Whirlpool BSNF 8999 PB Use and care guide

Whirlpool BSNF 8999 PB Use and care guide
Instrukcja bezpieczeństwa, obsługi i montażu
www.whirlpool.eu/register
POLSKI .................................................................................3
2
PL
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA oraz INSTRUKCJA INSTALACJI,
OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA
Dziękujemy za zakup produktu WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS PRODUKTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PARAMETRY TECHNICZNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DRZWI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AKCESORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INSTALACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CODZIENNA EKSPLOATACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST
BARDZO WAŻNE.
Wszystkie komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa określają rodzaj
potencjalnego zagrożenia oraz
informują, w jaki sposób zmniejNiniejsza instrukcja zawiera
szyć ryzyko urazów, szkód oraz
ważne informacje dotyczące
porażenia prądem wskutek
bezpieczeństwa, z którymi należy nieprawidłowej obsługi urządzesię zapoznać i ściśle przestrzegać. nia. Należy ściśle przestrzegać
To jest znak ostrzegawczy.
poniższych instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może prowadzić do powstania
zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowieTen znak ostrzega przed potendzialności za jakiekolwiek uszkocjalnym zagrożeniem, które
dzenia wynikające z nieprzestrzemoże spowodować obrażenia
gania niniejszej instrukcji.
ciała lub śmierć użytkownika lub W przypadku nieprzestrzegania
osób postronnych.
powyższych zaleceń i środków
Wszystkie informacje dotyczące
ostrożności, producent nie
bezpieczeństwa są poprzedzane ponosi odpowiedzialności za
znakiem ostrzegawczym i komu- obrażenia ciała osób lub zwierząt,
nikatem NIEBEZPIECZEŃSTWO ani za straty materialne.
lub OSTRZEŻENIE. Taki znak i
komunikat:
Instrukcje przechowywać w
dostępnym miejscu, aby móc je
użyć w przyszłości.
niebezpieczeństwo
Oznacza niebezpieczną sytuację,
której ewentualne zaistnienie
prowadzi do poważnych obrażeń.
ostrzeżenie
Oznacza niebezpieczną sytuację,
której ewentualne zaistnienie
mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.
4
kach), co zapobiegnie dostępowi
i ewentualnemu uwięzieniu
dzieci we wnętrzu urządzenia.
To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych
przewodów rurowych, należy
zachować szczególną ostrożność
podczas opróżniania obwodu
chłodzenia.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik porotwórczy w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
ostrzeżenie
W pobliżu urządzenia nie przeNie uszkodzić przewodów obwochowywać materiałów wybucho- du chłodniczego urządzenia.
wych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować, ani nie
ostrzeżenie
używać benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych.
W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środNależy uniemożliwić dalsze
ków mechanicznych, elektryczużytkowanie urządzenia przezna- nych lub chemicznych, innych niż
czonego do utylizacji poprzez
zalecane przez producenta.
odcięcie przewodu zasilającego
oraz zdemontowanie drzwiczek i
półek (w stosownych przypad-
ostrzeżenie
Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały
one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
ostrzeżenie
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej, powinny być
napełniane wyłącznie wodą
pitną.
ostrzeżenie
Nie zatykać otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
ostrzeżenie
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu
od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1
bar).
odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
wiać ani wymieniać żadnej
części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji
obsługi.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
Podczas rozpakowywania i
instalacji należy używać rękawic
ochronnych.
Nie należy korzystać z urządzenia
na zewnątrz budynku.
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w gospodarstwach
domowych i miejscach,
gdzie można wykorzystać je w
podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz
pokoje hotelowe, motelowe
i inne środowiska mieszkalne;
- obiekty typu "bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do
sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeAby zapewnić odpowiednią wen- niu jest przeznaczona do urzątylację, należy pozostawić trochę dzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego oświetlenia
miejsca po obu stronach urząpomieszczeń w gospodarstwie
dzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścian- domowym (dyrektywa WE
244/2009).
ką urządzenia a ścianą powinna
wynosić co najmniej 50 mm.
INSTALACJA
Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia
Urządzenie można włączyć
energii przez produkt.
dopiero po zakończeniu procedury instalacji.
PRZEZNACZENIE
PRODUKTU
Instalacja i naprawy powinny być
Niniejsze urządzenie przeznaczo- wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukne jest wyłącznie do użytku
cjami producenta oraz obowiązudomowego. Wykorzystywanie
tego urządzenia w celach komer- jącymi miejscowymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
cyjnych jest zabronione.
Nie należy samodzielnie napraProducent nie ponosi żadnej
PL
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją urządzenia, należy je odłączyć
od zasilania elektrycznego.
Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku problemów należy
się skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym.
Podczas instalacji sprawdzić, czy
urządzenie nie może przypadkiem uszkodzić kabla zasilania.
Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby.
Podczas instalacji upewnić się,
czy urządzenie stoi stabilnie na
podłodze, na wszystkich czterech
nóżkach i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie
wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie
stoi w pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Upewnić się, że napięcie podane
na tabliczce znamionowej jest
zgodne z tym, jakie występuje w
mieszkaniu.
5
Zakresy zasilania są podane na
tabliczce znamionowej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami urządzenie musi być
uziemione.
Aby instalacja była zgodna z
wymaganiami odpowiednich
przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego o
minimalnym odstępie pomiędzy
stykami wynoszącym 3 mm.
Jeżeli przewód zasilający zostanie
uszkodzony, należy go wymienić
na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać
tylko wykwalifikowany personel,
zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do elektrycznych części
urządzenia.
Przewód zasilający powinien
mieć wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie używać przedłużaczy.
Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę, nie używać rozgałęziaczy.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie
pasuje do danego gniazdka,
skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i
nie obsługiwać go stojąc boso.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeśli nie
działa ono prawidłowo lub, gdy
zostało uszkodzone, bądź spadło.
6
Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Nie
zbliżać przewodu zasilającego do
gorących powierzchni.
W przypadku zastosowania
wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać wyłącz.
nie modeli z oznaczeniem
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie od
klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w
pomieszczeniu o temperaturze
wykraczającej poza podany
zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
- DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Wymiana bezpiecznika.
Jeśli przewód zasilający niniejszego urządzenia jest zaopatrzony
we wtyczkę z bezpiecznikiem BS
1363A 13 A, w razie potrzeby
bezpiecznik wymienić na nowy
zatwierdzony przez ASTA dla
wtyczek BS 1362. W tym celu
należy:
1. Wysunąć osłonę bezpiecznika
(A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13 A
do osłony bezpiecznika.
3. Zamontować ponownie we
wtyczce.
Ważne:
Po wymianie bezpiecznika
osłonę należy ponownie założyć
na miejsce. Jeśli osłona zostanie
zgubiona, nie wolno używać
wtyczki do momentu założenia
właściwej części zamiennej.
Prawidłowy element zamienny
można zidentyfikować na podstawie wkładki kolorowej lub
koloru liter na korpusie wtyczki.
Zamienne osłony do bezpieczników można nabyć w sklepie
elektrycznym.
Dotyczy tylko Republiki Irlandii
Obowiązuje większość informacji
podanych dla użytkowników w
Wielkiej Brytanii, lecz stosowany
jest także trzeci typ wtyczek i
gniazd – z 2 bolcami stykowymi i
bocznymi stykami uziemienia.
Gniazdo sieciowe/wtyczka
(dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka nie
pasuje do gniazda sieciowego w
miejscu użytkowania urządzenia,
należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie należy
podejmować samodzielnych
prób wymiany wtyczki. Procedura ta musi zostać wykonana przez
wykwalifikowanego technika
firmy według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast
komora zamrażarki wyłącznie do
przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżych produktów
oraz przygotowywania kostek
lodu.
W przypadku produktów, w
których filtr znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora,
musi on być zawsze na swoim
miejscu podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
one pęknąć.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli
jest w wyposażeniu) produktami
Urządzenie może posiadać
spożywczymi.
specjalne komory przeznaczone Po włożeniu żywności sprawdzić,
do przechowywania określonych czy drzwi komór, w szczególności
produktów.
zamrażarki, zamykają się prawiJeśli nie określono inaczej w bro- dłowo.
szurze danego produktu, można
je usunąć, zachowując równoUszkodzoną uszczelkę należy jak
ważne poziomy wydajności.
najszybciej wymienić.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
we wkładach chłodzących (w
niektórych modelach) nie nadaje
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i
się do picia.
małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie
powinny zbliżać się do urządzeNie spożywać kostek lodu ani
nia bez nadzoru osób dorosłych.
lizaków lodowych zaraz po
wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
to spowodować odmrożenia.
osoby o ograniczonej sprawności
PL
fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez
odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci nie mogą
bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
Materiały z opakowania, które
stanowią potencjalne zagrożenie
(worki plastikowe, styropian, itp.),
należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z
czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia, należy odłączyć je od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować
urządzeń czyszczących parą
OCHRONA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Utylizacja opakowania
Materiał opakowania w 100%
nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony odpowiednim
symbolem:
Należy w odpowiedzialny
sposób pozbywać się części
opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów
dotyczących utylizacji odpadów.
oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z
Utylizacja urządzeń AGD odpowiednim lokalnym
urzędem, punktem zbiórki
Urządzenie zostało wykonane z odpadów lub sklepem, w
materiałów nadających się do
którym zakupiono urządzenie.
recyklingu. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z
To urządzenie zostało
miejscowymi przepisami
oznaczone jako zgodne z
dotyczącymi gospodarki
Dyrektywą Europejską 2012/19/
odpadami.
WE (WEEE) o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Aby uzyskać więcej informacji na Prawidłowa utylizacja tego
temat utylizacji, odzyskiwania
produktu przyczyni się do
7
ograniczenia ryzyka jego
negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku
niewłaściwej utylizacji
urządzenia.
Symbol na urządzeniu lub
w dokumentacji do niego
dołączonej oznacza, że
urządzenia nie należy traktować
jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do
punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
Zainstalować urządzenie w
suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł
ciepła (takich jak grzejnik,
kuchenka itp.) oraz w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie
światło słoneczne. Jeśli to
konieczne, użyć płyty
izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować zgodnie
z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu
produktu zwiększa zużycie
energii i zmniejsza efektywność
chłodzenia.
Temperatury wewnątrz
urządzenia zależą od
temperatury otoczenia,
częstotliwości otwierania drzwi
oraz od miejsca, w którym stoi
urządzenie. Czynniki te należy
uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi do
minimum.
Rozmrażane potrawy
umieszczać w chłodziarce.
Zamrożone produkty dzięki
swojej niskiej temperaturze
będą chłodzić potrawy w
chłodziarce.
Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia przed
umieszczeniem ich w
urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w
chłodziarce nie ma wpływu na
efektywność wykorzystania
energii. Pożywienie powinno
być umieszczone na półkach w
taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację
powietrza: potrawy nie powinny
dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę
miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i, jeśli
jest w wyposażeniu, półkę Stop
Frost, przy zbliżonym zużyciu
energii.
Produkty klasy
wysokoenergetycznej są
wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale
zużywają mniejszą ilość energii.
Nie należy się niepokoić jeśli
silnik pracuje przez dłuższy czas.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie przeznaczone jest do
przechowywania żywności i
zostało wyprodukowane zgodnie
z Rozporządzeniem (WE) nr
1935/2004.
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane,
wyprodukowane i jest
sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasady bezpieczeństwa zawarte
w Dyrektywie niskonapięciowej
2006/95/WE (która zastępuje
Dyrektywę 73/23/EWG z
8
późniejszymi zmianami);
domową sieć bezprzewodową
jest zgodne z podstawowymi
› wymagania bezpieczeństwa
wymaganiami oraz pozostałymi
zawarte w Dyrektywie w sprawie stosownymi postanowieniami
kompatybilności
Dyrektywy 1999/5 /WE z dnia 9
elektromagnetycznej (EMC)
marca 1999 roku, w sprawie
2004/108/WE.
urządzeń radiowych i końcowych
Urządzenie jest bezpieczne
urządzeń telekomunikacyjnych
jedynie wtedy, gdy zostało
oraz wzajemnego uznawania ich
prawidłowo podłączone do
zgodności (Dyrektywa RTTE).
uziemienia zgodnego z normami. Kopię pełnej oryginalnej
deklaracji zgodności z Dyrektywą
RTTE można uzyskać kontaktując
Whirlpool Europe S.r.l. - Socio
się z serwisem technicznym (patrz
Unico, niniejszym oświadcza, że
gwarancja).
to urządzenie udostępniające
PL
The following statements refer to the
portions of this software based in part on
FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org.
The use of this software is governed by the
terms of GNU General Public License v. 2,
which is available at: http://www.gnu.org/
licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source
code may be obtained by written request
for the software by name to [email protected]
whirlpool.com, along with the address for
delivery.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Eclipse
Foundation, Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Elementy tego oprogramowania są
chronione prawami autorskimi (c) Sawtooth
Consulting Ltd. 2006-2015 Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Portions of this software are copyright (c)
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
3. The name of the author may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission.
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
9
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
25
10
16
15
17
18
1
19
20
22
23
24
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i
filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Tryb Multi-flow – strefa
zimnego powietrza
8. Pojemnik na sery + pokrywka
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0° (aby
żywność dłużej zachowała
świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z
handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady
chłodziarki
14. Zestaw do zmiany mocowania
drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie
produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Szuflady zamrażarki
22. Szybkie zamrażanie / Wkład
chłodzący
23. Środkowa szuflada: strefa
najzimniejsza, najlepsza do
zamrażania świeżych produktów
24. Przegroda szuflady
zamrażarki
25. Półki
PL
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
21
22 23
Menu
11
12
13 14 15
16 17 18 19
20
1. Przycisk/kontrolka TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. Kontrolka TRYBU WAKACJE
4. WYŚWIETLACZ TEKSTOWY
5. Kontrolka KONTROLI ZAMRAŻANIA
6. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C).
7. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
8. Kontrolka alarmu ANTYBAKTERYJNEGO FILTRA
POWIETRZA
9. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
10. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA
11. Przycisk/kontrolka WŁ./TRYBU CZUWANIA
12. Przycisk/kontrolka SZYBKIE CHŁODZENIE
13. Przycisk/kontrolka TRYBU ACTIVE 0
14. Kontrolka TARYFA NOCNA
15. Przycisk MENU (aby uzyskać dostęp do funkcji
dodatkowych takich jak: Język, Tryb Party, Tryb
wakacje, Inteligentny wyświetlacz, Kontrola
zamrażania, Taryfa nocna)
16. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
17. Kontrolka STANU POŁĄCZENIA
18. Przycisk OK
19. Kontrolka TRYB PARTY
20. Przycisk/kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
21. Przycisk/kontrolka SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
22. Przycisk/kontrolka WYŁĄCZENIA ALARMU
23. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
W tym panelu sterowania zastosowano innowacyjną technologię, która pomaga w skonfigurowaniu
ustawień chłodziarki. Gdy opcja lub funkcja jest uruchomiona, kontrolka świeci się w całości; gdy opcja jest
dostępna ale nie wybrana, kontrolka jest podświetlona częściowo.
UWAGA: podczas ustawiania temperatury lub obsługi panelu sterowania, wszystkie przyciski są włączone.
W celu zaoszczędzenia energii, gdy panel sterowania nie jest używany, pokazuje on wyłącznie
najistotniejsze informacje (ustawioną temperaturę, uruchomione opcje).
Za każdym razem, gdy konieczne jest użycie panelu sterowania i przejrzenie wszystkich funkcji, wystarczy
nacisnąć dowolny przycisk, aby uaktywnić panel.
11
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia
Wysokość
1885
mm
Szerokość
595
mm
Głębokość
655
mm
Pojemność chłodziarki netto (l)
186
L
POJEMNOŚĆ NETTO KOMORY CHŁODZENIA (L)
16
L
Pojemność zamrażarki netto (l)
94
L
System odszraniania
Chłodziarka
Automatyczne
Zamrażarka
Automatyczne
Czas przywracania normalnej pracy
urządzenia (godz.)
Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)
24
godz.
15,5
kg/24 godz.
Pobór energii (kWh/24h)
0,42
kWh/24 godz.
Poziom hałasu (dBa)
39
dB(A)
Klasa energetyczna
A+++
Do 10% redukcji zużycia energii w porównaniu do takiego samego produktu oznaczonego jako A+++.
12
PL
DRZWI
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny
nie jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez
dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu
energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego
wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli
drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR
POWIETRZA
Wentylator poprawia rozkład temperatur w
urządzeniu, co pozwala lepiej chronić
przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go
wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w
szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w
pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w
opakowaniu filtra.
Symbol filtra powietrza świeci się informując, że
utracił on już swoje właściwości i
należy go wymienić. Filtr należy
wymieniać co 6 miesięcy. Interfejs
użytkownika pokazuje informację
wizualnie, bez alarmu
dźwiękowego. Na wyświetlaczu
tekstowym pojawia się komunikat
„Wymienić filtr powietrza”.
Po wymianie filtra należy nacisnąć przycisk
Wyłączenia Alarmu, aby zresetować komunikat na
wyświetlaczu tekstowym/kontrolkę
antybakteryjnego filtra powietrza.
KOMORA CHŁODZIARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega
całkowicie automatycznie.
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza
(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
13
KOMORA ZAMRAŻARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego
powietrza wokół przechowywanej żywności
zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym
całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek,
etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń
przechowywania pozostaje czysta i
uporządkowana.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
KOMORA SZYBKIEGO
ZAMRAŻANIA
14
WKŁADY CHŁODZĄCE/
TACKI DO LODU
PL
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do sieci, aby je włączyć,
należy nacisnąć przycisk Wł./Tryb czuwania. Po
włączeniu urządzenia po raz pierwszy, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat z prośbą o
wykonanie podstawowej konfiguracji (Ustawienie
języka): komunikat jest wyświetlany cyklicznie, w
rożnych językach; Listę języków można przewijać za
WARUNKI KONIECZNE DLA UZYSKANIA POŁĄCZENIA
Kiedy chłodziarka jest połączona z Internetem,
zawsze można nią zarządzać i monitorować
zdalnie.
Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
- smartfon z systemem operacyjnym Android
4.3 (lub wyższym) z ekranem o rozdzielczości
1280x720 (lub wyższej) lub tablet albo smartfon
z systemem operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
- router bezprzewodowy 2,4Ghz WiFi b/g/n
podłączony do Internetu (za pomocą urządzenia
mobilnego należy sprawdzić, czy moc sygnału
domowej sieci bezprzewodowej w pobliżu
urządzenia jest odpowiednia).
USTAWIANIA TEMPERATURY
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć
przycisk Chłodziarka °C . Temperaturę chłodziarki
można regulować w zakresie od +2°C do + 8°C. O
ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury
Chłodziarki (°C).
pomocą przycisku Menu, a wybrany język należy
zatwierdzić przyciskiem OK.
Po ustawieniu języka panel sterowania uruchomi się
w domyślniej konfiguracji. Zostaną wyświetlone
domyślne wartości ustawień dla chłodziarki (5 °C)
oraz dla komory zamrażarki (-18°C).
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości
ustawień komory chłodziarki.
Aby korzystać z aplikacji konieczne jest:
- Sprawdzenie, czy w pomieszczeniu, w którym
zainstalowane jest inteligentne urządzenie obecny
jest sygnał domowej sieci bezprzewodowej.
- Posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym
iOS (iPad/iPhone) lub Android (smartfon)
– Pobranie na smartfona lub tablet darmowej
aplikacji „Live”, dostępnej w App store lub Google
play i zainstalowanie jej na tym urządzeniu.
– Akceptacja usługi (warunków prawnych), aby móc
korzystać z funkcji oferowanych przez aplikację.
– Rejestracja chłodziarki i podłączenie jej do
domowej sieci bezprzewodowej.
Zapoznać się w aplikacji ze szczegółowymi
informacjami na temat konfiguracji połączenia.
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć
przycisk Zamrażarka °C . Temperaturę Zamrażarki
można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O
ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury
Zamrażarki (°C).
15
INSTALACJA
INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca po obu stronach
urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a
ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
INSTALOWANIE PRZEKŁADEK
Zamontować rozpórki na górnej i dolnej części
skraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się z
tyłu urządzenia.
50mm
50mm
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie
dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
• Nie blokować produktami żywnościowymi
obszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i na
dole wewnątrz urządzenia).
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
• Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ
temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania
drzwi oraz od miejsce, w jakim stoi urządzenie.
Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić
te czynniki.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
16
PL
FUNKCJE
KORZYSTANIE Z
MENU
Po dotknięciu przycisku Menu
uzyskuje się dostęp do dodatkowych
funkcji i ustawień:
1. Język
2. Tryb Party
3. Wakacje
4. Inteligentny wyświetlacz
5. Kontrola zamrażania
6. Taryfa nocna
7. Live
8. Wyjście
Po dotknięciu przycisku Menu, na
wyświetlaczu pojawią się opcje menu:
można je przewijać za pomocą
, wybierając i
przycisku Menu
zatwierdzając przyciskiem OK
WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki: Wł./Tryb
czuwania. Aby włączyć Tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Wł./Trybu czuwania.
Zgasną wszystkie kontrolki za
wyjątkiem podświetlenia przycisku
Wł. / Tryb czuwania. Oznacza to, że
urządzenie jest w trybie czuwania.
1. LANGUAGE
OK
button
MENU
button
3. Vacation
scroll menu
functions
Off
>On<
confirm your
choice
Aby wyjść z menu należy wybrać
Wyjście i potwierdzić przyciskiem OK
lub po prostu poczekać (po upływie
10 sekund panel sterowania
automatycznie powróci do
wyświetlania domyślnych informacji).
Gdy urządzenie jest w Trybie
czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze
chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk On/Stand-By i
przytrzymaj przez 3 sekundy.
17
INTELIGENTNY
WYŚWIETLACZ
Z tej opcjonalnej funkcji można
korzystać, aby oszczędzać energię.
Aby uruchomić funkcję Inteligentny
Wyświetlacz, należy wybrać funkcję z
menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć
przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.
Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę
samą procedurę, ustawiając >WYŁ<
Po aktywacji funkcji Inteligentnego
wyświetlacza, wyświetlacz gaśnie,
podświetlona jest tylko kontrolka 6th
Sense Fresh Control. Jeśli Inteligentny
wyświetlacz jest aktywny — aby
dokonać regulacji temperatury lub
skorzystać z innych funkcji, należy
włączyć wyświetlacz. W tym celu
nacisnąć dowolny przycisk.
Po około 15 sekundach bez
wykonywania żadnych czynności
wyświetlacz zgaśnie ponownie
Widoczna pozostanie tylko kontrolka
funkcji 6th Sense Fresh Control.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie
przywrócony normalny wygląd
wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie
wyłączana w przypadku awarii
zasilania. Należy pamiętać, że ta
funkcja nie powoduje odłączenia
urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez
wyświetlacz zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii
urządzenia dotyczy pracy z włączoną
funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
FUNKCJA 6TH SENSE
FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia
optymalne warunki do
przechowywania żywności. W
przypadku jakichkolwiek odchyleń
funkcja 6th Sense Fresh Control
natychmiast przywraca idealne
warunki.
Rezultat jest znakomity:
produkty umieszczone w dowolnym
miejscu we wnętrzu chłodziarki
zachowują do czterokrotnie dłuższą
świeżość.
SZYBKIE CHŁODZENIE
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności.
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności. Naciśnij
przycisk Szybkiego chłodzenia (Fast
Cool) w celu włączenia funkcji
Szybkiego chłodzenia (Fast Cool).
Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego
chłodzenia. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 6
godzinach lub można ją wyłączyć
ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego
chłodzenia.
Uwaga:
• Nie można jej używać razem z
funkcją
“Wakacyjnym”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Szybkie chłodzenie”. Dlatego też, jeśli
jest już włączona funkcja „Wakacyjny”,
należy ją wyłączyć przed włączeniem
funkcji „Szybkie chłodzenie” (i na
odwrót).
18
PL
SZYBKIE
ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w
przypadku wkładania dużych ilości
żywności do komory zamrażarki. Aby
włączyć funkcję Szybkiego
zamrażania, na 24 godziny przed
zamrożeniem świeżej żywności należy
nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer).
Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego
zamrażania. Po 24 godzinach umieścić
żywność przeznaczoną do zamrożenia
w środkowej części komory
zamrażarki. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 48
godzinach lub można ją wyłączyć
ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego
zamrażania.
TRYB WAKACJE
Tę funkcję można włączyć, aby
zmniejszyć zużycie energii przez
urządzenie przez dłuższy czas.
Przed włączeniem tej funkcji należy
wyjąć z komory chłodziarki żywność
łatwo psującą się i upewnić się, że
drzwi urządzenia są dobrze
zamknięte, ponieważ chłodziarka
będzie utrzymywać odpowiednią
temperaturę, aby uniemożliwić
tworzenie się nieprzyjemnych
zapachów (+12°C).
Aby uruchomić tryb Wakacje, należy
wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ<
i nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór. Aby wyłączyć tę funkcję,
powtórzyć tę samą procedurę
ustawiając >WYŁ<. Gdy ta funkcja jest
włączona, świeci się odpowiedni
symbol, a na wyświetlaczu chłodziarki
pojawia się znak “–“.
Zmiana temperatury powoduje
automatyczne wyłączenie tej funkcji.
Komora zamrażarki pracuje
prawidłowo.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją
„Szybkie chłodzenie”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacje” i
„Szybkie chłodzenie”.
Z tego względu, jeśli jest już włączona
funkcja „Szybkie chłodzenie”, należy ją
wyłączyć przed włączeniem funkcji
„Wakacje” (i na odwrót).
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Funkcja ta pozwala zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień lub
wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować przyciski, nacisnąć
przycisk Blokady przycisków i
przytrzymać przez 3 sekundy, do
momentu pojawienia się na
wyświetlaczu kontrolki Blokady
przycisków. Sygnał dźwiękowy
potwierdzi włączenie funkcji.
Gdy funkcja jest aktywna, naciśnięcie
innego przycisku (poza przyciskiem
Blokady przycisków) spowoduje
włączenie sygnału dźwiękowego i
miganie kontrolki Blokady przycisków
na wyświetlaczu.
W czasie, gdy funkcja Blokady
Przycisków jest włączona, możliwe jest
wyłączenie wszystkich alarmów.
Aby odblokować klawisze, należy
postępować tak samo do momentu,
gdy na wyświetlaczu pojawi się
kontrolka Blokady Przycisków, a
sygnał dźwiękowy potwierdzi
wyłączenie funkcji.
19
Ta funkcja działa prawidłowo w
określonym zakresie temperatur: od
-22°C do -24°C. Jeżeli temperatura
wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona
powyżej -22°C, to po włączeniu tej
funkcji temperatura zostanie
automatycznie obniżona do -22°C, aby
dostosować się do wymaganego
zakresu pracy.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik
ustawi temperaturę zamrażarki
wykraczającą poza wymagany zakres,
funkcja ta zostanie automatycznie
wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego
zamrażania, funkcja "Kontroli
zamrażania" jest niedostępna, do czasu
wyłączenia funkcji Szybkiego
zamrażania.
ALARM AWARII
ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu
po przywróceniu zasilania urządzenie
automatycznie monitoruje temperaturę
w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura
w zamrażarce wzrośnie powyżej
poziomu zamrażania, po ponownym
włączeniu zasilania zaświeci się ikona
awarii zasilania, zacznie migać kontrolka
alarmu oraz zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm,
należy raz nacisnąć przycisk Reset Alarm
(Resetuj alarm).
W przypadku alarmu awarii zasilania
zalecane jest przeprowadzenie
następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce
zostały rozmrożone, ale wciąż są zimne,
należy przenieść je do komory
chłodziarki i spożyć w ciągu 24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce
są nadal zamrożone, oznacza to, że
uległy one ponownemu zamrożeniu po
uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co prowadzi
do pogorszenia smaku, jakości i wartości
odżywczych żywności i może
spowodować, że jej spożycie może być
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie
spożywać takiej żywności i wyrzucić całą
zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako
wskazówka dotycząca jakości żywności
w zamrażarce w przypadku awarii
zasilania.
Nie gwarantuje on jednak jakości
żywności ani bezpieczeństwa w razie jej
spożycia. Zaleca się, aby konsumenci we
własnym zakresie ocenili jakość
produktów spożywczych w komorze
zamrażarki i chłodziarki.
ALARM NADMIERNEJ
TEMPERATURY
Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do
zasilania po dłuższej przerwie w
eksploatacji.
• Temperatura w komorze zamrażarki
jest zbyt wysoka.
• W zamrażarce została umieszczona
ilość żywności większa od podanej na
tabliczce znamionowej.
• Drzwi zamrażarki są otwarte od
dłuższego czasu.
• Aby wyłączyć alarm dźwiękowy,
należy jednokrotnie nacisnąć przycisk
Stop.
• Kontrolka alarmu zostaje
automatycznie wyłączona, gdy
temperatura w komorze zamrażarki
spadnie poniżej -10°C i wyłączy się
kontrolka alarmu.
ALARMU OTWARTYCH
DRZWI
Alarm otwartych drzwi uruchamia się,
gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty.
Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk
Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć
alarm akustyczny.
KONTROLI
ZAMRAŻANIA
20
Kontrola zamrażania to zaawansowana
technologia, która pozwala na
zredukowanie do minimum wahań
temperatury w komorze zamrażarki,
dzięki innowacyjnemu systemowi
obiegu powietrza, całkowicie
niezależnemu od obiegu chłodziarki.
Zredukowanie oparzelin mrozowych do
60%; żywność zachowuje jakość i kolor
świeżych produktów.
Aby uruchomić funkcję Kontroli
zamrażania, należy wybrać funkcję z
menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk
OK, aby zatwierdzić wybór. Aby
wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą
procedurę ustawiając >WYŁ<.
PL
KOMORA SZYBKIEGO
ZAMRAŻANIA
JAK PRZYGOTOWAĆ KOSTKI LODU
Puste tacki do lodu włożyć do
zamrażarki na 24 godziny przed
użyciem funkcji Szybkiego
zamrażania, aby je schłodzić. Aby
osiągnąć najlepszą skuteczność
zamrażania kostek lodu na tackach,
zaleca się pozostawienie tacek na
stałe w zamrażarce i utrzymywanie
temperatury -18 °C lub niższej.
Tackę do lodu można wyjąć,
wysuwając ją do siebie.
Zdjąć pokrywkę i napełnić tackę wodą
pitną (maksymalny poziom = 2/3
całkowitej pojemności tacki).
Założyć pokrywkę z powrotem na
tackę i całość włożyć do odpowiedniej
szczeliny w górnej części szuflady
zamrażarki. Zachowaj ostrożność, aby
nie rozlać wody.
Poczekać co najmniej 30 minut, aż
kostki będą gotowe (ten czas może
być nieco dłuższy, jeśli tacki są
używane natychmiast po pierwszym
uruchomieniu urządzenia).
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK
LODU
Gdy kostki lodu są gotowe, należy
zdjąć pokrywkę i wyjąć je.
21
WYKORZYSTANIE
TACEK DO LODU JAKO
WKŁADÓW
CHŁODZĄCYCH
22
Tacki do lodu mogą być również
używane, jako wkłady chłodzące,
które pomogą utrzymać produkty w
zamrożonym stanie w przypadku
awarii zasilania. Aby optymalnie je
wykorzystać, należy umieścić je nad
żywnością przechowywaną w górnej
szufladzie komory zamrażarki. W tym
położeniu tacki nadal mogą być
wykorzystywane do
przygotowywania kostek lodu,
natomiast czas do tego potrzebny
może być dłuższy.
PL
KOMORA ACTIVE 0
Komora Active 0 służy do utrzymywania
niskiej temperatury i prawidłowego
poziomu wilgoci w celu zachowania
świeżości żywności przez dłuższy czas
(na przykład mięsa, ryb, owoców
i zimowych warzyw).
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY
Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0,
należy nacisnąć odpowiedni przycisk na
panelu sterowania (wskazany na rysunku
poniżej).
Komora Active 0 WYŁ.:
przycisk częściowo podświetlony
Komora Active 0 WŁ.:
przycisk całkowicie podświetlony
Gdy funkcja jest aktywna, włącza się
listwa świetlna na komorze Active 0.
Temperatura wewnątrz pojemnika, gdy
jest on aktywny, wynosi około 0°.
Poniższe czynniki mają istotny wpływ na
poprawność działania komory Active 0.
-temperatura komory chłodziarki musi
zawierać się w przedziale od +2°C do
+4°C
-komora musi być wsunięta, co
powoduje jej aktywację
-nie wybrano żadnej z funkcji specjalnych
(takich jak Tryb Czuwania, Tryb
Wakacyjny
– jeśli dotyczy).
Jeśli wybrano którąś z funkcji specjalnych,
powinno się usunąć świeżą żywność z
komory Active0.
Uwaga:
- Jeśli nie zostanie włączona listwa
świetlna, ani symbol, natomiast symbol
miga podczas aktywacji komory, należy
sprawdzić, czy komora została włożona
prawidłowo; Funkcja może zostać
ponownie aktywowana
po upływie kilku sekund od włożenia
komory. W tym celu wystarczy wcisnąć
przycisk. Jeśli problem się powtarza,
skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym Serwisem technicznym
- jeśli komora Active 0 jest włączona, a
szuflada została wysunięta na więcej niż
2 minuty, funkcja wyłączy się
automatycznie. Funkcja może zostać
ponownie aktywowana po upływie kilku
sekund od włożenia komory, w tym celu
wystarczy wcisnąć przycisk.
- niezależnie od stanu komory, może być
słyszalny nieznaczny szum: jest to
zjawisko normalne i nie stanowi powodu
do niepokoju.
- Gdy komora nie działa, temperatura w
jej wnętrzu uzależniona jest od
temperatury ogólnej panującej w
chłodziarce.
W tym przypadku zaleca się
przechowywać w niej owoce i warzywa,
które nie są wrażliwe na niską
temperaturę (jagody, jabłka, brzoskwinie,
marchew, szpinak, sałata itd.).
Ważne: W przypadku włączenia funkcji i
przechowywania w komorze produktów
o dużej zawartości wody na półkach
mogą się gromadzić skropliny.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją „Wakacje”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Active 0”.
Dlatego też, jeśli jest już włączona funkcja
„Wakacyjny”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Active 0” (i na
odwrót).
WYJMOWANIE KOMORY ACTIVE 0
Aby zwiększyć pojemność chłodziarki,
można wyjąć z niej komorę Active 0. W
tym celu należy postępować
następująco:
- wyłączyć komorę
- wysunąć szufladę
- wyjąć szklaną półkę
znajdującą się pod
komorą Active 0
- wyjąć białą, plastikową
izolację szklanej półki
23
- umieścić z powrotem szklaną półkę
na jej miejscu.
Uwaga: nie można wyjmować półki
górnej i wsporników bocznych.
Aby przywrócić działanie komory
Active 0, przed włożeniem szuflady i
ponowną aktywacją funkcji, należy
dopilnować, aby białą, plastikową
półkę pod komorą zastąpiono szklaną
półką w plastikowej oprawie. Komora
Active 0 spełnia wymagania komory
schładzania zgodnie z normą EN
62552.
Wnętrze komory i jego części należy
regularnie czyścić używając szmatki
zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
neutralnych detergentów stosownych
do mycia wnętrza chłodziarek. Należy
przy tym uważać, aby nie zanurzać w
wodzie białej, plastikowej półki
znajdującej się pod szufladą.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia komory (oraz
obudowy) należy wyjąć szufladę,
aby odłączyć komorę od zasilania
elektrycznego.
Nigdy nie należy używać ściernych
detergentów.
TRYB PARTY
Funkcja Trybu Party pozwala na
szybkie zamrażanie butelek z
napojami. Należy włożyć butelkę do
komory zamrażarki, a następnie
wybrać w menu funkcję TRYB PARTY,
uruchomić ją ustawiając >WŁ< i
nacisnąć przycisk OK zatwierdzający
wybór. Po włączeniu funkcji
TRYB PARTY, na wyświetlaczu pojawi
się czas pozostający do schłodzenia
napoju. Po upływie tego czasu
chłodziarka wyemituje sygnał
dźwiękowy informujący, że napój jest
gotowy. Wówczas należy wyjąć
butelkę z zamrażarki.
Po upływie tego czasu Tryb Party
wyłącza się. Aby wyłączyć tę funkcję
wcześniej, należy powtórzyć tę samą
procedurę, wybierając w menu Tryb
Party i ustawiając >WYŁ<. Zawsze
należy pamiętać o wyjęciu butelki z
zamrażarki.
TARYFA NOCNA
Funkcja Taryfa Nocna umożliwia
skupienie poboru energii przez
urządzenie poza godzinami szczytu
(zwykle oznacza to godziny nocne).
Wówczas energia dostępna jest w
dużej ilości i jest tańsza niż w ciągu
dnia (dotyczy to wyłącznie krajów,
które różnicują taryfy w oparciu o
dzienny rozkład zapotrzebowania na
energię - należy sprawdzić plan
taryfowy w lokalnym zakładzie
energetycznym).
Aby aktywować tę funkcję należy
wejść do Menu, przewinąć funkcje za
pomocą przycisku Menu , a
następnie potwierdzić funkcję TARYFA
NOCNA używając przycisku OK i
ustawiając >WŁ<. Aby wyłączyć tę
funkcję, powtórzyć tę samą procedurę
ustawiając >WYŁ<.
Po włączeniu tej funkcji urządzenie
automatycznie rozpoczyna
dostosowywanie poboru energii do
czasu, tj. w nocy pobiera więcej
energii niż w ciągu dnia.
UWAGA: gdy włączona jest aplikacja
Live i urządzenie jest podłączone do
Internetu, w aplikacji dostępna jest
bardziej zaawansowana wersja funkcji
Taryfa Nocna: jest to tzw. Inteligentne
rozmrażanie, dzięki któremu w
oparciu o plan taryfowy użytkownika
ustawiana jest najlepsza taryfa energii
(w tym przypadku opcja Taryfa Nocna
w Menu chłodziarki jest wyłączona).
24
PL
Procedura
konfiguracji /
zdalnego
sterowania za
pomocą funkcji
6th sense live
Przed
uruchomieniem
procedury
konfiguracji
Funkcja 6th sense live umożliwia
obsługę i nadzorowanie działania
chłodziarki w sposób zdalny, za
pomocą zewnętrznego urządzenia.
W celu umożliwienia zdalnego
sterowania urządzeniem AGD,
najpierw należy wykonać procedurę
konfiguracji połączenia.
Procedura ta jest niezbędna do
zarejestrowania chłodziarki i
podłączenia jej do domowej sieci
bezprzewodowej.
Procedura konfiguracji wykonywana
jest tylko jeden raz. W przypadku
zmiany właściwości routera (nazwy
sieci lub hasła), należy ponownie
wykonać procedurę konfiguracji.
1. Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
• smartfon z systemem operacyjnym
Android 4.3 (lub wyższym) z ekranem
o rozdzielczości 1280x720 (lub
wyższej) lub tablet albo smartfon z
systemem operacyjnym iOS 8 (lub
wyższym);
• router bezprzewodowy 2.4Ghz WiFi
b/g/n podłączony do Internetu (za
pomocą urządzenia mobilnego
należy sprawdzić czy moc sygnału
domowej sieci bezprzewodowej w
pobliżu urządzenia jest wystarczająco
dobra).
2. Pobrać i zainstalować bezpłatną
aplikację: 6th Sense Live dostępną
w sklepie, w smartfonie z systemem
operacyjnym Android lub w
urządzeniu iPAD/iPhone. Aplikacja
poprowadzi użytkownika krok po
kroku przez proces instalacji.
3. W przypadku nieposiadania konta,
należy je utworzyć i zaakceptować
usługę (warunki prawne), aby móc
korzystać z funkcji oferowanych przez
aplikację.
4. Zarejestrować chłodziarkę zgodnie
z instrukcjami podanymi przez
aplikację. W celu wykonania
procedury rejestracji potrzebny jest
numer inteligentnego urządzenia
- Smart Appliance IDentifier (SAID).
Numer znajduje się na naklejce
wewnątrz komory chłodziarki
obok etykiety urządzenia lub jest
wyświetlany w menu tekstowym
Interfejsu Użytkownika urządzenia.
W celu wyświetlenia kodu SAID:
• nacisnąć przycisk MENU w Interfejsie
Użytkownika
• wybrać :“7. LIVE” i potwierdzić,
klikając na przycisk
•
przewinąć funkcje za pomocą
przycisku MENU aż do pozycji “3:
SAID” i zatwierdzić za pomocą
przycisku
Kod SAID składa się z 13 cyfr i liter.
W tym miejscu można zapisać kod SAID
posiadanego urządzenia:
SAID … … … … … … … … …
… … … …
5. Przed rozpoczęciem procedury
instalacji, włączyć router i sprawdzić,
czy sygnał sieci bezprzewodowej
z routera domowego dociera
do urządzenia. Użyć komputera
osobistego, tabletu lub smartfona
podłączonego tylko do routera
Wi-Fi i wyłączyć wszelkie inne
połączenia danych. Umieścić
inteligentne urządzenie w pobliżu
urządzenia AGD, otworzyć
dowolną stronę internetową w
przeglądarce i sprawdzić, czy ładuje
się z prawidłową prędkością. Jeśli
połączenie internetowe w domu
działa prawidłowo, lecz strona nie
załadowała się, prawdopodobnie
należy zainstalować wzmacniacz
sygnału Wi-Fi (nie dołączony do
urządzenia AGD).
6. Jeśli posiadany router obsługuje
WPS 2.0 (lub wyższy), postępować
zgodnie z procedurą automatycznej
konfiguracji w celu podłączenia
urządzenia AGD do routera. Jeśli
posiadany router nie obsługuje WPS,
postępować zgodnie z procedurą
ręcznej konfiguracji.
25
Instrukcja
automatycznej
konfiguracji (w
przypadku pierwszego
użycia) – metoda
WPS
Ta procedura ma
zastosowanie wyłącznie
w przypadku, gdy router
obsługuje WPS2.0 (lub
wyższy)
1. W inteligentnym urządzeniu:
• nacisnąć przycisk MENU wyboru:
“7. LIVE”, zatwierdzić za pomocą
przycisku ,
• nacisnąć przycisk MENU w celu
wyboru “1.Funkcja konfiguracji”
i zatwierdzić za pomocą
przycisku w celu aktywacji. W
ten sposób zostaje aktywowana
procedura inicjalizacji. Urządzenie
zostaje ustawione w trybie
“wyszukiwania” sieci lokalnej. Na
wyświetlaczu tekstu pokazują
się komunikaty: „Podłącz router”
przez 2 sekundy, a następnie
komunikat “Aktywuj WPS ” oraz
licznik pokazujący odliczanie
czasu przerwy 2:30.
• Wskaźnik Stanu połączenia
zaczyna szybko migać.
2. Włączyć router bezprzewodowy,
nacisnąć przycisk WPS , aby
połączyć oba urządzenia w ciągu
okresu 2:30 minut. Wskaźnik na
routerze zaczyna migać.
3. Gdy urządzenie AGD podłączy się
prawidłowo do lokalnego routera,
na wyświetlaczu przez 2 sekundy
będzie pokazywał się tekst
“Router podłączony“, a następnie
urządzenie przejdzie do
następnego etapu, wyszukując
system przetwarzany w tle.
Wskaźnik Stanu połączenia
zaczyna powoli migać, co
oznacza, że połączenie z routerem
jest prawidłowe.
4. Następnie urządzenie AGD
próbuje połączyć się z
systemem przetwarzanym w
tle. Na wyświetlaczu tekstowym
można przez 5 sekund (tylko
jednokrotnie) zobaczyć
komunikat: “Użyj aplikacji w celu
zarejestrowania chłodziarki”.
Wskaźnik stanu połączenia świeci
się w sposób ciągły.
Jeśli posiadane urządzenie AGD nie
może połączyć się
UWAGA:
W przypadku nieprawidłowych
informacji zwrotnych z routera/
systemu przetwarzanego w tle lub w
przypadku przekroczenia czasu
połączenia, urządzenie pokaże na
Interfejsie Użytkownika ostatnie
wybrane temperatury w obu
częściach wnętrza chłodziarki. Na
wyświetlaczu tekstowym nie pokażą
się żadne informacje.
Jeśli chłodziarka nie może połączyć
się z siecią domową za pomocą WPS,
wskaźnik Wi-Fi powróci do stanu WYŁ.
Na wyświetlaczu tekstowym przez 5
sekund będzie pokazywał się
komunikat: “Brak możliwości
połączenia“. Następnie urządzenie
AGD przejdzie do
“Trybu Micro Access Point“, a na
wyświetlaczu tekstowym będzie
pokazywał się przez 2 sekundy
komunikat: “Micro AP tryb WŁ”. Tryb
zostanie aktywowany i urządzenie
będzie oczekiwało na sygnał przez 20
minut. Ta informacja nie będzie
pokazywana na interfejsie urządzenia
AGD.
Chłodziarka wychodzi z procedury
inicjalizacji.
W tym przypadku, należy użyć
INSTRUKCJI RĘCZNEJ KONFIGURACJI.
26
Podczas trwania trybu Micro AP
można wejść do MENU i powtórzyć
proces WPS.
Instrukcja ręcznej
konfiguracji (w
przypadku pierwszego
użycia) - Metoda
uAccess Point
Ta procedura,
wykorzystująca
technologię Micro Access
Point, stosowana jest w
przypadku, gdy router nie
obsługuje WPS
1. Przed rozpoczęciem procedury
konfiguracji, należy zanotować
nazwę domowej sieci
bezprzewodowej (SSID), jej
HASŁO i kod SAID chłodziarki.
Będą potrzebne podczas
procedury instalacji.
2. Włączyć router i sprawdzić, czy
działa połączenie z Internetem.
3. W inteligentnym urządzeniu:
• nacisnąć przycisk MENU wyboru:
“7. LIVE”, zatwierdzić za pomocą
przycisku ,
• nacisnąć przycisk
MENU, aby wybrać “4.Stan łącza
radiowego”, aby sprawdzić,
czy posiadane urządzenie
AGD znajduje się w trybie
uAccess Point. W przeciwnym
razie powtórzyć procedurę
“Konfiguracji” jak opisano
w punkcie “Konfiguracja
automatyczna” dotyczącym
metody WPS
4. Włączyć inteligentne urządzenie,
wejść w ustawienia swojej
sieci bezprzewodowej i
zobaczyć listę dostępnych sieci
bezprzewodowych.
5. Wybrać posiadane urządzenie
AGD z listy sieci bezprzewodowej.
Chłodziarka stworzy własną sieć
bezprzewodową (SSID) . Nazwa
sieci składa się z prefiksu “WP_”,
po którym następuje adres MAC
(np. WP_88_A1_23_B3_66_C3).
Może występować konieczność
odświeżenia listy sieci.
6. Po wybraniu SSID, trzeba podać
hasło. Użyć kodu SAID (patrz
“Przed uruchomieniem procedury
konfiguracji”, punkt 3) jako sieci
(np. WPR 444441ABCD), po
uprzednim usunięciu pierwszych
3 znaków.
SAID … … … … … … … …
… … … … …
Uwaga: Fraza kodująca (hasło)
rozróżnia wielkość liter. Następnie
podłączyć inteligentne urządzenie do
sieci.
PL
7. Poczekać, aż urządzenie
potwierdzi połączenie z siecią WP.
8. Otworzyć przeglądarkę
internetową. Jeśli nic się nie
wyświetli, wpisać “192.168.10.1”
w pasku adresu (URL) i
nacisnąć Enter. Wyszukiwarka
wyświetli INTELIGENTNĄ stronę
internetową. Jest to strona do
konfiguracji łącza radiowego WiFi
chłodziarki.
9. Z rozwijanej listy dostępnych
sieci, wybierać nazwę domowej
sieci bezprzewodowej.
10.Jeśli domowa sieć
bezprzewodowa jest ukryta,
wybrać “Inne” (-> ) i ręcznie
wprowadzić jej nazwę (SSID)
i protokół bezpieczeństwa. W
razie potrzeby, wprowadzić
frazę kodującą domową sieć
bezprzewodową, i podać do
zatwierdzenia. Należy pamiętać,
że w tym rodzaju hasła
rozróżniana jest wielkość liter
11.Kliknąć “Zatwierdź” i odczekać 15
sekund.
12.Wskaźnik Stanu połączenia
powinien przestać migać i świecić
w sposób ciągły. W przeciwnym
razie, odłączyć i ponownie
podłączyć urządzenie AGD
do sieci zasilania i powtórzyć
procedurę.
13.Proces konfiguracji został
zakończony
27
PROCEDURA
RESETOWANIA
Procedura resetowania
powinna zostać
wykonana w przypadku
zmiany właściwości
ustawienia routera
(nazwa sieci i hasło) lub
jeśli chłodziarka nie może
połączyć się z chmurą.
W inteligentnym urządzeniu:
• nacisnąć przycisk MENU wyboru:
“7. LIVE”, zatwierdzić za pomocą
przycisku
,
• nacisnąć przycisk MENU, aby
wybrać “1.Reset domyślny”,
zatwierdzić za pomocą przycisku
ZDALNE STEROWANIE
LIVE/UŻYWANIE NA
CO DZIEŃ
Tryb zdalnego sterowania umożliwia
obsługę i nadzorowanie działania
chłodziarki za pomocą zdalnego
urządzenia.
1. Sprawdzić, czy router jest
włączony i czy jest połączony z
Internetem
2. Upewnić się, że wskaźnik stanu
połączenia świeci się w sposób
ciągły
3. Przy pomocy aplikacji Whirlpool
do zdalnego sterowania
urządzeniem, można wykonać
następujące czynności:
•
Wybrać >WŁ< za pomocą
przycisku MENU, zatwierdzić za
pomocą przycisku
, aby
kontynuować procedurę
deinicjalizacji. Zaczyna się
procedura deinicjalizacji.
• Po zakończeniu resetowania,
na wyświetlaczu pokazuje się
komunikat
Jeśli zamierza się ponownie
skorzystać z funkcji Live, należy
powtórzyć procedurę konfiguracji.
•
•
•
•
•
•
SZYBKIE
SPRAWDZENIE STANU
POŁĄCZENIA NA
URZĄDZENIU
28
Kontrolka Stanu
Połączenia
miga szybko
sprawdzić chłodziarkę i włączyć
wymagane opcje, również w
czasie pobytu poza domem
zarządzać zapasami
żywności i listą zakupów,
otrzymując powiadomienia o
przeterminowanej żywności
uzyskać dostęp do dodatkowych
funkcji, takich jak na przykład
inteligentny tryb party
optymalizować zużycie energii,
wykorzystując najlepszą taryfę
energetyczną
uzyskać dostęp do dodatkowych
informacji o optymalnym
użytkowaniu chłodziarki oraz do
porad dotyczących optymalnych
sposobów przechowywania
otrzymywać odpowiedzi zwrotne
na temat stanu chłodziarki w
przypadku alarmów
Opis stanu połączenia
Urządzenie wyszukuje połączenie z
routerem
miga wolno
Urządzenie jest połączone z routerem, ale
nie może połączyć się z serwerem (na
przykład nie działa ADSL)
świeci się w sposób
ciągły
Urządzenie jest połączone z serwerem i
serwer rozpoznał urządzenie
PL
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Czy istnieją jakieś różnice
między używaniem smartfona
(lub tabletu) z systemem
Android, a iOS?
Można używać dowolnie
wybranego systemu
operacyjnego, nie występują
żadne różnice.
Które protokoły WiFi są
obsługiwane?
Zainstalowane łącze radiowe
WiFi obsługuje WiFi b/g/n dla
krajów europejskich.
Urządzenie AGD obsługuje
wersję WPS 2.0 lub wyższą.
Sprawdzić w dokumentacji
routera.
Główne ustawienia routera wymagane łącznie:
Która wersja WPS jest
obsługiwana?
Które ustawienia/
konfiguracje należy ustawić w
oprogramowaniu routera?
Czy można wykorzystać
metodę tetheringu z telefonem
komórkowym 3G zamiast
routera?
Jak mogę sprawdzić, czy moje
domowe łącze internetowe
działa i czy włączony jest tryb
bezprzewodowy?
Tak, lecz usługi w chmurze są
zaprojektowane do urządzeń
posiadających stałe połączenie.
Jeśli sieć jest widoczna, można
wyszukać swoją sieć w tablecie
lub w smartfonie i/lub w
komputerze oraz sprawdzić, czy
działa połączenie.
Jak mogę znaleźć nazwę i hasło Patrz dokumentacja routera
mojej SIECI bezprzewodowej? przeznaczona dla klienta.
Sugestie: Czasem, korzystając
z “http://numer IP” routera,
użytkownik może uzyskać
dostęp do ustawień routera z
podłączonego urządzenia.
Jak należy postępować, gdy
dany kanał WiFi jest używany
przez sąsiadów?
1. dostępne 2,4 GHz, WiFi b/g/n
2. aktywny DHCP i NAT
Należy pamiętać, aby przed
sprawdzaniem wyłączyć inne
połączenia danych (np. istniejące
w telefonie komórkowym).
Na etykiecie routera zazwyczaj
podane są informacje dotyczące
logowania, umożliwiające
wejście na stronę ustawień
urządzenia za pomocą
podłączonego inteligentnego
urządzenia (komputera, iPada lub
tabletu).
Router decyduje, który kanał
jest używany do domowej sieci
WiFi (patrz instrukcja routera) i
wymusza korzystanie z żądanego
kanału.
29
W jaki sposób mogę
sprawdzić, czy w urządzeniu
AGD włączony jest tryb
bezprzewodowy?
Należy sprawdzić, czy wskaźnik
Stanu połączenia świeci się
w sposób ciągły. Za pomocą
inteligentnego urządzenia,
sprawdzić w Live app, czy sieć
urządzenia AGD jest widoczna i
czy jest podłączona do chmury.
Jaka powinna być odległość
urządzenia AGD od routera
(jedno pomieszczenie / dwa
pomieszczenia)?
Zazwyczaj pokrycie sygnałem
•
starcza na kilka pomieszczeń,
jednak należy pamiętać, że
moc sygnału WiFi w znacznym
stopniu zależy od materiałów, z
których zbudowane są ściany.
Moc sygnału można sprawdzić w
następujący sposób:
• Jeśli chłodziarka z
łączem radiowym jest już
zainicjalizowana, można
sprawdzić moc sygnału w
MENU. Jeśli wartość RSSI jest
większa niż -75, połączenie
jest dobre (przykład: RSSI=-65
- prawidłowe działanie).
Czy istnieją jakieś przeszkody,
które mogą uniemożliwić
sygnałowi dotarcie do
urządzenia AGD?
•
Co należy zrobić, jeśli
połączenie bezprzewodowe
nie dociera do chłodziarki?
Zmieniłem router, jakie
czynności powinienem
wykonać?
30
Sprawdzić, czy nie
zostały podłączone inne
urządzenia, które wspólnie
wykorzystują całą szerokość
pasma internetowego
oraz upewnić się, że w
przypadku domowych
urządzeń podłączonych do
Internetu nie przekroczono
maksymalnej ilości urządzeń
podłączonych do routera.
• Można użyć specjalnych
urządzeń w celu zwiększenia
pokrycia sygnałem WiFi,
na przykład: Access Point,
wzmacniacze sygnału WiFi
oraz Power-line bridge (nie
dołączony do chłodziarki).
Można zachować te same
właściwości ustawienia (nazwę
sieci i hasło) lub usunąć
poprzednie ustawienie z
urządzenia AGD (procedura
resetowania) i ponownie
wykonać procedurę konfiguracji
(patrz “Zdalne sterowanie-Live/
Procedura konfiguracji”).
Jeśli chłodziarka z łączem
radiowym nie jest
zainicjalizowana, klient może
sprawdzić siłę połączenia za
pomocą iPADa (lub innych
urządzeń bezprzewodowych
HAN) znajdującego się w
pobliżu urządzenia AGD
(na przykład, za pomocą
specjalnych narzędzi
informatycznych, które
można pobrać z Internetu
w celu sprawdzenia mocy
sygnału).
PL
Co powinienem zrobić, jeśli
wskaźnik Stanu połączenia
nadal miga powoli i nie
zmienia trybu świecenia na
ciągły?
Jeśli wskaźnik Stanu połączenia
nie świeci się w sposób ciągły,
oznacza to, że chłodziarka została
prawidłowo podłączona do
routera, lecz nie może podłączyć
się do Internetu.
Aby urządzenie AGD nawiązało
połączenie z Internetem, należy
sprawdzić router i/lub ustawienia
właściciela.
Prawidłowe ustawienia routera:
włączony NAT, prawidłowo
ustawione Firewall i DHCP.
Obsługiwany standard
szyfrowania hasła: WEP, WPA,
WPA2. Patrz instrukcja routera.
Gdzie mogę znaleźć adres MAC W inteligentnym urządzeniu:
chłodziarki?
• nacisnąć przycisk MENU
wybrać: “7. LIVE”, zatwierdzić
za pomocą przycisku ,
• nacisnąć przycisk MENU,
aby wybrać “2.Adres MAC”,
zatwierdzić za pomocą
przycisku
Ustawienia właściciela: Jeśli
dostawca usług internetowych
użytkownika określił liczbę
adresów MAC, które mogą
połączyć się z Internetem,
wówczas użytkownik może nie
mieć możliwości podłączenia
chłodziarki do chmury. Adres
MAC jest unikatowym
identyfikatorem urządzenia, np.
komputera. Należy skonsultować
się z dostawcą usług
internetowych, aby uzyskać
informacje na temat procedur
umożliwiających podłączenie
urządzeń innych niż komputer
(np. chłodziarki) do Internetu.
Adres MAC występuje w formie
kombinacji cyfr i liter.
W jaki sposób ustawić
łącze bezprzewodowe w
posiadanym urządzeniu AGD?
Patrz Szczegółowa instrukcja
obsługi. Istnieją 2 alternatywne
metody dla każdego urządzenia
AGD:
1. zastosować procedurę
połączenia WPS (WiFi
Protected Setup).
2. Jeśli urządzenie AGD nie
jest zainicjalizowane, w
ciągu pierwszych 20 minut
od włączenia urządzenia,
uaktywnia się strona
internetowa umożliwiająca
konfigurację, dostępna
poprzez sieć wygenerowaną
przez urządzenie AGD
(WP_”MAC Address”,
na przykład: WP_88_
E7_12_00_28_3C).
Jak sprawdzić, czy przesyłane
są dane?
Po skonfigurowaniu sieci
wyłączyć zasilanie urządzenia
AGD, a następnie odczekać 20
sekund i ponownie włączyć
zasilanie. Sprawdzić, czy
aplikacja pokazuje stan Interfejsu
Użytkownika urządzenia AGD.
Ustawić MaxIce lub inną opcję i
sprawdzić status
na aplikacji (UWAGA: przed
przekazaniem do aplikacji
ustawienie temperatury zajmuje
kilka sekund).
31
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze
chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych
temperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nad
pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej
ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
•
Używać pojemników wielokrotnego użytku
- plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych
zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną
cyrkulację powietrza.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,
takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy
zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby
zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do
spożycia; na przykład nie przechowywać
pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, sałaty,
warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty,
puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.
32
PL
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów,
jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu.
STREFA NISKIEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania serów, mleka,
produktów do spożycia w danym
dniu, produktów delikatesowych,
jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania
ryb, mięsa i wędlin. Gdy funkcja
Active 0° jest wyłączona, szuflada
ta może być używana do
przechowywania innych
rodzajów żywności, jak również
zimowych owoców i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I
OWOCE
SZUFLADA STREFY
ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ
TEMPERATURY) Zalecana do
zamrażania świeżej / gotowanej
żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych
pozycji legendy nie odpowiadają
kolorom szuflad
33
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności,
przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej
żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,
by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy
ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii
kuchennej, szczelnych worków plastikowych,
pojemników plastikowych z pokrywkami lub
specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do
zamrażania żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
w ciągu doby przedstawiono na tabliczce
znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie
ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki,
tzn. w jej środkowej części.
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna,
powinny przez pewien czas wisieć przed
zamrożeniem.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można
zamrozić ponownie.
› Nie należy zamrażać butelek z płynami.
› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia w
celu przyspieszenia
procesu schładzania lub zamrażania (patrz
Instrukcja codziennej eksploatacji).
Żywność mrożona: wskazówki
dotyczące kupowania
Kupowanie produktów mrożonych:
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty
mrożone pod koniec wizyty w sklepie i
przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.
34
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej
umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
PL
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Mięso
Potrawy duszone miesiące
Owoce
Wołowina
miesiące
8 - 12
Mięso, drób
Jabłka
miesiące
12
Wołowina, cielęcina
6-9
Nabiał
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
Czarne i czerwone porzeczki
8 - 12
Mięso mielone/
podroby
Kiełbaski
2-3
Śmietanka
kremówka
Lody
1-2
Wiśnie
10
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
1-2
Drób
2-3
Kurczak
5-7
Zupy i sosy
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe (pomarańczowy, 4 - 6
cytrynowy, grejpfrutowy)
Skorupiaki
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
Ciasto i chleb
1-2
Chleb
Ciasta zwykłe
1-2
4
Szparagi
Bazylia
8 - 10
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
Małże
Ostrygi, bez muszli
Ryby
"tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
“chude” (dorsz, sola)
Warzywa
35
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie
urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części
wewnętrzne.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały
się lub nie zgubiły.
3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
4. Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciu
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i
dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa w
dostawie energii elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to
na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie
dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki
lodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak
oraz aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją
wyrzucić.
36
Opróżnić tackę na lód.
PL
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania
lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie
czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych
płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz
uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
ostrzeżenie
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się
w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie
nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą
odkurzacza.
37
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z
drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w
kilka wentylatorów i silników służących do regulacji
wydajności, które są automatycznie włączane i
wyłączane.
Niektóre odgłosy pracy można
ograniczyć przez:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go
na równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów
np. mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
Niektóre odgłosy pracy
słyszalne dla użytkownika:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos "BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna
pracować zawór wody lub
wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się
za każdym uruchomieniem
sprężarki.
38
PL
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
dużej wilgotności. Ociekacz może
być nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, czy urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby
z ociekacza nie wypływała woda.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwi są gorące w dotyku
To nie jest usterka.
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa:
Być może konieczna jest
wymiana żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników:
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu,
dostępne jedynie w punktach
serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia
nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
› Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt
często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwi domykają
się prawidłowo.
39
Temperatura urządzenia
jest zbyt wysoka
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwi są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwi urządzenia były przez
pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze
urządzenia.
Drzwi zamykają się lub
otwierają nieprawidłowo
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwi.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne
części lub automatyczna
kostkarka do lodu są prawidłowo
umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
nie są brudne lub lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
40
PL
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1.
Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie
rozwiązanie problemu z pomocą sugestii podanych
w INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer
znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami ze strony
internetowej www.whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• pełny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
41
7
SERVICE
42
1.
4x
C
B
A
1x
1x
PL
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
43
4.
5.
6.
A
44
7.
8.
PL
9.
45
10.
11.
46
12.
13.
14.
15.
PL
A
47
16.
17.
B
18.
19.
A
A
48
B
PL
400010794091
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement