Whirlpool | AKZM 7780/IXL | Instruction for Use | Whirlpool AKZM 7780/IXL Instruction for Use

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Den här instruktionsboken innehåller viktiga säkerhetsvarningar, som även återfinns även på själva apparaten. Läs dessa och följ
alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsvarningar föregås av farosymbolen och följande ord:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra personskador.
Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk
som föreligger och indikerar hur du skall undvika personskada och
annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av
apparaten. Följ följande instruktioner noggrant:
- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med
installation utförs på apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i
enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala
säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut delar på
apparaten om detta inte direkt rekommenderas i
instruktionsboken.
- Byte av elkabel måste utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig
till auktoriserad serviceverkstad.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna
anslutas till ett eluttag när den är inbyggd i ett köksskåp.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att
en enpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.
- Använd inte grenuttag om ugnen är utrustad med en stickpropp.
- Använd inte förlängningssladdar.
- Dra inte i nätsladden.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska
komponenterna.
- Använd inte spisen om induktionsplattans yta är sprucken och
stäng av spisen för att undvika risken för elektriska stötar (endast på
modeller med induktionsfunktion)
SV61
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota
när du använder den.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för
tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda apparaten för
andra ändamål (t ex: värma upp rum). Tillverkaren ansvarar inte för
olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av
kontrollerna.
- Denna ugn får användas av barn från 8 års ålder och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, om de fått handledning eller instruktioner
om användningen av ugnen på ett säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär. Låt inte barn leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsikt.
- Apparatens tillgängliga delar kan bli mycket heta under
användning. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker
med apparaten.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta.
Det är viktigt att ingen vidrör värmeelementen. Låt inte barn under
8 år uppehålla sig nära apparaten utan uppsikt.
- Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid
värmeelementen eller de inre panelerna eftersom detta kan leda till
brännskador. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara
material tills alla apparatens komponenter har svalnat.
- När tillagningen är klar, öppna luckan försiktigt för att gradvis
släppa ut den varma luften eller ångan, innan du öppnar helt. Med
luckan stängd kommer varmluften ut från öppningen som sitter
över kontrollpanelen. Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
- Använd grytlappar för att ta ut kokkärl och tillbehör och var
försiktig och vidrör aldrig värmeelementen inuti apparaten.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten
av den. Om apparaten skulle slås på av misstag kan detta material
fatta eld.
- Värm eller tillaga inte livsmedel i stängda burkar i apparaten. Det
tryck som utvecklas i burken kan få den att explodera och skada
apparaten.
- Använd inte kokkärl i syntetmaterial.
SV62
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen
när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsyn när du torkar mat.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom,
konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer.
Dessa alkoholångor kan fatta eld när de kommer i kontakt med det
elektriska värmeelementet.
- Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
- Rör inte vid ugnen under pyrolysen. Se till barn vistas på avstånd från
ugnen under pyrolysen (endast för ugnar med pyrolysfunktion).
- Använd endast en termometer som rekommenderas för den här
ugnen.
- Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas. De kan repa ytan,
vilket kan leda till att glaset splittras.
- Kontrollera att apparaten är avstängd innan lampan ska bytas för att
inte riskera att utsätta dig själv eller andra för en elektriska stötar.
- Använd inte aluminiumfolie för att täcka över kokkärlet (gäller
endast för ugnar med tillhörande kokkärl).
- Använd skyddshandskar när maskinen packas upp och installeras.
Kassering av hushållsapparater
-
Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för
avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elkabeln.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de
lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
Y
INSTALLATION
När ugnen har packats upp, kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten och att ugnsluckan
stänger ordentligt. Om du inte är säker, kontakta din återförsäljare eller närmaste Kundservice. För att
förhindra eventuella skador rekommenderar vi att du inte tar ut ugnen från sitt emballage förrän du skall
installera den.
ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET
•
•
•
•
De köksskåp som står intill ugnen måste vara värmetåliga (minst 90 °C).
Utför alla utskärningar på inbyggnadsmöbeln innan du för in ugnen, och avlägsna noggrant allt
sågspån och damm.
Den undre delen av apparaten får inte vara tillgänglig efter installation.
För att apparaten skall fungera korrekt får du inte blockera öppningen mellan arbetsbänken och den
övre delen av ugnen.
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
Försäkra dig om att den spänning som anges på apparatens typskylt överensstämmer med
nätspänningen. Typskylten sitter på framkanten av ugnen (syns när luckan är öppen).
•
Eventuellt byte av strömkabel (av typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) skall endast utföras av kvalificerad
elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
SV63
ALLMÄNNA RÅD
Före första användning:
-
Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter på tillbehören.
Ta ut alla tillbehör ur ugnen. Ställ in värmen på 200 °C och låt ugnen vara på i cirka en timme så att
lukt och ånga från isoleringsmaterial och skyddsfett elimineras.
Under användning:
-
Lägg aldrig något tungt föremål på ugnsluckan, eftersom detta kan skada den.
Håll inte i dig i luckan eller häng saker på dess handtag.
Täck inte ugnens botten med aluminiumfolie.
Häll aldrig vatten på insidan av en varm ugn, detta kan skada emaljen.
Dra aldrig pannor eller andra kokkärl över ugnens botten, detta kan skada emaljen.
Försäkra dig om att elsladdar till andra hushållsapparater inte vidrör heta delar och att de inte kan
fastna i ugnsluckan.
Undvik att utsätta ugnen för ”väder och vind”.
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av emballagematerialet
Emballagematerialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen ( ). Hantera inte
emballagematerialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de anvisningar som
finns vid återvinningscentralen.
Kassering av apparaten
-
-
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella
negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte
hanteras på rätt sätt.
Symbolen på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat
inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
Energibesparing
-
Förvärm endast ugnen om detta skall ske enligt tillagningstabellen eller om ditt recept kräver det.
Använd mörka eller svartlackerade ugnsformar och bakplåtar, eftersom dessa absorberar värme
mycket bättre än andra matlagningskärl.
Stäng av ugnen 10-15 minuter innan den inställda koktiden löper ut. Om en maträtt kräver långkok
kommer den att fortsätta tillagas ändå.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
-
Denna ugn, vilken är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer den europeiska förordningen
( ) n.1935/2004 och är designad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv
2006/95/EG (som ersätter 73/23/EG med ändringar) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
FELSÖKNING
Ugnen fungerar inte:
•
•
Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget som ugnen är ansluten till.
Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Programmeraren fungerar inte:
•
På displayen visas ” ” följt av ett nummer - kontakta närmaste Kundtjänst. Specificera i detta fall
numret som följer bokstaven ” ”.
SV64
KUNDTJÄNST
Innan du kontaktar Kundtjänst:
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt förslagen i kapitlet ”Felsökning”.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundtjänst.
Lämna alltid följande uppgifter:
•
en kort beskrivning av felet,
•
exakt ugnstyp och ugnsmodell,
•
servicenumret (d.v.s. numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerat på höger
innerkant i ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen). Servicenumret finns även i garantihäftet;
•
fullständig adress,
•
telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti
för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).
RENGÖRING
VARNING
-
Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
Utför rengöring då apparaten har svalnat.
Skilj apparaten från elnätet.
Ugnens utsida
VIKTIGT: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av
misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort den med en fuktig trasa.
•
Rengör ytorna med en fuktig trasa. Om de är mycket smutsiga kan du tillsätta ett par droppar
flytande diskmedel till vattnet. Torka med en torr trasa.
Ugnens insida
VIKTIGT: Använd inte slipande svampar, stålull eller metallskrapor. De kan skada de emaljerade
ytorna och luckans glas.
•
Efter varje användningstillfälle, låt ugnen svalna och rengör den helst medan den fortfarande är varm
för att ta bort ansamlad smuts och fläckar som orsakats av matrester (t.ex. mat med hög sockerhalt).
•
Använd produkter som är speciellt avsedda för rengöring av ugnar och följ tillverkarens anvisningar
till punkt och pricka.
•
Rengör luckans glas med ett passande flytande rengöringsmedel. Det går att ta av ugnsluckan för att
underlätta rengöring av ugnen (se UNDERHÅLL).
•
Grillelementet överst i ugnen kan sänkas (endast på vissa modeller) för att du ska kunna rengöra
innertaket på apparaten (se UNDERHÅLL).
OBS: Under lång tillagning av mat med hög vattenhalt (t.ex. pizza, grönsaker) kan kondens bildas
på ugnens insida och runt tätningen. När ugnen har svalnat, torka av insidan av dörren med en trasa
eller en svamp.
Tillbehör:
•
•
Blötlägg tillbehören i vatten med diskmedel direkt efter användning, hantera dem med ugnsvantar
om de fortfarande är varma.
Matrester kan lätt avlägsnas med en diskborste eller svamp.
SV65
UNDERHÅLL
VARNING
-
Använd skyddshandskar.
Utför följande ingrepp då apparaten har svalnat.
Skilj apparaten från elnätet.
TA AV UGNSLUCKAN
Gör så här för att ta av luckan:
1.
2.
3.
Öppna ugnsluckan helt.
Lyft de två spärrhakarna i gångjärnen och skjut dem framåt till anslaget (fig. 1).
Stäng luckan till spärren (A), lyft den (B) och vrid runt den (C) tills den lossnar (D) (fig. 2).
Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan:
1.
2.
3.
4.
För in gångjärnen på sina platser.
Öppna ugnsluckan helt.
Skjut ned de två spärrhakarna.
Stäng luckan.
Fig. 1
Fig. 2
FLYTTA PÅ DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET (ENDAST VISSA MODELLER)
1.
2.
3.
Avlägsna tillbehörens guideskenor (Fig. 3).
Dra ut elementet (Fig. 4) en aning och sänk det (Fig. 5).
För att sätta tillbaka elementet, lyft det, dra det en aning mot dig, och se till att det vilar i sina
sidostöd.
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
SV66
BYTE AV LAMPA
För att byta den bakre ugnslampan (beroende på modell):
1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Skruva ur lampskyddet (Fig. 6), byt ut glödlampan (se notering för typ av lampa) och skruva tillbaka
lampskyddet.
3. Återanslut ugnen till elnätet.
För att byta sidolampan (beroende på modell):
1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Avlägsna tillbehörens guideskenor, om sådana finns (Fig. 3).
3. Använd en skruvmejsel för att bända lampskyddet utåt tills du kan ta loss det (Fig. 7).
4. Byt ut glödlampan (för typ av lampa - se anmärkning) (Fig. 8).
5. Placera tillbaka lampskyddet och tryck det mot väggen för att det skall fästa korrekt (Fig. 9).
6. Montera tillbaka tillbehörens guideskenor.
7. Återanslut ugnen till elnätet.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
OBS:
Använd endast glödlampor 25-40 W/230 V, typ E-14, T300 °C, eller halogenlampor 20-40W/230 V typ
G9, T300 °C.
Lampan i apparaten är särskilt konstruerad för elektriska apparater och lämpar sig inte för
hushållsbelysning (EU-förordning nr 244/2009).
Lamporna finns hos vår Kundtjänst.
VIKTIGT:
Om du använder halogenlampor skall du inte hantera dem med bara händer, eftersom de kan
förstöras av fingeravtryck.
Sätt inte på ugnen förrän lampskyddet har satts på plats.
SV67
BRUKSANVISNING FÖR DENNA UGN
FÖR ELEKTRISK KOPPLING, SE KAPITLET OM INSTALLATION
1. Kontrollpanel
2. Övre ugnselement/grillelement
3. Kylfläkt (dold)
4. Typskylt (skall ej avlägsnas)
5. Lampor
6. Runt ugnselement (dolt)
7. Fläkt
8. Roterande grillspett (beroende på modell)
9. Nedre ugnselement (dolt)
10. Lucka
11. Placering av hyllor/galler (höjdnivå visas på ugnens front)
12. Panel
OBS:
Under tillagning kan fläkten slås på och av för att reducera energiåtgången.
Då tillagningen är klar och ugnen har stängts av kan kylfläkten fortsätta fungera ett tag.
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
Fig. A
Fig. B
A. GALLER: kan användas för att tillaga mat eller som underlägg för grytor, kakformar och andra
ugnsfasta matlagningskärl.
B. LÅNGPANNA: kan placeras under gallret för att samla upp fett, eller som långpanna för att tillaga
kött, fisk, grönsaker, focaccia etc.
Antalet tillbehör kan variera beroende på modell.
EJ MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
Det går att separat köpa andra tillbehör - vänd dig till vår Kundtjänst.
SV68
PLACERING AV GALLER OCH ANDRA TILLBEHÖR I UGNEN
Gallret och de andra tillbehören är utrustade med ett blockeringssystem för att undvika att de oavsiktligt
dras ut ur ugnen.
Fig. 1
1.
2.
För in gallret vågrätt med den höjda sidan ”A” uppåt (Fig. 1).
Vrid gallret en aning när det når spärrläget ”B” (fig. 2).
Fig. 2
Fig. 3
3. För tillbaka gallret till vågrät position och tryck in det helt ”C” (fig. 3).
4. För att dra ut gallret, gör på omvänt vis.
Insättning av alla andra tillbehör, som långpanna och bakplåt, går till på samma sätt. Upphöjningen på den
raka delen gör det möjligt att spärra tillbehöret.
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
ELEKTRONISK PROGRAMMERARE
1
3
DISPLAY
4
2
1. FUNKTIONSRATT: slå på/stänga av ugnen och val av funktioner
2. NAVIGATIONSRATT: för att navigera i menyn och reglera inställda värden
OBS: de två rattarna fälls in i panelen. För att få ut dem, skall du trycka lätt på dem.
3. KNAPP : för att gå tillbaka till föregående fönster
4. KNAPP : för att välja och bekräfta inställningar
LISTA PÅ FUNKTIONER
Ugnen startas genom att du vrider ”Funktionsratten” till valfritt läge: på displayen visas funktioner eller
funktionernas undermenyer.
Undermenyerna visas och kan väljas när ratten ställs på någon av funktionerna GRILL (grill), SPECIALS
(special), SETTINGS (inställningar), BREAD/PIZZA (bröd/pizza) eller AUTOMATIC OVEN CLEANING
(automatisk ugnsrengöring).
OBS: för en lista med beskrivningar över funktionerna, se tabellen på sidan 74.
SV69
BESKRIVNING AV DISPLAY
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Visualisering av de värmeelement som är aktiva för de olika funktionerna
Symboler för hantering av tid: timer, tillagningstid, koksluttid, klockslag
Information om vald funktion
Automatisk BREAD/PIZZA (bröd/pizza)-funktion vald
Indikation om låst ugnslucka under automatisk rengöring (pyrolys)
Temperatur i ugnen
Pyrolysrengöringsfunktion (finns ej på denna modell)
Bryning
Specialfunktioner: upptining, varmhållning, jäsning, eko-varmluft
STARTA UGNEN - STÄLLA IN SPRÅK
När du startar ugnen första gången visar displayen: ENGLISH
Vrid ”Navigationsratten” tills önskat språk visas och tryck därefter på knappen
för att bekräfta.
STÄLLA IN TID
När språket har ställts in måste tiden ställas in på klockan. På displayen blinkar de två siffrorna för timmar.
1. Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser korrekt timme.
2. Tryck på knappen för att bekräfta; de två minutsiffrorna blinkar på displayen.
3. Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser korrekt minut.
4. Tryck på knappen för att bekräfta.
För att ändra klockslag, till exempel efter ett strömavbrott, se påföljande avsnitt (INSTÄLLNINGAR).
VAL AV TILLAGNINGSFUNKTIONER
1.
2.
Vrid ”Funktionsratten” till önskad funktion: tillagningsinställningarna visas på displayen.
Om de förinställda värdena är lika med de värden du vill ha, tryck på knappen . För att ändra dem
gör så som beskrivs nedan.
INSTÄLLNING AV TEMPERATUR/EFFEKT PÅ GRILLEN
Reglera temperatur eller effekt på grillen genom att göra följande:
1. Ändra genom att vrida på ”Navigationsratten” tills du ser önskat värde.
2. Tryck på knappen för att bekräfta.
Ugnen bekräftar automatiskt valet efter 10 sekunder från den sista åtgärden.
SV70
SNABBUPPVÄRMNING
1.
2.
3.
4.
Välj funktionen för snabbuppvärmning genom att vrida på ”Funktionsratten” till symbolen .
Bekräfta med knappen : Inställningarna visas på displayen.
Om inställd temperatur är lika med den temperatur du vill ha, tryck på knappen . För att ändra gör
du så som beskrivits i föregående avsnitt. På displayen visas texten PRE. När den inställda
temperaturen har nåtts visas gradantalet (t.ex. 200 °C) på displayen och en ljudsignal hörs. Efter
förvärmingsfasen går ugnen automatiskt över till funktion med över-/undervärme .
Då kan du ställa in din maträtt och starta tillagningen.
Om du vill ställa in en annan tillagningsfunktion, vrid på ”Funktionsratten” och välj önskad funktion.
INSTÄLLNING AV TILLAGNINGSTID
Denna funktion gör det möjligt att tillaga under en förbestämd tidsrymd, minst 1 minut, maximalt den tid
som vald funktion kan fungera, sedan stängs ugnen av automatiskt.
1. Efter att du bekräftat temperaturen blinkar symbolen
.
2. Vrid ”Navigationsratten” tills du ser önskad tillagningstid.
3. Bekräfta genom att trycka på knappen .
Ugnen bekräftar automatiskt valet efter 10 sekunder från den sista åtgärden.
INSTÄLLNING AV TID NÄR TILLAGNING SKALL AVSLUTAS/FÖRDRÖJD START
VIKTIGT: Denna inställning kan ej aktiveras tillsammans med följande funktioner: FAST
PREHEATING (snabbuppvärmning), BREAD/PIZZA (bröd/pizza).
OBS: Med denna inställning uppnås inställd temperatur gradvis, och därför kommer
tillagningstiderna att förlängas en aning i jämförelse med de som står i tabellen.
Det går att ställa in koksluttid, genom att fördröja starten av ugnen till maximalt 23 timmar och 59 minuter
från nuvarande klockslag. Detta kan endast göras då du redan har ställt in tidslängd på tillagningen.
Efter att ha ställt in tillagningstid visas på displayen koksluttid (t.ex. 15:45) och symbolen
blinkar.
För att fördröja koksluttid, och därmed fördröja start av ugnen, gör följande:
1. Vrid på ”Navigationsratten” tills den tid då du vill att maten skall vara klar visas (t.ex. 16:00).
2. Bekräfta värdet genom att trycka på knappen : de två prickarna vid koksluttiden blinkar för att visa
att inställningen är korrekt.
3. Ugnen kommer att fördröja programstarten så att maten är klar på den förinställda tiden.
Du kan när som helst ändra inställda värden (temperatur, grilleffektnivå, tillagningstid) med hjälp
av knappen för att gå bakåt, med “Navigationsratten” för att ändra värdena och knappen för
att bekräfta.
SV71
TIMER
Denna funktion kan endast användas då ugnen är avstängd och är utmärkt för att kontrollera koktid för
t.ex. pasta. Maximal inställbar tid på äggklockan är 23 timmar och 59 minuter.
1. Med ”Funktionsratten” på noll, vrid ”Navigationsratten” tills önskad tid visas.
2. Tryck på knappen för att starta nedräkningen. När den inställda tiden har gått ut visas ”0:00” i
displayen och en ljudsignal hörs. För att stänga av den, tryck på knappen (på displayen visas
nuvarande klockslag).
KNAPPSPÄRR
Denna funktion gör det möjligt att spärra knappar och rattar på kontrollpanelen.
Tryck samtidigt på knapparna och i minst 3 sekunder för att aktivera knappspärren. När funktionen
aktiveras är knapparnas funktioner spärrade och på displayen visas en nyckelsymbol. Denna funktion kan
aktiveras även under tillagning. För att stänga av funktionen, repetera enligt ovan. Med knappspärren
inkopplad kan du stänga av ugnen genom att vrida ratten till 0 (noll). Därefter måste du ställa in
förutvarande funktion på nytt.
VAL AV SPECIALFUNKTIONER
Om du placerar “Funktionsrattens” markör i höjd med symbolen
innehåller tre specialfunktioner.
För att leta upp, välja och starta en av dessa funktioner, gör så här:
1.
2.
3.
kommer du åt en undermeny som
Vrid ”Funktionsratten” till symbolen
: i displayen visas texten ”DEFROST” (upptining) och den
symbol som markerar denna funktion.
Vrid på ”Navigationsratten” för att rulla listan med funktioner: DEFROST (upptining), KEEP WARM
(varmhållning), RISING (jäsning), ECO FORCED AIR (eko-varmluft).
Tryck på knappen för att bekräfta.
BRYNING
Då tillagningen är klar visas på displayen - för de funktioner som tillåter detta - en möjlighet att utföra
bryning av maträtten. Detta kan endast göras då du redan har ställt in tidslängd på tillagningen.
Då tillagningstiden är slut, visas följande på displayen: “PRESS TO BROWN” (tryck på för extra bryning).
Om du trycker på knappen startar ugnen funktionen bryning, som tar 5 minuter. Denna funktion kan
endast aktiveras två gånger.
VAL AV FUNKTIONEN BRÖD/PIZZA
Om du placerar ”Funktionsratten” i höjd med symbolen
två automatiska funktioner för ”bröd” och ”pizza”.
SV72
kommer du åt en undermeny som innehåller
Bröd
1.
2.
3.
4.
Vrid ”Funktionsratten” till symbolen
: på displayen visas ”BREAD” (bröd) och AUTO.
Tryck på knappen för att välja funktionen.
Vrid ”Navigationsratten” för att ställa in önskad temperatur (mellan 180 °C och 220 °C) och bekräfta
med knappen .
Vrid ”Navigationsratten” för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen för att starta
tillagningen.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Vrid ”Funktionsratten” till symbolen
: på displayen visas ”BREAD” (bröd). För att välja funktionen
”PIZZA”, gör så här:
Vrid på ”Navigationsratten”: på displayen visas ”PIZZA”.
Tryck på knappen för att välja funktionen.
Vrid “Navigationsratten” för att ställa in önskad temperatur (mellan 220°C och 250 °C) och bekräfta
med knappen .
Vrid ”Navigationsratten” för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen för att starta
tillagningen.
INSTÄLLNINGAR
Om du placerar ”Funktionsrattens” markör i höjd med symbolen
innehåller fem displayinställningar som du kan ändra.
kommer du åt en undermeny som
Språk
1.
2.
3.
Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser ”LANGUAGE” (språk).
Tryck på knappen för att ta fram inställningen.
Vrid ”Navigationsratten” tills önskat språk visas och tryck därefter på knappen
för att bekräfta.
Klocka
Vrid på ”Navigationsratten” tills CLOCK (klocka) visas. För att ändra klockslag, se föregående avsnitt
(INSTÄLLNING AV KLOCKSLAG).
Eko
Med Eko-läget aktiverat (ON) minskar displayen ljusstyrkan som visar tiden när ugnen är
i standbyläge efter 3 minuter. För att visualisera informationen på displayen räcker det att du trycker på
vilken knapp som helst eller vrider på en av rattarna.
1. Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser ”ECO”.
2. Tryck på knappen för att komma åt inställningarna (ON/OFF).
3. Vrid ”Navigationsratten” för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen .
4. När Ekoläge är aktiverat vid tillagning släcks ugnslampan efter 1 minut och tänds igen när
användaren rör vid ugnens reglage.
Ljudsignal
För att aktivera eller avaktivera ljudsignalen:
1. Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser ”SOUND” (ljud).
2. Tryck på knappen för att komma åt inställningarna (ON/OFF).
3. Vrid ”Navigationsratten” för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen
.
Ljusstyrka
För att ändra ljusstyrkan på displayen:
1. Vrid på ”Navigationsratten” tills du ser ”BRIGHTNESS” (ljusstyrka).
2. Tryck på knappen ; siffran 1 visas på displayen.
3. Vrid på ”Navigationsratten” för att öka eller minska ljusstyrkan, och bekräfta med knappen
SV73
.
TABELL MED BESKRIVNING AV FUNKTIONER
FUNKTIONSRATT (forts.)
OFF (avstängning)
För att avsluta tillagning och stänga av ugnen.
LAMP (ugnslampa) För att tända/släcka ugnens innerbelysning.
SPECIALFUNKTIONER
DEFROST
(upptining)
KEEP WARM
(varmhållning)
RISING (jäsning)
ECO FORCED AIR
(eko-varmluft)
CONVENTIONAL
(över-/undervärme)
CONVECTION BAKE
(över/under & fläkt)
FORCED AIR
(varmluft)
MAXI COOKING
(intensivvärme)
För att snabba på upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta
ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan
blir torr.
För att hålla nytillagade rätter varma och knapriga (t.ex.: kött, friterad mat,
pajer). Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Funktionen kan inte
aktiveras om temperaturen i ugnen överstiger 65 °C.
För att få optimal jäsning av söt eller salt deg. För att bibehålla jäsningens
kvalitet kan funktionen inte aktiveras om temperaturen i ugnen
överstiger 40 °C. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte
förvärma ugnen.
För tillagning av fyllda kötträtter och köttstycken på en nivå. Denna
funktion använder icke-kontinuerlig, svag fläktluft som förhindrar att
maten blir för torr. När Eko-funktionen är aktiverad, släcks ugnslampan
under tillagningen och kan tändas tillfälligt med bekräftelseknappen. För
att minska energiåtgången bör luckan inte öppnas under tillagningens
gång. Du rekommenderas att använda den 3:e falsen. Du behöver inte
förvärma ugnen.
Denna funktion kan användas för alla typer av tillagning på en nivå
Använd den 3:e ugnsfalsen. För tillagning av pizza, pajer (söta och salta)
med vätskefyllnad, använd 1:a eller 2:a ugnsfalsen.
Du behöver inte förvärma ugnen.
Använd denna funktion när du skall tillaga kött och paj med
vätskefyllning (söt eller salt) på en enda fals. Använd den 3:e ugnsfalsen.
Du behöver inte förvärma ugnen.
Används när man vill laga flera olika maträtter som kräver samma
temperatur (t.ex.: fisk, grönsaker, bakverk) på maximalt tre ugnsfalsar
samtidigt. Funktionen gör det möjligt att tillaga maten utan risk att de
drar åt sig arom från varandra. Använd den 3:e ugnsfalsen för tillagning
på en enda fals, den 1:a och 4:e för tillagning på två falsar, och den 1:a,
3:e och 5:e för tillagning på tre falsar. Du behöver inte förvärma ugnen.
För att tillaga stora köttstycken (över 2,5 kg). Använd den 1:a eller den
3:e falsen, beroende på köttstyckets storlek. Du behöver inte förvärma
ugnen. Vänd gärna på köttet under tillagningen för att få en jämnare
bryning. Det är bra att ösa maträtten då och då för att den inte ska torka ut.
SV74
GRILL
TURBO GRILL
(turbogrill)
SETTINGS
(inställningar)
FUNKTIONSRATT (forts.)
För grillning av stekar, grillspett och korv, för att gratinera grönsaker och
för att rosta bröd. Vi rekommenderar att du placerar maträtterna på
4:e eller 5:e ugnsfalsen. Då du grillar köttbitar rekommenderar vi att du
använder en långpanna under för att fånga upp köttsaften. Placera den
på 3:e eller 4:e ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Du
behöver inte förvärma ugnen. Ugnsluckan skall vara stängd under
matlagningen.
Används för att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling).
Placera köttet på de mittersta falsarna. Vi rekommenderar att du
använder en långpanna under för att fånga upp köttsaften. Placera den
på 1:a eller 2:a ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Du
behöver inte förvärma ugnen. Ugnsluckan skall vara stängd under
matlagningen. Med denna funktion kan du använda det roterande
grillspettet, om du har detta tillbehör.
För att ändra displayens inställningar (språk, klocka, ljusstyrka,
ljudsignalvolymen, energibesparing).
Används för att baka olika typer av bröd och pizza. Denna funktion har
två program med redan färdiga inställningar. Det räcker att du
BREAD/PIZZA
bestämmer temperatur och tid, och ugnen tar sedan automatiskt hand
(bröd/pizza)
om optimal tillagning. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen efter att du
förvärmt ugnen.
Används för att snabbvärma ugnen. Efter förvärmingsfasen går ugnen
FAST PREHEATING automatiskt över till funktion med över-/undervärme. Om du vill ställa in
(snabbuppvärmning) en annan tillagningsfunktion, vrid på ”Funktionsratten” och välj önskad
funktion.
SV75
MATLAGNINGSTABELLER
Recept
Funktion Förvär- Ugnsfals
mning
(från
botten)
Temp.
(°C)
Förbere- Tillbehör och anmärkningar
delser:
(min)
-
2/3
160-180
30-90
-
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
35-90
-
1-4
160-200
40-90
-
3
170-180
20-45
Sockerkakor
Fyllda tårtor
(cheesecake,
strudel, äppelpaj)
-
Småkakor
-
Petit-chouer
-
Maränger
Bröd
Pizza
(Bröd)
(Pizza)
160-170
20-45
3
180-200
30-40
Långpanna/bakplåt
Långpanna/bakplåt
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ugnsfals 5: tårtform på galler
1 - 3 - 5 180 - 190 35 - 45* Ugnsfals 3:tårtform på galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
1-4
180-190
3
90
1-4
90
-
1-3-5
90
-
1/2
190-250
-
Ugnsfals 4: tårtform på galler
Ugnsfals 1: tårtform på galler
Långpanna/bakplåt eller
tårtform på galler
Ugnsfals 4: tårtform på galler
Ugnsfals 1: tårtform på galler
Ugnsfals 4: galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ugnsfals 5: tårtform på galler
1 - 3 - 5 160 - 170 20 - 45* Ugnsfals 3:tårtform på galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
1-4
-
-
Bröd/Pizza/
Focaccia
Tårtform på galler
35-45
110-150 Långpanna/bakplåt
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
140-160 galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ugnsfals 5: tårtform på galler
140 - 160* Ugnsfals 3:tårtform på galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
15-50
Långpanna/bakplåt
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
1-4
190-250
20-50 galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ugnsfals 5: tårtform på galler
1 - 3 - 5 190 - 250 25 - 50* Ugnsfals 3:tårtform på galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ja
2
180-220
30-50
Långpanna/bakplåt eller galler
Ja
2
220-250
15-30
Långpanna/bakplåt
SV76
Recept
Funktion Förvär- Ugnsfals
mning
(från
botten)
-
3
-
1-4
-
3
Fryst pizza
Kött- och
grönsakspajer
(quiche lorraine)
-
-
Vol-au-vent/
mördegsbakning
-
Lasagne/
Ugnsbakad pasta/
Cannelloni/
Pudding
Lamm/Kalv/Nöt/
Fläsk 1 kg
Kyckling/Kanin/
Anka 1 kg
Kalkon/Gås 3 kg
Ugnsbakad fisk/
inbakad fisk
(hel fisk eller filé)
Fyllda grönsaker
(tomater, squash,
aubergine)
Rostat bröd
Temp.
(°C)
Förbere- Tillbehör och anmärkningar
delser:
(min)
Ugnsfals 3: långpanna/bakplåt
250
10-20
eller galler
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
230-250
10-25 galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
180-190
40-55
Tårtform på galler
Ugnsfals 4: tårtform på galler
Ugnsfals 1: tårtform på galler
Ugnsfals 5: tårtform på galler
Ugnsfals 3: tårtform på galler
1 - 3 - 5 180 - 190 45 - 70*
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
+ tårtform
1-4
180-190
45-70
3
190-200
20-30
Långpanna/bakplåt
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
1-4
180-190
20-40 galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Ugnsfals 5: tårtform på galler
1 - 3 - 5 180 - 190 20 - 40* Ugnsfals 3:tårtform på galler
Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
-
3
190-200
45-55
-
3
190-200
80-110
-
3
200-230
50-100
-
2
190-200
80-130
-
3
180-200
40-60
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
-
2
180-200
50-60
Ugnsfast form på galler
-
5
3 (hög)
3-6
Fiskfiléer, stekar
-
4
2 (medel)
20-30
Korv, grillspett,
revbensspjäll,
hamburgare
-
5
2-3
(medel hög)
15-30
SV77
Ugnsfast form på galler
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
Galler
Ugnsfals 4: galler (vänd maten
efter halva tiden)
Ugnsfals 3: långpanna med
vatten
Ugnsfals 5: galler (vänd maten
efter halva tiden)
Ugnsfals 4: långpanna med
vatten
Recept
Funktion Förvär- Ugnsfals
mning
(från
botten)
Temp.
(°C)
2 (medel)
Grillad kyckling
1-1,3 kg
-
2
3 (hög)
Rostbiff blodig 1 kg
-
3
2 (medel)
Lammlägg/
Fläsklägg
-
3
2 (medel)
Ugnsbakad potatis
-
3
2 (medel)
Gratinerade
grönsaker
-
3
3 (hög)
Förbere- Tillbehör och anmärkningar
delser:
(min)
Ugnsfals 2: galler (vänd maten
efter två tredjedelar av tiden)
55-70
Ugnsfals 1: långpanna med
vatten
Ugnsfals 2: roterande grillspett
(beroende på modell)
80-110
Ugnsfals 1: långpanna med
vatten
Ugnsfast form på galler (vänd
35-45 maten efter 2/3 av tiden om
nödvändigt)
Långpanna eller ugnsfast form
60-90 på galler (vänd maten efter 2/3
av tiden om nödvändigt)
Långpanna/bakplåt (vänd
45-55 maten efter 2/3 av tiden om
nödvändigt)
10-15
Lasagne och kött
-
1-4
200
50-100*
Kött och potatis
-
1-4
200
45-100*
Fisk och grönsaker
-
1-4
180
30-50*
Komplett måltid:
Paj (fals 5)/Lasagne
(fals 3)/Kött (fals 1)
-
1-3-5
190
40-120*
Fyllda kötträtter
-
3
200
80-120*
Köttbitar (kanin,
kyckling, lamm)
-
3
200
50-100*
*
Ugnsfast form på galler
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
galler
Ugnsfals 1: Ugnsfast form eller
långpanna på galler
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
galler
Ugnsfals 1: Ugnsfast form eller
långpanna på galler
Ugnsfals 4: ugnsfast form på
galler
Ugnsfals 1: Ugnsfast form eller
långpanna på galler
Nivå 5 form på galler
Nivå 3 form på galler
Nivå 1 Ugnsfast form eller
långpanna på galler
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
Ugnsfast form eller långpanna
på galler
Tillagningstiderna är ungefärliga. Maten kan tas ur ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur man
vill ha maten tillagad.
SV78
TESTADE RECEPT (i enlighet med IEC 50304/60350:2009-03 och DIN 3360-12:07:07)
Recept
Funktion Förvär- Ugnsfals Temp. Förbe- Tillbehör och anmärkningar
mning
(från
(°C) redelser:
botten)
(min)
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
Smördegskakor
(Shortbread)
-
3
170
15-30
Långpanna/bakplåt
-
1-4
160
20-35
Ugnsfals 4: bakplåt
Ugnsfals 1: en långpanna
-
3
170
25-35
Långpanna/bakplåt
-
1-4
160
30-40
Ugnsfals 4: bakplåt
Ugnsfals 1: en långpanna
-
2
170
30-40
Tårtform på galler
-
2/3
185
70-90
Tårtform på galler
-
1-4
175
75-95
Ugnsfals 4: tårtform på galler
Ugnsfals 1: tårtform på galler
-
5
3
(hög)
3-6
-
5
3
(hög)
18-30
Ugnsfals 5: galler (vänd maten
efter halva tiden)
Ugnsfals 4: långpanna med vatten
-
3
180
35-45
Långpanna/bakplåt
-
1-4
160
55-65
Ugnsfals 4: bakplåt
Ugnsfals 1: en långpanna
-
2
170
-
3
170
40-50
Långpanna/bakplåt
-
1-4
160
45-55
Ugnsfals 4: bakplåt
Ugnsfals 1: en långpanna
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Småkakor (Small
cakes)
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Sockerkaka utan fett
(Fatless sponge cake)
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
Två äppelpajer (Two
apple pies)
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Rostat bröd (Toast)**
Galler
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Hamburgare
(Burgers)**
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Äppelpaj, tårta i form
DIN 3360-12:07 § 6.6
Fläskstek (Roast pork)
110-150 Ugnsfals 2: en långpanna
DIN 3360-12:07 bilaga C
Tårta (Flat cake)
Tillagningstabellen föreslår optimal funktion och temperatur för att få bästa resultat för varje typ av recept.
Om du vill tillaga något på en enda fals i ventilationsläge rekommenderar vi att du använder den 3:e
ugnsfalsen och samma temperatur som föreslås för funktionen FORCED AIR (varmluft) på flera nivåer.
Indikeringarna i tabellen gäller utan användning av ledstycken. Gör testerna utan ledstyckena.
**
För att grilla rekommenderar vi att du lämnar 3-4 cm fritt från den främre kanten av gallret för att det
skall vara lättare att dra ut det.
Energieffektivitetsklass (enligt EN 50304)
Använd den avsedda tabellen för att göra testet.
Energiförbrukning och förvärmningstid
Välj funktionen FAST PREHEATING (snabbuppvärmning) för att utföra testet.
SV79
RÅD OCH FÖRSLAG
Hur du skall läsa tillagningstabellen
Tabellen visar den bästa funktionen att använda för en specifik maträtt som skall tillagas på en eller flera
ugnsfalsar samtidigt. Koktiderna startar från den stund du sätter in maten i ugnen, förutom förvärmning (där
sådan krävs). Temperaturer och tider är indikativa och beror på kvantitet mat och på vilka tillbehör som används.
Använd i början de lägsta värdena som rekommenderas, för att sedan - om tillagningen inte blir som du tänkt övergå till de högre värdena. Vi rekommenderar att du använder medföljande tillbehör samt tårtformar och
ugnsfasta formar i mörk metall om möjligt. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller
keramik, men koktiderna blir en aning längre. För bästa möjliga resultat, följ noggrant råden som finns i
tillagningstabellen, speciellt vad gäller val av medföljande tillbehör och på vilken ugnsfals de skall placeras.
Tillagning av olika sorters mat samtidigt
Genom att använda funktionen ”FORCED AIR” (VARMLUFT), är det möjligt att tillaga olika sorters mat
samtidigt (till exempel: fisk och grönsaker) som kräver samma temperatur, på olika ugnsfalsar. Ta ut den
maträtt som kräver kortare tillagningstid och låt tillagningen fortsätta för maträtt som kräver längre tid.
Bakverk
-
-
Baka fina bakverk på funktionen över-/undervärme, och på en enda ugnsfals. Använd tårtformar i
mörk metall och placera dem alltid på det medföljande gallret. För tillagning på flera nivåer, välj
funktionen med varmluft och placera tårtformarna i sicksack på gallren, så att luftcirkulationen
fungerar väl.
För att se om en kaka är klar, för in en sticka i den högsta delen av kakan. Om stickan kommer ut och
är torr är kakan klar.
Om du använder teflonformar skall du inte smörja kanterna eftersom kakan eventuellt då inte reser
sig jämnt på sidorna.
Om kakan ”punkteras” under bakningen, använd en lägre temperatur nästa gång, reducera
vätskekvantiteten, och blanda smeten mera försiktigt.
Kakor med fuktiga toppningar (ostkakor eller fruktkakor/pajer) kräver funktionen ”CONVECTION
BAKE” (över/under & fläkt). Om kakbottnen blir för våt, byt till lägre ugnsfals och sprid brödsmulor
eller smulade kakor på bottnen av formen innan du tillsätter smeten.
Kött
-
Använd alla typer av formar eller glasformar som passar för storleken på det köttstycke som skall
tillagas. När du steker kött är det bra om du häller lite buljong i botten på kokkärlet och öser köttet
under tillagningen för att ge det smak. Då steken är klar, låt den vila i ugnen under 10-15 minuter,
eller slå in den i aluminiumfolie.
Då du skall grilla köttbitar blir tillagningen mer jämn om du använder delar som är lika tjocka.
Köttbitar som är mycket tjocka kräver längre tillagningstid. För att undvika att de bränns vid på ytan,
placera dem längre bort från grillen genom att placera gallret på en lägre ugnsfals. Vänd på köttet
efter 2/3 av tiden gått.
Då du grillar rekommenderar vi att du placerar en långpanna med en halv liter vatten under gallret där
köttet ligger, för att fånga upp köttsaften. Fyll på om nödvändigt.
Roterande grillspett (endast på vissa modeller)
Används för att grilla större bitar kött och fågel. Sätt köttet på spettet och bind fast med matlagningssnöre
om det är kyckling, och se till att det sitter fast ordentligt innan du sätter spettets spets på plats i ugnens
bakre vägg och lägger spettet på stödet. För att undvika matos och för att fånga upp köttsaften,
rekommenderar vi att du placerar en långpanna med en halv liter vatten på den nedersta ugnsfalsen.
Spettet har ett plastvred som skall tas bort innan du börjar tillagningen, och detta skall användas igen vid
tillagningens slut för att ta ut spettet utan att du bränner dig.
Pizza
Smörj plåtarna en aning för att få en knaprigare pizza även i bottnen. Sprid ut mozzarellaost över pizzan då
den bakats 2/3 av tiden.
Jäsningsfunktion (endast på vissa modeller)
Vi rekommenderar att du alltid täcker över deg som skall jäsas innan du placerar den i ugnen. Jäsningstiden
med denna funktion reduceras med cirka en tredjedel jämfört med jäsningstid i rumstemperatur
(20-25 °C). Jäsningstid för 1 kg pizzadeg är ungefär en timme.
SV80
Download PDF

advertising