Whirlpool UW8 F2C WHLSB Use and care guide

Whirlpool UW8 F2C WHLSB Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Okres przechowywana produktów mrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak odszronić komorę zamrażarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu korzystania w
przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których
należy ściśle przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w
pobliży urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i
starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować
urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza
podczas opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych, innych niż zalecane przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń
elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej,
napełniać wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 W pobliżu urządzenia nie przechowywać materiałów
wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować,
ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
 
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po
wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr znajduje się
wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na
swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
 Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi. Po włożeniu żywności sprawdzić,
czy drzwiczki komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza
drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.
 Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne komory
(komora na świeżą żywność, komora „Zero Degree”, itd.). Jeśli
nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można je
usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
 C-pentan jest stosowany jako czynnik napęczniający
w piance izolacyjnej i jest gazem palnym.
 OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora
czasowego, takiego jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań,
takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach
i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne;
wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz
innych obiektach mieszkalnych.
 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
 Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach
o temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami,
zależnie od klasy klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli
przez dłuższy czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
 To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a INSTALACJA
(HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane
gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Przy
łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe rozpakowywaniu i instalacji należy używać rękawic
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ochronnych – ryzyko skaleczenia.
 Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania oraz
wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi. Nie pozwalać dzieciom zbliżać
się do miejsca instalacji urządzenia. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu
podczas transportu. W przypadku problemów należy
skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Po
wykonaniu instalacji należy przechowywać odpady z
opakowania (plastik, elementy styropianowe, itd.) poza
zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy
odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko porażenia
prądem. Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie
spowoduje uszkodzenie przewodu zasilającego – ryzyko
porażenia. Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu
procedury instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości
i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w
pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich
czterech nóżkach, ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za
pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu stronach urządzenia. Odległość
pomiędzy tylną ścianką urządzenia, a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem
stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia
należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. Nie
wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub przewody
elektryczne stykały się z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
 Nie przewidziano możliwości zmiany kierunku otwierania
drzwi. Nie podejmować prób zmiany kierunku otwierania
drzwi.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna)
lub za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także
posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po
zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu
do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie uruchamiać
4
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę na
identyczny należy ze względów bezpieczeństwa zlecić
przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub
innejwykwalifikowanejosobiewceluuniknięciapotencjalnego
ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie należy w
żadnym przypadku stosować urządzeń parowych w celu
czyszczenia – ryzyko porażenia prądem.
Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, drzwiczek
wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek nie używać ostrych
lub szorstkich środków czyszczących, takich jak spryskiwacze
do szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne,
woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze
lub środki czyszczące zawierające substancje ropopochodne.
Nie używać papierowych ręczników, gąbek lub innych ostrych
narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie
należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Ten symbol na urządzeniu lub dołączonej dokumentacji oznacza, że urządzenia
nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od
źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone zużycie
energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać
temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki swojej
niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce. Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność wykorzystania
energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć, usuwając kosze i,
jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisane jako normalne
w instrukcji obsługi urządzenia.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
Panel sterowania *
Oświetlenie (LED)*
Wkłady chłodzące*
Moduł do lodu* lub pojemnik na
lód*
5. Przegroda szuflady*
6. Stojak na butelki*
7. Szklane półki
8. Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia*
9. Zestaw do zmiany mocowania
drzwi*
10.Obszar do zamrażania świeżej
żywności oraz przechowywania
mrożonek
11.Obszar do przechowywania
zamrożonej żywności
12.Uszczelka drzwiczek
1
2
3
10
4
5
6
7
11
8
9
12
PANEL STEROWANIA
7. 8.
1.
2.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
5.
4.
PRZYCISK WŁ./TRYBU CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania, naciśnij przycisk i przytrzymaj
przez 3 sekundy. Wszystkie ikony zostaną wyłączone z
wyjątkiem kontrolki Wł./Tryb czuwania . Aby ponownie
włączyć urządzenie, ponownie (krótko) naciśnij ten przycisk.
PRZYCISK USTAWIANIA TEMPERATURY
Urządzenie jest ustawione fabrycznie do pracy z zalecaną
temperaturą, wynoszącą -18°C. Temperaturę wewnątrz
urządzenia można regulować w zakresie od -16°C do -24°C,
w następujący sposób:
Nacisnąć, aby zmienić ustawienie (°C). Temperaturę
przechowywania można zmieniać o -1 °C każdym
naciśnięciem przycisku: wartość zmienia się cyklicznie w
zakresie od -16°C do -24°C.
PRZYCISK SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Szybkie zamrażanie,
należy nacisnąć przycisk SZYBKIE ZAMRAŻANIE
(zobacz Instrukcja obsługi). Funkcja Szybkie zamrażanie
wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach.
PRZYCISK WŁĄCZENIA ALARMU
Naciśnij w przypadku alarmu.
ALARM AWARII ZASILANIA
Kontrolka alarmu długotrwałej awarii zasilania (patrz
Instrukcja Obsługi).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
Przycisk Wł./Trybu czuwania
Wyświetlacz temperatury
Przycisk szybkiego zamrażania
Przycisk włączenia alarmu
Alarm awarii zasilania
Funkcja Eco night
6th Sense Kontrolka kontroli
zamrażania
8. Kontrolka kontroli zamrażania
FUNKCJA ECO NIGHT (TARYFA NOCNA)
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Eco Night. Funkcja
Eco Night umożliwia koncentrację zużycia energii przez
urządzenie w godzinach obowiązywania niższych stawek,
zwykle w nocy (zobacz Instrukcja obsługi).
6TH SENSE KONTROLKA KONTROLI
ZAMRAŻANIA
6th Sense Kontrola zamrażania to zaawansowana
technologia, która pozwala na zredukowanie oparzelin
mrozowych, dzięki czemu żywność zachowuje naturalny
kolor i jakość.
PRZYCISK KONTROLI ZAMRAŻANIA
Freeze Control to zaawansowana technologia, która
pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury
w komorze zamrażarki.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Freeze Control, należy
nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk FREEZE
CONTROL.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi
temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany
zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja
"Kontroli zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia
funkcji Szybkiego zamrażania (zobacz informacje w
instrukcji obsługi).
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w
porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym
bardzo niskim zużyciu energii.
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z
serwisem technicznym.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się
po otwarciu drzwiczek.
PÓŁKI
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
6
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło
termostatu, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak
pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość
miejsca wokół opakowań żywności na swobodny przepływ
powietrza. Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo
rozmrożonej żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność
w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci
lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez kratek. Po umieszczeniu żywności na kratkach
upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
STREFA ZAMRAŻARKI
Wszystkie produkty spożywcze
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW MROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2/3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2/3 miesiące
2 miesiące
8/12 miesiące
4 miesiące
1-3 miesięcy
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI
1. Zaleca się ustawić temperaturę na niższą lub włączyć funkcję
szybkiego zamrażania na cztery godziny przed wyjęciem
produktów z komory zamrażarki w celu przedłużenia okresu
trwałości produktów podczas fazy rozmrażania.
2. Aby rozpocząć rozmrażanie, wyłączyć urządzenie i wyjąć
szuflady. Umieścić zamrożoną żywność w chłodnym
miejscu. Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić
roztopienie się szronu. Aby zapobiec wylewaniu się wody
podczas rozmrażania, zaleca się ułożenie chłonnego
materiału na spodzie komory zamrażarki i jego regularne
wyżymanie.
3. Wyczyścić wnętrze komory zamrażarki i dokładnie ją
osuszyć.
4. Włączyć urządzenie ponownie i z powrotem umieścić
w nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
1. Hałas podczas pracy kompresora jest normalnym zjawiskiem.
2. Bulgotanie oraz stuki powstają podczas przechodzenia
gazowego czynnika chłodniczego wewnątrz układu
chłodzącego i są uważane za zjawisko normalne.
3. Skrzypiące dźwięki można „usłyszeć", zarówno kiedy
kompresor pracuje, jak i wtedy, gdy jest nieaktywny: jest to
normalny dźwięk wydawany przez strukturę urządzenia.
4. Sprawdzić, czy półki po wewnętrznej stronie drzwi
chłodziarki oraz półki i szuflady w komorze chłodziarki są
poprawnie umieszczone i umocowane, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
5. Nie umieszczać szklanych pojemników (butelek, słoików,
itd.) w bezpośrednim sąsiedztwie, w celu uniknięcia
potencjalnych wibracji.
6. Urządzenie jest wyposażone w kompresor, który działa z
optymalną prędkością w celu zminimalizowania zużycia
energii. Może zdarzyć się, w niektórych sytuacjach
(np. latem lub w przypadku umieszczenia dużej ilości
produktów), że kompresor zwiększy prędkość i stanie się
głośniejszy niż zwykle.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
Urządzenie należy czyścić okazjonalnie za pomocą szmatki
oraz roztworu ciepłej wody i neutralnych środków
przeznaczonych do czyszczenia wnętrza chłodziarki.
8
Aby zapewnić stały i prawidłowy przepływ skroplin, należy
regularnie czyścić wnętrze spustu
znajdującego się w tylnej ścianie
komory chłodziarki w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa za pomocą
dostarczonego przyboru.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie pracuje.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
Sprawdzić, czy:
• nie wystąpiła awaria zasilania;
• wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a
dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje
się w prawidłowym położeniu (Wł.);
• zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej
urządzenie działają;
• przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Może być konieczna wymiana
żarówki oświetlenia.
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się
z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest
wystarczająco niska.
Przyczyn może być wiele (patrz
kolumna „Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy:
• drzwi są prawidłowo zamknięte;
• urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;
• ustawiona temperatura jest odpowiednia;
• obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy
podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory
chłodziarki zbiera się
woda.
Spust wody z odszraniania jest
zatkany.
Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie urządzenia").
Nadmierna ilość szronu
w komorze zamrażarki.
Drzwi komory zamrażarki nie
zostały poprawnie zamknięte.
•
Przednia krawędź
urządzenia, o którą
opiera się uszczelka
drzwi jest gorąca.
To nie jest usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
Temperatura komory
chłodziarki jest za niska.
•
•
•
•
Ustawiono zbyt niską
temperaturę.
W komorze zamrażarki mogła
zostać umieszczona duża ilość
świeżej żywności.
•
•
•
Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia
prawidłowego zamknięcia drzwi.
Rozmrozić komorę zamrażarki.
Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie
zamontowane.
Spróbować ustawić niższą temperaturę.
Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą
żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie
zamrożona.
Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany
w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie
zatytułowanym „WENTYLATOR”.
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.whirlpool.eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
19515447602
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement