Whirlpool KSN 521 IO Instruction for Use

Whirlpool KSN 521 IO Instruction for Use
41502009PL.fm Page 269 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI
OGÓLNE
JAK URUCHOMIĆ CHŁODZIARKĘ /
ZAMRAŻARKĘ
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEJ
KOSTKARKI DO LODU (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA WODY
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
FUNKCJA KONTROLOWANIA I WYMIANY
FILTRA WODY (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
MOŻLIWE DEFEKTY DYSTRYBUTORA LODU
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
SERWIS TECHNICZNY
269
41502009PL.fm Page 270 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
S
J
A
Q
L
C
W
M
T
X
B
Z
K
N
D
Y
O
H F G E
R
U V
Komora zamrażarki
Komora chłodziarki
S. Automatyczna kostkarka do lodu
A. Światełko wewnętrzne
T. Półki
B. Oświetlenie pośrednie (zależnie od modelu)
U. Kosz dolny (zależnie od modelu)
C. Regulowana półka
V. Kosz górny
D. Pokrywa szuflady
W. Pojemnik na lód
E. Pojemnik na jarzyny
X. Wkład na wewnętrznej stronie drzwi
F. Regulator szuflady na warzywa
Y. Półka balkonowa na wewnętrznej stronie drzwi
G. Szuflada na mięso
Z. Górne oświetlenie wewnętrzne (oraz dolne w
H. Regulator szuflady na mięso
zależności od modelu)
L. Komora
J. Półka drzwiowa zamrażarki - wysoka
M. Półka drzwiowa (z uchwytem na butelki tylko w
wybranych modelach)
K. Strefa zamrażania
N. Półka drzwiowa 2 l (z uchwytem na butelki tylko
w niektórych modelach)
O. Półka drzwiowa 0,75 l
Q. Pojemnik na jaja
R. Filtr wody (w zależności od modelu)
270
41502009PL.fm Page 271 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA
• Urządzenie, które Państwo zakupili jest
przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Zapraszamy Państwa do dokładnego
zapoznania się z instrukcją użytkowania, w
której znajdziecie Państwo opis Waszego
urządzenia oraz pomocne wskazówki,
dotyczące przechowywania produktów
spożywczych.
Instrukcję należy zachować, aby można było
z niej korzystać w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić
się, czy nie ma uszkodzeń oraz czy drzwi
zamykają się prawidłowo. Ewentualne
szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy
w ciągu 24 godzin od dostawy urządzenia.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
najmniej dwie godziny, w celu zwiększenia
efektywności obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby montaż i podłączenia
elektryczne urządzenia zostały wykonane przez
wykwalifikowanego technika, według instrukcji
producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
4. Przed użyciem należy wyczyścić wnętrze
urządzenia.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i są
oznakowane symbolem recyklingu.
Składowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.
Materiały opakowania (woreczki plastikowe,
kawałki styropianu, itp.) należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią
potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie/Utylizacja
Urządzenie zostały wykonane z materiałów
nadających się do recyklingu.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się
Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia
negatywnego wpływu produktu na środowisko
i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC. Obwód
chłodniczy jest zapełniony R134a (HFC) lub
R600a (HC), patrz tabliczka znamionowa
wewnątrz urządzenia.
Dla urządzeń z Izobutanem (R600a): Izobutan
jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla
środowiska, ale zapalnym. Należy więc
koniecznie upewnić się, czy rury obwodu
chłodniczego nie są uszkodzone.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy
cieplarniane (HFC), o których mowa w
Protokole z Kioto; gaz chłodzący jest w
hermetycznie zamkniętym układzie.
Gaz chłodzący: współczynnik ocieplenia
globalnego (GWP) R134a wynosi 1300.
Deklaracja zgodności
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do
przechowywania produktów żywnościowych
i zostało wyprodukowane zgodnie z
Dyrektywą (WE) Nr 1935/2004.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany
jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji
odpadów w celu recyklingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych.
W razie złomowania urządzenia należy
uniemożliwić jego dalsze użytkowanie
odcinając przewód zasilający oraz wyjmując
drzwi i półki, aby dzieci nie mogły zamknąć się
w środku.
Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi
przepisami odnośnie składowania odpadów i
dostarczyć urządzenie do autoryzowanego
punktu zbiórki odpadów; urządzenia nie
można zostawić bez nadzoru nawet na kilka
dni, ponieważ jest źródłem zagrożenia dla
dzieci. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu.
• Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane, zbudowane i
wprowadzone do obrotu zgodnie z:
- wymogami bezpieczeństwa Dyrektywy 2006/
95/WE dotyczącej niskiego napięcia (która
zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG wraz z jej
późniejszymi modyfikacjami).
- wymogami odnośnie zabezpieczeń zawartymi w
Dyrektywie “EMC” (Kompatybilność
Elektromagnetyczna)
89/336/EWG, z późniejszymi zmianami
wprowadzonymi przez Dyrektywę 93/68/EWG.
• Urządzenie jest bezpieczne jedynie w
przypadku, gdy zostało ono poprawnie
podłączone do zgodnego z normami
uziemienia.
271
41502009PL.fm Page 272 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI
OGÓLNE
• Komora chłodziarki jest przeznaczona do
przechowywania tylko świeżej żywności, a
komora zamrażarki do przechowywania
zamrożonej żywności, zamrażania świeżej
żywności i do robienia kostek lodu.
• Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie
nie stoi na przewodzie zasilającym.
• Nie należy przechowywać szklanych
pojemników w chłodziarce, gdyż mogą
eksplodować.
• Nie należy jeść kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż
może to spowodować odmrożenia.
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacji lub czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć
zasilanie.
• Upewnić się, że urządzenie nie stoi w pobliżu
źródła ciepła.
• Nie przechowywać lub używać benzyny lub
innych płynów i gazów łatwopalnych w pobliżu
urządzenia lub innego sprzętu AGD.
Wydzielane przez nie opary mogą być
przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Aby zapewnić właściwą wentylację, należy
pozostawić wolną przestrzeń po obu stronach
oraz ponad urządzeniem lub postępować
według wskazówek montażowych.
• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia.
• Wszelkie urządzenia posiadające na
wyposażeniu kostkarki do lodu oraz
dystrybutory wody powinny zostać podłączone
do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę
pitną (ciśnienie w sieci powinno zawierać się w
przedziale pomiędzy 1,7 i 8,1 bar (25 i 117
PSI)). Kostkarki do lodu i/lub wytwornice wody,
które nie są bezpośrednio podłączone do sieci
wodnej, powinny być napełniane wyłącznie
wodą pitną.
• Zainstalować i wypoziomować produkt na
powierzchni mogącej utrzymać jego ciężar,
oraz w miejscu, które jest odpowiednie dla
wymiarów i zastosowania urządzenia.
• Przyłączenie do sieci wodnej wykonać przy
użyciu przewodu znajdującego się na
wyposażeniu nowego urządzenia, a nie
używać starych przewodów stosowanych w
innych urządzeniach.
• Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny
być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.
272
• Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i
z dobrą wentylacją. Urządzenie zostało
przewidziane do funkcjonowania w
środowisku, w którym temperatura zawiera się
w następujących zakresach, zależnych od
klasy klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej: działanie urządzenia może ulec
pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas
funkcjonować będzie w temperaturze wyższej
lub niższej w stosunku do podanego
przedziału.
Klasa
Klimatyczna
SN
N
ST
T
Temp. Otocz.
(°C)
Od 10 do 32
Od 16 do 32
Od 18 do 38
Od 18 do 43
Temp. Otocz.
(°F)
Od 50 do 90
Od 61 do 90
Od 64 do 100
Od 64 do 110
• Podczas przesuwania urządzenia możliwe jest
uszkodzenie posadzki (np. parkietu).
• W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować urządzeń mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych innych od
zalecanych przez producenta.
• Nie uszkadzać przewodów obwodu
chłodniczego chłodziarki.
• Nie stosować ani nie wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych do komór chłodziarki,
jeżeli nie są one wyraźnie zaaprobowane przez
producenta.
• Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, a
także osoby bez doświadczenia, chyba że
obsługa odbywa się pod nadzorem lub zgodnie
z instrukcją doświadczonych osób, które
przejmą odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
• Przeróbki lub wymiana kabla zasilającego
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
• Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.
• Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia
od sieci elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki
lub wyłączenie przełącznika dwubiegunowego,
zainstalowanego przed gniazdkiem.
• Sprawdzić, czy wartość napięcia podana na
tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w
Państwa mieszkaniu.
• Płyn (nietoksyczny), znajdujący się w
zasobnikach zimna, nie nadaje się do
spożycia.
• Producent jest zwolniony z odpowiedzialności
w przypadku braku przestrzegania
powyższych wskazówek i zaleceń.
41502009PL.fm Page 273 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
Funkcje i ustawienia komory zamrażarki
Drzwiczki zamrażarki i/lub chłodziarki otwarte
Ustawiona temperatura w komorze zamrażarki
Funkcja szybkiego zamrażania
Funkcje i ustawienia komory chłodniczej
Ustawiona temperatura w komorze chłodniczej
Funkcja szybkiego schładzania
Funkcja wakacje
Ikony alarmów lub wadliwego działania urządzenia
Funkcja blokady panelu sterowania włączona
Kontrolka alarmu, której zazwyczaj towarzyszy sygnał dźwiękowy
Przycisk resetowania alarmu dźwiękowego.
Funkcje i ustawienia przewidziane dla kostkarki do lodu i filtra wody
Wybór kostki lub lód rozdrobniony
Sygnalizowanie stanu filtra wody
273
41502009PL.fm Page 274 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
JAK URUCHOMIĆ CHŁODZIARKĘ /
ZAMRAŻARKĘ
• Podłączyć urządzenie do dopływu wody oraz do sieci zasilającej (patrz instrukcja instalowania).
• Po podłączeniu urządzenia do sieci na wyświetlaczu zamrażarki pojawiają się dwa myślniki i pozostają
do chwili, gdy osiągnięta zostanie optymalna temperatura, a na wyświetlaczu chłodziarki wyświetlana
jest fabrycznie ustawiona temperatura +5°C.
• Gdy urządzenie jest ciepłe, miga czerwony wskaźnik alarmowy i włącza się sygnał dźwiękowy. Oznacza
to, że urządzenie nie osiągnęło jeszcze optymalnej temperatury do przechowywania żywności.
, aby wyłączyć alarm dźwiękowy.
• Wcisnąć przycisk Reset
przestaje migać, gdy komora zamrażarki osiągnie odpowiednią temperaturę do
• Czerwony wskaźnik
przechowywania żywności. Po czym w zamrażarce umieścić można produkty żywnościowe.
• Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego, należy
odczekać około 2, 3 godziny od chwili włączenia.
WAŻNE:
• Włożenie do chłodziarki produktów spożywczych, zanim osiągnie ona wymaganą temperaturę, grozi
zepsuciem się żywności.
• Ustawienie temperatury w chłodziarce oraz w zamrażarce na poziomie niższym od zalecanego nie ma
wpływu na szybsze schładzanie komór.
• Produkty żywnościowe powinny być tak układane w komorze chłodziarki, aby nie przesłaniały otworów
wyjściowych powietrza.
• Zintegrowany system kontroli wilgotności zewnętrznej chroni chłodziarkę przed zbieraniem się wilgoci na
brzegach przedniej części obudowy; Prosimy nie obawiać się, gdy czasem krawędzie te będą ciepłe w
dotyku.
• Lampka wewnętrzna zapala się przy każdym otwarciu drzwi.
274
41502009PL.fm Page 275 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
Opis funkcji
Stand-By
Funkcja ma za zadanie wyłączenie obu komór: chłodziarki i zamrażarki.
Aby uruchomić funkcję stand-by należy wcisnąć przycisk
.
Na obu wyświetlaczach pojawiają się dwa zielone punkty, które potwierdzają aktywację funkcji stand- by.
Aby ponownie włączyć urządzenie, wykonywać te same czynności do momentu, gdy na wyświetlaczu
nie pojawią się uprzednio ustawione temperatury.
Gdy urządzenie znajduje się w stanie stand-by, światło wewnątrz komór chłodziarki oraz zamrażarki jest
wyłączone.
Należy pamiętać o tym, że powyższa procedura nie jest równoznaczna z odłączeniem urządzenia od
źródła energii elektrycznej.
Temperatura w komorze zamrażarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz zamrażarki.
Ustawiona temperatura zostaje zapisana w pamięci i automatycznie przywracana, nawet w przypadku
przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku stand-by.
Wybór i regulacja temperatury w komorze zamrażarki
Aby zmienić temperaturę należy naciskać przyciski
, dopóki nie zostanie osiągnięta żądana wartość,
które pokaże na wyświetlaczu.
Szybkie Zamrażanie
Jest to funkcja, którą należy aktywować przed przystąpieniem do zamrażania świeżej żywności. Funkcję
włącza się wciskając przycisk
, który zostaje podświetlony na żółto i wyłącza się automatycznie po
24 godzinach, lub ręcznie poprzez ponowne wciśnięcie przycisku.
Gdy funkcja jest aktywna, należy umieścić żaluzję w pozycji “zamknięta” ustawiając kursor maksymalnie
w lewą stronę.
Temperatura w komorze chłodziarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz chłodziarki.
Ustawiona temperatura zostaje zapisana w pamięci i automatycznie przywracana, nawet w przypadku
przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku stand-by.
Wybór i regulacja temperatury w komorze chłodziarki
Aby zmienić temperaturę należy naciskać przyciski
, dopóki nie zostanie osiągnięta żądana wartość,
które pokaże na wyświetlaczu.
Szybkie schładzanie
Uruchamia i wyświetla stan funkcji “Szybkie schładzanie”, która służy do przyspieszania schładzania
świeżej żywności włożonej do komory chłodziarki. Funkcję włącza się wciskając przycisk
, który
podświetla się na żółto, a wyłącza się automatycznie po 6 godzinach lub ręcznie poprzez ponowne
wciśnięcie przycisków.
W razie długich nieobecności
Jest to funkcja, która dezaktywuje komorę chłodziarki w przypadku dłuższej nieobecności użytkownika.
Włącza się poprzez wciśnięcie przycisku
, który podświetla się na żółto.
Gaśnie wartość temperatury na wyświetlaczu i pojawia się zielony punkt. Aby ponownie włączyć funkcję
chłodzenia w komorze chłodzenia należy wcisnąć przycisk
.
Ważne:
Po dokonaniu aktywacji funkcji należy usunąć z chłodziarki produkty, które szybko się psują oraz
zamknąć drzwi, gdyż urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę, która redukuje powstawanie
nieprzyjemnych zapachów.
Blokada panelu sterowania
Jest to funkcja, która pozwala uniknąć przypadkowych zmian w aktualnych ustawieniach lub wyłączenia
urządzenia.
Aby włączyć blokadę panelu sterowania należy równocześnie włączyć przyciski szybkiego zamrażania
z lewej strony panelu oraz szybkiego schładzania
z prawej strony panelu i przytrzymać przez ok.
3 sekundy do włączenia żółtego sygnału świetlnego
oraz sygnału dźwiękowego.
Aby wyłączyć funkcję należy wykonać tę samą procedurę, aż do momentu wyłączenia żółtego
wskaźnika.
275
41502009PL.fm Page 276 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
Opis funkcji
Alarmy
Ostrzeżenia te są sygnalizowane za pomocą alarmów dźwiękowych oraz świetlnych.
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy należy wcisnąć przycisk
.
Alarm temperatury w zamrażalniku
Włącza się sygnał dźwiękowy oraz miga czerwona kontrola, a zamiast wartości temperatury na
wyświetlaczu pojawiają się dwa migające myślniki.
Alarm uruchamia się gdy:
• urządzenie jest podłączone do zasilania po raz pierwszy lub po okresie, w którym nie było używane.
• Temperatura wewnątrz komory zamrażarki nie jest odpowiednia.
• Została włożona taka ilość żywności do zamrożenia, która przekracza dopuszczalną, podaną na
tabliczce znamionowej.
• Drzwiczki zamrażarki pozostawały długo otwarte.
Alarm od braku napięcia w sieci
Na wyświetlaczu zamrażarki ukazuje się i miga maksymalna temperatura, którą urządzenie osiągnęło
podczas przerwy w dopływie prądu.
Jednocześnie zaświeca się czerwona kontrolka alarmu i aktywuje się sygnał akustyczny.
Alarm uruchamia się gdy:
• nastąpiła dłuższa przerwa w dopływie energii elektrycznej i temperatura wewnątrz zamrażarki
obniżyła się do poziomu, który nie gwarantuje właściwych warunków przechowywania żywności.
Aby wyłączyć alarm:
• Wcisnąć przycisk reset
.
• Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura.
Uwaga
Zaleca się sprawdzenie stanu artykułów spożywczych w obu komorach przed ponownym zamrożeniem
lub spożyciem!
Alarmy wadliwego działania
W razie włączenia się sygnału dźwiękowego oraz pojawienia się symboli błędu na wyświetlaczu należy
skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Alarm Otwartych Drzwiczek Zamrażarki/Chłodziarki
Symbol drzwiczek chłodziarki / zamrażarki (lub obu) miga (zielona kontrolka) i jednocześnie rozlega się
sygnał dźwiękowy i włącza czerwona kontrolka.
Alarm uruchamia się gdy:
• jedne lub obydwoje drzwi są otwarte przez ponad 2 minuty. Alarm włączy się ponownie po 2 minutach,
jeśli drzwi pozostaną otwarte.
Aby wyłączyć alarm:
Zamknąć drzwiczki lub wcisnąć przycisk reset
.
276
41502009PL.fm Page 277 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
On/off kostkarki do lodu
Jest to funkcja aktywująca i/lub przerywająca wytwarzanie lodu.
Uwaga: Jeśli dźwignia znajdująca się wewnątrz komory zamrażarki (patrz rysunek 1 na następnej
stronie) jest w pozycji poziomej, zapobiega to wytwarzaniu lodu lecz nie uniemożliwia dostarczania
lodu już obecnego w pojemniku.
Wybór typu lodu
Funkcja jest aktywna gdy symbol
świeci się. Naciśnięcie przycisku
umożliwia wybranie
symbolu oznaczającego wybrany typ lodu (rozdrobniony lub kostki). Wybrany symbol zostanie
podświetlony.
Aby otrzymać lód:
i wybrać typ lodu.
1.Nacisnąć przycisk
2.Docisnąć grubą szklankę do dźwigni dystrybutora lodu. Radzimy trzymać
brzeg szklanki blisko otworu, co zapobiegnie wypadaniu lodu poza szklankę.
3.Aby uruchomić dystrybutor lodu wystarczy lekko nacisnąć dźwignię.
Mocniejsze naciskanie nie przyspieszy wytwarzania ani nie zwiększy ilości
lodu.
4.Powolne odstawienie szklanki umożliwi zatrzymanie pobierania lodu i
pozwoli zapobiec jego wypadaniu poza szklankę.
5.Odradzam się korzystania ze szklanek z cienkiego szkła do pobierania lodu.
Uwaga:
Pierwsza partia kostek lodu może mieć nieprzyjemny smak; dlatego też sugerujemy ich wyrzucenie.
Pobierany lód pochodzi z pojemnika automatycznej kostkarki do lodu, znajdującego się w komorze
zamrażarki.
Po wciśnięciu dźwigni szklanką zapala się światło wewnątrz dystrybutora i jednocześnie otwiera się klapa,
znajdująca się pomiędzy zbiornikiem lodu i dystrybutorem. Po odsunięciu szklanki od dźwigni, zamyka się
klapka i gaśnie światło.
Dystrybutor lodu nie działa jeżeli drzwi zamrażarki są otwarte. W razie zapotrzebowania na duże ilości lodu
radzimy pobrać lód bezpośrednio z pojemnika kostkarki, a nie z dystrybutora.
Po wybraniu opcji rozdrobnionego lodu, kostki są natychmiast rozdrabniane. Dlatego też wyjście lodu z
lekkim opóźnieniem należy uznać za normalne. Dźwięk podczas tej operacji jest zjawiskiem normalnym;
wielkość pokruszonych cząstek lodu może być różna.
Po przejściu z opcji rozdrobnionego lodu do opcji kostek, wraz z pierwszymi kostkami mogą pojawić się małe
ilości pozostałego rozdrobnionego lodu. W normalnych warunkach, aby uzyskać pierwsze kostki lodu, od
momentu włączenia urządzenia należy poczekać ok. 10 godzin.
• Jeżeli po naciśnięciu dźwigni lód nie pojawi się, należy zmienić opcję kostek na lód rozdrobniony lub
odwrotnie, co umożliwi usunięcie ewentualnych brył lodu.
• Jeżeli naciśnięcie dźwigni nadal nie daje oczekiwanego rezultatu, odczekać kilka minut, po czym
powtórzyć czynności.
• W razie pojawienia się skroplin w obszarze dystrybutora lodu/wody, nacisnąć odpowiedni przełącznik
(zaznaczony na ilustracji za pomocą A), który uruchomi system zapobiegający zaparowaniu.
277
41502009PL.fm Page 278 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEJ
KOSTKARKI DO LODU (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
Praktyczne rady dotyczące użytkowania
automatycznego kostkarki do lodu.
Kostkarka do lodu posiada dźwignę, dzięki której można ją włączyć
lub wyłączyć.
Dźwignia na rysunku umieszczona poziomo zapobiega tworzeniu
lodu, a zwrócona w dół uruchamia wytwarzanie lodu.
Wyjmowanie i ponowne wkładanie pojemnika na lód:
1. Pociągnąć szufladę, aż do oporu i lekko podnieść przednią
część, aby ją odblokować. Wyjąć szufladę całkowicie i opróżnić.
2. Ponownie umieścić wewnątrz komory zamrażarki.
• Normalna produkcja lodu wynosi około 7-9 serii kostek w
przeciągu 24 godzin.
Konserwacja pojemnika na lód:
1. Opróżnić pojemnik. Jeśli to konieczne, rozpuścić lód za pomocą
ciepłej wody.
Nie kruszyć lodu w pojemniku za pomocą ostrych lub tnących
narzędzi. Takie działanie może uszkodzić pojemnik oraz
mechanizm dystrybutora.
2. Umyć pojemnik stosując delikatny środek czyszczący, opłukać
go i dokładnie osuszyć.
Nie stosować ściernych oraz agresywnych środków
czyszczących.
Uwaga: Nie uruchamiać kostkarki do lodu, jeżeli nie został
podłączony do dopływu wody.
• Jest zjawiskiem normalnym, że kostki lodu zlepiają się w jednym
rogu. Zlepione kostki można z łatwością rozłączyć.
• Dystrybutor lodu zacznie funkcjonować dopiero wówczas, gdy
komora zamrażalnika zostanie dostatecznie ochłodzona.
Trwa to zazwyczaj całą noc.
• Jakość wody ma istotny wpływ na jakość lodu. Produkty
chemiczne zmiękczające wodę takie, jak np. sól, mogą
uszkodzić dystrybutor lodu i w konsekwencji pogorszyć jakość
lodu.
278
41502009PL.fm Page 279 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA WODY
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Uzyskiwanie strumienia wody
Strumień wody wypływa po naciśnięciu dźwigni za pomocą podstawionej szklanki i zostaje przerwany po
zwolnieniu dźwigni; jednocześnie zapala się światło zbiornika, które gaśnie po zwolnieniu dźwigni. Radzimy
trzymać brzeg szklanki blisko otworu, z którego wypływa woda, co zapobiegnie jej rozlewaniu.
Dodatkowo odczekać kilka sekund zanim wyjmie się szklankę - dzięki temu zbierze się również ostatnie
krople wody.
Specjalny pojemnik na wodę usytuowany jest za dwiema dolnymi szufladami komory chłodniczej.
Uwaga:
Wykonywanie powyższych czynności z zastosowaniem siły nie spowoduje szybszego wypływania wody, ani
nie zwiększy jej strumienia.
Pobieranie wody
Po uruchomieniu dystrybutora wody pamiętać należy o wylaniu pierwszych kilku szklanek wody, po czym
przejść można do normalnego jej spożywania. Po każdym dłuższej przerwie w korzystaniu z dystrybutora
polecamy powtórzenie wymienionych czynności.
279
41502009PL.fm Page 280 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
FUNKCJA KONTROLOWANIA I WYMIANY
FILTRA WODY (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
Funkcja czujnik filtra wody (w zależności od modelu)
W chwili zakupu urządzenia oraz bezpośrednio po wymianie filtra ikona filtra jest zielona. Z czasem i w
miarę zwykłego zużywania się wkładu filtra ikona może stać się czerwona.
W sytuacji, gdy konieczna jest wymiana filtra na nowy, ikona na wyświetlaczu staje się żółta (filtr jest
zużyty w 90%).
Ważne: Wymiana filtra powinna mieć miejsce dopiero wtedy, gdy ikona na wyświetlaczu jest czerwona.
W takiej sytuacji urządzenie jest gotowe do wymiany wkładu filtra. Wymienić wkład, a następnie
wciskać przycisk RESET, dopóki system będzie wyzerowany, a kontrolka nie stanie się zielona.
Uwaga: Przycisk RESET nie działa, gdy kontrolka filtra jest zielona.
Wszelkie urządzenia posiadające na wyposażeniu kostkarki do lodu oraz dystrybutory wody powinny
zostać podłączone do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę pitną. Kostkarki do lodu i/lub wytwornice
wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci wodnej, powinny być napełniane wyłącznie wodą
pitną.
WYMIANA WKŁADU FILTRA WODY
Filtr wody znajduje się pod drzwiczkami komory zamrażarkami.
1. Odnaleźć pokrywę wkładu filtra wody na przedniej kratce, znajdującej
się pod komorą zamrażarki. Obrócić zatyczkę do pozycji pionowej w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć zatyczkę na
zewnątrz wraz z wkładem filtrującym.
UWAGA: Obecna we wkładzie filtrowym woda może wypłynąć na
zewnątrz.
2. Usunąć pokrywę wysuwając ją od strony brzegu zużytego wkładu.
Pokrywa może być wysuwana tak z prawej, jak i z lewej strony.
NIE WYRZUCAĆ POKRYWY.
3. Wyjąć nowy wkład filtrowy z opakowania i zdjąć zabezpieczenie z
uszczelek.
4. Nasunąć zatyczkę na nowy wkład, jak to pokazano na rysunku.
5. Utrzymując pokrywkę w pozycji pionowej wcisnąć nowy wkład do
oporu do wnętrza kratki. Obrócić zatyczkę wkładu do pozycji poziomej w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. PRZEPUSZCZAĆ WODĘ PRZEZ DYSTRYBUTOR DO CHWILI, AŻ
ZACZNIE WYPŁYWAĆ CZYSTA (około 9-14 litrów albo 6-7 minut).
Umożliwi to oczyszczenie urządzenia i wyeliminowanie powietrza z
przewodów.
UWAGA: podczas eliminowania powietrza z urządzenia, może nastąpić
wyciek wody z dystrybutora.
Zamawianie filtrów
Zamówienie na inne wkład do filtrów wody należy kierować do
autoryzowanego punktu sprzedaży.
1
2
3
4
5
280
41502009PL.fm Page 281 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
OPIS FUNKCJI
Oswietlenie
Urządzenie posiada oświetlenie zewnętrzne, które umożliwia korzystanie z dystrybutora lodu i wody
również po ciemku. Światło można zaświecić lub zgasić za pomocą przycisku
, znajdującego się na
panelu, lub poprzez naciśnięcie na jedną z dźwigni dystrybutora (woda, lód).
Należy pamiętać o tym, że kostkarka do lodu oraz światło na panelu wyłączą się automatycznie po
zakończeniu wytwarzania lodu. Światło zgaśnie automatycznie po aktywowaniu funkcji blokady panelu.
281
41502009PL.fm Page 282 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE
Zmiana ustawienia półek w komorach
chłodziarki i zamrażarki
Ustawienie półek może być zmieniane w zależności od
indywidualnych wymagań. Szklane półki są dosyć wytrzymałe,
aby unieść ciężar butelek, kartonów mleka i innych ciężkich
artykułów; należy to jednak robić nie stosując siły.
Aby wyjąć półki: pociągnąć półkę aż do momentu jej zatrzymania,
podnieść i wyjąć.
Wyjmowanie szuflady na owoce i warzywa lub szuflady na
mięso:
• pociągnąć szufladę aż do momentu jej zatrzymania;
• następnie, podtrzymując ją od spodu, podnieść i wysunąć;
• szuflada wyjdzie z prowadnic i będzie można ją wysunąć dalej;
• aby ją wyjąć całkowicie, należy ją obrócić: przednia część do
góry, tylna do dołu.
Aby wyjąć szklaną pokrywę szuflady
• Podnieść o 10 cm przednią część ramy, a następnie, za
pomocą drugiej ręki, podnieść tylną część ramy i wyjąć.
Aby ponownie założyć pokrywę
• Włożyć tylną część ramy w łożyska, znajdujące się na
ściankach komory chłodniczej i obniżyć ją, ustawiając we
właściwej pozycji.
Regulacja temperatury szuflady na mięso
• Do szuflady na mięso doprowadzane jest zimne powietrze,
dostające się tam poprzez otwór pomiędzy komorą chłodziarki
i zamrażarki. Dzięki temu temperatura w szufladzie na mięso
jest niższa od pozostałych partii komory chłodniczej. Suwak
regulacyjny należy ustawić na większy lub mniejszy przepływ
powietrza.
• Jeśli chcemy przechowywać warzywa w półce na mięso, należy
przesunąć suwak całkowicie na lewo do miejsca nastawy na
warzywa. Pozwoli to uniknąć ewentualnego zamrożenia
warzyw.
Regulator wilgotności w szufladzie na owoce i warzywa
• Regulator wilgotności może być ustawiony na jakąkolwiek
pozycję zawartą pomiędzy minimum i maksimum .
• W pozycji , wilgotne powietrze eliminowane jest z szuflady w
celu zapewnienia lepszych warunków przechowywania
owoców i warzyw ze skórką.
• W pozycji , wilgotne powietrze zatrzymywane jest wewnątrz
szuflady, zapewniając lepsze warunki przechowywania warzyw
liściastych.
Wyjmowanie koszów z komory chłodziarki i zamrażarki
• Pociągnąć kosz aż do momentu zatrzymania.
• Podnieść przednią część kosza w celu wyjęcia go z zacisku.
• Wysunąć kosz całkowicie.
Umieszczenie kratki w komorze zamrażarki
(tylko w niektórych modelach).
Aby zapewnić maksymalną pojemność, można wyjąć dwie dolne
szuflady i umieścić załączoną w komplecie kratkę wewnątrz
urządzenia (patrz rysunek)
282
41502009PL.fm Page 283 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki, która oznaczona jest symbolem
, umożliwia przechowywanie mrożonek oraz
zamrażanie produktów świeżych i gotowanych. Można w niej także przygotowywać kostki lodu.
Wewnętrzna strona drzwi zamrażarki, oznaczona symbolem **, nadaje się do przechowywania lodów oraz
mrożonej żywności o krótkim okresie przydatności do spożycia.
Maksymalna ilość żywności jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin w temperaturze otoczenia
25°C jest określona na tabliczce znamionowej wewnątrz chłodziarki.
Aby prawidłowo przeprowadzić mrożenie radzimy wybrać funkcję szybkiego zamrażania,
co pozwoli
uzyskać wstępne mrożenie. Gdy funkcja szybkiego zamrażania jest włączona, należy ustawić żaluzję na
pozycji “zamknięta” przesuwając kursor całkowicie w lewą stronę.
Po 24 godzinach włożyć żywność przeznaczoną do zamrożenia do komory zamrażarki rozkładając ją w
strefie zamrażania zgodnie z instrukcjami w opisie urządzenia. Nie można jednocześnie zamrażać żywności
i wytwarzać automatycznie lodu. Należy pamiętać o wyłączeniu automatycznej kostkarki do lodu poprzez
wciśnięcie przycisku On/Off.
Patrz instrukcje zawarte w rozdziale “Kostkarka do lodu”.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub
skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym
zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Polecamy stosowanie plastykowych
pojemników z hermetyczną pokrywą, aluminiowych podstawek, folii aluminiowej, folii plastykowej oraz
opakowań z materiałów nieprzepuszczalnych.
SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknięciem opakowania, należy wypuścić znajdujące się w nim powietrze. Zamknąć
opakowanie za pomocą sznurka. Do opakowań przezroczystych włożyć etykietki; na nieprzezroczystych
nakleić je.
ROZMRAŻANIE
Oto kilka praktycznych rad.
Surowe warzywa: nie rozmrażać, zanurzyć w gorącej wodzie i gotować jak zwykle.
Mięso (duże kawałki): rozmrozić w chłodziarce bez rozpakowywania. Przed gotowaniem zostawić przez
parę godzin w temperaturze otoczenia.
Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.
Ryby: rozmrażać w komorze chłodziarki nie wyjmując z opakowania, lub przystąpić bezpośrednio do
przygotowania, nie dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwania dopływu prądu zamrażarka jest w stanie utrzymać temperaturę odpowiednią do
konserwacji zamrożonej żywności przez okres od 5 do 15 godzin, w zależności od temperatury otoczenia.
W tym okresie radzimy nie otwierać drzwi zamrażarki. Nie zamrażać ponownie artykułów, chociażby tylko
rozmrożonych częściowo.
Potrawy wstępnie podgotowane: gotować je bezpośrednio w piekarniku, bez wyjmowania z pojemników
aluminiowych.
Owoce: rozmrozić w chłodziarce
UWAGA: nigdy nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów.
Ciepłą żywność pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej do wcześniejszego ostygnięcia, po czym
opakować i zamrozić. Ochłodzenie potraw przed zamrożeniem oszczędza energię elektryczną oraz
przedłuża czas eksploatacji chłodziarki.
283
41502009PL.fm Page 284 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania produktów zależy od ich rodzaju, typu opakowania (nie przepuszczające wilgoci i pary)
i temperatury przechowywania (temperatura idealna wynosi - 18°C).
ARTYKUŁY I ICH DOPUSZCZALNY
CZAS PRZECHOWYWANIA
Owoce
NABIAŁ
Masło
od 6 do 9
miesięcy
Margaryna
12 miesięcy
Soki owocowe
skoncentrowane
12 miesięcy
Owoce (ogólnie)
od 8 do 12 miesięcy
Sery
Owoce cytrusowe i świeże
soki
od 4 do 6 miesięcy
Camembert, mozzarella, sery
do smarowania
3 miesiące
Sery kremowe
nie zamrażać
Brie, Ementaler, ser
szwajcarski, itd.
(Zamrożenie może zmienić
teksturę sera)
od 6 do 8
miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko
12 miesięcy
Warzywa
Mrożone przemysłowo
8 miesięcy
Mrożone w domu
od 8 do 12 miesięcy
Mięso
Kiełbasa
4 tygodnie lub krócej
Hamburgery
1 miesiąc
Wołowina, cielęcina,
jagnięcina
od 2 do 3 miesięcy
Pieczenie
Wołowina
od 6 do 12 miesięcy
Jagnięcina i cielęcina
od 6 do 12 miesięcy
Wieprzowina
od 4 do 8 miesięcy
Kiełbasa świeża
od 1 do 2 miesięcy
Befsztyki i kotlety
Wołowina
od 8 do 12 miesięcy
Jagnięcina, cielęcina,
wieprzowina
od 2 do 4 miesięcy
Ryby
Dorsz, flądra, sola
6 miesięcy
Jaja
(do żółtek lub całych ubitych jaj
dodać sól)
W całości (ubite), białko, żółtko
12 miesięcy
PIECZYWO I WYPIEKI
Chleb pieczony i bułki
3 miesiące
Chleb surowy
1 miesiąc
Rogalik typu croissant
3 miesiące
Ciasta (bez lukru)
od 2 do 4
miesięcy
Ciasta (z lukrem) i ciastka
od 6 do 12
miesięcy
12 miesięcy
łosoś
od 2 do 3 miesięcy
Ciasto maślane z owocami
Makrela, okoń
od 2 do 3 miesięcy
Masa na ciasteczka
3 miesiące
Ryba w panierce (kupiona)
3 miesiące
Masa na ciasta
Mięczaki, ostrygi
od 3 do 4 miesięcy
od 4 do 6
miesięcy
Ryby gotowane, kraby
od 3 do 4 miesięcy
Krewetki surowe
12 miesięcy
Drób
Kurczak lub indyk (w całości
lub w kawałkach)
12 miesięcy
Kaczka i gęś
6 miesięcy
Podroby
od 2 do 3 miesięcy
Drób w sosie
6 miesięcy
Kawałki (bez sosu)
1 miesiąc
Mięso duszone
Mięso, drób i ryby
284
od 2 do 3 miesięcy
41502009PL.fm Page 285 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
MOŻLIWE DEFEKTY DYSTRYBUTORA LODU
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Dystrybutor lodu i wody nie
działa.
Drzwi komory zamrażarki są
otwarte.
Zamknąć drzwi komory
zamrażarki.
Pojemnik na kostki lodu nie
został właściwie zainstalowany.
Upewnić się, czy pojemnik na lód
został dopchnięty do końca.
Sprawdzić, czy dźwignia
kostkarki do lodu wewnątrz
komory zamrażarki nie jest w
pozycji OFF, tj. nie jest
ustawiona poziomo (w
niektórych modelach).
Dystrybutor lodu przerywa
funkcjonowanie.
Dziwny smak lub zapach kostek
lodu.
Dystrybutor lodu nie był przez
dłuższy czas stosowany, co
spowodowało roztopienie się
kostek lodu, a następnie ich
połączenie.
Wstrząsnąć od czasu do czasu
pojemnik, powodując
rozdzielenie kostek i zwiększenie
skuteczności ich
przechowywania. Wyeliminować
stare kostki i poczekać na
wytworzenie nowych.
Dźwignia dystrybutora lodu
pozostała zbyt długo
przyciśnięta.
Odczekać około 3 minut, aby
silnik zaczął na nowo pracować.
W razie zapotrzebowania na
duże ilości lodu, radzimy pobrać
lód z pojemnika a nie z
dystrybutora.
Lód pochłania zapachy obecne
w powietrzu.
Należy wytworzyć nowe kostki
lodu. Wyeliminować stare kostki i
poczekać na wytworzenie
nowych.
Jakość wody.
Nadmiar lodu powinien być
trzymany w pojemniku z
pokrywką.
Do wody zawierającej minerały
niezbędne może okazać się
zastosowanie filtru.
Nieodpowiednio opakowana
żywność.
Należy oczyszczać komorę na
lód oraz komorę zamrażarki.
Instalacja wodociągowa
podłączona do dystrybutora
lodu.
Dobrze owinąć żywność.
Oczyszczać pojemnik na lód
oraz komorę zamrażarki.
Postępować według instrukcji
poprawnego podłączenia
hydraulicznego.
Kostki lodu wyprodukowane za
pierwszym razem mogą mieć
dziwny smak. Wyeliminować
pierwsze kostki i poczekać na
wytworzenie nowych.
UWAGA: Spożywać jedynie kostki lodu zrobione przez kostkarkę do lodu.
285
41502009PL.fm Page 286 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić szmatką zamoczoną w roztworze
ciepłej wody z dodatkiem neutralnych środków czyszczących, stosownych do mycia wnętrza chłodziarki.
Nie stosować detergentów ani środków ściernych. Nie czyścić elementów chłodziarki za pomocą płynów
łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
Części zewnętrzne urządzenia oraz uszczelki drzwi czyścić wilgotną gąbką i wysuszyć delikatną szmatką.
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Zalecamy czyszczenie kondensatora za pomocą odkurzacza w następujący sposób: zdjąć przednią
listwę (patrz instrukcja instalacji) i przystąpić do czyszczenia.
Ważne: do czyszczenia przycisków oraz wyświetlacza panelu kontrolnego (znajdującego się na drzwiach
zamrażarki) nie powinno się stosować alkoholu ani jego pochodnych, lecz suchą szmatkę.
UWAGA: przewody systemu chłodzącego znajdują się w pobliżu wanienki na wodę z odszraniania.
Przewody te mogą być gorące. Należy je okresowo odkurzać.
Przed przystąpieniem do czynności wymiany żarówki należy odłączyć zasilanie.
Zdjęcie pokrywy górnego oświetlenia w komorze chłodziarki:
• odkręcić śrubę mocującą pokrywę.
• Wyjąć w dół i przesunąć do wnętrza komory.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w naszym. Serwisie
Technicznym.
• Zamontować pokrywę postępując w odwrotnej kolejności.
Jak wymienić górną żarówkę w komorze zamrażarki:
• wyjąć klosz naciskając na boczne ścianki.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w naszym Centrum
Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
• Zamontować pokrywę postępując w odwrotnej kolejności.
Jak wymienić dolną żarówkę w komorze chłodziarki oraz zamrażarki
(w zależności od modelu):
• wyjąć osłonę żarówki, chwytając za jej górną, środkową część.
• Wyciągnąć pokrywę do przodu i jednocześnie obrócić ją delikatnie w dowolnym kierunku.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w naszym Centrum
Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Aby ponownie zamontować klosz:
• Chwycić osłonę w górnej, środkowej części.
• Wprowadzić wpusty z jednej strony do odpowiednich rowków.
• Zgiąć lekko klosz w jego środkowej partii i wprowadzić wpusty z drugiej strony.
Jak wymienić żarówkę dystrybutora lodu i wody (w zależności od modelu):
• Wyjąć żarówkę znajdującą się w dystrybutorze.
Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w naszym Centrum
Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
286
41502009PL.fm Page 287 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI
Krótkie okresy nieobecności
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy tygodnie.
Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Jeżeli chłodziarka wyposażona jest w
automatyczny dystrybutor lodu, należy:
1. wyłączyć urządzenie
2. odciąć dopływ wody do kostkarki do lodu
3. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Długa nieobecność
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Jeżeli chłodziarka
wyposażona została w automatyczną kostkarkę do lodu, odciąć dopływ wody co najmniej jeden dzień
wcześniej i zaraz po wytworzeniu ostatniej partii kostek wyłączyć kostkarkę i OPRÓŻNIĆ POJEMNIK.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, umyć urządzenie, opłukać i wytrzeć.
Do górnej części drzwi należy przymocować klocki drewniane lub plastykowe, aby drzwi pozostały uchylone
i aby powietrze mogło przepływać. Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i umocować za pomocą taśmy samoprzylepnej tak,
aby się nie przemieszczały, ani nie zgubiły.
• Przykręcić regulowane nóżki w taki sposób, aby nie dotykały powierzchni podparcia.
• Zamknąć i umocować za pomocą taśmy klejącej obydwoje drzwi i przymocować kabel zasilający do
chłodziarki.
Przerwa w dopływie prądu
W razie awarii zasilania radzimy skontaktować się z zakładem energetycznym i dowiedzieć się, jak długo
będzie ona trwała.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny, nie otwierać żadnych drzwiczek
urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej przewidziana jest na okres dłuższy niż 24 godziny,
opróżnić komorę zamrażarki i umieścić artykuły spożywcze w przenośnym zamrażalniku. Jeśli nie jest to
możliwe i nie dysponujecie Państwo wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą
się zepsuć.
3. Proszę wziąć pod uwagę, że komora zamrażarki wypełniona całkowicie utrzymuje niską temperaturę
dłużej niż wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto komora zamrażarki wypełniona całkowicie mięsem utrzymuje dłużej niską temperaturę niż
wypełniona potrawami gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz ich smak oraz
aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
287
41502009PL.fm Page 288 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Gdy słyszysz takie odgłosy
..Twoje urządzenie żyje!!!
Zanim zwrócicie się Państwo do serwisu....
Wiele problemów związanych z działaniem urządzenia wynika z banalnych przyczyn, które mogą być
ustalone i rozwiązane bez stosowania narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu?
• Czy sprawdzono zabezpieczenia i bezpieczniki w instalacji elektrycznej w mieszkaniu?
Dźwięki generowane przez kostkarkę do lodu
Gdy urządzenie jest wyposażone w dystrybutor lodu, można usłyszeć brzęczenie (z zaworu wodnego),
dźwięk ściekającej wody i hałas kostek spadających do pojemnika.
Jeżeli dystrybutor lodu nie działa, sprawdzić:
• Czy zamrażalnik miał wystarczająco dużo czasu, aby się ochłodzić? Nowe urządzenie potrzebuje około
jednej nocy.
• Czy przycisk ON/OFF kostkarki do lodu jest w pozycji ON?
• Sprawdzić, czy dźwignia kostkarki do lodu wewnątrz komory zamrażarki nie jest w pozycji OFF, tj. nie jest
ustawiona poziomo (w niektórych modelach).
• Czy woda jest odkręcona? Czy dochodzi do dystrybutora lodu?
• Czy filtr wody w chłodziarce jest zamontowany? Być może filtr jest zatkany lub niepoprawnie
zainstalowany. Należy najpierw sprawdzić według instrukcji instalowania filtra, czy został on prawidłowo
zainstalowany i czy nie jest zatkany. Jeżeli instalacja jest prawidłowa, a filtr nie jest zatkany, należy
wezwać wykwalifikowaną osobę lub technika.
Jeżeli w pojemniku na szron zebrała się woda:
• Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. Pojemnik
może się wypełnić nawet do połowy. Sprawdzić czy urządzenie jest wypoziomowane tak, aby woda nie
wyciekała z pojemnika.
Brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprężarki na zewnątrz panuje wysoka
temperatura.
Jeżeli oświetlenie nie działa:
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu?
• Czy przepaliła się żarówka?
Czy żarówka się nie przepaliła:
1. Odłączyć wtyczkę urządzenia od napięcia.
2. Patrz rozdział “Konserwacja i czyszczenie”.
288
41502009PL.fm Page 289 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
Jeśli silnik działa zbyt często:
• Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki?
• Czy drzwi są dobrze zamknięte?
• Czy uszczelki drzwi są szczelne?
• Gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy niż zazwyczaj
czas pracy sprężarki należy uznać za normalny.
Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość żywności,
aby schłodzić wnętrze urządzenia sprężarka będzie pracowała dłużej niż zazwyczaj.
Należy pamiętać
Czas pracy sprężarki zależy od wielu czynników: od częstotliwości otwierania drzwi, od ilości
przechowywanych artykułów, od temperatury pomieszczenia, od nastawienia termostatów.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższych czynników urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy skontaktować
się z Serwisem, przedstawiając jasno charakter zaistniałego problemu i podając typ oraz numer serii
urządzenia (dane znajdują się na tabliczce znamionowej).
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka
• Elementy sterowania są poprawnie wyregulowane?
• Czy do komory chłodziarki lub zamrażarki włożone zostały większe ilości żywności?
• Czy drzwi chłodziarki nie są otwierane zbyt często.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się.
• Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co mogłoby
utrudnić cyrkulację zimnego powietrza.
Na dnie komory chłodziarki znajduje się skroplona woda
• Sprawdzić, czy nośniki powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co mogłoby utrudnić cyrkulację
powietrza.
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki, mokre pojemniki
powinny zostać osuszone.
• Czy drzwi chłodziarki nie są otwierane zbyt często. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w
powietrzu na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej drzwi są otwierane, tym szybciej
gromadzi się wilgoć, przede wszystkim wtedy, gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne.
• Gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne, jest rzeczą normalną, iż woda gromadzi się wewnątrz
chłodziarki.
Drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie
• Należy sprawdzić, czy opakowania, w których przechowywana jest żywność, nie blokują drzwi.
• Sprawdzić, czy pojemniki, półki, szuflady nie wysunęły się ze swoich miejsc.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
289
41502009PL.fm Page 290 Monday, July 16, 2007 3:33 PM
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z Serwisem
Technicznym:
1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego
usunięcia usterki (Patrz “INSTRUKCJA
WYSZUKIWANIA USTEREK / SERWIS”).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się
czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest
negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i
powtórzyć sprawdzian po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny,
należy skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
290
Należy podać:
• rodzaj usterki,
• model,
• numer serwisowy (numer po słowie SERVICE, na
tabliczce znamionowej, znajdującej się wewnątrz
urządzenia),
• dokładny adres,
• numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Uwaga:
Jeżeli technik z Serwisu wykona zamianę
zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną
stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w
ramach gwarancji.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement