Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use | Manualzz
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ХОРА Е МНОГО ВАЖНА
Това ръководство и самият уред предоставят важни предупреждения за безопасност, които трябва да бъдат проетени и спазвани през цялото време.
Това е символът за опасност, отнасящ се до безопасността, който предупреждава потребителите за потенциалн рискове за самите тях и за
другите.
Всички предупреждения се предхождат от символа за опасност и следните термини:
ОПАСНОСТ
Показва опасна ситуация, която, ако не се избегне ще причини сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва опасна ситуация, която, ако не се избегне може да причини сериозно нараняване.
Всички предупреждения дават специфични подробности за съществуващ потенциален риск и посочват как да се намали рискът от нараняване, нанасяне
на щети или токов удар, произтичащи от неправилната употреба на уреда. Спазвайте внимателно следните инструкции:
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, преди извършване на каквато и да е инсталационна рбота.
- Инсталирането и поддържката трябва да бъдат извършени от квалифициран техник, в съответствие с указанията на производителя и местните
норми за безопасност. Да не се поправя или заменя, каквато и да е част от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя.
- Заземяването на уреда е задължително по закон.
- Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг за свързване на уреда, веднъж поставен в неговото гнездо, към контакта на
електрозахранването.
- За инсталиране в съответствие с текущите норми за безопасност, трябва да бъде използван изключвател на всички фази с минимална междина
на контактите 3 мм.
- Не използвайте разклонители или удължители.
- Не дърпайте захранващия кабел, когато изваждате щепсела от контакта.
- След инсталирането, електрическите компоненти трябва да бъдат достъпни за потребителя.
- Не докосвайте уреда с която и да е влажна част на тялото и не работете с него, когато сте с боси крака.
- Този уред е предназначен единствено за използване като домакински уред за готвене на храна. Не е позволен икакъв друг вид употреба (напр.:
отопление на помещения). Производителят отхвърля цялата отговорност във възка с неуместна употреба или неправилна настройка на органите
за управление.
- Използването на този уред не е разрешено на лица (включително и деца) с намалени физически, сензориални и умствени способности, или нямащи
опит и/или познания за уреда, освен ако те не са обучени да използват уреда т лица, отговарящи за тяхната безопасност.
- Достъпните части на уреда могат да станат много горещи по време на употреба. Малки деца трябва да се пазят далеч от уреда и да се наблюдават,
за да се осигури, че те не играят с него.
- По време на употреба и след това, не докосвайте нагревателите или вътрешните повърхности на уреда - опасност от изгаряне. Да не се позволява
уредът да влезе в контакт с дрехи и други запалими материали, докато не се хладят достатъчно всички компоненти.
- В края на готвенето обърнете внимание, когато отваряте вратата на уреда, оставете топлият въздух или парат да излязат постепенно, преди да се
приближите до фурната. Когато вратата на уреда е затворена, излиза горе въздух от отворите над командното табло. Не покривайте вентилационните
отвори.
- Използвайте ръкавици за фурна при изваждане на съдове и принадлежности, внимавайте да не докоснете нагревтелите.
- Не поставяйте запалими материали във фурната или в близост до уреда: може да избухне пожар, ако уредът се включи неумишлено.
- Не затопляйте и не гответе запечатени буркани или кутии в уреда. Акумулиралото се налягате вътре в буркана, може да причини избухване на същия,
нанасяйки щети на уреда.
- Не използвайте кутии, изработени от синтетични материали.
- Прегрети мазнини и олио, се възпламеняват лесно. Винаги бъдете бдителни, когато готвите храни богати на мазнини и олио.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на изсушаване на храна.
- Ако използвате алкохолни напитки, когато готвите (напр. ром, коняк, вино), не забравяйте, че алкохолът се изпрява при висока температура.
Като последица от това, съществува опасност от възпламеняване на отделените т алкохола пари, при влизане в контакт с електрическия нагревател.
Изхвърляне на боклука на домакински уреди
-
Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. Изхвърлете ги в съответствие с местните норми
за изхвърляне на отпадъци. Преди изхвърляне на боклука отрежете захранващият кабе.
За допълнителна информация относно третиране, получаване обратно и рециклиране на този електрически домаински уред, се обърнете
към местната управа, компетентна по въпроса, към службата, занимаваща се с извозването на домакински отпадъци, или магазина, от където сте
закупили уреда.
BG130
ИНСТАЛИРАНЕ
След разопаковане на фурната, се уверете, че тя не е била повредена при транспортирането и, че вратата на фуната се затваря правилно.
В случай на проблеми, контактувайте дилъра или най-близкия за Вас Сервиз за поддържка. За да предотвратите каквато и да е повреда по време
на инсталирането, само свалете фурната от нейната полистироловата пяна.
ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО ЗА ВГРАЖДАНЕ
•
•
•
•
Шкафовете с директен контакт с фурната трябва да са устойчиви на топлина (мин. 90°C).
Извършете всичката работа свързана с рязането на шкафа, преди да поставите фурната в нишата и внимателно остранете всичка дървени отломки
и стърготини.
След инсталирането, долната част на фурната не трябва да бъде повече достъпна.
За правилна работа на уреда, не покривайте минималната междина между работният плот и горният ръб на фурнаа.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Уверете се, че захранващото напрежение посочено на табелката с данни на уреда е същото, като напрежението на мрежата. Табелката с данни е поставена
на предния край на фурната (видима, когато вратата е отворена).
• Замяната на захранващия кабел (тип H05 RR-F 3 x 1.5 мм2), трябва да бъде извършена от квалифициран електротехник. Свържете се с оторизиран
Сервизен център.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Преди употреба:
-
Свалете защитните картони, защитния филм и залепващите се етикети от принадлежностите.
Извадете принадлежностите от фурната и я загрейте на 200° за около един час, за да елиминирате миризмата и пушека от изолиращите материали
и защитни смазки.
По време на употреба:
-
Не поставяйте тежки предмети на вратата, тъй като те може да я повредят.
Не се дръжте за вратата или не закачвайте нищо на дръжката.
Не покривайте вътрешността на фурната с алуминиево фолио.
Не сипвайте вода вътре в гореща фурна; това може да повреди покритието от емайл.
Не влачете тенджери или тигани по дъното на фурната, тъй като това може да повреди покритието от емайл.
Уверете се, че електрически кабели на други уреди не влизат в контакт с части на фурната или не се заплитат ъв вратата.
Да не се излага фурната на атмосферни агенти.
СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърляне на опаковъчните материали
Опаковъчният материал може да се рециклира 100% и е маркиран със символа за рециклиране ( ). Затова различните части на опаковката не трябва
да се изхвърлят с битовите отпадъци, а на съответните мета, указани в разпоредбите на местните органи.
Изхвърляне на продукта
-
Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2002/96/ЕО „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ (WEEE).
Като се погрижи това изделие да бъде изхвърлено по правилен начин, потребителят допринася за предотвратявне на възможни негативни
последствия за околната среда и здравето.
-
Символът
поставен на изделието или придружаващите документите показва, че това изделие не бива да се третира като битов отпадък,
а трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно обоудване.
Икономия на енергия
-
Загрявайте предварително фурната, само ако е посочено в таблицата за готвене или Вашите рецепти.
Използвайте тъмни лакирани или емайлирани форми за печене, тъй като те поглъщат топлината по-добре.
Изключете фурната 10/15 минути преди изтичане на настроеното време за готвене. Храна нуждаеща се от продължиелно готвене, ще продължи да
се пече дори и след изключването на фурната.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
-
Тази фурна, която е предназначена за съприкосновение с хранителни продукти, съответства на Европейската нормативна уредба ( ) № 1935/2004
и е проектирана, произведена и продавана в съответствие с изискванията за безопасност на директива „Ниско напрежение“ 2006/95/ЕО
(която заменя 73/23/ЕИО и последващите изменения и допълнения), както и изискванията за защита на директива „EMC“ 2004/108/ЕО.
BG131
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Фурната не работи:
•
•
Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е с включено електрозахранване.
Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е изчезнал.
Вратата няма да се отвари:
•
•
Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е изчезнал.
ВАЖНО: по време на самопочистване, вратата на фурната не се отваря. Изчакайте докато тя се деблокира автоматично (ижте параграф
„Цикъл на почистване на фурни с Функция пиролиза“)
Електронният програматор не работи:
•
Ако дисплеят покаже буквата „ “ последвана от число, контактувайте най-близкият за Вас Сервиз за поддържка. В този случай укажете номера,
който е посочен след буквата „ “.
СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА
Преди да се обадите в Сервиза за поддръжка:
1. Вижте дали сте в състояние да разрешите проблема сами с помоща на предложенията дадени в „Упътване за отстраняване на неизправности“
2. Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността продължава да съществува.
Ако, след като извършите горепосочените проверки, повредата не е отстранена, свържете се с най-близкия Сервиз за поддръжка.
Посочете:
• кратко описание на неизправността;
• типа и модела на фурната;
• сервизния номер (числото след думата Service на табелката с данни), разположен на десния ръб на отвора на фурнаа (вижда се, когато вратичката
на фурната е отворена). Сервизният номер е посочен и в гаранционната книжка;
• пълния си адрес;
• телефонния си номер.
Ако се налагат някакви поправки, моля свържете се с оторизиран Сервиз за поддържка (за да бъдете сигурни, че ще бъдат използвани оригинални
резервни части и поправките ще бъдат извършени првилно).
ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-
Не използвайте оборудване, което извършва почистване с пара.
Почиствайте фурната само когато тя е изстинала.
Преди обслужване изключете фурната от електрическата мрежа.
Външен изглед на фурната
ВАЖНО: да не се използват детергенти, които съдържат корозивни химикали или абразивни почистващи препаати. Ако някой от тези
продукти влезе неумишлено в контакт с уреда, почистете незабавно с влажна кърпа.
• Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако е много мръсна, използвайте разтвор от вода и няколко капки препарат за миене на чинии.
Завършете със суха кърпа.
Вътрешност на фурната
ВАЖНО: не използвайте абразивни гъби или метални стъргалки или тел за търкане. С времето, те могат да разрушат емайлираната
повърхност и стъклото на вратата на фурната.
• След всяка употреба, оставете фурната да се охлади и след това я почистете, за предпочитане, докато е все ощ топла, с цел да се отстрани натрупалата
се мърсотия и петна от остатъци от храна (напр. храна с високо захарно съдържание).
• Използвайте маркови продукти за почистване на фурна и следвайте инструкциите на производителя.
• Почистете стъклото на вратата с подходящ течен детергент. Вратата на фурната може се свали, за да се улесни почистването (виж ПОДДЪРЖКА).
• Горният нагревател на грила (виж ПОДДЪРЖКА), може да бъде свален надолу (само при някои модели), за да се почисти покрива на фурната.
ЗАБЕЛЕЖКА: по време на продължително готвене на храни с високо съдържание на вода (напр. пица, зеленчуци и т.н.), може да се
образува кондензат отвътре на вратата и около уплътнението. Когато фурната е студена, почистте вътрешната страна на вратата с кърпа
или гъба.
Принадлежности:
•
•
Веднага след употреба, накиснете принадлежностите във вода с продукт за миене, като ги пипате с ръкавици за фурна, ако са все още горещи.
Остатъците от храна могат да се премахнат със специална четка или с гъба.
BG132
Почистете задната стена на каталитичните странични панели на фурната (ако има такива):
ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни детергенти, груби четки, тел за търкане или спрейове за фурна, които могат
да повредят каталитичната повърхност и да разрушат самопочистващите се свойства.
• Включете фурната празна с активирана Функция за готвене с вентилатор при 200°C, за около един час.
• След това оставете уреда да се охлади, преди да отстраните с гъба, какъвто и да е остатък от храна.
ПОДДЪРЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-
Използвайте защитни ръкавици.
Уверете се, че фурната е студена, преди извършването на следните операции.
Преди обслужване изключете фурната от електрическата мрежа.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА
За да свалите врата:
1. Отворете напълно вратата.
2. Повдигнете застопоряващите елементи и ги избутайте напред, докъдето се движат (Фиг. 1).
3. Затворете вратата докъдето се движи (А), повдигнете я нагоре (В) и я завъртете (С), докато тя се освободи (D) (Фиг. 2).
За да поставите отново врата:
1.
2.
3.
4.
Закачете пантите в техните места.
Отворете напълно вратата.
Свалете надолу отново двата застопоряващи елементи.
Затворете вратата.
Фиг. 1
Фиг. 2
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ (САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)
1. Свалете решетките на държачите на страничните принадлежности (Фиг. 3).
2. Издърпайте нагревателя малко (Фиг. 4) и го свалете надолу (Фиг. 5).
3. За да поставите нагревателя отново, повдигнете го, издърпайте го леко към вас, уверете се, че той се блокира на страничните опори.
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
BG133
СМЯНА НА КРУШКАТА НА ФУРНАТА
За да смените задната крушка (ако има такава):
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Развийте капака на крушката (Фиг. 6), сменете крушката (виж забележка за типа на крушката) и завийте обратно н място капака на крушката (Фиг. 7).
3. Свържете отново фурната към електрическата мрежа.
Фиг. 6
Фиг. 7
ЗАБЕЛЕЖКА: - Използвайте само крушки с нажежаема жичка 25-40 W/230 V тип E-14, T300°C или халогенни крушки 20-40 W/230 V тип G9 T300°C (в зависимост от
модела).
- Крушките могат да се вземат от нашият Сервиз за поддържка.
ВАЖНО: - не използвайте фурната, без да сте поставили на място капачето на крушката.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ, ВИЖТЕ ПАРАГРАФА ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИНСТАЛИРАНЕТО
1
3
2
6
5
11
4
7
10
9
8
1. Командно табло
2. Горен нагревател/грил
3. Охладителна система (ако има такава)
4. Табелка с данни (да не се сваля)
5. Осветление
6. Вентилационна система, използвана при печене (ако има такава)
7. Въртящ се шиш (ако има такъв)
8. Долен нагревател (не се вижда)
9. Врата
10. Позиция на рафтовете
11. Задна стена
ЗАБЕЛЕЖКА: - В края на печенето, след изключване на фурната, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи за известно време.
BG134
СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(за принадлежности доставени с фурната, отнесете се до техническата карта на изделието)
Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 7
Фиг. 8
6a
6b
Фиг. 5
Фиг. 6
Фиг. 9
Тава за отцеждане (Фиг. 1)
За събиране на мазнина и късчета от храна, когато е поставена под скарата, или като тава за печене на месо, пле и риба и т.н., с или без зеленчуци. Налейте
малко вода в тавата за отцеждане, за да намалите дима и пръскит мазнина.
Тава за сладкиши (Фиг. 2)
За печене на бисквити, торти и пици.
Скара (Фиг. 3)
За печене на скара или като рафт за тенджери и тигани, форми за торти/кейкове и други готварски съдове. Скарта може на бъде поставена на наличното
ниво. Скарата може също да бъде поставена с нейната извивка насочена нагоре или надолу.
Панели на каталитична страна (Фиг. 4)
Тези панели имат микропоресто покритие, което поглъща пръските мазнина. Препоръчва се за извършване на автоматичен цикъл на почистване, след
печене на особено мазна храна (виж ПОЧИСТВАНЕ).
Въртящ се шиш (Фиг. 5)
Използвайте въртящият шиш, както е показано на Фиг. 9. Също прегледайте за съвет раздел „Препоръчано използване и съвети“.
Комплект „Съдове за грил“ (Фиг. 6)
Този комплект включва скара (6a) и емайлиран съд (6b). Тази комплект трябва да бъде поставен на скарата (3) и изплзван с Функцията Грил/Скара.
Маслен филтър (Фиг. 7)
Използвайте само за особено мазно готвене. Закачете го на задната стена на отделението на фурната, противоположно на вентилатора. Той може да бъде
почистен в съдомиялна машина и използван с Функцията Готвене с вентилатор.
Плъзгащи се рафтове (Фиг. 8)
Това позволява на скарите и тавите за отцеждане да бъдат изтеглени наполовина навън по време на готвене. Подходящи за всички принадлежности, те
могат да бъдат почистени в съдомиялна машина.
BG135
ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО
2
3
1. Копче за избор на функция
2. Електронен програматор
3. Копче на термостата
КАК РАБОТИ ФУРНАТА
Електронен таймер
Таймер (Брояч на минути)
Блокиране на вратичката
Display
1.
2.
3.
4.
5.
Копче за избор на функция
Бутон за настройване („set“)
3 Бутон аз потвърждаване („ok“)
Бутони за промяна на времето („-“ „+“)
Копче на термостата
Индикатор на
температурата
Времетраене
на готвенето
Час на завършване
на готвенето
Включване на фурната
След включване на фурната в електрическата мрежа или след спиране на тока, на дисплея се показва.
Избиране и сверяване на часовника:
1. Натиснете „ok“. На дисплея мига часът.
2. Натиснете бутона „-“ или „+“, за да настройте часа.
3. Натиснете „ok“ и „-“ или „+“, за да настройте минутите.
4. Натиснете бутона „ok“, за да потвърдите.
За да промените часа:
Натиснете и задръжте „ok“ в продължение на 2 секунди, докато времето започне да мига на дисплея. Повторете операциите, описани по-горе.
Избор на функция на готвене:
1. Завъртете копчето на (1) на избраната функция:
2. Завъртете копчето на (5), за да изберете температурата.
3. Натиснете бутона „ok“, за да потвърдите; фурната ще включи. Индикаторът
до
, се изключва, когато се достигне избраната температура.
За промяна на температурата:
1. Завъртете копчето (5) и изберете желаната температура.
ВАЖНО: За анулиране на каквото и да е избиране, натиснете бутон (1) до „0“. Или натиснете „ok“, за да изключите фурната, като запазите
функциите, избрани преди това.
Избор на времетраенето на готвене:
Изберете времетраенето на готвенето (налично с всяка функция, с изключение на специалните функции), за да влючите фурната за посочения период от
време. В края на посоченото време, фурната ще се изключи автоматично. Максималното време на програмиране на готвене е 6 часа.
1. Задайте функцията и температурата (вж. раздела: Избор на функция на готвене“) до точка 2, без да потвърдите чрез бутона „ok.
2. Натиснете „set“ (индикаторът на дисплея до символа за времетраене на готвенето светва
) и в рамките на 8 минути пристъпете към
избиране на желаното време на готвене, като използвате бутони „-“ или „+“.
3. Потвърдете избирането, чрез натискане на „ok“; фурната включва и на дисплея се появява времето, оставащо до края на готвенето.
4. За да промените избраната преди това температура, завъртете копчето (5).
За да се върнете към визуализиране на оставащото време на готвене, изчакайте 5 секунди.
BG136
Появяване на
на дисплея:
След изтичане на зададеното време, се чува звуков сигнал и
се появява на дисплея.
Фурната се изключва автоматично.
За да промените времетраенето на готвенето, използвайте бутон „-“ или „+“. Върнете се на точка 3 в главата „Избор на времетраене на готвене“.
1. Завъртете копчето (1) на „0“.
На дисплея се появява отново точното време.
За да увеличите времетраенето на готвенето, използвайте бутон „-“ или „+“.
Избор на часа на завършване на готвенето
Тази операция позволява предварително да се задава часът на завършване на готвенето. Максималното време н програмиране е 23 часа и 59 минути.
1. Продължете, като следвате точки 1 и 2 от главата „Избор на времетраенето на готвене“.
2. Натиснете бутона „set“, за да нагласите часа на завършване на готвенето: светва индикаторът срещу символа .
3. Настройте часа на завършване на готвенето, като използвате бутон „-“ или „+“.
4. Натиснете бутона „ok“, за да потвърдите часа на завършване на готвенето.
Фурната автоматично се включва в часа на завършване на готвенето, минус времетраенето на готвенето:
индикаторите на дисплея над символите
ще светнат.
Таймер (Брояч на минути)
Броячът на минути може да се използва само при изключена фурна и позволява настройване на максимално време 6 часа.
За да настроите брояча на минути:
1. Оставете копчето (1) на „0“. На дисплея се появява точното време.
2. Натиснете бутона „set. Индикаторът се включва срещу символа .
Използвайте бутоните„-“ или „+“, за да настройте желаното време.
3. Натиснете бутона „ok“, за да потвърдите избора.
След изтичане на настроеното време:
Прозвучава звуков сигнал и
мига на дисплея.
Натиснете бутона „ok“: Звуковият сигнал прекъсва. На дисплея се появява отново точното време.
Блокиране на вратичката
:
1. С копчета (1) и (5) настройте на „0“, натиснете бутони „ok“ и - едновременно за 3 секунди. Индикаторът
2. Функциите на фурната няма да работят, докато е активирана функцията „Блокиране на вратичката“.
3. За да я изключите, повторете посочената последователност до точка 1.
до символа се включва
.
ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА
ФУНКЦИЯ
OFF
КРУШКА
ОПИСАНИЕ
За прекъсване на готвенето (печенето) и изключване на фурната.
Включване на вътрешната КРУШКА на фурната.
Функцията е подходяща за готвене на всякакви видове ястия на един рафт. Загрейте предварително фурната до
еланата температура и поставете храната в нея, когато е достигната желаната температура. Препоръчва се, да се
СТАТИЧНО ГОТВЕНЕ
използва втори или трети рафт за готвене. Тази Функцията е също подходяща за готвене на замразени храни;
следвайте инструкциите на опаковката на храната.
За печене на торти с течна плънка (сладки или солени храни) на едно ниво. Тази Функцията е също подходяща за
КОНВЕКЦИОННО
отвене на две нива. Ако е необходимо, се препоръчва да се сменя положението на храните, за да се получи поПЕЧЕНЕ
хомогенно изпичане.
За приготвяне на пържоли, шишчета, наденици, печени зеленчуци и за препичане на хляб. Загрейте предварително
фурната в продължение на 3-5 мин. По време на печенето, вратата на фурната трябва да остане затворена. Когто
ГРИЛ
печете месо, налейте малко вода в тавата за събиране на капеща мазнина (поставена на първото ниво), за да се
намали дима и пръските от мазнина. Препоръчва се по време на печене, месото да се завърта.
За приготвяне на големи парчета месо (ростбиф, печено). По време на печенето, вратата на фурната трябва да остане
ТУРБО ГРИЛ
затворена. Когато печете месо, се препоръчва да налейте малко вода в тавата за събиране на капеща мазнна,
поставена на първото ниво. Това ще намали дима и пръските от мазнина. Завъртете месото по време на готвене.
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Тази функция може да бъде използвана за бързо размразяване на храна при стайна температура. Оставете храната в
опаковката й, за да предотвратите изсъхване.
BG137
ТАБЛИЦА ЗА ПЕЧЕНЕ
Рецепта
Функция Предварително Рафт
загряване
(отдолу)
Температура
(°C)
Време Принадлежности
(мин)
Кейкове замесени с мая
Да
2
160-180
35-55 Скара + форми за торта/кекс
Бисквити / Флан
Да
3
170-180
15-40 Тава за сладкиши
Кръгли кифли Choux
Да
3
180
30-40 Тава за сладкиши
Vols-au-vent / Тесто за сладкиши
Да
3
180-200
20-30 Тава за сладкиши
Целувки
Да
3
90
120-130 Тава за сладкиши
Агнешко / телешко / говеждо /
свинско
Да
2
190-200
90-110
Тава за отцеждане или скара +
„пирекс“ тава
Пиле / заек / патица
Да
2
190-200
65-85
Тава за отцеждане или скара +
„пирекс“ тава
Пуйка / гъска
Да
2
190-200
140-180
Тава за отцеждане или скара +
„пирекс“ тава
Печена риба / en papillote
(филе, цяла)
Да
2
180-200
50-60
Тава за отцеждане или скара +
„пирекс“ тава
Лазаня / Паста на фурна /
Канелони / Флан
Да
2
190-200
45-55 Скара + пирекс тава
Хлебчета / Фокача
Да
2
190-230
15-50
Тава за отцеждане или тава за
сладкиши
Пица
Да
2
230-250
7-20
Тава за отцеждане или тава за
сладкиши
Тостове
Да
4
200
2-5
Скара
Зеленчуков гратин
Да
3
200
15-20 Скара + пирекс тава
Риба на скара филе и риба на
парчета
Да
3
200
30-40 Скара + „пирекс“ тава
Грил + тавата за отцеждане с
вода на 1-ви рафт, обърнете при
30-50
изтичане на половината от
времето за готвене
Наденица / кебабчета / ребърца
/ хамбургери
Да
4
200
Пълнени пайове (пита
кашкавал, щрудел, ябълков
пай)
Да
1
180-200
50-60
Месо & картофен пай
(зеленчуков пай, киш)
Да
1
180-200
35-55 Скара + форми за торти/кейкове
Пълнени зеленчуци (домати,
чушки, тиквички, патладжан)
Да
2
180-200
40-60 Скара + „пирекс“ тава
Mеса & картофен пай
(зеленчуков пай, киш)
Да
1/ 3
180-190
Грил +тиган, сменете нивата при
45-55 изтичане на половината от
времето за готвене
BG138
Тава за отцеждане или скара +
„пирекс“ тава
Рецепта
Функция Предварително Рафт
загряване
(отдолу)
Температура
(°C)
Време Принадлежности
(мин)
Тава за сладкиши +тавата за
отцеждане, сменете нивата при
изтичане на половината от
времето за готвене
Тава за сладкиши +тавата за
отцеждане, сменете нивата при
изтичане на половината от
времето за готвене
Тава за сладкиши +тавата за
отцеждане, сменете нивата при
изтичане на половината от
времето за готвене
Тава за сладкиши +тавата за
отцеждане, сменете нивата при
изтичане на половината от
времето за готвене
Малки пици / Фокача
Да
1/3
230-250
12-30
Бисквити / Флан
-
1 /3
170-180
20-40
Панделки
-
1/ 3
180
35-45
Vols-au-vent / Тесто за сладкиши
-
1/ 3
180-200
20-40
Пиле печено
-
2
200
55-65
Картофи на фурна
-
3
200
45-55 Тава за отцеждане
Говеждо печено недопечено
-
3
200
30-40
Агнешка плешка / джолан
-
2
200
55-70 Грил + Тава за отцеждане
BG139
Грил + тавата за отцеждане с
вода на 1-во ниво
Грил + тавата за отцеждане с
вода на 1-во ниво
ЗАБЕЛЕЖКА: температурите и времената на готвене са ориентировъчно валидни за 4 порции.
ПРЕПОРЪЧАНО ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪВЕТИ
Как да се чете таблицата за готвене
Таблицата показва най-подходящата функция за използване за всяка посочена храна, която се пече на едно или повече нива по едно и също време. Времената за
готвене започват от момента, в които храната се поставя във фрната, като се изключи предварителното загряване (където се изисква). Температурите и времената за
готвене са само за упътване и ще зависят от количеството на храната и типа на използваната принадлежност. В началоо използвайте най-ниските препоръчани
стойности, ако храната не е опечена достатъчно, след това преминете към по-високи стойности. Използвайте доставените принадлежности и за предпочитане са тъмно
оцветените метални форми за торти/кейкове и тави за фурна. Можете да използвате също тигани и принадлежности от пирекс ил каменни такива, но имайте предвид,
че времената за готвене ще бъдат малко по-дълги. За постигане на най-доби резултати, следвайте съветите дадени в таблицата за готвене за избор на принадлежности
(доставени), коит могат да бъдат поставени на различни нива. Когато готвите храна, която съдържа много вода, загрейте предварително фурната.
Готвене на различни храни по едно и също време
Използвайки функцията „КОНВЕКЦИОННО ПЕЧЕНЕ“ (ако има такава), Вие можете да готвите по едно и също време рзлични храни, които изискват една и
съща температура на готвене (например: риба и зеленчуци), използвайки рзлични нива. Свалете храната, която изисква по-малко време за готвене и
оставете във фурната храната, която изисква по-дълго време за готвене.
Сладкиши
-
Гответе деликатни десерти с конвенционалната функция, само на един рафт. Използвайте тъмни метални форми за торти/кейкове и винаги ги
поставяйте на доставената скара. За да печете на повече от един рафт, изберете фнкцията форсиран въздух и разположете шахматно формите за
торти/кейкове на рафтовете, помагайки по такъв ачин на оптималната циркулация на горещия въздух.
За да проверите дали надигащият се кейк се пече, поставете дървена клечка за зъби в центъра на кейка/тортат. Ако клечката за зъби излезе чиста,
кейка/тортата е готов/а.
Ако използвате не залепващи се форми за кейкове/торти, не мажете с масло ръбовете, тъй като кейка/тортата може да не се надигне равномерно
около ръбовете.
Ако кейкът/тортата „слегне“ по време на печенето, следващият път задайте по-ниска температура, евентуално намалете количеството на течността в
сместа и смесвайте по-нежно.
За сладкиши с влажни плънки (сметанови или плодови торти), използвайте функцията „КОНВЕКЦИОННО ПЕЧЕНЕ“ (ако има такава). Ако основата на
кейка/тортата е наквасена, свалете рафта на по-долно ниво и преди да прибаите плънката, напръскайте основата на кейка/тортата с галета от хляб
или галета от бисквити.
Месо
-
Използвайте какъвто и да е вид тави за фурна или тави от пирекс, подходящи за размера на парчето месо, което трябва да се пече. За печене на
големи парчета месо, най-добре е да прибавите малко бульон на дъното на тигана, поливайки със сос месото по време на печене, за да придадете
вкус. Когато месото е опечено, оставете го въ фурната за около 10-15 минути или го обвийте в алуминиево фолио.
- Когато искате да печете месо на скара, изберете парчета с равномерна дебелина, с цел да се постигне равномено опичане. Много дебели парчета месо
изискват по-дълго време за печене. За да предпазите месото от изгаряне отвън, свалете скарана на по-долно ниво, като поддържате храната далеч от
грила. Обърнете месото при изтичане на две трети от времето за готвене.
За да съберете отделените сокове по време на готвене, се препоръчва да поставите тава за отцеждане с половин литър вода под грила, на който е поставено
месото. Долейте, когато е необходимо.
Въртящ се шиш (само при някои модели)
Използвайте тази принадлежност за равномерно печене на големи парчета месо и птици. Поставете месото на шиша, завържете го с канап, ако е пиле и проверете дали е
закрепено здраво преди да вмъкнете шиша в мястото раположено на предната стена на фурната и го облегнете на съответната опора. За да предотвратите пушене и за да
съберете соковете отделени по време на готвене, се препоръчва да поставите тава за отцеждане с половин литър вода на първото ниво. Шишът е снабден с пластмасова
дръжка, която трябва да се свали преди започване на печенето и да се използва в края на печенето, за да се избегне изгаряне, когато се изважда храната от фурната.
Пица
Намажете леко тавите за печене с мазнина, за да се гарантира, че пицата има хрупкава основа. Разнесете моцарелата по пицата при изтичане на две трети
от времето за готвене.
Функция за втасване (налична само при някои специални модели)
Винаги е най-добре да покриете тестото с влажна кърпа, преди да го поставите във фурната. Времето за втасване на тестото с тази функция е намалено с
приблизителна една трета в сравнение с втасването при стайна темпратура (20-25°C). Времето за втасване на 1 кг тесто за пица е около един час.
BG140

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement