KitchenAid | KSCX 3625 | Instruction for Use | KitchenAid KSCX 3625 Instruction for Use

Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinstructies
4
Voorbereidende handelingen
5
Verwerking tot afval
5
Verklaring van overeenstemming
5
Installatie als inbouw
6
Beschrijving van het apparaat
8
Eerste inwerkingstelling van het apparaat
9
Inschakeling en voorverwarming
9
Bereiding van de koffie (met gebruik van koffiebonen)
10
Wijziging hoeveelheid koffie in kopje
11
Aanpassing van de koffiemolen
11
Bereiding van espresso koffie met gemalen koffie
(in plaats van koffiebonen)
11
Afgifte van heet water
12
Wijziging hoeveelheid heet water
12
Bereiding van cappuccino
12
Wijziging hoeveelheid melk en koffie voor cappuccino
13
Menuparameters wijzigen en instellen
13
Reiniging en onderhoud
16
Het apparaat uitschakelen
18
Berichten die op het display worden weergegeven
19
Het oplossen van problemen
20
Technische gegevens
21
Belangrijke veiligheidsinstructies
Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk
Het niet opvolgen van de vermelde aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden,
brand of schade aan het apparaat.
De belangrijke waarschuwingen hebben de volgende symbolen.
Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden
aangegeven.
Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende
termen:
GEVAAR:
Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel veroorzaakt, als deze
niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING:
Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel kan veroorzaken, als
deze niet wordt vermeden.
Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING:
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
• Het is niet bedoeld voor gebruik in:
- ruimtes die gebruikt worden als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en werkplaatsen
- vakantieboerderijen
- hotels, motels en andere logeergelegenheden
- kamers die verhuurd worden
• Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt moet u zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften houden:
- raak het apparaat niet aan met natte handen;
- raak de stekker niet aan met natte handen;
- verzeker u ervan dat het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, want dat is de enige manier waarop u, indien nodig,
de stekker eruit kunt trekken;
- probeer het apparaat, in geval van defecten, niet zelf te repareren Schakel het apparaat uit met de
hoofdschakelaar (A23), trek de stekker uit het stopcontact en bel de Klantenservice.
• Het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, polystyreen) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden.
• Laat dit apparaat niet gebruiken door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens, of met onvoldoende ervaring of kennis van het apparaat, behalve als ze in de gaten
gehouden worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen in het oog om u zich
ervan te verzekeren dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
• Gevaar van brandwonden! Dit apparaat produceert heet water en wanneer het in gebruik is kan er waterdamp
ontstaan. Let op dat u niet in aanraking komt met waterspatten of hete stoom. Gebruik de knoppen of
handgrepen.
• Grijp u niet vast aan de koffiemachine als deze uit het meubel getrokken is.
Leg geen voorwerpen die vloeistof bevatten, ontvlambare of corrosieve materialen op dit elektrische
huishoudelijke apparaat, gebruik de accessoirehouder voor accessoires die u nodig heeft om koffie te zetten
(bijvoorbeeld het maatlepeltje). Leg geen grote of onstabiele voorwerpen op het apparaat die de beweging ervan
kunnen belemmeren.
• Gebruik het apparaat niet als het uit de nis is getrokken: wacht altijd tot het apparaat is uitgewerkt voordat u het
naar buiten trekt. Met uitzondering van de afstelling van de koffiemolen, die uitgevoerd moet worden met de
machine naar buiten getrokken (zie hoofdstuk AANPASSING VAN DE KOFFIEMOLEN).
Opmerking: gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen of die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Gebruik conform de bestemming
Dit apparaat is gefabriceerd voor de bereiding van koffie en om dranken te verhitten.
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade die veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
Dit apparaat kan geïnstalleerd worden op een inbouwoven indien deze op de achterkant voorzien is van een
koelventilator (maximumvermogen 3kW).
Gebruiksaanwijzing
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze aanwijzingen aandachtig door.
• Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig.
• Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan een bron zijn van letsel en beschadigingen aan het apparaat. De
fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door het niet opvolgen van deze
gebruiksaanwijzing.
Opmerking: Het apparaat is voorzien van een koelventilator. Deze treedt in werking elke keer als er koffie, stoom of
heet water wordt afgegeven. Na enkele minuten wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld.
4
Voorbereidende handelingen
Controle van het transport
Verzeker u ervan, nadat u de verpakking verwijderd hebt, dat het apparaat intact is en dat alle accessoires
aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als het duidelijk beschadigd is. Neem contact op met de
Klantenservice.
Installatie van het apparaat
WAARSCHUWING:
• De installatie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd vakman volgens de
geldende plaatselijke voorschriften (zie hoofdstuk INSTALLATIE ALS INBOUW).
• Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polyester, enz.) moeten buiten het bereik van
kinderen worden gehouden.
• Installeer dit huishoudelijke apparaat nooit in ruimtes waar de temperatuur lager kan
worden dan 0 °C.
• Pas de waterhardheidswaarden zo snel mogelijk aan, volg hiervoor de aanwijzingen in
hoofdstuk INSTALLATIE ALS INBOUW.
Aansluiting van het apparaat
WAARSCHUWING:
Verzeker u ervan dat de spanning van het elektriciteitsnet
overeenkomt met de spanning die vermeld is op het typeplaatje
op de onderkant van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat conform de voorschriften geïnstalleerd is en dat een
minimumvermogen heeft van 10A en voorzien is van efficiënte aarding. Als de stekker en het stopcontact
niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd vakman. De
veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie gebruik gemaakt wordt van een omnipolaire
schakelaar met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten. Gebruik geen meervoudige
stopcontacten of verlengsnoeren.
WAARSCHUWING:
Het voedingsnet moet voorzieningen hebben om de voeding te
onderbreken conform de landelijke installatievoorschriften.
Verwerking tot afval
Elektrische apparaten mogen niet weggegooid worden bij het huishoudelijk afval. Apparaten met
dit symbool vallen onder de Europese richtlijn 2002/96/EG. Alle afgedankte elektrische en
elektronische apparaten moeten gescheiden van huishoudelijk afval verwerkt worden, door ze in te
leveren bij de speciale centra die door de Staat voorzien zijn. Door dit apparaat op de juiste wijze als afval
te laten verwerken, wordt schade aan het milieu en risico voor de gezondheid van mensen voorkomen.
Voor nadere informatie over de verwerking als afval van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw
Gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
Verklaring van overeenstemming CE
Het apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere amendementen.
• EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere amendementen.
De materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen zijn conform de voorschriften
van de Europese verordening (EG) N°1935/2004.
5
Installatie als inbouw
Controleer de minimale afmetingen voor de juiste installatie van dit huishoudelijke apparaat.
De koffiemachine moet ingebouwd worden in een hoge kast die stevig is verankerd aan de muur met in de
handel verkrijgbare beugels.
Let op:
• Alle installatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden met het apparaat
losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
• De keukenkasten die rechtstreeks in contact komen met het apparaat moeten hittebestendig zijn
(minstens 65°C).
• Om een goede ventilatie te garanderen moet er op de bodem van het meubel een opening zijn (zie
afmetingen in de afbeelding).
Afmetingen in mm
455
23
45
15
8
372
560 +
450 + 2 mm
595
45
398
45
500
45
528
361
Monteer de geleiders op de zijkanten van het
meubel, zoals aangegeven in de afbeelding.
Bevestig de geleiders met de speciale bijgeleverde
schroeven, trek de geleiders vervolgens helemaal
naar buiten. Indien de koffiemachine geïnstalleerd
wordt boven een “Warmhoudlade” gebruikt u de
bovenkant van die lade als referentie voor de
plaatsing van de geleiders. In dat geval zal het
steunoppervlak niet aanwezig zijn.
x 16
6
x2
Maak de voedingskabel vast met de speciale clip.
De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het
apparaat uit de ombouw te kunnen halen voor het
vullen van de koffiebonenhouder. De aarding van
het apparaat is wettelijk verplicht. De
elektrische aansluiting moet door een
gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd
overeenkomstig de aanwijzingen.
x1
Plaats het apparaat op de geleiders, verzeker u
ervan dat de pennen goed in de daarvoor bedoelde
zittingen terechtkomen wanneer u het apparaat
vastzet met de bijgeleverde schroeven.
x4
Als er een correctie nodig is om het apparaat uit te
lijnen, plaats dan de bijgeleverde vulstukken onder
of aan de zijkanten van de steun.
x4
560 +
1
7
mm
Beschrijving van het apparaat
Apparaat
Bedieningspaneel
Zie afbeelding A op pagina 3.
Zie afbeelding B op pagina 3.
A1
Dienblad voor kopjes
A2
Dienstluikje
Opmerking: Om de pictogrammen te activeren, is
een lichte aanraking voldoende.
A3
Leiding koffie
B1
A4
Houder voor afvalkoffie
Display: helpt de gebruiker bij de bediening
van het apparaat.
A5
Koffiezeteenheid
B2
A6
Verlichting dienblad voor kopjes
Pictogram MENU
om de
instellingsmodus van de parameters van het
menu te activeren of deactiveren.
A7
Toets inschakelen/stand-by
B3
A8
Bedieningspaneel
Pictogram
om de smaak van de koffie
te selecteren.
A9
Klemmenbord
B4
Pictogram
om de gewenste soort
koffie te selecteren (espresso, klein kopje,
gewoon kopje, grote kop, mok)
A10 Straalpijpje heet water en stoom
A11 Bakje voor voorwerpen
B5-B6 Buttons
om vooruit of achteruit te
bladeren door de verschillende opties
binnen het menu.
A12 Waterreservoir
A13 Afgiftepunt koffie (in hoogte verstelbaar)
A14 Druppelopvangbak
B7
Pictogram
bevestigen
B8
Pictogram
kopje koffie
voor de afgifte van een
B9
Pictogram
kopjes koffie
voor de afgifte van twee
B10
Pictogram
cappuccino.
voor de afgifte van een
B11
Pictogram
water.
voor de afgifte van heet
A15 Deksel van de koffiebonenhouder
A16 Koffiebonenhouder
A17 Regelknop maalgraad
A18 Luikje voor trechter gemalen koffie
A19 Maatlepeltje
A20 Opbergplaats maatlepeltje
A21 Trechter voor de gemalen koffie
A22 Voedingskabel
om de gekozen optie te
A23 Hoofdschakelaar ON/OFF
Houder melk en accessoires
Zie afbeelding C op pagina 3.
8
C1
Schuifje melk opkloppen
C2
Handgreep van de melkkan
C3
Toets CLEAN
C4
Aanzuigleiding melk
C5
Afgiftepijp opgeklopte melk
C6
Melk opklopapparaat
C7
Afgiftepunt heet water
Eerste inwerkingstelling van het apparaat
• De machine is in de fabriek getest met gebruik van koffie, dus is het helemaal normaal als u sporen van
koffie in de koffiemolen aantreft.
• Pas de waterhardheidswaarden zo snel mogelijk aan, volg hiervoor de procedure die beschreven is in
paragraaf Programmering van de waterhardheid.
1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Stel de gewenste taal in.
2. Gebruik de pictogrammen
(B5 en B6) om de taal in te stellen tot u de gewenste taal kunt
kiezen (afbeelding 2). Als op het display het volgende bericht wordt weergegeven: DRUK OK VOOR
KIEZEN NEDERLANDS, druk op het pictogram
(B7) (afbeelding 3). Als u een andere taal kiest
dan de gewenste taal, volg dan de aanwijzingen op die beschreven zijn in paragraaf Instelling van de taal.
Als de door u gewenste taal niet beschikbaar is, kies dan een van de op het display aanwezige talen. In
de aanwijzingen wordt het Engels als referentietaal gebruikt. Volg daarna de aanwijzingen op het display
op.
3. Na 5 seconden, verschijnt op de machine de tekst VUL TANK !: verwijder het reservoir (afbeelding 4),
spoel het om en vul het met vers water zonder het streepje MAX te overschrijden. Zet het reservoir
terug en druk het helemaal naar binnen.
4. Zet een kopje onder de heetwaterpijp (afbeelding 5). (Als de waterpijp niet gemonteerd is, verschijnt
het bericht WATERTUIT en maak hem vast zoals aangegeven in afbeelding 6. Het volgende bericht
wordt weergegeven DRUK OP VOOR HEET WATER. Druk op het pictogram
(B7) (afbeelding 3)
en na enkele seconden, komt er een beetje water uit de waterpijp.
5. Het volgende bericht verschijnt UITZETTEN WACHTEN AUB en het het apparaat wordt
uitgeschakeld.
6. Trek het apparaat naar buiten, met behulp van de speciale handgrepen (afbeelding 7); open het deksel,
vul de houder met koffiebonen, sluit het deksel en duw het apparaat weer naar binnen.
Nu is de koffiemachine klaar voor gewoon gebruik.
WAARSCHUWING:
Doe nooit voorgemalen koffie, gevriesdroogde koffie,
gekarameliseerde koffiebonen of voorwerpen die de machine
kunnen beschadigen in de houder.
Opmerking:
• Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes koffie en 4-5 kopjes cappuccino gemaakt worden voordat u
een goed resultaat verkrijgt.
• Elke keer als u het apparaat aanzet met de hoofdschakelaar ON/OFF (A23) zal het apparaat een
AUTO-DIAGNOSE uitvoeren en uitgeschakeld worden, om het apparaat weer in te schakelen op de
toets (A7) start/stand-by drukken (afbeelding 1).
Inschakeling en voorverwarming
Elke keer als het apparaat wordt ingeschakeld wordt er automatisch een voorverwarmingscyclus en
spoelcyclus uitgevoerd, deze mogen niet onderbroken worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik
nadat deze cyclus is voltooid.
WAARSCHUWING:
Gevaar van brandwonden! Tijdens het omspoelen komt er uit de
mondstukken van de waterpijp een beetje heet water.
Om het apparaat in te schakelen, op de toets (A7) start/stand-by drukken (afbeelding 1): Op het display
verschijnt het bericht VERWARMEN WACHTEN AUB. Als het apparaat eenmaal opgewarmd is,
verschijnt een ander bericht: SPOELEN. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display het
volgende bericht verschijnt GEWOON KOPJE NORMALE SMAAK.
9
Bereiding van de koffie (met gebruik van koffiebonen)
1. De machine is in de fabriek ingesteld voor afgifte van koffie met normale smaak. Het is mogelijk om te
vragen om koffie met extra milde, milde, normale, sterke, of extra sterke smaak, met de optie van
voorgemalen koffie. Om de gewenste smaak te kiezen, meerdere keren op het pictogram
(B3) drukken
(afbeelding 8): de gewenste smaak van de koffie wordt weergegeven op het display.
2. Zet onder het mondstuk van de afgiftepijp een kopje als u 1 kopje koffie wenst (afbeelding 9) of 2 kopjes
voor 2 kopjes koffie (afbeelding 9). Om romiger koffie te verkrijgen, de afgiftepijp zo dicht mogelijk in de
buurt van de kopjes brengen door hem naar beneden te zetten (afbeelding 10).
3. Druk op het pictogram
(B4) (afbeelding 11) om de gewenste soort koffie te kiezen: espresso, klein
kopje, gewoon kopje, grote kop, mok.
Druk op het pictogram
(B8) (afbeelding 12) als u één kopje koffie wilt maken, druk op het pictogram
(B9) (afbeelding 13) als u 2 kopjes koffie wilt.
Op dat punt maalt de machine de koffiebonen en wordt de koffie in het kopje gegoten.
Als de van te voren ingestelde hoeveelheid kopjes koffie is afgegeven, stopt de machine de afgifte
automatisch en de gebruikte koffie wordt uitgeworpen in het koffiedikreservoir.
4. Na enkele seconden is de machine weer klaar voor gebruik.
5. Om de machine uit te schakelen, op de toets (A7) start/stand-by drukken (afbeelding 1). (Voordat de
machine wordt uitgeschakeld wordt er automatisch een spoelcyclus uitgevoerd: let op dat u zich niet
brandt).
Opmerking:
• Als de koffie druppelgewijs naar buiten komt of helemaal niet, zie dan hoofdstuk AANPASSING VAN DE
KOFFIEMOLEN.
• Als de koffie te snel naar buiten komt en niet romig is, zie dan hoofdstuk AANPASSING VAN DE
KOFFIEMOLEN.
• Tips om warmere koffie te verkrijgen:
- ga te werk zoals beschreven in hoofdstuk MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN, functie Spoelen;
- gebruik geen te dikke kopjes, deze absorberen teveel warmte, behalve als ze voorverwarmd zijn;
- gebruik voorverwarmde kopjes door ze om te spoelen met heet water.
• U kunt de afgifte van koffie te allen tijde onderbreken door op het eerder gekozen pictogram te drukken.
• Zodra de afgifte is voltooid kunt u, indien gewenst, de hoeveelheid koffie in het kopje verhogen; houdt u het
eerder gekozen pictogram (binnen 3 seconden nadat de afgifte is voltooid) ingedrukt.
• Als op het display het bericht VUL TANK ! wordt weergegeven, dan moet u het waterreservoir vullen,
anders geeft de machine geen koffie af. (Het is normaal dat er nog wat water in het reservoir zit).
• Op de machine wordt na 14 afzonderlijke kopjes (of 7 dubbele), het bericht LEEG KOFFIEDIK RESERVOIR
! weergegeven. Om de reiniging uit te voeren het dienstluikje op de voorkant openen door de afgiftepijp
(afbeelding 16), trek vervolgens het druppelopvangbakje (afbeelding 17) naar buiten en maak het schoon.
Op het moment dat u de reiniging uitvoert, moet u het
druppelopvangbakje altijd volledig naar buiten trekken.
• Als u het druppelopvangbakje verwijdert MOET het
koffiedikreservoir geleegd worden. Als u dit niet doet
kan de machine verstopt raken.
• Terwijl de machine koffie afgeeft, mag u het waterreservoir
nooit verwijderen. Als u het waterreservoir wel verwijdert,
kan de machine geen koffie meer maken en wordt het
volgende bericht weergegeven: MAALT TE FIJN,
MAALGRAAD INSTELLEN, DRUK OK en vervolgens VUL
TANK !. Controleer dan het waterniveau in het reservoir
en zet het weer op zijn plaats. Om de machine opnieuw te
starten moet de waterpijp geplaatst worden als dat niet al
gebeurd is (afbeelding 6), druk op het pictogram
(B7)
en op het display verschijnt HEET WATER DRUK OK. Druk binnen enkele seconden op het pictogram
(B7) ), laat het water gedurende ongeveer 30 seconden uit de waterpijp stromen. Als de afgifte voltooid is
wordt op het apparaat automatisch de ingestelde basismodaliteit weergegeven.
• De machine kan u vragen de handeling meerdere keren te herhalen; tot alle lucht uit het hydraulisch circuit is
verdwenen.
• Als de hierboven beschreven handeling niet correct wordt uitgevoerd of als de machine wordt uitgeschakeld,
kan op het display weer de ingestelde basismodaliteit worden weergegeven, ook al is het probleem niet
opgelost.
10
Wijziging hoeveelheid koffie in kopje
De machine is in de fabriek van te voren ingesteld voor automatische afgifte van de volgende hoeveelheden
koffie:
• Espressokopje,
• Klein kopje,
• Kopje medium,
• Grote kop,
• Beker.
Om de gewenste hoeveelheid koffie te wijzigen en programmeren, bijvoorbeeld die van espressokoffie, gaat u
als volgt te werk:
• Druk meerdere malen op het pictogram
(B4) tot op het display ESPRESSO verschijnt.
• Houd het pictogram
(B8) ingedrukt tot op het display het bericht PROGR. HOEVEELHEID verschijnt.
Ondertussen blijft de machine koffie afgeven.
• Druk opnieuw op het pictogram
(B8) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde
hoeveelheid koffie in het geheugen op te slaan.
Op dit punt is de machine geherprogrammeerd volgens de nieuwe instelling en klaar voor gebruik.
Het is ook mogelijk de hoeveelheid koffie voor een klein kopje, kopje medium, grote kop en Beker te wijzigen.
Opmerking: door op het pictogram
(B9), te drukken, zal er een dubbele hoeveelheid koffie worden
afgegeven in vergelijking met de eerder met het pictogram
(B8) ingestelde hoeveelheid.
Zie paragraaf Terugkeer naar de standaardinstellingen (reset) als u terug wilt keren naar de oorspronkelijke
instellingen van de machine.
Aanpassing van de koffiemolen
De koffiemolen hoeft niet te worden aangepast, want deze is al vooraf in de
fabriek ingesteld; mocht de afgifte te snel of te langzaam (druppelgewijs) verlopen,
dan moet er een correctie worden uitgevoerd met de regelknop van de maalgraad
(afbeelding 14).
mag alleen aan de regelknop draaien als
WAARSCHUWING: U
de koffiemolen in werking is.
Om een langzamere afgifte van de koffie of romiger uiterlijk te verkrijgen, de knop
een klik naar links draaien (= fijner gemalen koffie).
Om een snellere afgifte van de koffie te verkrijgen (niet druppelgewijs), de knop
een klik naar rechts draaien (= grover gemalen koffie).
Bereiding van espresso koffie met gemalen koffie (in plaats
van koffiebonen)
• Druk op het pictogram
(B3) (afbeelding 8) en kies de functie “gemalen koffie”.
• Trek het apparaat naar buiten; gebruik daarvoor de speciale handgrepen (afbeelding 7).
• Til het dekseltje in het midden op, doe een maatlepeltje voorgemalen koffie in de trechter (afbeelding 18);
duw het apparaat weer naar binnen en ga verder zoals beschreven in hoofdstuk BEREIDING VAN DE KOFFIE
(MET GEBRUIK VAN KOFFIEBONEN).
Opmerking: u kunt één kopje koffie per keer maken, door op het pictogram
(B8) te drukken
(afbeelding 12).
• Als u, nadat u de machine heeft laten werken met voorgemalen koffie, weer koffie wilt zetten met gebruik
van koffiebonen, dan moet eerst de functie “voorgemalen koffie” uitgeschakeld worden door op het
pictogram
(B3) te drukken (afbeelding 8).
Opmerking:
• Doe nooit voorgemalen koffie in de machine als deze uitgeschakeld is, om te voorkomen dat deze verspreid
raakt in de machine.
• Doe nooit meer dan 1 maatlepeltje koffie in de trechter, anders zal de machine geen koffie maken.
• Gebruik uitsluitend het bijgeleverde maatlepeltje.
• Vul de trechter uitsluitend met voorgemalen espressokoffie.
• Als u meer dan één maatlepeltje koffie in de trechter doet, dan raakt deze verstopt, gebruik een mes om de
koffie naar binnen te duwen (afbeelding 20), verwijder vervolgens de koffiezeteenheid en maak deze schoon
zoals beschreven in paragraaf Reiniging van de koffiezeteenheid.
11
Afgifte van heet water
•
•
•
•
Controleer altijd of de machine klaar is voor gebruik.
Verzeker u ervan dat de waterpijp bevestigd is aan de straalpijp (afbeelding 6).
Zet een houder onder de waterpijp.
Druk op het pictogram
(B7).
Op de machine verschijnt het bericht HEET WATER en het hete water stroomt uit de waterpijp en vult de
houder die eronder staat (Tap het hete water niet langer dan 2 minuten achter elkaar af). Druk op het
pictogram
(B11) om de afgifte te onderbreken. De machine onderbreekt de afgifte zodra de van te
voren ingestelde hoeveelheid bereikt is.
Wijziging hoeveelheid heet water
De machine is in de fabriek afgesteld om automatisch ongeveer 250ml heet water af te geven. Als u deze
hoeveelheid wilt veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Houd het pictogram
(B11) ingedrukt tot op het display het bericht PROGR. HOEVEELHEID
wordt weergegeven. Ondertussen blijft de machine heet water afgeven.
• Druk nogmaals op het pictogram
(B11) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde
hoeveelheid water in het geheugen op te slaan.
Nu is de machine geherprogrammeerd volgens de nieuwe instellingen en klaar voor gebruik.
Bereiding van cappuccino
• Kies de smaak van de koffie die u wilt gebruiken om een kopje cappuccino te maken door op het
pictogram
(B3) te drukken.
• Verwijder het deksel van de melkkan.
• Vul de houder met ongeveer 100 gram melk voor elk kopje cappuccino dat u wilt maken (afbeelding
22), overschrijd het MAX-niveau, dat op de houder is aangegeven, niet (komt overeen met ong.
750ml). Gebruik bij voorkeur magere melk of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5 °C).
• Let erop dat de aanzuigleiding goed in het rubber dopje zit (afbeelding 23), zet het deksel weer op de
melkkan.
• Zet het schuifje “melk opkloppen” (C1) tussen de teksten CAPPUCCINO en KOFFIE VERKEERD die
op het deksel van de melkkan zijn gedrukt. Het is mogelijk om de kwaliteit van het schuim te regelen:
als u het schuifje in de richting van CAPPUCCINO zet, krijgt u compacter schuim. Als u het echter in
de richting van KOFFIE VERKEERD zet, krijgt u minder vol schuim.
A
A.
B.
C.
D.
GEEN schuim
Minder vol schuim
Schuifje
Voller schuim
B
C
D
• Verwijder de heetwaterpijp (afbeelding 6) en maak de melkkan vast aan het straalpijpje (afbeelding 24).
• Verplaats het melkafgiftepijpje zoals aangegeven in afbeelding 25 en zet een kop van voldoende grootte
onder het koffieafgiftepijpje en het melkafgiftepijpje.
• Druk op het pictogram
(B10). Op de machine wordt het bericht CAPPUCCINO weergegeven en
na enkele seconden komt de opgeklopte melk uit het melkafgiftepijpje en vult het kopje dat eronder
staat. (De afgifte van de melk wordt automatisch onderbroken).
• De machine geeft koffie af.
• De cappuccino is nu klaar: voeg suiker naar smaak toe, en bestrooi het schuim, indien gewenst, met
wat cacaopoeder.
12
Opmerking:
• Tijdens de bereiding van de cappuccino kunt u de afgifte van de opgeklopte melk of van de koffie
onderbreken door op het pictogram
(B10) te drukken.
• Als de houder, tijdens de afgifte van opgeklopte melk, helemaal leeg raakt, de houder losmaken en melk
toevoegen. Maak de houder weer vast en druk op het pictogram
(B10) om een nieuw kopje
cappuccino te maken.
• Om ervoor te zorgen dat het melkopklopapparaat volledig schoon en hygiënisch is, moet u, nadat u de
kopjes cappuccino gemaakt hebt, de binnenleidingen van het deksel van de melkkan schoonmaken. Op
het display knippert het bericht DRUK OP TOETS CLEAN:
- zet een houder onder het melkafgiftepijpje (afbeelding 25);
- houd de toets CLEAN (C3) die op het deksel zelf zit, minstens 8 seconden ingedrukt, (afbeelding 25),
om de reinigingsfunctie te activeren. Op de machine wordt het bericht REINIGING... weergegeven
onder de voortgangsbalk. Geadviseerd wordt de toets CLEAN niet los te laten voordat de balk
compleet is en de reinigingsfase dus nog niet voltooid is. Als u de toets CLEAN loslaat, wordt de
functie onderbroken. Als de reiniging eenmaal voltooid is, de melkkan verwijderen en weer in de
koelkast zetten. Het is niet raadzaam om de melkkan langer dan 15 minuten buiten de koelkast te
laten staan.
• Als u de hoeveelheid koffie of opgeklopte melk die automatisch door de machine wordt afgegeven wilt
veranderen, ga dan te werk zoals beschreven in hoofdstuk WIJZIGING HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE
VOOR CAPPUCCINO.
Wijziging hoeveelheid melk en koffie voor cappuccino
De machine is in de fabriek ingesteld om automatisch een standaard cappuccino af te geven. Als u deze
hoeveelheid wilt veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Vul de houder met melk tot het maximumniveau dat op de houder zelf is aangegeven.
• Houd het pictogram
(B10) ingedrukt tot op het display het bericht PROGR. HOEVEELHEID
MELK VOOR CAPPUCCINO verschijnt. Ondertussen blijft de machine melk afgeven.
• Druk opnieuw op het pictogram
(B10) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde
hoeveelheid melk in het geheugen op te slaan.
• Na enkele seconden begint de machine koffie af te geven en op het display verschijnt het bericht
PROGR. HOEVEELHEID MELK VOOR CAPPUCCINO.
• Druk opnieuw op het pictogram
(B10) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde
hoeveelheid koffie in het geheugen op te slaan.
Nu is de machine geherprogrammeerd volgens de nieuwe instellingen en klaar voor gebruik.
Menuparameters wijzigen en instellen
Wanneer de machine klaar is voor gebruik, kunt u in het menu de volgende parameters of functies
wijzigen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPOELEN
INSTELLEN KLOK
TAAL
AUTOSTART
ONTKALKEN
TEMPERATUUR KOFFIE
AUTO-UIT
WATERHARDHEID
FABRIEKSWAARDEN
STATISTIEK-MODUS
INSTELLING TOON
AFSLUITEN
13
Instelling van de taal
Als u de taal op het display wilt veranderen, ga dan als volgt te werk:
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot u de functie TAAL kunt selecteren.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Druk op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine de gewenste taal wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
Spoelen
Met deze functie kunt u een warmere koffie krijgen. Ga als volgt te werk:
• Als u, zodra de machine is ingeschakeld, een klein kopje koffie (minder dan 60cc) wilt maken, kunt u het hete
spoelwater gebruiken om het kopje voor te verwarmen.
• Als er echter sinds het laatst gemaakte kopje kopje meer dan 2/3 minuten zijn verstreken, moet u, voordat u
een nieuw kopje koffie kunt maken de koffiezeteenheid voorverwarmen door eerst op het pictogram
MENU
(B2) te drukken om het menu te kunnen openen; op het display verschijnt SPOELEN. Druk op
het pictogram
(B7). Op het display wordt BEVESTIG MET OK weergegeven. Druk nogmaals op het
pictogram
(B7). Laat het water weglopen in de druppelopvangbak, of gebruik dit water om het kopje
dat u voor de koffie wilt gebruiken te vullen (en daarna leeg te gooien) om het voor te verwarmen.
Wijziging tijdens de inschakeling
De machine is in de fabriek zodanig ingesteld dat hij 30 minuten na het laatste gebruik automatisch wordt
uitgeschakeld. Om dit interval (max 120 min.) te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht AUTO-UIT wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Druk op de pictogrammen
(B5) en (B6) om in te stellen na hoeveel tijd het apparaat uitgeschakeld
moet worden (30 minuten, 1 uur, 2 uur).
• Druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
Instelling van de klok
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht INSTELLEN KLOK wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Gebruik de pictogrammen
(B5) en (B6) om het uur in te stellen en druk op het pictogram
(B7)
om te bevestigen.
• Gebruik de pictogrammen
(B5) en (B6) om de minuten in te stellen en druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
Instelling van het tijdstip voor automatische inschakeling
Met deze functie kunt u het tijdstip programmeren waarop de machine automatisch wordt ingeschakeld.
• Verzeker u ervan dat de klok van de machine ingesteld is.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht AUTOSTART wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Op de machine verschijnt het bericht AUTOSTART ACTIEF?.
• Druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Op het display wordt AUTOSTART 07:30 weergegeven.
• Gebruik de pictogrammen
(B5) en (B6) om de automatische inschakeling in te stellen en druk op het
pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Gebruik de pictogrammen
(B5) en (B6) om de minuten in te stellen en druk op het pictogram
(B7) om te bevestigen.
• Als u op het pictogram
(B7), drukt, verschijnt op het display AUTOSTART GEACTIVEERD.
Wijziging van de temperatuur van de koffie
Om te temperatuur van de afgegeven koffie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht KOFFIETEMPERATUUR wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Druk op de pictogrammen
(B5) en (B6) om de gewenste koffietemperatuur te selecteren: laag,
gemiddeld, hoog.
• Druk op het pictogram
(B7) om de gekozen temperatuur te bevestigen.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
14
Programmering van de waterhardheid
Als u wilt kunt u deze periode veranderen waardoor de ontkalkingsprocedure minder vaak hoeft te worden
uitgevoerd door de machine te programmeren op basis van de werkelijke hoeveelheid kalk die in het gebruikte
water zit. Ga als volgt te werk:
• Haal de reactiestrip “Total hardness test” uit de verpakking (bijlage bij pagina 2), doop deze gedurende enkele
seconden helemaal onder in water. Trek de strip er daarna uit en wacht ongeveer 30 seconden (totdat de strip
van kleur verandert en er rode blokjes op verschijnen).
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht WATERHARDHEID wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Druk op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot u het aantal balletjes kunt kiezen die overeenkomen met
het aantal rode blokjes op de reactiestrip (bijvoorbeeld: als er op de reactiestrip 3 rode blokjes zijn verschenen
moet u het bericht
kiezen);
• Druk op het pictogram
(B7) om het gegeven te bevestigen. Nu is de machine zodanig geprogrammeerd
dat er een waarschuwing komt om de machine te ontkalken als het echt nodig is.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
Ontkalken
Het ontkalkingsmiddel bevat zuren. Houdt u aan de
WAARSCHUWING: veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, die vermeld zijn op de
verpakking van het ontkalkingsmiddel.
Opmerking: gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddel dat is aanbevolen door de fabrikant. Anders komt de garantie te
vervallen. De garantie komt ook te vervallen als de ontkalkingsprocedure niet regelmatig wordt uitgevoerd.
Als op de machine het bericht ONTKALKEN wordt weergegeven, dan is het moment aangebroken waarop de
machine ontkalkt moet worden. Ga als volgt te werk:
• Verzeker u ervan dat de machine klaar is voor gebruik.
• Maak de waterpijp (C7) vast aan de straalpijp (A10).
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht ONTKALKEN wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7) waarna op de machine het bericht ONTKALKEN BEVESTIG MET OK wordt
weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7). Op het display verschijnt de tekst VOEG ONTKALKER TOE. DRUK OK.
• Maak het waterreservoir leeg, giet de inhoud van de fles ontkalker in het reservoir, houdt u aan de aanwijzingen
die op de verpakking van de ontkalker zijn vermeld, voeg vervolgens water toe tot het streepje MAX dat op het
waterreservoir gedrukt is. Zet een houder met een inhoud van ongeveer 2 liter onder de heetwaterpijp.
• Druk op het pictogram
(B7); de ontkalkingsoplossing komt door de heetwaterpijp naar buiten en vult de
houder die eronder staat. Op de machine wordt het bericht ONTKALKING BEZIG weergegeven.
• Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een aantal afgiftes en pauzes uit.
• Na ongeveer 30 minuten wordt op de machine het bericht SPOELEN VUL TANK.
• Maak het waterreservoir leeg, spoel het goed om om de resten ontkalker te verwijderen en vul het met schoon
water.
• Zet het reservoir met schoon water op zijn plaats. Op het display verschijnt de tekst SPOELEN DRUK OK
weer.
• Druk nogmaals op het pictogram
(B7). Het hete water komt uit de waterpijp, vult de houder en op de
machine wordt het bericht SPOELEN weergegeven.
• Wacht op het bericht SPOELEN AFGEROND DRUK OK.
• Druk op het pictogram
(B7). Op het display verschijnt de tekst ONTKALKING AFGEROND en vervolgens
VUL TANK. Vul het reservoir opnieuw met schoon water.
• Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en de machine is weer klaar voor gebruik.
Opmerking: als u de ontkalkingsprocedure onderbreekt voordat deze voltooid is, moet u opnieuw beginnen.
Opmerking: DE GARANTIE IS NIET GELDIG ALS DE ONTKALKINGSPROCEDURE NIET
REGELMATIG IS UITGEVOERD.
Terugkeer naar de standaardinstellingen (reset)
U kunt terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen van de machine (ook nadat deze door de gebruiker zijn
veranderd) door als volgt te werk te gaan:
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht FABRIEKSWAARDEN wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7) waarna op de machine het bericht BEVESTIG MET OK wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7) om terug te keren naar de standaardinstellingen. Op het display verschijnt
gedurende enkele seconden GERESET.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
15
Statistiek
Met deze functie kunnen de statistische gegevens van de machine worden weergegeven. Om deze
gegevens te kunnen zien, gaat u als volgt te werk:
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht STATISTIEK-MODUS wordt weergegeven.
• Druk op het pictogram
(B7).
• Door op de pictogrammen
(B5) en (B6) te drukken, kunt u controleren:
- hoeveel kopjes koffie en cappuccino er zijn afgegeven;
- hoe vaak de ontkalkingsprocedure is uitgevoerd;
- hoeveel liter water er totaal is afgegeven.
• Druk eenmaal op het pictogram MENU
(B2) om deze functie te verlaten, of druk tweemaal op
het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten.
Instelling toon
Met deze functie kunt u het geluidssignaal in- of uitschakelen dat elke keer te horen is als er een pictogram
wordt ingedrukt en elke keer als er accessoires geplaatst/verwijderd worden. .
Opmerking: De machine is ingesteld met een geactiveerd geluidssignaal.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen
(B5) en (B6) tot op de machine het bericht ZOEMER wordt weergegeven
• Druk op het pictogram
(B7). Op het display verschijnt de tekst ZOEMER DEACTIEF?.
• Druk op het pictogram
(B7) om het geluidssignaal te deactiveren.
• Druk op het pictogram MENU
(B2) om het menu te verlaten
Programmering koffie
Raadpleeg, voor de aanwijzingen met betrekking tot de programmering van de koffie, hoofdstuk WIJZIGING
HOEVEELHEID KOFFIE IN KOPJE.
Programmering cappuccino
Raadpleeg, voor de aanwijzingen met betrekking tot de programmering van de cappuccino, hoofdstuk
WIJZIGING HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO.
Programmering water
Raadpleeg, voor de aanwijzingen, hoofdstuk WIJZIGING HOEVEELHEID HEET WATER.
Reiniging en onderhoud
De machine schoonmaken
Gebruik voor het schoonmaken van de machine geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. De volgende
onderdelen van de machine moeten regelmatig schoongemaakt worden:
•
•
•
•
•
•
•
Houder voor koffiedikreservoir (A4).
Druppelopvangbak (A14).
Waterreservoir (A12).
Tuitjes van de koffieafgiftepijp (A13).
Trechter voor de invoer van voorgemalen koffie (A21).
De binnenkant van de machine, toegankelijk na opening van het dienstluikje (A2).
Koffiezeteenheid (A5).
Reiniging van het koffiedikreservoir
Als op het display de tekst LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR verschijnt, dan moet de houder geleegd en
schoongemaakt worden. Om de houder schoon te maken:
• open het dienstluikje op de voorkant (afbeelding 16), trek dan de druppelopvangbak (afbeelding 17)
naar buiten en maak hem schoon.
• Maak het koffiedikreservoir grondig schoon.
Opmerking: Als u het druppelopvangbakje verwijdert MOET het koffiedikreservoir geleegd worden.
Reiniging van de druppelopvangbak
WAARSCHUWING:
Als de druppelopvangbak niet geleegd wordt, kan het water
overlopen. Dit kan de machine beschadigen.
16
De druppelopvangbak is voorzien van een vlotter (rood) die de hoeveelheid water aangeeft (afbeelding 27).
Voordat deze vlotter boven het dienblad voor de kopjes verschijnt, moet u het bakje leegmaken en
schoonmaken.
Om het bakje te verwijderen:
1. Maak het dienstluikje (afbeelding 16) open.
2. Verwijder het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir (afbeeling 17).
3. Maak het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir schoon (A4).
4. Zet het bakje en het koffiedikreservoir weer op hun plaats (A4).
5. Sluit het dienstluikje.
Reiniging van het waterreservoir
1. Maak het waterreservoir regelmatig (ongeveer een keer per maand) schoon (A12) met een vochtige
doek en wat mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder de resten reinigingsmiddel zorgvuldig.
Reiniging van de tuitjes van de afgiftepijp
1. Maak de tuitjes regelmatig schoon, met behulp van een spons (afbeelding 28).
2. Controleer regelmatig of de gaatjes van de koffieafgiftepijp niet verstopt zijn. Verwijder, indien nodig, de
koffie-aanslag met een tandenstoker (afbeelding 26).
Reiniging van de trechter voor de voorgemalen koffie
Controleer regelmatig (ongeveer een keer per maand) of de trechter voor de voorgemalen koffie niet
verstopt is (afbeelding 20).
Voordat u begint met de reiniging moet de machine worden
met de hoofdschakelaar (A23) en moet de stekker
WAARSCHUWING: uitgeschakeld
uit het stopcontact worden getrokken.
Dompel de machine nooit onder in water.
Reiniging van de binnenkant van de machine
1. Controleer regelmatig (ongeveer een keer per maand) of de binnenkant van de machine schoon is.
Verwijder, indien nodig, de koffie-aanslag met een spons.
2. Zuig droog vuil op met een stofzuiger (afbeelding 29).
Reiniging van de koffiezeteenheid
De koffiezeteenheid moet minstens een keer per maand worden schoongemaakt.
WAARSCHUWING:
1.
2.
3.
4.
De koffiezeteenheid (A5) kan niet verwijderd worden als de
machine ingeschakeld is. Probeer niet de koffiezeteenheid met
kracht te verwijderen.
Verzeker u ervan dat de machine volledig is uitgeschakeld (zie HET APPARAAT UITSCHAKELEN).
Maak het dienstluikje (afbeelding 16) open.
Verwijder het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir (afbeelding 17).
Duw de twee rode vergrendelingstoetsen naar binnen en trek tegelijkertijd de koffiezeteenheid naar
buiten (afbeelding 30).
Opmerking: Maak de koffiezeteenheid schoon zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen want
de binnenkant van de zuiger is behandeld met een smeermiddel dat door het reinigingsmiddel
weggehaald zou worden.
5. Dompel de koffiezeteenheid ongeveer 5 minuten onder water en spoel hem daarna goed om.
6. Zet, na de reiniging, de koffiezeteenheid (A5) terug door hem op de steun en de pen op de onderkant
te zetten; druk daarna op de tekst PUSH tot u de vergrendelingsklik hoort.
A
A. Steun
B. Pen
B
17
Opmerking: als het moeilijk is om de koffiezeteenheid op zijn plaats te zetten, dan moet u deze (eerst)
de juiste afmeting geven door hem tegelijkertijd aan de onderkant en aan de bovenkant samen te drukken,
zoals aangegeven in de volgende afbeelding.
7. Als de koffiezeteenheid eenmaal op zijn plaats zit, moet u controleren of de twee rode toetsen naar
buiten zijn geklikt.
8. Zet het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir weer op hun plaats.
9. Sluit het dienstluikje
Reiniging van de melkkan
WAARSCHUWING:
Maak, na het bereiden van de melk, altijd de binnenleidingen van
de melkkan (C) schoon.
Als er nog melk in de kan zit, laat deze dan niet te lang buiten de koelkast staan.
Maak de kan na elke bereiding van de melk schoon, zoals beschreven in de aantekening 3 van hoofdstuk
BEREIDING VAN CAPPUCCINO.
Alle onderdelen kunnen in de afwasmachine worden afgewassen, maar alleen in de bovenste korf van de
afwasmachine.
1. Draai het deksel van de melkkan naar rechts en verwijder hem.
2. Trek de afgiftepijp en de aanzuigleiding naar buiten.
A. Afgiftepijp
B. Aanzuigleiding
C. Buisje
D. Schuifje
E. Gat
C
A
E
E
B
D
3. Verwijder het schuifje door het naar buiten te trekken.
4. Was alle onderdelen zorgvuldig met warm water en een mild afwasmiddel. Let er met name op dat er
geen melkresten achterblijven in de gaatjes en op het buisje dat op het zachte puntje van het schuifje zit.
5. Controleer ook of de aanzuigleiding en de afgiftepijp niet verstopt zijn door melkresten.
6. Monteer het schuifje, de afgiftepijp en de melkaanzuigleiding weer.
7. Zet het deksel weer op de melkkan.
Het apparaat uitschakelen
Elke keer als het apparaat wordt uitgeschakeld, vindt er een automatische spoelcyclus plaats, die niet
onderbroken mag worden.
WAARSCHUWING:
Tijdens het omspoelen komt er uit de mondstukken van de
afgiftepijp een beetje heet water. Let op dat u niet in aanraking
komt met waterspatten. Om het apparaat uit te schakelen, op de
toets (A7) start/stand-by drukken: het apparaat voert een
spoelcyclus uit en wordt daarna uitgeschakeld.
Opmerking: als het apparaat gedurende lange periodes niet gebruikt wordt, ook de hoofdschakelaar
ON/OFF (A23), die op de zijkant van het apparaat zit, in stand 0 zetten.
18
Berichten die op het display worden weergegeven
WEERGEGEVEN BERICHT
VUL TANK !
MOGELIJKE OORZAAK
- De tank is leeg of niet goed
geplaatst.
OPLOSSING
- Vul de tank met water en/of zet ze
goed op haar plaats door ze helemaal
naar binnen te duwen.
- De koffie is te fijn gemalen
MAALT TE FIJN
- Draai de regelknop een klik in de
en daardoor wordt de koffie
MAALGRAAD INSTELLEN
richting van nummer 7.
PLAATS WATERTUIT EN DRUK OK te langzaam afgegeven.
MAALT TE FIJN MAALGRAAD
INSTELLEN
(afwisselend)
DRUK OK
(en vervolgens)
VUL TANK !
- Het reservoir is verwijderd - Plaats het reservoir en druk op het
tijdens de afgifte.
pictogram OK (B7). Op het display
- Er zit lucht in het hydraulisch wordt HEET WATER weergegeven.
circuit.
De machine geeft heet water af en is
weer klaar voor gebruik.
LEEG KOFFIEDIK RESERVOIR !
- Maak het koffiedikreservoir leeg,
maak het schoon en zet het terug op
zijn plaats. Belangrijk: als u het
- Het koffiedikreservoir (A4) is
druppelopvangbakje verwijdert
vol of er zijn meer dan drie
MOET het koffiedikreservoir altijd
dagen verstreken sinds de
leeg gemaakt worden, ook al zit er
laatste afgifte (deze handeling
weinig koffiedik in. Als u dat niet
garandeert een correcte
doet, kan het gebeuren dat als u de
hygiëne van de machine).
volgende kopjes koffie maakt, het
reservoir sneller vol is dan verwacht
en dat de machine verstopt raakt.
PLAATS KOFFIEDIK RESERVOIR !
VOEG VOORGEMALEN KOFFIE
TOE !
- Na de reiniging is het
koffiedikre-servoir niet op
zijn plaats gezet.
- Open het dienstluikje en zet het
koffiedikreservoir op zijn plaats.
- De functie “gemalen koffie” - Trek de machine naar buiten en doe
is gekozen, maar er is geen
gemalen koffie in de trechter.
gemalen koffie in de trechter - Maak de trechter leeg met behulp
gedaan.
van een mes, zoals beschreven in
- De trechter (A21) is
paragraaf Reiniging van de trechter
verstopt.
voor de voorgemalen koffie.
ONTKALKEN !
(afwisselend)
GEWOON KOPJE NORMALE
SMAAK
- Geeft aan dat de machine
ontkalkt moet worden.
- Het is noodzakelijk om zo snel
mogelijk het ontkalkingsprogramma
uit te voeren, zoals beschreven in de
paragraaf Ontkalken.
MINDER KOFFIE !
- Er is teveel koffie gebruikt.
- Kies een mildere smaak of verminder
de hoeveelheid voorgemalen koffie
en maak een nieuw kopje koffie.
VUL KOFFIEBONENRESERV. !
- De koffiebonen zijn op.
- Vul de koffiebonenhouder.
PLAATS KOFFIEZETEENHEID !
- Na de reiniging is de
koffiezeteenheid niet
teruggeplaatst.
- Plaats de koffiezeteenheid zoals
beschreven in paragraaf Reiniging van
de koffiezeteenheid.
- Het dienstluikje staat open.
- Sluit het dienstluikje.
- De binnenkant van de
machine is erg vuil.
- Maak de machine zorgvuldig schoon,
zoals beschreven in hoofdstuk
REINIGING EN ONDERHOUD. Als op
de machine, na het schoonmaken,
het bericht nog steeds wordt
weergegeven, wendt u dan tot een
servicecentrum.
DOE DEUR DICHT !
ALGEMEEN ALARM
19
Het oplossen van problemen
Hieronder zijn enkele mogelijke storingen in de werking beschreven.
Als het probleem niet op de beschreven manier kan worden opgelost, neem dan contact op het de
Klantenservice.
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
De koffie is niet warm.
- De kopjes zijn niet voorverwarmd.
- De koffiezeteenheid is afgekoeld want
er zijn 2/3 minuten verstreken sinds
het laatste kopje koffie.
- De ingestelde temperatuur is niet
voldoende.
De koffie is niet romig.
- De koffie is te grof gemalen.
- De koffiemelange is niet geschikt.
OPLOSSING
- Verwarm de kopjes voor door ze om te spoelen
met heet water.
- Voordat u koffie maakt de koffiezeteenheid
verwarmen door de functie SPOELEN in het
menu te kiezen.
- De ingestelde temperatuur veranderen (zie
paragraaf Wijziging van de temperatuur van de
koffie).
- Draai de regelknop een klik linksom in de richting
van nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking
is (afbeelding 14).
- Gebruik een koffiemelange voor
espressomachines.
De koffie komt te langzaam of - De koffie is te fijn gemalen.
druppelgewijs naar buiten.
- Draai de regelknop een klik rechtsom in de
richting van nummer 7 terwijl de koffiemolen in
werking is (afbeelding 14). Draai de knop met
een klik tegelijk tot de koffie op de gewenste
wijze wordt afgegeven. Het effect is pas zichtbaar
na de afgifte van 2 kopjes koffie.
De koffie komt te snel naar
buiten.
- Draai de regelknop een klik linksom in de richting
van nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking
is (afbeelding 14). Let op dat u de regelknop voor
de maling niet te ver draait, anders kan de koffie,
wanneer u twee kopjes koffie wilt maken,
druppelgewijs naar buiten komen. Het effect is
pas zichtbaar na de afgifte van 2 kopjes koffie.
- De koffie is te grof gemalen.
Er komt geen koffie uit een of - De tuitjes zijn verstopt.
beide tuitjes van de afgiftepijp.
- Maak de tuitjes schoon met een tandenstoker
(afbeelding 26).
De koffie komt niet naar
buiten door de tuitjes van de
afgiftepijp, maar langs het
dienstluikje (A2).
- De gaatjes van de tuitjes zijn verstopt
door droge poederkoffie.
- De koffieleiding (A3) binnenin het
dienstluikje is verstopt.
- Maak de tuitjes schoon met een tandenstoker of
een hard borsteltje (afbeelding 26-28).
- Maak de koffieleiding (A3) zorgvuldig schoon,
vooral in de buurt van de scharnieren.
Uit de afgiftepijp komt geen
koffie maar water.
- De gemalen koffie is in de trechter
blijven zitten (A21)
- Maak de trechter (A21) schoon met een houten
of kunststof vorkje, maak de binnenkant van de
machine schoon.
Er komt geen melk uit de
afgiftepijp (C5).
- De aanzuigleiding is niet of verkeerd
geplaatst.
- Zet de aanzuigleiding (C4) goed op zijn plaats in
het rubber dopje van het deksel van de melkkan
(afbeelding 23).
De melk is niet mooi
opgeklopt.
- Het deksel van de melkkan is vuil.
- Maak het deksel van de melkkan schoon zoals
beschreven in paragraaf Reiniging van de melkkan.
- Stel het schuifje af zoals aangegeven in hoofdstuk
BEREIDING VAN CAPPUCCINO.
- Het schuifje voor het opkloppen van
de melk staat verkeerd.
De melk heeft grote bellen of
komt met spatten uit de
melkafgiftepijp
- De melk is niet koud genoeg of het is
geen halfvolle melk.
- Het schuifje voor het opkloppen van
de melk staat verkeerd.
- Het deksel van de melkkan is vuil.
20
- Gebruik bij voorkeur magere melk of halfvolle
melk, op koelkasttemperatuur (ongeveer 5 °C).
Als het resultaat nog steeds niet naar wens is,
probeer dan een ander merk melk.
- Verplaats het schuifje iets meer in de richting van
de tekst KOFFIE VERKEERD (zie hoofdstuk
BEREIDING VAN CAPPUCCINO).
- Maak het deksel van de melkkan schoon zoals
beschreven in paragraaf Reiniging van de melkkan.
Technische gegevens
Spanning:
220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Opgenomen vermogen:
1350W
Druk:
15 bar
Capaciteit waterreservoir:
1,8 liter
Afmetingen (L x H x D):
595 x 455 x 398 mm
Gewicht:
26 kg
21
Printed in Italy
02/11
5019 704 02028
n
NL
Download PDF

advertising