Whirlpool | IH 710 | Instruction for Use | Whirlpool IH 715 RF Instruction for Use

120/160/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................1
MILJÖSKYDDSRÅD ......................................................................................................2
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE....................................................................2
INSTALLATION .............................................................................................................2
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT .................................................................4
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN .....................................................................5
EFFEKTNIVÅTABELL ....................................................................................................6
RENGÖRING .................................................................................................................7
FELSÖKNING ................................................................................................................7
KUNDTJÄNST ...............................................................................................................8
1
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
I bruksanvisningen och på apparaten finns viktiga säkerhetsmeddelanden som du alltid bör följa.
Detta är en säkerhetssymbol för fara som varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden är markerade med denna symbol i kombination med följande:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka
svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra
skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar den potentiella risk som föreligger och indikerar hur du ska
undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av
apparaten. Se till att följa nedanstående anvisningar:
- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
- Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och
lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt
rekommenderas i bruksanvisningen.
- Maskinen måste vara ansluten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna
anslutas till elnätet.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en allpolig brytare med minst 3 mm
kontaktavstånd används.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet
att använda apparaten för andra ändamål (t.ex. värma upp rum). Tillverkaren ansvarar inte för olämplig
eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att ingen vidrör
värmeelementen. Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har fått instruktioner om
hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Låt
inte barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsikt.
- Rör inte vid apparatens värmeelement under och efter användning. Undvik kontakt med trasor eller
andra brännbara material tills apparatens komponenter har svalnat helt.
- Lägg aldrig lättantändligt material på eller i närheten av apparaten.
- Fett och oljor kan lätt fatta eld i ett överhettat tillstånd. Var uppmärksam när du lagar mat med mycket
fett och olja.
- En skiljepanel (medföljer inte) ska installeras i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar (gäller
endast för apparater med glasyta).
- Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
SV1
- Lämna inte spishällen utan uppsikt vid upphettning av fett eller olja eftersom det kan resultera i brand.
Försök ALDRIG släcka elden med vatten, utan stäng av apparaten och täck över elden med ett lock eller
en brandfilt.
Brandrisk: Förvara inte föremål på kokytorna.
- Använd inte ångrengöring.
- Föremål av metall, t.ex. knivar, gafflar, skedar och lock, ska inte placeras på spishällen eftersom de kan
bli varma.
- Stäng av spishällen med reglaget efter användning och förlita dig inte på kastrullavkänningen (endast
för induktionshällar).
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av emballagematerialet
Emballagematerialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen (
bestämmelser.
). Förpackningens olika delar ska återvinnas i enlighet med lokala
Avfallshantering
Produkten är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EG beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av den här produkten bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på
miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
-
Denna apparat, som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer förordningen ( ) nr 1935/2004 och är designad, tillverkad och såld enligt
säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med ändringar) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
INSTALLATION
Packa upp produkten och kontrollera att
den inte har skadats under transporten.
Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
om du upptäcker ett problem.
Se bilderna i det här avsnittet för
inbyggnadsmått och
installationsanvisningar.
Du måste iaktta ett minimiavstånd
mellan spishällen och fläktkåpan ovanför
den. Se fläktkåpans bruksanvisning för
mer information.
Min. 40 cm
Min. 10 cm
SV2
STANDARD INSTALLATION
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
580 mm
490 +2 mm
510 mm
482 mm
FLUSH INSTALLATION
552 mm
R = 11,5 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Min. 70 mm
6 mm
0
0
560+2
0
mm
490+2 mm
513 +2 mm
VARNING
-
Installera en skiljepanel under spishällen;
Installera inte skiljepanelen om en ugn installeras under;
Den undre delen av produkten får inte vara tillgänglig efter installation.
VIKTIGT:
-
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen ska vara samma som
på bilden;
Om en ugn installeras under spishällen ska ugnen vara utrustad med ett
kylsystem;
Installera inte spishällen över en disk- eller tvättmaskin för att förhindra att de
elektroniska kretsarna skadas när de exponeras för ånga eller fukt.
min. 20 mm
SPISHÄLLENS PLACERING
När elanslutningen är klar (se kapitlet ”Anslutning till strömförande nät”) ska du placera fixeringsklämmorna i deras öppningar på spishällens sidor enligt bilden. Tryck
sedan ner spishällen i inbyggnadsmöbeln och kontrollera att glaset är parallellt med bänkskivan. Fixeringsklämmorna är utformade för att passa alla typer av
bänkskivor (trä, marmor osv.).
VIKTIGT:
-
Använd skyddshandskar när du installerar spishällen.
4x
TA BORT SPISHÄLLEN
När du tar bort spishällen ska du använda en skruvmejsel (medföljer inte) för att lossa klämmorna på undersidan av apparaten.
SV3
1
2
3
X4
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
-
Skilj apparaten från elnätet.
Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om aktuella säkerhets- och
installationsbestämmelser.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej
har följts.
Elsladden måste vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas ut ur bänkskivan.
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.
VARNING
-
Anslutning till kopplingsplint
Använd en H05RR-F-kabel för den elektriska anslutningen enligt tabellen nedan:
Ledningar
Antal x dimension
220-240 V ~ +
3 x 4 mm2
230-240 V ~ +
3 x 4 mm2 (endast Australien)
220-240 V 3 ~ +
4 x 1,5 mm2
380-415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380-415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Använd en allpolig strömbrytare med ett kotaktavstånd på minst 3 mm när du ansluter apparaten till elnätet.
VIKTIGT: Den gula/gröna jordledningen ska anslutas till kontakten med symbolen
•
•
•
•
•
•
och ska vara längre än övriga ledningar.
Kontrollera etiketten med kopplingsschemat under spishällen och sätt dit/ta bort byglar i enlighet med anslutningstypen;
Skala av cirka 70 mm av elsladdens isolering (B);
Skala av cirka 10 mm av ledningarnas isolering. För in elsladden i kabelklämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten i enlighet med kopplingsschemat
som är placerat nära plinten;
Säkra elsladden (B) med kabelklämman;
Stäng kopplingsdosans lock (A) och fäst det med den medföljande skruven;
Placera spishällen i inbyggnadsmöbeln när elanslutningen är klar.
SV4
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
Kontrollpanel
Zonreglage
och
display
Zone controls
and
display
Dubbel/
Dual/
tredubbel
Triple
Timerreglage
zonzone
Uppkokning
Timer controlsoch
and display
display
Boiling
Zonreglage
ochand
display
Zone controls
display
På/av
On/ Off
Smältning
Melting
Kontrollpanellås
Control panel lock
Zonreglage
ochand
display
Zone controls
display
Zonreglage
och
display
Zone controls
and
display
Vid första användning eller efter strömavbrott
När spishällen ansluts till elnätet är kontrollpanelen låst (”Lo” visas på displayen).
Lås upp kontrollpanelen genom att trycka in reglagen ”Dubbel/tredubbel zon” och ”Kokning” samtidigt. ”Lo” släcks och spishällen kan användas. Mer information finns
i avsnittet ”Kontrollpanellås”.
Slå på och av spishällen
Slå på spishällen genom att trycka på tills kokzonsdisplayen tänds. Tryck in samma reglage tills displayen släcks för att stänga av spishällen. Alla kokzoner stängs av.
Om ingen funktion väljs inom 30 sekunder stängs spishällen av.
Slå på och reglera kokzonerna
Strömindikatordisplay
Visning för vald kokzon (punkten blinkar när timern är
aktiv för zonen)
Placera ett kokkärl på kokzonen, slå på spishällen och aktivera önskad kokzon genom att trycka på reglagen ”+” eller ”–”: siffran ”5” visas på displayen. Använd
reglagen ”–” och ”+” för ställa in önskad effektnivå på mellan 0 och 9.
Stänga av kokzonerna
Stäng av kokzonen genom att trycka in reglagen ”–” och ”+” samtidigt eller genom att välja effektnivå ”0” med ”–”.
Kokzonen stängs av och ”H” visas på motsvarande display om kokzonen fortfarande är varm.
Kontrollpanellås
Använd den här funktionen för att spärra reglagen och förhindra oavsiktlig aktivering. Aktivera kontrollpanellåset genom att trycka in
reglagen ”Dubbel/tredubbel zon” och ”Kokning” samtidigt. En ljudsignal hörs och indikatorn ”Lo” tänds på displayen. Alla funktioner
på kontrollpanelen är låsta utom avstängningsfunktionen. Upprepa proceduren för att avaktivera kontrollpanellåset.
Kontrollpanellåset kan aktiveras eller avaktiveras om vatten, utspillda vätskor eller andra föremål hamnar på reglagen.
Timer
Du kan använda timern för att ställa in en koktid på max. 99 minuter (1 timme och 39 minuter) för alla kokzoner.
Välj önskad kokzon och tryck på timerns reglage ”–” eller ”+”. En ljudsignal hörs när funktionen väljs. ”00” visas på displayen. Välj önskad tid genom att trycka in och
hålla kvar ”+” eller ”–”. När tiden har ställts in fortsätter displayen att blinka i 10 sekunder innan nedräkningen börjar. När den inställda tiden har gått ut hörs en
ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. Avaktivera timern genom att välja kokzonen och trycka in timerreglagen ”–” och ”+” samtidigt.
VIKTIGT:
- Punkten vid effektvisningen blinkar när timerfunktionen har aktiverats för zonen.
- Timern är tillgänglig för alla zoner, men kan endast aktiveras för en zon åt gången.
SV5
Restvärmeindikator
VARNING
Indikatorerna varnar användaren när kokzonerna är varma.
Om visas på displayen är kokzonen fortfarande varm. Om restvärmeindikatorn för en kokzon är tänd kan du använda kokzonen för att exempelvis varmhålla
mat eller smälta smör.
När kokzonen kyls av släcks displayen.
Specialfunktioner
Specialfunktioner finns på vissa modeller:
Knapp
Funktionsnamn
Optisk indikator
Beskrivning
1 eller 2 LED-lampor
tända
Reglaget aktiverar den dubbla eller tredubbla zonen
(finns på vissa modeller). Placera kokkärlet på den
önskade kokzonen, slå på spishällen och välj kokzonen.
Ställ in effektnivån och tryck på reglaget en gång för att
aktivera den dubbla zonen eller två gånger för att
aktivera den tredubbla zonen. Tryck på samma knapp för
att avaktivera funktionen. LED-lamporna ovanför
reglagen tänds endast när funktionen är aktiv för den
valda zonen.
Dubbel/
tredubbel
zon
Funktionen används för att ställa in maximal effekt för
zonen (för att exempelvis snabbt koka upp vatten).
Placera kokkärlet på den önskade kokzonen, slå på
spishällen, välj kokzonen och tryck på
uppkokningsreglagen. När du har använt funktionen i
10 minuter går apparaten automatiskt över till nivå 9.
Tryck på samma knapp för att avaktivera funktionen eller
sänk effektnivån med ”–”. Funktionen kan användas
tillsammans med funktionen för dubbel/tredubbel zon.
Funktionen används för att ställa in en effektnivå som
passar för att smälta produkter utan att påverka deras
arom (choklad, smör osv.). Placera kokkärlet på den
önskade kokzonen, slå på spishällen, välj kokzonen och
tryck på smältningsreglaget. Tryck på samma knapp för
att avaktivera funktionen eller tryck in ”–” och ”+” för att
stänga av zonen. Funktionen kan användas tillsammans
med funktionen för dubbel/tredubbel zon.
Displayen visar:
Uppkokning
Displayen visar:
Smältning
Spishällen har även en funktion för automatisk avstängning som stänger av kokzonen om effektnivån inte ändras under en viss tid beroende på effektinställningen.
Tidsgränsen för varje effektnivå anges i tabellen nedan.
EFFEKTNIVÅTABELL
Effektnivå
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Automatisk avstängning
30 sek.
10 timmar
5 timmar
5 timmar
4 timmar
3 timmar
2 timmar
2 timmar
2 timmar
1 timme
SV6
Energibesparing
För att uppnå optimala resultat ska du:
• Använda kokkärl med samma bottendiameter som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Täcka kokkärl med lock.
• Använda en tryckkokare för att spara energi och tid.
RENGÖRING
VARNING
-
Använd inte ångrengöring.
Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn (”H”) är släckt innan du rengör
produkten.
VIKTIGT: Använd inte slipande svampar eller stålull. Användning av slipande produkter kan med tiden förstöra glaset.
• Rengör spisen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort matrester och fläckar.
• Socker eller mat med hög sockerhalt skadar spishällen och ska torkas bort omedelbart.
• Salt, socker och sand kan repa glasytan.
• Använd en mjuk duk, hushållspapper eller rengöringsprodukter som passar för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).
FELSÖKNING
•
•
Läs och följ anvisningarna i avsnittet ”Beskrivning av kontrollpanelen”.
Se följande tabell:
FELBESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRD
Ingen strömförsörjning
Kontrollpanelen skadad
Kontrollera att strömförsörjningen fungerar
Kontakta en behörig tekniker för att
kontrollera anslutningen
Kontakta kundtjänst
Dämpa ljuset över kontrollpanelen, starta om
spishällen (koppla bort från elnätet och
anslut igen)
Kontakta kundtjänst
Värmeelementet värms inte upp men
displayen är på
Fel på spishällen
Kontakta kundtjänst
Spishällen stängs av efter 5 ljudsignaler
En eller flera knappar trycks in under mer än
5 sekunder
Spishällen stängs inte av
Fel på spishällen
Värmeelementet är inte på kontinuerligt
utan slås på och stängs av även om
effektnivån på displayen inte ändras.
Normal funktion
Ta bort föremål eller vätska från
kontrollpanelen
Koppla bort spishällen från elnätet och
kontakta kundtjänst
Värmeelementet slås på och stängs av för
strömreglering vid normal funktion. I vissa
fall kan värmeskyddet stänga av
värmeelementet för att undvika skador på
glaset. Exempel på sådana fall: när en hög
effektnivå används under lång tid; när
kokkärl som är mindre än värmeelementet
används; när kokkärlets undersida inte är
platt.
Spishällen startar inte
Elsladden felansluten
Fel på spishällen
Spishällen slås på men ”8” visas på varje
display
Spishällen går inte att använda
”Lo” visas på displayen
Starkt ljus över spishällen vid start
Kontrollpanellåset är aktiverat
VIKTIGT: För att undvika permanenta skador på spishällen:
- använd inte kokkärl med ojämnt botten;
- använd inte kokkärl av metall med emaljerat botten;
- placera inte varma kokkärl på kontrollpanelen.
SV7
Följ anvisningarna för upplåsning i avsnittet
”Kontrollpanellås”.
KUNDTJÄNST
Innan du kontaktar kundtjänst:
1. Försök att åtgärda felet på egen hand med hjälp av kapitlet ”Felsökning”.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste kundtjänst.
Lämna alltid följande uppgifter:
• en kort beskrivning av felet;
• produkttyp och modell;
• servicenumren (12-siffriga nummer som står angivna efter ordet SERVICE på typskylten som finns under apparaten eller i servicebroschyren);
• fullständig adress;
• telefonnummer.
Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs
på korrekt sätt). Reservdelar finns under 10 år.
SV8
Download PDF

advertising