Whirlpool VT 256 / WH Microwave Instruction for Use

Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool VT 256 / WH Microwave Instruction for Use | Manualzz
 HITELEALTIONE OLI MMTMACILONIA
SJEZIHIN oP munijon.asul
SIUITO. EU DOAËN
fiznod ) poAeN
UHLNIL£ fAsGlra
SHOGEUQUEK HE SHIDIACIOWM
SEHISEIN LJEJEUZSEH
ВАСИ ЭН
ShclidX bzAlıon
»
OSsn Je eied S3UOLINIISU]
OPSRZUENT SD JENE
alyoonfey
QUINSIAUESHUE
BurusiauesDn1g
osn 3 19d LUOLZNI3SE
Durziimuees yugo
toda, p apoy
3571 10) SUCHYUTSUT
Suns omuesy3neigas
l¥18S5 -¥69 -61L9¢V
U vy
dNHYEMKVYdOWEYd 30410199 mong 1009 =
709€ 21d]
19 099 + Md] HUW CC-OC 10011 VECl
ft в
dLIOHW3 ULIOHITION 4Hdgodx swoda O9LIhVLOy | 159]
‘2oHdowmdyI
:20MOIATOL I WAATHIWOHAd
IGN MhaU VIOLE BL} 'HOhOU XIJGOHLOGOdHUW XIAHhULKEEÀ ULIOHQODOLD HOHALO1EGOdIEH HHd990 du
UHOHALOLUH9EdD BL 1dE HELD ELELOQEAERA BNDIUWOY BVHDIhUHXALOdLHALE BVHTOdVHAT3KAIN
*SOZLO9 HEIN VUWYWdOH > VWAL>139L00) Y
"V132 Y HOholLtrou
ALIIQ JOW DH HO I9QOLh ‘BUHELULI dAHM
219305 “VdOGHdLI LO BKILUEVIEU WAh 3 KAd[]
‘oULOTEUN SOHHEN NL3adgOoNdu ı9g wodo1oy
a 'HUEPIEW A UL 8070XLO NNNEBENUNLÄA °3ehAUD WOHENLOdU a 0123W ILIWN
ои ЛджАиэ я ‘изэеия янезао эяназэи я 119 ULIOW SIAdOLOY 'exdaoLrah Bagodotre
q921Nemedgo uu10g9edadau un nunesnumLA n 1arad2 vamole»xcÁdyuo But snaítraLoLu
XV 'UWBVILTTEN UWWYeL 2 BUHSMEdgo o1aHANLEIIH SIAHALreNIHOLOLI aLULEdaLOtadu
xewvaedu o usunewdobHu voHodtroL 33109 VE
‘g0TYOXLO NNNEENLNLA
3LIOWONU 19g ‘BULRTEN OJOHHeT
oimnesnumnLA olAHaumngedu anhaudsgQ
ou nweuvngedu UWIGHLIBW D NNELILIELOOD '(333M) BuHeaONÁdogo oloHHOd1xaue y
9 BDALUTOGEUOdLU EHKLOT WOLF EH VhYI OJO4IShUdi4aLue vneemÁ OLI 93/96/7007
"Wm109edadou HOGU1H9dU7 vox ISLIOday > ual)13alLOO)
HOHhUdo1a KaMOIATOLDOU a oHeaoduWdewodu auvaten aoHHvlg
ви! винево 4090 "XeLDOwW
OJOHHOdLYOLE N M313 BUT XIGHUALDOWSH 9 (*U’L N LOdULIULOU
OJ0MDahNdLYaLIE ENOUdL
LMHAU NNMOIAELILIELOOGD
‘49LIEU SIJGOHULIELU) 1ALENdoLeW
DIJHHOGOHELA SIAHDELIO OHAL'EVINHSLOLI
a qLetr) LaÁtroL ola o1uHEdy ‘gorox10 axLogedadsu ou Luaedu
OJOLE OLI9Wg "1atroXLO XIIHLIOW XUMOIAÄELINOT
919901199 IIIHMIIQO HELM 9991 eanxdotud|
'aLegOdUENLIMLÁ BEQLIOH
dogudu viaHHEtr OLh “OL eH
LIeEIIELHA UNeLHSWÁYOL
NOHILILNTOAOdUOD
eH uLru adogudu vH LOSWNI
"LOW NNMOAÄELILIELOOD
12Aa1> aurora? Wah O
‘oxiLogedadau voHHIdo1a
eLÁHIdoatrou OIALIOHLOU 91199
LIOW EHOOdOH BVHhOGOHVLA
19T74d2 VIMONKAdYHO 31VIMVE OLI 1913902
61
HAIIIdH XHHVHUH ILUYWUHI 3H
"WIAHIDUO
5235195 "NNn2daHe nosoHroasodanw
BN9UIDNAQEO9 MO xnMmoisHpdxopadu
"AnH30%Ddeo xiaHLUNMDE WanLUBHI 09
wogbd x19HWHOWad nun
US ENHDANKÁLIZO 020422hNHX3LU
y" nwphnu nwn2Ade anHaHvoulag
*IIDKAL HOHDUAdFD HMHXAL
NISHHYSOdNNNONLVEN
оячиол члвниошча нажиой
INHYANKALI9IO ЗОЯЭЗЬИНХаЦ,
"IAQKÁL
VOHIVAda2 MUHXOL
ияннеяодипифинея»я
OHALOL ALMTOgEUOdL Ogedu
122WW edÁHmM 0109212 AHaweg ‘d1Haï
VaAHIVAda2 MeH ESdoh u153dgondu
OH>xKOW UIAdOLOH ‘dAHM VIIQHHSWAVB eH
049 ALEHIWEeE LaÁtroL edÁHm 01093132
IIHIWBE NLIOWNYOXIOEH IVhALD Я
V
"919UNAQ WOHUU1HEdP1
я вэ1ежаэтоэ иипебнэимомэа эчнооЙпоц
J9Lrog *(Áxhurge1 OIAHITOFEE *WI) Vhoal
ииэпои dowoH y dawoH viaHuda> aLumgoo>
diHon viaHIVIado> a unHomedgo ud
°qLNLELU
B2LIudu weg aiado1oy ec ‘80.LINLENN3LD
IJAOEIA9 SIAHKÁHSH LUholLADV OLE
'Ándoat? 33 aLMOdye€ N 3LHOdHLO
Vhau BUHShoIlLYa VOYMLIALIOL MOJOH ado +.
"aha aLUnOILMÁa 31 ÁgOdu0L
ced ome y LÁHUW dLKIST SLUTROWOJ] ..:
"VUNBLMILHD9
ионьо1е150П инэи q SUNVUILeH a1Adagodi| +..:
"'VIL92 a BUHIMKEdueH
эинишиен и VLraLUHEdXxotradu a1adagod¡| :..:
‘"elIadHee 19AT3L yes endoay -..:
‘AHLDEOd OIAHHALDEH 9 eHSLrae1IA
OHALUgedu edAHM 01099135 HUNG *..:
‘OHaLuaedu
IAHSLrAOHEL3Á eLro17 OJOHLOdogou
BHAPLITOU Y Lro1> VIAHLOdogo|| +..:
:OLh ‘WoL 9
чээлиПэЭд/ ‘алнэПп ичноияаэ я вэчлетеаоо
Woah эбжэйи “13v109vd 3H 4hall UL
MOTVLIOLIAH OIHIHYdLIA OLI O9LITOJOMAd
иэтко1эен имэиэ1евосяион `
эпошдоээн эиялэПэиэя
Е 09 ‘изроняейиэиэн ес
1329H aH aLraLMAOLOJEN
`винеяодэЭа! oJoLE
кинэгоидоэзэн SEhAL a goLIWItradu
BUHOTKOd9OLI HLM XIAHLOGUXK
UNDTOIL! IAWAEAL CE N1DOHH991IL99LO
1229H 9H ALraLUOLOJEY "HOLWDERE
OHALALVEBIO ALIAI HIKLOL doand| | \/
‘эннэдне иии оиПеа
‘AdOENGDLOL Y OMEVILIO AHOhO eHSMKOLrOLDEA
9haU UL ‘nxswouounted y
wandu NIGHHONENAILIL
VIGHH391I3heMaH
IGHXOWEOY
‘ondogt7 HoLIadHeE
OHLOLLI MALI OHALKOL BDALVAOEIL'OU OHXKOW O1IhAL]
BUHIhOILMTOL FLOU
‘LU dEXKOU "WOHOL WUKHDOhUALHOLE
ÍuHaxedou IAHKOWEO9 SehÁLM
WOHENLOdU g 'V120HXdoaoLu XUhkdo:
10 Vieta dÁHMm 3aLNdal Átoa a Áyuna
num dAHmM 1ogaLad a1mekAdiou oH
°L'eUA NUM HaTskadgaou HO ud ‘wosedgo
WIGHLOT LIELOQEd 3H HO VIL2 “exa
ALU dAHIM NUHIDhUdLHQL'E I9HITKIdFoU \/
ииэа ‘моаочиан IIILNAEILOL IH
"HOHLBAL HOHXKELA HOHIBW
VdiÁHa 39 aLUdiodu H u120HXxxaLtemudu
339 Nhal EN 91AHIAG *SUHDHLOLLIÁ
эенней1 Аня ээ ии онепжеэйяон эн и
endaan KaLdeEIAdMEE NL онзоии ‘21942900 ||
*наужааяои эн аочиаи оль ‘мол Y 9ILUTIJA
I,S£+ OY 39,5+ 10 adALedsauiwal udu
NNHOaMdWOL a aLeLOJEd La>xKOW Ahol | *EXÁTTEOA
OIUTIBLAHAUTI OIAHhOLELIO!7 99MOILAUhALIAQO
‘Og1dHed15Odu 90H709085 OLIAQ HhAU JAdHOE
и пен ‘пои iagolh “a1adaaod¡j :W2 07 saHaW
ЭН dOoseE KIILEELLIO НЭЖНОП OIANSLI eH
VHEOHVLOA
VUBLMLHS9 VIOHHOLE12OL BUHShaL133g0
BUY *9,S€ ALeMIAaadu eHKLro эн eXÁeOa
olsmoierkewxo ahol 9 озетоиепенон
edALedouws| *euiol aOMMIHHOLIV XUIÁd
10 VVIHSLreLO 9 AhAU ILNEENLILHELELIA
"edogudu uwHesmawadeou
du iaHxodo1>0 91947AG ‘H21DOHXoLTEHUdU
XIAHdeHULÁ4 ViSH a XIAWaeMaWeEed y
Uhou 299 aLexdotriag
T OIKAHQODOLD “aLIOHXd3d9oL
oifHgod oifanhuoidf
ен яьэи э199е120||
‘HLOGOdHUW BL IALCHEH
dIIHHIAUF O9 UMULI TULIEh N EdUXK OUHETELIOL
101eMmeda1otodu uHO
‘ladawes nshoged
IMH9312 VOYOYMOG EH
эчннежононэеа
"HLOGOdHAWN BL
OL YHYX XISHM2ALIA
UHLUIT ILUVWUHD IH
"ewnor
eg Á ovHaxkEduewH OLEEOELILIELOODI
XIJHHE{7 XUMIIhUHX31 IMhULrOeL
ен эинэжкаиен 9901 ‘314d390d[ |
W3INHAIHOILMITOLI Id]
‘WOUIDNLUDNNAUI
WNXJ3ahNHXaW WIAHHD9Od.NNNPNLD9H
pHD9OdnuIHOWadulo LuapÁg aH DHO
DYOU ‘dou Xaw op oianau B2AaLID9OEALOU
WaAQau 2H ‘IaHaQKad9OU NAUIDDHA NUE
NLIF ‘*NNHIOKAd90OU dNhNLIDH DH XNH
2AdM09 NMWDDMA N 19hda9p BNHaIHWOLUA
GLKdI80dL! OHdKLAJId OWNTOXIOIH
*QUIÁHUOL LUIKOW
QUIDOWWaA одпи 'NNWIAdmLIO 33 Ndu
NuDOWWa anHapxadgou QUIDIEIGY LIIKOW
BNHALF9DQO ANHIMIA9O| | *XDH9OHDUA
XIAHWÁÑXD9 9 90LUNÁPOdu p9adeopou
BL JhAL OIAGOHLIOSOdNNIN ILUAEILOLIDU TH
x1aLodes
Wwodwowndu pou oxarou o1anau
BIGUIDIOEALIOU UIA2OW
nueap 1adAundauwaw
nowaAdndaHa2 noxo21a9
DE-EN OU ‘awnskad
WOHHD9OdNHNQWOX
9 QUDUIOQDA WIXKOW anau NL
‘wodogndu 9 nubden aH nusag anxaHauDW
1990Wh "WAUI DE AUUNQALI "DUIINALD3KO| |
‘bdu1owIndu ozamoikawwagu1o02
$29 NWDNNL NWIFHQOIOUDJ808H
aMMDW D 'NWALIJEO
NIWNHaHALDW
NNNDUIDALUIHE Вир
HOhDHEDHQadu эн
dogndu nnmsourrpH
“"NNNDUIDALUIHE
NOHALUNIDAdUIH 29 NUIDOHIDUO GUIDWNHOU
N OI9hAU BIQUIDIOEALOU OHIDUOE2Q
A¥Ha9ad anmoisLrogsou ‘nnhyAdwdHN
эпто/эш2шэгэешос2 пипь/иои 9H NHO
пиэг ‘хви2о0ав9 Pdusow2ndu £39 01ahau
BIALID90€ALTOU WBLIJE 31UVMIdevd IH
"qLÁHLIOL” LÁJOW VIHO
sey MEL UB VOLIÁLFd Oy 095 NUM
XIIHHOaMNhO XIaLran egSdiotou
NUM BVIHSLraoLOJUdu Bit aho
Y
Y
Y
\ OLASOHLOEOdYNW ILNAEILOLDN IH
VIBE
"&NHAHOWUdu 010Hdo1edogeu um
oJOHHSL/MIANOdu But HoheHeeHadu
2H HQ 'VMULI BUHSLaOLOJUU Y
BUNHEgod10TOU BL HoheHEeHIadu
dooudu uiaHHe}7 ‘oin£goddox
ounimoiegiasiag ‘ladeu N ea1domog
ONHIOhUWUX AhoLl 9 ILUVMIWOU 3H
"H291M9eLrIDEd
LÁJOW VIMULI HUHEg3d12H du 2>5ew1>ewu
971g 3IAdOLOH3H e ‘Boaladoles num
BI2ALULÁZO L19XOW elJeWÁg *aoOLreNdo Lew
XUhO1d01 XU1Ad7' vi 199>ew1>ewuu 'WIeWÁg
VTULI BIHSLraoLOJUdL Bwadg og
BUHEJOEALOLIDU SEhAL J OHHBQOIO
‘YdALOWDUdL €39 AhAU 3LUBL'AVLDIO IH
‘*dEXOU ALAHHUHEOF LIKON *AMULI
31 VANdVMadal 3H N 31AVANdYaIdaL! IH
"LUITI HO99102 VIAHALrSLULratTadued
Vr auraLVIHEedxotradu eadoh
DUHELUU 3LUhOILHLO ULU dAHM
HOGOL(UD 9LUHUT9093LO ‘IhAL
3LUhOILHLO U ANdo97 o1neaiadH10
OH “WId NL 3NHVdO1£O9 JÊULUIBOU
UhAU U3KAdVHD / NdLAH9 UU23
‘*dexxOU aLAHHUHE£OG
LION *aoLendoLew xunoido. xuhodu v
ao1YÁdo 'ao1aan 'esadat “aed. 'unnau
‘n1ewAg ‘vsHesL BUHEGUMADIGE BL
AHOU OIAJOHLOFOdHUW ILNAEILOLDN IH
‘Kaiadea Um
oIHedoJeoa y» V1239Ndu LAIOW 1Ade |
"'Vihou veviLrga Vir Vd ÁHAa 1arendo1ew
JUhOIdO1 JLUA£GL'OLIDU AH U ALUV9AdJVH 3H
<
Y
Y
Y
BUHHV9OEILOLIU OJIMUIHILVT BLAY 3LUIHYAXO2 Vi 31AVLVUIhOdL! OHALELYWIHA
VI OHIYLOE49 VHNAXAL Via YvdLi
‘elowrodu
OJOWDPEÏTIUhO ALIOHXd990OL LOIELEdEHOU
ИНО *VWYMLYhoW VIWIAHALFYL2 IDILUAEALOU IH (®
"aLUTIdaou 013 LI»xKOW SUHSTKEeLXO
20d1>19g 'UHhodoy VSmH1L2Adx HuHShÁLou
BLA Oro1Lrg ahdo. ama aros a ©
aLNMOLOU 9H Y ÁOS a aLVEMIÁLIO 3H
‘9119120
AW aLet? LaÁtroL e1329 VHHOCox vaMB1L2Adx
BUHAhALIOU! BL ETOILO HOHLIUh YadaL]
"WALOLULIUhO WUHIBW D HOHQA1 ALEMUhO
OH3XXOW UNHLIEhA 3IAHHOHEBAIEE
оняии-) '‘эйоя1оеа WOHh3OW
WOHIBW @ ALIAW LOATOLD
WHhodox Vu MH1L2Adx
кинэь ион кип опоша
‘AY LOUK dL MLDOHKOdOLDOTAdL IIdIN
4LDOHW] BVHAILIALUNdIN
VHdVdodv[|
*NHhOdOH VISMBLIAdX
.. BUHIhALrOLI BI? VIYOILA YMLBOMAJ
*LrOL2 VIIIHLOdO OLI VISHHBLMYI1
*YVLFOL> OJOHLOdOOLI VMEVLIWOL]
ell
o
—CaHUMYW VOHHI3OWOMADOL
a ILIGA OH>XKON 19LHIHOLINOY VLE
'ede»xou
BUHDGOHHUHEOF ALIOHDELIO ALUEVHI 1900Lh
'LÁHUW O | eH aLEMIÁLIPE MHBIIW 9 £ed LoATOLD
013 ‘OHdBLAISd3H BILIAEALOUDIU ALUA1 NUL
"'UNQÁJ Y eaeLIO)
el
озэтаоюм ‘19fog VIOLfLIDI. WINHEEOEILOLDN D
OLE aLeLrIY LBÁTTaL *aLeduLOdu ondeuÁJed
13491 мин Гоц инэи 09) 33H3W SH
WOL ‘NJ£IAd) O19H EH OUIMOIETELIOU 339
19214 aSdieH HIGHALMD HEH HEL ‘OHLIUhO 9
B2LIeMKÁH 3H BLUA1 LHAWALE VIAHALELVE3d IV
‘eaLdUOd1IA
aNMBLINK 3II980dEeLU aLNAÄEILOLDN ®
OH hall UOSOHLO SOU INLOVh Ud|]
‘hal UNdLAH9 UXELIBE ILUHEALIA 1900Lh
‘LAHUW XUHIL/OHD3H SUHBh3L 9 A7O8 SLULBLIVM
N L'O1D VIAHLOdOo9OL EH 33 31492150 ‘Ia7Og
A{Meh 9 8HOD O1OHHOWHL/ OIOHWAH 319ava0}7
‘CHLBU LNhJBWEEd deu
VOHEYOg 'LÁHUW € VLN 7 SNHBh3L Y 1909 ÁMMEh
NhoU 9 dLNLEUNM HILBU XIGI8NKNOLDA BUHILVITA BUY
‘итии Nuiden Y edux 1andoat
JAdHOG BUHEEULLUEHD ALUVHIALIOÏ 3H &
'ÁMUBAL OIAHIBW UN Апоя ‘яе1202 ИИтОЮМ
VWYISU S1LUBHSWIIdu 1andoat? ewosodu vi 1andoat?
IAHOdo12 VoHYeE “VMIHYYadali “VIhall VI1LIOHXd390L
XVHH3dLAH9 VVH3HEBdIVE LO NYLINKO ви
"LOL? WOHLOdogou
WdogÁ 33danodu 9 WOLKHD NdU oranoti (7)
NOSOHLOSOCHNW II3LNÄEILOL IH
‘"WOL/OLD WIAHLOdOGOLI WIAHHALHOHELIA
OHAL'MAEdL D ALOQEd EH VHYLURIDVd dhAU BVHHV}Z
‘hal 3NHE90OHDO SLVeduLOdu NH ELOLD
OJOHLOdOGOLI AHAELITOU U L'OLD VIAHLOdosou
J1LVIEWWVHIa “IAADOUI UNVdH E3d3h AOLHAVOdLI
BUHYVanLadal! 9IVhALO 3LMOLI OHHE9050 “OHdBUAJId
"9h9U DH OWEdU 9010) I14V.JENIA9 IH
'эпнгшоиои гонжри!/о
DH WaLIRWNWINhOOL MUD
awnpèeiadgo| |
"NALQUINUIINHOOLMHAUID
WIAHALO£OdED 2 WahHaUIOLOU
WIAHXDWAQ NN WO9UIDQadI WNMOIOW
WNH2BW D NOHOA2 AVDIWNAEALO;| *NhAU
NWDOHXda90U alaHXKÁdDH n anHHaduKH9
‘впнэаиэраи/ яигнри
awunpadaou wow
aiadou1ox ‘nwbaudpadI
nwiaHgopou AWouw n
NWDX9DYOE NWnMoibupdph
2 1909/20U BatiaW ELrO NWD4UBAuI @
‘NOUINH XIAHALDUID EN NNDHLDROW
‘UWVAVLDOD HWUTIBLIMh UWIAHAUEVd9V
“UWVHLVhROW HWUYDIhULLVLIW IIILNAEILOL IH
‘BU9Legosaurou sagodolre
KIT NOHDEUO ’NNNEALND У nidagundu ‘OHKOWEOS
'v edogudu 1a9»xÁL2 »od2 eH aLBuLraou
OHLBUduO0J1eurgoH LaxxXOW atradaho 0109) q OLE E
‘BIALUMTAXA LIXKOW Nhal U1IOHXA 3901 VShoged
O9LI2hey VMLIUh NOHABUAIId VVALILADLO Vid
"MNHIHEBJ IRE LO BHLONhO BILIBLAB OI9haU
BE ETOXA NOWdO® NOWNNOXIOEH NOHHIELIHNUY
VALINh N INHVENKALDIIO JOHDIHUHXAL
Ll
"exeWw Oo1JOHHO9ULN OJOHWSaH 3LNOLOU NLM eLreW OJOHALrDLVILIEd
O1JOHWDH UHHhOdOH H@IMBLIAMX BNHAhALOU BL otroirg eH aLVISLreH egadieH o1OHALrOLUdeatrodu aue1e ey
IHYh3WWd[]
JHuogodyuw olaimowou > nmuu gadiosed U
DUHALAOLOJUA| |, ANUSKAd 4 KINIMKIOHLO ‘3dATaNOdU aLNATLMN '0JOW3ÁfHawoYad amarrog uuu amaHaW
J01WATOdu Dog et104 XBehÁL> a Vi “afviurayl VOHHYT? a XUMOIELILADLO “OLMATOdLI VVHYAOEILOLIDU Vd]
LMAUYOdU
31VHd393d3[ |
1MATOdLU
JINHd393d3[ |
AITIUU aLUVIMIWO[]
1HAVO du
31VHd393d3[ |
AMULI 3141 YVMIWOoL
АТИ 31MYMIWol
AMULI 3141 VMIWOL
31912317 OLE ILVHLOLIY
‘(KAmwnu a1qavaor) ,aood aav,,
UUTIVHUTHU UUHAL‘ABOU UdL}
*VIMhOdOy VIMBLIAdX BUHIhALOLI
BUY OTOILra JOLIAL 3199V1>
319151131 OLE 31VHLIOLINA
“(AmMuLI 3199vg0) , dood adv,
VUAVXAUHA VVHILraBOL Vd]
*VHho doy NAMBLIAdX BUHEhALrot
BUY OVOILM9 JOLDAU 3199V15G
VHhOdOX VIMBLIAdX BUHIHALOLI
BUY orolra 314 AEALFOLDMY
VMhO doy VWIMBLIAdX BUHIhALOLI
BUY Oo 31MAEILrOLID Y
VHhOdOX VIMBLIAdX BUHIHALOLI
BUY orolra 314 AEALFOLDMY
UHhHOdOH VIMBLIAdX BUHIHALOLI
BL OYOIL S1VAEILOLDM
VHhOdOX VIMBLIAdX BUHIHALOLI
BUY orolra 314 AEALFOLDMY
ИЭН HOGOHLOGOdHUW
BUY BYyHITOJVdL “VITADOL
VhaLl HOGOHLOGOdHUW
BUY BYHIOJVdLI “VHLAdY |
Vhall NMOSOHLIOGo dM4UW
BL BYHITOJVUdLI “VIADOLI
31912317 OLE ILVHLOLIY
‘(KAmwnu a1qavaor) ,aood aav,,
UUTIVHUTHU UUHAL‘ABOU UdL}
*VIMhOdOy VIMBLIAdX BUHIhALOLI
BUY OTOILra JOLIAL 3199V1>
39124137 OLE I1MHLIOLIE
‘(Amuu a1q9avaor) , aood aay,
HUTIVHUIHU NUHALIGBOU Vid]
*VMhOdOYy VAMBLIAdX BUIHIhALroL
(‘туз
521-001) "+т у - |
1009 -10ST
1009 -10ST
1004 - + 005
1005 - OST
1009-1051
1009 -100€
1000L -10S€
1099-100€
HOWdOX,, ODBIN
VAHOLUYU
319H919d / v49i9d
BVHHVGOdUHY[|
VANVLI BYMHOL
BUIDOLdY y
ИЛИ ЛИОН
319HId7
ILMO OJOHVdAX
HHhO3AH
1I9dHHVGOdUHYLI
/ VAMIALIddH
3I9HNdAM
nmoso
319Hh NU EY]
oroiug
J0HHITI9Q
BULA EU
3I9HHOdVHYIN
Amul 31nvmawoi j BUY ofollrg 30.1DAL 3199vY10G Md
BNHALGOLOIUdLI UNLIOH4ILTVHUdL OgLI3hULOY VLAATOdL!
BW1Idg 09 JIIWIAEILOLDN JOWIATHIWOMId BUIdOJILYA
2 ъ
LATIN
VHhOdOY VIMBLIAdX BUIHIHALFOLI OJOd12199 OIHAWN -
[DH209 N DAMIAdH IQUIEHI NHhOLIQUIAQ
> wo9adepH padau ourh ‘wour 9 a>auinpa04
"90200 NLM
gNHDINdDUMO audoHIDUO LINUIDd9auIO03du
n pLruau anHaLrapadu2Dd aohdawoHand
wnhnau2ago pdaw DUIE ‘AdAwpdauwaw 023
awadasodu n aownskdapo>
aWNDWLOQEI oHaLraLIDEBYO
DLUDhDH2 aMhOLFIALUÁG 9 BaLUNU
nun nmnu Vox>2137 va3dIofOL Идо
‘goLHArodu
XIdgomuu xHmexdot7oroLduu sasdioced
NUM MnHawgoLroindu HAL IHALOLEWUHI
OHH29020 al atÁg *'VhaLl HOGOHLOGOdHUW
BL? 21UHX VOHdeHuLrÁy y a a1uemMedgo
et1329 uweyvaedu] uwiangodtrou aa09 vg
IAHWOdO1IO 319TÁY9
"aLIO4W3 919HE1JOT OHKOdo130 Y 33
a1memoaweed sed ama 'Uhou a oJLrOYeHoH
ALIOMUNA 31192150 BGOd1IEH sudo] E
"AAXKOL OIAHUEh UDH
d 9LIGELIO Y “AhoLl a ALIOMWS ALVALLI
YMey 'Wol Toda ado“ S1LVeLLFOQEg °С
°WOMMIILdOI WNYEA N UWBHHDLD
NWIAWBALU D NLIOHW3 3LNAÄEILOLDN SH |
:eunmagedu sumoiATsud aLNETMOILOOD
‘010L€ ALIOH1BOd39 ILNHKOILMMDN I9Q0Lh
‘ALIOHTUX VShtdos anradau
NIGHHENNXKOSH dledelqd
LIOW OLE *aO4AdigEeÁLI
EHegoERrdgo o1OHAL EDY
VLVOEVIOAL L9KOW BUHSLIVY
VMhOL aMIGa VILIOMT
aadiey *viros uu NYLNLUVYH “diWWdUYH
NLDONTNK
UHLIOHDVLIOE49 I9d3W
"VIMULI BUHOL‘AOLOJUNAL HUHEhHOHO
OLI hall VILJEeh ALU ATAIOL O BKIh5K9O
эн 9до1ь 1япияем/а элиеаэпен ици
UWEHLEAXUQÀL UWIFHAUVUNAUD IDILUAEALOL] Y
"OH>XXOWEO9SH
qaLegodurodiHoy ELDEW
ÁAdÁ1LedoLIwal Á»aLrom2oL
‘итии BuHeande»xxodi o1o4OJÁL
BUT OIAhOL HOGOHLOFOdHVAW AIILUAEILOU 3H
JNHV9HdVKOdLI JOHOIALL
NMEBIDE XNH D QUINWNHD “IQUIJWADU
JI79ONNUIIDLU NUN JIGHKDWAQ
9hILI 9 ILYIMAWOL! HV} ‘Wil 3d3[ |
‘JOLOWTOdU OLIAQ UH OL 1I9Q XUHEH
BUHDHEAX BL NHOU Ad3WVH ALUAEALOLUDU IH
‘LM WOHU3DIEQ D WOWKd ‘H1IOHXd990LI
HOdHOW BH UHUOW VIOHHOXÁXy OLrOMO Ihdll
DLUAQULEALLIDHE 3H *WOQOH WIALIEdH10 fou
dhAU OLUAdULEALLDHE IH N ILNHEdX IH
"VWHItrwadaou Lo ahoLul LUHEdxotradu 'wiaweo
ие “Y oIvIdaHe oÑaoHLrogodyw LULOLIOU
efog ‘19i7oa Hexeld 99H ACdiÁHA 9199215
OI9Ihdall OIVHEOEALTOLI BHIHAJO WONdAL 9
‘птпи впнэгивошогпаи
WpuwIDPuIaLÍEId WIAHHa9U123hDX43H 3 hwdaghdu
np dogndu anHap»radsou auuD9elas LUB]KOW
DXÁQEO9 ELIO NNLUIdaso XIAHHIÁLIIAS NLM
XI9HX2AU9 dNHDL9OANXIOL] *B£ALrIH ALIDIAdyDE
пьги впш2агэшо эянноппвипшнэЯ
"BOdu1 en D(OXI99
029 GUIOHXKOWEO9 DANL99 IDhALI WOH9NUIOdU
g ‘sounifpodu £99 dogndL 31LHVhOILWHI 3H
{BUHIHIWNdL 010801199
BL OHILOL HARVHEYHHAIdLI dOGHdLI WIGHHY [IT
BUIHIKOLOLI IUTIJO
‘NIhod ox
namuLdAdx wukad 3aLNAEILOLDN eh 13079
VMhOdox uMB13Ádx suHohÁLoLu Bu etrolro
esod-eH o1oHALroLUdeatradu swada og “(HUW
€ “I»MeW) aL[diotrou oHaLraLUdearrodu oHxOW
Vhodoy uamB12Adx винэь ион вип опош@
"oIuHaTKadaou xV y u1>39u du
LION OLE N ‘BILIEEICJEH OdLIIAQ OHO HEH HEL
'VMhOdOXx VSMB12Ádx suHohÁroL вип OToILQ
eH VLIOHMKoLeHUdLI aldHHOXAX 3117 VU IH
"Lro12 viaHIOdo9goL
VIAHHBLMSL12 aLVÁEALFOLIDA eD1329 HHhOdOW
VIMBLIAdx BuHohÁLoLu вип опо!Шо
YOU NMEELITOU IELIINEY 9
*NHhOdOH UAÏMBLIAdX
BUHIhALOLI BUY OOIL9 YH
OWBdLI LMAYOdLI 31UMKOLFOLJ
VHhOdOY
VIMBLIAdX BUHAIHÁALFOLI BLNIT ОПО!ШЯ
‘"NhOU EU BHOILO O19hBdO1 OJOLE
BUHBhALGEU BL HHhHOd0OH H3MBLIAIX
винэьАиои BL EOILSO AXLBOHAd
OIAHAUVUMAUD ILUAEGLOLUIIA
VHHOdOX VIMBLIAdX
BVUIHIHALFOLI BLAIT VITONLfA VH1LBOYXÁd
"OLD VIAHLOdO9OLUI VIAHHBLMIDLI
eH Ándegodeu a199gv1> vi13>g
‘ALoPOLdEH Y umogo
'egiad »xey 'ao14Átrodu xuyel
BuHSLraOLOJUdu But NOMLIMAd
2 VOMdYAOdYLI 931MAEALOLY
Y» dVdOdYLi
'Ia09 PALIDhULOY4 OJOHMKRÁH
EVHEANdow.Lo EL ALIOHWS
OIAHALBLUd3W ILUKEQLOUIJA
ILIOUNA BYHALLVdIN
'ÁMaeltrou
99H BUT OIÁHHOheHeeHTadu eh Lro12
VIAHLOdOOLUI VIAHHELMIOLI LVIQOHELIXK *..:
"NdLAHEN
JhAU ALEHhELIDU UN eHIBLI ALVALLIO 199
ULLIOW SehÁL9 WoOHAVILOdL a 3IAdOLOH UIMULI
TULDIEh U EHOI ILOLIEH BL
WOMNHdOII LUKALI HO ‘HMULI
BVHSLraOLOJUdL Xewnxad
X259 09 Lro17 VIAHIOdogoL
NIGHHELMELD ILNAEILOLDYA
HOLD VIQHLOdO JON VISHHBLMIIL
"ghall a
euo17 oJoOHLOdogou ÁvaelroLI 3LIELLIG *.:
NLDOHKIUT VHC
© ‘NLDOHXoLTeHUdu ou1Ad7
AZ JUHEHUH ELOLI OIOHLOdOGOLI
A ) AyMgeLITOU EH 9199el1> OH PTIOHUH
u "Lro12 VIAHLOdo9goLI VIAHHELMMOLI
V'OU AXAVLITOU ILMGOHVLIA
VL(OL? OJOHLOdO9OL YY. DITOLI
'Vhau uwewwnxad UWU1Ad7
D 15eLOQEd 3H BHLIOHH ELE *,IAHLOGOdHUW
OHALOL, OWUXAd 9 UMUL BUHHALIOLO1JUdU
BWoda og AMUL ALEHOWUAL OHXKOW OIUTIHHAD
ÂLE ‘Uhou 9 BIAaLEMEda OHTFOQO8I LOXKOW
oH edoweed
oJomarrog
WOXMULO BE
en ‘Amn
| o1U90101 199
HOdOLOH 9 ‘ETAIOU E1710H *XBEhALD XAL 9 ELOLD
oJOHLOdogou edOHELJO VOMLIOHM 9931 AEALFOLI
VIADOLI BEYMaLOS
'(,e7Ñ0U BeMaALOG, Letreed
"W) eLro1> OJOHIOdogoL eSoHELIO VISUNXHÁD
q2aLVÁEALrOLIDOS VLrM edoweed o1amaHaw
ÁtÁOoL 9199e120U ‘BIALLAUhEdOGOL
OHIO9093 13KOW JH LrOL> VIAHLOdogo0L
VJ 'OHTOJO9> KILIEENKEdOAOU LOLD
VIAHLOdOOLI OLh 'WOL 9 4K913d99015O0A
оняиэ1ескоо “IhAU ALUhOIL HE WAh 3 HKAdL]
"eH Kadaou
91190 LI¥KOW 9hau N ed¥dm BdqLeaosedQo
LOXKXOW ‘HhAU OLOQEd 9 BDUOMBTOXEH
HOHILI XNHHAdLAHE BILOIEDEH UWBLIEh
UWUHDIhULLVLIW D ULIOHXAUTVHUdU UL
*"AWBLIEh HWUHHDDhULLELOW
I NUM ELLELOW EU HOLDOHXKOLUHeHUNdU
иинеаосяноиэи ийи онжез оннэдо2о о1Е
"MOH912 XUHHSd1ÁHA
29 AIUL@IEH 9H UHO IIQOLh ‘WOL BE OLUTOLDI
Uhol! NOGOHLOGOdHUW I NILIOHKOLTEHNdL
XIAHHULEEÀ UN 901HATOdu UUHAMaWEVd Nd] |
BL7 IJHhed£odu y hau
Ч ag BNHEE0EILOLDN Bu
IGHTOJINdU NLIOHW3aLTEHNdU
nweg 31I9W3AEILOLDN OLh
‘AD911Id9901307A UMULU имаинаияодолиац Ad3[]
‘HLOGOdHUW
'VhaLl HOGOHLOGOdHUW I BNHELOEILOLDN
BL aLIOHITOJUdU Xu a19dagodu 3HLAHOL
Vd|j "Me120HHaLtrenudu xiaHdewnurÁy
dogiga uomarrog E2122WW IxYvOdL q
BUIHIKOLOLI 3UMIO
„MAL
'ÁmuLI 3aLNHd3aE3dalU NLM aLNEMaWOL ‘ILI98EOOM $...
'Ándoat? auuody1O $...
'WIAHAL'EWULLIO ALIO 3H LOMHON SEehÁLO
Wole a 1elaLÁESd ViIaHdewurÁy :e1mÁtrodu
BUHALJOLOIUAU IISNOdLI SIMGOHQOE£OG
1MATOdL
31NHd393d3[ |
‘WIFHALEWULLIO ALIAQ IH LOXKOW SEhALI
WOLE 9 LE1ILA£od NIAHdEHULAY ‘e1HATodu
кинэияо1гози@и эзэпойи 1N7GOHQO£Og | AMUU 3LUVMIWO]]
1MAYOdU
3199v9017
`„винепижо
иижэд, 9 чъэи эзиПэяэйэц и этияоне10)
«dh3il Ol “(LAHUW X-¢ 3MH3hal 9) Afnidagt? 4LIAdHLO 3H BWada OLE Y nog
"9VgLI Wat 201M101A9131391002 ALVHLOLIS Weg IALEJELTadU 3aLLDNY
eH BUHIMQOO00> OIAITOWOLI > Y ÁLOQEd 01095 aleanLraeHELJONduU
107AQ aho XBehÁL3 XUYMEL 9 (NhaU ULOTOW LO VILIOWIWVEEE 9)
ч1енитеэион иии aLeaNnedoaodou “aLBrraego OWWtYOXQOSH
BUHOLAOLOJUdu 229 0du1 a undo1a1ey XIAdOLOHIH IALHATOdL}
*, ALI, AXLIOHM 3LVWXVYH
“
"e1vÁtrodu 299 aíetree 19Q0Lh ‘(-/+) „239 ,, MHLIOHM 3LUYWWKYH
(Ánurgel -W>) *e1mÁtodu oidoJoLes oLvetres “, NHhOdOH
VIMBLIAdX BUHIhALOLI OJOd12199 OIHAWN,, AMLIOHM BYWWK YH
'elxÁtrodu suHaLaoLoJUdu
ILIOHITIOW Y BWada 'o1LaW UIAHKAH 10.090199 NH DIhULVWOLAV Ahal
‘JOLHATOdL XIAHHAWKOdOWRE
XIJHhULF£ed BuHOLraoLOJUu Bu WUXKOA LOLE ILNAEILOLDY
>.
LATIN
ol
©
@
aq
VHhOdOY VIMBLIAdX BUIHIHALFOLI OJOd12199 OIHIW -
+
Gl
'91кО1200 [9LAHUW 7-| елиеп
BUHOLFGOLOIUdU LIO] | AXXOWSdOL9 9LM3KOLIAG
NLIEh 9UHHOL 33909 "Аден ен вкинэцяогозиаи ки
a»19mMad eH auub UHIAH ALUKOLEVd OHdIWOHEVd
1005-1051 JUG 30H919d
"ALBOLIOUI IGLAHUW 7-| 31UVY итояо эяннажоаомуУ ©
(VLrowmoda
ALBOLIOU | 1906-1051 U VLOAUVH BVH138H)
IALAHUW Z-| LUE BNHOLAOLOJUAL OLDO| | umoso
'W1Ieh dIIHEEd eH NMOEBO a19xado| |
*VdiW£Yd OJOSOMVHUTTO UIMOGO ILUWA£OG
IAOLLIJHdO yy / ALIDOLdAY y
100S-10SL
‘LOUID NIFHUIOdO9OU NIFHHBLWAU!D DH AydD90OdDU 3199v15 vVHIAdG
‘sJWuaDMDd9 OHQO9O9I LVOUID NIAHWOdO9OU OUIh ‘WOW
9 adaWAd29OUIIOOPA OHALOUIDEBQO ‘AhaU AUINROIL(HO WIh FPKAdL]
‘pdogndu anNHIEKaA90U AUIDIEIGY шэжоий
пэппян/ф пог/ае подош э эшэоэите ижауяоауи зинянзиИа| |
“ANBUIIHK® NWNIAdE D OHLIIWEOD O3 IIILNAEILOL IH VAJOMNH
jHuogod4nw
awnxad 9 OXALOUI ENHD9OEALOUIN KLLQ DHDQEOD VMdYEOdY[]
"O19LIO4W3 HOHALB1NdOW
qDOLUAEALOL DOS 1909 ee e
eaLI9hULroy oJoHALMEaRdu
BUHoLoToduo Bu
‘nomads
ILNOdNYH
‘dog (|)
LW 00| WMdYVaodVLI ALIVh OIOIHXXUH 9 3LUILVH
‘Aden
eH BuHaLraoLOJUdu eu Ám1amod eH 14ÁTodu 311>3Wop
* M2ALI,, AXLIOHM aLUWKYH
"e1vÁtrodu 299 o1vetree '-/+ VMUOHM BYWWKYH
"e1xÁtrodu
odo1a1ey aLudagiga 'Wyvais AMLIOHM GLYWIMKYH BVKLrOWOdL]
*dVLI,, AMLIOHM 3aLUWXKYH
"WnKad LOLE 3LIBHOWNUdL EF1OH -
Ё
co
Gr
+
a
‘Kndeaodeu OIAHAL D 9LIOWA OIAWDBLAGLIOL! ILUAEALFOLIDA VII3> © h
"'agiad Y Vamogo BUHOL'AOLOJIUAL KLT WNXOd LOLE ILNAEILOLDY
AdVU VH BUHALdOLOJIVdLI NVK4d
401),
UHLIOHH WDOULEXXEH ALUGOHELIO WOLEE 2 ‘,I4DEH,, NHLIOHH WOULEXKEH e)
HELL UNHTodauLI EH 019 ALAHd3I ELFEHEHD OHXKAH “EWUXKO d
0101Ad' 3HOQ EH 15ELOQEd HO LIION “dAWUVL ALNAOHYL3O 19901)
‘(OLU9OLO1 LHIWOW LOLE Y 1AG VL3) BNHSLraOLOJUdU
WHaWwada uneysvtHn wnxad a b>1u1edacoa vowunutr ooh aLMou
"AYHÁMS2 € DSLLIDUY EH B2L9HE1)O BUNeWwdodbHA ele *edawwel
нтодеа епно»х оп квэ1э9е150 HHIWOd9 OHAL(OHI 'WoL o BUIewdobHW С 6)
BILUABOU DOLUIDUT EH “EVd HITO ,192Vh,, AMLIOHM ALVKYH WU DJ \ | 7
7
ro
"LeH1V17 NOGOHAGE
19etrou1 dowwel uHawada e1ah210 OJOHLedgo VHYhHOYyo OLI
2
N5
©
* MALL, AALOHH ILUWKYH
"edawue1 e19h210 Bwada a1LVaOHELIÁ “do LBLAJAd BVANhYdOdOL |
*192Vk,, AMLIOHM 3LWKXYH * ©
©
—
a
‘TL UN UHhOUI49 OT BIALBHTOU ALI9L ALEW ¡AGOLA “VLY VIE Vdea © G h 5}
D2hAL 9 ‘dOWUdLIEH ‘BUHOLAOLOINdU HHOWOd9 ELShILO O10HhOL © 9 > 2 +
вип dOWUEL VIAHHOXÁXS HÍxKÁH Weg VILO “OIIMAHAD ALE 3LUAEALFOLIM _
© daWNVL O
‘(a0dEh NUNAHAD
JO CC UNOHHOL‘AOHELIAOH UdUI LIAU HAL LUIUT ET1OH
NUM NHaWdada KNHaLEeLITadU WOLEWdOO
WIAHOIEh-#7 D I9DEh BILOIEHKEdQOLO
DOLLIDUT EH E710H "BUHETUSKO INUXKOd
a BILUOXeH 4h3[]) *, BNHETUXKO
B21V19BOLI JILALIDUL EH SEhAUDI WOHEULOU Я
"IALHAÏodu ad1AH9 aimgeldou 1990Lh 0101 Bul
‘dowudueH ‘eLadwee y e1iady1o 127Ág endoatr Wwnxwoad, a uhou e1edacoa aLrou
HBEH ‘O10L OLIOL! OHALOL OHEGOdUHOLOERA ÁLÁHUW ESdoh BILIVhOILHA BUTIHHA®
137A9 O9LIUOd1IA эзоняизлинуахо за | BYHALLVHYdXOW3dLI BYM23hVI1VWOolL9gY Vig
VILIL VLUALDOW BUHYAOdNMOL BLAIT HOWNVE
/ hal UOLIALI BUIHIHOIL9 1O VLVIMVE
‘'иипейэио эпияя эяннеэицо
этиниошяя иэниоэий ен инамзая упоямя винаияоняосоя ви!
"LOL, ÁMLIOHM LUW3KEH WOLPE
BP 'IAYHAHDD € HOLEXKEH 59 9LUKd3TOU ‘,IADEH,, AHLIOHH SLUWIKEH
eed ama “VMUOd1>VH XV 3LMOL BELUDVIY? > I9DVh ALVdIA ILULOX I9G HU IF
‘эмижэд иэнодеа я вэлвпохен и ¡AHSOd15eH 193eh adaLay
*,192V},, KALOHH 3LVWMKVH EVd alg
"VH9Wada o1amÁyoal
LAHUW SUHDhBHE SLUOHELIÁ “do LBUAJId BVANhYdOdOL |
‘(ALEIUW LAHhEH
(IALÁHUW) eseduo 1adbun 2977) *,192Vk,, AMUIOHM 3LVAKYH £Vd 3M]
"VHIWada
OJ9MAM|L dOJEh SUHDheHE ILVAOHYLZA “doLBUAJId BYaAlhYdOdoL
"(199eh) IAdEUH dIAGOL
LOIBJUWEE 3H BHOU ‘(IdT'HAH3I €) ,193VH,, AALOHH ILUVWUXKYVH
‘"elHATOodu BNHALAOLOINdLU BWoda OHelee 1917 AQ
2H exo "dOU XOL O7 WIALIAU BILDE15O HOLLIIUT OHSLrAOHEL3Á SH
хеэеь ен BWAd9 HLIF *WIALIAU BILIELIO HAOULIUT UU1d9HEOd1HOLE
BUHBhOILM{HLO SLDOU H HLAD H VAOGUdL VVHIHOILITOLI WOSdEL! VdI
E]
19D Yh
‘AOLBLALAEDA XIAHXKAH LATE SH
WUXKOd WOHHEZ 9 NUHEJOEGLOLIDU Udu 'axetrodu a B33vMoIDWW
'VMhodox HOÏTMBLIAMX BNHOhALOU BL ETOILO
oUJAd{7 ‘OIAhAL! D 91IOWF BI1LDBL'AELIOLI
DOdOLOH HHhHOdOH nameLdAdX BUHShALOU BUT
OfroILrg OL OMALOL SLUÁEALTOLIDU IWWKad WoLE Y
“'WYhOdOY UIMBLIXAX BUHINALIOLI BLIÍT OHOILSI F3hBdO1
194IWYY4 EN ТАНЯ ЭПОХ 199 NLDI HOHLBOHAd HHAVLIOLI
ILYILLIWOX a B>UIMOLIWN VOHALYUNILD UL
UWVHHAVHAd 92ILUAEALOL] W
‘виптаг
иошнгиэгие WiAHALrIWID92deDH POL BE2NnaMBQOOXDH “1Adawnpy
2XHIU12 NaHXda9 Y 1911LUVaNIvdLNdU 1H “IIHXWOdOLIO 319IHAG
"NWDIOHXdag0u anynowuIowdaulaH O
DH NAhOd0} NoMmBUIDAAX BNHARALOU BU otrora 1199Y1> 3H
‘8DUIOID92d2DH OHALNI GHAhO aWNKad DD
WOWE 9 N¥hodoX NaMEBWIAAX BNHAMAÄLOU KLQ OQOILY N 9hi]]
O
namBLIJAAx Bro DEOILIO NA9OHDUIDA nuOHALMADdu 9 a231MTTI9K
'1MÁtOdu aLeanHBWÁdee LoHheH y ÁdÁLedotiwa1 oIÑhoged
19dogeH od121ag otrairg oJoLE SLel1aLÁESd g 'VMhodox vuamt12Adx
BUHDhALOU! BL OTOIL(O ALIAIEH OLIAQ OHXKOW IAQOLh ‘0101 BUT
HLOGOdHUW UN BUUA1 aWnad a V4>3hV1VvWol9v 13V109Vd hal
‘"BLUA1 LM ULIOHITTIOW BHGOdA WUXOd ALUhOILHIA9/ALUhHOIL HA
OQUIL “ALUHIWEV OHMOWEOYIH , VHHOdOH EVMBLIAdY,, INVUKId Y
*M2ALI,, AMLIOHM 3LVUWKYH
‘elWATodu
BUHOL‘AOLOJIUd.U kwada SLUGOHELIA “dOLBLAIAd BVAUhYdOGOL]
*,, PAHHOdOY BYMBLIAdY,, VWWXKId AHLIOHYM 31LUWXVH
‘1 n aodaidAgwesl
‘102UDOD ‘WOHOH90 D IA1IUHhUB UHdEXK вип OKHEL LNTOXTOL
HO ‘ELDEL EN NULOTEU XHIAd7 3XKHEL 2 "IAHNUL BUNHALGOLOJUdU
V esodioced o1oHdo1aou But wownsad We 931 KE ALFOL
MED.
AA VHHOdOH BVITIBLIAdX
vi
el 8
BuHoLraoLOJUdu swadg
09 g014ÁTOdL auHeaVHEWÁdtroLi oxarro y
GOLHAMQ® INHYEOdUHN LY | | 1506 | OJOHOKOdOW FUHAhJBWEVd | 1806
2IBW 3INHILFIOLOJVdI 19 091 "aodia) 'euew oJOHHO9UL SUHSh1BWeedg *3NHYaNKYdOWEYd 19 091
e 19 0S£ - 091 "ELOPeW OJOHHO9ULO SNHEENLUELIEd “VIBN IUHAMA | 19 055
XIIHHSXOdOWEE N 19919d auHaLrdo 10d
‘„MhOoMdoJ4 9, troirg u1I0HAOLO!
NAHEEEL Y IANULLI INHILSOLOJUALI | 19 005 - OSE ot aVHatrogot hug y edia> ev trowo ‘EL WwaeuHewdatro? WiY0>Ida > aOJÁO) 19 005
4 4
SOHNLEdI N NaMO9O INHILEOLOIMNdL] 19059 dOWUdLIEH ‘BUHEWUHI O1OHHOMIAGOL! XUITIOIAQ3AL ‘JOLHATOJdu 3NHALGOLOIVdL]
:3H3H3Wd! 30WIATHIWOYId ILDOHITIOWN ‘ит и иэтояо ‘еэни! 190194 зинаияо1олиа| 19 059
NIN OA-9L Nd I "daL)OHIONW OIÁMAHSW
(19 008)
3alNdagoıga ’NYE9NLD NUM envié B21Lewdoo> a1L4ÁTOdu 9 NLDI 190098 womnHexdatrod
NLIOHMOW BH90dA dOgIIE 9 © 3 137
WUMALOQ 2 ao1HÁTodu xuIÁdt? y Beh “3004 “doHOALAS “1909 “AOMLULIVH dadIONOL
3JUHIH3NHdLuI JOW3AUHIWOW] d JLDOHTTIOWN
WWXX3d HIJGOHLOGOdYNN OHILOL
M1DOHITIOW BHIOdA 409194
* AUNA1 OHALOL, WKOd a E21UholLÉMadau
9hal Lg ( eH NLDOHITIOW VIMHOHE13Á SUuD0|| 19 ) O7 ULIOHITIOW
хи чнэяоа/ GUEUHD ’HLOJOd.HUW WUXKOd ALUhOILHIAA OHXKOIN
‘doLBLuA1Od Beauhnedogou
"AILUMAIHOWA HLUU ILUhULOIA OHKOW ELHAZoOdu BHHALGOLOJUNdL
kwada '0101 awody *tHÁ»32 0£ EH BWod9 LIEGUhULOIA UHLOHH
"NAUNOd1DEH HOHITOGLE WOHAOdA H&hUHEd10 BLUd1 NUHEGOEGLOLIDU © ® A Ot
d d п ах 9 DULEXEH DOTKEY ‘THAHI Q£ I WOJEM I I9WWEdJOdU KNHOHLOUIIE
NOU HLOS0OCMNW NLIOHMOW чнеяоалЛ ичнжомеоя ончиемиэ»яе)/\ un (+) (®) BWa0a ALEEURULOEÉ OMIOL OHKON * SAL ÁMLIOHX кемижен 1
(T7149) BLUA1 UHHLIOHH WOULEXKEH BLUA1 LHOWOLE MIAHALFO LEO dieH ” ” = CD
«BUHILFaOLOJUdLI Y>>23MOdLI YUVhVH JUDO]
qLeholLMIda/aLehOILMa OHXXOWN MUTIVLVALLDYE 3FoX g Nu
D em»
* MALL, AALOHH ILUWKYH
‘elWATodu
BUHOLFAOLO1UdL BWOd9 SLUGOHE1IA “dOLELAIAd BVANhYdOSO |
"ALDOHITIOW OIAHXKXAH 9LUMGOHELIA ‘-/+ VALIOHH BVWUXKVH
*,AUVd |,, AALOHH ILUWKYH
4
"BLOPOLdEH O1OHBhOL U IGTIULL 'VAHEEELA 'HOILO ©
*M2ALI,, AMLIOHM 3LVUWKYH
‘elWATodu
BUHOL‘AOLOJIUd.U kwada SLUGOHELIA “dOLBLAIAd BVAUhYdOGOL]
"ALDOHITIOW OIAH3KAH 311d39199 “-/+ UNLIOHN BYWNXKYH
‘еэви и BuadoLrdey "1agiad 'ueimogo egad.
V BUHSLraOLOJUdLI OJOHILEWdOH KULT WNMWId LOLE ILNAEILOLDYA
©
OZOLI … Y =:
XIJHHEGOdUHULEd1 BMHOLAOLOJUAU BL мижаа 1016 ALUAEILOL IA © ko
3NN}K3d NOGOHLOGOdHUWN 9
NÉ IINOY-ALVId. MA \ VTVLI 93d..I0€Vd U 3UHILIOLOJUdLI fi
‘e1MArodu Áwaago Awsda ou
ladALedauwal snHauwaTaduoed soHdawoHged
1mroxonodu Bwada ole a
ÁYMaLrOMIOLI 'BVIHDLraOLOJUdU
олонаении/У хи
1elquAsad LoemhAuLA
C71959 BNHYanK YdOWEYd 3LOL
dOLHAVOdL 3NHV9UXKd37Id9g 30H |
‘adALEd9LIWAL HOHLEHWOH UdLI
q1BOL1O0U AWS 4ler ed>danodu BuHamdages
BUT NH WNUMIBELLOOHOH BHIOLD LHATOdL
9LUGE1IO WOATHIWOHAd HUHYAUXKVdOWEVd UdL}
NHOGSUHUWOILE HWELIULS
имитякодэн (‘и *L U avaLACy»
UAUHHOH ‘UH>KOH 3I9HUdAH)
ELHATOdLI O1IOWDE9UL‘GELOIUALI
VML2ehÁ a19HALAYLO 31VOdMVUdLJ
‘ahJoLf BI1O01EAUXKEdOWERd
UHIAH 3IAHALOTLO *XU aLeaNKedoweed
Woh o7Kodu ‘eIAd7 10 1kd7 NH IAA ILULAYLO
"VIMAOYMBLIÁ SUMOQJÁL Wah
'9ad1219g H21Lo1vanxedoweed 1a1ayet OUHIOL |
‘NH£OdOW£ed Bwoda EH LaBULA NHAOHVLA VWdO)
‘qlreaunmowou = '(MOEBALE XIAUHHOLrO9OdU
хи BuHPANKEedoWEeed a923nodu a ‘dawndueH) a0LHIHOLINOX
С XUMIOhULLeLdW XUMeyIH BILUMKdotro>
SH IMAOMBLIÁ Y UIL3 “aho Y
C OHHOGYLITOdIOLIDH alediafeusies
онжои XEHQOdOH XIAHHOLdEH
MN UL[N SHHOLUL HOGOHULIELU ‘Xvianvu
NLS ‘99d1d19g LOEENELLO 92/05
"BuHeanxedoweed uHawada
XId9OHULDVLU 9 IALHATOdL! II9HHIKOdOWVE
IJHAGOLOU HUH3h3LIU OU 4LAHdogadou
OWUTOXQOOH VDBW VIM2AX 31AHLIAd y
°BIGILEIICJEH LÄHHEH NYLIEHA NLE NLD3 ‘NIILOO
JIJHDBW Vi VOL 319HIMAL “aldH3dVvg >
"19 091 игронтом qHog0dA 31H90HE13A
O1AHhAda go1}Arodu nnHeaukedowsed ndu
{ Hroaodyuw oiaimowou > nmwuu asdiosed
nN SNHALAOLO1Ud] |, oLrareed g IIIHHEINLIO
‘иипуазио ILNHLOLIIS OHILALVEONILDOL]
X OIAHhAda IUHVANKVdOWEVd
"e1vÁtodu ea129hULros OJOHXKÁH
EVHoLraoLoJUdu But soWwWtoxgooH 'EWwada
Weg 19»e»>toLI oidhoLl BNHeaCEdLrOL LIILO
*1ALMATOdLI 31AVANdIVW>O Y 31UBdI9OdL! OHdBUAJEd
°KIILEHLOUIIE
12HheH WU}K3d LOLE HEH ‘O101 3LIOU 3KE7 UIMUL BUHALIOLOJUdL
BWod9 ALUMAHIWA ULU ALUhULBIA 3L3XKOW 149 ‘dOLBLAISd
Beanhedogon 0101 aNody *HÁMS> 0£ eH Ewada 1aeavhurogk
AXUOHX AWE DH anLUD]KDH 30HALOUINHTOUOO 300%KDY *WeTHAHDI 05
уиляняеа 'EvHaLraoLoJUdu woHawada 2 HurogodxuWw OIILIOHMOW
NOHILEWNDIHEN > B2LULIÁLIBE VMIIhULVWOLAY мижаа ичнну
*M2ALI,, AMLIOHM 3LVWKYH
‘Beh N Ih'oy4 “d0HOALÁG downduen “1arroa wanHe»xxdatro2 wnxm0>I99
> aoLMÁTrOdu esadioeed o1odi>1ag But KILIAEILOLUDN WNMWAd LOLE
Y IALI 19410199
'‘вошгиргаи
XIAHKDWÁQ N XIAHHE92dap anHaHaWndu ownuwAuopaH
gWada 09 nwPLISNEadu WWIsso>>YWL1>YLLI 992LUKEILOLI IH &
*Nhau nogoHLogod4nw
9 BENHD9OEGLOUIN BLE NWIAHQOëNduU n nwiaHhoduodpk
OUIh ‘GDOUINQ2OA BLHd1 HUHAHA® WINHVIOEILOLDH Had]]] 7
“IdALEdaUW3aL NHOXNHOU LILEIIEIIB OLE HEY HELL ‘BLNdJ
I9L09ed swada 09 ol1LrotreH VoLIAdMLO NhIL ANdaE ILNKLEVLIO IH
"BLudi aLHowotre WNOHALOLEGOAIEH WOHHDhOILHIII
ndu axer NHaWadaE LIhdLO NIIHLEdIO LIeXLOTOdU dawne|
"BUudi 1H9worre VIAHALFDLESdieH aLEHOILMIda Y ILEHOILME ILIKONW
119 UMULI BUNHOL‘AOLO1UdLU Ewada 09 ,auvid J,, AMLIOHM BYWWMKY H
*M2ALI,, AMLIOHM 3LVUWKYH
‘elWATodu
BUHOL‘AOLOJIUd.U kwada SLUGOHELIA “dOLBLAIAd BVAUhYdOGOL]
*, AUVd ],, AMLIOHM 3LVIWXVYH
“
"VHhodoy HOHBWAd HOH1LBUdU
OLHATOdLU EH BMHOHALOU O10415199 BL WUXKAd LOLE 31UKEALFOLIM
IUMNdJ
cl
LL
19 091 ен ILIOHMOW 31N9O0HELIÁ
nnHeaunskedoweed udu e’ Hrogodsuw olamowou > nmuu asdiosed un эинэияо104и@| |, Амижэа
3 BOUSMBOOHLO 'adÁtranodu a1vÁtrau '01JOWaÁtTHSWoYad amarrog ur amaHaw ao1»Átrodu
209 EXIOH ‘XBEhALO 9 U ‘INULIVL UOHHVY A XUIMOIA9LILAILO “AOLMALOdLI NNHYVEOEILOLIDN Nd[] ‘BILUKhULOIA BUHEAUXKEdOWEEd IALIOHAL3LNKLOTOdL
| dehAud wole g ‘LAHdsaadsu wiag aH LMÁTOdu nude “IALAHUW Z
MINOUAO ME MECEO UESECES >. 001 Un £eodah A10ged глижиопоаи иязэнидемоляе AhôO]] :3UHVhIWHGL}
‘1 UN NLOHHOd9 ‘Xod01‘HMmogo oIaHhULrEed BE 1001 VIMOSO AU,
ÁMLIOHM 9gexkeH “daholl alVILIÁLIPE dOHA Y Ándoat? a.MOdyec +...
UNO NUM NMNOLI ‘WOHNT 1» SL - 100L valad | | | | | | [ > Andoet/ aumodauO .
"BUND ULM AWBHIAH "WOHULAN EHUdAY | mstt-so0. VINIL + | | 1WATodu (aLÁHdogaado )
-— «= оба маи *3UHAMIOO0> кэлиякоц
‘J0HdEX LM NHUDLD 19LSLLOM 'OJEW SOHHSLQÁd 1 2-1 001 ODEN | | | | | 33LUDN VH Y “A1O9Yd 1V1VdM3dLI AhAL
==. | == | BUHVAUXXVdOWEVd VDDIHOdU JHU3dDOL]
VINATOdU
UUTVT'HINOHId O7LIIHULOH
BUHdO1JALVH ALI, AALOHH ILUWKYH
"V1YÁTOdL DI9 HUMALOI ILUVTVE (9.81 19 091 "eLvÁrodu 299 aletres IIJOLh (-/+) n>39,, NALOHA ILUYWUXKVH
-) BNHVANKYdOWVE OJOMOJALN 19dA LVdILINAL ALIOHMOW LVIJOHELZIÁ иинеяижейотееа -PLYAYOdU OIMdOJ3LEN = =
INH VINATOdU VdALYdILWAL VI ndu : Hrogodsmw olqfmowou > oLudagida /, aNHYaNKYdOWEVd 30d1>19g,, AXLIOHX BVWUXKVH
‘elHATodu 599 UUMAGHOW um asdioeed y avHarraoLoJUdi j, (+) (=)
эзиенес ‘(7,8 1-) виневижейоиее auotsed a OLÄHHEIMNWO AdÁaniodu L'OLD UIAHLOdOGOU VIAHHBLMELI2 VH 1MALOdLI 3199V1> VII3) © -
OJOMOQÁLA IAadÁ1edouiwo! amiga OLUHLOLIIAG :O1OWIA7HIWOHId 14 SZ - 1001 xevot/adu a BLNtoxeH ев =
узякНоаи VdALYdILWAL LDF AMIUOT UL IMIHIW 238 Nib x1Ado10y 239 VIALINH “aOLMÁTODU BLU OMALFOL ALEHSWIdLI 13AtaL O E
191 MATOdLI 3I9HHIKOdOWYE 191 MATO dLI 3IMSHHIWOdOWYE BUHeauxedowged 0104153140 WUXag ‘egaux Y иэтояо ‘9990 © o» I ue
ans 7
"eLMÁtodu 239 HIALIUh ,ALBHE, EHKLOT AhAU AWUXKId WOLE Y 19L09vd Bul] IATHULL "CEDBW BUHEAUXKEdOWEEd кип wiwad 101e ILNAEILOLDY MA
Las INHVINKVdOWEVd 30412199 Zas Las IU HYANKVYdOWEVd 30d1 9199 Las

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement