪ -‬כלים מפלסטיק אינם מתייבשים טוב‪.‬‬
‫‪ -‬חומרים סינתטיים אינם מתייבשים טוב; אם הם נשארים רטובים בסוף התכנית‪ ,‬נגבו אותם כדי לייבשם‪.‬‬
‫ הכלים נשארו במדיח משך זמן ארוך מדי לאחר סיום הניקוי‬‫)למשל כאשר משתמשים באפשרות "השהיית התחלה"(‪.‬‬
‫ במצב כזה‪ ,‬היווצרות טיפות מים על הכלים ועל דפנות המדיח היא דבר נורמלי‪.‬‬‫נסו לשחרר את הדלת ‪ 5‬דקות לפני פינוי הכלים‪.‬‬
‫‪ -‬סידור לא נכון של כלים קעורים בסלסילה‪.‬‬
‫‪ -‬סדרו כלים כך שלא יצטברו מים בתוך אזורים קעורים‪.‬‬
‫‪ -‬מינון לא נכון של נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪ -‬הגדילו את מינון נוזל ההברקה )ראו עמוד ‪" ,3‬הוספת נוזל הברקה"(‪.‬‬
‫‪ -‬נבחרה תכנית מהירה‪.‬‬
‫ התכנית המהירה ‪ 40°C / 45°C‬מיועדת רק לניקוי מהיר של כלים עם לכלוך קל‪ .‬כאשר משתמשים בתכנית זו‬‫עבור כלים עם לכלוך בינוני עד כבד‪ ,‬ייתכן שהכלים לא יתייבשו לגמרי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמשו בתכנית באורך‬
‫רגיל‪ .‬לתוצאות הטובות ביותר‪ ,‬פתחו את הדלת לאחר סיום התכנית והמתינו ‪ 15‬דקות לפני פינוי המדיח‪.‬‬
‫‪ -‬מיץ עגבניות‪/‬גזר‪.‬‬
‫ מיץ עגבניות‪ ,‬למשל‪ ,‬יכול לגרום לשינוי צבע בחלקי פלסטיק‪ .‬אבקת סבון מומלצת מאחר וניתן להשתמש במינון‬‫קצת יותר גבוה כדי לשפר את ההלבנה‪ .‬מומלץ להשתמש בטמפרטורת הדחה גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪...‬כוסות וכו' עם ערפול‬
‫‪ -‬כלים שאינם מתאימים למדיח )פורצלן(‪.‬‬
‫‪ -‬השתמשו רק בכלים מתאימים למדיח‪.‬‬
‫‪...‬משקעים הניתנים להסרה על הכוסות‬
‫‪ -‬שימוש בתכנית שאינה מתאימה לכוסות‪.‬‬
‫ יש לארגן את הצלחות יחד כך שלא ייגעו זו בזו‪ .‬אל תניחו כלי זכוכית יחד בסלסילות‪ .‬השתמשו בתכנית מתאימה‬‫לזכוכית‪.‬‬
‫‪...‬הכוסות אינן מבריקות‬
‫‪ -‬הכוסות אינן מתאימות לניקוי במדיח )פורצלן(‪.‬‬
‫‪ -‬יש סוגים של זכוכית שאינם מתאימים לניקוי במדיח‪.‬‬
‫‪...‬משקעים קבועים על הכוסות‬
‫‪ -‬אפקט קשת בענן‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪...‬כוסות תה מתכהות והלכלוך אינו נעלם לאחר‬
‫הניקוי במדיח‬
‫‪ -‬לא ידוע‪.‬‬
‫‪ -‬תופעה זו היא בלתי נמנעת‪ .‬תאין משנה צבעים בצורה בלתי הפיכה‪.‬‬
‫‪...‬סימני חלודה‬
‫‪ -‬לא נעשה שימוש בתכנית קדם‪-‬ניקוי‪.‬‬
‫ שיירי מזון מלוחים או בעלי חמיצות גבוהה יכולים לגרום לסימני חלודה גם על סכו"ם אל‪-‬חלד‪ .‬למניעת תופעה זו‪,‬‬‫מומלץ להשתמש תמיד בתכנית קדם‪-‬ניקוי אם הכלים ינוקו מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪...‬סימנים אחרים‬
‫‪ -‬מינון נוזל ההברקה נמוך מדי‪.‬‬
‫ במקרה של סימנים‪ ,‬הגדילו את מינון נוזל ההברקה )ראו עמוד ‪" 3,‬הוספת נוזל הברקה"(‪.‬‬‫‪ -‬אם אתם משתמשים במוצר ניקוי משולב‪ ,‬נסו להוסיף עוד נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪...‬פסים‬
‫‪ -‬מינון נוזל ההברקה גבוה מדי‪.‬‬
‫ במקרה של פסים‪ ,‬הפחיתו את מינון נוזל ההברקה )ראו עמוד ‪" 3,‬הוספת נוזל הברקה"(‪.‬‬‫‪ -‬אם אתם משתמשים בחומר ניקוי משולב הכולל נוזל הברקה‪ ,‬אל תוסיפו נוזל הברקה נוסף‪.‬‬
‫‪...‬קצף‪-‬סבון‬
‫‪ -‬מינון לא מתאים של חומר ניקוי‪/‬נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪ -‬השתמשו רק בכמות חומר ניקוי‪/‬נוזל הברקה הנדרשת‪ ,‬מאחר וכמויות עודפות עלולות לגרום להיווצרות קצף‪-‬סבון‪.‬‬
‫תופעה זו אינה הפיכה‪ .‬המלצה לעתיד‪:‬‬
‫שנו את פיקוד מינון חומר ריכוך המים‪.‬‬
‫שימו לב ‪ -‬הקפידו על מינון הסבון‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בטבליות משולבות‪ ,‬עיינו בהמלצות היצרן‪.‬‬
‫‪-7- IL‬‬
‫הוציאו את התקע מהחשמל‬
‫מה לעשות אם‪...‬‬
‫אם‪ ,‬לאחר ביצוע הבדיקות האלו‪ ,‬התקלה ממשיכה‪ ,‬נתקו את התקע מהחשמל וסגרו את ברז המים‪ .‬צרו קשר עם שירות לאחר מכירה )ראו כתב אחריות(‪.‬‬
‫לפני שתתקשרו לשירות לאחר מכירה‪ ,‬הכינו את הפרטים שלהלן‪:‬‬
‫ תיאור של התקלה‪,‬‬‫ דגם וסוג המכשיר‪,‬‬‫‪ -‬קוד השירות )המספר המצוין על תווית המפרטים המודבקת( בתוך הדלת בצד הימני‪:‬‬
‫אזהרות והמלצות כלליות‬
‫‪ .1‬אריזה‬
‫ לפני ניקוי המדיח או ביצוע פעולות תחזוקה‪ ,‬הוציאו את התקע מהחשמל וסגרו את ברז המים; עשו כך גם במקרה‬‫האריזה ניתנת למיחזור מלא‪ ,‬ומסומנת בסמל המיחזור‬
‫‪.‬‬
‫של תקלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסרת האריזה ובדיקת התכולה‬
‫ תיקונים והתאמות חייבים להיות מבוצעים אך ורק על ידי טכנאי מוסמך‪.‬‬‫לאחר הסרת האריזה‪ ,‬וודאו שהמדיח לא ניזוק ושהדלת נסגרת כשורה‪ .‬במקרה של ספק‪ ,‬צרו קשר עם טכנאי מוסמך ‪ .7‬עמידות בקרה‬
‫או עם המשווק‪.‬‬
‫אם המדיח נמצא בסביבה בה הוא חשוף לקרה‪ ,‬יש לרוקן אותו לגמרי ממים‪ .‬סגרו את ברז המים‪ ,‬הסירו את צינורות‬
‫‪ .3‬לפני השימוש הראשון במדיח‬
‫הכניסה והניקוז‪ ,‬ואפשרו לכל המים להתנקז החוצה‪ .‬וודאו שיש לפחות ‪ 1‬ק"ג של מלח מדיח מומס במיכל המלח‪ ,‬כדי‬
‫ מדיח זה מתוכנן לפעול בטמפרטורות סביבה שבין ‪ 5°C‬ו‪.45°C-‬‬‫להגן על המדיח מטמפרטורות של עד ‪ .-20°C‬כאשר משתמשים שוב בתכנית‪ ,‬ייתכן ותופיע הודעת שגיאה )ראו עמוד ‪.(6‬‬
‫ המדיח נבדק על ידי היצרן כדי לוודא שהוא פועל כשורה‪ .‬בדיקות אלו לפעמים משאירות סימני טפטוף‪/‬פסים אשר "‪ "F6 E2‬המדיח חייב להישאר בטמפרטורת חדר של לפחות ‪ 5°C‬משך לפחות ‪ 24‬שעות‪.‬‬‫ייעלמו לאחר ההפעלה הראשונה של המדיח‪.‬‬
‫לאחר הטיפול בתקלות אלו‪ ,‬אפסו את המדיח )ראו פרק "מה לעשות אם‪.("...‬‬
‫‪ .4‬חסכון באנרגיה ובמים‬
‫‪ .8‬סילוק‬
‫ אל תשטפו כלים במים זורמים‪.‬‬‫ המדיח מיוצר מחומרים שניתן למחזרם‪ .‬אם החלטתם להשליך את המדיח‪ ,‬יש להשליכו בהתאם לתקנות סילוק‬‫ הקפידו למלא את המדיח לפני הפעלתו או בחרו באפשרות "חצי כמות‪/‬רב‪-‬אזורי" )אם קיימת בדגם(‪.‬‬‫פסולת מקומיות‪ .‬חתוך את כבל החשמל על מנת להשבית את המדיח‪ .‬כדי למנוע מצבים של סיכון לילדים )למשל‬
‫ אם קיימים מקורות אנרגיה אקולוגיים‪ ,‬כגון חימום באמצעות לוח סולארי‪ ,‬משאבות חום או מערכות חימום מרכזי‪,‬‬‫סכנת חנק(‪ ,‬שבור את מנעול הדלת כדי שלא ניתן יהיה לסגור אותה‪.‬‬
‫ניתן לחבר את המדיח לאספקת מים חמים בטמפרטורה שאינה עולה על ‪ .60°C‬ודא שסוג הצינור של כניסת המים ‪ -‬מדיח זה מסומן לפי ההנחיה האירופאית ‪ 2002/96/CE‬לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני )‪ .(WEEE‬על ידי‬
‫מתאים )"‪ "70°C Max‬או "‪.("90°C Max‬‬
‫השלכה נכונה של מוצר זה‪ ,‬תעזור למנוע נזק סביבתי אפשרי והשלכות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫‪ .5‬בטיחות ילדים‬
‫השלכה לא תקינה של מוצר זה כפסולת ביתית עלולה לפגוע בסביבה‪ .‬הסמל‬
‫על גבי המוצר‪ ,‬או במסמכים‬
‫ הרחק את חומרי האריזה מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬‫הנלווים למוצר‪ ,‬מציין שלא ניתן לטפל במכשיר זה כבפסולת ביתית‪ ,‬אלא יש למסרו לנקודת האיסוף המתאימה‬
‫ אל תאפשרו לילדים לשחק עם המדיח‪.‬‬‫למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני‪ .‬ההשלכה תבוצע לפי תקנות איכות הסביבה המקומיות להשלכת פסולת‪ .‬לקבלת‬
‫ אחסנו את חומרי הניקוי‪ ,‬ההברקה והמלח מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬‫מידע מפורט יותר אודות הטיפול‪ ,‬ההשבה והמיחזור של מוצר זה‪ ,‬אנא פנה לרשות המקומית‪ ,‬לשירות איסוף‬
‫‪ .6‬אזהרות בטיחות‬
‫פסולת ביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר‪.‬‬
‫ המדיח אינו מיועד להפעלה על‪-‬ידי ילדים או אנשים עם יכולות פיזיות‪ ,‬חושיות או מנטליות מופחתות‪ ,‬אלא אם הם‬‫בהשגחה של מבוגר שיכול לוודא שימוש בטוח במכשיר‪.‬‬
‫הצהרת תאימות לאיחוד האירופאי‬
‫ אין להפעיל את המדיח במרחב פתוח‪.‬‬‫מוצר זה תוכנן‪ ,‬יוצר והופץ בהתאם לדרישות הבטיחות של הנחיות ‪ EC‬אלו‪:‬‬
‫ אין לאחסן חומרים דליקים בקרבת המדיח‪.‬‬‫‪ 93/68/CE ,89/336/CE ,2006/95/CE‬ו‪) 2002/95/CE-‬הנחיות ‪.(RoHS‬‬
‫ המים שבתוך המדיח אינם ראויים לשתייה‪.‬‬‫קיבולת הטעינה‪ 13 :‬מערכות של כלים‪.‬‬
‫ אין להשתמש בחומרים דליקים בתוך המדיח‪ :‬סכנת התפוצצות!‬‫ היזהר כאשר הדלת פתוחה‪ :‬סכנת מעידה!‬‫ דלת המדיח יכולה להחזיק אך ורק משקל של סלסילה מלאה במצב משוך‪ .‬אין להשעין חפצים על הדלת או לעמוד‬‫או לשבת עליה‪.‬‬
‫ סדרו פריטים חדים שעלולים לגרום לפציעה )כגון סכינים( בסלסילת הסכו"ם עם הצד החד כלפי מטה‪ .‬סדרו‬‫פריטים עם ידיות ארוכות בצורה אופקית בסלסילה העליונה‪ ,‬כאשר הצד החד רחוק מקדמת המדיח‪.‬‬
‫האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של תקלות אשר נגרמו משימוש בלתי נכון במוצר‪.‬‬
‫אנו שומרים על הזכות לערוך שינויים טכניים‪.‬‬
‫‪-8- IL‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising