Whirlpool AKZM 654/IX Korisnički vodič

Add to My manuals
23 Pages

advertisement

Whirlpool AKZM 654/IX Korisnički vodič | Manualzz

SADRÆAJ

VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI

ZBRINJAVANJE KUΔANSKIH URE–AJA

UGRADNJA

»UVANJE OKOLIŠA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U SLU»AJU PROBLEMA

SERVIS

»IŠΔENJE

ODRŽAVANJE

UPUTE ZA UPORABU PEΔNICE

POPIS FUNKCIJA

POSTAVKE

TABLICA S OPISOM FUNKCIJA

TABLICA PE»ENJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

AKZM 654 IX

10

14

15

17

23

6

6

8

5

5

4

5

3

4

4

2

UPUTE ZA UGRADNJU

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

3

Važne napomene o sigurnosti

VAŠA I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU

Ove upute sadræe sigurnosna upozorenja, a neka su naznaËena i na samom ureaju. Paæljivo ih proËitajte i uvijek ih se pridræavajte.

Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna upozorenja sadræe ovaj simbol i sljedeÊe pojmove:

OPASNOST Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.

UPOZORENJE

Sva sigurnosna upozorenja sadræe pojedinosti o potencijalnoj opasnosti i nude savjete kako smanjiti rizik od ozljeda, šteta i strujnih udara do kojih moæe doÊi ako se ureajem ne rukuje pravilno. Paæljivo proËitajte sljedeÊe naputke:

Ureaj se ne smije spajati na napajanje prije ugradnje.

Ugradnju i odræavanje uvijek povjerite struËnoj osobi koja Êe to napraviti u skladu s preporukama proizvoaËa i vaæeÊim pravilima o sigurnosti. Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio ureaja osim ako to nije izriËito naznaËeno u uputama za uporabu.

Ureaj mora biti uzemljen.

Mreæni kabel mora biti dovoljno dug za spajanje ureaja nakon ugradnje.

U skladu sa vaæeÊim sigurnosnim propisima potrebno je ugraditi FID sklopku s minimalnim razmakom od 3 mm izmeu kontakata.

Nemojte koristiti višestruke adaptere ili produæne kabele.

Prilikom odspajanja ureaja iz napajanja nemojte povlaËiti sâm kabel nego prihvatite utikaË.

ElektriËne komponente ne smiju biti dostupne nakon ugradnje.

Nemojte dodirivati ureaj mokrim rukama i nemojte njime rukovati bosi.

Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo uporabi u kuÊanstvu za pripremu hrane.

Nije dopuštena drugaËija uporaba (npr. za grijanje prostora). ProizvoaË ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne uporabe ureaja ili nepravilnog podešavanja.

Ureaj ne smiju koristiti fiziËki, mentalno, psihiËki i osjetilno hendikepirane osobe i djeca, ili osobe bez iskustva ili znanja o uporabi ureaja, osim pod nadzorom ili ako ih u to upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.

Dostupni dijelovi ureaja mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Djeca ne smiju biti u blizini ureaja i treba paziti da se ne igraju s ureajem.

Tijekom uporabe i poslije, nemojte dodirivati grijaÊe elemente ili unutarnje površine ureaja kako se ne biste opekli.

Pazite da ureaj ne doe u kontakt s tkaninama ili drugim zapaljivim materijalima dok se dovoljno ne ohladi.

Kad završite s pripremom hrane, budite paæljivi prilikom otvaranja vrata i pustite da para postupno izie prije vaenja jela. Kad su vrata zatvorena, iz otvora iznad kontrolne ploËe izlazi vruÊ zrak. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.

Kad vadite plitice s hranom i drugi pribor uvijek nosite kuhinjske rukavice i nemojte dodirivati vruÊe dijelove ureaja.

Nemojte ostavljati zapaljive materijale u ureaju ili blizu njega. Ako se ureaj sluËajno ukljuËi, moæe doÊi do poæara.

Nemojte zagrijavati ili peÊi hranu u zatvorenim staklenkama ili posudama.

Pritisak koji se stvara u unutrašnjosti ureaja moæe prouzroËiti eksploziju i ošteÊenje ureaja.

Nemojte koristiti posude od sintetiËkih materijala.

Pregrijano ulje i masnoÊa lako se zapale.

Uvijek budite oprezni kad pripremate hranu s mnogo ulja ili masti.

Nikad ne ostavljajte ureaj bez nadzora tijekom sušenja hrane.

Ako prilikom peËenja koristite alkoholna piÊa (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da alkohol pri visokim temperaturama isparava. Uslijed toga se moæe dogoditi da se alkoholne pare zapale u kontaktu s elektriËnim grijaÊim elementom.

4

Zbrinjavanje kuÊanskih ureaja

Ovaj ureaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

Zbrinite ga u skladu s lokalnim zakonima o zbrinjavanju otpada. Prije toga prereæite mreæni kabel.

Ugradnja

Za daljnje informacije o tretiranju i recikliranju kuÊanskih ureaja upitajte u odgovarajuÊem tijelu lokalne samouprave, reciklaænom dvorištu ili trgovini u kojoj ste kupili ureaj.

Nakon vaenja peÊnice iz ambalaæe provjerite nije li se sluËajno oštetila tijekom transporta te zatvaraju li se vrata pravilno. U sluËaju problema obratite se prodavatelju ili najbliæem ovlaštenom servisu. Kako biste sprijeËili ošteÊenja, izvadite peÊnicu iz polistirenske pjenaste vreÊice tek kad je spremna za ugradnju.

PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU

Kuhinjski element u koji ugraujete peÊnicu mora biti otporan na toplinu (min. 90°C).

Izreæite element prije stavljanja peÊnice i paæljivo uklonite iverje i piljevinu.

• Nakon ugradnje dno peÊnice više ne smije biti dostupno.

Kako bi peÊnica radila pravilno, nemojte blokirati minimalan razmak izmeu radne površine i gornje strane peÊnice.

SPAJANJE NA NAPAJANJE

Pazite da napon mreæe odgovara naponu navedenom na tipizacijskoj ploËici peÊnice.

PloËica se nalazi na prednjem rubu peÊnice

(vidljiva je kad otvorite vrata).

U sluËaju potrebe za zamjenom mreænog kabela, angaæirajte struËnog elektriËara.

Kabel je potrebno zamijeniti kabelom tipa H05 RR-F 3x1,5 mm 2 . Obratite se ovlaštenom servisu.

OPΔE PREPORUKE

Prije uporabe:

Skinite kartonsku ambalaæu, zaštitni film i naljepnice s pribora peÊnice.

Izvadite pribor iz peÊnice i zagrijte je na 200°C na oko jedan sat kako biste eliminirali miris i pare od izolacijskih materijala i zaštitne masnoÊe.

Tijekom uporabe:

Nemojte stavljati teške predmete na vrata jer se ona tako mogu oštetiti.

Nemojte se vješati na vrata i nemojte niša vješati na ruËku.

Nemojte prekrivati unutrašnjost peÊnice aluminijskom folijom.

Nikad nemojte ulijevati vodu u vruÊu peÊnicu jer se tako moæe oštetiti emajlirana obloga.

Nikad nemojte povlaËiti lonce ili tave po dnu peÊnice jer se tako moæe oštetiti emajlirana obloga.

Pazite da mreæni kabeli drugih ureaja ne dodiruju vruÊe dijelova peÊnice ili da ne zapinju u vratima.

Nemojte izlagati peÊnicu atmosferskim utjecajima.

»uvanje okoliša

Zbrinjavanje ambalaæe

Ambalaæa se moæe u potpunosti reciklirati i oznaËena je simbolom za recikliranje ( ). Razni dijelovi ambalaæe stoga se moraju zbrinuti odgovorno te u skladu s lokalnim zakonima koji reguliraju zbrinjavanje otpada.

Zbrinjavanje ureaja

Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s

Europskom direktivom 2002/96/EC o otpadnoj elektriËnoj i elektroniËkoj opremi.

Pravilnim zbrinjavanjem ureaja pomaæete u spreËavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Simbol na ureaju i prateÊi dokumenti ukazuju da se ne smije zbrinjavati s kuÊnim otpadom, veÊ ga valja odnijeti u odgovarajuÊi centar za recikliranje elektriËne i elektronske opreme.

Štednja energije

PeÊnicu unaprijed zagrijte samo ako to zahtijeva recept za jelo koje pripremate.

Koristite tamne ili emajlirane posude jer one daleko bolje upijaju toplinu.

IskljuËite peÊnicu 10-15 minuta prije podešenog kraja peËenja. Jela koja zahtijevaju duæe vrijeme peËenja i dalje Êe se peÊi Ëak i nakon iskljuËenja peÊnice.

5

Izjava o sukladnosti

Ova peÊnica, koja je namijenjena pripremi hrane, usklaena je s Europskom uredbom

( ) br. 1935/2004 te je dizajnirana, proizvedena i prodana u skladu s direktivom o niskom naponu 2006/95/CE (koja zamjenjuje

73/23/CEE i sve naknadne dopune) i direktivom o zaštiti od elektromagnetskih smetnji 2004/108/CE.

U sluËaju problema

PeÊnica ne radi:

Provjerite ima li struje te je li peÊnica spojena na napajanje.

IskljuËite je i ponovo ukljuËite kako biste vidjeli je li problem riješen.

Elektronski programator ne radi:

Ako se na pokazivaËu pojavi slovo “ ” s brojem, obratite se najbliæem ovlaštenom servisu i navedite broj pokraj slova “ ”.

Servis

Prije pozivanja servisa

1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju problema” i sluæeÊi se njima pokušajte sami riješiti problem.

2. IskljuËite ureaj i pokušajte ga ponovno ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem još postoji.

Ukoliko problem postoji i nakon izvršenih provjera, obratite se najbliæem ovlaštenom servisu.

Uvijek navedite:

• vrstu problema;

• toËnu vrstu i model ureaja;

• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer naveden na jamstvenom listu;

• vašu punu adresu;

• vaš telefonski broj.

U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite se ovlaštenom serviseru (koji jamËi uporabu originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu zamjenu).

6

»išÊenje

UPOZORENJA

Nemojte koristiti ureaje za parno

ËišÊenje.

PeÊnicu dodirujte samo kad se dovoljno ohladi.

Prije ËišÊenja odspojite peÊnicu iz napajanja.

Vanjski dijelovi peÊnice

VAŽNO : Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne deterdæente. Ako bilo kakav takav proizvod doe u kontakt s peÊnicom, odmah ga uklonite mokrom krpom.

OËistite površine vlaænom krpom. Ako su jako zaprljane, u vodu dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje. Prebrišite suhom krpom.

Unutrašnjost peÊnice

VAŽNO : Nemojte koristiti abrazivna sredstva za ËišÊenje ili ËeliËnu vunu jer se tako s vremenom mogu oštetiti emajlirane površine i staklo vrata peÊnice.

Nakon svake uporabe ostavite peÊnicu da se ohladi i oËistite je dok je još uvijek malo topla kako biste lakše oËistili eventualne ostatke hrane i sliËno.

Koristite deterdæente namijenjene ËišÊenju peÊnica i pridræavajte se uputa proizvoaËa deterdæenta.

• Staklo na vratima peÊnice oËistite tekuÊim deterdæentom. Za lakše ËišÊenje peÊnice, vrata se mogu skinuti (pogledajte

ODRŽAVANJE).

• Za ËišÊenje gornje površine unutrašnjosti peÊnice potrebno je spustiti gornji grill grijaË (samo kod nekih modela, pogledajte

ODRŽAVANJE).

NAPOMENA : Nakon dulje uporabe peÊnice

(osobito nakon pripreme hrane s visokim udjelom vode, primjerice pizze, punjenog povrÊa itd.), na unutrašnjoj strani vrata ili na brtvi moæe doÊi do kondenzacije. Kad se peÊnica ohladi, obrišite kondenziranu vlagu krpom ili spuævom.

Pribor:

Pribor odmah po uporabi natopite u vodi i deterdæentu. Ako je još vruÊ, navucite kuhinjske rukavice.

Ostatke hrane moæete otkloniti Ëetkom ili spuævom.

»išÊenje straænje stjenke i boËnih katalitiËkih ploËa (ako su isporuËene):

VAŽNO : Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne deterdæente, grube Ëetke, spuæve za tave ili raspršivaËe za peÊnice jer mogu oštetiti katalitiËki emajl i narušiti njegova svojstva samoËišÊenja.

Zagrijte praznu peÊnicu na temperaturu od

200°C na otprilike sat vremena.

Nakon toga, kad se peÊnica ohladi, uklonite ostatke hrane spuævom.

Održavanje

UPOZORENJA

Koristite zaštitne rukavice.

Prije sljedeÊih postupaka priËekajte da se peÊnica ohladi.

Odspojite peÊnicu iz napajanja.

SKIDANJE VRATA

Postupak:

1. Potpuno otvorite vrata peÊnice.

2. Podignite kvaËice i gurnite ih prema naprijed do kraja (slika 1).

3. Zatvorite vrata do kraja (A), podignite (B) i okrenite (C) dok se ne odvoje (D) (slika 2).

Za ponovno montiranje vrata:

1. Umetnite šarke u utore.

2. Otvorite vrata do kraja.

3. Spustite dvije kvaËice.

4. Zatvorite vrata.

Slika 1 Slika 2

PREMJEŠTANJE GORNJEGA GRIJA»A (SAMO NEKI MODELI)

1. Izvadite boËne vodilice (slika 3).

2. Malo izvucite grijaË (slika 4) i spustite ga (slika 5).

3. Za premještanje grijaËa, podignite ga tako da ga lagano povuËete prema sebi tako da bude oslonjen na boËne potpornje.

7

Slika 3 Slika 4 Slika 5

ZAMJENA ŽARULJE

Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice (ako postoji):

1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.

2. Odvrnite pokrov æarulje ulijevo (slika 6), zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje) i zavrnite pokrov æarulje na mjesto.

3. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.

Promjena æarulje boËnog dijela peÊnice (ako postoji):

1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.

2. Skinite boËne vodilice, ako postoje (slika 3).

3. OdvijaËem odignite pokrov æarulje (slika 7).

4. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje).

5. Namjestite pokrov æarulje i pritisnite ga tako da klikne (slika 9).

6. Vratite boËne vodilice na mjesto i ponovno ih priËvrstite.

7. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.

Slika 6 Slika 7 Slika 8 Slika 9

NAPOMENE:

Koristite samo æarulje sa æarnom niti snage 25-40 W/230 V, tip E-14, T300°C ili halogene æarulje snage 25-40 W/230 V, tip

G9, T300°C.

Žarulje moæete nabaviti u ovlaštenom servisu.

VAŽNO :

Koristite li halogene æarulje, nemojte ih dodirivati golim rukama jer ih otisci prstiju mogu oštetiti.

Nemojte koristiti peÊnicu bez pokrova

æarulje.

8

Upute za uporabu peÊnice

UPUTE O SPAJANJU NA NAPAJANJE

POTRAŽITE U POGLAVLJU O UGRADNJI

NAPOMENE:

Tijekom peËenja se ventilator za hlaenje moæe ukljuËivati u intervalima kako bi se smanjila potrošnja energije.

Na kraju peËenja, nakon što iskljuËite peÊnicu, ventilator za hlaenje Êe moæda raditi još neko vrijeme.

Kad tijekom peËenja otvorite vrata peÊnice, grijaËi se iskljuËuju.

1. Kontrolna ploËa

2. Gornji grijaË/gril

3. Ventilator za hlaenje (nije vidljiv)

4. Tipizacijska ploËica (ne smije se skidati)

5. Žarulja

6. Kruæni grijaË (nije vidljiv)

7. Ventilator

8. Raæanj (ako postoji)

9. Donji grijaË (nije vidljiv)

10. Vrata

11. Mjesta za police (broj polica naznaËen je na prednjoj strani peÊnice)

12. Straænja stijenka

ISPORU»ENI PRIBOR

Slika A

A. ŽI»ANA REŠETKA (2): sluæi za peËenje na grilu ili kao nosaË za posude, kalupe za torte i drugi pribor za peËenje.

B. PLITICA ZA SAKUPLJANJE MASNOΔE

(1): koristi se za sakupljanje masnoÊe i komadiÊa hrane ako je postavite ispod rešetke. Moæete je koristiti i kao posudu za peËenje mesa, ribe, povrÊa, pogaËa i sl.

DODATNI PRIBOR

Ostali pribor moæete nabaviti zasebno u ovlaštenom servisu.

Slika B

9

STAVLJANJE REŠETKE I DRUGOG PRIBORA U PEΔNICU

Na rešetki, kao i na ostalom priboru, postoji mehanizam zakljuËavanja koji spreËava nenamjerno vaenje.

Slika 1

1. Uloæite rešetku vodoravno tako da uzdignuti dio “A” bude okrenut prema gore (slika 1)

2. Kad rešetka dosegne poloæaj zakljuËavanja

“B”, nagnite je (slika 2).

Slika 2 Slika 3

3. Vratite rešetku u vodoravan poloæaj i gurnite je do krajnjeg poloæaja “C” (slika 3).

4. Za vaenje rešetke ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

Ostali pribor, primjerice plitica za sakupljanje masnoÊe i plitica za peËenje, stavljaju se na jednak naËin. IzboËenje na ravnoj površini omoguÊava zakljuËavanje pribora na mjesto.

OPIS KONTROLNE PLO»E

ELEKTRONI»KI PROGRAMATOR

1 3

POKAZIVA»

4 2

1. REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJE: ukljuËenje/iskljuËenje i odabir funkcije

2. REGULATOR IZBORNIKA: pretraæivanje izbornika i podešavanje programiranih vrijednosti

NAPOMENA: dva regulatora mogu se pritisnuti. Pritisnite regulatore u središte i oni Êe iskoËiti.

3. TIPKA : povratak na prethodni zaslon

4. TIPKA : odabir i potvrda postavki

10

Popis funkcija

Zakrenite regulator za odabir funkcija na bilo koji poloæaj i peÊnica Êe se ukljuËiti: na pokazivaËu su prikazane funkcije ili pripadajuÊi podizbornici.

Podizbornici su dostupni i mogu se odabrati kad zakrenete regulator na funkcije GRIL,

POSEBNO, POSTAVKE, KRUH/PIZZA, AUTOMATSKO »IŠΔENJE.

NAPOMENA: popis funkcija i njihov opis pogledajte u tablici na str. 39.

OPIS POKAZIVA»A

A

I

B

H G F

C D

E

A. Prikaz aktiviranih grijaËa tijekom razliËitih funkcija peËenja

B. Vremenski indikatori: timer, vrijeme peËenja, završetak peËenja, trenutno vrijeme

C. Informacije o odabranoj funkciji

D. Odabir automatske funkcije KRUH/PIZZA

E. Indikator zakljuËanih vrata tijekom ciklusa automatskog ËišÊenja (ËišÊenje pirolizom)

F. Temperatura u unutrašnjosti peÊnice

G. Funkcija ËišÊenja pirolizom (nije dostupno na ovom modelu)

H. Dodatno tamnjenje

I. Posebne funkcije: odmrzavanje, odræavanje topline, dizanje tijesta

PRVA UPORABA UREÐAJA - PODEŠAVANJE SATA

Nakon spajanja peÊnice na mreæno napajanje, potrebno je podesiti toËno vrijeme na ureaju.

Dvije znamenke sata trepere na pokazivaËu.

1. Zakrenite regulator izbornika sve dok se ne prikaæe ispravan sat.

2. Pritisnite tipku za potvrdu; dvije znamenke minuta trepere na pokazivaËu.

3. Zakrenite regulator izbornika sve dok se ne prikaæu ispravne minute.

4. Pritisnite tipku za potvrdu.

Za ponovno podešavanje sata, primjerice, nakon prekida napajanja, pogledajte sljedeÊi odjeljak

(POSTAVKE).

ODABIR FUNKCIJA ZA PE»ENJE

1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na æeljenu funkciju: na pokazivaËu Êe se prikazati postavke peËenja.

2. Ukoliko vam odgovaraju zadane vrijednosti, pritisnite tipku . U suprotnom, promijenite ih niæe opisanim postupkom.

11

PODEŠAVANJE TEMPERATURE/SNAGE GRILA

Za promjenu temperature ili snage grila postupite na sljedeÊi naËin:

1. Zakrenite regulator izbornika kako biste odabrali æeljenu vrijednost.

2. Pritisnite tipku za potvrdu.

PeÊnica automatski potvruje vaš odabir 10 sekundi nakon posljednjeg postupka.

BRZO ZAGRIJAVANJE PEΔNICE

1. Za odabir funkcije zagrijavanja peÊnice, zakrenite regulator za odabir funkcija na simbol .

2. Potvrdite pritiskom tipke : podešenje se prikazuje na pokazivaËu.

3. Ako vam predloæena temperatura odgovara, pritisnite tipku . Za promjenu temperature, postupite kako je opisano u prethodnim odjeljcima. Na pokazivaËu se prikaæe poruka PRE .

Kad se dosegne podešena temperatura, traæena vrijednost (primjerice, 200°C) prikaæe se na pokazivaËu i oglasi se zvuËni signal. Na kraju ciklusa zagrijavanja peÊnica automatski odabire funkciju konvencionalnog peËenja .

U ovom trenutku moæete staviti hranu u peÊnicu.

4. Ako æelite podesiti drugaËiju funkciju peËenja, zakrenite regulator za odabir funkcija i odaberite

æeljenu funkciju.

PODEŠAVANJE VREMENA PE»ENJA

Funkcija se koristi za podešavanje vremena peËenja namirnica, od najmanje 1 minute do maksimalnog perioda koji odabrana funkcija dozvoljava, nakon Ëega se peÊnica automatski iskljuËuje.

1. Kad potvrdite temperaturu, treperi indikator .

2. Zakrenite regulator za podešavanje æeljenog perioda peËenja.

3. Za potvrdu perioda, pritisnite tipku .

PeÊnica automatski potvruje vaš odabir 10 sekundi nakon posljednjeg postupka.

12

PODEŠAVANJE VREMENA DOVRŠETKA PE»ENJA/ODGOÐENI PO»ETAK

Vaæno: podešenje odgode poËetka nije dostupno za funkcije: BRZO ZAGRIJAVANJE,

KRUH/PIZZA.

Napomena: pomoÊu ovog podešenja, odabrana temperatura postiæe se postupno, pa je trajanje peËenja malo dulje od perioda navedenog u tablici peËenja.

Moæete podesiti vrijeme dovršetka peËenja koristeÊi funkciju odgoenog poËetka peËenja - maksimalno 23 sata i 59 minuta. To se moæe podesiti nakon podešavanja vremena peËenja.

Nakon podešavanje vremena peËenja, na pokazivaËu se prikazuje vrijeme dovršetka peËenja

(primjerice 15:45) i indikator treperi.

Za odgodu vremena dovršetka peËenja te tako i vremena poËetka peËenja, postupite ovako:

1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz vremena kad æelite da peËenje završi (primjerice,

16:00).

2. Potvrdite odabranu vrijednost pritiskom tipke : dvije toËke indikatora završetka peËenja trepere, oznaËavajuÊi da je podešenje ispravno programirano.

3. PeÊnica Êe automatski odgoditi poËetak peËenja kako bi peËenje završilo toËno u podešeno vrijeme.

U bilo kojem trenutku tokom peËenja, podešene vrijednosti (temperatura, podešenje grila, vrijeme peËenja) mogu se promijeniti pomoÊu tipke za povratak, nakon Ëega moæete promijeniti vrijednosti regulatorom izbornika te ih potvrditi tipkom .

INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE

Ako je nakon peËenja ili iskljuËivanja temperatura unutar peÊnice viša od 50°C, na pokazivaËu Êe se prikazati rijeË HOT i trenutna temperatura. Kad se temperatura spusti do 50°C, na pokazivaËu

Êe se ponovno prikazati toËno vrijeme.

TIMER

Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je peÊnica iskljuËena. Korisna je primjerice za kontrolu vremena kuhanja tjestenine. Maksimalno vrijeme koje se moæe podesiti je 23 sata i 59 minuta.

1. Kad je regulator za odabir funkcija u poloæaju “nula”, zakrenite regulator izbornika za prikaz

æeljenog vremena.

2. Pritisnite tipku za poËetak odbrojavanja. Nakon isteka podešenog vremena na pokazivaËu

Êe se prikazati “00:00:00” i oglasit Êe se zvuËni signal. IskljuËite timer pritiskom na tipku

(na pokazivaËu Êe se prikazati toËno vrijeme).

13

ZAKLJU»AVANJE TIPKI

Ova funkcija se koristi za zakljuËavanje tipki i regulatora kontrolne ploËe.

Za ukljuËenje, istovremeno pritisnite tipke i i dræite pritisnute barem 3 sekunde. Kad je funkcija ukljuËena, tipke su zakljuËane a na pokazivaËu se prikazuje simbol kljuËa. Funkcija se moæe ukljuËiti i tijekom peËenja. Za iskljuËenje ponovite gore opisani postupak. Dok je ukljuËena funkcija zakljuËavanja tipki peÊnica se moæe iskljuËiti zakretanjem regulatora u poloæaj 0 (nula).

Ipak, u tom sluËaju Êete ponovno trebati podesiti prethodno odabranu funkciju.

ODABIR POSEBNIH FUNKCIJA

Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator za pristup podizborniku s tri posebne funkcije. Za pretraæivanje, odabir i pokretanje jedne od ovih funkcija, postupite na sljedeÊi naËin:

1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator : na pokazivaËu se prikazuje “DEFROST” i indikator funkcije.

2. Zakrenite regulator izbornika za listanje popisa s funkcijama; nazivi funkcija su na engleskom jeziku: DEFROST (odmrzavanje), KEPP WARM (odræavanje topline). RISING (dizanje tijesta).

3. Pritisnite tipku za potvrdu.

DODATNO TAMNJENJE

Kod odreenih funkcija na kraju peËenja indikator pokazuje moguÊnost dodatnog tamnjenja vanjske površine jela. Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je podešeno vrijeme peËenja.

Na kraju vremena peËenja na pokazivaËu se prikazuje “PRESS TO BROWN”. Pritisnite tipku i peÊnica Êe zapoËeti ciklus dodatnog tamnjenja koji traje pet minuta. Funkcija se moæe uzastopno koristiti samo dva puta.

ODABIR FUNKCIJE KRUH/PIZZA

Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator kako biste pristupili podizborniku s automatskim funkcijama peËenja kruha (“bread”) i pizze.

Kruh

1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator : na pokazivaËu se prikazuje “BREAD” i

AUTO.

2. Pritisnite za odabir funkcije.

3. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje potrebne temperature (izmeu 180°C i 220°C) te potvrdite tipkom .

4. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje perioda peËenja i pritisnite za poËetak peËenja.

14

Pizza

1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator : na pokazivaËu se prikazuje “BREAD”.

Za odabir funkcije “PIZZA”, postupite na sljedeÊi naËin:

2. Zakrenite regulator izbornika: na pokazivaËu se prikaæe “PIZZA”.

3. Pritisnite za odabir funkcije.

4. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje potrebne temperature (izmeu 220°C i 250°C) te potvrdite tipkom .

5. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje perioda peËenja i pritisnite za poËetak peËenja.

Postavke

Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator za pristup podizborniku s Ëetiri postavke koje moæete promijeniti.

Sat

Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator : na pokazivaËu se prikaæe rijeË

CLOCK. Za promjenu vremena, pogledajte prethodni odjeljak (PODEŠAVANJE SATA).

Eco

Kad je odabran ECO naËin rada (ON), pokazivaË se iskljuËi kad je peÊnica u pripravnom stanju ili 5 minuta nakon završetka peËenja. Za prikaz informacija na pokazivaËu, jednostavno pritisnite tipku ili zakrenite regulator.

1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz poruke “ECO”.

2. Pritisnite za pristup podešenju

(ON/OFF).

3. Zakrenite regulator izbornika za odabir

æeljenog podešenja i potvrdite pritiskom tipke .

ZvuËni signal

Za ukljuËenje ili iskljuËenje zvuËnog signala, postupite na sljedeÊi naËin:

1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz poruke “SOUND”.

2. Pritisnite za pristup podešenju

(ON/OFF).

3. Zakrenite regulator izbornika za odabir

æeljenog podešenja i potvrdite pritiskom tipke .

Svjetlina

Za promjenu svjetline pokazivaËa, postupite na sljedeÊi naËin:

1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz poruke “BRIGHTNESS”.

2. Pritisnite tipku : na pokazivaËu se prikaæe broj 1.

3. Zakrenite regulator izbornika za poveÊanje ili smanjenje svjetline i potvrdite pritiskom tipke .

15

Tablica s opisom funkcija

ISKLJU»ENJE

SVJETLO

ODRŽAVANJE

TOPLINE

DIZANJE

TIJESTA

VENTILATOR

PE»ENJE VELIKIH

KOMADA MESA

GRIL

TURBO GRIL

REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJA

Za zaustavljanje peËenja i iskljuËenje peÊnice.

ODMRZAVANJE

KONVENCIONALNO

KONVEKCIJSKO PE»ENJE

Za ukljuËenje/iskljuËenje osvjetljenja peÊnice.

Za ubrzavanje postupka odmrzavanja namirnica.

Postavite namirnice na srednju razinu. Ostavite namirnice u ambalaæi kako biste sprijeËili isušivanje vanjskog dijela namirnica.

Za odræavanje upravo peËene hrane toplom i hrskavom

(npr. meso, krumpir ili roæata).Postavite namirnice na srednju razinu. Funkcija se neÊe aktivirati ako je temperatura u unutrašnjosti peÊnice iznad 65°.

Za optimalno dizanje slatkog i slanog tijesta. Kako bi se odræala kvaliteta, funkcija se neÊe aktivirati ako je temperatura u unutrašnjosti peÊnice iznad 40°C.

Postavite tijesto na drugu razinu. Nije potrebno unaprijed zagrijavati peÊnicu.

Za peËenje svih vrsta jela samo na jednoj razini.

Koristite treÊu razinu. Za peËenje pizze, pita i kolaËa s tekuÊim punjenjem koristite prvu i drugu razinu.

Zagrijte peÊnicu prije stavljanja namirnica.

Za peËenje mesa i kolaËa s tekuÊim punjenjem (slano ili slatko) na jednoj razini. Koristite treÊu razinu. Zagrijte peÊnicu prije peËenja.

Za peËenje jela na dvije razine peÊnice pri istoj temperaturi (primjerice, riba, povrÊe, slastice). Funkcija se moæe koristiti za peËenje razliËitih jela istovremeno bez uzajamnog poprimanja mirisa. Za peËenje na samo jednoj razini koristite treÊu razinu. Za peËenje na dvije razine, upotrijebite prvu i Ëetvrtu nakon prethodnog zagrijavanja peÊnice.

Za peËenje velikih komada mesa (iznad 2,5 kg).

Upotrijebite prvu ili treÊu razinu, ovisno o veliËini mesa.

PeÊnicu nije potrebno zagrijavati. PreporuËamo da okreÊete meso tijekom peËenja radi ravnomjernijeg tamnjenja. Povremeno podlijte meso kako bi se sprijeËilo sušenje.

Za peËenje odrezaka, raænjiÊa i kobasica, peËenje gratiniranog povrÊa i pripremu tosta. Hranu stavite na Ëetvrtu ili petu razinu. Ako peËete meso, koristite pliticu za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati sokovi od peËenja. Stavite je na treÊu/Ëetvrtu razinu i u nju ulijte pribliæno pola litre vode. Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena tijekom peËenja.

Za peËenje velikih komada mesa (butovi, govee peËenje, cijelo pile). Hranu stavite na srednje razine.

Koristite pliticu za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati sokovi od peËenja. Stavite je na prvu/ drugu razinu i u nju ulijte pribliæno pola litre vode.

Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena tijekom peËenja. S ovom funkcijom moæete koristiti i raæanj, ukoliko je isporuËen.

16

REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJA (nastavak)

POSTAVKE

KRUH/PIZZA

Za podešavanje postavki pokazivaËa (vrijeme, svjetlina, glasnoÊa zvuËnog signala, funkcija uštede energije).

Za peËenje raznih vrsta i veliËina kruha i pizze. Ova funkcija sadræi dva programa s unaprijed programiranim podešenjima. Jednostavno oznaËite potrebne vrijednosti

(temperatura i vrijeme) i peÊnica Êe automatski upravljati ciklusom peËenja. Stavite tijesto na drugu razinu nakon zagrijavanja peÊnice.

BRZO ZAGRIJAVANJE Za brzo zagrijavanje peÊnice.

Tablica peËenja

Recept

KolaËi od dizanog tijesta

Pite s punjenjem

(kolaË od sira, savijaËa, pita od jabuke)

Keksi/kolaËiÊi

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo)

Temperatura

(°C)

Vrijeme

(min)

Da 2 / 3 160-180

Da

-

Da

Da

1-4

3

1-4

3

160-180

160-200

160-200

170-180

Pribor

30-90 Kalup za kolaË na rešetki

30-90

30-85

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe/plitica za peËenje ili kalup za kolaË na rešetki

45-90

25-45

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: rešetka

Lagano dizano tijesto

Puslice

Da

Da

Da

Da

Da

1-4

3

1-4

3

1-4

160-170

180-200

180-190

90

90

20-45

30-40

35-45

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

110-150

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

130-150

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Da 1 / 2 190-250 15-50

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Kruh / Pizza /

PogaËa

Da 1-4 190-250 30-50

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

17

18

Recept

Zamrznuta pizza

Slane pite

(pita od povrÊa, quiche lorraine)

Košarice od lisnatog tijesta

/ prhki kolaËi

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo)

Temperatura

(°C)

Vrijeme

(min)

Da

Da

Da

Da

Da

Da

3

1-4

3

1-4

3

1-4

250

250

180-190

180-190

190-200

180-190

Pribor

10-15

Razina 3: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje ili rešetka

10-20

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

40-55 Kalup za kolaË na rešetki

45-60

20-30

20-40

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe

/ plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Lazanje / zapeËena tjestenina / kaneloni / roæate

Janjetina

/ teletina / govedina / svinjetina 1 kg

Piletina / zeËetina / patka 1 kg

Da

Da

Da

3

3

3

190-200

190-200

200-230

45-55

80-110

50-100

Plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Da 2 190-200 80-130

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Puretina / guska 3 kg

PeËena riba / u omotu (fileti ili cijela)

Punjeno povrÊe (rajËice, tikvice, patlidæani)

Da

Da

3

2

180-200

180-200

40-60

50-60

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Plitica za peËenje na rešetki

Tost 5 Visoka 3-5 Gril

Riblji fileti / odresci

4 Srednja

Razina 4: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

20-30

Razina 3: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

19

Recept

Kobasice

/ raænjiÊi

/ rebrica / hamburgeri

PeËeno pile

1-1,3 kg

Slabo peËena govedina 1 kg

JanjeÊi but / koljenice

PeËeni krumpir

Funkcija

Prethodno zagrijavanje

Razina

(odozdo

Temperatura

(°C)

Vrijeme

(min)

-

-

-

5

2

3

3

Srednja -

Visoka

Srednja

Visoka

Srednja

Srednja

Pribor

15-30

55-70

60-80

35-45

60-90

Razina 5: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

Razina 4: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Razina 2: rešetka (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja)

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Razina 2: raæanj

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

Plitica za peËenje na rešetki

(okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

3 Srednja 45-55

Plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki (okrenite hranu nakon dvije treÊine peËenja ako je potrebno)

Gratinirano povrÊe

3 Visoka 10-15 Plitica za peËenje na rešetki

Lazanje i meso Da 1-4 200

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

50-100

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Meso i krumpiri

Riba i povrÊe Da

Da

1-4

1-4

180

200 45-100

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

Razina 4: plitica za peËenje na rešetki

30-50

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe ili plitica za peËenje na rešetki

20

Tablica testiranih recepata (usklaenih s pravilima IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 i

DIN 3360-12:07:07)

Recept Funkcija Zagrijavanje

Razina

(odozdo)

Temperatura Vrijeme

(°C) (min)

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.1

Prhko tijesto

Da

Da

3

1-4

170

160

15-25

20-30

Pribor i bilješke

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.2

Sitni kolaËi

Da

Da

3

1-4

170

160

20-30

30-40

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.1

2 170 25-35 Kalup za kolaË na rešetki Nemasni biskvit

Dvije pite od jabuka

Da

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.2

Da

Da

2 / 3

1-4

185

175

55-75

75-95

Kalup za kolaË na rešetki

Razina 4: kalup za kolaË na rešetki

Razina 1: kalup za kolaË na rešetki

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.1.1

Tost -

IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.2.1

5 Visoka 3-5 Gril

Hamburgeri 5 Visoka 20-30

Razina 5: rešetka (okrenite hranu nakon polovice peËenja)

Razina 4: plitica za sakupljanje masnoÊe s vodom

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

KolaË od jabuka, kolaË od dizanog tijesta

Da

Da

3

1-4

180

160

30-40

55-65

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

DIN 3360-12:07 § 6.6

PeËena svinjetina

DIN 3360-12:07 aneks C

2 170 110-150

Razina 2: plitica za sakupljanje masnoÊe

Biskvit

Da

Da

3

1-4

170

170

35-45

Plitica za sakupljanje masnoÊe / plitica za peËenje

Razina 4: plitica za peËenje

40-50

Razina 1: plitica za sakupljanje masnoÊe

21

Tablica peËenja predlaæe idealnu funkciju i temperaturu peËenja za najbolje moguÊe rezultate kod svih recepata. Ako æelite peÊi samo na jednoj razini koristeÊi funkciju s ventilatorom, stavite hranu na treÊu razinu i odaberite temperaturu preporuËenu za funkciju “FORCED AIR” s peËenjem na više od jedne razine.

Kod uporabe grila, s prednje strane ostavite

3 do 4 cm slobodnog prostora kako biste olakšali vaenje iz peÊnice.

Ako je štapiÊ Ëist kad ga izvadite, kolaË je peËen.

Kod uporabe kalupa s presvlakom protiv prianjanja, nemojte mastiti rubove kalupa jer se time moæe onemoguÊiti ravnomjerno dizanje kolaËa na rubovima.

Ako kolaË “padne” tijekom peËenja, sljedeÊi put podesite niæu temperaturu i moæda smanjite koliËinu tekuÊine u smjesi te miješajte njeænije.

Kod kolaËa s vlaænim punjenjem (pite od sira i voÊa) odaberite funkciju

“KONVEKCIJSKO PE»ENJE”. Ako je donja strana kolaËa gnjecava, snizite razinu i pospite donju stranu kolaËa krušnim mrvicama ili zdrobljenim keksima prije ulijevanja punjenja.

SAVJETI I PREPORUKE ZA UPORABU

Kako upotrebljavati tablicu peËenja

U tablici su navedene najbolje funkcije za odreenu vrstu hrane. MoguÊe je peÊi na jednoj ili više razina istovremeno. Vrijeme peËenja raËuna se od trenutka stavljanja hrane u peÊnicu i ne ukljuËuje prethodno zagrijavanje (ako je potrebno). Navedene temperature i vrijeme peËenja samo su orijentacijski i ovise o koliËini i vrsti hrane te priboru koji se upotrebljava. PoËnite od najniæe preporuËene vrijednosti i zatim je poveÊajte ako hrana nije dovoljno peËena. Upotrebljavajte priloæeni pribor i po moguÊnosti kalupe i limove za peËenje tamnih boja. Takoer moæete upotrebljavati posue od vatrostalnog stakla (pyrex) i zemljano posue, ali imajte na umu da Êe vrijeme peËenja biti nešto dulje. Kako biste postigli najbolje rezultate, poštujte savjete iz tablice peËenja o odabiru priloæenog pribora i odabiru razine peËenja.

Meso

Odaberite bilo koju posudu za peËenje ili posudu od vatrostalnog stakla (pyrex) koja odgovara veliËini komada mesa koje æelite ispeÊi. Kod peËenja buta, preporuËljivo je dodati temeljac u posudu i zalijevati peËenje kako bi se poboljšao okus. Kad je peËenje gotovo, ostavite ga mirovati u peÊnici još 10-15 minuta ili ga zamotajte u aluminijsku foliju.

Kod peËenja mesa na grilu, odaberite komade podjednake debljine kako biste postigli ravnomjerno peËenje. Vrlo debeli komadi mesa peku se dulje. Kako biste izbjegli da meso zagori izvana, snizite rešetku i rasporedite hranu podalje od grijaËa. Okrenite meso nakon isteka dvije treÊine vremena peËenja.

Za skupljanje sokova preporuËljivo je postaviti pliticu s pribliæno pola litre vode izravno ispod rešetke na kojoj se peËe meso. Dolijte vodu prema potrebi.

PeËenje razliËitih vrsta hrane istovremeno

PomoÊu funkcije “FORCED AIR” moæete istovremeno pripremati hranu koja se priprema na jednoj temperaturi i jednako vrijeme (primjerice, ribu i povrÊe) na razliËitim razinama. Izvadite prvo hranu koja se priprema kraÊe vrijeme i ostavite hranu koja se priprema dulje.

Deserti

Osjetljive deserte pecite uz uporabu konvencionalnog peËenja na jednoj razini.

Upotrebljavajte metalne kalupe tamnih boja i uvijek ih stavljajte na priloæenu

æiËanu rešetku. Za peËenje na više razina, odaberite funkciju s ventilatorom i rasporedite kalupe za peËenje tako da se osigura ravnomjerno strujanje vruÊeg zraka.

Kako biste provjerili je li kolaË peËen, ubodite ga drvenih štapiÊem u sredinu.

Raæanj (kod odreenih modela)

Raæanj moæete upotrijebiti za ravnomjerno peËenje velikih komada mesa i peradi. Stavite meso na šipku i zaveæite. Provjerite je li dobro uËvršÊeno prije stavljanja umetanja

šipke u otvor na straænjoj stjenci peÊnice i na odgovarajuÊi nosaË. Kako biste izbjegli stvaranje dima i za prikupljanje sokova od peËenja, preporuËljivo je postaviti pliticu s pola litre voda na prvu razinu. Na šipku se moæe postaviti plastiËna ruËka koju treba skinuti prije poËetka peËenja. Upotrijebite je nakon završetka peËenja za vaenje raænja kako biste izbjegli opekotine.

22

Pizza

Lagano nauljite limove kako bi pizza dobila hrskavu podlogu. Pospite pizzu mozzarella sirom nakon isteka dvije treÊine vremena peËenja.

Funkcija dizanja tijesta (kod odreenih modela)

PreporuËljivo je uvijek prekriti tijesto vlaænom krpom prije stavljanja u peÊnicu. Vrijeme dizanja tijesta pomoÊu ove funkcije je pribliæno za treÊinu kraÊe od vremena dizanja na sobnoj temperaturi (20-25°C). Vrijeme dizanja 1 kg tijesta za pizzu je pribliæno sat vremena.

ProizvoaË ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

23

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement