KitchenAid | KOHCP 60601 | Instruction for Use | KitchenAid KOHSP 60604 Instruction for Use

Instruccions d'ús
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
4
Instal·lació8
Protecció del medi ambient
9
Declaració de disseny ecològic
9
Guia de resolució de problemes
9
Servei postvenda
10
Neteja10
Manteniment11
Instruccions d'ús del forn
13
Taula de descripció de les funcions
23
Taula de cocció
25
Receptes provades
27
Ús recomanat i consells
28
3
Aquestes instruccions també estan disponibles al web: www.kitchenaid.eu
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
LA SEGURETAT ÉS LA NOSTRA PRIORITAT
Aquest manual i el propi aparell proporcionen advertències importants de
seguretat, que s’han de llegir i seguir en tot moment.
Aquest és el símbol de perill, que pertany a la seguretat, i que
adverteix els usuaris dels
possibles riscs per a ells mateixos i per als altres. Totes les advertències
de seguretat porten al davant el símbol de perill i els termes següents:
PERILL
Indica una situació perillosa que,
si no s'evita, provocarà lesions greus.
ADVERTÈNCIA
Indica una situació perillosa que,
si no s’evita, pot provocar lesions greus.
Totes les advertències de seguretat proporcionen
detalls específics del risc potencial present i indiquen
com reduir el risc de lesió, danys i descàrrega elèctrica
com a conseqüència de l’ús inadequat de l’aparell.
Seguiu amb cura les instruccions següents:
• Feu servir guants de protecció per desembalar
l’aparell i instal·lar-lo.
• Abans de dur a terme cap feina d’instal·lació, cal que
l’aparell estigui desconnectat del subministrament
elèctric.
• La instal·lació i el manteniment ha de realitzar-los
un tècnic qualificat, tot respectant les instruccions
del fabricant i la normativa local de seguretat. No
repareu ni substituïu cap part de l’aparell a menys
que s’indiqui expressament al manual de l’usuari.
• La substitució del cable d’alimentació l’ha de dur
a terme un electricista qualificat. Poseu-vos en
contacte amb un Servei postvenda autoritzat.
• La normativa requereix que l'aparell estigui
connectat a terra.
4
• El cable d’alimentació ha de ser prou llarg per
connectar l’aparell a la presa de corrent principal
quan estigui instal·lat a l’allotjament.
• Per tal que la instal·lació compleixi les normes de
seguretat vigents, cal un interruptor omnipolar amb
una distància mínima de 3 mm.
• No utilitzeu adaptadors d’endolls múltiples si el forn
està equipat amb un endoll.
• No utilitzeu allargadors.
• No tibeu el cable d’alimentació.
• Els components elèctrics han de quedar fora de
l’abast de l’usuari després de la instal·lació.
• No feu servir la superfície de la placa d’inducció si
està esquerdada, i desconnecteu l’aparell per evitar
la possibilitat de descàrregues elèctriques (només en
els models amb funció d’inducció).
• No toqueu l’aparell amb cap part del cos humida i no
l’utilitzeu amb els peus descalços.
• L'aparell està dissenyat únicament per al seu ús
com a aparell domèstic per cuinar aliments. No es
permet cap altre ús (com ara escalfar habitacions). El
fabricant declina qualsevol responsabilitat derivada
d’un ús inadequat o d'un ajustament incorrecte dels
comandaments.
• L’aparell i les seves parts accessibles s’escalfen durant
l’ús.
• S’ha de procurar no tocar els elements tèrmics.
• Els nens menors de 8 anys han de mantenir-se’n
allunyats tret que se’ls supervisi contínuament.
• Els nens més grans de 8 anys i les persones amb les
capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o
sense experiència i coneixements adequats, només
poden fer servir l'aparell sota supervisió o si se'ls
ha ensenyat a fer-lo servir de manera segura i són
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
conscients de tots els perills que implica. Impediu als
nens jugar amb l’aparell. Els nens no poden realitzar
la neteja ni el manteniment d’usuari sense supervisió.
Durant i després de l’ús, no toqueu els elements
tèrmics ni les superfícies interiors de l’aparell, ja que
existeix el risc de cremades. No deixeu que l’aparell
toqui la roba o altres materials inflamables fins que
tots els components s’hagin refredat completament.
Al final de la cocció, teniu cura en obrir la porta de
l’aparell, deixant sortir gradualment l’aire calent o
el vapor abans d’accedir al forn. Quan la porta de
l’aparell està tancada, surt aire calent per l’obertura
de damunt del tauler de control. No obstruïu les
obertures de ventilació.
Feu servir guants per treure les cassoles i accessoris,
tenint cura de no tocar els elements tèrmics.
No col·loqueu materials inflamables dins o a prop de
l’aparell: pot iniciar-se un foc si l’aparell s’encén sense
voler.
No escalfeu ni cuineu pots ni recipients hermètics a
l’aparell.
La pressió que s’acumula a l’interior pot fer explotar
el pot i fer malbé l’aparell.
No feu servir recipients fabricats amb materials
sintètics.
Els olis i greixos sobreescalfats s’encenen fàcilment.
Estigueu sempre alerta quan cuineu aliments rics en
greixos i oli.
Mai deixeu de vigilar l’aparell quan assequeu menjar.
Si feu servir begudes alcohòliques per cuinar
aliments (com ara rom, conyac o vi), recordeu que
l’alcohol s’evapora a altes temperatures. Com a
conseqüència, existeix el risc que els vapors que
6
•
•
•
•
•
•
•
desprèn l’alcohol s’encenguin en entrar en contacte
amb l’element tèrmic elèctric.
No utilitzeu mai aparells de neteja amb vapor.
No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
Mantingueu els nens lluny del forn durant el cicle
de piròlisi. Cal que traieu les restes de menjar de
la cavitat del forn abans d’iniciar el cicle de neteja
(només als forns amb funció de piròlisi).
Durant i després del cicle de piròlisi, els animals s'han
de mantenir allunyats de l'aparell (només als forns
amb funció de piròlisi).
Feu servir només la sonda de temperatura
recomanada per a aquest forn.
No feu servir netejadors abrasius ni rascadors
metàl·lics esmolats per netejar la porta de vidre del
forn, ja que en podríeu ratllar la superfície, amb el risc
associat de trencament del vidre.
Assegureu-vos que l’aparell estigui apagat abans de
substituir la bombeta per evitar la possibilitat d’una
descàrrega elèctrica.
No feu servir paper d’alumini per tapar el menjar al
recipient de cocció (només als forns que inclouen
recipient de cocció).
ELIMINACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS
• Aquest aparell està fabricant amb materials reciclables o reutilitzables.
Elimineu l’aparell d’acord amb la normativa local d’eliminació de residus.
Abans d’eliminar els aparells, talleu els cables elèctrics per tal que no es
puguin connectar a la corrent.
• Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge
d'electrodomèstics, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals
competents, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la
botiga on vau comprar el producte.
7
Instal·lació
Després de desembalar el forn, assegureu-vos que
no s'hagi danyat durant el transport i que la porta
del forn tanca correctament.
Si trobeu problemes, contacteu amb el venedor
o amb el servei postvenda més proper. Per
evitar qualsevol dany, no traieu el forn de la
base d’escuma de poliestirè fins al moment de la
instal·lació.
PREPARACIÓ DE L’ALLOTJAMENT
• Les unitats de cuina en contacte amb el forn
han de ser resistents a la calor (mín. 90 °C).
• Realitzeu totes les operacions de tall dels
armaris abans de muntar el forn i la carcassa, i
elimineu amb compte totes les restes de fusta
i serradures.
• Després de la instal·lació, la part inferior del
forn no haurà de ser accessible.
• Per a un funcionament correcte de l’aparell no
obstruïu la separació mínima entre el taulell i
la part superior del forn.
Connexió elèctrica
Comproveu que el voltatge que figura a la
placa identificativa de l’aparell correspongui al
voltatge del subministrament elèctric. La placa
identificativa es troba a la part de davant del forn
(visible quan s'obre la porta).
La substitució del cable d’alimentació (tipus
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) l’ha de dur a terme un
electricista qualificat. Poseu-vos en contacte amb
un servei postvenda autoritzat.
El forn està programat per funcionar amb una
absorció de potència superior als 2,5 kW (s'indica
amb la paraula «ALT» als ajustaments, com es
mostra a la següent figura), compatible amb un
subministrament elèctric domèstic superior als
3 kW. Si la potència de la instal·lació domèstica
és inferior, cal abaixar l'ajustament («BAIX» als
ajustaments). A la següent taula es mostren els
ajustaments d'alimentació elèctrica recomanats
per als diferents països.
PAÍS
AJUSTAMENT
D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA
ALEMANYA
ALT
ESPANYA
BAIX
FINLÀNDIA
ALT
FRANÇA
ALT
ITÀLIA
BAIX
PAÏSOS BAIXOS
ALT
8
PAÍS
AJUSTAMENT
D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA
NORUEGA
ALT
SUÈCIA
ALT
REGNE UNIT
BAIX
BÈLGICA
ALT
1. Per canviar l'ajustament d'absorció, gireu
el regulador de funcions fins a «CLOCK» i
seleccioneu «POWER» amb el regulador de
navegació.
per accedir a la configuració.
2. Premeu
3. Gireu el regulador de navegació per
seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu
.
prement el botó
RECOMANACIONS GENERALS
Abans de l’ús:
• Retireu les peces de protecció de cartró, la
pel·lícula protectora i les etiquetes adhesives
del forn i dels accessoris.
• Retireu els accessoris del forn i escalfeu-lo a
200 °C durant una hora aproximadament per
eliminar l’olor i els vapors del material aïllant i
el greix protector.
Durant l’ús:
• No col·loqueu objectes pesants sobre la porta
ja que es podria fer malbé.
• No us repengeu a la porta ni pengeu res del
mànec.
• No cobriu l’interior del forn amb paper
d’alumini.
• No vesseu aigua a dins d’un forn calent, ja que
això podria fer malbé el revestiment d’esmalt.
• No arrossegueu cassoles ni paelles pel fons del
forn perquè es podria fer malbé el revestiment
esmaltat.
• Assegureu-vos que els cables elèctrics d’altres
aparells no toquen parts calentes del forn ni
queden atrapats amb la porta.
• No exposeu el forn als agents atmosfèrics.
Protecció del medi ambient
Eliminació del material d’embalatge
• Els materials d’embalatge són 100% reciclables
.
i porten el símbol de reciclatge
• Per tant, cal que elimineu les diferents parts
de manera responsable i estrictament d'acord
amb la normativa d'eliminació de residus
vigent a la vostra zona.
Desballestament de l'aparell
• Aquest aparell compleix la Directiva europea
2012/19/CE sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE).
• En garantir l'eliminació correcta del producte,
l'usuari pot ajudar a evitar-ne els efectes
negatius per al medi ambient i la salut pública.
que apareix al producte o a la
El símbol
documentació que l’acompanya indica que
no s’ha de tractar com a residu domèstic,
sinó que s’ha de dur a un centre de recollida
apropiat per al reciclatge d’aparells elèctrics i
electrònics.
•
Consells per a l’estalvi d’energia
• Preescalfeu el forn només si ho indica la
taula de cocció o la recepta que feu servir.
• Feu servir motlles de forn lacats o esmaltats de
color fosc, perquè absorbeixen millor l'escalfor.
Declaració de disseny ecològic
•
Aquest aparell compleix els requisits de disseny ecològic de la normativa europea núm. 65/2014 i
núm. 66/2014, de conformitat amb la norma europea EN 60350-1.
Guia de resolució de problemes
El forn no funciona:
• Comproveu que hi hagi subministrament elèctric i que el forn estigui connectat al subministrament
elèctric.
• Apagueu el forn i torneu-lo a encendre per comprovar si s'ha resolt el problema.
El programador electrònic no funciona:
• Si a la pantalla apareix la lletra «F» i un número a continuació, poseu-vos en contacte amb el servei
postvenda més proper.
Indiqueu en aquest cas el número que segueix la lletra «F».
9
Servei postvenda
Abans de contactar amb el servei postvenda:
• Vegeu si podeu resoldre el problema
consultant els suggeriments que s’ofereixen a
la «Guia de resolució de problemes».
• Apagueu l’aparell i torneu-lo a encendre per
veure si l’anomalia ha desaparegut.
•
•
(visible quan la porta del forn és oberta). El
número de servei també s’indica al fullet de la
garantia;
la vostra adreça completa;
el vostre número de telèfon.
Si el problema no desapareix després d'haver
seguit les indicacions anteriors, contacteu amb
el servei postvenda més proper.
Indiqueu sempre:
• una breu descripció del tipus d’avaria;
• el tipus i model exacte del forn;
• el número de servei (el número després de la
paraula «Servei» a la placa identificativa), que
es troba al cantó dret de la cavitat del forn
Si cal realitzar una reparació, poseu-vos en
contacte amb un servei postvenda autoritzat
(per garantir l'ús de recanvis originals i les
reparacions correctes).
Neteja
ADVERTÈNCIA
–– No feu servir netejadores de vapor.
–– No netegeu l'aparell fins que estigui fred.
–– Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
Part exterior del forn
IMPORTANT: no feu servir detergents corrosius
o abrasius. Si qualsevol d'aquests productes
entra en contacte sense voler amb l'aparell,
netegeu-lo immediatament amb un drap
humit.
• Netegeu les superfícies amb un drap de
microfibra humit. Si estan molt brutes, afegiu
unes gotes de detergent a l’aigua. Per acabar,
passeu-hi un drap sec.
Part interior del forn
IMPORTANT: no feu servir esponges abrasives
ni rascadors o fregalls metàl·lics. Amb el temps,
poden fer malbé les superfícies esmaltades i el
vidre de la porta del forn.
• Després de cada ús, deixeu refredar el forn
i netegeu-lo preferiblement mentre encara
estigui calent per poder eliminar la brutícia
acumulada i les taques produïdes pels residus
d’aliments (com ara aliments amb un alt
contingut de sucre).
• No feu servir detergents corrosius o abrasius.
• Netegeu el vidre de la porta amb un
detergent líquid adient. La porta del forn es
pot desmuntar per facilitar la neteja (vegeu
MANTENIMENT).
10
NOTA: durant la cocció perllongada d'aliments
amb un alt contingut en aigua (com ara pizza,
verdures, etc.) es pot formar condensació a
l'interior de la porta i al voltant de la junta.
Amb el forn fred, assequeu l’interior de la porta
amb un drap o una esponja.
Accessoris:
• Remulleu els accessoris en aigua amb
detergent immediatament després de l’ús,
manipulant-los amb cura amb guants de forn
si encara estan calents.
• Els residus d’aliments es poden eliminar
fàcilment amb un raspall o una esponja.
Cicle de neteja dels forns amb funció de piròlisi
(si en té):
ADVERTÈNCIA
–– No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
–– Mantingueu els nens lluny del forn durant
el cicle de piròlisi.
–– Mantingueu allunyats els animals durant i
després del cicle de piròlisi.
Aquesta funció crema les esquitxades produïdes
durant la cocció a una temperatura aproximada
de 500 °C. A aquesta temperatura tan alta, les
incrustacions queden reduïdes a una cendra lleugera
que es pot eliminar fàcilment amb un drap humit
quan el forn és fred. No seleccioneu la funció de
piròlisi després de cada us; utilitzeu-la només quan
el forn estigui molt brut o quan produeixi fums o
vapors durant el preescalfament o la cocció.
Neteja
•
•
•
Si el forn s’ha instal·lat sota una placa de
cocció, assegureu-vos que tots els cremadors
o plaques de cocció elèctrica estiguin apagats
durant la funció d’autoneteja (piròlisi).
Retireu tots els accessoris abans d’activar la
funció de piròlisi (les reixetes laterals també).
Per aconseguir una neteja òptima de la porta
del forn, elimineu la brutícia més dura amb
una esponja humida abans de fer servir la
funció pirolítica.
2. Cicle estàndard (PYRO): adient per netejar un
forn molt brut.
• En qualsevol cas, després d'haver fet
servir el forn un cert nombre de vegades i
depenent del grau de brutícia, un missatge
a la pantalla del forn us avisarà que activeu
el cicle d'autoneteja.
NOTA: durant la funció de piròlisi, la porta
del forn no s’obre; resta tancada fins que la
temperatura interior torna a un nivell segur.
L’aparell està equipat amb 2 funcions de piròlisi:
1. El cicle d’estalvi d’energia, (NETEJA PIROLÍTICA
RÀPIDA/ECO): consumeix aproximadament un
25 % menys d’energia que el cicle estàndard.
Seleccioneu-lo a intervals regulars (després de
coure carn 2 o 3 vegades consecutives).
Manteniment
ADVERTÈNCIA
–– Feu servir guants de protecció.
–– Assegureu-vos que el forn estigui fred abans de dur a terme les
operacions següents.
–– Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
RETIRADA DE LA PORTA
Per desmuntar la porta:
1. Obriu completament la porta.
2. Aixequeu els pestells i empenyeu-los cap endavant tant com pugueu (Fig. 1).
3. Tanqueu la porta tant com pugueu (A), aixequeu-la (B) i gireu-la (C) fins que
quedi solta (D) (Fig. 2).
Per muntar la porta:
1. Inseriu les frontisses als seus allotjaments.
2. Obriu completament la porta.
3. Abaixeu els dos fiadors.
4. Tanqueu la porta.
Fig.1
Fig. 2
11
Manteniment
RETIRADA DELS GRILLS LATERALS
1. Per extraure les reixetes, aixequeu-les (1) i gireu-les (2) tal i com es
mostra a la fig. 3.
SUBSTITUCIÓ DEL LLUM
Per canviar la bombeta posterior (si n’hi ha):
1. Desconnecteu el forn de la xarxa elèctrica.
2. Descargoleu la tapa del llum, canvieu la bombeta (vegeu la nota del
tipus de bombeta) i torneu a cargolar la tapa del llum.
3. Torneu a endollar el forn.
1
2
Fig.3
NOTA:
–– Feu servir només bombetes incandescents de 25-40 W/230 V del tipus E-14, T 300 °C, o bombetes
halògenes de 20-40 W/230 V del tipus G9, T 300 °C.
–– La bombeta que es fa servir a l'aparell s'ha dissenyat específicament per a dispositius elèctrics i no és
adequada per a la il·luminació domèstica (Normativa de la Comissió (CE) Núm. 244/2009).
–– Les bombetes estan disponibles al nostre servei postvenda.
IMPORTANT:
–– Si feu servir bombetes halògenes, no les manipuleu amb les mans nues, ja que les empremtes
digitals les poden malmetre.
–– No feu servir el forn fins que hàgiu tornat a col·locar la tapa del llum.
12
Instruccions d'ús del forn
PER A LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA, VEGEU LA SECCIÓ D’INSTAL·LACIÓ
3
1
6
2
7
5
12
4
13
8
11
10
9
1. Tauler de control
2. Element tèrmic/gratinador superior
3. Ventilador (no visible)
4. Placa identificativa (no s’ha de retirar)
5. Llums
6. Element tèrmic circular (no visible)
7. Ventilador
8. Graellera (si es subministra)
9. Element tèrmic inferior (no visible)
10. Porta
11. Posició del prestatges (el nombre de prestatges s'indica a la part davantera del forn)
12. Paret posterior
13. Connexió de la sonda de carn
NOTA:
–– Durant la cocció, es possible que el ventilador es posi en marxa a estones per minimitzar el consum
d’energia.
–– Al final de la cocció, una vegada desconnectat el forn, és possible que el ventilador segueixi
funcionant uns instants.
–– Si s’obre la porta del forn durant la cocció, els elements tèrmics s’apaguen.
13
Instruccions d'ús del forn
ACCESSORIS SUBMINISTRATS
A. REIXETA: La reixeta es pot fer servir per cuinar el menjar o com
a suport d'olles, motllos de pastisseria o d'altres recipients de cuina
aptes per al forn.
(Fig. A)
B. SAFATA DE DEGOTEIG: La safata de degoteig està dissenyada per
col·locar-la sota la reixeta i recollir el greix, o com a safata de forn per
cuinar carn, peix, verdures, focaccia, etc.
(Fig. B)
C. SAFATA D'ENFORNAR: per fer productes de pastisseria i per
cuinar al forn, i també per fer rostits, peix a la papillota, etc.
(Fig. C)
D. SONDA PER A CARNS: per prendre la temperatura interior del
menjar durant la cocció.
(Fig. D)
E. PRESTATGES LLISCANTS (si n’hi ha): faciliten la manipulació de
prestatges i safates.
(Fig. E)
El nombre d’accessoris pot variar en funció del model que hàgiu adquirit.
ACCESSORIS NO SUBMINISTRATS
Es poden comprar altres accessoris per separat al servei postvenda.
14
Instruccions d'ús del forn
INTRODUCCIÓ DE LES REIXETES I D'ALTRES ACCESSORIS AL FORN
1. Inseriu la reixeta horitzontalment, amb el vorell «A» mirant amunt (Fig. 1).
2. Altres accessoris, com la safata de degoteig i la safata d’enfornar, s’insereixen de la mateixa manera
que la reixeta (Fig. 2).
A
Fig. 1
Fig. 2
DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE CONTROL
PANTALLA
1
3
4
2
1. REGULADOR DE FUNCIONS: Comandament d'encendre i apagar i selector de funcions
2. REGULADOR DE NAVEGACIÓ: per explorar el menú i ajustar els valors predeterminats
3. BOTÓ
: per tornar a la pantalla anterior
4. BOTÓ
: per seleccionar i confirmar ajustaments
15
Instruccions d'ús del forn
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA
I
H G
F
E
A
B
C
D
A. Visualització dels elements tèrmics activats durant les diverses funcions de cocció
B. Símbols de control del temps: temporitzador, temps de cocció, fi del temps de cocció, hora
C. Informació sobre les funcions seleccionades
D. Funció BREAD/PIZZA (PA/PIZZA) automàtica seleccionada
E. Indicació de porta tancada durant el cicle de neteja automàtica (piròlisi).
F. Temperatura interior del forn
G. Funció de neteja pirolítica
H. Daurat
I. Funcions especials: defrosting (descongelar), warm keeping (mantenir calent), yogurt (iogurt), rising
(fermentar masses), meat slow cooking (cocció lenta de carn), Fish slow cooking (cocció lenta de peix),
Eco Forced Air (Eco ventilació forçada).
POSADA EN MARXA DEL FORN: CONFIGURACIÓ D'IDIOMA
En encendre el forn per primer cop, la pantalla mostra ENGLISH.
Gireu el regulador de navegació fins que es mostri l'idioma que desitgeu i, a continuació, premeu el botó
per confirmar-ne l'elecció.
PROGRAMACIÓ DE L'HORA
Una vegada configurat l'idioma, cal ajustar l'hora del rellotge. A la pantalla apareixen intermitents els dos
dígits de l'hora.
1. Gireu el regulador de navegació per mostrar l'hora correcta.
per confirmar; els dos dígits de l'hora parpellegen a la pantalla.
2. Premeu el botó
3. Gireu el regulador de navegació per mostrar els minuts correctes.
per confirmar.
4. Premeu el botó
Per canviar l'hora, p. ex. després d'un tall de subministrament elèctric, consulteu el següent paràgraf (CONFIGURACIÓ).
SELECCIÓ DE LES FUNCIONS DE COCCIÓ
1. Gireu el regulador de funcions a la funció desitjada: Els ajustaments de cocció es mostren a la pantalla.
. Per canviar-los, seguiu les indicacions a continuació.
2. Si els valors que hi apareixen són els desitjats, premeu
16
Instruccions d'ús del forn
CONFIGURACIÓ DE TEMPERATURA/POTÈNCIA DEL GRILL
Per canviar la temperatura o la potència del grill, seguiu aquest procediment:
1. Gireu el regulador de navegació per mostrar el valor desitjat.
per confirmar.
2. Premeu el botó
El forn confirma la selecció de manera automàtica 10 segons després de la darrera operació.
PREESCALFAMENT RÀPID
PRE
1. Feu girar el regulador de funcions per seleccionar l'opció de preescalfament ràpid.
: els ajustaments apareixen a la pantalla.
2. Confirmeu prement
. Per canviar la temperatura, seguiu
3. Si la temperatura proposada és la desitjada, premeu el botó
els passos dels paràgrafs anteriors. Apareix el missatge PRE a la pantalla. En arribar a la temperatura
establerta, apareixerà el valor corresponent (p. ex. 200 ºC) a la pantalla i sonarà un senyal acústic.
En acabar-se el preescalfament, el forn selecciona automàticament la funció convencional.
En aquest moment es pot col·locar el menjar al forn per cuinar-lo.
4. Si desitgeu ajustar una funció de cocció diferent, gireu el regulador de funcions i seleccioneu la
funció desitjada.
CONFIGURACIÓ DEL TEMPS DE COCCIÓ
Aquesta funció es pot fer servir per cuinar menjars durant un temps determinat, des d'un mínim d'un
minut fins al temps màxim que permeti la funció seleccionada; a continuació, el forn s'apaga de manera
automàtica.
1. Una vegada confirmada la temperatura, el símbol
parpelleja.
2. Feu girar el regulador de navegació fins que es mostri el temps de cocció que vulgueu.
.
3. Per confirmar el temps de cocció, premeu el botó
El forn confirma la selecció de manera automàtica 10 segons després de la darrera operació.
CONFIGURACIÓ DE FI DE TEMPS DE COCCIÓ/INICI DIFERIT
IMPORTANT: l'ajustament d'inici diferit no està disponible per a les següents funcions: FAST
PREHEATING (PREESCALFAMENT RÀPID), BREAD/PIZZA (PA/PIZZA).
NOTA: Amb aquest ajustament, la temperatura seleccionada s'assoleix d'una forma més gradual,
de manera que els temps de cocció es prolongaran una mica respecte als indicats a la taula de
cocció.
Per configurar la fi del temps de cocció es pot retardar l'inici fins a un màxim de 23 hores i 59 minuts.
Això només es pot fer quan ja s'ha ajustat el temps de cocció.
Després d'ajustar el temps de cocció, a la pantalla hi apareix l'hora de finalització de la cocció (per
exemple, 15:45) i el símbol
parpelleja.
17
Instruccions d'ús del forn
Per retardar l'hora de finalització de la cocció, i per tant també l'hora d'inici de la cocció, seguiu aquest
procediment:
1. Gireu el regulador de navegació fins que arribeu a l'hora de finalització de la cocció desitjada (per
exemple, 16:00)
: els dos punts de la finalització de l'hora de
2. Confirmeu el valor seleccionat prement el botó
cocció parpellegen, indicant que l'ajustament s'ha fet correctament.
3. El forn retarda de manera automàtica l'inici de la cocció per tal d'acabar-la a l'hora fixada.
No obstant això, els valors definits (temperatura, ajustament del gratinador, temps de cocció)
per tornar enrere, seguit del
poden canviar-se en qualsevol moment prement el botó
regulador de navegació per canviar els valors i del botó
per confirmar-los.
TEMPORITZADOR
Aquesta funció només es pot fer servir amb el forn apagat i resulta útil, per exemple, per controlar el
temps de cocció de la pasta.
El temps màxim que es pot programar és de 23 hores i 59 minuts.
1. Gireu el regulador de funcions a zero i gireu el regulador de navegació per mostrar el temps desitjat.
per iniciar el compte enrere. Un cop transcorregut el temps establert, a la
2. Premeu el botó
pantalla apareixerà «END» i sonarà un senyal acústic. Per anular el so del senyal acústic, premeu el
(l'hora del dia apareix a la pantalla).
botó
SELECCIÓ DE FUNCIONS ESPECIALS
Gireu el regulador de funcions fins a l'indicador de «DEFROST» per accedir a un submenú que conté set
funcions especials. Per veure-les, seleccionar-les i posar-les en marxa, seguiu aquest procediment:
DEFRO
WARM
RISIN
1. Gireu el regulador de funcions fins a l'indicador de «DEFROST» amb el símbol corresponent a aquesta
funció.
2. Gireu el regulador de navegació per desplaçar-vos per la llista de funcions: DEFROSTING
(DESCONGELAR), WARM KEEPING (MANTENIR CALENT), YOGURT (IOGURT), RISING (FERMENTAR
MASSES), MEAT SLOW COOKING (COCCIÓ LENTA DE CARN), FISH SLOW COOKING (COCCIÓ LENTA DE
PEIX), ECO FORCED AIR (ECO VENTILACIÓ FORÇADA).
per confirmar.
3. Premeu el botó
18
Instruccions d'ús del forn
DAURAT
Al final de la cocció, i amb determinades funcions, la pantalla mostra la possibilitat de daurar/gratinar.
Aquesta funció només es pot fer servir una vegada configurat el temps de cocció.
PRESS
Al final del temps de cocció, la pantalla mostra: “PRESS
TO BROWN”. Premeu el botó
i el forn
inicia un cicle de daurat de 5 minuts. Aquesta funció es pot seleccionar un màxim de dues vegades
seguides.
SELECCIÓ DE FUNCIÓ PA/PIZZA
Gireu el regulador de funcions fins al símbol de «BREAD» per accedir a un submenú que conté dues
funcions de cocció automàtica per a «pa» i «pizza».
Pa
BREAD
1. Gireu el regulador de funcions fins a «BREAD» i AUTO al costat.
per seleccionar la funció.
2. Premeu
3. Gireu el regulador de navegació per ajustar la temperatura desitjada (entre 180 ºC i 220 ºC) i
.
confirmeu-la amb el botó
per iniciar
4. Gireu el regulador de navegació per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu
la cocció.
Pizza
1. Gireu el regulador de funcions fins a «BREAD». Per seleccionar la funció «PIZZA», procediu de la
següent manera:
2. Gireu el regulador de navegació: apareix «PIZZA» a la pantalla.
per seleccionar la funció.
3. Premeu
4. Gireu el regulador de navegació per ajustar la temperatura desitjada (entre 220 ºC i 250 ºC) i
.
confirmeu-la amb el botó
per iniciar
5. Gireu el regulador de navegació per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu
la cocció.
19
Instruccions d'ús del forn
SONDA DE CARN (SONDA)
La sonda de carn subministrada permet mesurar la temperatura exacta
(fins a 100 °C) durant la cocció per garantir un resultat òptim.
Segons el plat cuinat és possible ajustar la temperatura desitjada a
l'interior de l'aliment.
És molt important col·locar la sonda de manera correcta per obtenir
uns resultats de cocció òptims. Inseriu la sonda amb cura a la zona més
gruixuda de la carn, tot evitant els ossos i el greix (Fig. 1). En el cas de
l'aviram, cal inserir la sonda de costat, al mig del pit i amb cura que la
punta no quedi situada en cap cavitat (Fig. 2).
En el cas de la carn de gruix molt irregular, comproveu que ha quedat ben
cuita abans de treure-la del forn. Connecteu l'extrem de la sonda a l'orifici
situat a la paret dreta de la cambra del forn.
(Fig. 1)
(Fig. 2)
Funció de cocció amb sonda de carn
Un cop inserida la sonda de carn, la temperatura del forn es gestiona segons defineixi la funció
seleccionada, però el procés de cocció finalitzarà quan la temperatura mesurada arribi al valor estimat de
sonda que hagi establert l'usuari.
No hi ha un menú concret per a les funcions de cocció amb la sonda de carn, però sempre es possible
canviar d'una funció tradicional a una «Funció amb sonda de carn». Quan s'insereix la sonda de carn
passa el següent:
quan el forn detecta la sonda de carn, emet un senyal acústic i es visualitza «PROBE» durant 3 segons. A
continuació, la pantalla torna a mostrar la informació actual.
PROBE
Si el regulador de funcions no s'ha girat al mode OFF o Llum, la pantalla mostra informació general sobre
les funcions de cocció i la temperatura definida per a la sonda de carn.
Si la sonda de carn està inserida i es detecta a l'inici d'una funció (preescalfament ràpid, grill, funcions
especials, daurat) sense haver estat habilitada, la cocció no començarà fins que no s'hagi retirat la sonda.
Sona un senyal d'alarma i es visualitza el següent missatge:
REMOV
VE PR
PROBE
Atès que la fi de la cocció depèn de la temperatura definida per la sonda de carn, no és possible
configurar un compte enrere per la funció i, per tant, tampoc no es pot ajustar l'inici diferit.
Un cop seleccionada una funció de cocció, per ajustar la temperatura del forn (part superior dreta de la
pantalla) gireu el regulador +/- i confirmeu el valor amb la tecla
. El valor que s'ha d'ajustar per a la
sonda de carn (part inferior dreta de la pantalla) ja es pot canviar: gireu el regulador +/- i confirmeu amb
la tecla
per iniciar la cocció.
La temperatura del forn i de la sonda de carn es pot modificar en tot moment durant la cocció. Per
canviar la temperatura del forn, gireu el regulador +/-; per canviar la temperatura de la sonda de carn,
premeu la tecla
dos cops, gireu el regulador +/- per fixar el valor i confirmeu amb la tecla
. El
valor predeterminat de la sonda de carn és de 70 °C i pot ajustar-se amb increments mínims d'1 °C.
Quan la sonda de carn és detectada al principi de o durant una funció, s'ometen totes les fases de
preescalfament i s'executa la primera fase de cocció de la funció seleccionada; la bombeta es manté
encesa fins que la sonda de carn s'extreu i ja no es detecta.
Si es retira la sonda durant el funcionament, la pantalla mostra els minuts de cocció i el comptador
n'incrementa el valor fins que l'usuari atura la funció o torna a inserir la sonda de carn.
Quan finalitza la cocció, la paraula «END» parpelleja a la pantalla.
20
Instruccions d'ús del forn
AJUSTAMENTS
Gireu el regulador de funcions fins «CLOCK» per accedir a un submenú que conté cinc ajustaments de
pantalla que es poden canviar.
Rellotge
Gireu el regulador de navegació fins que es visualitzi «CLOCK». Per canviar l'hora, consulteu el paràgraf
anterior (CONFIGURACIÓ DE L'HORA).
Brillantor
Per canviar la brillantor de la pantalla, seguiu aquest procediment:
1. Gireu el regulador de navegació per mostrar «BRIGHTNESS».
: apareix el número 1 a la pantalla.
2. Premeu el botó
3. Feu girar el regulador de navegació per augmentar o disminuir la brillantor i premeu
confirmar-la.
per
So
Per activar o desactivar el senyal acústic, seguiu aquest procediment:
4. Gireu el regulador de navegació per mostrar «SOUND».
per accedir a l'ajustament ON/OFF.
5. Premeu
6. Gireu el regulador de navegació per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó
.
Eco
Amb el mode ECO seleccionat (ON), la pantalla redueix la brillantor i mostra el rellotge quan el forn està
en estat OFF durant 3 minuts. Per veure informació a la pantalla, només heu de prémer un botó o bé
girar un selector.
1. Gireu el regulador de navegació per mostrar «ECO».
per accedir a l'ajustament ON/OFF.
2. Premeu
3. Gireu el regulador de navegació per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó
.
4. Durant una funció de cocció, si el mode Eco està activat, el llum de l'interior del forn s'apagarà al cap
d'1 minut de cocció i es tornarà a activar amb cada interacció de l'usuari.
Potència
1. Per canviar l'ajustament d'absorció de potència, gireu el regulador de funcions fins a «CLOCK» i
seleccioneu «POWER» amb el regulador de navegació.
per accedir a la configuració.
2. Premeu
3. Gireu el regulador de navegació per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó
.
Si us cal més informació, consulteu la secció corresponent del paràgraf INSTAL·LACIÓ, a la pàgina 8.
Idioma
1. Gireu el regulador de navegació per mostrar «LANGUAGE».
per accedir a la configuració.
2. Premeu
3. Gireu el regulador de navegació fins que es mostri l'idioma que desitgeu i, a continuació, premeu el
.
botó de confirmació
21
Instruccions d'ús del forn
NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN
Vegeu la descripció d'aquesta funció al capítol NETEJA i a la taula de funcions de la pàgina 7.
PYRO
COOL
Per activar el cicle de neteja automàtica del forn (piròlisi), procediu de la següent manera:
1. Gireu el regulador de funcions fins a PYRO.
per confirmar la vostra selecció i iniciar el cicle de neteja pirolítica.
2. Premeu el botó
Per seleccionar la funció de piròlisi ECO, gireu el regulador de navegació: el terme ECO apareix a la part
per iniciar el programa més curt.
inferior dreta de la pantalla. Premeu el botó
a la pantalla.
Durant la piròlisi, la porta del forn es bloqueja automàticament i apareix el símbol
La porta romandrà bloquejada un cop acabat el cicle de neteja: el terme «COOL» apareix a la pantalla
per indicar que el forn encara està en procés de refredament. Quan el forn es refreda fins a assolir una
s'apaga i es visualitza «END».
temperatura segura, el símbol
BLOQUEIG DE BOTONS
Aquesta funció es pot fer servir per bloquejar els botons i els selectors del tauler de control.
i
al mateix temps durant 3 segons com a mínim. Quan està activada, les
Per activar-la, premeu
funcions associades als botons queden bloquejades i la pantalla mostra el símbol d'una clau. Aquesta
funció també pot activar-se durant la cocció. Per desactivar-la, repetiu el procediment anterior. Quan la
funció de bloqueig de botons està activada, es pot girar el selector a la posició 0 (zero) per apagar-lo.
Això no obstant, en aquest cas caldrà tornar a ajustar l'anterior funció seleccionada.
22
Taula de descripció de les funcions
COMANDAMENT SELECTOR DE FUNCIONS
OFF
LAMP (LLUM)
DEFROST
(DESCONGELAR)
Per aturar la cocció i desconnectar el forn.
Per encendre i apagar el llum interior del forn.
Per accelerar la descongelació d’aliments. Col·loqueu els aliments
al prestatge del mig. Deixeu el menjar al seu embalatge per evitar
que s’assequi a l’exterior.
Per mantenir el menjar acabat de cuinar calent i cruixent (p. ex.:
WARM KEEPING carn, fregits o flams). Col·loqueu els aliments al prestatge del mig.
La funció no s'activarà si la temperatura del forn és superior a 65 °C
(MANTENIR
CALENT)
SPECIAL
FUNCTIONS
(FUNCIONS
ESPECIALS)
REGULADOR DE NAVEGACIÓ
YOGURT
(IOGURT)
RISING
(FERMENTAR
MASSES)
Per preparar iogurt casolà. Feu servir pots petits de porcellana o
paper o motlles de paper d'alumini.
Cobriu-los amb paper d'alumini abans de ficar-los a dins de
l'aparell. Poseu la safata de degoteig amb els recipients al 1r
prestatge. El forn no s’ha de preescalfar.
Per llevar de manera òptima les masses dolces o salades.
Col·loqueu la massa al 2n prestatge. El forn no s’ha de preescalfar.
Per garantir la qualitat de la llevada, no activeu la funció si el forn
encara està calent després d’un cicle de cocció.
Per coure la carn lentament a 90 °C. Aquesta funció permet una
cocció lenta, que garanteix que el menjar quedi tendre i sucós.
Per a rostits, daureu-los primer a la paella per conservar els sucs
MEAT SLOW
naturals de la carn. Els temps de cocció van de 4 hores per a rostits
COOKING
d'1 kg a 6-7 hores per als de 3 kg. Per obtenir resultats òptims, no
(COCCIÓ LENTA obriu la porta del forn durant la cocció i feu servir un termòmetre
DE CARN)
de cuina per comprovar la temperatura al centre de la carn.
Per coure peix lentament a 85 °C. Aquesta funció permet una
cocció lenta, que garanteix que el menjar queda tendre i sucós.
Gràcies a la temperatura baixa el menjar no queda daurat per fora
FISH SLOW
i el resultat final és semblant a la cocció al vapor. Els temps de
COOKING
cocció van de 2 hores per 300 kg de peix a 4-5 hores per a 3 kg. Per
(COCCIÓ LENTA obtenir resultats òptims, reduïu al mínim el nombre d'obertures de
DE PEIX)
la porta del forn durant la cocció per evitar la dispersió de calor.
Per cuinar peces farcides i carn trossejada en un prestatge. Aquesta
funció utilitza un mode de ventilador suau i discontinu per evitar
que el menjar s’assequi massa. Amb aquesta funció ECO, el llum
es manté apagat durant la cocció i pot encendre’s puntualment
ECO FORCED AIR prement el botó de confirmació. Per utilitzar el cicle ECO i reduir
(VENTILACIÓ
el consum d'energia, no s'ha d'obrir la porta del forn fins que no
FORÇADA ECO) s'hagi acabat la cocció.
Es recomana utilitzar el 3r nivell. El forn no s’ha de preescalfar.
Per cuinar qualsevol plat només en un prestatge. Feu servir el 3r
CONVENTIONAL
prestatge. Per cuinar pizza, pastissos salats i dolços amb farciment
líquid, feu servir el 1r o 2n prestatge. Preescalfeu el forn abans de
(CONVENCIONAL)
col·locar menjar dins.
Per cuinar carn i pastissos amb farciment líquid (dolç o salat) en un
CONVECTION BAKE
sol prestatge. Feu servir el 3r prestatge. Preescalfeu el forn abans
(FORN DE CONVECCIÓ) de cuinar.
23
Taula de descripció de les funcions
COMANDAMENT SELECTOR DE FUNCIONS
AJUSTAMENTS
REGULADOR DE NAVEGACIÓ
BREAD / PIZZA
(PA/PIZZA)
REGULADOR DE
NAVEGACIÓ
FUNCIONS DE
GRILL
REGULADOR DE NAVEGACIÓ
FORCED AIR
(VENTILACIÓ
FORÇADA)
GRILL
TURBO GRILL
CLOCK
(RELLOTGE)
BRIGHTNESS
(BRILLANTOR)
SOUND (SO)
ECO
POWER
(POTÈNCIA)
LANGUAGE
(IDIOMA)
BREAD (PA)
Per cuinar diferents aliments que requereixen la mateixa
temperatura de cocció en dos prestatges al mateix temps
(p. ex.: peix, verdures i pastissos). Aquesta funció permet coure
els aliments sense que se'n barregin les olors. Feu servir el 2n
prestatge si cuineu només en un prestatge.
Si cuineu en dos prestatges, feu servir el 1r i el 4t prestatges un cop
preescalfat el forn.
Per rostir bistecs, kebabs i salsitxes, per coure verdures gratinades
i torrar pa. Col·loqueu el menjar al 4t o 5è prestatge. Quan rostiu
carn, feu servir la safata de degoteig per recollir els sucs de la
cocció. Col·loqueu-la al 3r o 4t prestatge i afegiu-hi mig litre
d'aigua aproximadament. El forn no s’ha de preescalfar. Durant la
cocció, la porta del forn ha de romandre tancada.
Per rostir peces grans de carn (cuixes, rosbif, pollastres). Col·loqueu
els aliments als prestatges del mig. Feu servir la safata de degoteig
per recollir els sucs de la cocció. Col·loqueu-la al 1r o 2n prestatge
i afegiu-hi mig litre d’aigua aproximadament. El forn no s’ha de
preescalfar. Durant la cocció, la porta del forn ha de romandre
tancada. Amb aquesta funció podeu fer servir l'ast, si n'hi ha.
Per configurar la pantalla (idioma, hora, brillantor, volum, estalvi
d'energia).
Per cuinar diferents tipus i mides de pizza i pa. Aquesta funció
conté dos programes amb configuració predefinida. Només cal
indicar els valors desitjats (temperatura i temps) i el forn gestiona
el cicle de cocció de manera automàtica. Col·loqueu la massa al 2n
prestatge un cop preescalfat el forn.
PIZZA
AUTOMATIC OVEN
CLEANING (NETEJA
AUTOMÀTICA DEL
FORN)
Per cremar les esquitxades produïdes durant la cocció amb un
cicle de temperatura extremadament alta (aprox. 500 °C). Hi ha dos
cicles d’autoneteja disponibles: el cicle més complet (PYRO) i un
cicle més curt (ECO). El cicle complet és millor fer-lo servir només
en cas de forns molt bruts, i el cicle breu s'ha de fer servir amb
regularitat.
FAST PREHEATING
(PREESCALFAMENT
RÀPID)
Per preescalfar el forn ràpidament
24
Taula de cocció
Recepta
Pastissos amb
llevat
Pastissos
farcits (pastís
de formatge,
strudel, pastís
de poma)
Galetes/
Cassoletes
Funció
Preescalfa- Prestatge
Temperatura Temps
ment
(des de baix)
(°C)
(min)
SÍ
2/3
160-180
30-90
SÍ
1-4
160-180
30-90
SÍ
3
160-200
30-85
SÍ
1-4
160-200
35-90
SÍ
3
170-180
15-45
Safata de degoteig/safata d’enfornar
SÍ
1-4
160-170
20-45
Prestatge 4: reixeta
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
3
180-200
30-40
Safata de degoteig/safata d’enfornar
30-40
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
Pasta choux
Motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 4: motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastís a la reixeta
Safata de degoteig/safata d’enfornar o
motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 4: motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastís a la reixeta
SÍ
1-4
180-190
SÍ
3
90
110-150 Safata de degoteig/safata d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
130-150
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
Merengues
Pa/Pizza/
Focaccia
Accessoris
SÍ
1-4
90
SÍ
1/2
190-250
15-50
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
Safata de degoteig/safata d'enfornar o
reixeta
SÍ
1-4
190-250
20-50
Pa
SÍ
2
180-220
30-50
Pizza
SÍ
2
220-250
15-30
SÍ
3
250
10-15
SÍ
1-4
250
10-20
SÍ
2-3
180-190
40-55
Motlle de pastís a la reixeta
SÍ
1-4
180-190
45-60
Prestatge 4: motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastís a la reixeta
SÍ
3
190-200
20-30
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Pizza congelada
Pastissos
salats (pastís
de verdures,
quiche)
Vol-au-vents/
Galetes de pasta
de full
Lasanya/Pasta al
forn/Canelons/
Flams
Safata de degoteig/safata d'enfornar
Prestatge 3: safata de degoteig/safata
d’enfornar o reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
1-4
180-190
20-40
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
3
190-200
45-65
Safata de degoteig o safata d'enfornar
sobre la reixeta
25
Taula de cocció
Recepta
Funció
Temperatura Temps
Preescalfa- Prestatge
ment
(des de baix)
(°C)
(min)
Accessoris
Xai/Vedella/
Bou/Porc 1 kg
SÍ
3
190-200
80-110
Safata de degoteig o safata d'enfornar
sobre la reixeta
Pollastre/Conill/
Ànec 1 kg
SÍ
3
200-230
50-100
Safata de degoteig o safata d'enfornar
sobre la reixeta
SÍ
2
190-200
80-130
Safata de degoteig o safata d'enfornar
sobre la reixeta
SÍ
3
180-200
40-60
Safata de degoteig o safata d'enfornar
sobre la reixeta
SÍ
2
180-200
50-60
Safata d'enfornar sobre la reixeta
Torrades
-
5
3 (alta)
3-6
Filets de peix /
bistecs
-
4
2 (mitjà)
20-30
Salsitxes/
Broquetes/
Costelles/
Hamburgueses
-
5
2-3
(mitjà-alt)
15-30
2 (mitjà)
55-70
Gall dindi/Oca
3 kg
Peix al forn/a la
papillota (filet,
sencer)
Verdures
farcides
(tomàquet,
carbassó,
albergínia)
Pollastre rostit
1-1,3 kg
-
Reixeta
Prestatge 4: reixeta (tombeu el menjar
durant la cocció)
Prestatge 3: safata de degoteig amb aigua
Prestatge 5: reixeta (tombeu el menjar
durant la cocció)
Prestatge 4: safata de degoteig amb aigua
Prestatge 2: reixeta (tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si cal)
Prestatge 1: safata de degoteig amb aigua
2
3 (alta)
Prestatge 2: mecanisme de gir de l’ast (si
n’hi ha)
Prestatge 1: safata de degoteig amb aigua
Safata d’enfornar sobre la reixeta (tombeu
35-50
el menjar dos terços durant la cocció si cal)
Safata de degoteig o safata d'enfornar
60-90 sobre la reixeta (tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si cal)
Safata de degoteig/safata d'enfornar
35-55 (tombeu el menjar dos terços durant la
cocció si cal)
Safata de degoteig o safata d'enfornar
10-25
sobre la reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
50-100*
Prestatge 1: safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
45-100*
Prestatge 1: safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar sobre la
reixeta
30-50*
Prestatge 1: safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
60-80
Rosbif poc fet
1 kg
-
3
2 (mitjà)
Cuixa de xai/
Braons
-
3
2 (mitjà)
Patates rostides
-
3
2 (mitjà)
Verdures
gratinades
-
3
3 (alta)
Lasanya i carn
SÍ
1-4
200
Carn amb
patates
SÍ
1-4
200
Peix amb
verdures
SÍ
1-4
180
-
3
200
80-120* Safata de degoteig o paella en suport
-
3
200
50-100* Safata de degoteig o paella en suport
Carns rostides
farcides
Peces de carn
(conill, pollastre,
xai)
ECO
ECO
* Temps de cocció aproximat. Podeu treure el menjar del forn abans o després en funció de les vostres preferències.
26
Receptes provades
(conformes amb normes IEC 60350-1:2011-12 i DIN 3360-12:07:07)
Recepta
Funció
Preescal- Prestatge
fament (des de
baix)
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Galetes de
mantega
Temperatura Temps
(°C)
(min)
Accessoris i observacions*
SÍ
3
170
15-25 Safata de degoteig/safata d’enfornar
SÍ
1-4
150
Prestatge 4: safata d’enfornar
25-35 Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
3
170
20-30 Safata de degoteig/safata d’enfornar
SÍ
1-4
160
Prestatge 4: safata d’enfornar
25-35 Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
2
170
30-40 Motlle de pastís a la reixeta
SÍ
1-4
160
35-45
SÍ
2/3
185
70-90 Motlle de pastís a la reixeta
SÍ
1-4
175
75-95
-
5
3 (alta)
3-6
-
5
3 (alta)
18-30
SÍ
3
180
30-40 Safata de degoteig/safata d’enfornar
SÍ
1-4
160
Prestatge 4: safata d’enfornar
55-65 Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
-
2
190
SÍ
3
170
35-45 Safata de degoteig/safata d’enfornar
SÍ
1-4
160
Prestatge 4: safata d’enfornar
40-50 Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Pastissets
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Pa de pessic
sense greix
Prestatge 4: motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastís a la reixeta
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 Pastissos de
poma
Prestatge 4: motlle de pastís a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastís a la reixeta
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Torrada**
Reixeta
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgueses**
Prestatge 5: reixeta (tombeu el
menjar durant la cocció)
Prestatge 4: safata de degoteig amb
aigua
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Pastís de poma,
pastís en motlle
DIN 3360-12:07 § 6.6
Porc rostit
150-170 Prestatge 2: safata de degoteig
DIN 3360-12:07 annex C
Pastís pla
La taula de cocció suggereix les funcions i temperatures idònies per a obtenir els millors resultats amb tot tipus
de receptes. Per cuinar amb aire calent en un sol nivell, es recomana fer servir el segon prestatge i la mateixa
temperatura suggerida per cuinar amb FORCED AIR (ventilació forçada) en diferents nivells.
* Si no es subministren, els accessoris es poden demanar al Servei postvenda.
** Quan es cuina al grill, es recomana deixar de 3 a 4 cm lliures davant el frontal del grill per facilitar-ne l'extracció.
Les indicacions de la taula no contemplen l'ús de guies lliscants.
Classe d'eficiència energètica (segons EN 60350-1:2013-07)
Feu servir la taula corresponents per dur a terme les proves.
27
Ús recomanat i consells
Com llegir la taula de cocció
La taula indica la millor funció per a qualsevol aliment, per cuinar-lo en un o en més prestatges alhora.
El temps de cocció comença quan s’ha ficat el menjar al forn, sense tenir en compte el preescalfament
(quan calgui). Les temperatures i els temps de cocció són només orientatius i dependran de la quantitat
de menjar i del tipus d'accessori utilitzat. Feu servir els valors recomanats més baixos per començar i, si el
menjar no és prou cuit, augmenteu-ne els valors. Feu servir els accessoris subministrats i preferiblement
motlles i safates de forn de metall i color fosc. També podeu fer servir estris i accessoris de pyrex o
ceràmica, però tingueu en compte que els temps de cocció seran lleugerament més llargs. Per obtenir els
millors resultats, seguiu amb cura els consells de la taula de cocció per triar els accessoris (subministrats)
que s’han de col·locar als diferents prestatges.
Cocció de diferents aliments al mateix temps
Utilitzant la funció de FORCED AIR (ventilació forçada) podeu cuinar alhora diferents aliments que
requereixin la mateixa temperatura de cocció (per exemple: peix i verdures), fent servir diferents
prestatges. Retireu els aliments que requereixen menys temps de cocció i deixeu al forn els que
necessiten més temps.
Postres
–– Cuineu les postres delicades amb la funció convencional en un sol prestatge. Feu servir motlles de
pastissos de metall de color fosc i col·loqueu-los sempre sobre la reixeta subministrada. Per cuinar en
més d’un prestatge, seleccioneu la funció de ventilació forçada i repartiu la posició dels motlles de
pastissos als prestatges de manera que permeti una òptima circulació de l’aire calent.
–– Per comprovar si un pastís que ha de pujar és cuit, inseriu un escuradents de fusta al mig del pastís. Si
l'escuradents en surt net, el pastís està fet.
–– Si feu servir motlles de pastissos antiadherents, no poseu mantega a les vores perquè potser el pastís
no pujarà per igual per les vores.
–– Si el pastís «s'enfonsa» durant la cocció, ajusteu una temperatura inferior la propera vegada, reduïu la
quantitat de líquid de la barreja i barregeu més suaument.
–– Per als dolços amb farciments humits (pastís de formatge o pastís de fruita), utilitzeu la funció
«CONVECTION BAKE» (FORN DE CONVECCIÓ). Si la base del pastís està humida, abaixeu el prestatge i
repartiu molles de pa o de galetes pel fons del pastís abans d'afegir-hi el farciment.
Carn
–– Feu servir qualsevol tipus de safata de forn o de plata de pyrex adequada a la grandària de la peça
de carn que s'ha de cuinar. Per peces grosses rostides, és millor afegir una mica de brou al fons de la
plata, regant la carn durant la cocció per donar-li més sabor. Quan el rostit estigui a punt, deixeu-lo
reposar al forn 10-15 minuts més, o emboliqueu-lo amb paper d'alumini.
–– Quan vulgueu rostir carn, trieu talls amb un gruix similar per obtenir uns resultats de cocció
uniformes. Les peces de carn molt gruixudes necessiten més temps de cocció. Per evitar que es cremi
la carn per fora, abaixeu la posició de la reixeta i mantingueu allunyada la carn del gratinador. Gireu
la carn quan hagin transcorregut dos terços del temps de cocció.
Per recollir els sucs de la cocció es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig litre d'aigua
directament sota el prestatge on està col·locada la carn. Afegiu-hi més aigua quan calgui.
28
Ús recomanat i consells
Consells per a plats cuits amb les funcions tradicionals
Recepta
Prestatge (des de baix)
Temperatura de cocció
recomanada (°C)
Temperatura final
recomanada per a la
sonda de carn (°C)
Rosbif poc fet
2/3
200-220
48
Rosbif normal
2/3
170-190
60
Rosbif molt fet
2/3
170-190
68
Gall dindi rostit
2/3
150-170
75
Pollastre rostit
2/3
200-210
83
Porc rostit
2/3
170-190
75
Vedella rostida
2/3
160-180
68
Ast (només en alguns models)
Feu servir aquest accessori per rostir peces de carn i d'aviram de manera uniforme. Col·loqueu la carn
al mecanisme de gir de l'ast, lligant-la amb cordill de cuinar si es tracta de pollastre, i comproveu que
estigui ben subjecta abans d'inserir l'ast al forat del mecanisme a la part del fons del forn i fent que
descansi sobre el suport corresponent. Per evitar el fum i recollir els sucs, es recomana col·locar una
safata de degoteig amb mig litre d’aigua al primer nivell. L’ast té un mànec de plàstic que s’ha de treure
abans de començar la cocció, i es fa servir al final de la cocció per evitar cremades en treure el menjar del
forn.
Pizza
Greixeu lleugerament les safates per assegurar-vos que la base de la pizza quedi cruixent. Repartiu la
mozzarella per sobre de la pizza quan falti una tercera part del temps de cocció.
Funció de llevar (només en alguns models)
Sempre és millor cobrir la massa amb un drap humit abans de ficar-la al forn. En utilitzar aquesta funció,
el temps de llevada de la massa s'escurça aproximadament un terç respecte al temps de llevada a
temperatura ambient (20-25 °C). El temps de llevada per a 1 kg de massa de pizza és d'aproximadament
una hora.
29
WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. Socio Unico
Viale G. Borghi, 27
21025 COMERIO (Varese) ITALY
Telèfon +39 0332 759111 – Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Imprès a Itàlia
11/15
400010839592
CA
Download PDF

advertising