Whirlpool IL A1.UK Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Whirlpool IL A1.UK Instruction for Use | Manualzz
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Ingebruikneming van het apparaat
1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt
gestoken is het apparaat gewoonlijk van te voren
in de fabriek afgesteld op een temperatuur van
5°C. Als op display A slechts één lichtpuntje
verschijnt (stand-by-stand), druk dan op de
inschakelknop B
3. Als het apparaat op deze manier gestart is, is het
vak voor vlees en vis in werking. De temperatuur
van het koelvak is in de fabriek van te voren
ingesteld op de middelste stand
B
Instelling van de temperatuur van het koelvak
Als u de temperatuur in het koelvak wilt veranderen
moet u op de knop (C) drukken om de temperatuur
op cyclische wijze te selecteren (zie
productinformatieblad)
A
F
Opmerking:
De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee
de deur geopend wordt, het plaatsen van warme
gerechten en een verkeerde plaatsing van het
apparaat kunnen van invloed zijn op de interne
temperatuur van de koelkast die af kan wijken van de
temperatuur die aangegeven is op het paneel
Uitschakeling van het apparaat
Als het apparaat lange tijd niet gebruikt gaat worden,
kunt u het uitschakelen door op knop (B -Stand-by)
te drukken, of door de stekker uit het stopcontact te
trekken.
Alarm koelkastdeur open
Het apparaat waarschuwt als de deur onbedoeld
open blijft staan met een geluidssignaal en het
knipperen van de binnenverlichting. Het alarm wordt
2 minuten nadat de deur open is blijven staan
geactiveerd en gaat uit als de deur gesloten wordt.
Als de deur langer dan 2 minuten open moet blijven
staan, kan het alarm uitgeschakeld worden door op
toets (F) te drukken; het alarm wordt weer
geactiveerd als de deur na 2 minuten nog steeds open
staat
Blokkering van het toetsenbord
Om te voorkomen dat er per ongeluk keuzes
gemaakt worden (indrukken van toetsen door
contact met pakjes en/of levensmiddelen, of door
kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door
gedurende ongeveer 3 seconden tegelijk op de
toetsen (F) en (D) te drukken. De inschakeling van de
blokkering wordt aangegeven door het gedurende
ongeveer 5 seconden knipperen van de letter L op
het display. Als de toetsen geblokkeerd zijn, is het
niet mogelijk om instellingen te wijzigen. Als in deze
toestand een willekeurige toets wordt ingedrukt, gaat
de letter L op het display gedurende 5 seconden
knipperen.
Om het toetsenbord te deblokkeren gedurende
ongeveer 3 seconden tegelijk op de toetsen (F) en
(D) drukken.
29
G
H
C
E
D
Bewaren van levensmiddelen in de koelkast:
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding te
zien is:
A Gekookt voedsel
B Groenten
C Vis, vlees
D Fruit en groenten
E Flessen
F Kaas
Opmerking:
• De levensmiddelen moeten worden afgedekt
om te voorkomen dat ze uitdrogen
• De afstand tussen de schappen en de achterste
binnenwand van de koelkast zorgt voor een
vrije luchtcirculatie
• Zet de levensmiddelen niet tegen de
achterwand van het koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog
warm zijn
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders
Let op:
Het bewaren van groenten met een hoog
watergehalte kan condensvorming
veroorzaken op de glazen schappen; dit heeft
geen invloed op het correct functioneren van
het apparaat.
30
HET GEBRUIK VAN HET VAK VOOR VIS EN
VLEES (indien aanwezig)
Het apparaat heeft een vak dat speciaal ontwikkeld
is voor het bewaren van Vlees en Vis.
Daarom is de temperatuur in dit vak lager dan in
de rest van het koelvak.
Zodoende kan de conservering van vers voedsel
(vlees en vis) aanzienlijk worden verlengd, zonder
dat het hoeft te worden ingevroren en zonder de
voedingswaarden en de oorspronkelijke versheid
aan te tasten.
De optimale temperatuur in het vak voor vlees en
vis is gegarandeerd als deze op de gemiddelde
waarde is ingesteld.
Het wordt afgeraden om in dit vak fruit of
groenten te bewaren aangezien de temperatuur
ook onder de 0°C kan zakken en dan zou het
vocht in de levensmiddelen kunnen bevriezen.
B
A
F
Temperatuurindicator
• De temperatuur in het vak wordt weergegeven
door een indicator die op het deurtje van het
vak zit (Fig.1)
• Het gekleurde segment geeft het ideale
temperatuurbereik aan voor het bewaren van
vlees en vis
• Het duurt ongeveer een uur voordat de
temperatuur in het vak gestabiliseerd is.
G
H
C
E
D
Fig. 1
Let op:
De temperatuur van het vak voor vlees en vis
hangt samen met de temperatuur van het koelvak.
Daarom moet u, als de temperatuurindicator van
het vak in de sector
staat, op knop (C) drukken
om de temperatuur van de koelkast te
veranderen. Vervolgens wordt de temperatuur van
het vak voor vlees en vis gecorrigeerd.
Het vak verwijderen
Als u de koelkast wilt gebruiken zonder het vak
voor vlees en vis, gaat u als volgt te werk:
1. Verwijder de afdekplaat van het vak door de
klemmen op de onderkant (zie Fig. 3) los te
maken.
2. Verwijder het vak (zie Fig. 2)
Fig. 2
Als u het vak voor vlees en vis weer in gebruik wilt
nemen, gaat u als volgt te werk:
1. Zet het vak op zijn plaats
2. Monteer de afdekplaat van het vak voor vlees
en vis
Fig. 3
31
HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK (indien aanwezig)
In het vriesvak
kunnen ook verse
levensmiddelen ingevroren worden. De
hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24
uur kan worden ingevroren staat aangegeven
op het typeplaatje.
Invriezen van verse levensmiddelen
• In Fig. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor
levensmiddelen die ingevroren moeten worden,
als er een rooster aanwezig is, als er geen rooster
is bijgeleverd is de aanbevolen plaats aangegeven
in Fig. 2.
• Plaats de levensmiddelen in het midden van het
vak
zonder dat ze in aanraking komen
met de reeds ingevroren levensmiddelen, houd
ze op een afstand van ongeveer 20 mm (fig. 1
en 2).
• Voor de apparaten met het vak
, op
toets (D) drukken om de functie Fast Freezing te
activeren, het gele lampje (E) gaat branden en
blijft tijdens de gehele invriesperiode branden.
• Na ongeveer 26 uur wordt de functie
automatisch uitgeschakeld en gaat het gele
lampje (E) uit. De functie kan worden
afgebroken door nogmaals op toets (D) te
drukken.
Fig. 1
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel
maanden verse, ingevroren levensmiddelen
bewaard kunnen worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u
op de volgende punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn,
omdat het product anders kan bederven. Als een
pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is
het niet onder optimale omstandigheden
bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste
worden gekocht en in isolerende tassen worden
vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen
in het vriesvak.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten
mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar
moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden
worden of tot een minimum worden beperkt. De
uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking
moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het
conserveren van diepvriesproducten dienen altijd
te worden opgevolgd.
Fig. 2
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in
vak
.
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van
het vriesvak
is vastgevroren, geen
puntige of scherpe voorwerpen om het los te
maken.
• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt
u het bakje om.
32
ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met het
ontdooien begint.
Het koelvak wordt geheel automatisch
ontdooid. De aanwezigheid van
waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van de koelkast duidt erop dat
het apparaat bezig is automatisch te
ontdooien. Het dooiwater wordt automatisch
via een afvoeropening in een opvangbak
geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het
dooiwater met behulp van het bijgeleverde
gereedschap om een constante afvoer van het
dooiwater zeker te stellen. (Fig.1)
Ontdooien van het vak
(indien
aanwezig)
Wij raden u aan het vak
een of twee maal
per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag te dik
is geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De
hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs
vormt, hangt af van de
omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van
de frequentie waarmee de deur van het vriesvak
wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op
het bovenste gedeelte van het vak. Dit is normaal
en heeft geen invloed op het correct functioneren
van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u
weinig voorraad heeft.
• Open de deur en haal alle levensmiddelen uit
het vriesvak, en zet ze op een heel koele plaats
of in een koeltas.
• Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
• Reinig de binnenkant van de vriezer met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• Spoel goed en droog zorgvuldig af.
• Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
• Sluit de deur.
Steek de stekker weer in het stopcontact en start
het apparaat volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk
“In werking stellen van het koelvak”. De
instellingen en keuzes die gemaakt werden voordat
het apparaat ontdooid werd worden hersteld.
Fig. 1
33
REINIGING EN ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog het
apparaat met een zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• De scheidingselementen mogen niet in water
worden ondergedompeld, maar moeten worden
afgewassen met een niet al te vochtige spons.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het
ontdooien.
• Maak de ventilatieroosters en de condensor op
de achterkant van het apparaat regelmatig
schoon met een stofzuiger of een borstel.
• Reinig de buitenkant met een met water
bevochtigde zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen of schuursponsjes, noch
vlekkenmiddelen (bijv. aceton en
trichloorethyleen) of azijn.
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de
binnenwanden.
4. Om de vorming van schimmel, onaangename
luchtjes en roest te voorkomen moet de deur
van het apparaat open blijven staan als het
gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
5. Het apparaat schoonmaken.
• Maak de binnenkant van het lage
temperatuurvak (bij modellen waar dit
aanwezig is) schoon tijdens het ontdooien.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog
het apparaat met een zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen.
34
STORINGEN OPSPOREN
B
1. De koelkast werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
• Is de zekering doorgebrand?
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Staat de toets (B) op de stand Stand-by?
A
F
G
H
C
E
D
2. De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters gehinderd?
3. Er ligt water op de bodem van de koelkast.
• Is de afvoer van het dooiwater verstopt?
4. De binnenverlichting werkt niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Als uw apparaat een lampje heeft moet u de aanwijzingen en de tekening op bijgevoegde kaart
raadplegen om het lampje te controleren en te vervangen
• Als uw apparaat led-verlichting heeft moet u contact opnemen met de klantenservice.
5. Er vormt zich te veel rijp/ijs in het vriesvak.
• Is de deur van het vriesvak goed gesloten?
6. Het geluidsalarm klinkt, de binnenverlichting brandt onregelmatig en het rode lampje (G)
knippert
• De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan. Druk op toets (F) om het alarm uit te schakelen of
sluit de deur.
7. Het geluidsalarm klinkt, het rode lampje (G) knippert en de letter “A” wordt weergegeven
op het display
• Defect in de temperatuursensor. Druk op toets (F) om het geluidsalarm uit te schakelen en neem
contact op met de klantenservice
Opmerkingen:
• Indien de alarmtoestand beschreven onder punt 7 zich voordoet, kunnen toets (C) voor het instellen
van de temperatuur en toets (D) niet gebruikt worden, maar kan het apparaat wel temperaturen in de
vakken garanderen waardoor de conservering van de levensmiddelen niet in gevaar komt
• Eventuele veranderingen van geluid (geborrel, geruis) zijn een gevolg van de normale werking van het
apparaat, en zijn volstrekt normaal.
35
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie
“Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)
• uw volledige adres
• uw telefoonnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing
• het model
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen. Installatie in een warme
omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon
of opstelling van het apparaat in de buurt van
een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het
stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
• Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende
minimumafstanden worden aangehouden:
- 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of
petroleum;
- 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of
gasfornuizen.
• Monteer de afstandstukken (indien bijgeleverd)
op de achterkant van de condensator die op de
achterkant van het apparaat zit.
• Installeer het apparaat op een droge en goed
geventileerde plaats, zorg dat het op een vlakke
ondergrond staat en stel indien nodig de poten
aan de voorkant bij.
• De binnenkant schoonmaken.
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
• De aarding van het apparaat is wettelijk
verplicht. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventueel
letsel aan personen, dieren of voor schade
aan voorwerpen die veroorzaakt is door
het niet in acht nemen van deze
voorschriften.
• Als de stekker en het stopcontact niet van
hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan
vervangen door een gekwalificeerd technicus.
• Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
Elektrische aansluiting
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften
voor de elektrische aansluiting.
• De gegevens met betrekking tot de spanning en
het opgenomen vermogen staan op het
typeplaatje in het apparaat.
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement