Bauknecht GCIK 6421/1 WS Instruction for Use

Add to My manuals
9 Pages

advertisement

Bauknecht GCIK 6421/1 WS Instruction for Use | Manualzz
49694612NL.fm Page 31 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
REINIGING EN ONDERHOUD
STORINGSTABEL
31
Black process 45.0° 150.0 LPI
49694612NL.fm Page 32 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
1. Verwijderen van de verpakking en controles:
Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of
de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd
is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel
tot een vakman of tot de verkoper.
• Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet
buiten het bereik van kinderen gehouden worden,
want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
• De goede werking van de afwasmachine is in de
fabriek getest.
Na deze test kunnen enige lichte watervlekken
overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
2. Aansluiting op het elektriciteitsnet en op de
waterleiding:
Alle aansluitingen op de waterleiding en op het
elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel, aan de hand van de
aanwijzingen van de fabrikant en conform de
geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften
(zie ook de bijgevoegde installatieaanwijzingen).
Gebruik de afwasmachine uitsluitend in het
huishouden en voor de doeleinden waarvoor ze
bestemd is.
Gebruik de afwasmachine niet als zij beschadigd is
tijdens het transport. Wend u tot de Servicedienst
of tot de verkoper.
(Zie de afzonderlijke installatieaanwijzingen)
3. Toevoer en afvoer van het water:
• Neem de geldende voorschriften van het
waterleidingbedrijf in acht.
Toevoerdruk van het water: 0,3 - 10 bar.
• Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen
niet gevouwen of afgekneld zijn.
• Als de slangen niet lang genoeg zijn, wend u dan tot
de Servicedienst of de verkoper.
• De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de
waterkraan worden aangesloten.
• De temperatuur van het toegevoerde water is
afhankelijk van het model. Toevoerslang met de
aanduiding “25°C Max”: maximumtemperatuur
25°C.
Alle andere modellen: maximumtemperatuur 60°C.
• Verzeker u er op het moment van installatie van dat
het afvoerwater zonder problemen weg kan
stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de
sifon van de wasbak).
32
Black process 45.0° 150.0 LPI
• Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een
klembandje, zodat hij niet los kan raken.
Alleen voor apparaten met waterstopsysteem:
als de aanwijzingen voor de installatie in acht
worden genomen, kan het waterstopsysteem
voorkomen dat er water uit de machine stroomt,
dat schade zou kunnen aanrichten in uw woning.
4. Elektrische aansluiting:
• Neem de geldende normen van het
elektriciteitsbedrijf in acht.
• De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje
dat rechts op de binnenkant van de deur is
aangebracht.
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
• Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.
• Als het nodig is moet het netsnoer worden
vervangen door een soortgelijk exemplaar.
De kabel dient te worden vervangen door een
gespecialiseerd technicus.
Waarschuwing:
Na de installatie van het apparaat moet de
verbindingsstekker op elk willekeurig moment
bereikbaar zijn.
• Voor Oostenrijk: als er een lekstroomschakelaar
in serie met het apparaat wordt geschakeld, moet
deze gevoelig zijn voor pulserende stroom.
49694612NL.fm Page 33 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
1. Verpakking
De verpakking is 100% recycleerbaar, zoals
aangegeven door het kringloopsymbool
.
2.
•
•
•
Energie en water besparen:
Spoel de vaat niet af onder stromend water.
Gebruik de afwasmachine steeds wanneer hij vol is.
Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter
beschikking staan, zoals verwarming met
zonnepanelen, warmtepompen of centrale
verwarming, dient de afwasmachine te worden
aangesloten op de leiding voor warm water, met
een temperatuur van ten hoogste 60°C. Verzeker u
ervan dat de watertoevoerleiding van het juiste
type is. Zie het hoofdstuk “Aansluitingen” in deze
Gebruiksaanwijzing.
3. Afdanken:
Het apparaat is vervaardigd van recycleerbaar
materiaal. Bij het afdanken van de machine dienen
de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
te worden gevolgd.
Maak de afwasmachine in elk geval onbruikbaar
door de voedingskabel door te snijden.
• Om gevaarlijke situaties voor kinderen te
voorkomen (b.v. verstikking), dient u het slot van
de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten
kan worden.
4. Kinderbeveiliging:
• Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
• Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en
het zout op een droge plaats, buiten bereik van
kinderen.
5. Veiligheidswaarschuwingen:
• De geopende deur kan alleen het gewicht van de
uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat.
Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of
staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!
• Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit
veroorzaakt ontploffingsgevaar!
• Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen
verwonden moeten met de punt omlaag in de korf
worden gezet.
Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste
korf worden geplaatst, met de punt naar het
binnenste van het apparaat toe.
• Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden en draai de
waterkraan dicht.
• Doet er zich een storing voor, schakel de
afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht.
• Schakel aan het einde van het programma de
afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht.
• Reparaties en technische wijzigingen mogen
uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
verricht.
• Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
• Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid
van de afwasmachine.
• Laat het apparaat niet buiten functioneren.
6. Vorstbestendig:
Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat
aan vorst kan worden blootgesteld moet al het
water worden afgevoerd.
Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en
afvoerslangen los en laat het water er vervolgens
uitstromen.
7. Alleen voor apparaten met
waterstopsysteem:
In de watertoevoerslang en in de plastic doos
bevinden zich elektrische onderdelen. Snijd de
slang dus niet door en dompel de doos niet onder
in water. Als de slang kapot is, moet de machine
onmiddellijk uitgezet worden.
8. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een
temperatuur tussen de 5 en 45°C.
CE conformiteitsverklaring:
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
verkocht in overeenstemming met de volgende
richtlijnen:
• 73/23/EEG
• 89/336/EEG
• 93/68/EEG
Capaciteit:
10 couverts.
33
Black process 45.0° 150.0 LPI
49694612NL.fm Page 34 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld), dient u, alvorens de machine in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met
regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de
laatste waterrekening).
De afwasmachine is voorzien van een elektronisch controlesysteem dat het mogelijk maakt om het
wateronthardingssysteem aan te passen op basis van de hardheid van het water.
Ga voor het instellen van het onthardingsmiddel als volgt te werk:
Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand h3 van de keuzeschakelaar (instelling bij aflevering) of
als de waterhardheid veranderd is:
• Druk enkele seconden op de toets VERTRAGING PROGRAMMA totdat op het 3-CIJFERIGE DISPLAY het
symbool H.- verschijnt, gevolgd door de ingestelde waarde.
• Druk opnieuw op de toets VERTRAGING PROGRAMMA om de gewenste hardheid (h.-1 ..h.-5) te selecteren
volgens de onderstaande tabel.
• Druk op de toets START PAUZE of wacht ongeveer 2 seconden zonder het toetsenbord te gebruiken om de
programmeermodus automatisch te verlaten.
De programmering moet met gesloten deur worden uitgevoerd; de programmering kan niet worden uitgevoerd
als de keuzeschakelaar op het programma “weken” is ingesteld.
Hardheids
graden
1 zacht
1 - 2 gemiddeld
2 gemiddeld
3 gemiddeld-hard
4 hard
5 zeer hard
Duitse
graden
°dH
0-4
5 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 47
48 - 58
Franse
graden
°fH
0-7
8 - 25
26 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
mmol/l
0 - 0,7
0,9 - 2,7
3,8 - 4,2
4,3 - 6,3
6,5 - 7,4
8,7 - 10,6
Het zoutreservoir vullen
Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!
Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel,
heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg.
1. Trek de onderste korf naar buiten.
2. Schroef de dop los door hem naar links te draaien.
3. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine:
Vul het zoutreservoir tot de rand met water.
4. Vul vervolgens het zoutreservoir (met de trechter) tot de rand met
zout. Gebruik de eerste keer min. 1,5 kg en max. 2 kg en roer met de
steel van een lepel.
5. Schroef de dop vast door hem naar rechts te draaien.
6. Breng de onderste korf aan.
7. Start onmiddellijk een afwasprogramma nadat u regenereerzout
heeft toegevoegd (voorspoelen is niet voldoende), zodat de
vrijgekomen zoutoplossing meteen wordt verwijderd en corrosie
voorkomen wordt.
Indicator van het zoutniveau
De afwasmachine is voorzien van een elektrische of optische indicator van
het zoutniveau (afhankelijk van het model).
Elektrische indicator
Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer het
zoutreservoir moet worden gevuld.
Optische indicator
Wanneer het zoutreservoir voldoende gevuld is, is de vlotter goed
zichtbaar in het venstertje van de dop (zie foto).
De vlotter daalt en is niet meer zichtbaar wanneer het zoutreservoir moet
worden gevuld.
34
Black process 45.0° 150.0 LPI
Clarke-graden of
Engelse graden
°eH
0 - 5,0
6,3 - 22,9
23,8 - 32,3
33 - 43,8
45 - 51,3
52 - 64
Instelling
.h0
.h1
.h2
.h3
.h4
.h5
49694612NL.fm Page 35 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
Het spoelglansmiddel bevordert het drogen van de vaat door het
water er beter te laten afstromen, zodat er geen strepen of vlekken
achterblijven. Vul het doseerbakje voor het eerste gebruik van de
afwasmachine. Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor
afwasmachines.
1. Schroef dop A los door hem naar links te draaien (zie tekening).
2. Giet het spoelglansmiddel in de opening tot aan het lijntje “max”
(ca. 140 cc).
Als u per ongeluk spoelglansmiddel morst, verwijder dat dan
meteen! Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming die
het afwasresultaat negatief zou kunnen beïnvloeden.
3. Sluit het deksel.
A
Controleer vervolgens regelmatig het niveau van het
spoelglansmiddel.
De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen
Fabrieksinstelling: gemiddelde stand.
Als u niet tevreden bent over het afwas- of droogresultaat, kunt u de
dosis spoelglansmiddel veranderen.
1. Schroef de dop (A) los door hem naar links te draaien
(zie tekening).
2. Als de vaat strepen vertoont: de dosis spoelglansmiddel lager
zetten (B). Als de vaat niet helemaal droog is: de dosis hoger
zetten.
3. Sluit het deksel.
B
Indicator van het spoelglansmiddelniveau:
Optische indicator:
spoelglansmiddel toevoegen
licht
donker voldoende spoelglansmiddel.
Elektrische indicator (indien aanwezig):
Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er
spoelglansmiddel moet worden toegevoegd.
35
Black process 45.0° 150.0 LPI
49694612NL.fm Page 36 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
Gebruik uitsluitend afwasmiddel voor afwasmachines.
Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u
een afwasprogramma start (zie ook Beknopte handleiding).
1. Druk op de toets C om het deksel te openen.
2. Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen.
• Programma’s met voorspoelen:
- Afwaspoeder en/of vloeibaar afwasmiddel:
giet 2/3 van de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid
afwasmiddel in het vak (A);
giet 1/3 in het vak (B).
- Tabletten:
plaats een tablet in het vak (A) en/of volg de adviezen op de
verpakking van het afwasmiddel.
• Programma’s zonder voorspoelen:
- Afwaspoeder en/of vloeibaar afwasmiddel, tabletten:
giet de volledige door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid
afwasmiddel in het vak (A).
• Voor programma’s met de geactiveerde extra functie “Halve
lading/Multizones” (indien beschikbaar):
- Bij afwaspoeder en vloeibaar afwasmiddel kan de hoeveelheid
met 1/3 worden teruggebracht.
3. Sluit het deksel.
Afwasmiddel
Gebruik vloeibare afwasmiddelen, afwaspoeders en/of tabletten voor
afwasmachines van merken die in de winkels verkrijgbaar zijn
(gebruik geen handafwasmiddelen).
Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van
de fabrikant op te volgen. Gebruik niet méér wasmiddel dan wordt
aangegeven. Houdt u zich aan de veiligheidswaarschuwingen van de
fabrikant. Bewaar deze producten buiten bereik van kinderen.
Als er afwasmiddelen in tabletten worden gebruikt, dient u zich
nauwgezet te houden aan de aanwijzingen die door de fabrikant
worden gegeven.
Als er gemengde afwasmiddelen worden gebruikt die het gebruik van
spoelglansmiddel of zout overbodig maken, dient u zich aan de
volgende aanwijzingen te houden:
• producten met geïntegreerd spoelglansmiddel werken
uitsluitend optimaal met bepaalde programma's.
• producten die het gebruik van zout overbodig maken, mogen
uitsluitend worden gebruikt bij bepaalde hardheidsgraden van
het water.
Lees de beschrijvingen van deze producten aandachtig door.
Wend u in geval van twijfel tot de fabrikant van het afwasmiddel.
Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die
betrekking hebben op het gebruik van deze producten.
36
Black process 45.0° 150.0 LPI
C
B
A
49694612NL.fm Page 37 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
REINIGING EN ONDERHOUD
Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht.
Reinigen van de buitenkant:
Gebruik voor het reinigen van de buitenkant een vochtige doek en een
neutraal schoonmaakmiddel.
Reinig het bedieningspaneel uitsluitend met een vochtige doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
Reinigen van de binnenkant van de afwasmachine:
Maak regelmatig de afdichting en de binnenkant van de deur schoon
met een vochtige doek, om eventuele voedselresten te verwijderen.
Bovenste sproeiarm:
1. Draai de moer (A) los (door hem naar links te draaien) en haal de
sproeiarm weg door hem omlaag te trekken (B).
2. Spoel de gaatjes af.
3. Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen
en draai de moer vast door hem naar rechts te draaien. Let er
daarbij op de sproeiarm niet te buigen.
De moer moet goed vastgedraaid zijn, u moet een klik horen!
A
B
De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.
C
Onderste sproeiarm:
1.
2.
3.
4.
Haal de sproeiarm weg door hem omhoog te trekken (C).
Maak het deel (E) los van (D).
Spoel de gaatjes af.
Monteer de sproeiarm weer door hem op de steun te zetten en
hem omlaag te drukken.
D
E
De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.
37
Black process 45.0° 150.0 LPI
49694612NL.fm Page 38 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging van de filters:
F
1. Draai het microfilter naar links (E) en haal het weg (F).
2. Duw tegen de onderkant van het centrale filter om het uit het
microfilter (G) te halen.
3. Haal de filters (I) en (H) los van elkaar door lichtjes op het filter (I)
te drukken ter hoogte van de pijlen op het onderdeel, en haal het
filter (H) weg.
4. Haal het centrale filter van staal eruit (J).
5. Reinig alle filters onder stromend water.
Controleer of er geen onzuiverheden in de afwasmachine zijn
achtergebleven!
6. Monteer het microfilter (H + I + G), plaats het centrale filter van
staal (J) terug en breng het microfilter weer aan.
E
Voor goede afwasresultaten is het belangrijk dat de filters
goed worden aangebracht!
G
I
J
38
Black process 45.0° 150.0 LPI
H
49694612NL.fm Page 39 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM
STORINGSTABEL
STORING
BESCHRIJVING
E1
Het systeem tegen overstroming is in werking getreden (indien aanwezig).
E2
Het systeem voor beperking van het waterniveau in de vaatwasmachine is in werking
getreden.
E3
De afwasmachine slaagt er niet in het water te verwarmen.
E4
Afgekoppelde temperatuursonde.
E5
De afwasmachine slaagt er niet in water aan te voeren.
E6
De afwasmachine slaagt er niet in het water uit de bak af te voeren.
• De alarmen E1, E2, E3, E4 stoppen automatisch het programma en brengen het programma naar het einde van
de cyclus.
• De alarmen E5, E6 onderbreken het lopende programma; nadat het probleem is verholpen, wordt de uitvoering
van het programma hervat.
Om een alarm te “annuleren” dient u:
• de deur te openen en te sluiten of het apparaat uit en weer aan te zetten. Op dit punt kan de vaatwasmachine
opnieuw geprogrammeerd worden.
In het geval de storing niet verdwijnt, dient u contact op te nemen met een erkend technisch
servicecentrum.
39
Black process 45.0° 150.0 LPI

advertisement

Related manuals

advertisement