Whirlpool AKZM 656/IX/01 Korisnički vodič

Add to My manuals
23 Pages

advertisement

Whirlpool AKZM 656/IX/01 Korisnički vodič | Manualzz

SADRÆAJ

VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI

ZBRINJAVANJE KUÊANSKIH URE–AJA

UGRADNJA

»UVANJE OKOLIŠA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U SLU»AJU PROBLEMA

SERVIS

»IŠΔENJE

ODRŽAVANJE

UPUTE ZA UPORABU PEΔNICE

POPIS FUNKCIJA

TABLICA S OPISOM FUNKCIJA

TABLICA PE»ENJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

AKZM 656/IX/01

10

15

17

23

6

6

8

5

5

4

5

3

4

4

2

UPUTE ZA UGRADNJU

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

3

Važne napomene o sigurnosti

VAŠA I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU

Ove upute sadræe sigurnosna upozorenja, a neka su naznaËena i na samom ureaju. Paæljivo ih proËitajte i uvijek ih se pridræavajte.

Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna upozorenja sadræe ovaj simbol i sljedeÊe pojmove:

OPASNOST Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.

UPOZORENJE

Sva sigurnosna upozorenja sadræe pojedinosti o potencijalnoj opasnosti i nude savjete kako smanjiti rizik od ozljeda, šteta i strujnih udara do kojih moæe doÊi ako se ureajem ne rukuje pravilno. Paæljivo proËitajte sljedeÊe naputke:

Ureaj se ne smije spajati na napajanje prije ugradnje.

Ugradnju i odræavanje uvijek povjerite struËnoj osobi koja Êe to napraviti u skladu s preporukama proizvoaËa i vaæeÊim pravilima o sigurnosti. Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio ureaja osim ako to nije izriËito naznaËeno u uputama za uporabu.

Ureaj mora biti uzemljen.

Mreæni kabel mora biti dovoljno dug za spajanje ureaja nakon ugradnje.

U skladu sa vaæeÊim sigurnosnim propisima potrebno je ugraditi FID sklopku s minimalnim razmakom od 3 mm izmeu kontakata.

Nemojte koristiti višestruke adaptere ili produæne kabele.

Prilikom odspajanja ureaja iz napajanja nemojte povlaËiti sâm kabel nego prihvatite utikaË.

ElektriËne komponente ne smiju biti dostupne nakon ugradnje.

Nemojte dodirivati ureaj mokrim rukama i nemojte njime rukovati bosi.

Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo uporabi u kuÊanstvu za pripremu hrane.

Nije dopuštena drugaËija uporaba (npr. za grijanje prostora). ProizvoaË ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne uporabe ureaja ili nepravilnog podešavanja.

Ureaj ne smiju koristiti fiziËki, mentalno, psihiËki i osjetilno hendikepirane osobe i djeca, ili osobe bez iskustva ili znanja o uporabi ureaja, osim pod nadzorom ili ako ih u to upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.

Dostupni dijelovi ureaja mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Djeca ne smiju biti u blizini ureaja i treba paziti da se ne igraju s ureajem.

Tijekom uporabe i poslije, nemojte dodirivati grijaÊe elemente ili unutarnje površine ureaja kako se ne biste opekli.

Pazite da ureaj ne doe u kontakt s tkaninama ili drugim zapaljivim materijalima dok se dovoljno ne ohladi.

Kad završite s pripremom hrane, budite paæljivi prilikom otvaranja vrata i pustite da para postupno izie prije vaenja jela. Kad su vrata zatvorena, iz otvora iznad kontrolne ploËe izlazi vruÊ zrak. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.

Kad vadite plitice s hranom i drugi pribor uvijek nosite kuhinjske rukavice i nemojte dodirivati vruÊe dijelove ureaja.

Nemojte ostavljati zapaljive materijale u ureaju ili blizu njega. Ako se ureaj sluËajno ukljuËi, moæe doÊi do poæara.

Nemojte zagrijavati ili peÊi hranu u zatvorenim staklenkama ili posudama.

Pritisak koji se stvara u unutrašnjosti ureaja moæe prouzroËiti eksploziju i ošteÊenje ureaja.

Nemojte koristiti posude od sintetiËkih materijala.

Pregrijano ulje i masnoÊa lako se zapale.

Uvijek budite oprezni kad pripremate hranu s mnogo ulja ili masti.

Nikad ne ostavljajte ureaj bez nadzora tijekom sušenja hrane.

Ako prilikom peËenja koristite alkoholna piÊa (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da alkohol pri visokim temperaturama isparava. Uslijed toga se moæe dogoditi da se alkoholne pare zapale u kontaktu s elektriËnim grijaÊim elementom.

4

Zbrinjavanje kuÊanskih ureaja

Ovaj ureaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

Zbrinite ga u skladu s lokalnim zakonima o zbrinjavanju otpada. Prije toga prereæite mreæni kabel.

Ugradnja

Za daljnje informacije o tretiranju i recikliranju kuÊanskih ureaja upitajte u odgovarajuÊem tijelu lokalne samouprave, reciklaænom dvorištu ili trgovini u kojoj ste kupili ureaj.

Nakon vaenja peÊnice iz ambalaæe provjerite nije li se sluËajno oštetila tijekom transporta te zatvaraju li se vrata pravilno. U sluËaju problema obratite se prodavatelju ili najbliæem ovlaštenom servisu. Kako biste sprijeËili ošteÊenja, izvadite peÊnicu iz polistirenske pjenaste vreÊice tek kad je spremna za ugradnju.

PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU

Kuhinjski element u koji ugraujete peÊnicu mora biti otporan na toplinu (min. 90°C).

Izreæite element prije stavljanja peÊnice i paæljivo uklonite iverje i piljevinu.

• Nakon ugradnje dno peÊnice više ne smije biti dostupno.

Kako bi peÊnica radila pravilno, nemojte blokirati minimalan razmak izmeu radne površine i gornje strane peÊnice.

SPAJANJE NA NAPAJANJE

Pazite da napon mreæe odgovara naponu navedenom na tipizacijskoj ploËici peÊnice.

PloËica se nalazi na prednjem rubu peÊnice

(vidljiva je kad otvorite vrata).

U sluËaju potrebe za zamjenom mreænog kabela, angaæirajte struËnog elektriËara.

Kabel je potrebno zamijeniti kabelom tipa H05 RR-F 3x1,5 mm 2 . Obratite se ovlaštenom servisu.

OPΔE PREPORUKE

Prije uporabe:

Skinite kartonsku ambalaæu, zaštitni film i naljepnice s pribora peÊnice.

Izvadite pribor iz peÊnice i zagrijte je na 200°C na oko jedan sat kako biste eliminirali miris i pare od izolacijskih materijala i zaštitne masnoÊe.

Tijekom uporabe:

Nemojte stavljati teške predmete na vrata jer se ona tako mogu oštetiti.

Nemojte se vješati na vrata i nemojte niša vješati na ruËku.

Nemojte prekrivati unutrašnjost peÊnice aluminijskom folijom.

Nikad nemojte ulijevati vodu u vruÊu peÊnicu jer se tako moæe oštetiti emajlirana obloga.

Nikad nemojte povlaËiti lonce ili tave po dnu peÊnice jer se tako moæe oštetiti emajlirana obloga.

Pazite da mreæni kabeli drugih ureaja ne dodiruju vruÊe dijelova peÊnice ili da ne zapinju u vratima.

Nemojte izlagati peÊnicu atmosferskim utjecajima.

»uvanje okoliša

Zbrinjavanje ambalaæe

Ambalaæa se moæe u potpunosti reciklirati i oznaËena je simbolom za recikliranje ( ). Razni dijelovi ambalaæe stoga se moraju zbrinuti odgovorno te u skladu s lokalnim zakonima koji reguliraju zbrinjavanje otpada.

Zbrinjavanje ureaja

Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s

Europskom direktivom 2002/96/EC o otpadnoj elektriËnoj i elektroniËkoj opremi.

Pravilnim zbrinjavanjem ureaja pomaæete u spreËavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Simbol na ureaju i prateÊi dokumenti ukazuju da se ne smije zbrinjavati s kuÊnim otpadom, veÊ ga valja odnijeti u odgovarajuÊi centar za recikliranje elektriËne i elektronske opreme.

Štednja energije

PeÊnicu unaprijed zagrijte samo ako to zahtijeva recept za jelo koje pripremate.

Koristite tamne ili emajlirane posude jer one daleko bolje upijaju toplinu.

IskljuËite peÊnicu 10-15 minuta prije podešenog kraja peËenja. Jela koja zahtijevaju duæe vrijeme peËenja i dalje Êe se peÊi Ëak i nakon iskljuËenja peÊnice.

5

Izjava o sukladnosti

Ova peÊnica, koja je namijenjena pripremi hrane, usklaena je s Europskom uredbom

( ) br. 1935/2004 te je dizajnirana, proizvedena i prodana u skladu s direktivom o niskom naponu 2006/95/CE (koja zamjenjuje

73/23/CEE i sve naknadne dopune) i direktivom o zaštiti od elektromagnetskih smetnji 2004/108/CE.

U sluËaju problema

PeÊnica ne radi:

Provjerite ima li struje te je li peÊnica spojena na napajanje.

IskljuËite je i ponovo ukljuËite kako biste vidjeli je li problem riješen.

Elektronski programator ne radi:

Ako se na pokazivaËu pojavi slovo “ ” s brojem, obratite se najbliæem ovlaštenom servisu i navedite broj pokraj slova “ ”.

Servis

Prije pozivanja servisa

1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju problema” i sluæeÊi se njima pokušajte sami riješiti problem.

2. IskljuËite ureaj i pokušajte ga ponovno ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem još postoji.

Ukoliko problem postoji i nakon izvršenih provjera, obratite se najbliæem ovlaštenom servisu.

Uvijek navedite:

• vrstu problema;

• toËnu vrstu i model ureaja;

• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer naveden na jamstvenom listu;

• vašu punu adresu;

• vaš telefonski broj.

U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite se ovlaštenom serviseru (koji jamËi uporabu originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu zamjenu).

6

»išÊenje

UPOZORENJA

Nemojte koristiti ureaje za parno

ËišÊenje.

PeÊnicu dodirujte samo kad se dovoljno ohladi.

Prije ËišÊenja odspojite peÊnicu iz napajanja.

Vanjski dijelovi peÊnice

VAŽNO : Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne deterdæente. Ako bilo kakav takav proizvod doe u kontakt s peÊnicom, odmah ga uklonite mokrom krpom.

OËistite površine vlaænom krpom. Ako su jako zaprljane, u vodu dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje. Prebrišite suhom krpom.

Unutrašnjost peÊnice

VAŽNO : Nemojte koristiti abrazivna sredstva za ËišÊenje ili ËeliËnu vunu jer se tako s vremenom mogu oštetiti emajlirane površine i staklo vrata peÊnice.

Nakon svake uporabe ostavite peÊnicu da se ohladi i oËistite je dok je još uvijek malo topla kako biste lakše oËistili eventualne ostatke hrane i sliËno.

Koristite deterdæente namijenjene ËišÊenju peÊnica i pridræavajte se uputa proizvoaËa deterdæenta.

• Staklo na vratima peÊnice oËistite tekuÊim deterdæentom. Za lakše ËišÊenje peÊnice, vrata se mogu skinuti (pogledajte

ODRŽAVANJE).

• Za ËišÊenje gornje površine unutrašnjosti peÊnice potrebno je spustiti gornji grill grijaË (samo kod nekih modela, pogledajte

ODRŽAVANJE).

NAPOMENA : Nakon dulje uporabe peÊnice

(osobito nakon pripreme hrane s visokim udjelom vode, primjerice pizze, punjenog povrÊa itd.), na unutrašnjoj strani vrata ili na brtvi moæe doÊi do kondenzacije. Kad se peÊnica ohladi, obrišite kondenziranu vlagu krpom ili spuævom.

Pribor:

Pribor odmah po uporabi natopite u vodi i deterdæentu. Ako je još vruÊ, navucite kuhinjske rukavice.

Ostatke hrane moæete otkloniti Ëetkom ili spuævom.

»išÊenje straænje stjenke i boËnih katalitiËkih ploËa (ako su isporuËene):

VAŽNO : Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne deterdæente, grube Ëetke, spuæve za tave ili raspršivaËe za peÊnice jer mogu oštetiti katalitiËki emajl i narušiti njegova svojstva samoËišÊenja.

Zagrijte praznu peÊnicu na temperaturu od

200°C na otprilike sat vremena.

Nakon toga, kad se peÊnica ohladi, uklonite ostatke hrane spuævom.

Održavanje

UPOZORENJA

Koristite zaštitne rukavice.

Prije sljedeÊih postupaka priËekajte da se peÊnica ohladi.

Odspojite peÊnicu iz napajanja.

SKIDANJE VRATA

Postupak:

1. Potpuno otvorite vrata peÊnice.

2. Podignite kvaËice i gurnite ih prema naprijed do kraja (slika 1).

3. Zatvorite vrata do kraja (A), podignite (B) i okrenite (C) dok se ne odvoje (D) (slika 2).

Za ponovno montiranje vrata:

1. Umetnite šarke u utore.

2. Otvorite vrata do kraja.

3. Spustite dvije kvaËice.

4. Zatvorite vrata.

Slika 1 Slika 2

PREMJEŠTANJE GORNJEGA GRIJA»A (SAMO NEKI MODELI)

1. Izvadite boËne vodilice (slika 3).

2. Malo izvucite grijaË (slika 4) i spustite ga (slika 5).

3. Za premještanje grijaËa, podignite ga tako da ga lagano povuËete prema sebi tako da bude oslonjen na boËne potpornje.

7

Slika 3 Slika 4 Slika 5

ZAMJENA ŽARULJE

Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice (ako postoji):

1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.

2. Odvrnite pokrov æarulje ulijevo (slika 6), zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje) i zavrnite pokrov æarulje na mjesto.

3. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.

Promjena æarulje boËnog dijela peÊnice (ako postoji):

1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.

2. Skinite boËne vodilice, ako postoje (slika 3).

3. OdvijaËem odignite pokrov æarulje (slika 7).

4. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje).

5. Namjestite pokrov æarulje i pritisnite ga tako da klikne (slika 9).

6. Vratite boËne vodilice na mjesto i ponovno ih priËvrstite.

7. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.

Slika 6 Slika 7 Slika 8 Slika 9

NAPOMENE:

Koristite samo æarulje sa æarnom niti snage 25-40 W/230 V, tip E-14, T300°C ili halogene æarulje snage 25-40 W/230 V, tip

G9, T300°C.

Žarulje moæete nabaviti u ovlaštenom servisu.

VAŽNO :

Koristite li halogene æarulje, nemojte ih dodirivati golim rukama jer ih otisci prstiju mogu oštetiti.

Nemojte koristiti peÊnicu bez pokrova

æarulje.

8

Upute za uporabu peÊnice

3

11

10

6

7

NAPOMENE:

Tijekom peËenja se ventilator za hlaenje moæe ukljuËivati u intervalima kako bi se smanjila potrošnja energije.

Na kraju peËenja, nakon što iskljuËite peÊnicu, ventilator za hlaenje Êe moæda raditi još neko vrijeme.

Kad tijekom peËenja otvorite vrata peÊnice, grijaËi se iskljuËuju.

1

2

5

12

4

8

5

9

UPUTE O SPAJANJU NA NAPAJANJE

POTRAŽITE U POGLAVLJU O UGRADNJI

1. Kontrolna ploËa

2. Gornji grijaË/gril

3. Ventilator za hlaenje (nije vidljiv)

4. Tipizacijska ploËica (ne smije se skidati)

5. Žarulje

6. Kruæni grijaË (nije vidljiv)

7. Ventilator

8. Raæanj (ako postoji)

9. Donji grijaË (nije vidljiv)

10. Vrata

11. Mjesta za police (broj polica naznaËen je na prednjoj strani peÊnice)

12. Straænja stijenka

ISPORU»ENI PRIBOR

Slika A Slika B Slika C Slika D Slika E

A. ŽI»ANA REŠETKA (1): sluæi za peËenje na grilu ili kao nosaË za posude, kalupe za torte i drugi pribor za peËenje.

B. PLITICA ZA SAKUPLJANJE MASNOΔE

(1): koristi se za sakupljanje masnoÊe i komadiÊa hrane ako je postavite ispod rešetke. Moæete je koristiti i kao posudu za peËenje mesa, ribe, povrÊa, pogaËa i sl.

C. PLITICA ZA PE»ENJE (2): koristi se za peËenje kruha, raznih jela od dizanog tijesta, mesnog peËenja, ribe u omotu ( en papillotte

) i sl.

D. KATALITI»KE STJENKE (2): za lakše i temeljitije ËišÊenje stjenki peÊnice.

E. TELESKOPSKE olakšavaju ulaganje i vaenje pribora.

DODATNI PRIBOR

Ostali pribor moæete nabaviti zasebno u ovlaštenom servisu.

9

STAVLJANJE REŠETKE I DRUGOG PRIBORA U PEΔNICU

Na rešetki, kao i na ostalom priboru, postoji mehanizam zakljuËavanja koji spreËava nenamjerno vaenje.

Slika 1

1. Uloæite rešetku vodoravno tako da uzdignuti dio “A” bude okrenut prema gore (slika 1)

2. Kad rešetka dosegne poloæaj zakljuËavanja

“B”, nagnite je (slika 2).

Slika 2 Slika 3

3. Vratite rešetku u vodoravan poloæaj i gurnite je do krajnjeg poloæaja “C” (slika 3).

4. Za vaenje rešetke ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

Ostali pribor, primjerice plitica za sakupljanje masnoÊe i plitica za peËenje, stavljaju se na jednak naËin. IzboËenje na ravnoj površini omoguÊava zakljuËavanje pribora na mjesto.

OPIS KONTROLNE PLO»E

POKAZIVA»

TIPKE OSJETLJIVE NA DODIR: za uporabu dodirnite odgovarajuÊi simbol (potreban je samo lagani dodir).

UkljuËeno/IskljuËeno za pristupanje glavnom IZBORNIKU ili povratak na poËetni prikaz za pristupanje do deset najËešÊe korištenih funkcija za povratak na prethodni prikaz za pregled funkcija/opcija i promjenu zadanih vrijednosti za odabir i potvrdu podešenja za poËetak peËenja

10

Popis funkcija

Nakon ukljuËivanja peÊnice pritisnite simbol . Na pokazivaËu Êe se prikazati sljedeÊi indikatori.

A

Recipes

Traditional

Specials

Traditional manual cooking functions

D

B

C

A. Simbol oznaËene funkcije

B. OznaËena funkcija moæe se odabrati pritiskom na

C. Opis oznaËene funkcije

D. Ostale dostupne informacije koje se mogu odabrati

VIŠE O FUNKCIJAMA

Nakon odabira æeljene funkcije pritisnite tipku . Na pokazivaËu Êe se prikazati dodatne opcije i detalji

Pokazivač

Područje 1

Medium

GRILL POWER

--:--

COOK TIME

Područje 3

Područje 2 No

PREHEAT

Grill

--:--

END TIME

Područje 4

Za kretanje po razliËitim podruËjima koristite tipke i : kursor se pomiËe na podesive vrijednosti prema gore opisnom redoslijedu. Pritisnite za odabir vrijednosti, podesite je koristeÊi te potvrdite podešenje pritiskom na tipku .

PRVA UPORABA UREÐAJA - ODABIR JEZIKA I PODEŠAVANJE SATA

Za ispravno korištenje, potrebno je odabrati æeljeni jezik i podesiti toËno vrijeme prilikom prvog ukljuËivanja peÊnice.

Postupite na sljedeÊi naËin:

1. Pritisnite : na pokazivaËu se prikazuju prva tri dostupna jezika.

2. Koristite tipke i za kretanje po popisu.

3. Kad æeljeni jezik bude oznaËen, pritisnite za odabir.

Nakon odabira jezika, na pokazivaËu Êe treptati 12:00.

4. Tipkama i podesite toËno vrijeme. Za bræe kretanje po brojkama dræite tipku pritisnutom.

5. Potvrdite podešenje pritiskom na : na pokazivaËu Êe se prikazati popis funkcija.

ODABIR FUNKCIJA ZA PE»ENJE

Recipes

Traditional

Specials

Traditional manual cooking functions

1. Ako je peÊnica iskljuËena, pritisnite tipku ; na pokazivaËu Êe se prikazati popis funkcija.

2. Za pregled razliËitih moguÊnosti, pritisnite tipke oznaËena je bijelo na sredini pokazivaËa.

: funkcija koja se moæe odabrati

NAPOMENA: popis funkcija i njihov opis pogledajte u tablici na str. 12 i 13.

3. Odaberite funkciju pritiskom na tipku : na pokazivaËu se prikazuju podešenja za peËenje.

Ukoliko vam odgovaraju zadane vrijednosti, pritisnite tipku za poËetak . U suprotnom, promijenite ih postupkom opisanim iznad.

11

PODEŠAVANJE TEMPERATURE/SNAGE GRILA

200°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

--:--

COOK TIME

--:--

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

--:--

COOK TIME

--:--

END TIME

Insert food on level 3

Press when done

Za promjenu temperature ili snage grila postupite na sljedeÊi naËin:

1. Povjerite nalazi li se kursor uz vrijednost temperature (podruËje 1); pritisnite tipku za odabir parametra koji Êete mijenjati: vrijednosti temperature trepere.

2. Tipkama podesite æeljenu vrijednost.

3. Pritisnite tipku za potvrdu i zatim pritisnite . Na pokazivaËu piše na koju razinu treba staviti hranu.

4. Pritisnite za poËetak peËenja.

Podešena temperatura moæe se na isti naËin mijenjati i tijekom peËenja.

5. Na kraju peËenja prikazuje se poruka o završetku peËenja. U tom trenutku moæete iskljuËiti peÊnicu pritiskom na ili produljiti peËenje pritiskom na . Kad je peÊnica iskljuËena na pokazivaËu se pojavi traka hlaenja koja prikazuje kolika je temperatura unutar peÊnice.

ZAGRIJAVANJE PEΔNICE

180°C

TEMPERATURE

--:--

COOK TIME

Forced Air

No

PREHEAT

--:--

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

--:--

COOK TIME

--:--

END TIME

180°C

TEMPERATURE

Yes

PREHEAT

Forced Air

--:--

COOK TIME

--:--

END TIME

Ako æelite zagrijati peÊnicu prije stavljanja hrane, promijenite standardna podešenja na sljedeÊi naËin:

1. Tipkama i pomaknite kursor na zagrijavanje.

2. Pritisnite tipku za odabir podešenja: na pokazivaËu treperi “No”.

3. Za promjenu podešenja pritisnite ili : na pokazivaËu se prikazuje “Yes”.

4. Za potvrdu odabira pritisnite tipku .

BRZO ZAGRIJAVANJE

180°C

TEMPERATURE

- 00:02

INSERT IN

Fast Preheating

180°C

TEMPERATURE

Preheating

- 00:02

INSERT IN

180°C

TEMPERATURE

Oven is Hot!

- 00:02

INSERT IN

Ako æelite brzo zagrijati peÊnicu prije stavljanja hrane, promijenite standardna podešenja na sljedeÊi naËin:

1. Tipkama odaberite funkciju brzog zagrijavanja.

2. Potvrdite pritiskom na : podešenja se prikazuju na pokazivaËu.

3. Ako vam predloæena temperatura odgovara, pritisnite . U suprotnom, promijenite je na naËin opisan u prethodnom odjeljku. »ut Êete zvuËni signal kad peÊnica dosegne podešenu temperaturu. Po završetku zagrijavanja peÊnica automatski odabire funkciju konvencionalnog peËenja .

U ovom trenutku moæete staviti hranu u peÊnicu.

4. Ukoliko æelite podesiti drugu funkciju peËenja, pritisnite i odaberite æeljenu funkciju.

12

PODEŠAVANJE VREMENA PE»ENJA

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

--:--

COOK TIME

--:--

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

- 00:00

HH:MM

--:--

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

- 00:20

HH:MM

19:20

END TIME

Funkcija se koristi za podešavanje vremena peËenja namirnica, od najmanje 1 minute do maksimalnog perioda koji odabrana funkcija dozvoljava, nakon Ëega se peÊnica automatski iskljuËuje.

1. Tipkama postavite kursor pored “COOK TIME” za odabir funkcije.

2. Pritisnite tipku za odabir podešenja; na pokazivaËu treperi “00:00”.

3. Tipkama i podesite æeljeno vrijeme peËenja.

4. Potvrdite odabranu vrijednost pritiskom tipke .

DODATNO TAMNJENJE

Kod odreenih funkcija na kraju peËenja indikator pokazuje moguÊnost dodatnog tamnjenja vanjske površine jela. Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je podešeno vrijeme peËenja.

Browning

- 00:05

COOK TIME

20:05

END TIME ^ to prolong, to brown

Na kraju vremena peËenja na prikazivaËu se prikazuje “ ^ to prolong, to brown”. Pritisnite tipku i peÊnica Êe zapoËeti ciklus dodatnog tamnjenja koji traje pet minuta. Funkcija se moæe koristiti samo jednom nakon peËenja.

PODEŠAVANJE VREMENA DOVRŠETKA PE»ENJA/ODGOÐENI PO»ETAK

Moæete podesiti vrijeme dovršetka peËenja koristeÊi funkciju odgoenog poËetka peËenja - maksimalno 23 sata i 59 minuta. To se moæe podesiti nakon podešavanja vremena peËenja.

Ovo podešenje moæete koristiti samo ako za odabrani naËin peËenja nije potrebno zagrijavanje.

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

- 00:20

HH:MM

19:20

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

- 00:20

HH:MM

19:20

END TIME

180°C

TEMPERATURE

No

PREHEAT

Forced Air

- 00:20

HH:MM

20:10

END TIME

Nakon podešavanje vremena peËenja, na pokazivaËu se prikazuje vrijeme dovršetka peËenja

(primjerice 19:20). Za odgodu vremena dovršetka peËenja te tako i vrijeme poËetka peËenja, postupite ovako:

1. Tipkama postavite kursor pored vremena dovršetka peËenja.

2. Pritisnite tipku za odabir podešenja: vrijeme dovršetka peËenja treperi.

3. Kako biste odgodili vrijeme dovršetka peËenja, podesite æeljenu vrijednost koristeÊi tipke i .

4. Potvrdite odabranu vrijednost pritiskom tipke .

5. Pritisnite tipku . Na pokazivaËu piše na koju razinu treba staviti hranu.

6. Pritisnite tipku za pokretanje funkcije. PeÊnica zapoËinje s peËenjem nakon vremenskog perioda izraËunatog tako da peËenje završi toËno u podešeno vrijeme (primjerice, ako je vrijeme dovršetka peËenja podešeno na 20.10 za jelo kojem je potrebno 20 minuta peËenja, peÊnica Êe poËeti s radom u 19.50).

NAPOMENA : U periodu prije poËetka peËenja peÊnica se moæe ukljuËiti pritiskom na tipku .

U bilo kojem trenutku tokom peËenja, podešene vrijednosti (temperatura, podešenje grila, vrijeme peËenja) mogu se promijeniti tipkama i na naËin opisan u prethodnim odjeljcima.

13

INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE

168°

Residual Heat

19:42

Ako je nakon peËenja ili iskljuËivanja temperatura unutar peÊnice viša od 50°C, na pokazivaËu

Êe se prikazati trenutna temperatura i traka hlaenja. Kad se temperatura spusti do 50°C, na pokazivaËu Êe se prikazati toËno vrijeme.

TIMER

00 : 00 : 00

(HH) (MM) (SS)

Press to set Timer, to Start

01 : 10 : 00

(HH) (MM) (SS)

Press to set Timer, to Start

01 : 09 : 00

Timer

Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je peÊnica iskljuËena. Korisna je primjerice za kontrolu vremena kuhanja tjestenine. Maksimalno vrijeme koje se moæe podesiti je 1 sat i 30 minuta.

1. Dok je peÊnica iskljuËena pritisnite tipku : na pokazivaËu se prikazuje “00:00”.

2. Tipkama i podesite æeljeno vrijeme.

3. Pritisnite tipku za poËetak odbrojavanja. Nakon isteka podešenog vremena na pokazivaËu

Êe se prikazati “00:00” i oglasit Êe se zvuËni signal. U tom trenutku vrijeme moæete produljiti gore opisanim postupkom ili iskljuËiti timer pritiskom na tipku (na pokazivaËu Êe se prikazati toËno vrijeme).

RECEPTI

ZahvaljujuÊi “Sixth sense” tehnologiji peÊnica nudi 30 unaprijed definiranih recepata s idealnim temperaturama peËenja.

Settings

Recipes

Traditional

Fully automatic 6th Sense recipes

Fish

Poultry

Vegetables

6th Sense: Press to view recipes

Chicken Breasts

Roast Chicken

6th Sense: See cookbook for description

Automatic

CONTROL

Roast Chicken

- 00:45

COOK TIME

19:45

END TIME

Insert food on level 3

Press when done

Automatic

CONTROL

Cooking

- 00:44

COOK TIME

19:45

END TIME

Jednostavno pripremite namirnice na naËin naveden u receptu. Zatim postupite ovako:

1. Tipkama odaberite “RECIPES” i potvrdite tipkom .

2. S ponuenog popisa odaberite jelo koje æelite pripremiti.

3. Potvrdite odabrano jelo tipkom .

4. Tipkama odaberite æeljeni recept.

5. Potvrdite pritiskom na tipku : na pokazivaËu se prikazuje pribliæno vrijeme peËenja.

6. Stavite namirnice u peÊnicu i pritisnite tipku . Na pokazivaËu piše na koju razinu treba staviti hranu.

7. Pritisnite tipku za poËetak peËenja. Za odgodu poËetka peËenja pogledajte odjeljak

“Podešavanje vremena dovršetka peËenja/odgoeni poËetak”.

14

Please turn food Please check on food

Cooking Finished at 19:45

Press to Prolong Cooking

NAPOMENE: neka jela potrebno je okrenuti ili promiješati u toku peËenja: peÊnica Êe se oglasiti zvuËnim signalom, a na pokazivaËu Êe pisati koji je odgovarajuÊi postupak.

Vrijeme peËenja koje je prikazano na poËetku je samo okvirno; moæe se automatski produljiti tijekom peËenja.

Kratko prije završetka vremena peËenja peÊnica upozorava da provjerite je li hrana peËena onako kako æelite. Ako nije, tipkama moæete ruËno produljiti vrijeme peËenja.

PRE»ACI

1. Pritisnite tipku : na pokazivaËu se prikazuje 10 najËešÊe korištenih funkcija.

2. Za kretanje po popisu koristite tipke .

3. Pritisnite za odabir æeljene funkcije.

4. Za promjenu podešenja odabrane funkcije postupite na naËin opisan u prethodnim odjeljcima.

PODEŠENJA

1. Za promjenu nekog podešenja pokazivaËa, koristeÊi tipke glavnom izborniku.

odaberite “SETTINGS” u

2. Potvrdite pritiskom na : na pokazivaËu se prikazuje podešenje koje se moæe mijenjati (jezik, glasnoÊa zvuËnog signala, svjetlina prikaza, vrijeme, funkcija uštede energije).

3. Tipkama odaberite podešenje koje æelite mijenjati.

4. Pritisnite tipku za potvrdu.

5. Za promjenu podešenje slijedite upute na pokazivaËu.

6. Pritisnite ; na pokazivaËu se pojavljuje poruka koja potvruje vaš odabir.

NAPOMENA: ako je, kad je peÊnica iskljuËena, funkcija ECOMODE (ušteda energije) ukljuËena

(ON), pokazivaË se iskljuËuje nakon nekoliko sekundi. U suprotnom, ako funkcija nije ukljuËena

(OFF), pokazivaË se nakon nekoliko sekundi samo zatamni.

ZAKLJU»AVANJE TIPKI

Ova funkcija se koristi za zakljuËavanje tipki kontrolne ploËe.

Za ukljuËenje, istovremeno pritisnite tipke i i dræite pritisnute barem 3 sekunde. Kad je funkcija ukljuËena, tipke su zakljuËane a na pokazivaËu se prikazuje poruka i simbol . Funkcija se moæe ukljuËiti i tijekom peËenja. Za iskljuËenje ponovite gore opisani postupak. Dok je ukljuËena funkcija zakljuËavanja tipki peÊnica se moæe iskljuËiti tipkom .

15

Tablica s opisom funkcija

PODEŠENJA

RECEPTI

GLAVNI IZBORNIK

Podešenja pokazivaËa (jezik, vrijeme, svjetlina, glasnoÊa zvuËnog signala, funkcija uštede energije)

Odabir izmeu 30 razliËitih unaprijed definiranih recepata

(pogledajte priloæenu knjiæicu s receptima). PeÊnica automatski podešava optimalnu temperaturu, funkciju i vrijeme peËenja.

Vaæno je pridræavati se uputa o pripremi, priboru i razini peËenja navedenih u knjiæici recepata.

TRADICIONALNO Pogledajte TRADICIONALNE FUNKCIJE.

POSEBNO Pogledajte POSEBNE FUNKCIJE.

TRADICIONALNE FUNKCIJE

BRZO

ZAGRIJAVANJE

GRIL

Za brzo zagrijavanje peÊnice.

KONVENCIONALNO

Za peËenje svih vrsta jela samo na jednoj razini. Koristite treÊu razinu. Za peËenje pizze, pita i kolaËa s tekuÊim punjenjem koristite prvu i drugu razinu. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

Za peËenje odrezaka, raænjiÊa i kobasica, peËenje gratiniranog povrÊa i pripremu tosta. Hranu stavite na Ëetvrtu ili petu razinu.

Ako peËete meso, koristite pliticu za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati sokovi od peËenja. Stavite je na treÊu/

Ëetvrtu razinu i u nju ulijte pribliæno pola litre vode. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena tijekom peËenja.

TURBO GRIL

VENTILATOR

KONVEKCIJSKO

PE»ENJE

Za peËenje velikih komada mesa (butovi, govee peËenje, cijelo pile). Hranu stavite na srednje razine. Koristite pliticu za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati sokovi od peËenja.

Stavite je na prvu/drugu razinu i u nju ulijte pribliæno pola litre vode. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena tijekom peËenja. S ovom funkcijom moæete koristiti i raæanj, ukoliko je isporuËen.

Za peËenje jela na više razina (najviše tri) peÊnice pri istoj temperaturi (primjerice, riba, povrÊe, slastice). Funkcija se moæe koristiti za peËenje razliËitih jela istovremeno bez uzajamnog poprimanja mirisa. Za peËenje na samo jednoj razini koristite treÊu razinu, prvu i Ëetvrtu koristite za peËenje na dvije razine, a prvu, treÊu i petu za peËenje na tri razine. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

Za peËenje mesa i kolaËa s tekuÊim punjenjem (slano ili slatko) na jednoj razini. Koristite treÊu razinu. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

16

MAKSI PE»ENJE

POSEBNE FUNKCIJE

ODMRZAVANJE

ODRŽAVANJE TOPLINE

DIZANJE TIJESTA

PRAKTI»NO

Za ubrzavanje odmrzavanja hrane. Hranu stavite na srednju razinu. Ostavite he u pakovanju kako biste sprijeËili isušivanje s vanjske strane.

Za odræavanje upravo peËene hrane toplom i hrskavom

(primjerice meso., præena hrana ili roæate). Hranu stavite na srednju razinu. Funkcija se neÊe ukljuËiti ako je temperatura u peÊnici iznad 65°C.

Za optimalno dizanje slatkog ili slanog tijesta. Kao zaštita za kvalitetno dizanje, funkcija se neÊe ukljuËiti ako je temperatura u peÊnici iznad 50°C. Tijesto stavite na drugu razinu. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

PeËenje gotovih jela sobne temperature ili iz hladnjaka

(keksi, tekuÊe smjese za kolaËe, kolaËiÊi, predjela i pekarski proizvodi). Ova funkcija polagano i brzo peËe svu hranu; moæe se koristiti i za podgrijavanje ranije pripremljene hrane.

Pridræavajte se uputa na pakiranju hrane. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

Za peËenje velikih komada mesa (preko 2,5 kg). Koristite prvu ili drugu razinu, ovisno o veliËini komada. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

Lazanje

Pizza

SavijaËa

ZAMRZNUTA

HRANA

Pomfrit

Kruh

Funkcija automatski odabire idealnu temperaturu i naËin peËenja za pet razliËitih vrsta gotove zamrznute hrane.

Koristite drugu ili treÊu razinu. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice.

Razno

Temperatura se moæe podesiti izmeu 50 i 250°C za peËenje razliËitih vrsta proizvoda.

17

Tablica peËenja

Recept

KolaËi od dizanog tijesta

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo)

Temperatura

(°C)

Vrijeme

(min)

2 / 3 160-180

1-4 160-180

Pribor

30-90 Kalup za kolaË na rešetki

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

30-90

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Pite s punjenjem

(kolaË od sira, savijaËa, pita od jabuke)

Keksi/kolaËiÊi

Lagano dizano tijesto

Puslice

Kruh / Pizza /

PogaËa

Slane pite

(pita od povrÊa, quiche lorraine)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1-4

3

1-4

1-3-5

3

1-4

1-3-5

3

1-4

1-3-5

1 / 2

1-4

1-3-5

3

1-4

1-3-5

160-200

160-200

170-180

160-170

160-170

180-200

180-190

180-190

90

90

90

190-250

190-250

190-250

180-190

180-190

180-190

35-90

40-90

20-45

20-45

Plitica za sakupljanje masnoÊe/plitica za peËenje ili kalup za kolaË na rešetki

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 4: rešetka

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

20-45 Razina 3: plitica za peËenje na rešetki

30-40

35-45

35-45

110-150

140-160

140-160

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 3: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 3: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

20-50

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

25-50

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

25-50

Razina 3: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

40-55 Kalup za kolaË na rešetki

45-60

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Razina 5: kalup za kolaË na rešetki

Razina 3: kalup za kolaË na rešetki

45-60 Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje + kalup za kolaË

18

Recept

Košarice od lisnatog tijesta / prhki kolaËi

Lazanje / zapeËena tjestenina / kaneloni / roæate

Janjetina

/ teletina / govedina / svinjetina 1 kg

Piletina / zeËetina

/ patka 1 kg

Puretina / guska

3 kg

PeËena riba / u omotu (fileti ili cijela)

Punjeno povrÊe

(rajËice, tikvice, patlidæani)

Tost

Riblji fileti / odresci

Kobasice / raænjiÊi / rebrica / hamburgeri

PeËeno pile

1-1,3 kg

Slabo peËena govedina 1 kg

JanjeÊi but / koljenice

PeËeni krumpir

Gratinirano povrÊe

Lazanje i meso

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo)

-

-

3

1-4

1-3-5

Temperatura Vrijeme

(°C) (min)

190-200

180-190

180-190

20-30

20-40

20-40

Pribor

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 3: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

2

3

2

5

3-4

4-5

1-2

1-2

3

3

3

3

1-4

190-200

190-200

200-230

190-200

180-200

180-200

Visoka

Srednja

Srednja -

Visoka

Srednja

Visoka

Srednja

Srednja

Srednja

Visoka

200

45-55

80-110

50-100

80-130

40-60

50-60

Plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za peËenje na rešetki

3-5 Gril

20-30

Razina 4: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

15-30

55-70

60-80

35-45

60-90

45-55

Razina 3: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Razina 5: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

Razina 4: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Razina 2: rešetka (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja)

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Razina 2: raæanj

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Plitica za peËenje na rešetki (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

10-15 Plitica za peËenje na rešetki

50-100

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

19

Recept

Meso i krumpiri

Riba i povrÊe

Zamrznuta pizza

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo)

Temperatura Vrijeme

(°C) (min)

-

-

-

-

-

1-4

1-4

3

1-4

1-3-5

1-3-4-5

200

180

Automatska

Automatska

Automatska

Automatska

45-100

30-50

10-15

15-20

20-30

20-30

Pribor

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje na rešetki

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 3: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 1: plitica za peËenje na rešetki

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 4: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 3: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje

Razina 1: plitica za peËenje na rešetki

20

Tablica testiranih recepata (usklaenih s pravilima IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 i

DIN 3360-12:07:07)

Recept Funkcija Zagrijavanje

Razina

(odozdo)

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.1

Temperatura Vrijeme

(°C) (min)

Prhko tijesto

-

3

1-4

170

160

20-30

20-30

Pribor i bilješke

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.2

Sitni kolaËi

-

-

3

1-4

1-3-5

170

160

160

25-35

30-40

35-45

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

Razina 5: plitica za peËenje na rešetki

Razina 3: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.1

Nemasni biskvit 2 170 30-40 Kalup za kolaË na rešetki

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.2

2 / 3 185

Dvije pite od jabuka

1-4 175

70-90 Kalup za kolaË na rešetki

75-95

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.1.1

Tost 5 Visoka 3-5 Gril

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.2.1

Hamburgeri 5 Visoka 20-30

Razina 5: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

Razina 4: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

KolaË od jabuka, kolaË od dizanog tijesta

-

3

1-4

180

160

35-45

55-65

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

DIN 3360-12:07 § 6.6

PeËena svinjetina

3 190 150-170

Razina 3: gril

Razina 2: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom (nadopuniti prema potrebi)

DIN 3360-12:07 aneks C

Biskvit

-

3

1-4

170

170

40-50

45-55

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

21

Tablica peËenja predlaæe idealnu funkciju i temperaturu peËenja za najbolje moguÊe rezultate kod svih recepata. Ako æelite peÊi samo na jednoj razini koristeÊi funkciju s ventilatorom, stavite hranu na treÊu razinu i odaberite temperaturu preporuËenu za funkciju “FORCED AIR” s peËenjem na više od jedne razine.

Kod uporabe grila, s prednje strane ostavite

3 do 4 cm slobodnog prostora kako biste olakšali vaenje iz peÊnice.

Ako je štapiÊ Ëist kad ga izvadite, kolaË je peËen.

Kod uporabe kalupa s presvlakom protiv prianjanja, nemojte mastiti rubove kalupa jer se time moæe onemoguÊiti ravnomjerno dizanje kolaËa na rubovima.

Ako kolaË "padne" tijekom peËenja, sljedeÊi put podesite niæu temperaturu i moæda smanjite koliËinu tekuÊine u smjesi te miješajte njeænije.

Kod kolaËa s vlaænim punjenjem (pite od sira i voÊa) odaberite funkciju

"KONVEKCIJSKO PE»ENJE". Ako je donja strana kolaËa gnjecava, snizite razinu i pospite donju stranu kolaËa krušnim mrvicama ili zdrobljenim keksima prije ulijevanja punjenja.

SAVJETI I PREPORUKE ZA UPORABU

Kako upotrebljavati tablicu peËenja

U tablici su navedene najbolje funkcije za odreenu vrstu hrane. MoguÊe je peÊi na jednoj ili više razina istovremeno. Vrijeme peËenja raËuna se od trenutka stavljanja hrane u peÊnicu i ne ukljuËuje prethodno zagrijavanje (ako je potrebno). Navedene temperature i vrijeme peËenja samo su orijentacijski i ovise o koliËini i vrsti hrane te priboru koji se upotrebljava. PoËnite od najniæe preporuËene vrijednosti i zatim je poveÊajte ako hrana nije dovoljno peËena. Upotrebljavajte priloæeni pribor i po moguÊnosti kalupe i limove za peËenje tamnih boja. Takoer moæete upotrebljavati posue od vatrostalnog stakla (pyrex) i zemljano posue, ali imajte na umu da Êe vrijeme peËenja biti nešto dulje. Kako biste postigli najbolje rezultate, poštujte savjete iz tablice peËenja o odabiru priloæenog pribora i odabiru razine peËenja.

Meso

Odaberite bilo koju posudu za peËenje ili posudu od vatrostalnog stakla (pyrex) koja odgovara veliËini komada mesa koje æelite ispeÊi. Kod peËenja buta, preporuËljivo je dodati temeljac u posudu i zalijevati peËenje kako bi se poboljšao okus. Kad je peËenje gotovo, ostavite ga mirovati u peÊnici još 10-15 minuta ili ga zamotajte u aluminijsku foliju.

Kod peËenja mesa na grilu, odaberite komade podjednake debljine kako biste postigli ravnomjerno peËenje. Vrlo debeli komadi mesa peku se dulje. Kako biste izbjegli da meso zagori izvana, snizite rešetku i rasporedite hranu podalje od grijaËa. Okrenite meso nakon isteka dvije treÊine vremena peËenja.

Za skupljanje sokova preporuËljivo je postaviti pliticu s pribliæno pola litre vode izravno ispod rešetke na kojoj se peËe meso. Dolijte vodu prema potrebi.

PeËenje razliËitih vrsta hrane istovremeno

PomoÊu funkcije “KONVEKCIJSKO

PE»ENJE” moæete istovremeno pripremati hranu koja se priprema na jednoj temperaturi i jednako vrijeme (primjerice, ribu i povrÊe) na razliËitim razinama. Izvadite prvo hranu koja se priprema kraÊe vrijeme i ostavite hranu koja se priprema dulje.

Deserti

Osjetljive deserte pecite uz uporabu konvencionalnog peËenja na jednoj razini.

Upotrebljavajte metalne kalupe tamnih boja i uvijek ih stavljajte na priloæenu

æiËanu rešetku. Za peËenje na više razina, odaberite funkciju s ventilatorom i rasporedite kalupe za peËenje tako da se osigura ravnomjerno strujanje vruÊeg zraka.

Kako biste provjerili je li kolaË peËen, ubodite ga drvenih štapiÊem u sredinu.

Raæanj (kod odreenih modela)

Raæanj moæete upotrijebiti za ravnomjerno peËenje velikih komada mesa i peradi. Stavite meso na šipku i zaveæite. Provjerite je li dobro uËvršÊeno prije stavljanja umetanja

šipke u otvor na straænjoj stjenci peÊnice i na odgovarajuÊi nosaË. Kako biste izbjegli stvaranje dima i za prikupljanje sokova od peËenja, preporuËljivo je postaviti pliticu s pola litre voda na prvu razinu. Na šipku se moæe postaviti plastiËna ruËka koju treba skinuti prije poËetka peËenja. Upotrijebite je nakon završetka peËenja za vaenje raænja kako biste izbjegli opekotine.

22

Pizza

Lagano nauljite limove kako bi pizza dobila hrskavu podlogu. Pospite pizzu mozzarella sirom nakon isteka dvije treÊine vremena peËenja.

Funkcija dizanja tijesta (kod odreenih modela)

PreporuËljivo je uvijek prekriti tijesto vlaænom krpom prije stavljanja u peÊnicu. Vrijeme dizanja tijesta pomoÊu ove funkcije je pribliæno za treÊinu kraÊe od vremena dizanja na sobnoj temperaturi (20-25°C). Vrijeme dizanja 1 kg tijesta za pizzu je pribliæno sat vremena.

23

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement