Whirlpool AWG 852, AWG 870, AWG 800, AWG 860 User guide

Whirlpool AWG 852, AWG 870, AWG 800, AWG 860 User guide
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DĚTSKÁ POJISTKA
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PRACÍ PROGRAM
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA / MANIPULACE
INSTALACE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstranění obalu a kontrola
5.Vypouštění
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj
umyvadla (viz “Instalace/Připojení vypouštěcí
hadice”)
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
odpadnímu systému, přesvědčte se, zda je
vybaveno odvzduš ňovačem, který brání
současnému plnění a vypouš tění vody
(sifonový efekt).
2.Odstraňte přepravní šrouby
• Pračka je vybavena dvěma přepravními
šrouby, které chrání její vnitřek před
poškozením při přepravě. Před uvedením
pračky do provozu je bezpodmínečně
nutné odstranit přepravní šrouby (viz
“Instalace Odstranění přepravních šroubů”).
3.Instalace pračky
• Při přesunování pračky ji nesmíte táhnout za
vrchní desku.
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
• Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí
stabilně na zemi a pomocí vodováhy
zkontrolujte, zda je pračka dokonale
vyrovnaná (viz “Instalace/Seřízení nožiček”).
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku
(viz “Instalace/Připojení přívodní hadice”).
Pouze studená voda
• Přívod vody:
• Vodovodní kohoutek: 3/4’’ hadicová přípojka
se závitem
0,05-1,00 MPa
• Tlak:
(0,5-10 barů).
6.Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
• Údaje o napětí, spotřebě energie a
elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní
straně krytu filtru.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Spotřebič musí být podle zákona
uzemněn. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
• Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena.
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
Výška:
Hloubka:
590 mm
845 mm
395 nebo 335 mm
%
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
První prací cyklus bez prádla slouží k odstranění vody, která mohla zůstat v pračce po
přezkoušení ve výrobě.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Uzavřete dvířka.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml)
do násypky.
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
• Obalový materiál je recyklovatelný, jak ukazuje
recyklační symbol
. Při likvidaci obalového
materiálu se řiďte místními předpisy.
2.Jak snížit spotřebu energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete,
budete-li prát maximální doporučené
množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko záklopka - speciální systém v odpadu zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí.
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat “Předpírku” pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo. Ušetříte tak
vodu, energii i čas.
• Na skvrny používejte před praním
odstraňovače skvrn, nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii tím, že budete používat 60° C
místo 90° C prací program nebo 40° C místo
60° C pracího programu.
• Můžete ušetřit čas i energii volbou vyšší
rychlosti odstředění ke snížení množství vody
v prádle, pokud chcete prádlo sušit sušicím
programem (pro pračky s nastavitelnou
rychlostí odstředění).
&
3.Likvidace obalu a starého spotřebiče
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s
ní v souladu s předpisy na ochranu životního
prostředí.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být připojen k síti.
• Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte
z komory zbytky pracího prostředku.
4.Dětská pojistka
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
5.Všeobecné rady
• Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte
a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• K omytí vnitřku pračky použijte neutrální
prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Dvířka neotvírejte silou.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte
v servisu. Přívodní kabel může vyměnit
pouze kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a
dodána do trh v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnic ES:
73/23/HS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS ES Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě
93/68/EHS ES Směrnice o značení
POPIS PRAČKY
1. Pracovní deska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ovládací panel
Násypka na prací prostředek
Dvířka
Držadlo dvířek
• Chcete-li dvířka otevřít,
stiskněte tlačítko na vnitřní
straně držadla a zatáhněte.
• Dvířka zavřete tak, že je
pevně zatlačíte (západka
zapadne)
Filtr (za krytem)
Servisní štítek
(na vnitřní straně dvířek)
Seřiditelné nožičky
Štítek s technickými údaji (na
vnitřní straně krytu)
1
3
2
4
7
5
6
8
9
DĚTSKÁ POJISTKA
Při chodu pračky chrání dvířka před otevřením elektrické zařízení.
Po skončení pracího cyklu počkejte asi 2 minuty, než se dveře odblokují.
'
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Roztřiďte prádlo
1. Roztřiďte prádlo podle
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné Nové barevné kusy
perte zvlášt’.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt’: Používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu ,záclony a jiné
jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky
nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku.
Používejte zvláštní program pro prádlo určené
pro ruční praní. Prádlo malých rozměrů (např.
(např. nylonové punčochy, pásky) nebo s háčky
(např. podprsenky) ve speciálních bavlněných
sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty
mohou poškodit buben a nádrž pračky.
3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Čištění skvrn
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do násypky na prací
prostředky
nebo chlorové bělidlo do
komory
(podle modelu).
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba odstranit před
praním čističem skvrn.
Barvení a bělení
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají
z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač
a sůl nasypte přímo do prázdného bubnu.
Teprve pak vložte prádlo.
• Používejte pouze barviva a bělidla
doporučená pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.
Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu volně po jednotlivých
kusech. Buben nepřeplňujte. Dodržujte
množství prádla uvedená v tabulce programů.
Přílišné množství prádla má za následek špatné
prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Uzavřete dvířka.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Přidejte prací prostředky a přísady
Dávkování
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací
prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámky:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Objeví-li se na prádle, látku vytřepejte nebo
okartáčujte, případně použijte příště tekuté
prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Používáte-li prostředky na změkčování vody,
barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou
vhodné do automatické pračky. Prostředky
proti vodnímu kameni by mohly obsahovat
složky, které mohou poškodit části vaší pračky.
V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín, atd.).
V pračce neperte látky, které byly ošetřeny
rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla;
• plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
• poloviční náplň: 3/4 dávky doporučené pro
běžnou náplň;
• minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro plnou náplň;
• tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (vyžádejte
si informace u vodárenského podniku). u měkké
vody je třeba ve srovnání s tvrdou vodou menší
množství pracího prostředku.
Poznámky:
Přílišné množství pracího prostředku může
způsobit nadbytečnou tvorbu pěny, která
snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka, že se
tvoří příliš velké množství pěny, může se
zablokovat odstřeďování.
Při nedostatečném množství pracího prostředku je
prádlo po vyprání zašedlé a na bubnu, nádrži a
topném tělesu je více usazenin.
U programů s touto funkcí můžete ve fázi
předpírky používat tekutý prací prostředek. V
tomto případě nasypte do komory pro hlavní
praní pouze práškový prací prostředek
.
Používáte-li koncentrované avivážní
prostředky, nalijte do násypky vodu až ke
značce “MAX”.
Používáte-li vysoce koncentrované práškové
nebo tekuté prací prostředky, usnadníte jejich
rozpuštění tak, že přímo do bubnu vložíte
přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule.
Tvrdost vody: měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku.
STUPEŇ
TVRDOSTI
VODY:
VLASTNOSTI
NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dh
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fh
ANGLICKÉ
STUPNĚ
°eh
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
7-14
14-21
nad 21
0-12
12-25
25-37
nad 37
0-9
9-17
17-26
nad 26
Přidání pracího prostředku a přísad
1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky. Násypka
má tři komory.
2. Přidejte prací prostředky.
• Program s předpírkou a hlavním praním
• Hlavní prací program bez předpírky
• Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky, a
chlorové bělidlo :
ale pouze ke značce “MAX”
• Čistič skvrn
• Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se
stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
3. Násypku pracích prostředků úplně zavřete.
PRACÍ PROGRAM
Zvolte program:
1. Přesvědčte se, zda je programový volič na “Stop”.
2. Pračku připojte.
3. Otevřete vodovodní kohoutek.
4. Nastavte programový volič na požadovaný program.
5. Podle modelu nastavte volič teploty na požadovanou teplotu.
6. Podle modelu nastavte volič rychlosti odstředění na požadovanou rychlost odstředění.
7. Zvolte požadované funkce stiskem příslušných tlačítek.
Dalším stiskem tlačítka je možné funkci vypnout.
8. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
.
Rozsvítí se
kontrolka.
Upozornění: Během zvoleného pracího programu se knoflík programového voliče pohybuje
krokem ve směru hodinových ručiček. Nikdy ho silou nepřetáčejte na opačnou stranu.
Zablokování dvířek
Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.
Když se programový volič dostane do polohy “Stop”, nebo když dojde k přerušení přívodu
elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za dvě minuty.
V tomto případě neotvírejte dvířka: z pračky by mohla vytéct horká voda.
Konec programu
Programový volič je v poloze stop.
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
. Kontrolka zhasne .
2. Speciální funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Uzavřete vodovodní kohout.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 2 minuty).
5. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
N.B.
Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.
Změna programu
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
2. Zvolte nový program.
. Kontrolka zhasne
.
3. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
. Spustí se nový program.
K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.
Přerušení programu nebo přestávka
Jak přerušit na určitou dobu probíhající program a pak později pokračovat:
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”
.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp”
.
!
JAK VYJMOUT FILTR
1.
2.
3.
4.
Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Otevřete kryt filtru.
Pod filtr umístěte misku.
Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, nevytahujte ho ale úplně.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Zasuňte filtr zpět na místo a úplně ho zašroubujte
ve směru hodinových ručiček, přesvědčte se, že
je hermeticky uzavřen.
9. Kryt uzavřete.
10. Do násypky na prací prostředky nalijte půl litru
vody, abyste aktivovali systém Eko.
11. Pračku připojte k přívodu elektřiny.
12. Zvolte programa spust’te ho.
Filtr kontrolujte dvakrát až třikrát ročně, a je-li to
nutné, vyčistěte ho.
• Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští
vodu nebo neodstřeďuje.
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
• K vypuštění zbylé vody z čerpadla nakloňte pračku dopředu a postupujte podle bodů 8 a 10
v předchozí kapitole.
Kdy vypouštět zbylou vodu?
• Při přepravě (stěhování) pračky.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu.
V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
"
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem.
• Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek.
Filtr
• Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát
ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Násypka na prací prostředek
1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem uvolňovací
páčky v komoře pro předpírku a pak ji vytáhněte
.
2. Vyjměte sifon z komory na změkčovadlo a bělidlo.
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat’te sifon zpět a násypku na prací prostředek opět zasaďte.
Sítkové filtry hadic
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pro pračky s rovnou přívodní hadicí
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vrat’te filtr na místo a přišroubujte přípojku hadice k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
#
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Pračka nezačala prát, kontrolka
nesvítí.
Ověřte si, zda:
• je zástrčka zasunutá do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy);
• je stisknuté tlačítko “Zap/Vyp”
.
Pračka nezačala prát, ale
kontrolka
svítí.
Ověřte si, zda:
• jsou dvířka pračky správně zavřená;
• jste zvolili a spustili program;
• je vodovodní kohout otevřený. Je-li zavřený,
otevřete ho a pak pračku vypněte a znovu
zapněte.
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”
ukončete tuto funkci opětovným stiskem
tlačítka;
• kontrolka “Zap/Vyp”
tlačítko “Zap/Vyp”
;
.
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo.
Ověřte si, zda:
• je přívod vody úplně otevřený;
• není přívodní hadice přehnutá;
• není filtr hadice zanesený;
• není voda v přívodní hadici zamrzlá.
Voda po praní neodtéká.
Ověřte si, zda:
• je odpadní hadice správně instalovaná (viz
“Pokyny k Instalace”);
• není filtr zanesený;
• není vypouštěcí hadice zamrzlá;
$
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je pračka dobře vyvážená a stojí na podlaze
pevně všemi čtyřmi nožičkami (viz
“Instalace”);
• byly odstraněny přepravní šrouby. Před
uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby
odstranit (viz “Instalace”).
Prádlo je špatně odstředěné:
bliká. Stiskněte
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý
(viz “Péče a údržba”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi
přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem
mohou být zanesené (viz “Péče a údrŽba”).
Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát
ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Viz též “Prací prostředky a přísady”.
.
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt’ování
nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy
(koupelnové předložky, koupací pláště apod.),
může tento systém automaticky snížit rychlost
odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li
nevyváženost příliš velká, dokonce
odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust’te odstřeďovací
cyklus.
• Odstřeďování může zabránit i přílišné
množství pěny. Zkontrolujte, zda používáte
správnou dávku pracího prostředku
Důležité upozornění: počkejte jednu hodinu,
a jestliže se porucha objeví znovu, zavolejte do
servisu a sdělte číslo poruchy zobrazené na
displeji (viz “Servis”).
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
Sdělte:
1. Pokuste se opravit poruchu sami (viz “Jak
odstranit poruchu”).
• V čem závada spočívá.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
2. Znovu spust’te program, zda se porucha
projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Servisní štítek je na vnitřní straně
dvířek.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou
uvedeny na záručním listu. Nebo se můžete
obrátit na prodejce, u kterého jste pračku
koupili.
PŘEPRAVA / MANIPULACE
Nikdy nepřemíst’ujte pračku tak, že byste ji drželi za pracovní desku.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”, “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte přepravní šrouby (viz “Instalace”).
%
INSTALACE
Odstraňte přepravní šrouby
1. Uvolněte tři nebo čtyři šrouby (podle modelu)
přiloženým klíčem.
2. Vyšroubujte je rukou.
3. Přidržte šrouby spolu s plastovými rozpěrkami a
vyjměte je.
4. Otvory uzavřete plastovými uzávěry (dodávanými s
dokumenty).
5. Uschovejtešrouby pro další použití.
Jestliže plastové rozpěrky zůstanou uvnitř pračky:
otevřete zadní panel vyjmutím dvanácti šroubů,
vyjměte rozpěrky a panel vrat’te zpět.
Před přepravou pračky opět namontujte přepravní
šrouby následujícím způsobem:
1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku a
vyjměte je.
2. Vložte přepravní šrouby, postupujte opačně než při
odstraňování.
Seřiďte nožičky
Jestliže je podlaha nerovná, seřiďte podle potřeby
vyrovnávací nožičky (pod nožičky nedávejte kousky
dřeva, lepenky apod.):
1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Pootočením rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček
směrem k pračce.
V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze, je
třeba její váhu rozložit pomocí překližkové desky o
rozměrech 60 x 60 (40) cm a tloušt’ce minimálně 3 cm.
Překližkovou desku připevněte k podlaze.
&
Pracovní deska pro vestavěné modely.
Spotřebič smí být instalován pouze pod souvislou upevněnou kuchyňskou pracovní desku.
Bude-li spotřebič pod ni zabudován, je nutné použít krycí panel UBS. Můžete ho zakoupit v
odborném obchodě nebo v servisu.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uvolněte šrouby pro připevnění pracovní desky umístěné v zadní části pračky.
3. Nadzdvihnutím uvolněte pracovní desku z jejího uložení v horní části, vysunutím dopředu ji
uvolněte z ovládacího panelu a sejměte. Nasaďte krycí panel podle příslušných pokynů.
4. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a utáhněte.
5. Spotřebič opět zapojte do sítě.
Připojte přívodní hadici
Pro modely s rovnou hadicí:
1. Vložte filtr na nečistoty (je součástí příslušenství) do
spojky vodovodního uzávěru se závitem a do spojky
mezi hadicí a pračkou.
2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek, nejlépe rukou.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde
přehnutá.
4. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek, nejlépe rukou.
5. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte
vodotěsnost spojení pračky a vodovodního
kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min.
1000 kPa).
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří
nebo nepraská a v případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
Připojte vypouštěcí vodovodní hadici
1. Sejměte odpadní hadici z pravého držáku.
Upozornění: neuvolňujte ji z levého držáku.
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla
nebo vany.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde
přehnutá.
4. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu pračky
spadnout.
Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
Jestliže má být hadice připojena přímo k odpadnímu
potrubí, musí vnitřní průměr trubky vhodně odpovídat
průměru odpadní hadice.
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného
typu. Spoje upevněte svorkami na hadice s
utahovacími šrouby.
Max. délka odpadní hadice: 2,50 m
Max. výška odpadu: 90 cm
Min. výška odpadu 60 cm
'
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement