Whirlpool KD2178AUU/A02 Instruction for Use

Add to my manuals
9 Pages

advertisement

Whirlpool KD2178AUU/A02 Instruction for Use | Manualzz
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is
ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het
gebruik in:
- keukens van werkplekken, winkels en/of
kantoren
- op boerderijen
- in hotels, motels, residences, bed & breakfast
voor het gebruik door de verschillende klanten.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is
het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving
van het apparaat en adviezen voor het
conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering
van het product van eventuele schade op de
hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het
in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is
een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft
op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen van
het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas
bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het
koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal
verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingsymbool
. Voor de
verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het
bereik van kinderen worden gehouden, omdat het
een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van
voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG)
nr. 1935/2004
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt
afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te
snijden en de deuren en schappen te verwijderen,
zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat
kunnen kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar
een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst
of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
veiligheidsvoorschriften van de
“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de
juiste wijze op een efficiënt
werkende installatie is
aangesloten, die volgens de
wettelijke voorschriften is
geaard.
3
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
VEILIGHEID
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of
houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis
van het apparaat, behalve als zij tijdens het
gebruik instructies ontvangen van of begeleid
worden door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te spelen
of zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van
het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de temperatuur
binnen de volgende waarden ligt, die op hun
beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse
die op het serienummerplaatje staat aangegeven:
het is mogelijk dat het apparaat niet goed
functioneert als het voor een lange tijd in een
ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere
temperatuur dan het genoemde bereik.
Klimaatklasse
Omg. Temp.
(°C)
Omg. Temp.
(°F)
SN
van 10 tot 32
van 50 tot 90
N
van 16 tot 32
van 61 tot 90
ST
van 16 tot 38
van 61 tot 100
T
van 16 tot 43
van 61 tot 110
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
want deze kunnen barsten.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
niet die van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd
personeel of door de Klantenservice worden
gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
4
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Ingebruikneming van het apparaat
1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt
gestoken is het apparaat gewoonlijk van te voren
in de fabriek afgesteld op een temperatuur van
5°C. Als op display A slechts één lichtpuntje
verschijnt (stand-by-stand), druk dan op de
inschakelknop B
3. Als het apparaat op deze manier gestart is, is het
vak voor vlees en vis in werking. De temperatuur
van het koelvak is in de fabriek van te voren
ingesteld op de middelste stand
B
Instelling van de temperatuur van het koelvak
Als u de temperatuur in het koelvak wilt veranderen
moet u op de knop (C) drukken om de temperatuur
op cyclische wijze te selecteren (zie
productinformatieblad)
A
F
Opmerking:
De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee
de deur geopend wordt, het plaatsen van warme
gerechten en een verkeerde plaatsing van het
apparaat kunnen van invloed zijn op de interne
temperatuur van de koelkast die af kan wijken van de
temperatuur die aangegeven is op het paneel
Uitschakeling van het apparaat
Als het apparaat lange tijd niet gebruikt gaat worden,
kunt u het uitschakelen door op knop (B -Stand-by)
te drukken, of door de stekker uit het stopcontact te
trekken.
Alarm koelkastdeur open
Het apparaat waarschuwt als de deur onbedoeld
open blijft staan met een geluidssignaal en het
knipperen van de binnenverlichting. Het alarm wordt
2 minuten nadat de deur open is blijven staan
geactiveerd en gaat uit als de deur gesloten wordt.
Als de deur langer dan 2 minuten open moet blijven
staan, kan het alarm uitgeschakeld worden door op
toets (F) te drukken; het alarm wordt weer
geactiveerd als de deur na 2 minuten nog steeds open
staat
Blokkering van het toetsenbord
Om te voorkomen dat er per ongeluk keuzes
gemaakt worden (indrukken van toetsen door
contact met pakjes en/of levensmiddelen, of door
kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door
gedurende ongeveer 3 seconden tegelijk op de
toetsen (F) en (D) te drukken. De inschakeling van de
blokkering wordt aangegeven door het gedurende
ongeveer 5 seconden knipperen van de letter L op
het display. Als de toetsen geblokkeerd zijn, is het
niet mogelijk om instellingen te wijzigen. Als in deze
toestand een willekeurige toets wordt ingedrukt, gaat
de letter L op het display gedurende 5 seconden
knipperen.
Om het toetsenbord te deblokkeren gedurende
ongeveer 3 seconden tegelijk op de toetsen (F) en
(D) drukken.
5
G
H
C
E
D
Bewaren van levensmiddelen in de koelkast:
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding te
zien is:
A Gekookt voedsel
B Groenten
C Vis, vlees
D Fruit en groenten
E Flessen
F Kaas
Opmerking:
• De levensmiddelen moeten worden afgedekt
om te voorkomen dat ze uitdrogen
• De afstand tussen de schappen en de achterste
binnenwand van de koelkast zorgt voor een
vrije luchtcirculatie
• Zet de levensmiddelen niet tegen de
achterwand van het koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog
warm zijn
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders
Let op:
Het bewaren van groenten met een hoog
watergehalte kan condensvorming
veroorzaken op de glazen schappen; dit heeft
geen invloed op het correct functioneren van
het apparaat.
6
HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK (indien aanwezig)
In het vriesvak
kunnen ook verse
levensmiddelen ingevroren worden. De
hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24
uur kan worden ingevroren staat aangegeven
op het typeplaatje.
Invriezen van verse levensmiddelen
• In Fig. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor
levensmiddelen die ingevroren moeten worden,
als er een rooster aanwezig is, als er geen rooster
is bijgeleverd is de aanbevolen plaats aangegeven
in Fig. 2.
• Plaats de levensmiddelen in het midden van het
vak
zonder dat ze in aanraking komen
met de reeds ingevroren levensmiddelen, houd
ze op een afstand van ongeveer 20 mm (fig. 1
en 2).
• Voor de apparaten met het vak
, op
toets (D) drukken om de functie Fast Freezing te
activeren, het gele lampje (E) gaat branden en
blijft tijdens de gehele invriesperiode branden.
• Na ongeveer 26 uur wordt de functie
automatisch uitgeschakeld en gaat het gele
lampje (E) uit. De functie kan worden
afgebroken door nogmaals op toets (D) te
drukken.
Fig. 1
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel
maanden verse, ingevroren levensmiddelen
bewaard kunnen worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u
op de volgende punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn,
omdat het product anders kan bederven. Als een
pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is
het niet onder optimale omstandigheden
bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste
worden gekocht en in isolerende tassen worden
vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen
in het vriesvak.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten
mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar
moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden
worden of tot een minimum worden beperkt. De
uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking
moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het
conserveren van diepvriesproducten dienen altijd
te worden opgevolgd.
Fig. 2
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in
vak
.
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van
het vriesvak
is vastgevroren, geen
puntige of scherpe voorwerpen om het los te
maken.
• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt
u het bakje om.
7
ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met het
ontdooien begint.
Het koelvak wordt geheel automatisch
ontdooid. De aanwezigheid van
waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van de koelkast duidt erop dat
het apparaat bezig is automatisch te
ontdooien. Het dooiwater wordt automatisch
via een afvoeropening in een opvangbak
geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het
dooiwater met behulp van het bijgeleverde
gereedschap om een constante afvoer van het
dooiwater zeker te stellen. (Fig.1)
Ontdooien van het vak
(indien
aanwezig)
Wij raden u aan het vak
een of twee maal
per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag te dik
is geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De
hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs
vormt, hangt af van de
omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van
de frequentie waarmee de deur van het vriesvak
wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op
het bovenste gedeelte van het vak. Dit is normaal
en heeft geen invloed op het correct functioneren
van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u
weinig voorraad heeft.
• Open de deur en haal alle levensmiddelen uit
het vriesvak, en zet ze op een heel koele plaats
of in een koeltas.
• Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
• Reinig de binnenkant van de vriezer met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• Spoel goed en droog zorgvuldig af.
• Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
• Sluit de deur.
Steek de stekker weer in het stopcontact en start
het apparaat volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk
“In werking stellen van het koelvak”. De
instellingen en keuzes die gemaakt werden voordat
het apparaat ontdooid werd worden hersteld.
Fig. 1
8
REINIGING EN ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog het
apparaat met een zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• De scheidingselementen mogen niet in water
worden ondergedompeld, maar moeten worden
afgewassen met een niet al te vochtige spons.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het
ontdooien.
• Maak de ventilatieroosters en de condensor op
de achterkant van het apparaat regelmatig
schoon met een stofzuiger of een borstel.
• Reinig de buitenkant met een met water
bevochtigde zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen of schuursponsjes, noch
vlekkenmiddelen (bijv. aceton en
trichloorethyleen) of azijn.
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de
binnenwanden.
4. Om de vorming van schimmel, onaangename
luchtjes en roest te voorkomen moet de deur
van het apparaat open blijven staan als het
gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
5. Het apparaat schoonmaken.
• Maak de binnenkant van het lage
temperatuurvak (bij modellen waar dit
aanwezig is) schoon tijdens het ontdooien.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een
vochtige spons met lauw water en/of een
neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog
het apparaat met een zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen.
9
STORINGEN OPSPOREN
B
1. De koelkast werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
• Is de zekering doorgebrand?
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Staat de toets (B) op de stand Stand-by?
A
F
G
H
C
E
D
2. De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters gehinderd?
3. Er ligt water op de bodem van de koelkast.
• Is de afvoer van het dooiwater verstopt?
4. De binnenverlichting werkt niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Als uw apparaat een lampje heeft moet u de aanwijzingen en de tekening op bijgevoegde kaart
raadplegen om het lampje te controleren en te vervangen
• Als uw apparaat led-verlichting heeft moet u contact opnemen met de klantenservice.
5. Er vormt zich te veel rijp/ijs in het vriesvak.
• Is de deur van het vriesvak goed gesloten?
6. Het geluidsalarm klinkt, de binnenverlichting brandt onregelmatig en het rode lampje (G)
knippert
• De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan. Druk op toets (F) om het alarm uit te schakelen of
sluit de deur.
7. Het geluidsalarm klinkt, het rode lampje (G) knippert en de letter “A” wordt weergegeven
op het display
• Defect in de temperatuursensor. Druk op toets (F) om het geluidsalarm uit te schakelen en neem
contact op met de klantenservice
Opmerkingen:
• Indien de alarmtoestand beschreven onder punt 7 zich voordoet, kunnen toets (C) voor het instellen
van de temperatuur en toets (D) niet gebruikt worden, maar kan het apparaat wel temperaturen in de
vakken garanderen waardoor de conservering van de levensmiddelen niet in gevaar komt
• Eventuele veranderingen van geluid (geborrel, geruis) zijn een gevolg van de normale werking van het
apparaat, en zijn volstrekt normaal.
10
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie
“Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)
• uw volledige adres
• uw telefoonnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing
• het model
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen. Installatie in een warme
omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon
of opstelling van het apparaat in de buurt van
een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het
stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
• Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende
minimumafstanden worden aangehouden:
- 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of
petroleum;
- 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of
gasfornuizen.
• Monteer de afstandstukken (indien bijgeleverd)
op de achterkant van de condensator die op de
achterkant van het apparaat zit.
• Installeer het apparaat op een droge en goed
geventileerde plaats, zorg dat het op een vlakke
ondergrond staat en stel indien nodig de poten
aan de voorkant bij.
• De binnenkant schoonmaken.
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
• De aarding van het apparaat is wettelijk
verplicht. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventueel
letsel aan personen, dieren of voor schade
aan voorwerpen die veroorzaakt is door
het niet in acht nemen van deze
voorschriften.
• Als de stekker en het stopcontact niet van
hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan
vervangen door een gekwalificeerd technicus.
• Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
Elektrische aansluiting
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften
voor de elektrische aansluiting.
• De gegevens met betrekking tot de spanning en
het opgenomen vermogen staan op het
typeplaatje in het apparaat.
11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement