Whirlpool ITWD 61052 W (EU), ITWE 71252 W (EU), ITWA 51052 W (EU) User guide

Whirlpool ITWD 61052 W (EU), ITWE 71252 W (EU), ITWA 51052 W (EU) User guide
1
a
12
7
A
b
c
13
8
d
g
g
e
f
2
14
A
B
9
3
15
4
10
C
16
D
5
A
11
6
B
17
URČENÉ POUŽITÍ
Tato pračka je určena výhradně k praní a
odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce
v množství, které je v domácnosti obvyklé.
• Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v
tomto návodu k použití a tabulce programů.
• Návod k použití i tabulku programů si dobře
uschovejte; pokud budete pračku předávat jiné
osobě, dejte jí také tento návod k použití a tabulku
programů.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Bezpečnostní pokyny
• Pračka je určena pouze
k používání ve vnitřních
prostorách.
• V blízkosti spotřebiče
neskladujte hořlavé látky.
• Na víko pračky nestavte žádné
elektrické spotřebiče.
• Na děti je třeba dohlédnout,
aby si se spotřebičem nehrály.
• Děti mladší 3 let by měly být
v dostatečné vzdálenosti od
pračky, pokud nejsou pod
neustálým dohledem.
• Tuto pračku smějí používat
dětí od 8 let, rovněž osoby
se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi a osoby bez
patřičních zkušeností a
znalostí, za předpokladu
že jsou pod dozorem, nebo
poučené o bezpečném
používání pračky a chápou
nebezpečí plynoucí z jeji
používání. Děti si nesí hrát s
pračkou. Péči a údržbu pračky
nesmí provádět děti bez
dohledu.
• Víko neotvírejte silou.
• Je-li to nutné, je možné
přívodní kabel vyměnit za
stejný, který získáte v servisu.
Přívodní kabel smí
vyměňovat pouze kvali
fikovaný elektrikář.
• Před čištěním nebo údržbou
vždy pračku vypněte a odpojte
ji od sítě.
2.Obal
• Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je
označený recyklačním symbolem . Při likvidaci
obalového materiálu se řiďte místními předpisy.
3.Likvidace obalu a staré pračky
• Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického
a elektronického zařízení (WEEE).Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
• Symbol
na výrobku nebo na dokumentech
přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se
řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
• Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů.
Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními
předpisy o likvidaci odpadu.
• Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího
prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku
nebylo možné znovu používat.
4.Obecná doporučení
• Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji
připojenou k síti. Zavřete vodovodní kohoutek.
5.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána
na trh v souladu s bezpečnostními požadavky
směrnic EU: směrnice pro nízké napětí 2006/95/
ES, směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu
2004/108/ES
Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození
prádla zapříčiněné nevhodným nebo nesprávným
dodržováním instrukcí k ošetřování prádla, které jsou
uvedeny na jeho visačkách.
CS 1
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstranění obalu a kontrola
5.Vypouštěcí hadice
a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
b. Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
c. Ochranu spodní části odstraňte tak, že
spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním
rohu. Přesvědčte se, že plastový dílec dolní
ochrany (podle modelu) zůstal v balení a ne v
dolní části spotřebiče. Je to velmi důležité, jinak
by plastový dílec mohl při provozu poškodit pračku.
d. Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a
zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou
výplň (je-li u modelu).
e. Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii (je-li u
modelu).
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému
prodejci.
• Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén,
apod.) z dosahu dětí; může pro ně být nebezpečný.
• Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte
ho před použitím několik hodin stát při pokojové
teplotě.
• Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo
na jiný odtok kanalizace (viz “Instalace”/“Připojení
vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému
plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).
2.Odstranění přepravní lišty
• Pračka je vybavena přepravními šrouby a
přepravní lištou, aby se nepoškodila při dopravě.
Před použitím pračky musíte odstranit
přepravní lištu (viz “Instalace”/“Odstranění
přepravní lišty”).
3.Instalace pračky
• Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu.
• Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a
vyrovnané poloze (viz “Instalace”/“Seřízení
výšky nožiček”).
• V případě dřevěných nebo plovoucích podlah (jako
jsou určité druhy parket nebo laminátové podlahy)
umístěte pračku na překližkovou desku s rozměry
minimálně 40 x 60 cm a tloušťkou minimálně 3 cm,
která je přišroubovaná k podlaze.
• Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem
nebo jiným předmětem.
6.Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář
v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými
bezpečnostními předpisy.
• Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou
uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní
straně spotřebiče.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené
zásuvky.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup
k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Pokud byla pračka při převozu poškozena,
nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze
poprodejní servis.
• Pračka musí být připojena k účinnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy. Zejména spotřebiče
umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí
být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového
proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění
pračky je podle zákona povinné. Výrobce odmítá
veškerou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat
a poškození majetku, ke kterým došlo přímo nebo
nepřímo v důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Při používání proudového chrániče (RCCB),
používejte pouze typ s označením
.
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku (viz
“Instalace”/” Připojení přívodní hadice”).
• Přívod vody: pouze studená voda
• Vodovodní kohout: přípojka k hadici se závitem 3/4”
• Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).
• Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte jen
nové hadice. Použité hadice se nesmí znovu použít
a je třeba je zlikvidovat.
CS 2
Přibližné rozměry:
Šířka: 400 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm
POPIS PRAČKY (obr.1)
a.Víko
f. Přemist’ovací páka (podle modelu). Chcete-li
spotřebič přemístit povytáhněte trochu páku rukou
a pak ji nohou zasuňte do polohy stop.
b.Dávkovač pracího prostředku
c.Buben
g.Seřiditelné nožičky
d.Přístup k čerpadlu za krytem
e.Servisní štítek (za krytem filtru)
INSTALACE
Odstranění přepravní lišty
Pračka je vybavena přepravní lištou, aby se
nepoškodilapři dopravě.
DŮLEŽITÉ: před použitím pračky MUSÍ být tato
přepravní lišta z její zadní části odstraněna..
1. Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č.
8 na šestihranné matice uvolněte dva šrouby “A” a
čtyři šrouby “B” (obr. 2).
2. Sejměte přepravní lištu (obr. 3).
3. Čtyři vnější šrouby “B” vrat’te na původní místo na
spotřebiči a utáhněte je (obr. 2).
4. Dvě přiložené krytky “C” zasuňte je do otvorů
spotřebiče “D” (obr. 4).
Poznámka : čtyři vnější šrouby nezapomeňte
vrátit na místo a utáhnout je.
Seřízení výšky nožiček (obr. 5, 6)
Pračku instalujte na rovném povrchu v blízkosti
elektrické,vodovodní a odpadní přípojky.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte vyrovnávací nožičky
tak, aby pračka stála rovně (nedávejte pod nožičky
kousky dřeva, lepenky apod.):
• Potřebujete-li delší hadici omezení vody,
kontaktujte náš útvar služeb zákazníkům nebo
svého prodejce.
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská a v případě potřeby ji
vyměňte.
• Zkontrolujte, zda je koncovka přívodové hadice
dostatečně dotažena k vodovodnímu kohoutku
(obr. 8).
• Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
Systém Aquastop proti vyplavení (obr. 9)
(je-li u modelu k dispozici)
• Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku.
Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte
vodotěsnost připojení.
• Pračka nesmí být připojena ke směšovacímu
kohoutku tlakového ohřívače vody!
• Zařízení na zablokování přívodu vody neponořujte
do vody, v opačném případě ztratí svou ochrannou
funkci.
• Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte
pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí “Aquastop”
dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho
prodejce).
1. Odšroubujte nožičky pračky rukou, 2-3 otáčkami
ve směru otáčení hodinových ručiček a potom
uvolněte pojistnou matici za pomoci klíče.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Matici opět utáhněte proti směru otáčení
hodinových ručiček ke spodku pračky.
Připojení vypouštěcí hadice (obr. 10)
Uvolněte vypouštěcí hadici z levého uchycení hadic,
viz šipku “A” na obrázku.
Přesvědčte se, zda nožičky stojí stabilně na
zemi a zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vyrovnaný (použijte vodováhu).
Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm
širokého a 63 cm hlubokého.
Důležité:
NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z
pravé strany, viz šipku “B” na obrázku. Mohlo by
dojít k úniku vody a opaření horkou vodou.
Poznámka: jestliže pračku postavíte na silný
koberec, seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem
dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Připojení přívodní hadice (obr.7)
1. Opatrně našroubujte přívodovou hadici k ventilu
na zadní stěně pračky (A); druhý konec hadice
našroubujte k přívodnímu ventilu vody rukou.
2. Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde přehnutá.
3. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným
otevřením vodovodního kohoutku.
• Jestliže je hadice přífiš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí dostatečné délky (min 1000 kPa, schválený
typ EN 61770).
Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo na
jiný odtok kanalizace.
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného
typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Max. celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m.
Maximální výška odpadu: 100 cm
Minimální výška odpadu: 55 cm
Důležité:
Přesvědčte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá,
a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.
CS 3
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla,
aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v
pračce po jejím testování ve výrobě.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
(maximálně 1/3 množství, které výrobce
doporučuje pro málo zašpiněné prádlo) do
přihrádky pro hlavní praní
, do zásuvky na
prací prostředky.
4. Zavřete víko.
2. Zavřete uzávěry bubnu.
5. Nastavte a zapněte program „Syntetika 60 °C“ (viz
osobitně dodávaná Tabulka programů).
3. Nasypte malé množství pracího prostředku
PŘÍPRAVA PRÁDLA K PRANÍ
Třídění prádla
Barvení a bělení
1. Prádlo roztřiďte podle…
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické
materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné kusy. Nové barevné kusy
perte zvlášt’.
• Rozměry
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte
tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt’: používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu
, záclony a
jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky
nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku.
Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro
ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné malé
kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních
bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém
povlaku se zipem.
• Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro
pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty
mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i
nádrž.
3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky;volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Čištění skvrn
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických
látek se většinou odstraní během programu ve fázi
působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje,
trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač
skvrn do komory pro hlavní praní
dávkovače
na prací prostředky.
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba odstranit před praním
čističem skvrn.
Vkládání prádla
1. Otevřete víko pračky zvednutím nahoru.
2. Otevřete buben
-- zatlačením na pojistku dvířek bubnu (obr.11,12)
(modely podle obr.11 mají pevnou pojistku dvířek
bubnu, která se nestlačí, když na ni zatlačíte.
-- přidržením zadních dvířek bubnu, posunutím
pojistky dvířek vzad ve směru šipky a zatlačením
předních dvířek směrem dovnitř bubnu, dokud se
neuvolní zavírací mechanizmus (obr. 13).
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých
kusech. Nepřekračujte maximální množství prádla
pro programy uvedené v samostatné tabulce
programů.
-- Přetěžování pračky má za následek špatné prací
výsledky a zmačkané prádlo.
-- Zkontrolujte, zda prádlo nevisí z bubnu; zjistíte-li
to, zasuňte prádlo zpět do bubnu tak, abyste
mohli uzávěry bubnu řádně zavřít.
-- Nepoužívejte uzávěry k napěchování prádla do
bubnu..
4. Abyste buben zavřeli, znovu přidržte ve středu
obě části dvířek bubnu (obr.14), zadní dvířka přes
přední.
POZOR: přesvědčte se, že jsou klapkové uzávěry
bubnu správně zajištěné - podle modelu:
-- všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuté
v zadním klapkovém uzávěru dvířek - viz obr. 15.
-- všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuté
v zadním klapkovém uzávěru dvířek a tlačítko
musí přesahovat přes okraj zadního klapkového
uzávěru - viz obr. 16.
-- pojistka předních dvířek musí trochu přečnívat
přes okraj zadních dvířek – viz obr. 17.
Zkontrolujte, zda se mezi klapkovými uzávěry nebo
mezi uzávěry a bubnem nezachytilo žádné prádlo.
CS 4
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín); v pračce neperte látky, které
byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Dodržujte doporučení uvedená na štítcích prádla.
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky;
• barvě;
• prací teplotě;
• stupni a typu znečištění
Druh prádla
Druh pracího prosředku
Bílé hrubší prádlo
(studená - 95 °C):
Bílé jemné prádlo
(studená - 40 °C):
vysoce účinný prací
prostředek s bělidlem
jemné prací prostředky s
bělidlem, případně s opticky
zjasňujícím prostředkem
prací prostředky s bělidlem,
případně s opticky
zjasňujícím prostředkem
Světlé/pastelové
odstíny barvy
(studená - 60 °C):
Intenzivní barvy
(studená - 60 °C):
Černé/tmavé barvy
(studená - 60 °C):
Poznámka:
Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit
nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost
praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny,
může zablokovat odstřeďování, anebo prodloužit dobu
pracího cyklu a zvýšit spotrěbu vody (viz poznámka o
příliš velkém množství pěny v kapitole “Jak odstránit
poruchu”). Příliš malé množství pracího prostředku
má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu,
hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.
Dávkování pracích prostředků a přísad
(obr. 18)
Komora pro předpírku
•Prací prostředek pro předpírku (jenom při
aktivaci volby “Předpírka”)
Komora pro hlavní praní
•Prací prostředek pro hlavní praní (musí se
přidávat pro všechny programy praní).
•Odstraňovače skvrn (libovolně).
•Prostředky ke změkčování vody (libovolně,
doporučeně pro stupeň tvrdosti vody 4 nebo
více)
prací prostředky pro barevné
prádlo bez bělidla/opticky
zjasňujícího prostředku
speciální prací prostředky
pro černé/tmavé prádlo
Pro prádlo vyžadující speciální zacházení (např. vlna
nebo mikrovlákno) doporučujeme použít speciální
prací prostředky, přísady nebo namáčecí prostředky
dostupné na trhu.
Podrobnější informace naleznete na internetové
stránce www.cleanright.eu.
Komora pro změkčovadlo
•Avivážní prostředky (libovolně)
•Škrob rozpuštěný ve vodě (libovolně)
Nepřekračujte značku “MAX” při plnění pracího
prášku, přísad, anebo změkčovadla.
Pro další informace týkajíci se dávkování prášku a
změkčovadla v jednotlivých programech, nahledněte
do samostatné tabulky programů.
Použití chlorového bělidla
Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní
praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” Nepoužívejte tekuté prací prostředky, pokud jste
zvolili Odložený start/Ukončení cyklu (v závislosti
na modelu).
Dávkování
Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu
pracích prostředků. Závisí to na:
• stupni a druhu znečištění prádla
• množství prádla
-- plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování
pracích prostředků;
-- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
-- minimální náplň (asi 1 kg): 1/2 dávky pro plnou
náplň;
Neni-li na obalu pracího prostředku uvedené
určité množství prádla, výrobci pracích prostředků
obvykle doporučují: 4,5 kg prádla pri použití
koncentrovaného pracího prostředku a 2,5 kg
prádla pro jemný prací prostředek
• tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti
zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkká
voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.
• Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna,
Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO
přidejte vhodné množství chlorového bělidla
(pečlivě zavřete víko).
• Okamžitě po ukončení programu spust’te program
“Máchání a odstřeďování”, abyste odstranili
případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat
aviváž.
• Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do
komory na změkčovadlo současně
Použití práškového škrobu
Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím
způsobem:
• Vyperte prádlo požadovaným pracím programem.
• Potom smíchejte škrob podle pokynů výrobce
škrobu.
• Připravený škrobový roztok (max. 100 ml) nalijte
do komory na změkčovadlo dávkovače mycího
prostředku.
• Pak zavřete víko a spust’te program “Máchání a
odstředění”
CS 5
ČIŠTĚNÍ FILTRU/ VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr
zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod. které
zůstaly v prádle.
Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit,
nejméně dvakrát až třikrát ročně.
Především:
• Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje
• Jestliže svítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo”.
DŮLEŽITÉ: před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
Zbylou vodu je také nutné vypustit před přepravou
pračky.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru chodu
hodinových ručiček, až do té doby, kdy začne
vytékat voda; filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte (obr. 20).
7. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
8. Přesvědčte se, zda není oběžné kolo čerpadla (v
krytu za filtrem) zablokované.
9. Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně ve
směru chodu hodinových ručiček. Ujistěte se,
že je zašroubován správně a na doraz.
10.Do pračky vlijte bubnem přibližně jeden litr vody a
zkontrolujte, zda voda nevytéká z filtru.
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Mincí otevřete kryt filtru (obr. 19).
11.Zavřete kryt filtru.
3. Pod filtr umístěte misku.
12.Pračku opět připojte k síti.
PÉČE A ÚDRŽBA
Vždy odpojte pračku od elektrické sítě před provedením jakékoli údržby.
Dávkovač pracího prostředku
Přívodová hadice
Zásuvku na prací prostředek pravidelně čistěte
nejméně třikrát nebo čtyřikrát ročně tak, aby se v
ní neusazoval pracíprostředek:
(obr. 23, 24 or 25, v závislosti na modelu)
1. Stlačte tlačítko pro uvolnění dávkovače a vyjměte
ho (obr.21).V dávkovači může zůstat malé
množství vody, proto doporučujeme manipulovat s
ním ve svislé poloze.
2. Dávkovač umyjte pod tekoucí vodou. Můžete také
vyjmout a vyčistit sifon, který je umístěn ve zadní
části dávkovče. (obr.22)
3. Sifon pak vrat’te na místo (pokud jste jej vyjmuli).
4. Dávkovač nainstalujte zpět tak, že dolní západky
dávkovače zasunete do příslušních otvorů na víku
pračky a zatlačíte jej k víku až pokud nezaklapne
na své místo.
Ujistěte se, zda je dávkovač na prací prostředky
umístěn správně.
Filtr přívodní hadice
Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až
třikrát ročně.
Pravidelně kontrolujte, není-li hadice zalomena nebo
nemá-li trhliny. Pokud je na přívodní hadici vidět
poškození, nahraďte ji novou hadicí stejného typu.
Přívodová hadice na obrázku 23 je vybavená
bezpečnostním ventilem (A) proti nekontrolovanému
napouštění vody do pračky. Je-li okénko
bezpečnostního ventilu červené, znamená to, že
bezpečnostní funkce hadice pro zastavení vody
byla aktivována, a hadice musí být nahrazena
novou, již je k dostání v provozovně servisu nebo ve
specializované prodejně. Při odšroubovaní přívodní
hadice (obr.23) musíte zatlačit na uvolňovací poistku
(B) (je-li k dispozici).
Pokud má vaše přívodová hadice průsvitnou
povrchovou vrstvu (obr.24), pravidelně kontrolujte
její barvu. Pokud barva průsvitného povrchu hadice
ztmavla, je to znakem toho, že na hadici je trhlina
a hadice by měla být vyměněna. Zavolejte servisní
středisko nebo odborného technika, aby vám hadici
vyměnili.
1. Pračku odpojte od sítě.
Vnější plochy a ovládací panel
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
• Vyčistěte je měkkým vlhkým hadříkem.
• Je-li to nutné, použijte mýdlovou vodu nebo mírny
neutrálni čistíci prostředek (nepoužívejte čistící
prostředky obsahující rozpouštědla, abrazivní
prostředky, nebo všeobecní čisticí prostředky mohou poškodit povrch).
3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
4. Filtr na konci hadice pečlivě ho vyčistěte, např.
zubním kartáčkem, ale nedemontujte ho.
Poznámka: hadici neponořujte do vody.
5. Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k
vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště
(nebezpečí rozdrcení přípojky).
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
7. Pračku opět zapojte.
Vnitřek pračky
• Po každém praní nechte víko nějakou dobu
otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
• Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95°C,
doporučujeme příležitostně spustit některý z
programů při 95°C, bez prádla a s menším
množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek
pračky vyčistil.
CS 6
Těsnění víka
1. Pračku odpojte od sítě.
• Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas je
otřete vlhkým hadříkem.
2. Vyjměte z bubnu prádlo.
Přívodní hadice
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte bubnem o půl
otáčky (obr. 26).
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji
vyměňte.
4. S použitím šroubováku stiskněte plastový konec a
posunujte žebrem zleva doprava (obr. 27, 28).
Filtr
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý
předmět vyjmout.
5. Žebro spadne do bubnu.
• Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně
třikrát až čtyřikrát ročně (viz “Čištění filtru/
Vypouštění zbylé vody”).
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte. Plastový
výstupek je přitom nad otvorem na pravé straně
bubnu (obr. 29).
K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté
prostředky.
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o
půl otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny
upevňovací body.
Vyjmutí předmětu zapadlého mezi buben
a nádrž
Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben
a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému
žebru bubnu:
10.Pračku opět zapojte.
ZBYTKOVÁ VLHKOST PRÁDLA PO ODSTŘEDĚNÍ
Míra zbytkové vlhkosti prádla po odstředění závisí
zejména na typu textilu, zvoleném programu a
rychlosti odstřeďování.
Nejnižší zbytkovou vlhkost lze dosáhnout výběrem
pracího programu, na který odkazuje energetický
štítek, s maximální rychlostí odstřeďování. Tento
program je vyznačen v samostatné tabulce programů
jako “Referenční program pro energetický štítek”. Níže
je uveden přehled zbytkové vlhkosti (v %) vztahující
se k různým třídám účinnosti odstřeďování - sušení:
Třída účinnosti
odstřeďování sušení
Obsah zbytkové vlhkosti v%
A (= nejúčinnější
méně než 45
B
45 nebo více, ale méně než 54
C
54 nebo více, ale méně než 63
D
63 nebo více, ale méně než 72
E
72 nebo více, ale méně než 81
PŘEPRAVA A MANIPULACE (obr. 30)
1. Pračku odpojte od sítě.
je jí zakoupený model vybaven) a nohou ji zasuňte
do polohy stop. Pak zasuňte páku zpět do původní
polohy.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
6. Před převozem opět upevněte přepravní lištu.
4. Vypust’te zbytky vody z hadic a z pračky (viz
“Čištění filtru/Vypouštění zbylé vody”). Vždy
počkejte, až voda vychladne, abyste se neopařili.
7. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
5. Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte
přemist’ovací páku umístěnou vpředu dole (jestliže
DŮLEŽITÉ: nezapínejte pračku, je-li přemist’ovací
páka vysunutá.
CS 7
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy, a
umožní vám vhodným způsobem reagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika
minut..
Problém
Příčiny - Řešení - Tipy
Pračka nezačala prát,
indikátory nesvítí
• Zástrčka není řádně zasunuta do sít’ové zásuvky.
• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní
lampou či jiným podobným zařízením).
• Pračka se automaticky vypne před spuštěním nebo po ukončení
programu z důvodu úspory energie. Chcete-li pračku zapnout, otočte
nejprve přepínač programů do polohy „Off/O“ (Vyp.) a potom znovu do
polohy požadovaného programu.
Pračka se nespustí,
přestože jste stiskli tlačítko
“Start (Pauza)”
• Víko není správně zavřené.
• Funkce “Dětská pojistka” je zapnutá
(pokud je u modelu). K
odemknutí tlačítek stiskněte současně tlačítko teploty a tlačítko rychlosti
odstředění a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji
zmizí a program může být spuštěn.
Pračka se zastavila během
programu a indikátor “Start
(Pauza)” bliká”
• Je zapnutá funkce “Zastavení máchání” (pokud je u pračky k dispozici)
- funkci “Zastavení máchaní” ukončete stiskem tlačítka “Start (Pauza)”,
nebo volbou a spuštěním “Vypouštění”.
• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte
tlačítko “Start (Pauza)”.
• Program byl přerušen a možná došlo i k otevření víka - zavřete víko a
restartujte program stisknutím tlačítka “Start (Pauza)”.
• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz “ Význam indikátorů
poruch”).
• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá (svítí
indikátor “Vodovodní kohoutek zavřený”).
Po praní zůstávají v násypce
zbytky pracích prostředků
anebo přísad
• Dávkovač na prací prostředky není správně umístěný, nebo je zanesený
(viz “Péče a údržba”).
• Filtr v přívodní hadici je zanesený (viz “Péče a údržba”).
Pračka při odstřeďování
vibruje
• Pračka není vyrovnaná; nožičky nejsou správně seřízené (viz
“Instalace”).
• Neodstranili jste přepravní lištu; před použitím pračky musí být tato
přepravní lišta odstraněna.
Závěrečné odstředění je
nedostatečné
• Nevyvážení během roztáčení spustilo ochranu pračky proti poškození v
průběhu fáze odstřeďování (viz “Nevyvážení během odstřeďování).
• Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny;
zvolte a spust’te program “Máchání a odstřeďování”. Nepoužívejte
nadměrné množství pracího prostředku (viz “Prací prostředky a
přísady”).
• Tlačítkem “Odstředění” byla nastavená nízka rychlost odstředění.
Nevyvážení během
odsřeďování”
Bliká kontrolka
“Odstřeďování/ Odčerpání
vody“) na indikátoru postupu
programu, nebo bliká zobrazení rychlosti na displeji,
nebo bliká indikátor rychlosti
odstřeďování po skončení
programu (v závislosti na
modelu).
Prádlo je stále velmi mokré.
Nevyvážení náplně prádla během odstřeďování spustilo ochranu pračky
proti poškození v průběhu fáze odstřeďování. Z tohoto důvodu je prádlo
stále velmi mokré.
Příčinou nevyvážení může být: malá náplň prádla (která obsahuje pouze
několik velkých nebo savých kusů prádla, např. ručníků) nebo velké/těžké
kusy prádla.
• Podle možnosti nevkládejte malé množství prádla.
• Při praní velkých nebo těžkých kusů prádla doporučujeme přidat ještě
prádlo jiné velikosti.
Pokud chcete odstředit mokré prádlo, přidejte prádlo různých velikostí a
následně zvolte a spusťte program “Máchání a Odstřeďování”.
Doba programu je značně
delší nebo kratší než je
doba uvedená v tabulce
programů, nebo na
displeji (pokud je u
modelu k dispozici)
Normální funkce pračky přizpůsobit se okolnostem, které mohou mít vliv
na dobu trvání programu, např.: přílišné množství pěny, nevyváženost při
vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě
přiváděné vody atd... Kromě toho snímací system pračky přizpůsobí délku
pracího programu danému množství prádla.
V závislosti na těchto faktorech, doba trvání je přepočítávana v průběhu
programu a aktualizována podle potřeby. Na displeji (je-li k dispozici) se
během upravy doby objeví animace. Pro malé množství prádla může
být časový údaj v tabulce programů sníženy až na 50%.
CS 8
Popis indikátorů poruch
Rozsvítí se
indikátor poruchy
Ukazatel na displeji
(pokud je jím pračka
vybavena)
Popis - Príčiny - Řešení
“bdd”
(v případě že vaše
pračka nemá displej:
všechny kontrolky
ukazatele průběhu
programu svítí)
Pračka se zastavila během programu.
“Uzávěry bubnu otevřené” (klapkové uzávěry bubnu
nejsou správně zavřené). Stiskněte tlačítko “Reset” na
nejméně 3 vteřiny a počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka “Otevřená dvířka” . Otevřete víko a zavřete uzávěry
dvířek bubnu, a pak znovu zvolte požadovaný program a
spust’te ho. Jestliže se závada znovu objeví,
zavolejte do našeho servisu.
od “F02” do “F35”
(kromě “F09”)
“Porucha elektrického systému”
Zvolte a spust’te program “Vypouštění”, nebo stiskněte
tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.
“F09”
“Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu nebo
špatném kroku). Vypněte pračku, a potom ji zapněte
znova, vyberte program “Vypouštění” a spust’te ho do 15
vteřin.
“FA”
“Porucha Akvastopu”
Vypněte pračku, vytáhněte sít’ovou zástrčku ze zásuvky
a zavřete vodovodní kohout. Opatrně pračku nakloňte
směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z
jejího spodku. Potom:
• Pračku opět zapojte.
• Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne
okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá,
jde o poruchu; Zavřete přívod vody a zavolejte do
servisního střediska).
• Znovu zvolte požadovaný program a spust’te ho.
“Fod”
“Příliš mnoho pěny”
Přílišné množství pěny přerušilo prací program.
• Zvolte a spust’te program “Máchání a odstřeďování”.
• Potom znovu zvolte požadovaný program a spust’te ho
s použitím méně pracího prostředku
Projevuje-li se porucha i nadále, zavřete přívod vody a
zavolejte do servisního střediska.
“Servis”
“Vodovodní
kohoutek zavřený”
“Vyčistit čerpadlo”
−
Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Indikace
“Start (Pauza)” bliká. Zkontrolujte, zda:
• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody
je dostatečný.
• Hadice není někde přehnutá.
• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a
údržba”).
• Voda v přívodní hadici nezamrzla.
• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice
je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako
na obrázku 23 - viz předchozí část “Péče a údržba”);
nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo
u svého prodejce.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Start (Pauza)”
k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví,
zavolejte do servisu.
−
Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části
programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte,
zda:
• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá.
• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Čištění filtru/
Vypouštění zbylé vody”); před vypouštěním pračky si
ověřte, zda voda už vychladla).
• Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.
Po odstranění programu, vyberte a spust’te program
“Vypouštění”, nebo stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň
3 vteřiny; poté restartujte požadovanýprogram. Jestliže se
závada znovu objeví, zavolejte do servisu.
Jestliže vaše pračka nemá displej, zkontrolujte podle výše uvedených pokynů, co by mohlo být
příčinou poruchy a řiďte se příslušnými pokyny.
CS 9
G - 02/2016
URČENÉ POUŽITIE
Táto práčka je určená výhradne na pranie
a odstreďovanie bielizne vhodnej na pranie v práčke v
množstve, ktoré sa bežne perie v domácnosti.
• Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny v tomto
Návode na použitie a v Programovej tabuľke
• Tento Návod na použitie a Programovú tabuľku si
odložte; pri odovzdaní práčky inej osobe jej dajte aj
Návod na použitie a Programovú tabuľku.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY
1.Bezpečnostné opatrenia
• Práčka je určená výhradne na
používanie v miestnosti.
• V blízkosti spotrebiča
nepoužívajte horľavé kvapaliny.
• Na veko práčky nikdy neklaďte
žiadne elektrické spotrebiče.
• Dávajte pozor, aby sa malé deti
so spotrebičom nehrali.
• Deti mladšie ako 3 roky by sa
mali zdržiavať v dostatočnej
vzdialenosti od práčky, pokiaľ
nie sú pod neustálym dozorom.
• Práčku môžu používať deti
od 8 rokov, taktiež osoby
so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami a osoby s
nedostatkom skúseností alebo
znalostí, ak sú pod dozorom,
alebo ak boli poučené
zodpovednou osobou o
bezpečnom používaní práčky a
chápu možné nebezpečenstvá
plynúce z jej používania. Deti
sa nesmú hrať s práčkou.
Starostlivosť a údržbu práčky
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Nepokúšajte sa násilne otvorit’
veko.
• Ak je to potrebné, nahraďte
prívodný elektrický kábel
káblom rovnakého druhu, ktorý
dostanete v prevádzke servisu.
Elektrický napájací kábel
môže vymieňat’ iba zaškolený
•
technik.
Pred akýmkoľvek úkonom
údržby vždy odpojte práčku z
elektrickej siete
2.Balenie
• Obalový materiál je 100% recyklovateľný, ako to
potvrdzuje symbol recyklácie
. Pri likvidácii
obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.
3.Likvidácia obalu a starých práčok
• Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením,
že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym
spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknút’
nesprávnym zaobchádzaním.
• Symbol
na výrobku alebo na sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa
nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom.
Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku
na recykláciu elektrických alebo elektronických
zariadení.Likvidáciu musíte vykonat’ v súlade
s predpismi na ochranu životného prostredia a
s predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie
informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii
tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom
úrade, v zberných surovinách alebo v obchode,
kde ste výrobok kúpili.
• Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných
materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa
platných predpisov o likvidácii odpadu.
• Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky pracích
prostriedkov a odrežte napájací elektrický kábel,
aby nebolo možné práčku použit
4.Všeobecné rady
• Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej
siete. Zatvorte ventil prívodu vody.
5.Vyhlásenie o zhode podľa EC
• Práčka bola navrhnutá, vyrobená a distribuovaná
v súlade s požiadavkami bezpečnostných smerníc
EÚ: Smernice 2006/95/ES o nízkom napätí
Smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej
kompatibilite
Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie
prádla zapríčinené nevhodným, alebo nesprávnym
dodržiavaním inštrukcií na ošetrovanie prádla, ktoré
sú uvedené na visačkách odevov alebo bielizne.
SK 1
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
1.Vybalenie a preskúšanie
5.Odtoková hadica
a. Rozrežte a odstráňte obal zo zmrašt’ovacej fólie.
b. Odstráňte ochrannú čast’ zhora a z rohov.
c. Odstráňte spodnu čast’ balenia tak, že práčku
nakloníte a pootočíte, aby stála na jednom
zadnom rohu. Ubezpečte sa, že plastový dielec,
ktory tvori čast prepravného blokovania práčky
(v závislosti od modelu) ostal vo vybranej
spodnej časti obalu a nie na dne spotrebiča.
Je to dôležité, ináč by plastový dielec mohol práčku
počas činnosti poškodit.
d. Otvorte veko miernym zatlačením, pričom
nadvihnite rukovät’. Odstráňte polystyrénové
ochranné časti (v závislosti od modelu).
e. Odstráňte modrú ochrannú fóliu z panelu (v
závislosti od modelu).
• Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka
poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku
nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v
mieste Vášho bydliska.
• Baliace materiály (plastové vrecia, polystyrén a
pod.) uložte mimo dosahu detí; pretože sú pre ne
nebezpečné.
• Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na
studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte stát’
niekoľko hodín pri izbovej teplote.
2.Vyberte prepravnú lištu
• Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami
a prepravnou lištou, aby sa predišlo možnému
poškodeniu počas prepravy. Pred prvým použitím
práčky musíte vybrat’ prepravnú lištu (pozrite
“Inštalácia”/“Vyberte prepravnú lištu”).
3.Inštalujte práčku
• Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu.
• Nastavte nožičky, presvedčte sa, či je práčka
stabilná a vo vodorovnej polohe (pozrite
“Inštalácia”/“Nastavte nožičku”).
• V prípade drevenej alebo tzv. “plávajúcej podlahy”
(ako parkety alebo laminátové podlahy), umiestnite
spotrebič na preglejkovú dosku s rozmermi
minimálne 40 x 60 cm s hrúbkou aspoň 3 cm, ktorá bude priskrutkovaná k podlahe.
• Skontrolujte, či vetracie otvory na dne práčky (v
závislosti od modelu) nie sú zakryté kobercom
alebo iným materiálom.
• Výtokovú hadicu pevne pripojte k sifónu, alebo
na iný odtok kanalizácie (pozrite “Inštalácia”/
“Pripojenie odtokovej hadice”).
• Ak je práčka pripojená ku zabudovanému
odčerpávaciemu systému, skontrolujte, či je
vybavený otvorom, aby sa predišlo súčasnému
privádzaniu a odtoku vody (sifónový efekt).
6.Zapojenie do elektrickej siete
• Elektrické zapojenie môže vykonat’ iba
kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu
a platnými bezpečnostnými predpismi.
• Technické údaje (napätie, výkon a el. krytie) sú
uvedené na výrobnom štítku na zadnej strane
práčky.
• Nepoužívajte predlžovacie káble, ani rozdvojky.
• Po inštalácii musí byt’ vždy zabezpečený prístup
ku hlavnému vypínaču alebo musí byt’ umožnené
odpojenie od siete pomocou dvojpólového
vypínača.
• Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy
poškodená. Zavolajte servis.
• Výmenu prívodného elektrického kábla môže
vykonat’ iba pracovník servisu.
• Práčka musí byt’ zapojená k inštalácii s účinným
uzemnením, v súlade s platnými normami STN.
Okrem toho, spotrebiče v miestnostiach so sprchou
alebo vaňou musia byt’ chránené diferenciálnym
zariadením na zvyškový prúd najmenej 30 mA.
Uzemnenie práčky je povinné podľa zákona.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost’ za
úrazy osôb alebo zvierat a poškodenie majetku,
priame alebo nepriame, spôsobené nedodržaním
požiadaviek v Návode na používanie.
• Pri použití prúdového chrániča (RCCB), použivajte
len model označený
.
4.Prívod vody
• Napojte prívodnú hadicu ku prívodu vody podľa
smerníc dodávateľa vody (pozri “Inštalácia”/
“Pripojenie prívodnej hadice”).
• Prívod vody: Iba studená voda
• Ventil vody: 3/4” závitová hadicová prípojka
• Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).
• Pri zapojení práčky k vodovodnému ventilu použite
výhradne novú prívodnú hadicu. Použité hadice sa
nesmú použit’ ešte raz, musíte ich zlikvidovat’.
SK 2
Približné rozmery:
Šírka: 400 mm
Výška: 900 mm
Hĺbka: 600 mm
POPIS PRÁČKY (obr.1)
a. Veko
f. Páka podvozku (v závislosti od modelu). Pri
premiestňovaní spotrebiča: povytiahnite páku
rukou a do konečnej polohy ju posuňte nohou.
b.Násypka na prací prostriedok
c. Bubon
g.Nastaviteľné nožičky
d.Prístup k čerpadlu za filtrom
e. Servisná nálepka (za krytom filtra)
INŠTALÁCIA
Vyberte prepravnú lištu
Práčka je upevnená prepravnou lištou, aby s predišlo
akémukoľvek poškodeniu počas prepravy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pred použitím práčky
MUSÍTE vybrat’ prepravnú lištu na zadnej strane.
1. Odskrutkujte dve skrutky “A” a štyri skrutky “B”
plochým skrutkovačom alebo kľúčom č. 8 (obr. 2).
2. Vyberte prepravnú lištu (obr. 3).
3. Umiestnite spät’ štyri vonkajšie skrutky “B” na
práčku a pritiahnite ich (obr. 2).
4. Vsuňte dve dodávané krytky “C” do otvorov “D”
práčky (obr. 4).
vody, kontaktujte náš útvar služieb zákazníkom
alebo svojho predajcu.
• Prívodovú hadicu pravidelne kontrolujte, či je
ohybná a či nie je popraskaná a v prípade potreby
ju vymeňte.
• Skontrolujte , či je koncovka prívodovej hadice
dostatočne dotiahnutá k vodovodnému kohútiku
(obr. 8).
• Práčku môžete pripojiť aj bez spätného ventilu.
Systém Water Stop - proti vytopeniu
(obr. 9) (v závislosti od modelu)
Poznámka: nezabudnite umiestnit’ spät’ a pritiahnut’ štyri vonkajšie skrutky.
• Naskrutkujte prívodnú hadicu k prívodnému ventilu
vody. Otvorte úplne prívod vody a skontrolujte, či
spoje na práčke a na ventile sú vodotesné.
Nastavte nožičku (obr. 5, 6)
• Práčka nesmie byt’ napojená na zmiešavací ventil
prívodu vody z ohrievača vody bez tlaku!
Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, v blízkosti zásuvky elektrickej siete, prívodu a odtoku vody.
Ak podlaha nie je rovná, nastavte nožičku (nevkladajte kúsky dreva, kartón a pod.) pod nožičku:
• Zariadenie na zablokovanie prívodu vody neponárajte do vody, v opačnom prípade stratí svoju
ochrannú funkciu. .
1. Odskrutkujte nôžky práčky rukou, 2-3 otáčkami v
smere chodu hodinových ručičiek, potom uvoľnite
poistnú maticu pomocou kľúča.
2. Nastavte výšku nožičiek rukou.
3. Prítlačnú maticu zatiahnite spät’ otáčaním
proti smeru pohybu hodinových ručičiek k spodku
práčky.
Ak je ohybná hadica veľmi krátka, vymeňte ju za hadicu “Water Stop” - proti vytopeniu, dlhú 3 m (dostanete
v prevádzkach servisu alebo u predajcu)..
• Pri poškodení ohybnej hadice okamžite odpojte
práčku od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu
vody a hadicu vymeňte.
Pripojenie odtokovej hadice (obr. 10)
Skontrolujte, či všetky nožičky pevne dosadajú na
podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale
vodorovnej polohe (použite liehovú vodováhu).
Priestor na inštaláciu práčky musí mat’ šírku 40 cm
a musí mat’ hĺbku 63 cm.
Poznámka: ak nainštalujete práčku na podlahu s
kobercom, nastavte nožičky tak, aby bol pod
spotrebičom dostatočný voľný priestor na prúdenie
vzduchu..
Zveste odtokovú hadicu z ľavej úchytky, pozri šípku
“A” na obrázku
Dôležité upozornenie: NEUVOĽŇUJTE úchytku
odtokovej hadice na pravej strane, pozri šípku B
na obrázku. V opačnom prípade hrozí únik vody a
obarenie horúcou vodou.
Výtokovú hadicu pevne pripojte k sifónu, alebo na iný
odtok kanalizácie.
Pripojenie prívodnej hadice (obr.7)
1. Opatrne naskrutkujte prívodovú hadicu k ventilu
na zadnej stene práčky (“A”); druhý koniec hadice
naskrutkujte k prívodnému ventilu vody rukou.
2. Presvedčte sa, že na celej dĺžke odtokovej hadice
nie sú záhyby.
3. Skontrolujte vodotesnosť spojení úplným otvorením
ventilu prívodu vody.
• Ak je hadica velmi krátka, vymeňte ju za vysokotlakovú hadicu dostatočnej držky (tlak 1000 kPa
min, vyhovujúvej požiadavkám normy EN 61770).
• Ak potrebujete dlhšiu bezpečnostnú hadicu prívodu
Ak je hadica krátka nadpojte hadicu ohybnou hadicou
toho istého druhu a spoj zaistite skrutkovacími hadicovými sponami.
Maximálna dĺžka odtokovej hadice: 2,50 m.
Maximálna výška odtoku: 100 cm.
Minimálna výška odtoku: 55 cm.
Dôležité upozornenie:
Skontrolujte, či na odtokovej hadici nie sú slučky
a urobte také opatrenia, aby hadica počas prania
nespadla.
SK 3
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri
testovaní u výrobcu, Vám odporúčame vykonat’ krátky
cyklus prania bez bielizne.
1. Otvorte ventily prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka bubna.
3. Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku
(maximálne 1/3 množstva odporúčaného výrobcom
pre málo zašpinenú bielizeň) do priehradky pre
hlavné pranie
v zásuvke na pracie prostriedky.
4. Zatvorte veko.
5. Nastavte a zapnite program “Syntetika 60°C
(pozrite osobitne dodávanú “Tabuľku programov).
PRÍPRAVA BIELIZNE NA PRANIE
Triedenie bielizne
Vloženie bielizne
1. Vytrieďte bielizeň podľa…
• Druhu tkaniny / symbolu na visačke pre
ošetrovanie biliezne
Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché ošetrovanie/
syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie.
• Farby
Oddeľte bielu a farebnú bielizeň. Novú farebnú
bielizeň perte oddelene.
• Veľkosti
Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa
zlepšuje efektívnost’ prania a náplň sa v bubne
lepšie rozloží.
• Jemnosti tkaniny
Jemné kusy bielizne perte oddelene: používajte
špeciálny program pre strižnú vlnu
, záclony
a inú jemnú bielizeň. Vždy odstráňte zo záclon
krúžky alebo perte záclony s krúžkami v
bavlnenom vreci. Použite špeciálny program pre
bielizeň určenú na ručné pranie. Pančuchy,
opasky a iné malé kusy bielizne s háčikmi (napr.
podprsenky) perte v špeciálnych bavlnených
vreckách pre práčky alebo v obliečke vankúša so
zipsom.
1. Otvorte veko práčky potiahnutím hore.
2. Otvorte bubon
-- zatlačením na poistku dvierok bubna (obr. 11,
12); modely podľa obr. 11 majú pevnú poistku
dvierok bubna, ktorá sa nestlačí ak na ňu
zatlačíte.
-- pridržaním zadných dvierok bubna, posunutím
poistky dvierok vzad, v smere šípky, a
zatlačením predných dvierok smerom do vnútra
bubna, kým sa neuvoľní zatvárací mechanizmus
(obr. 13).
3. Vložte kusy bielizne po jednom do bubna
Neprekračujte maximálne množstvo náplne
uvedené v samostatnej programovej tabuľke.
2. Vyprázdnite vrecká
Mince, zatváracie špendlíky a podobné predmety
môžu poškodit’ bielizeň, ako aj bubon a vnútro
práčky.
3. Uzávery
Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné
opasky alebo stuhy sa musia zviazat’ dokopy.
Odstraňovanie škvŕn
• Krv, mlieko a ostatné organické látky obyčajne
odstráni enzymatická fáza programu.
• Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy,
čaju, trávy, ovocia a pod., pridajte do priehradky na
hlavné pranie
v zásuvke na pracie prostriedky
aj odstraňovač škvŕn.
• Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn
pred praním.
-- Preplnenie spotrebiča spôsobí neuspokojivé
výsledky prania a pokrčenie bielizne.
-- Dávajte pozor, aby bielizeň netrčala z bubna.
V takom prípade bielizeň vtlačte do bubna, aby
bolo dost’ miesta na správne zatvorenie dvierok
bubna.
-- Na vtlačenie bielizne do bubna nepoužívajte
dvierka bubna.
4. Aby ste bubon zatvorili, znovu pridržte v strede
obe časti dvierok bubna v strede (obr. 14), zadné
dvierka cez predné.
POZOR: skontrolujte, či sú dvierka bubna správne
zatvorené - v závislosti od modelu:
-- všetky kovové západky musia správne zapadnút’
do zadnej časti dvierok - pozrite obrázok obr. 15.
-- všetky kovové západky musia správne
zapadnút’ do zadnej časti dvierok a tlačidlo
musí prečnievat’ cez okraj zadnej časti dvierok pozrite obr. 16.
-- poistka predných dvierok musi trocha prečnievať
cez okraj zadných dvierok - pozrite obr. 17.
Skontrolujte, či sa bielizeň nezachytila medzi časti
dvierok alebo medzi dvierka a bubon.
Farbenie a bielenie
• Používajte iba farbivá a bielidlá vhodné na použitie
v práčke.
• Postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Farby a ustaľovače môžu spôsobit’ škvrny na
plastových a gumových dielcoch práčky.
SK 4
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY
Pracie a avivážne prostriedky ukladajte na
bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu
detí.
Nepoužívajte rozpúšt’adlá (terpentín, benzín
a pod.); v práčke neperte tkaniny, ktoré boli
ošetrené rozpúšt’adlami alebo horľavými
kvapalinami.
Používajte iba pracie a avivážne prostriedky,
vyrobené osobitne pre automatické práčky
používané v domácnosti. Dodržujte odporúčania
pre ošetrovanie na etiketách vašej bielizne.
• tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si
vyžiadajte od vodární). Mäkká voda si vyžaduje
menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda.
Upozornenie
Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje
nadmernú tvorbu peny a zníženie účinnosti prania.
Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny môže prerušiť
odstreďovanie, alebo sa predĺžiť doba pracieho
cyklu a zvýšiť sa spotreba vody (viď poznamky o
nadmernom množstve peny v kapitole “Príručka na
odstraňovanie problémov”).
Používanie nedostatočného množstva pracích
prostriedkov môže spôsobit’ šednutie bielizne, tvorbu
vodného kameňa na ohrevnom systéme, nabubne a
v hadiciach.
Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:
• druhu tkaniny;
• farby;
• teploty prania;
• miery a druhu znečistenia.
Typ bielizne
Druh prac. prostriedku
Biela odolná bielizeň
(studená - 95°C)
Biela jemná bielizeň
(studená - 40°C):
silné pracie prostriedky s
bielidlom
stredne silné pracie prostriedky s bielidlom a/alebo s
optickými zosvetľovačmi.
pracie prostriedky s bielidlom
a/alebo s optickými
zosvetľovačmi.
pracie prostriedky pre farebnú
bielizeň bez bielidla/optických
zosvetľovačov.
špeciálne pracie prostriedky
pre čiernu/tmavú bielizeň.
Svetlé /pastelové farby
(studená - 60°C):
Intenzívne farby
(studená - 60°C):
Čierne/tmavé farby
(studená - 60°C):
Dávkovanie pracích a dodatkových
prostriedkov (obr. 18)
Priehradka pre predpranie
• Prací prostriedok na predpranie (iba pri aktivácii
voľby “Predpranie”).
Priehradka pre hlavné pranie
• Prací prostriedok na hlavné pranie (musí sa
pridávať pre všetky programy prania)
• Odstraňovače škvŕn (volitelné)
• Zmäkčovač vody (volitelné; doporúčané pre
triedu tvrdosti vody 4 alebo viac)
Priehradka pre avivážny prostriedok
• Avivážny prostriedok (volitelné)
• Škrob (rozpustený vo vode (volitelné)
Pre bielizeň vyžadujúcu špecálne ošetrenie (napr.
vlna alebo mikrovlákna), odporúčame používať
špeciálne pracie a prídavné prostriedky dostupné v
obchodnej sieti.
Navštívte internetovú stránku www.cleanright.eu pre
viac detailnejšich informácii..
Na hlavné pranie nepoužívajte tekuté pracie
prostriedky, ak ste nastavili funkciu “Predpranie”
Tekuté pracie prostriedky nepoužívajte ak ste
nastavili oneskorený štart/ukončenie pracieho
cyklu (ak je k dispozícii).
Dávkovanie
Dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvádzané na
obale pracieho prostriedku. Toto závisí od:
• miery a druhu znečistenia bielizne
• veľkosti náplne bielizne
-- plná náplň: postupujte podľa pokynov výrobcu
pracieho prostriedku;
-- polovičná náplň: 3/4 množstva použitého
pracieho prostriedku pri plnej náplni;
-- minimálna náplň (približne 1 kg): polovičné
množstvo použitého pracieho prostriedku pri
plnej náplni
Ak na obale pracieho prostriedku nie je uvedená
veľkosť náplne bielizne, výrobcovia zvyčajne
odporúčajú: 4,5 kg bielizne pri použití
koncentrovaného pracieho prostriedku a 2,5 kg
bielizne pri použití jemného pracieho prostriedku.
Pri dávkovaní pracích a dodatkových prostriedkov
neprekračujte hladinu s označením “MAX”.
Pre viac informácií týkajúcich sa použitia detergentov
a avivážnych prostriedkov v jednotlivých programoch,
pozrite si osobitne dodávanú tabuľku programov.
Používanie bieliaceho prostriedku
• Vyperte bielizeň želaným programom (Bavlna,
Syntetika), pridajte primerané množstvo bielidla
s obsahom chlóru do priehradky AVIVÁŽNY
PROSTRIEDOK (pozorne zatvorte zásuvku na
pracie prostriedky).
• Ihneď po ukončení programu zapnite program
“Plákanie a odstreďovanie”, aby sa odstránil
pach po bielidle; ak chcete, pridajte avivážny
prostriedok. V priehradke na avivážny prostriedok
nikdy nepoužívajte súčasne bielidlo a aviváž.
Používanie škrobu
Ak chcete použit’ práškový škrob, postupujte
nasledovne:
• Vyperte bielizeň použitím želaného programu
prania.
• Pripravte roztok škrobu podľa pokynov výrobcu.
• Pripravený roztok škrobu (maximálne 100 ml)vlejte
do priehradky na avivážny prostriedok v dávkovači
na pracie prostriedky.
• Potom zatvorte veko, nastavte program “Plákanie
a odstreďovanie” a zapnite ho.
SK 5
ČISTENIE FILTRA/ VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter
zachytáva predmety ako gombíky, mince, spony a
pod., ktoré sa uvoľnili z bielizne.
4. Pomaly otáčajte filter proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda;
ešte ho celkom nevyberajte.
Odporúčame Vám kontrolovat’ a čistit’ filter pravidelne,
aspoň dva alebo trikrát za rok.
5. Počkajte, kým všetka voda nevytečie.
Hlavne:
• Ak práčka nevypúšt’a vodu správne alebo ak
nevykonáva cykly odstreďovania.
• Ak svieti kontrolka “Vyčistit’ čerpadlo”.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: presvedčte sa, že sa
voda pred vypustením zo spotrebiča ochladila.
7. Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený.
Zvyškovú vodu musíte vypustit’ aj pred prepravou
práčky.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte (obr. 20).
8. Skontrolujte, či sa obežné koleso čerpadla (v
priestore za filtrom) môže voľne otáčat’.
9. Vsuňte filter späť a úplne ho zaskrutkujte,
otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite
sa, že je priskrutkovaný správne a na doraz.
10.Vlejte približne jeden liter vody do bubna práčky a
skontrolujte, či z filtra voda neuniká.
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
11.Zatvorte kryt filtra.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince (obr. 19).
12.Zapojte práčku znovu.
3. Podložte pod neho nádobku.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Pred akýmkoľvek úkonom údržby vždy odpojte práčku z elektrickej siete.
Násypka na prací prostriedok
Prívodová hadica
Priehradky zásobníka čistite pravidelne, aspoň
trikrát alebo štyrikrát za rok, aby ste predišli tomu,
že sa v ňom usadia zvyšky pracieho prášku:
1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie násypky a vyberte ju
(obr. 21). V násypke môže zostať malé množstvo
vody, z tohto dôvodu ňou manipulujte vo zvislej
polohe.
2. Násypku umyte pod tečúcou vodou. Môžete
vybrat’ a vyčistit’ aj sifon umiestnený v zadnej časti
násypky (obr. 22).
3. Sifón násypky namontujte späť (ak ste ho vybrali).
4. Nainštalujte násypku spät’ tak, že umiestnite
spodné zarážky násypky do príslušných otvorov
veka práčky a zatlačte násypku k veku až kým
nezaklapne.
Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je zalomená a či
nemá trhliny. Ak na prívodnej hadici vidno poškodenie,
nahraďte ju novou hadicou takého istého typu.
Prívodová hadica na obrázku 23 má bezpečnostný
ventil, ktorý bráni nekontrolovanému napúšťaniu vody
do práčky Ak je okienko bezpečnostného ventilu “A”
červené, znamená to, že bezpečnostná funkcia hadice na zastavenie vody bola aktivovaná, a hadica musí
byť nahradená novou, ktorú dostanete v prevádzke
servisu alebo v špecializovanej predajni. Pri odskrutkovaní prívodovej hadice (obr. 23) musíte zatlačiť na
uvolňovaciu poistku “B” (ak je k dispozícii)
Ak je vaša prívodová hadica s priesvitnou povrchovou vrstvou (obr. 24), pravidelne kontrolujte jej farbu.
Ak farba priesvitného povrchu hadice stmavla, je
to znakom, že na hadici je trhlina a hadica by mala
byť vymenená. Zavolajte servisné stredisko alebo
odborného technika, aby vám hadicu vymenili.
Uistite sa, že násypka na prací prostriedok je
správne umiestnená.
Filter v prívodnej hadici
Povrch práčky a ovládací panel
Kontrolujte a čistite pravidelne (aspoň dva až
trikrát ročne).
• Vyčistite mäkkou handričkou.
• Ak je to potrebné, použite mydlovú vodu, alebo
mierný neutrálny čistiaci prostriedok (nepoužívajte
čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
abrazívne prostriedky, alebo univerzálne čistiace
prostriedky - môžu poškodiť povrch).
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odskrutkujte hadicu z prívodného ventilu.
4. Pozorne vyčistite filter nachádzajúci sa na konci
hadice, bez toho, že by ste ho odmontovali. Pri
čistení použite napr. zubnú kefku.Poznámka:
hadicu neponárajte do vody.
Vnútro práčky
5. Naskrutkujte ohybnú hadicu spät’ na ventil prívodu
vody rukou.Nepoužívajte kliešte (nebezpečenstvo
prasknutia spojky).
6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či
sú spojenia vodotesné.
(obr. 23, 24 or 25 - v závislosti od modelu)
• Po každom praní nechajte určitú dobu veko
otvorené, aby sa mohlo vysušit’ vnútro práčky.
• Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň
pri 95°C, odporúčame vám vykonat’ program pri
95°C bez bielizne a s malým množstvom pracieho
prostriedku, aby sa vnútro práčky udržiavalo čisté.
7. Pripojte práčku spät’ k elektrickej sieti.
SK 6
Tesnenie veka
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
• Pravidelne kontrolujte tesnenie veka a z času na
čas ho vyčistite vlhkou handričkou.
2. Vyberte z bubna bielizeň.
Prívodná hadica
3. Zatvorte dvierka bubna a otočte bubon o pol
otáčky (obr. 26).
• Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo
nepraská. V prípade potreby ju vymeňte.
4. Použitím skrutkovača zatlačte na plastový koniec,
aby sa rebro posunulo zľava doprava (obr. 27, 28).
Filter
5. Plastové rebro spadne do bubna.
• Filter kontrolujte a čistite pravidelne, aspoň 3 alebo
4-krát za rok (pozri “Čistenie filtra/Vypustenie
zvyškovej vody”.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé
kvapaliny.
6. Otvorte bubon: cez otvor vnútri bubna môžete
predmet vybrať.
7. Založte plastové rebro spät’. Umiestnite plastový
hrot nad otvor na pravej strane bubna (obr. 29).
8. Potom posuňte plastové rebro sprava doľava, kým
nezapadne.
Vybratie predmetu, ktorý spadol medzi
bubon a stenu práčky
9. Zatvorte dvierka bubna, otočte bubon o pol otáčky
a skontrolujte umiestnenie rebra na všetkých
záchytných bodoch.
Ak nejaký predmet nepozornost’ou spadol medzi
bubon a stenu práčky, môžete ho vybrat’ vďaka
plastovému rebru, ktoré sa dá vybrat’:
10.Pripojte práčku spät’ k elektrickej sieti.
ZVYŠKOVÁ VLHKOSŤ BIELIZNE PO ODSTREĎOVANÍ
Stupeň vlhkosti bielizne po odstreďovaní závisí hlavne
od druhu bielizne, zvoleného programu a rýchlosti
odstreďovania. Najnižši stupeň vlhkosti možno
dosiahnuť výberom referenčného pracieho programu
uvedenom na energetickej nalepke, pri maximálnej
rýchlosti odstreďovania.
Tento program je vyznačený v samostatne dodávanej
tabuľke programu ako “Referenčný program na ktorý
sa vzťahuje energetická nálepka”.
Nižšie je uvedený prehľad stupňov zvyškovej
vlhkosti (v %) suvisiacej s rôznym triedam účinnosti
odstreďovania:
Trieda účinnosti
odstreďovania
Zvyšková vlhkosť v %
A (= najefektívnejšia)
menej než 45
B
45 alebo viac, ale menej než 54
C
54 alebo viac, ale menej než 63
D
63 alebo viac, ale menej než 72
E
72 alebo viac, ale menej než 81
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM (obr. 30)
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
spodnej prednej časti (ak je k dispozícii na vašom
modeli) a do konečnej polohy ju posuňte nohou.
Po premiestnení práčky zatlačte páku spät’ do
pôvodnej, stabilnej polohy.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odpojte prívodovú a odtokovú hadicu na vodu.
4. Vypustite z hadíc a zo spotrebiča zvyšnú vodu
(pozrite “Čistenie filtra/Vypustenie zvyškovej
vody”). Počkajte, kým sa voda ochladí, aby ste
predišli nehodám.
5. Aby ste spotrebič ľahšie premiestnili, rukou
povytiahnite páku podvozku umiestnenú na
6. Pred prepravou spotrebiča upevnite spät’
prepravnú lištu.
7. Práčku prepravujte vo zvislej polohe.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: spotrebič nepoužívajte,
kým je páka podvozku vytiahnutá
SK 7
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Vaša práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zistia a diagnostikujú poruchy na
začiatku a umožnia vám primerane zasiahnut’. Tieto poruchy sú často nepatrné a dajú sa odstránit’ za niekoľko
minút.
Problém
Príčiny - Riešenia - Rady
Práčka sa nezapla,
nerozsvietila sa žiadna
kontrolka
• Zástrčka nie je správne zasunutá do siet’ovej zásuvky.
• Zásuvka alebo zástrčka sú poškodené (použite stolnú lampu alebo niečo
podobné, aby ste skontrolovali zapojenie).
• Práčka sa automaticky vypne pred spustením alebo po ukončení programu
z dôvodu úspory energie. Ak chcete práčku zapnúť, otočte najprv prepínač
programov do polohy „Off/O“ (Vyp.) a potom znovu do polohy požadovaného
programu.
Spotrebič sa nezapol aj keď
je stlačené tlačidlo “Štart
(Pauza)”
• Veko práčky nie je správne zatvorené.
• Bola aktivovaná funkcia “Detská poistka”
(ak je k dispozícii na vašom
modeli). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne tlačidlá teploty a
rýchlosti odstreďovania a podržte ich aspoň 3 sekundy.Symbol kľúča zmizne z
displeja a program sa môže naštartovat’.
Spotrebič sa počas
programu zastaví, bliká
kontrolka “Štart (Pauza)”
• Je aktivovaná voliteľná funkcia “Plákanie stop” (ak je k dispozícii na vašom
modeli) - zrušte funkciu “Plákanie stop” stlačením “Štart (Pauza)”, alebo
voľbou a spustením “Vypustenie vody”.
• Bol zmenený program - znovu nastavte želaný program a stlačte “Štart
(Pauza)”.
• Bol prerušený program alebo bolo otvorené veko práčky - zatvorte veko a
program znovu zapnite stlačením “Štart (Pauza)”.
• Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite “Popis indikátorov
porúch”).
• Nie je otvorený ventil prívodu vody alebo je zalomená prívodná hadica (svieti
kontrolka “Zatvorený ventil prívodu vody”).
Po praní sú v zásobníku na
prací prostriedok sú zvyšky
pracieho a/alebo avivážneho
prostriedku
• Násypka na prací prostriedok nie je správne nainštalovaná alebo je zablokovaná (pozrite “Starostlivost’ a údržba”).
• Filter v prívodovej hadici je zablokovaný (pozrite “Starostlivost’ a údržba”).
Práčka počas odstreďovania
vibruje
• Práčka nie je vo vodorovnej polohe; nie sú správne nastavené nožičky (pozrite “Inštalácia”).
• Nebola vybratá prepravná lišta; pred používaním práčky musíte prepravnú
lištu vybrat
Bielizeň je zle vyžmýkaná
• Nevyváženosť počas odstreďovania prerušila odstreďovací cyklus,
aby chránila práčku pred poškodením (pozri „Nevyváženosť počas
odstreďovania“).
• Odstreďovaniu bráni nadmerné množstvo peny; nastavte a zapnite program
“Pláchanie a odstreďovanie. Vyhýbajte sa veľkým množstvám
pracieho prostriedku (pozrite “Prací prostriedok a avivážne prostriedky”).
• Tlačidlom “Odstreďovanie” bola nastavená nízka rýchlost’ odstreďovania.
Nerovnomerné rozloženie prádla pri odstreďovaní ukončí cyklus odstreďovania,
aby sa predišlo mechanickému poškodeniu práčky. Z tohto dôvodu, je bielizeň
stále veľmi mokrá.
Bliká kontrolka postupnoDôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (len niekoľko
sti programu “Odstreďovanie/
pomerne veľkých alebo sajúcich kusov bielizne, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké
Vyčerpanie”, alebo bliká
kusy bielizne.
rýchlosť odstreďovania na
• Podľa možnosti neperte malé množstvá bielizne.
displeji, alebo bliká kontrolka
• Pri praní veľkých alebo ťažkých kusov bielizne odporúčame pridať aj kusy
rýchlosti po ukončení programu
iných rozmerov.
(v závislosti od modela).
Ak chete odstrediť mokrú bielizeň, pridajte bielizeň rozličných veľkostí a spustite
Bielizeň je stále mokrá.
program “Pláchanie a odstreďovanie”.
“Nevyváženosť počas
odstreďovania”
Doba programu je značne dlhšia
alebo kratšia ako je uvedené v
programovej tabuľke alebo na
displeji (ak je k dispozícii)
Je to normálna schopnost’ práčky prispôsobit’ sa faktorom, ktoré môžu vplývat’
na dĺžku programu napr.: nadmerné množstvo peny, nerovnováha náplne
následkom t’ažkých kusov bielizne, predĺžený ohrev následkom nízkej teploty
privádzanej vody atď... Okrem toho, snímací systém práčky prispôsobí dĺžku
pracieho cyklu veľkosti náplne prádla.
Na základe týchto faktorov sa počas programu prepočítava dĺžka jeho trvania a
ak je to potrebne aktualizuje sa; na displeji (ak je k dispozícii), sa počas fázy
úpravy doby zobrazí animácia. Pre malé náplne prádla môže byť časový udaj
uvedený v programovej tabuľke skrátený až na 50%
SK 8
Popis indikátorov porúch
Svieti indikátor poruchy
Indikácia na displeji
(ak je k dispozícii)
“bdd”
(v prípade, že na vašej
práčke nie je displej:
všetky kontrolky
indikátora postupu
programu svietia)
“Vyčistit’
čerpadlo”
Spotrebič sa zastaví počas programu.
“Dvierka bubna sú otvorené” (dvierka bubna nie sú
správne zatvorené). Stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 sekundy a
počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka “Otvorit’ dvierka” . Otvorte
veko a zatvorte dvierka bubna, potom nastavte a spust’te program
ešte raz. Ak porucha pretrváva, oznámte to prevádzke servisu.
od “F02” do “F35”
(s výnimkou “F09”)
“Porucha elektrického modulu”
Nastavte a zapnite program “Odčerpanie vody” alebo stlačte tlačidlo
“Reset” aspoň na 3 sekundy.
“F09”
“Príliš vysoká hladina vody” (po zrušení programu alebo nesprávnej
činnosti). Spotrebič vypnite a potom znovu zapnite, zvoľte program
“Odčerpanie vody” a zapnite ho do 15 sek.
“FA”
Porucha systému “Waterstop”
Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a potom
zatvorte vodovodný kohútik. Nakloňte spotrebič opatrne vpred, aby
sa zhromaždila voda a mohli ste ju vypustit’ z dna. Potom:
• Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete.
• Otvorte ventil prívodu vody (ak voda okamžite začne znova prúdit’
do spotrebiča, bez toho aby ste ho spustili, je tu porucha; zatvorte
ventil prívodu vody a zavolajte servis).
• Znovu nastavte a zapnite želaný program.
“Fod”
“Nadmerné množstvo peny”
Prílišné množstvo peny prerušilo program.
• Nastavte a zapnite program “Pláchanie a odstreďovanie.
• Ak nie, vyberte a zapnite znovu želaný program, ale použite menej
pracieho prostriedku.
Ak niektorá z horeuvedených porúch pretrváva, spotrebič odpojte
od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis
(pozrite nasledujúcu kapitolu).
−
Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo
nedostatočné. Kontrolka “Štart (Pauza)” bliká. Skontrolujte, či:
• Ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody
dostatočný.
• Prívodná hadica nie je zalomená.
• Sitkový filter prívodnej hadice nie je upchatý (pozri “Starostlivost’ a
údržba”).
• Nie je zamrznutá voda v prívodnej hadici.
• Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu prívodnej hadice
je červené (v prípade, že je váš spotrebič vybavený prívodnou
hadicou zobrazenou na obrázku 23 - pozrite predchádzajúcu
kapitolu “Starostlivost’ a údržba”); vymeňte hadicu za novú, ktorú
dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni.
Po odstránení problému zapnite program znovu opätovným
stlačením tlačidla “Štart (Pauza)”. Ak sa porucha znova zopakuje,
zavolajte servis.
−
Nevyčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom
kroku programu; práčku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či:
• Na odtokovej hadici nie sú zalomenia.
• Filter alebo čerpadlo nie je zablokované (pozri kapitolu “Čistenie
filtra/Vypustenie zvyškovej vody”; presvedčte sa, že sa voda pred
vypustením zo spotrebiča ochladila).
• Nie je zamrznutá voda v odtokovej hadici.
Po odstránení problému nastavte a zapnite program “Odčerpanie
vody” alebo stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 sekundy; potom znovu
zapnite želaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte
servis.
“Servis”
“Zatvorený
prívodný ventil
vody”
Príčiny - Riešenia - Rady
Ak na vašej práčke nie je displej, skontrolujte, ktorá z predchádajúcich situácií mohla spôsobit’
poruchu a postupujte podľa príslušných pokynov.
SK 9
G - 02/2016
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA
Ezt a mosógépet kizárólag csak annyi ruhamennyiség
mosására és centrifugálására tervezték, amely
átlagos egy háztartásban előfordul.
• Kövesse a jelen Használati utasításban és a
Programtáblázatban megadott utasításokat a
mosógép használata során.
• Őrizze meg a Használati utasítást és a
Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy
másik személynek, adja át a Használati utasítást
és a Programtáblázatot is.
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
1.Biztonsági óvintézkedések
• A mosógép kizárólag beltéri
használatra alkalmas.
• Ne tároljon gyúlékony anyagokat a
készülék közelében.
• Ne helyezzen elektromos
készülékeket a mosógép fedelére.
• Mindig biztosítani kell a gyermekek
felügyeletét annak érdekében,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A 3 évesnél kisebb gyermekeket
tartsa megfelelő távolságban
a mosógéptől, amennyiben
nincsenek állandó felügyelet alatt.
• A mosógép kezelése 8 évesnél
idősebb gyermekek, csökkent testi,
érzékszervi és lelki képességekkel
rendelkező személyek, illetve
nem megfelelő tapasztalatokkal,
illetve ismeretekkel rendelkező
személyek részére is
megengedett, feltéve, hogy
felügyelet alatt vannak, vagy
felelős személy által tájékoztatva
lettek a mosógép biztonságos
használatáról és tisztában vannak
a használatából eredő lehetséges
kockázatokkal. Gyermekeknek
a mosógéppel játszani tilos.
Gyermekek csak felügyelet alatt
végezhetnek mosógépápolást és
karbantartást
• Ne próbálkozzon a fedél
felnyitásával, ha az nem nyílik
könnyen.
• Szükség esetén az elektro-mos
hálózati vezetéket kizáró-lag az
ügyfélszolgálatnál beszerezhető
•
ugyanolyan kábellel szabad
kicserélni. A hálózati kábel
cseréjét kizárólag szakképzett
szerelő végezheti.
A készülék tisztítása vagy
karbantartása előtt kapcsolja ki
a mosógépet, és válassza le a
táphálózatról.
2.Csomagolás
• A csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosíthatók,
amint azt az
újrahasznosíthatósági jel mutatja. A
csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa be
a helyi előírásokat.
3.A csomagolás és a régi mosógépek
hulladékba helyezése
• A készüléken található jelzés megfelel az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben
(WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká
vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön
segít elkerülni a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív
következményeket, amelyeket a termék nem
megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
• A terméken vagy a termékhez mellékelt
dokumentumokon feltüntetett
jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és
elektronikus berendezések újrahasznosítását
végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A
készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi
hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban
kell végrehajtani. A termék kezelésével,
hasznosításával és újrahasznosításával
kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a
lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a
háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz
vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
• A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült.
A készülék kiselejtezéséről az érvényes helyi
hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell
gondoskodnia.
• Kiselejtezés előtt, távolítson el minden mosósze
maradékot, és vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a
mosógép használhatatlan legyen.
4.Általános ajánlások
• Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva a mosógépet,
amikor nem használja. Zárja el a csapot.
HU 1
5.EK megfelelőségi nyilatkozat
• A jelen mosógép fejlesztése, gyártása és
forgalmazása a következő EK-irányelvek biztonsági
előírásainak betartásával történt: 2006/95/EK sz.
irányelv az alacsony feszültségről 2004/108/EK sz.
Elektromágneses kompatibilitási irányelv.
A gyártó nem felelős a ruhadarabok károsodásáért,
amely a ruhadarabok vagy az alsó nemű címkéjén
feltüntetett kezelési utasítások nem megfelelő vagy
nem helyes betartásával lett okozva.
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
1.A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés
a. Vágja el és távolítsa el a külső csomagolást.
b. Távolítsa el a felső védőelemet és a védősarkokat.
c. A mosógépet megdöntve és az egyik hátsó
alsó sarkára fordítva távolítsa el az alsó
védőelemet. Ügyeljen arra, hogy az alsó
védőelem műanyag része (ha van ezen a
modellen) a csomagolásban maradjon,
nem pedig a mosógép alján. Ez fontos, mivel
ellenkező esetben a műanyag rész sérülést
okozhat a mosógépnek az üzemelés során.
d. Nyissa fel a fedelet úgy, hogy enyhén lefele
nyomja, miközben a fogantyút felemeli. Távolítsa el
a polisztirol betétet (modelltől függően).
e. Távolítsa el a kék védőfóliát a kezelőlapról
(modelltől függően).
• A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy
a mosógép sértetlen. Kétség esetén ne használja
a mosógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a
kiskereskedőt.
• Az összes csomagolóanyagot (nylonzacskók,
hungarocell stb.) tartsa a gyerekektől távol; ezek
veszélyesek lehetnek számukra.
• Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően hidegben
tárolták, néhány óráig tartsa szobahőmérsékleten,
mielőtt üzemeltetné.
2.Távolítsa el a rögzítőpántot
• A mosógép rögzítőcsavarokkal és rögzítőpánttal
van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy
szállítás közben esetleg sérülés keletkezzen.
A rögzítőpántot a mosógép használata előtt
el kell távolítani (lásd “Üzembe helyezés”/”A
rögzítőpánt eltávolítása”).
3.A mosógép üzembe helyezése
• A mosógépet sima és stabil padlófelületre helyezze.
• Állítsa be az elülső lábakat, hogy a mosógépstabilan és vízszintesen álljon (lásd “Üzembe
helyezés”/“Állítsa be a lábakat”).
• Fapadlók vagy ún. “úszó padlók” (például bizonyos
parketta vagy laminált padlók) esetében a mosógép alá egy darab legalább 40 x 60 cm méretű és
legalább 3 cm vastag furnérlemezt helyezzen el,
amelyet előzőleg a padlóhoz rögzített.
• Győződjön meg arról, hogy a mosógép alapzatán
lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az adott
modellen) nem tömíti el szőnyeg vagy hasonló
anyag.
•
•
•
•
Vízellátás: Csak hideg víz
Csap: 3/4” menetes tömlőcsatlakozó
Nyomás: 100-1000 kPa (1-10 bar).
Kizárólag új tömlőket használjon a mosógépnek a
vízhálózathoz való csatlakoztatásához. A használt
tömlőket nem szabad tovább használni, és azokat
ki kell selejtezni.
5.Vízleeresztő tömlő
• Rögzítse szilárdan a kifolyócsövet a szifonhoz,
vagy egyéb csatorna lefolyóhoz. (lásd “Üzembe
helyezés”/“A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása”).
• Ha a mosógép beépített vízelvezető rendszerhez
van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy ez
utóbbi fel van szerelve kiömlőnyílással, ami megakadályozza az egyidejű feltöltést és vízleeresztést
(szivornyahatás).
6.Elektromos bekötés
• Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást
a gyártó utasításainak és az érvényes normatív
biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett
villanyszerelő végezheti el.
• A műszaki adatok (feszültség, áramfogyasztás és
biztosítékok) a mosógép hátlapján lévő adattáblán
találhatók.
• Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
• Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval
történő leválasztás lehetőségét.
• Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás
közben megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot.
• A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal
cseréltesse ki.
• A mosógépet az érvényben lévő előírásokkal
összhangban egy hatékony földelési kivezetéshez
kell csatlakoztatni. Különösen akkor, ha olyan helyiségben állítják fel, ahol zuhanyzó vagy fürdőkád
is található, a mosógépet egy legalább 30 mA-es
maradékáram-megszakító készülékkel kell védeni.
A mosógép földelését törvény írja elő. A gyártó
nem vállal semmilyen felelősséget a Használati
útmutató előírásainak nem megfelelő betartásából
akár közvetlenül, akár közvetve származó dologi
károkért vagy sérülésekért (személyek, állatok).
• Áramvédős kismegszakító (RCCB) használata
esetén csak
-el jelölt modelleket használjon.
4.Vízellátás
• Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez a helyi
vízmű előírásainak betartásával (lásd “Üzembe
helyezés”/“A vízbevezető tömlő csatlakoztatása”).
HU 2
Hozzávetőleges méretek:
Szélesség: 400 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm
A MOSÓGÉP LEÍRÁSA (1 ábra)
a. Fedél
b.Mosószer-adagoló
c. Dob
d.A szivattyú elérése a szűrő mögött
e. Vevőszolgálati matrica (a szűrő burkolata mögött)
f. Mozgató kar (modelltől függően). A mosógép
mozgatása: húzza ki egy kicsit kézzel a fogantyút,
majd a lábbal húzza ki ütközésig
g.Állítható lábak
ÜZEMBE HELYEZÉS
A rögzítőpánt eltávolítása
• Ha a tömlő nem elég hosszú, cserélje ki egy
megfelelő hosszúságú nyomásálló tömlőre
(legalább 1000 kPa nyomásnak ellenálló, EN 61770
szerint bevizsgált típus). Amennyiben hosszabb
víz korlátózó csőre van szüksége, kérésével
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az Ön
márkakereskedőjéhez.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető
tömlőn nincsenek-e repedések vagy törések, és
szükség esetén cserélje ki.
• Ellenőrizze, hogy a bekötőcső vége megfelelő
mértékben van-e a vízvezetékcsaphoz odahúzva
(8 ábra).
• A mosógép visszacsapó szelep nélkül
csatlakoztatható.
A mosógép rögzítőpánttal van ellátva, amely
megakadályozza, hogy szállítás közben esetleg
sérülés keletkezzen.
FONTOS: a mosógép használatba vétele előtt a
rögzítőpántot el KELL távolítani.
1. Csavarja ki az “A” jelű két csavart és a “B” jelű
négy csavart egy lapos csavarhúzóval vagy egy
8-as csavarkulccsal (2 ábra).
2. Távolítsa el a rögzítőpántot (3 ábra).
3. Csavarja vissza a négy külső csavart “B” a gépre,
és szorítsa meg a csavarokat (2 ábra).
4. Illessze a mellékelt két tömítést “C” a mosógépen
lévő nyílásokba “D” (4 ábra).
Megjegyzés: ne felejtse el visszacsavarni és
megszorítani a négy külső csavart.
Aquastop kiömlésgátló rendszer
(9 ábra - ha van a modellen)
Állítsa be a lábakat (5, 6 ábra)
A mosógépet vízszintes felületen, az elektromos,
vízés lefolyócsatlakozásokhoz közel állítsa fel.
Abban az esetben, ha a padló egyenetlen, állítsa be
a lábakat (ne tegyen fadarabot, kartondarabot, stb. a
lábak alá):
1. Kézzel csavarozza le a mosógép lábait, 2-3
fordulattal az óramutató járásával ellentétes, majd
kulcs segítségével lazítsa meg a biztosító anyát.
2. Kézzel állítsa be a lábak kívánt magasságát.
3. Húzza be az ellenanyát az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatva a mosógép alja irányába
Ellenőrizze, hogy a mosógép valamennyi lába
megfelelően a padlón nyugszik, és hogy a
készülék tökéletesen vízszintesen áll és stabil
(ehhez használjon vízmértéket).
• Csavarja a tömlőt a vízcsapra. A vízcsap teljes
kinyitásával ellenőrizze, hogy a csatlakozásnál
nem szivárog-e a víz.
• A mosógépet tilos nem túlnyomásos vízmelegítő
keverőcsapjára csatlakoztatni!
• Az Aquastop tömlőt ne merítse vízbe; egyébként
elveszti a védő funkcióját.
• Ha a rugalmas tömlő megsérül, azonnal húzza ki
a mosógép hálózati csatlakozóját a konnektorból,
zárja el a csapot, és cserélje ki a tömlőt.
Ha a rugalmas tömlő túl rövid, cserélje ki egy 3
méteres Aquastop tömlővel (a vevőszolgálatnál vagy a
kereskedőnél beszerezhető).
A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása
(10 ábra)
A mosógép 40 cm széles és 63 cm mély helyre
állítható be.
Megjegyzés: ha a készüléket vastag szőnyegen
helyezi üzembe, úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék alatti térközzel biztosítva legyen a megfelelő
légáramlás.
A vízbevezető tömlő csatlakoztatása
(7 ábra)
1. Óvatosan csavarja fel a vízbevezető tömlőt a
mosógép hátulján található szelepre (”A”), a tömlő
másik végét pedig kézzel csavarja rá a vízhálózat
szelepére.
2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen
megcsavarodva.
3. A vízcsapot teljesen kinyitva ellenőrizze, hogy
a csap és a mosógép csatlakozásainál nem
szivárog-e a víz.
Akassza le a vízleeresztő tömlőt a bal oldali
kapocsról, lásd az “A” nyilat a képen.
Fontos:
NE lazítsa le a vízleeresztő tömlőt a jobb oldali
csatlakozásról, lásd a “B” nyilat a képen. Ellenkező
esetben szivárgás és forró víz esetében a leforrázás
veszélye is fennáll.
Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani,
használjon azonos
méretű rugalmas tömlőt, és a tömlőket csőbilinccsel
rögzítse egymáshoz.
Vízleeresztő tömlő maximális hossza: 2,50 m.
Maximális leeresztési magasság: 100 cm. Minimális
leeresztési magasság: 55 cm.
Fontos:
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő ne legyen
megcsavarodva, és alkalmazzon olyan megoldásokat,
amelyekkel megelőzheti, hogy a mosógép működése
közben a tömlő leessen.
HU 3
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT
Hogy eltávolítsa a készülékből a gyári tesztek után
esetleg bennmaradt vizet, javasoljuk, hogy ruha nélkül
futtasson le egy rövid mosási ciklust.
1. Nyissa ki a csapot.
ajánlott mennyiségnek) a mosószer-adagoló
fiókban található főmosási rekeszbe
.
4. Zárja le a fedelet.
5. Állítsa és kapcsolja be a „Szintetika 60°C”
programot (lásd a külön mellékelt „Program
táblázatott”).
2. Zárja le a dob ajtószárnyait.
3. Töltsön kis adag mosószert (kevésbé szennyezett
ruha esetén maximálisan 1/3 a mosóporgyártóval
A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
A ruhanemű szétválogatása
A mosnivaló ruha betöltése
1. A ruhaneműt a következők szerint válogassa
szét:
• A textília típusa / kezelési szimbólum
Pamut, kevertszálas, könnyen kezelhető/
műszálas, gyapjú, kézzel mosható textíliák.
• Szín
A színes és a fehér ruhaneműket válassza szét.Az
új színes ruhákat külön mossa.
• Méret
Mossa a különböző méretű ruhadarabokat együtt,
hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a ruhák
eloszlását a dobban.
• Kényes textíliák
A kímélő kezelést igénylő ruhadarabokat külön
mossa: használjon speciális programot a Tiszta
élő gyapjú
jelzéssel ellátott darabokhoz, a
függönyökhöz és más kényes ruhaneműkhöz.
Mindig vegye le a függönygörgőket, vagy mossa
a függönyöket pamut mosózsákban. Használja
a kézzel mosható textíliák speciális programját.
melltartókat) mindig mosózsákban vagy zárt
párnahuzatban mossa.
1. A felfele húzva nyissa fel a gép fedelét.
2. Nyissa ki a dobot:
-- nyomja meg a mosódob ajtaját (11,12) ábra;
11. ábra szerinti modellek rögzített biztosítékkal
rendelkeznek, amelyet nem elegendő
megnyomni.
-- tartsa meg a mosódob hátsó ajtaját, tolja hátra
az ajtóbiztosítékot a nyíl irányába, nyomja be
az első a mosódob belsee felé, amíg meg nem
enged a záró mechanizmus (13 ábra).
3. A ruhadarabokat egyenként tegye be a
mosódobba. Ne lépje túl a programoknak
programtáblázatban szereplő maximális töltetét.
-- Ha a mosógépbe túl sok ruhát tesz, az
csökkenti a mosás hatékonyságát, és elősegíti a
ruhaneműk összegyűrődését.
-- Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne lógjon ki a
dobból; ilyen esetben nyomja le a ruhaneműt a
dobban annyira, hogy elég szabad hely legyen a
dob ajtószárnyainak megfelelő bezárásához.
-- Ne az ajtószárnyakat használja a ruhaneműnek
a dobba való benyomására.
4. Ahhoz, hogy a mosódobot bezárja, újra tartsa meg
mindkét ajtót a közepük táján (14 ábra), hátsó ajtót
az elsőn keresztül.
FIGYELEM: győződjön meg arról, hogy a dob
ajtószárnyai megfelelően bezáródtak - a modelltől
függően:
-- Az összes fémakasztót teljesen be kell akasztani
a hátsó ajtószárnyba - lásd a 15 ábra.
-- Az összes fémakasztót teljesen be kell akasztani
a hátsó ajtószárnyba, és a gombnak a hátsó
ajtószárny széle fölé kell kerülnie - lásd a 16
ábra.
-- Az első ajtó biztosítékának túl kell nyúlnia a
hátsó ajtó szélén – lást 17 ábra.
2. Ürítse ki a zsebeket
A pénzérmék, biztonsági tűk és más hasonló
tárgyak megrongálhatják a mosott ruhaneműt,
valamint a mosógép mosódobját és üstjét.
3. Kapcsok
Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat,
kapcsolja össze a kapcsokat; a szabadon libegő
övek és szalagok összegabalyodhatnak.
Folteltávolítás
• A vér-, tej-, tojás- és egyéb szervesanyag-foltokat a
program enzimszakasza általában eltávolítja.
• A vörösbor-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb.
eltávolításához töltsön folttisztítót a mosószeradagoló főmosási rekeszébe
.
• A különösen makacs foltokat a mosás előtt kezelni
kell.
Ellenőrizze, hogy semmilyen ruhanemű nem szorult
be az ajtószárnyak, illetve az ajtószárnyak és a dob
közé.
Festés és fehérítés
• Kizárólag mosógépekhez ajánlott festékeket és
fehérítőszereket használjon.
• Kövesse a gyártó utasításait.
• A gép műanyag és gumi alkatrészei a ruhafesték
illetve a fehérítő hatására elszíneződhetnek.
HU 4
MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK
A mosószereket és adalékokat biztonságos,
száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Ne használjon oldószereket (terpentin, benzin
stb.). Ne mosson a gépben oldószerrel vagy
gyúlékony folyadékkal kezelt textíliákat.
Csak kifejezetten háztartási mosógépekhez
ajánlott mosószert és adalékokat használjon.
Kövesse az egyes ruhaneműkön található mosási
jelzéseket és mosási útmutatókat.
A mosószer típusa az alábbiaktól függ:
• A textília típusa
• Szín
• Mosási hőmérséklet
• A szennyezettség mértéke és a szennyeződés
típusa
Mosoda típusa
Fajta mosószer
Erősen szennyezett fehér
ruhanemű
(hideg víz -95°C):
Fehér kényes ruhanemű
(hideg víz 40°C):
Világos- /pasztellszínek
(hideg víz-60°C):
Intenzív színek
(hideg víz-60°C):
nagyteljesítményű mosószer
fehérítővel
Fekete/sötét színek
(hideg víz-60°C):
Megjegyzés:
A túl sok mosószer túlzott habképződést
eredményezhet, ami csökkenti a mosás
hatékonyságát. Ha a mosógép túl sok habot
észlel, megakadályozhatja a centrifugálást vagy
a mosóciklus időtartama megnő és emelkedik
a vízfogyasztás is (lásd jegyzetek a túlzott
habképződésről a „Hibaelhárítási útmutató“
fejezetben). A szükségesnél kevesebb mosószer
használata a ruha elszürkülését eredményezheti,
és vízkőlerakódást idézhet elő a fűtőrendszeren, a
mosódobon és a tömlőkön.
Mosó- és adalékanyagok adagolása
(18 ábra)
Előmosás rekesz
• Előmosó por (csak az „Előmosás“ funkció
kiválasztása esetén)
Főmosás rekesz
• Mosópor (valamennyi program esetén
használandó)
kímélő mosószer fehérítővel és/
vagy optikai fehérítővel
mosószerek fehérítővel és/vagy
optikai fehérítővel
színes ruhaneműk mosására
ajánlott mosószerek fehérítő/
optikai fehérítő nélkül
mosószerek fekete/sötét színű
ruhaneműk mososára
• Folteltávolító (választható)
• Vízlágyító (választható; 4-es, vagy
annálmagasabb vízkeménység osztály esetén
ajánlott)
Öblítőszer rekesz
• Öblítőszer (választható)
• Vízben feloldott keményítő (választható)
Speciális mosást igénylő ruhanemű esetén (pld.
gyapjú vagy mikroszálas) a piacon található speciális
mosószerek, adalékok vagy előmosásra alkalmas
szerek használatát javasoljuk. További információért
kattintson a www.cleanright.eu oldalra.
Ne használjon folyékony mosószert a
főmosáshoz, ha aktiválta az “Előmosás” speciális
funkciót Késleltetett indítás / Ciklus vége estén
ne használjon folyékony mosószert (típustól
függően).
Adagolás
Kövesse a mosószer csomagolásán található
adagolási útmutatót a következők figyelembevételével:
• A szennyezettség mértéke és a szennyeződés
típusa.
• A mosótöltet mennyisége;
-- Teljes töltet: kövesse a mosószer gyártójának
utasításait.
-- Féltöltet: a teljes töltethez használt mennyiség
3/4-e;
-- Minimális töltet (körülbelül 1 kg): a teljes töltethez
használt mennyiség fele.
Amennyiben a mosószer csomagolásán nincs
feltüntetve a ruhaneműk maximális mennyisége, a
gyártók általában a következőket javasolják: 4,5 kg
ruhanemű koncentrált mosószer használata esetén
és 2,5 kg ruhanemű gyengéd mosószer használata
esetén.
• A Környéken Jellemző Vízkeménység (Erre
Vonatkozóan A Vízműtől Kérjen Tájékoztatást):
A Lágy Víz Kevesebb Mosószert Igényel, Mint A
Kemény.
A mosó- és adalékszerek adagolásánál tartózkodjon
a „MAX“ szint túllépésétől. További tájékoztatás
az egyes programoknál alkalmazott mosó- és
öblítőszerekről a külön csatolt programtáblázatban
található.
Klórtartalmú fehérítő használata
• Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programmal
(Pamut, Műszál), adagoljon be megfelelő
mennyiségű klórtartalmú fehérítőszert az
ÖBLÍTŐSZER rekeszébe (gondosan zárja le a
fedelet).
• A program vége után azonnal indítsa el az “Öblítés
és centrifugálás” programot, hogy megszüntesse
az esetleges megmaradt fehérítő szagát; ha
kívánja, öblítőszert is használhat.
• Soha ne tegyen egyszerre klórtartalmú
fehérítőszert és öblítőszert az öblítőszeres
rekeszbe.
Keményítőpor használata
• Mossa ki a ruhaneműt a kívánt mosóprogrammal.
• Készítse el a keményítőoldatot a keményítő
gyártója által adott útmutatásnak megfelelően.
• Öntse az elkészített keményítőoldatot (maximum
100 ml) a mosószer-adagoló öblítőszeres
rekeszébe.
• Zárja le a fedelet, és indítsa el az “Öblítés és
centrifugálás” programot.
HU 5
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA/ A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE
A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve.
A szűrő visszatartja az olyan tárgyakat, mint a
gombok, pénzérmék, biztonsági tűk stb., amelyek a
ruhaneműben maradtak.
Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább
kétszerháromszor ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.
Különösen:
• Ha a készülék nem megfelelően ereszti le a
vizet, vagy ha kihagyja a centrifugálási ciklus
végrehajtását.
• A “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény világít.
FONTOS: a víz leeresztése előtt győződjön meg
arról, hogy a víz kihűlt.
A visszamaradt vizet le kell ereszteni a készülék
szállítása előtt is.
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Egy pénzérmével nyissa ki a szűrő fedelét
(19 ábra).
3. Helyezzen egy tálat a szűrő alá.
4. Lassan forgassa a filtert az óramutató járásával
szemben, amíg nem kezd víz kifolyni belőle; még
ne vegye ki teljesen.
5. Várja meg, amíg a víz kifolyik.
6. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki (20 ábra).
7. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát.
8. Ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkerekét (a szűrő
mögötti foglalatban) semmi nem akadályozza.
9. Helyezze a filtert vissza és teljesen
csavarozza a helyére az óramutató járásával
megegyezően. Ellenőrizze, hogy ütközésig
van-e becsavarozva.
10.Öntsön kb. egy liter vizet a mosógépbe a
mosódobon keresztül, és ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e víz a szűrőből.
11.Zárja vissza a szűrő fedelét.
12.Csatlakoztassa ismét a mosógép hálózati
dugaszát.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Mindig húzza ki a mosógépet, mielőtt bármilyen karbantartási.
Mosószer-adagolót
Rendszeresen, évente legalább háromszornégyszer tisztítsa ki a mosószer-adagolót, hogy
megelőzze mosószer-lerakódások kialakulását:
1. Nyomja meg a tölcsérkioldó gombot és emelje ki a
tölcsért (21 ábra). A tölcsérben maradhat némi víz,
ezért függőleges helyzetben mozgassa.
2. Folyó víz alatt mossa le az adagolót. A tölcsér
hátsó részében levő szifon is kiemelhető és
kitisztítható (22 ábra).
3. A tölcsérszifont helyezze vissza (amennyiben
előzőleg kiemelte).
4. Szerelje a tölcsért vissza a helyére úgy, hogy
a tölcsér alsó ütközőit a mosógép fedelén levő
megfelelő nyílásokba helyezi és a tölcsért addig
szorítja a fedélhez, amíg a helyére nem ugrik.
Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a mosószeradagolót megfelelően helyezze vissza.
Vízbevezető tömlő szűrője
Rendszeresen (évente legalább kétszerháromszor) ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Zárja el a csapot.
3. Csavarja le a tömlőt a csapról.
4. Anélkül, hogy szétszerelné, gondosan tisztítsa meg
a tömlő végén lévő szűrőt, pl. egy fogkefével.
Megjegyzés: ne merítse vízbe a tömlőt.
5. Kézzel csavarja vissza a rugalmas tömlőt a csapra.
Ne használjon fogót (esetleg összenyomhatja a
csatlakozót).
6. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a
csatlakozások nem szivárognak-e.
7. Csatlakoztassa ismét a mosógépet az elektromos
hálózathoz.
Vízbevezető tömlő (tömlők)
(23, 24 és 25 ábra- a modelltől függően)
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető
tömlőn nincsenek-e repedések vagy törések, és
szükség esetén cserélje ki egy ugyanolyan típusúval,
amely a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél
beszerezhető.
Abban az esetben, hogy a mosógépe vízbevezető
tömlője megegyezik a 23 ábra feltüntetett típussal és
a készülék nem tölt be vizet, ellenőrizze a biztonsági
szelepet. Ha a szelep (A) pirosra változott, az azt
jelenti, hogy a tömlő vízelállítási biztonsági funkciója
aktiválva lett, a tömlőt szükséges egy újra cserélni,
amely a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél
beszerezhető. A bevezető tömlő lecsavarozásához,
ahogy ezt az 23 ábra is mutatja, a leeresztő kart (B ha van ilyen) nyomja lefelé, amíg lecsavarozza.
Ha a vízbevezető tömlő átlátszó tömlőbevonattal
rendelkezik (24 ábra), rendszeresen ellenőrizze az
átlátszó bevonat színét. Ha a bevonat kezd sötétedni,
ez azt jelzi, hogy a tömlőn szivárgás lehet, és ki
kell cserélni. Forduljon a vevőszolgálati csoporthoz
vagy a szakkereskedőhöz a csere tömlő beszerzése
érdekében.
A készülék külső felülete és a kezelőlap
• Puha, nedves ruhával törölje le.
• Amennyiben ez szükséges, használjon szappanos
vizet vagy gyengéd semleges tisztítószert (ne
használjon hígítószereket, koptató hatású szereket
tartalmazó tisztítószereket vagy univerzális
tisztítószereket – megsérthetik a felületet).
A készülék belseje
• Minden mosás után hagyja egy ideig nyitva a
fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.
• Ha soha nem mos 95°C-on vagy csak nagyon
ritkán, javasoljuk, hogy alkalmanként futtasson
le egy 95°C programot mosnivaló nélkül, csupán
kismennyiségű mosószert betöltve, hogy a
készülék belsejét tisztán tartsa.
HU 6
Fedéltömítés
2. Vegyi ki a ruhaneműt a dobból.
• Rendszeresen ellenőrizze a fedéltömítés állapotát,
és időről időre nedves ruhával tisztítsa meg.
3. Zárja le a mosódob ajtószárnyait, és forgassa el a
dobot félfordulattal (26 ábra).
Vízbevezető tömlő(k)
4. Csavarhúzó segítségével nyomja meg a műanyag
végződést, miközben a lapátot balról jobbra
csúsztatja (27, 28 ábra).
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn
nincsenek-e repedések vagy törések. Szükség
esetén cserélje ki.
5. A lapát beleesik a dobba.
Szűrő
6. Nyissa fel a dobot: a mosódobon keletkezett
nyíláson keresztül ki tudja venni a tárgyat.
• A szűrőt rendszeresen, évente legalább 3-4szer ellenőrizze és tisztítsa meg (lásd “A szűrő
tisztítása/ A visszamaradt víz leeresztése”).
7. A dob belsejében helyezze vissza a lapátot:
Igazítsa a műanyag pecket a mosódob jobb
oldalán lévő lyuk fölé (29 ábra).
Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék
tisztítására.
8. Ezután csúsztassa a műanyag lapátot jobbról
balra, amíg helyére nem pattan.
A mosódob és az üst közé beesett
tárgyak kiszedése
9. Zárja le ismét a mosódob ajtószárnyait, és
forgassa el a dobot félfordulattal, és ellenőrizze a
lapát elhelyezkedését az összes rögzítési ponton.
Ha véletlenül valamilyen tárgy beesik a mosódob és
az üst közé, a kivehető doblapátok segítségével ki
tudja azt venni:
10.Csatlakoztassa ismét a mosógépet az elektromos
hálózathoz.
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
A RUHANEMŰK A CENTRIFUGÁLÁS UTÁN IS
NEDVESEK MARADNAK
Centrifugálás-szárítás Fennmaradó nedvességtartalom
hatékonysági osztály
%-ban
A ruhaneműkben a centrifugálás után is megmaradó
nedvesség mértéke nagyban függ az anyag
típusától, a kiválasztott programtól és a centrifugálás
sebességétől. A legkevesebb fennmaradó
nedvességet az Energia címkén feltüntetett mosási
program felhasználásával lehet elérni, a maximális
centrifugálási sebesség mellett. Ez a program egy
különálló programlistán van jelezve “Referencia
program az Energia címkén” jellel. Alább lásd egy
felmérést a fennmaradó nedvességtartalommal
(%-ban kifejezve) kapcsolatban, amely különböző
centrifugálásszárítás hatékonysági osztályhoz
kapcsolódik:
A (= leghatékonyabb)
kevesebb, mint 45
B
45 vagy magasabb,
de kevesebb, mint 54
C
54 vagy magasabb,
de kevesebb, mint 63
D
63 vagy magasabb,
de kevesebb, mint 72
E
72 vagy magasabb,
de kevesebb, mint 81
SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS (30 ábra)
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Zárja el a csapot.
3. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő
tömlőket.
4. Eressze le a mosógépből és a tömlőkből a
visszamaradt vizet (lásd “A szűrő tisztítása/ A
visszamaradt víz leeresztése”). Az esetleges
balesetek elkerülése érdekében várjon, amíg a víz
megfelelően lehűl.
5. A mozgatás megkönnyítéséhez, húzza ki meg az
elülső oldal alján lévő fogantyút (ha rendelkezésre
áll ennél a modellnél) egy kissé kézzel, majd a
lábbal húzza ki ütközésig. Ezután nyomja vissza a
fogantyút az eredeti stabil helyzetbe.
6. Szállításhoz szerelje be a rögzítőpántot.
7. A mosógépet álló helyzetben szállítsa.
FONTOS: ne használja a mosógépet, amikor a
fogantyú ki van húzva.
HU 7
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik
és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és lehetővé teszik, hogy Ön megfelelően reagáljon. Az észlelt hibák
gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők.
Probléma
A készülék nem indul el, egyik
jelzőlámpa sem világít
Okok - Megoldások - Tippek
• A dugasz nincs rendesen bedugva az aljzatba.
• Az aljzat vagy a biztosíték nem működik megfelelően (használjon egy lámpát
vagy hasonló készüléket az ellenőrzéshez).
• Bekapcsolás előtt, illetve a program befejezése után a mosógép
energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol. Amennyiben be
akarja kapcsolni a mosógépet, előbb állítsa be a programkapcsolót az „Off/O“
(kikapcsol), majd újra a kiválasztott program pozíciójába.
A készülék nem indul el, bár
a “Start (Szünet)” gombot
megnyomta
• A fedél nincs megfelelően bezárva.
• A “Gyermekzár” funkció
aktiválva van (ha van a modellen). A gombok
A készülék program közben
leáll, és a “Start (Szünet)”
jelzőfény villog
• Az “Öblítőstop” opció aktiválva van (ha rendelkezésre áll a modellen). A
A mosószer-adagolóban a
mosás végén mosószer-/
adalékmaradék található.
• A mosószer-adagoló nincs megfelelően beszerelve, vagy a mosószer adagoló
A készülék centrifugálás alatt
remeg
• A mosógép nincs vízszintbe állítva; a lábak nincsenek megfelelően beállítva
Az utolsó centrifugálás nem
elég hatékony
• A centrifugálás közben fellépő egyensúlyzavar megzavarta a mosógép bizton-
zárolásának feloldásához nyomja meg egyszerre a hőmérséklet és a
centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva legalább 3
másodpercig. A kijelzőről eltűnik a kulcs szimbólum, és a program indítható.
“Start (Szünet)” gomb megnyomásával vagy a “Vízleeresztés” program
kiválasztásával és elindításával fejezze be az “Öblítőstop” programot.
• A programot módosították - válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja
meg a “Start (Szünet)” gombot
• A programot megszakították, és véletlenül felnyitották a fedelet - zárja le a
fedelet, és a “Start (Szünet)” gomb megnyomásával indítsa újra a programot.
• A készülék biztonsági rendszere működésbe lépett (lásd “A hibajelző lámpák
leírása.”).
• A vízcsapot nem nyitották ki, vagy a vízbevezető meg van törve (a “Vízcsap
zárva” jelzőfény felgyullad).
el van tömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”).
• A vízbevezető tömlőben lévő szűrő el van tömődve (lásd “Ápolás és
karbantartás”).
(lásd “Üzembe helyezés”).
• Nincs eltávolítva a rögzítőpánt; a mosógép használatba vétele előtt
a rögzítőpántot el kell távolítani.
ságát (lásd “Egyensúlyzavar centrifugálás közben”).
• A túlzott habképződés megakadályozza a centrifugálást. válassza ki és indítsa
el az “Öblítés és centrifugálás” programot. Kerülje a túlzott mosószerhasználatot (lásd “Mosószer és adalékok”).
• A “Centrifugálás” gomb egy alacsony centrifugálási sebességre van állítva.
“Egyensúlyzavar centrifugálás
közben” A kezelőpanelen
található “Centrifugálás/
Víz kivezetés” jelzőlámpa
villog, vagy a kezelőpanelen a
centrifugálás sebessége villog,
vagy a centrifugálás sebessége
jelzőlámpa villog a program
befejezése után (típustól
függően). A ruhanemű még
mindig nagyon nedves.
A túl sok ruhanemű a centrifugálás közben meggátolta, hogy a centrifugálás
közben ne károsodjon a mosógép. Ezért a ruhaneműk még mindig nagyon nedvesek. Az egyensúlyzavar okai a következők lehetnek: túl kevés ruhanemű (csak
kevés túl nagy méretű vagy túlzottan nedvszívó ruhanemű, pld. törülközők van a
gépben), vagy túl nagy méretű/nehéz ruhanemű van a gépben.
• Amennyiben lehetséges, kerülje a túl kevés ruhanemű behelyezését a gépbe.
• Nagy méretű vagy nehéz ruhanemű mosása esetén javasoljuk, hogy más,
különböző méretű ruhaneműt is adjon az ilyen mosandó ruhaneműhöz.
Amennyiben centrifugálni kívánja a nedves ruhaneműt, adjon a mosáshoz több,
különböző méretű ruhaneműt, egyben válassza és indítsa el a “Víz a dobban &
Centrifugálás” programot.
A program időtartama sokkal
hosszabb vagy rövidebb, mint
az a program táblázatban vagy
a kijelzőn (ha rendelkezésre áll)
szerepel
Ez a mosógép normális tulajdonságai közé tartozik, hogy idomul olyan
tényezőkhöz, amelyek kihatnak a program időtartamának hosszára, pld.: túlzott
habképződés, ruhaneműk egyenlőtlen elosztása túlzottan nehéz ruhaneműk
miatt, hosszabb vízmelegítés a befolyó víz nagyon alacsony hőmérséklete miatt,
stb..... Ezen felül a mosógép érzékelő rendszere a mosási ciklus időtartamát a
ruhanemű mennyiségéhez idomítja.
Ezen tényezők alapján a program közben átértékelődik a program időtartama
és ha ez szükséges, ezt a gép aktualizálja; a kijelzőn (ha rendelkezésre ál)
az időtartam módosítása közben egy rajz jelenik meg. Kis mennyiségű
ruhanemű mosása esetén a program táblázatban megjelölt időtartam 50% is
rövidebb lehet.
HU 8
Leírása a hiba mutatók
Hiba jelzőfény
világít
Jelzés a kijelzőn
(ha van a készüléken)
Leírás - Okok - Megoldások
“bdd”
(amennyiben a
mosógépen nincs kijelző:
a programsorrendjelző összes jelzőfénye
felgyullad)
A készülék program közben leáll.
“A dob ajtószárnyai nyitva” (A dob ajtószárnyai nem lettek
megfelelően bezárva). Tartsa lenyomva a “Nullázás” gombot
legalább 3 másodpercig, és várjon amíg az “Ajtó nyitva”
jelzőfény felgyullad. Nyissa fel a fedelet, és zárja be a
mosódob ajtószárnyait, majd válassza ki és indítsa el ismét
a kívánt programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, értesítse
a vevőszolgálatot.
“F02”-től “F35”-ig
(az “F09” kivételével)
“Elektromos modul hibája”
Válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot, vagy
tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig.
“F09”
“A vízszint túl magas” (program törlése vagy hibás működés
után). Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be,
válassza ki a “Vízleeresztés” programot, és indítsa el 15
másodpercen belül.
“FA”
“Aquastop hiba”
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót,
és zárja el a vízcsapot. Döntse a készüléket óvatosan
előre, hogy az összegyűlt víz kifolyjon az aljából. Majd:
• Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos
hálózathoz.
• Nyissa ki a vízcsapot (ha a víz azonnal áramlik a
készülékbe anélkül, hogy az elindulna, meghibásodás
történt; zárja el a vízcsapot, és értesítse a
Vevőszolgálatot).
• Válassza ki és indítsa el ismét a kívánt programot.
“Fod”
“Túlzott habképződés”
A túlzott habképződés megszakította a mosóprogramot.
• Válassza ki és indítsa el az “Öblítés és centrifugálás”
programot.
• Ezután, válassza ki és indítsa el ismét a kívánt
programot, kevesebb mosószert használva.
Ha a hiba továbbra is fennáll, válassza le a készüléket
a hálózatról, zárja el a vízcsapot, és forduljon a
vevőszolgálathoz.
“Szerviz”
“Vízcsap zárva”
“Tisztítsa meg a
szivattyút”
Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. A “Start (Szünet)” jelzőfény villog.
Ellenőrizze a következőket:
• Teljesen nyitva van-e a vízcsap, és a víznyomás megfelelő mértékű-e.
• A vízbevezető tömlő nincs-e megcsavarodva.
• A vízbevezető tömlő szitaszűrői nincsenek-e eltömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”.
• A víztömlő nincs-e befagyva.
• A vízbevezető tömlőn lévő biztonsági szelep figyelőablaka piros (feltéve, hogy a
készülék az 23 ábra képen látható vízbevezető tömlővel rendelkezi - lásd az előző
“Ápolás és karbantartás” c. fejezetet); cserélje ki a tömlőt egy ugyanolyan típusú újjal,
ami a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető.
Miután a problémát megoldotta, indítsa újra a programot a “Start (Szünet)” gomb
megnyomásával. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz.
A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. A készülék a megfelelő programlépésben leáll; válassza le a hálózatról, és ellenőrizze a következőket:
• A vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva.
• A szivattyú vagy a szűrő nincs-e eltömődve (lásd “A szűrő tisztítása/ A visszamaradt víz
leeresztése”; a víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt).
• A vízleeresztő tömlő nincs-e befagyva.
Miután a problémát megoldotta, válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot,
vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig; ezután indítsa el újra a
kívánt programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz.
Ha a mosógép nem rendelkezik a időkijelzővel, ellenőrizze, hogy a fentebb leírt helyzetek melyike lehet
a hiba eredete, és kövesse a megfelelő utasításokat.
HU 9
G - 02/2016
18
(
)
26
21
27
22
19
28
23
20
B
A
29
24
30
25
W10869729
CS
SK
HU
02/2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement