Whirlpool BSNF 8999 PB Use and care guide

Whirlpool BSNF 8999 PB Use and care guide
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
www.whirlpool.eu/register POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
PL
POLSKI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
OBSŁUGI I MONTAŻU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/
register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DEKLARACJA ZGODNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS PRODUKTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DRZWICZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CODZIENNA EKSPLOATACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY PRZECZYTAĆ
I PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa.
Instrukcje należy przechowywać w
taki sposób, aby móc je użyć
w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa, z
którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprawidłowych ustawień elementów
sterowania.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i
dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez
nadzoru osób dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się tym urządzeniem. Dzieci
nie mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
UWAGA: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego,
a nie komercyjnego.
Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
4
W pobliżu urządzenia nie wolno
przechowywać żadnych substancji
wybuchowych ani łatwopalnych,
takich jak pojemniki z aerozolami.
Zabronione jest też przechowywanie i używanie benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych w sąsiedztwie urządzenia: w razie
przypadkowego włączenia urządzenia mogłoby dojść do pożaru.
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w gospodarstwach
domowych i miejscach, gdzie
można wykorzystać je w podobny
sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz
pokoje hotelowe, motelowe i inne
środowiska mieszkalne;
- obiekty typu „bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do
sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu
jest przeznaczona do urządzeń
domowych i nie jest odpowiednia
do ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od
klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo,
jeśli przez dłuższy czas będzie
pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczającej
podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu.
W przypadku uszkodzonych
przewodów rurowych należy
zachować szczególną ostrożność
podczas opróżniania obwodu
chłodzenia.
OSTRZEŻENIE : Nie uszkodzić
przewodów obwodu chłodniczego urządzenia.
OSTRZEŻENIE : Nie zatykać
otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz urządzenia
lub w jego obudowie.
OSTRZEŻENIE : W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie
stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane przez
producenta.
OSTRZEŻENIE : Nie używać ani
nie umieszczać urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie
dopuszczone do tego celu przez
producenta.
OSTRZEŻENIE : Kostkarki do lodu
i/lub dystrybutory wody, które nie
są bezpośrednio podłączone do
sieci wodociągowej, powinny być
napełniane wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE : Kostkarki do lodu
i/lub dystrybutory wody powinny
być podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od
1,7 do 8,1 bar).
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się
we wkładach chłodzących (w
niektórych modelach) nie nadaje
się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani
lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to
spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w
których filtr znajduje się wewnątrz
pokrywy wentylatora, musi on być
zawsze na swoim miejscu podczas
pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze
zamrażarki, ponieważ mogą one
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest
w wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić,
czy drzwiczki komór, w szczególności zamrażarki, zamykają się
prawidłowo.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone
w specjalne komory (komora na
świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.). Jeśli nie określono
inaczej w broszurze danego
produktu, można je usunąć,
zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik porotwórczy w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
INSTALACJA
Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. W
celu odpakowania i instalacji
urządzenia należy zakładać rękawice ochronne.
Instalacja lub naprawa powinna
zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z
instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi miejscowymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi.
Dzieci nie mogą wykonywać
czynności montażowych. Dzieci
powinny pozostawać w bezpiecznej odległości od urządzenia
podczas instalacji. Części opakowania (torebki plastikowe, kawałki
styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci w trakcie i po
zakończeniu instalacji.
Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej
wytrzymałości i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia.
Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone podczas transportu.
W przypadku problemów należy
skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją urządzenia należy je odłączyć
od zasilania elektrycznego.
Podczas instalacji upewnić się, czy
urządzenie nie spowoduje uszkodzenia przewodu zasilającego.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu
stronach urządzenia. Odległość
pomiędzy tylną ścianką urządzenia, a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50
mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu procedury
instalacji.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej dwie
godziny, aby obwód chłodzenia
był w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi
w pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o
minimalnym odstępie styków
wynoszącym 3 mm.
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
przewodu zasilającego, należy go
wymienić na identyczny. Wymianę
przewodu zasilającego może
PL
wykonać tylko wykwalifikowany
personel, zgodnie z instrukcjami
producenta i obowiązującymi
przepisami lokalnymi. Należy
zwrócić się do autoryzowanego
serwisu.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje
do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu.
Przewód zasilający powinien mieć
wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci. Nie ciągnąć za
przewód zasilania.
Nie stosować przedłużaczy ani
rozdzielaczy.
Nie należy uruchamiać urządzenia,
jeśli nie działa prawidłowo, zostało
uszkodzone, spadło albo jeśli
przewód zasilający lub wtyczka są
uszkodzone. Przewód zasilający
należy trzymać z dala od nagrzanych powierzchni.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do
podzespołów elektrycznych
urządzenia.
Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie
obsługiwać go stojąc boso.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nigdy nie stosować urządzeń
czyszczących parą.
Do czyszczenia i konserwacji
urządzenia zakładać rękawice
ochronne.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z konserwacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Do czyszczenia części z tworzyw
sztucznych, drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek
nie używać ostrych lub szorstkich
środków czyszczących, takich jak
spryskiwacze do szyb, środki
czyszczące do szorowania, płyny
łatwopalne, woski czyszczące,
skoncentrowane detergenty,
wybielacze lub środki czyszczące
zawierające substancje ropopochodne. Nie używać papierowych
ręczników, gąbek lub innych
ostrych narzędzi do czyszczenia.
5
OCHRONA ŚRODOWISKA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest
opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
. Poszczególne elementy
opakowania należy utylizować,
przestrzegając miejscowych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
W przypadku utylizacji urządzenia
należy uniemożliwić jego dalsze
użytkowanie, odcinając przewód
zasilający oraz wyjmując drzwiczki i
półki (zależnie od wyposażenia), aby
uniemożliwić dzieciom zatrzaśnięcie
się w środku.
Urządzenie zostało wykonane z
materiałów nadających się do
recyklingu lub do ponownego
wykorzystania. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim
lokalnym urzędem gminy, punktem
skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) dotyczącą
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Prawidłowe złomowanie niniejszego
urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu
produktu na środowisko i zdrowie
ludzi, który może wystąpić w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu.
na urządzeniu lub w
Symbol
dołączonej do niego dokumentacji
oznacza, że urządzenia nie wolno
traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy je przekazać do
punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym,
dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła
(takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
oraz w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli
to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować zgodnie
z instrukcją instalacji. Niedostateczna
wentylacja z tyłu produktu zwiększa
zużycie energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek
urządzenia może spowodować
zwiększone zużycie energii.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami następujących
dyrektyw:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/‌EU.
6
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa
następujących dyrektyw: 2009/125/
WE i 2010/30/ UE.
Temperatury wewnątrz urządzenia
oraz zużycie energii zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości
otwierania drzwiczek oraz miejsca, w
którym stoi urządzenie. Czynniki te
należy uwzględnić podczas
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi do
minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w
chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze
będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić
do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce
nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność
powinna być umieszczona na półkach
w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się
nawzajem, należy również pozostawić
trochę miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i, jeśli jest w
wyposażeniu, półkę Stop Frost, przy
zbliżonym zużyciu energii.
Produkty klasy wysokoenergetycznej
są wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale zużywają
mniejszą ilość energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli silnik pracuje przez
dłuższy czas.
PL
The following statements refer to the portions
of this software based in part on FreeRTOS
v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of
this software is governed by the terms of GNU
General Public License v. 2, which is available
at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
A copy of the source code may be obtained
by written request for the software by name
to [email protected], along with the
address for delivery.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Eclipse Foundation,
Inc. nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products
derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Portions of this software are copyright (c)
Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights
reserved.
Portions of this software are copyright (c)
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
7
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
25
16
15
17
18
1
19
20
22
23
24
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i
filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Strefa zimnego powietrza w
systemie Multi-flow
8. Pojemnik na sery + pokrywka
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0° (aby żywność
dłużej zachowała świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z
handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
15. Półki na drzwiach
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegródka do butelek
19. Balkonik na butelki
20. Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Szuflady zamrażarki
22. Szybkie zamrażanie / Wkład
chłodzący
23. Środkowa szuflada: strefa
najzimniejsza, najlepsza do
zamrażania świeżych produktów
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Półki
8
PL
PANEL STEROWANIA
1
2
20
3
5
6
7 8 9
4
17
18 19
led
10
11
12
16 1314-15
1. Przycisk/kontrolka TEMPERATURY
CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
CHŁODZIARKI (°C)
3. PRZYCISK TRYBU WAKACYJNEGO
4. PRZYCISK KONTROLI ZAMRAŻANIA
5. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
ZAMRAŻARKI (°C)
6. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
7. Kontrolka alarmu ANTYBAKTERYJNEGO
FILTRA POWIETRZA
8. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
9. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA
10. Przycisk/kontrolka WŁ./TRYBU CZUWANIA
11. Przycisk/kontrolka SZYBKIE CHŁODZENIE
12. Przycisk/kontrolka TRYBU ACTIVE 0
13. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
14. Kontrolka STANU POŁĄCZENIA
15. Przycisk POŁĄCZENIA Z SIECIĄ
16. Przycisk/kontrolka BLOKADY
PRZYCISKÓW
17. Przycisk/kontrolka SZYBKIEGO
ZAMRAŻANIA
18. Przycisk/kontrolka WYŁĄCZENIA ALARMU
19. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
20. Kontrolka WPS
W tym panelu sterowania zastosowano innowacyjną technologię, która pomaga w skonfigurowaniu ustawień
chłodziarki. Gdy opcja lub funkcja jest uruchomiona, kontrolka świeci się w całości; gdy opcja jest dostępna ale nie
wybrana, kontrolka jest podświetlona częściowo.
UWAGA: podczas ustawiania temperatury lub obsługi panelu sterowania, wszystkie przyciski są włączone. W celu
zaoszczędzenia energii, gdy panel sterowania nie jest używany, pokazuje on wyłącznie najistotniejsze informacje
(ustawioną temperaturę, uruchomione opcje).
Za każdym razem, gdy konieczne jest użycie panelu sterowania i przejrzenie wszystkich funkcji, wystarczy wcisnąć
dowolny przycisk, aby uaktywnić panel.
9
DRZWICZKI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny nie jest
objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się
z serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają
otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest
automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA
Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu,
co pozwala lepiej chronić przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go
wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie
na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora
- jak pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do
opakowania filtra.
Symbol filtra powietrza świeci się informując, że utracił
on już swoje właściwości i należy go wymienić. Filtr
należy wymieniać co 6 miesięcy.
Interfejs użytkownika pokazuje
informację wizualnie, bez alarmu
dźwiękowego. Na wyświetlaczu
tekstowym pojawia się komunikat
„Wymienić filtr powietrza”.
Po wymianie filtra należy nacisnąć
przycisk Wyłączenia Alarmu, aby
zresetować komunikat na wyświetlaczu tekstowym/
kontrolkę antybakteryjnego filtra powietrza.
KOMORA CHŁODZIARKI
Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie
automatycznie.
10
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza
(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
PL
KOMORA ZAMRAŻARKI
Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego
powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega
osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje
potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania
pozostaje czysta i uporządkowana.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
KOMORA SZYBKIEGO
ZAMRAŻANIA
WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO
SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA LODU
11
OBSŁUGA
URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do sieci, aby je włączyć,
należy wcisnąć przycisk Wł./Tryb czuwania. Po
pierwszym włączeniu urządzenia zostaną wyświetlone
domyślne wartości ustawień dla chłodziarki (5°C) oraz
dla komory zamrażarki (-18°C).
WARUNKI KONIECZNE DLA UZYSKANIA POŁĄCZENIA
Kiedy chłodziarka jest połączona z Internetem, zawsze
można nią zarządzać i monitorować zdalnie.
Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
-- smartfon z systemem operacyjnym Android 4.3
(lub wyższym) z ekranem o rozdzielczości 1280x720
(lub wyższej) lub tablet albo smartfon z systemem
operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
-- router bezprzewodowy 2.4Ghz WiFi b/g/n podłączony
do Internetu (za pomocą urządzenia mobilnego
należy sprawdzić czy moc sygnału domowej
sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia jest
wystarczająco dobra).
Aby korzystać z aplikacji konieczne jest:
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej
4-6 godzin przed włożeniem żywności do środka.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości
ustawień komory chłodziarki.
--
Posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym iOS
(iPad/iPhone) lub Android (smartfon)
-- Pobranie na smartfona lub tablet darmowej aplikacji
„Live”, dostępnej na App store lub Google play i
zainstalowanie jej na tym urządzeniu.
-- Akceptacja usługi (warunki prawne), aby móc korzystać
z funkcji oferowanych przez aplikację.
-- Rejestracja chłodziarki i podłączenie jej do domowej
sieci bezprzewodowej.
Zapoznać się w aplikacji ze szczegółowymi informacjami
na temat konfiguracji połączenia.
USTAWIANIE TEMPERATURY
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk
Chłodziarka °C
. Temperaturę chłodziarki można
regulować w zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu
informują Wyświetlacz Temperatury Chłodziarki (°C).
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, wcisnąć przycisk
Zamrażarki °C
. Temperaturę Zamrażarki można
regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O ustawieniu
informują Wyświetlacz Temperatury Zamrażarki (°C).
12
PL
INSTALACJA
INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą
powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
50mm
50mm
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
•
Nie blokować obszaru wylotu powietrza (na tylnej
ściance i na dole wewnątrz urządzenia) produktami
żywnościowymi.
Wszystkie półki i wysuwane kosze można wyjmować.
•
•
wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie dużych
produktów.
umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
13
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki na tryb
czuwania ("Wł./Tryb czuwania"). Aby
włączyć urządzenie w trybie czuwania,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy przycisk Wł./Tryb czuwania.
Zgasną wszystkie kontrolki za wyjątkiem
podświetlenia przycisku Wł. / Tryb
czuwania. Oznacza to, że urządzenie jest
w trybie czuwania.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
czuwania, nie działa oświetlenie w
komorze chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk Wł./Tryb czuwania i
przytrzymaj przez 3 sekundy.
INTELIGENTNY
WYŚWIETLACZ
Ta opcjonalna funkcja pozwala
oszczędzać energię. Należy postępować
zgodnie ze wskazówkami podanymi w
Instrukcji codziennej eksploatacji, aby
włączyć/
instrukcji codziennej eksploatacji.
Po aktywacji funkcji Inteligentnego
wyświetlacza, wyświetlacz gaśnie,
podświetlona jest tylko kontrolka 6th
Sense Fresh Control. Jeśli Inteligentny
wyświetlacz jest aktywny — aby dokonać
regulacji temperatury lub skorzystać
z innych funkcji, należy włączyć
wyświetlacz. W tym celu nacisnąć
dowolny przycisk.
Po około 15 sekundach bez wykonywania
żadnych czynności wyświetlacz zgaśnie
ponownie Widoczna pozostanie tylko
kontrolka funkcji 6th Sense Fresh Control.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie
przywrócony normalny wygląd
wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie
wyłączana w przypadku awarii zasilania.
Należy pamiętać, że ta funkcja nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania, ale jedynie zmniejszenie
poboru mocy przez wyświetlacz
zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii
urządzenia dotyczy pracy z włączoną
funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
6TH SENSE FRESH
CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia
optymalne warunki do przechowywania
żywności. W przypadku jakichkolwiek
odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control
natychmiast przywraca idealne warunki.
Rezultat jest znakomity:
produkty umieszczone w dowolnym
miejscu we wnętrzu chłodziarki
zachowują nawet czterokrotnie dłuższą
świeżość.
SZYBKIE
CHŁODZENIE
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności.
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją „Tryb
Dlatego też, jeśli jest już włączona
funkcja „Tryb wakacyjny”, należy ją
wyłączyć przed włączeniem funkcji
„Szybkie chłodzenie” (i na odwrót).
wakacyjny”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Szybkie chłodzenie”.
14
PL
SZYBKIE
ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w
przypadku wkładania dużych ilości
żywności do komory zamrażarki. Aby
włączyć funkcję Szybkiego zamrażania,
na 24 godziny przed zamrożeniem
świeżej żywności należy wcisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji
jest sygnalizowane włączeniem kontrolki
Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach
umieścić żywność przeznaczoną
do zamrożenia w środkowej części
komory zamrażarki. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 48
godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
wciskając przycisk Szybkiego zamrażania.
TRYB
WAKACJE
Tę funkcję można włączyć, aby
zmniejszyć zużycie energii przez
urządzenie przez dłuższy czas.
Przed włączeniem tej funkcji należy
wyjąć z komory chłodziarki żywność
łatwo psującą się i upewnić się, że
drzwi urządzenia są dobrze zamknięte,
ponieważ chłodziarka będzie
utrzymywać odpowiednią temperaturę,
aby uniemożliwić tworzenie się
nieprzyjemnych zapachów (+12°C).
Aby włączyć lub wyłączyć, wcisnąć
przycisk trybu wakacyjnego i
przytrzymać przez 3 sekundy. Gdy
ta funkcja jest włączona, świeci się
odpowiedni symbol.
Zmiana temperatury powoduje
automatyczne wyłączenie tej funkcji.
Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją „Szybkie
chłodzenie”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Tryb wakacyjny” i
„Szybkie chłodzenie”.
Z tego względu, jeśli jest już włączona
funkcja „Szybkie chłodzenie”, należy ją
wyłączyć przed włączeniem funkcji „Tryb
wakacyjny” (i na odwrót).
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Funkcja ta pozwala zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień lub
wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować przyciski, nacisnąć
przycisk Blokady przycisków i
przytrzymać przez 3 sekundy, do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
kontrolki Blokady przycisków. Sygnał
dźwiękowy potwierdzi włączenie funkcji.
Po 3 sekundach
Kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW gaśnie.
Gdy funkcja jest aktywna, naciśnięcie
innego przycisku (poza przyciskiem
Blokady przycisków) spowoduje
włączenie sygnału dźwiękowego i
miganie kontrolki Blokady przycisków na
wyświetlaczu.
W czasie, gdy funkcja Blokady Przycisków
jest włączona, możliwe jest wyłączenie
wszystkich alarmów.
Aby odblokować klawisze, należy
postępować tak samo do momentu, gdy
na wyświetlaczu pojawi się kontrolka
Blokady Przycisków, a sygnał dźwiękowy
potwierdzi wyłączenie funkcji.
15
KONTROLI
ZAMRAŻANIA
Kontrola zamrażania to zaawansowana
technologia, która pozwala na
zredukowanie do minimum wahań
temperatury w komorze zamrażarki,
dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu
powietrza, całkowicie niezależnemu
od obiegu chłodziarki. Zredukowanie
oparzelin mrozowych do 60%; żywność
zachowuje jakość i kolor świeżych
produktów.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Freeze
Control, wystarczy nacisnąć przycisk
KONTROLI ZAMRAŻANIA.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik
ustawi temperaturę zamrażarki
wykraczającą poza wymagany zakres,
funkcja ta zostanie automatycznie
wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego
zamrażania, funkcja "Kontrola
zamrażania" jest niedostępna, do
czasu wyłączenia funkcji Szybkiego
zamrażania.
Ta funkcja działa prawidłowo w
określonym zakresie temperatur: od
-22°C do -24°C. Jeżeli temperatura
wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona
powyżej -22°C, to po włączeniu
tej funkcji temperatura zostanie
automatycznie obniżona do -22°C, aby
dostosować się do wymaganego zakresu
pracy.
ALARM AWARII
ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu
po przywróceniu zasilania urządzenie
automatycznie monitoruje temperaturę
w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura
w zamrażarce wzrośnie powyżej
poziomu zamrażania, po ponownym
włączeniu zasilania zaświeci się ikona
awarii zasilania, zacznie migać kontrolka
alarmu oraz zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm,
należy raz nacisnąć przycisk Reset Alarm
(Resetuj alarm).
W przypadku alarmu awarii zasilania
zalecane jest przeprowadzenie
następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w
zamrażarce zostały rozmrożone, ale
wciąż są zimne, należy przenieść je do
komory chłodziarki i spożyć w ciągu 24
godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w
zamrażarce są zamrożone, oznacza to,
że uległy one ponownemu zamrożeniu
po uprzednim rozmrożeniu w
okresie przerwy w dopływie prądu,
co prowadzi do pogorszenia ich
smaku, jakości i wartości odżywczych.
Spożycie takiej żywności może być
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca
się nie spożywać takiej żywności i
wyrzucić całą zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako
wskazówka dotycząca jakości żywności w
zamrażarce w przypadku awarii zasilania.
Nie gwarantuje on jednak jakości
żywności ani bezpieczeństwa w razie
jej spożycia. Zaleca się, aby konsumenci
we własnym zakresie ocenili jakość
produktów spożywczych w komorze
zamrażarki i chłodziarki.
ALARM NADMIERNEJ
TEMPERATURY
Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do
zasilania po dłuższej przerwie w
eksploatacji.
• Temperatura w komorze zamrażarki
jest zbyt wysoka.
• W zamrażarce została umieszczona
ilość żywności większa od podanej na
tabliczce znamionowej.
• Drzwi zamrażarki pozostawały długo
otwarte.
•
ALARMU
OTWARTYCH
DRZWI
Alarm otwartych drzwi uruchamia się,
gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty.
Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk
Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm
akustyczny.
16
•
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy
jednokrotnie nacisnąć przycisk Stop.
Kontrolka alarmu zostaje
automatycznie wyłączona, gdy
temperatura w komorze zamrażarki
spadnie poniżej -10°C i wyłączy się
kontrolka alarmu.
PL
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
JAK PRZYGOTOWAĆ KOSTKI LODU
Puste tacki do lodu włożyć do zamrażarki
na 24 godziny przed użyciem funkcji
Szybkiego zamrażania, aby je schłodzić.
Aby osiągnąć najlepszą skuteczność
zamrażania kostek lodu na tackach,
zaleca się pozostawienie tacek na stałe w
zamrażarce i utrzymywanie temperatury
-18 °C lub niższej.
Tackę do lodu można wyjąć, wysuwając ją
do siebie.
Zdjąć pokrywkę i napełnić tackę wodą
pitną (maksymalny poziom = 2/3
całkowitej pojemności tacki).
Założyć pokrywkę z powrotem na tackę i
całość włożyć do odpowiedniej szczeliny
w górnej części szuflady zamrażarki.
Zachowaj ostrożność, aby nie rozlać
wody.
Poczekać co najmniej 30 minut, aż
kostki będą gotowe (ten czas może być
nieco dłuższy, jeśli tacki są używane
natychmiast po pierwszym użyciu).
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK LODU
Gdy kostki lodu są gotowe, należy zdjąć
pokrywkę i wyjąć je.
17
KOMORA ACTIVE 0
Komora Active 0 służy do utrzymywania
niskiej temperatury i prawidłowego
poziomu wilgoci w celu zachowania
świeżości żywności przez dłuższy czas (na
przykład mięsa, ryb, owoców i zimowych
warzyw).
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY
Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0,
należy nacisnąć odpowiedni przycisk na
panelu sterowania (wskazany na rysunku
poniżej).
Komora Active 0 WYŁ.:
przycisk częściowo podświetlony
Komora Active 0 WŁ.:
przycisk całkowicie podświetlony
Gdy funkcja jest aktywna, włącza się
listwa świetlna na komorze Active 0.
Temperatura wewnątrz pojemnika, gdy
jest on aktywny, wynosi około 0°.
Poniższe czynniki mają istotny wpływ na
poprawność działania komory:
-- temperatura komory chłodziarki musi
zawierać się w przedziale od +2°C do
+4°C.
-- komora musi być wsunięta, co
powoduje jej aktywację
-- nie wybrano żadnej z funkcji
specjalnych (takich jak Tryb Czuwania,
Tryb Wakacyjny – jeśli dotyczy).
Jeśli wybrano którąś z funkcji
specjalnych, powinno się usunąć świeżą
żywność z komory Active0.
Uwaga:
-- jeśli nie zostanie włączona listwa
świetlna, ani symbol, natomiast symbol
miga podczas aktywacji komory, należy
sprawdzić, czy komora została włożona
prawidłowo; Funkcja może zostać
ponownie aktywowana
po upływie kilku sekund od włożenia
komory, w tym celu wystarczy wcisnąć
przycisk. Jeśli problem się powtarza,
skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym Serwisem technicznym
-- jeśli komora Active 0 jest włączona, a
szuflada została wysunięta na więcej
niż 2 minuty, funkcja wyłączy się
automatycznie.
Funkcja może zostać ponownie
aktywowana po upływie kilku sekund od
włożenia komory, w tym celu wystarczy
wcisnąć przycisk.
18
--
niezależnie od stanu komory, może
być słyszalny nieznaczny szum: jest to
zjawisko normalne i nie stanowi powodu
do niepokoju.
-- gdy komora nie działa, temperatura w jej
wnętrzu uzależniona jest od temperatury
ogólnej panującej w komorze chłodziarki.
W tym przypadku zaleca się przechowywać
w niej owoce i warzywa, które nie są wrażliwe na niską temperaturę (jagody, jabłka,
brzoskwinie, marchew, szpinak, sałata itd.).
Ważne: W przypadku włączenia funkcji i
przechowywania w komorze produktów o
dużej zawartości wody na półkach mogą
się gromadzić skropliny.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją „Tryb
wakacyjny”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Active 0”.
Dlatego też, jeśli jest już włączona
funkcja „Wakacyjny”, należy ją wyłączyć
przed włączeniem funkcji „Active 0” (i na
odwrót).
WYJMOWANIE KOMORY ACTIVE 0
Aby zwiększyć pojemność chłodziarki,
można wyjąć z niej komorę Active 0. W
tym celu należy postępować następująco:
-- wyłączyć komorę
-- wysunąć szufladę
-- wyjąć szklaną półkę znajdującą się pod
komorą Active 0
-- wyjąć białą, plastikową izolację szklanej
półki
-- umieścić z powrotem szklaną półkę na
jej miejscu.
Uwaga: nie można
wyjmować półki górnej i
wsporników bocznych.
Aby przywrócić działanie
komory Active 0, przed włożeniem szuflady i ponowną
aktywacją funkcji, należy dopilnować, aby białą, plastikową półkę pod
komorą zastąpiono szklaną półką w plastikowej oprawie. Komora Active 0 spełnia
wymagania komory schładzania zgodnie
z normą EN 62552. Wnętrze komory i jego
części należy regularnie czyścić używając
szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
neutralnych detergentów odpowiednich
do mycia wnętrza chłodziarek (należy uważać, aby nie zanurzać w wodzie białej, plastikowej półki znajdującej się pod komorą).
Przed przystąpieniem do czyszczenia
komory (oraz obudowy) należy wyjąć
szufladę, aby odłączyć komorę od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy używać ściernych
detergentów.
PL
ZDALNE STEROWANIE
ZA POMOCĄ APLIKACJI
LIVE/PROCEDURA
KONFIGURACJI
Funkcja LIVE umożliwia obsługę i
nadzorowanie działania chłodziarki w
sposób zdalny, za pomocą zewnętrznego
urządzenia.
W celu umożliwienia zdalnego
sterowania urządzeniem AGD, najpierw
należy wykonać procedurę konfiguracji
połączenia.
Procedura ta jest niezbędna do
zarejestrowania chłodziarki i podłączenia
jej do domowej sieci bezprzewodowej.
Procedura konfiguracji wykonywana
jest tylko jeden raz. W przypadku
zmiany właściwości routera (nazwy sieci
lub hasła), należy ponownie wykonać
procedurę konfiguracji.
PRZED URUCHOMIENIEM
PROCEDURY
KONFIGURACJI
1. Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
• smartfon z systemem operacyjnym
Android 4.3 (lub wyższym) z ekranem
o rozdzielczości 1280x720 (lub wyższej)
lub tablet albo smartfon z systemem
operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
• router bezprzewodowy 2.4Ghz WiFi
b/g/n podłączony do Internetu (za
pomocą urządzenia mobilnego należy
sprawdzić czy moc sygnału domowej
sieci bezprzewodowej w pobliżu
urządzenia jest wystarczająco dobra).
2. Pobrać i zainstalować bezpłatną
aplikację: LIVE dostępną w sklepie, w
smartfonie z systemem operacyjnym
Android lub w urządzeniu iPAD/
iPhone. Aplikacja poprowadzi
użytkownika krok po kroku przez
proces instalacji.
3. W przypadku nieposiadania konta,
należy je utworzyć i zaakceptować
usługę (warunki prawne), aby móc
korzystać z funkcji oferowanych przez
aplikację.
4. Zarejestrować chłodziarkę zgodnie
z instrukcjami podanymi przez
aplikację. W celu rejestracji potrzebny
będzie numer SAID (Smart Appliance
IDentifier), znajdujący się na naklejce
umieszczonej na drzwiczkach
wewnątrz komory chłodziarki,
pomiędzy dolną i środkową półeczką
na drzwiczkach.
Kod SAID składa się z 13 cyfr i liter.
W tym miejscu można zapisać kod SAID
posiadanego urządzenia:
SAID … … … … … … … … …
… … … …
•
Przed rozpoczęciem procedury
instalacji, włączyć router i sprawdzić,
czy sygnał sieci bezprzewodowej
z routera domowego dociera
do urządzenia. Użyć komputera
osobistego, tabletu lub smartfona
podłączonego tylko do routera Wi-Fi
i wyłączyć wszelkie inne połączenia
danych. Umieścić inteligentne
urządzenie w pobliżu urządzenia AGD,
otworzyć dowolną stronę internetową
w przeglądarce i sprawdzić, czy ładuje
się z prawidłową prędkością. Jeśli
połączenie internetowe w domu działa
prawidłowo, lecz strona nie załadowała
się, prawdopodobnie należy
zainstalować wzmacniacz sygnału WiFi (nie dołączony do urządzenia AGD).
•
Jeśli posiadany router obsługuje WPS
2.0 (lub wyższy), postępować zgodnie z
procedurą automatycznej konfiguracji
w celu podłączenia urządzenia AGD
do routera. Jeśli posiadany router nie
obsługuje WPS, postępować zgodnie z
procedurą ręcznej konfiguracji.
Aby podłączyć swoje urządzenie do sieci Wi-Fi, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na aplikacji zainstalowanej w smartfonie. W innym przypadku, zapoznać się z instrukcjami ręcznego lub
automatycznego podłączania, podanymi w następnych punktach.
19
INSTRUKCJA
AUTOMATYCZNEJ
KONFIGURACJI (w
przypadku pierwszego
użycia) – metoda WPS
Ta procedura ma
zastosowanie wyłącznie
w przypadku, gdy router
obsługuje WPS2.0 (lub
wyższy)
1. W inteligentnym urządzeniu:
• wcisnąć na 3 sekundy przycisk
Połączenia z siecią . To uaktywni
proces udostępniania. Urządzenie
zostaje ustawione w trybie
“wyszukiwania” sieci lokalnej.
Na interfejsie użytkownika włączyć
ikonę WPS.
• Przycisk Połączenia z siecią zacznie
szybko migać.
2. Na routerze sieci bezprzewodowej
nacisnąć przycisk WPS , aby
ustanowić połączenie pomiędzy
dwoma urządzeniami. Kontrolka na
routerze użytkownika zacznie migać.
3. Gdy urządzenie zostanie pomyślnie
połączone z lokalnym routerem,
będzie widać, że przycisk Połączenia
z siecią zacznie migać powoli, co
oznacza, że połączenie z routerem jest
prawidłowe. Ikona WPS gaśnie.
4. Następnie urządzenie AGD
próbuje połączyć się z systemem
przetwarzanym w tle. Przycisk
Połączenia z siecią świeci się stałym
światłem.
Jeśli posiadane urządzenie AGD nie
może połączyć się
UWAGA:
W przypadku nieprawidłowych
informacji zwrotnych z routera/ systemu
przetwarzanego w tle lub w przypadku
przekroczenia czasu połączenia, urządzenie
pokaże na Interfejsie Użytkownika ostatnie
wybrane temperatury w obu częściach
wnętrza chłodziarki.
Jeśli chłodziarka nie znalazła połączenia
z siecią domową za pomocą WPS, ikona
WPS na interfejsie urządzenia WYŁĄCZY
SIĘ.
Urządzenie przejdzie w tryb ""Micro
Access Point ", tryb zostanie aktywowany
i urządzenie będzie oczekiwało na sygnał
przez 20 minut.
Będzie na to wskazywać zmniejszone
natężenie światła przycisku Połączenia z
siecią na interfejsie urządzenia.
W tym przypadku, należy użyć
INSTRUKCJI RĘCZNEJ KONFIGURACJI.
20
W trybie micro AP dozwolone jest
powtórzenie procedury WPS.
PL
INSTRUKCJA RĘCZNEJ
KONFIGURACJI (w
przypadku pierwszego
użycia) - metoda uAccess
Point
Ta procedura,
wykorzystująca
technologię Micro Access
Point, stosowana jest w
przypadku, gdy router nie
obsługuje WPS
1. Przed rozpoczęciem procedury
konfiguracji, należy zanotować nazwę
domowej sieci bezprzewodowej
(SSID), jej HASŁO i kod SAID
chłodziarki. Będą potrzebne podczas
procedury instalacji.
2. Włączyć router i sprawdzić, czy działa
połączenie z Internetem.
3. W inteligentnym urządzeniu:
• przycisk Połączenia z siecią świeci
się, co oznacza że urządzenie jest
w trybie "Access Point", w przeciwnym
razie należy powtórzyć procedurę
jak opisano w punkcie
konfiguracji,
“Automatyczna konfiguracja”
- metoda WPS
4. Włączyć inteligentne urządzenie,
wejść w ustawienia swojej sieci
bezprzewodowej i zobaczyć listę
dostępnych sieci bezprzewodowych.
5. Wybrać posiadane urządzenie
AGD z listy sieci bezprzewodowej.
Chłodziarka stworzy własną sieć
bezprzewodową (SSID). Nazwa sieci
składa się z prefiksu “WP_”, po którym
następuje adres MAC (np. WP_88_
A1_23_B3_66_C3). Może występować
konieczność odświeżenia listy sieci.
6. Po wybraniu SSID, trzeba podać
hasło. Użyć kodu SAID (patrz
“Przed uruchomieniem procedury
konfiguracji”, punkt 3) jako sieci (np.
WPR 444441ABCD), po uprzednim
usunięciu pierwszych 3 znaków.
SAID … … … … … … … … …
… … … …
Uwaga: Fraza kodująca (hasło) rozróżnia
wielkość liter. Następnie podłączyć
inteligentne urządzenie do sieci.
7. Poczekać, aż urządzenie potwierdzi
połączenie z siecią WP.
8. Otworzyć przeglądarkę internetową.
Jeśli nic się nie wyświetli, wpisać
“192.168.10.1” w pasku adresu
(URL) i nacisnąć Enter. Wyszukiwarka
wyświetli INTELIGENTNĄ stronę
internetową. Jest to strona do
konfiguracji łącza radiowego WiFi
chłodziarki.
9. Z rozwijanej listy dostępnych sieci,
wybierać nazwę domowej sieci
bezprzewodowej.
10. Jeśli domowa sieć bezprzewodowa
jest ukryta, wybrać “Inne” (->) i ręcznie
wprowadzić jej nazwę (SSID) i protokół
bezpieczeństwa. W razie potrzeby,
wprowadzić frazę kodującą domową
sieć bezprzewodową, i podać do
zatwierdzenia. Należy pamiętać, że
w tym rodzaju hasła rozróżniana jest
wielkość liter.
11. Kliknąć “Zatwierdź” i odczekać 15
sekund.
12. Kontrolka STANU POŁĄCZENIA
powinna przestać migać i świecić w
sposób ciągły. W przeciwnym razie,
odłączyć i ponownie podłączyć
urządzenie AGD do sieci zasilania i
powtórzyć procedurę.
13. Proces konfiguracji został zakończony.
WYŁĄCZANIE funkcji Wi-Fi – gdy urządzenie jest udostępnione, użytkownik może wyłączyć tę funkcję naciskając
raz przycisk Połączenia z siecią. Ten przycisk pozostanie włączony ze zmniejszoną jasnością.
WŁĄCZANIE funkcji Wi-Fi – aby ponownie włączyć połączenie z siecią, należy raz nacisnąć przycisk Połączenia z
siecią. Ten przycisk będzie się świecił stałym światłem z normalną jasnością.
21
PROCEDURA
RESETOWANIA
Procedura resetowania
powinna zostać wykonana
w przypadku zmiany
właściwości ustawienia
routera (nazwa sieci i
hasło) lub jeśli chłodziarka
Nie może połączyć się z
chmurą.
W inteligentnym urządzeniu:
• wcisnąć przycisk Połączenia z siecią
na 3 sekundy.
Jeśli zamierza się ponownie skorzystać z
funkcji Live, należy powtórzyć procedurę
konfiguracji.
ZDALNE STEROWANIE
LIVE/UŻYWANIE NA CO
DZIEŃ
Tryb zdalnego sterowania umożliwia
obsługę i nadzorowanie działania
chłodziarki za pomocą zdalnego
urządzenia.
•
•
1. Sprawdzić, czy router jest włączony i
czy jest połączony z Internetem
2. Upewnić się, że wskaźnik stanu
połączenia świeci się w sposób ciągły
3. Przy pomocy aplikacji Whirlpool do
zdalnego sterowania urządzeniem,
można wykonać następujące
czynności:
• sprawdzić chłodziarkę i włączyć
wymagane opcje, również w czasie
pobytu poza domem
SZYBKIE SPRAWDZENIE
STANU POŁĄCZENIA
NA URZĄDZENIU
Kontrolka Stanu
Połączenia
miga szybko
•
•
•
zarządzać zapasami żywności i listą
zakupów, otrzymując powiadomienia o
przeterminowanej żywności
uzyskać dostęp do dodatkowych
funkcji, takich jak na przykład
inteligentny tryb party
optymalizować zużycie energii,
wykorzystując najlepszą taryfę
energetyczną
uzyskać dostęp do dodatkowych
informacji o optymalnym użytkowaniu
chłodziarki oraz do porad
dotyczących optymalnych sposobów
przechowywania
otrzymywać odpowiedzi zwrotne na
temat stanu chłodziarki w przypadku
alarmów
Opis stanu połączenia
Urządzenie wyszukuje połączenie z routerem
Urządzenie jest połączone z routerem, ale nie
miga wolno
może połączyć się z serwerem (na przykład
nie działa ADSL)
jest połączone z serwerem i
świeci się w sposób ciągły Urządzenie
serwer rozpoznał urządzenie
22
PL
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Czy istnieją jakieś różnice między
używaniem smartfona (lub tabletu) z
systemem Android, a iOS?
Które protokoły WiFi są
obsługiwane?
Można używać dowolnie wybranego
systemu operacyjnego, nie
występują żadne różnice.
Zainstalowane łącze radiowe WiFi
obsługuje WiFi b/g/n dla krajów
europejskich.
Która wersja WPS jest obsługiwana? Urządzenie AGD obsługuje wersję
WPS 2.0 lub wyższą. Sprawdzić w
dokumentacji routera.
Które ustawienia/konfiguracje należy Główne ustawienia routera 1. dostępne 2,4 GHz, WiFi b/g/n
ustawić w oprogramowaniu routera? wymagane łącznie:
2. aktywny DHCP i NAT
Czy można wykorzystać metodę
Tak, lecz usługi w chmurze są
tetheringu z telefonem komórkowym zaprojektowane do urządzeń
3G zamiast routera?
posiadających stałe połączenie.
Jak mogę sprawdzić, czy moje
Jeśli sieć jest widoczna, można
Należy pamiętać, aby przed
domowe łącze internetowe
wyszukać swoją sieć w tablecie lub
sprawdzaniem wyłączyć inne
działa i czy włączony jest tryb
w smartfonie i/lub w komputerze
połączenia danych (np. istniejące w
bezprzewodowy?
oraz sprawdzić, czy działa
telefonie komórkowym).
połączenie.
Jak mogę znaleźć nazwę i hasło
Patrz dokumentacja routera
Na etykiecie routera zazwyczaj
mojej SIECI bezprzewodowej?
przeznaczona dla klienta.
podane są informacje dotyczące
Sugestie: Czasem, korzystając
logowania, umożliwiające wejście
z “http://numer IP” routera,
na stronę ustawień urządzenia
użytkownik może uzyskać dostęp do za pomocą podłączonego
ustawień routera z podłączonego
inteligentnego urządzenia
urządzenia.
(komputera, iPada lub tabletu).
Jak należy postępować, gdy dany
Router decyduje, który kanał jest
kanał WiFi jest używany przez
używany do domowej sieci WiFi
sąsiadów?
(patrz instrukcja routera) i wymusza
korzystanie z żądanego kanału.
W jaki sposób mogę sprawdzić, czy
Sprawdzić, czy kontrolka statusu
w urządzeniu AGD włączony jest tryb jest WŁĄCZONA i świeci się stałym
bezprzewodowy?
światłem. Za pomocą inteligentnego
urządzenia, sprawdzić w Live
app, czy sieć urządzenia AGD jest
widoczna i czy jest podłączona do
chmury.
23
Jaka powinna być odległość
urządzenia AGD od routera
(jedno pomieszczenie / dwa
pomieszczenia)?
Zazwyczaj pokrycie sygnałem
•
starcza na kilka pomieszczeń, jednak
należy pamiętać, że moc sygnału
WiFi w znacznym stopniu zależy od
materiałów, z których zbudowane są
ściany.
Czy istnieją jakieś przeszkody,
które mogą uniemożliwić sygnałowi
dotarcie do urządzenia AGD?
•
Co należy zrobić, jeśli połączenie
bezprzewodowe nie dociera do
chłodziarki?
Zmieniłem router, jakie czynności
powinienem wykonać?
24
Sprawdzić, czy nie zostały
podłączone inne urządzenia,
które wspólnie wykorzystują całą
szerokość pasma internetowego
oraz upewnić się, że w
przypadku domowych urządzeń
podłączonych do Internetu nie
przekroczono maksymalnej
ilości urządzeń podłączonych do
routera.
• Można użyć specjalnych urządzeń
w celu zwiększenia pokrycia
sygnałem WiFi, na przykład:
Access Point, wzmacniacze
sygnału WiFi oraz Power-line
bridge (nie dołączony do
chłodziarki).
Można zachować te same
właściwości ustawienia (nazwę
sieci i hasło) lub usunąć poprzednie
ustawienie z urządzenia AGD
(procedura resetowania) i ponownie
wykonać procedurę konfiguracji
(patrz “Zdalne sterowanie-Live/
Procedura konfiguracji”).
Jeśli chłodziarka z łączem
radiowym nie jest
zainicjalizowana, klient może
sprawdzić siłę połączenia za
pomocą iPADa (lub innych
urządzeń bezprzewodowych
HAN) znajdującego się w pobliżu
urządzenia AGD (na przykład, za
pomocą specjalnych narzędzi
informatycznych, które można
pobrać z Internetu w celu
sprawdzenia mocy sygnału).
PL
Co powinienem zrobić, jeśli
wskaźnik Stanu połączenia nadal
miga powoli i nie zmienia trybu
świecenia na ciągły?
Jeśli wskaźnik Stanu połączenia nie
świeci się w sposób ciągły, oznacza
to, że chłodziarka została prawidłowo
podłączona do routera, lecz nie może
podłączyć się do Internetu.
Aby urządzenie AGD nawiązało
połączenie z Internetem, należy
sprawdzić router i/lub ustawienia
właściciela.
Prawidłowe ustawienia routera:
włączony NAT, prawidłowo ustawione
Firewall i DHCP. Obsługiwany
standard szyfrowania hasła: WEP,
WPA, WPA2. Patrz instrukcja routera.
Gdzie mogę znaleźć adres MAC
chłodziarki?
W inteligentnym urządzeniu:
• otworzyć drzwiczki chłodziarki
• na wewnętrznej okładzinie
drzwiczek, pomiędzy dolną
i środkową półeczką na
drzwiczkach, znajduje się naklejka
z numerem SAID i adresem MAC
Patrz Szczegółowa instrukcja obsługi. 2. Jeśli urządzenie AGD nie
jest zainicjalizowane, w
Istnieją 2 alternatywne metody dla
ciągu pierwszych 20 minut
każdego urządzenia AGD:
od włączenia urządzenia,
1. zastosować procedurę połączenia
uaktywnia się strona
WPS (WiFi Protected Setup).
internetowa umożliwiająca
konfigurację, dostępna poprzez
sieć wygenerowaną przez
urządzenie AGD (WP_”MAC
Address”, na przykład: WP_88_
E7_12_00_28_3C).
Po skonfigurowaniu sieci wyłączyć
na aplikacji (UWAGA: przed
zasilanie urządzenia AGD, a następnie przekazaniem do aplikacji
odczekać 20 sekund i ponownie
ustawienie temperatury zajmuje
włączyć zasilanie. Sprawdzić, czy
kilka sekund).
aplikacja pokazuje stan Interfejsu
Użytkownika urządzenia AGD.
Ustawić MaxIce lub inną opcję i
sprawdzić status
W jaki sposób ustawić łącze
bezprzewodowe w posiadanym
urządzeniu AGD?
Jak sprawdzić, czy przesyłane są
dane?
Ustawienia właściciela: Jeśli
dostawca usług internetowych
użytkownika określił liczbę
adresów MAC, które mogą
połączyć się z Internetem,
wówczas użytkownik może nie
mieć możliwości podłączenia
chłodziarki do chmury. Adres MAC
jest unikatowym identyfikatorem
urządzenia, np. komputera. Należy
skonsultować się z dostawcą
usług internetowych, aby uzyskać
informacje na temat procedur
umożliwiających podłączenie
urządzeń innych niż komputer (np.
chłodziarki) do Internetu.
Adres MAC występuje w formie
kombinacji cyfr i liter.
25
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na
owoce i warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa
temperatura panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza – zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
› Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych
lub folii samoprzylegającej.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub wchłaniać
zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych
pojemnikach lub pod przykryciem.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,
takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na
przykład nie przechowywać pomidorów razem z
owocami kiwi lub kapustą.
› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych
zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną cyrkulację
powietrza.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, sałaty,
warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiczkach: masło, dżemy, sosy, marynaty, puszki,
butelki, kartony z napojami, jajka.
26
PL
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek,
sosów, marynat, masła, dżemu.
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich,
produktów delikatesowych, jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania ryb,
mięsa, wędlin. Gdy funkcja Active
0° jest wyłączona, szuflada ta może
być używana do przechowywania
innych rodzajów żywności, jak również
zimowych owoców i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej /
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie odpowiadają kolorom szuflad
27
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w identyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych
pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania
żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartości odżywcze). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
28
ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej
(…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka
ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w
najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej
środkowej części.
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyzna, powinny przez pewien czas
wisieć przed zamrożeniem.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać,
chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
› Nie należy zamrażać butelek z płynami.
› Prosimy, aby skorzystać z funkcji szybkiego chłodzenia
w celu przyspieszenia procesu schładzania lub
zamrażania (patrz Instrukcja codziennej eksploatacji).
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo,
nie należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed
upływem 24 godzin.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania znajdujących się na opakowaniu.
PL
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
MIĘSO
miesiące
POTRAWY DUSZONE
miesiące
OWOCE
miesiące
Wołowina
8 - 12
Mięso, drób
2-3
Jabłka
12
Wołowina, cielęcina
6-9
NABIAŁ
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
Czarne i czerwone
porzeczki
8 - 12
Mięso mielone/podroby
2-3
Śmietanka kremówka
1-2
Wiśnie
10
Kiełbaski
1-2
Lody
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
DRÓB
Kurczak
5-7
ZUPY I SOSY
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy,
grejpfrutowy)
4-6
SKORUPIAKI
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
CIASTO I CHLEB
MAŁŻE
Ostrygi, bez muszli
1-2
RYBY
WARZYWA
Chleb
1-2
Szparagi
8 - 10
Ciasta zwykłe
4
Bazylia
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
„tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
„chude” (dorsz, sola)
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
29
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ / TRYB WAKACYJNY
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia w
celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części wewnętrzne.
3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy
samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały się lub nie
zgubiły.
4. Zamknąć i unieruchomić drzwiczki przy użyciu taśmy
klejącej, a następnie przymocować kabel zasilania
również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i dowiedzieć
się, jak długo będzie trwała przerwa w dostawie energii
elektrycznej.
W przypadku przerw zasilania trwających do 24 godzin.
Pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte. Pozwoli to
na maksymalnie długie utrzymanie niskiej temperatury
produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej
pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
W przypadku przerw zasilania trwających powyżej 24
godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które są
najbardziej podatne na zepsucie.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz aromat
może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
30
Opróżnić tackę na lód.
PL
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania
lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie czyścić
części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz uszczelkę
drzwiczek należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie
suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie
suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
31
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM
TECHNICZNYM…
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają
z drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w
kilka wentylatorów i silników służących do regulacji
wydajności, które są automatycznie włączane i
wyłączane.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY
SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos „BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się za
każdym uruchomieniem sprężarki.
32
PL
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do gniazdka o
właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN ZNAJDUJE
SIĘ WODA
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej wilgotności.
Ociekacz może być nawet w połowie
zapełniony.
› Upewnić się, że urządzenie zostało tak
wypoziomowane, aby z ociekacza nie
wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY URZĄDZENIA
MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ
DRZWICZEK SĄ GORĄCE W DOTYKU
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas pracy
sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z opcją
Wł./Tryb czuwania
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do gniazdka o
właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z serwisem w
celu wymiany na diody tego samego
typu, dostępne jedynie w punktach
serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA SIĘ
ZBYT CZĘSTO
Czas pracy silnika zależy od różnych
czynników: częstotliwości otwierania
drzwiczek, ilości przechowywanej
żywności, temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Sprawdzić, czy parametry urządzenia są
prawidłowo ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia nie
włożono zbyt dużej ilości żywności.
› Sprawdzić, czy drzwiczki nie są zbyt
często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwiczki domykają się
prawidłowo.
TEMPERATURA URZĄDZENIA JEST
ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo
zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek
dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj pracuje
dłużej.
› Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien
czas otwarte lub przechowywana jest
duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
DRZWICZKI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB
OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania żywności
nie blokują drzwi.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne części
lub automatyczna kostkarka do lodu są
prawidłowo umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są
brudne lub lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
33
SERWIS
TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer
znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub postępować
zgodnie z instrukcjami ze strony internetowej www.
whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest również
podany w karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz
właściwej naprawy).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
34
PL
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
35
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
36
b
PL
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
001
4 0 0 0 11 0 2 7 3 1 9
Wydrukowano we Włoszech
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement