Whirlpool WNF8 T2O X Instruction for Use

Whirlpool WNF8 T2O X Instruction for Use
WNF8 XXX X
Polski
Instrukcja obsługi
LODÓWKO - ZAMRAŻARKA
Spis treści
Instrukcja obsługi, 1
Serwis techniczny, 2
Opis urządzenia, 3
Opis urządzenia, 4
Montaż, 5
Uruchomienie i użytkowanie, 5
Konserwacja, 6
Zalecenia i środki ostrożności, 7
Rozwiązywanie problemów, 7
Drzwi z opcją zmiany kierunku otwierania,8
Serwis techniczny
przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy można samodzielnie usunąć usterkę (Patrz
Usterki i ich usuwanie).
• Jeśli pomimo wszystkich kontroli urządzenie nie działa i usterka
się utrzymuje, zwrócić się do najbliższego Serwisu technicznego
Należy podać:
• rodzaj usterki
• model urządzenia (Mod.)
• numer seryjny (S/N)
Tę informację można znaleźć na tabliczce znamionowej znajdującej
się z lewej strony, w dolnej części komory chłodziarki.
Należy się zwracać wyłącznie do upoważnionego Serwisu
Technicznego i domagać się zainstalowania wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
- model
2
- numer seryjny
Opis urządzenia
Panel kontrolny
1. WŁ./WYŁ.
Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory zamrażarki)
można włączyć poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku
przez 2 sekundy.
Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć ten
przycisk, by wyłączyć urządzenie. Sygnał dźwiękowy potwierdzi
„wyłączono komutację urządzenia”.
2. Kontrolka temperatury chłodziarki
Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
3. Ustawianie temperatury chłodziarki
Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury chłodziarki,
w sposób cykliczny; Potwierdza również temperaturę wybraną
na interfejsie.
4 Kontrolka SUPER (szybkie zamrażanie)
zapala się po naciśnięciu przycisku SUPER.
5 Przycisk SUPER (szybkie zamrażanie)
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności.
Po naciśnięciu zapala się kontrolka SUPER (patrz Uruchomienie
i użytkowanie).
1
2
3
4
5
3
Opis urządzenia
Widok ogólny
Instrukcje dotyczące użytkowania są takie same dla różnych modeli
lodówek, dlatego też rysunki mogą przedstawiać inne szczegóły niż w
zakupionym urządzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów
znajduje się na następnych stronach.
1 STOPKI poziomujące
2 Komora PRZECHOWYWANIA*
3 Komora zamrażania i przechowywania
4 Szuflada na OWOCE i WARZYWA*
5 KOMORA 3 W STREFIE 1*
6 PÓŁKA NA WINO*
7 PÓŁKI*
8LAMPA (patrz Konserwacja).
9 Wyjmowalny PÓŁKA DO PRZECHOWYWANIA Z ZAMKNIĘCIE
10Wyjmowalne wielofunkcyjne PÓŁKI*
11Półka NA BUTELKI
* Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych
modelach.
9
8
6
7
10
4
5
2
3
1
4
11
Montaż
Uruchomienie i użytkowanie
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, gdyż zawiera
ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego
i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
! Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, by można było z niej
było skorzystać w przyszłości. Instrukcję obsługi należy przekazać
kolejnym użytkownikom urządzenia.
Ustawianie i podłączanie
Ustawianie
1. Ustawić urządzenie w pomieszczeniu przewiewnym i nie
wilgotnym.
2. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Sprężarka i skraplacz
wytwarzają ciepło i wymagają dobrej wentylacji, aby możliwe
było ich prawidłowe działanie oraz oszczędne wykorzystanie
energii elektrycznej.
3. Pomiędzy górną częścią urządzenia a meblami umieszczonymi
powyżej należy zachować co najmniej 10 cm odstępu i
co najmniej 5 cm odstępu pomiędzy ściankami bocznymi
urządzenia a meblami/ściankami.
4. Umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła (bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, kuchenka elektryczna, itp.)
Włączanie urządzenia
! Przed uruchomieniem urządzenia postępować zgodnie
z instrukcjami dotyczącymi instalacji (Patrz Instalacja).
! Przed podłączeniem urządzenia, wyczyść komory i akcesoria
ciepłą wodą i sodą oczyszczoną.
! Wersje elektroniczne są wyposażone w wyłącznik ochrony
silnika, który włącza zasilanie sprężarki dopiero około 8 minut po
uruchomieniu. Ma to miejsce także po każdej przerwie w zasilaniu
elektrycznym, niezależnie od tego, czy zasilanie zostało wyłączone
celowo, czy przypadkowo (awaria sieci elektrycznej).
1. Podłączyć wtyczkę i sprawdzić, czy kontrolka TEMPERATURY
CHŁODZIARKI włącza się. Jeśli kontrolka jest wyłączona,
należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
2. Ustawić TEMPERATURĘ CHŁODZIARKI na przeciętnej
wartości. Po kilku godzinach będzie można włożyć żywność
do chłodziarki.
System chłodzenia
No Frost
50mm
Wypoziomowanie
1. Ustawić urządzenie na płaskim i twardym podłożu.
2. Jeśli podłoga nie jest idealnie pozioma, wypoziomować lodówkę
poprzez dokręcenie lub odkręcenie przednich nóżek.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Po transporcie ustawić urządzenie w pozycji pionowej i odczekać
przynajmniej 3 godziny przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy:
• urządzenie posiada odpowiednie uziemienie a gniazdko jest
zgodne z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy
urządzenia;
• napięcie zasilania musi zawierać się w wartościach podanych na
tabliczce znamionowej, znajdującej się u dołu, po lewej stronie
(na przykład 220-240V);
• gniazdko musi być kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku, zażądać od autoryzowanego technika
wymiany wtyczki (patrz Serwis)). Nie używać przedłużaczy lub
rozgałęźników.
! Po zamontowaniu należy ustawić urządzenie w taki sposób, aby
przewód zasilania i gniazdko elektryczne były łatwo dostępne.
! Kabel nie może być zgięty ani zgnieciony.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i może być
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).
! W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków,
producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego powietrza, aby
wilgoć została zebrana, co zapobiega tworzeniu się lodu i szronu.
System utrzymuje wilgotność w komorze na optymalnym poziomie,
dzięki czemu zostaje zachowana pierwotna jakość żywności,
produkty nie sklejają się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne.
Produkty i pojemniki ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki
chłodzącej i nie blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć
butelki i owinąć produkty żywnościowe.
Najlepszy sposób wykorzystania lodówki
• Wkładać do komory wyłącznie zimną lub letnią żywność
• Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej trwała
od surowej.
• Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach: zwiększy
to poziom wilgotności i spowoduje formowanie się skroplin.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną uniwersalność
i doskonałe warunki do przechowywania żywności.
-przechowywania mięsa, ryb i delikatnej żywności;
-szybkiego schładzania gorącego jedzenia z 70 °C do 3 °C oraz
innej świeżych potraw i resztek
-rozmrażania w niskiej temperaturze (co zapobiega namnażaniu
się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0 °C można
uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi około 4 °C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również temperaturę
komory CHŁODZENIA.
* Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych
modelach.
5
PL
PL
PÓŁKI:
Dzięki specjalnym prowadnicom, półki można wyjmować oraz
regulować ich wysokość, co pozwala na łatwe przechowywanie
pojemników oraz produktów żywnościowych o dużych wymiarach.
Wysokość można regulować bez konieczności całkowitego
wyjmowania półki (patrz rysunek).
! W przypadku przerwy w dopływie prądu lub awarii, nie otwierać
drzwi zamrażarki. Pozwoli to na utrzymanie temperatury wewnątrz
zamrażarki i zabezpieczenie żywności przez około 12-18 godzin.
! Aby uzyskać więcej miejsca w zamrażarce, można wyjąc
z prowadnic szuflady (i ruchome klapki, jeśli dotyczy) i umieścić
żywność bezpośrednio na półkach.
Konserwacja
2
1
Wyłączanie urządzenia
Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie musi być odłączone
od zasilania:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu wyłączenia urządzenia
2. wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
Czyszczenie urządzenia
Kontrolka TEMPERATURA* : w celu określenia najzimniejszej
strefy lodówki.
1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne słowo „OK”
(patrz rysunek).
2. Jeśli nie pojawi się napis „OK”, oznacza to, że temperatura jest
zbyt wysoka: ustawić TEMPERATURĘ CHŁODZIARKI na mniejszą
wartość (zimniej) i odczekać 10 godzin do ustabilizowania się
temperatury.
3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: Jeżeli jest to konieczne, należy
jeszcze raz przeprowadzić regulację. Jeśli włożone zostały
jednocześnie duże ilości artykułów spożywczych lub jeśli często
otwiera się drzwi lodówki, jest to normalne, że na kontrolce nie
pojawi się słowo „OK”. Odczekać co najmniej 10 godzin przed
ustawieniem temperatury CHŁODZIARKI na mniejszej wartości
(zimniej).
Najlepszy sposób użytkowania
zamrażarki
• Nie zamrażać ponownie artykułów spożywczych, które są
całkowicie lub w części rozmrożone. Takie artykuły należy
ugotować lub spożyć (przed upływem 24 godzin).
• Przeznaczona do zamrożenia świeża żywność nie powinna
być umieszczana w taki sposób, by stykała się z żywnością już
zamrożoną; należy ją umieścić w dolnej komorze ZAMRAŻANIA
i PRZECHOWYWANIA, gdzie proces zamrażania jest
najsprawniejszy.
• Aby w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób zamrozić świeżą
żywność, przed umieszczeniem żywności w zamrażarce należy
włączyć funkcję SUPER na 24 godziny. Po włożeniu żywności
do zamrażarki, konieczne jest ponowne uruchomienie funkcji
SUPER, która wyłączy się automatycznie po upływie 24 godzin;
• Nie wkładać do zamrażarki szklanych butelek z płynami
zamkniętych hermetycznie lub korkiem ponieważ mogą pęknąć.
• Maksymalna ilość artykułów spożywczych, jakie mogą
być zamrożone w danym dniu wskazana jest na tabliczce
znamionowej, zawierającej dane techniczne. Znajduje się ona w
komorze lodówki u dołu po lewej stronie (na przykład: 2Kg/24h).
! Aby nie blokować obiegu powietrza w zamrażarce, nie zasłaniać
otworów wentylacyjnych pojemnikami ani produktami
spożywczymi.
! Nie otwierać drzwi podczas fazy zamrażania.
6
• Części zewnętrzne, części wewnętrzne oraz gumowe uszczelki
myć gąbką zmoczoną letnią wodą i sodą oczyszczaną lub
neutralnym mydłem. Nie używać rozpuszczalników, środków
żrących, wybielaczy ani amoniaku.
• Części wyjmowalne można myć w ciepłej wodzie z mydłem
lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie wypłukać i dokładnie
wysuszyć.
• Tył urządzenia pokrywa się kurzem, który można delikatnie
usunąć za pomocą odkurzacza, ustawionego na średnią moc.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je
odłączyć od zasilania i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Jak unikać pojawiania się pleśni
i nieprzyjemnych zapachów
• Urządzenie zostało zbudowane z higienicznych surowców, które
nie generują zapachów. Aby utrzymać tę właściwość, żywność
musi być zawsze zakryta i dobrze zamknięta.
• W przypadku gdy urządzenie zostanie wyłączone na dłuższy
czas, należy je umyć, a drzwi pozostawić otwarte.
Wymiana oświetlenia LED*
Diody LED, dzięki silnemu, rozproszonemu światłu, zapewniają
doskonałe oświetlenie przechowywanej żywności. W przypadku
konieczności wymiany oświetlenia LED, należy skontaktować się
z serwisem technicznym.
Wymiana żarówki *
Aby wymienić żarówkę w komorze lodówki, należy najpierw
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej. Zdjąć osłonę, aby uzyskać dostęp do żarówki,
jak pokazano na rysunku. Wymienić na taką samą żarówkę o mocy
wskazanej na osłonie.
3
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie
z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Poniższe
ostrzeżenia podaje się ze względów bezpieczeństwa i należy się
z nimi dokładnie zapoznać.
To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z następującymi
przepisami EWG:
-73/23/CEE z dn. 19/02/73 (Niskie Napięcie) wraz z kolejnymi
zmianami;
-89/336/CEE z 03/05/89 (Zgodność Elektromagnetycznej) wraz
z kolejnymi zmianami;
-2002/96/CE.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie do
zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.
• Urządzenie służy do przechowywania i zamrażania żywności,
może być obsługiwane jedynie przez osoby dorosłe i według
instrukcji podanych w niniejszej instrukcji.
• Urządzenia nie należy instalować na zewnątrz budynku, nawet
jeśli jest to miejsce w jakimś stopniu zadaszone. Wystawianie
urządzenia na działanie deszczu oraz burzy jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykać urządzenia, stojąc przy nim boso lub mając ręce
czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie dotykać wewnętrznych części chłodzących: może to
skutkować otarciami skóry lub śladami po odmrożeniach.
• Przy odłączaniu urządzenia od zasilania i wyjmowaniu wtyczki
z gniazdka należy ją przytrzymywać i nie ciągnąć za kabel.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy
zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. -Do
wyeliminowania kontaktu z prądem elektrycznym nie wystarczy
wyłączyć urządzenia (za pomocą przycisku ON/OFF).
• W przypadku wystąpienia usterki, w żadnym wypadku nie
należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy
wykonywane przez niedoświadczoną osobę mogą być
przyczyną obrażeń lub dalszego nieprawidłowego działania
lodówko-zamrażarki.
• W komorach lodówki/zamrażarki, przeznaczonych do
przechowywania zamrożonej żywności nie należy używać ostrych
lub ostro zakończonych narzędzi ani urządzeń elektrycznych,
poza tymi, które są dopuszczone przez producenta.
• Nie wkładać do ust kostek lodu wyjętych prosto z zamrażarki.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania
z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem
i nie bawić się urządzeniem.
• Elementy opakowania urządzenia nie nadają się do zabawy dla
dzieci! Istnieje ryzyko zadławienia lub uduszenia.
Usuwanie odpadów
• Utylizacja materiałów opakowania wymaga zastosowania się do
lokalnych przepisów w zakresie ochrony środowiska i recyklingu.
• Europejska Dyrektywa 2012/19/EC dotycząca Zużytych
Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) nakłada
zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku
jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte
urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane
w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego
przetwarzania pewnych komponentów i materiałów. Pozwala
to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie
wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku
specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania
informacji dotyczących postępowania ze zużytymi urządzeniami
gospodarstwa domowego.
Troska o środowisko i jego ochrona
• Zainstalować urządzenie w przewiewnym pomieszczeniu.
Zabezpieczyć przed bezpośrednim wpływem promieni
słonecznych oraz umieścić z dala od źródeł ciepła.
• Podczas wkładania lub wyjmowania produktów unikać częstego
otwierania drzwi i otwierania na zbyt długi czas, aby oszczędzać
energię.
• Nie wkładać do urządzenia zbyt dużej ilości żywności: dla
zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania musi
być umożliwiony swobodny obieg zimnego powietrza. Jeśli
cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemożliwiona, sprężarka
będzie pracować w ciągłym rytmie.
• Nie wkładać do lodówki ciepłej żywności. Spowoduje
to podniesie się temperatury wewnętrznej, wymuszając
intensywniejszą pracę sprężarki oraz zużycie energii elektrycznej.
• W przypadku pojawienia się lodu, odszronić urządzenie (patrz
Konserwacja). Duża warstwa lodu utrudnia wniknięcie zimna
do produktów spożywczych i zwiększa zużycie energii.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku gdy urządzenie nie działa, przed kontaktem z
Serwisem Technicznym (patrz Serwis) należy sprawdzić, czy
problem można rozwiązać samodzielnie, kierując się poniższymi
wskazówkami.
Interfejs jest wyłączony.
• Wtyczka nie została wsunięta do gniazdka elektrycznego lub
niedostatecznie mocno, aby zapewnić styk, lub występuje brak
zasilania w mieszkaniu.
Silnik włącza się.
• Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik ochrony silnika (patrz
Uruchomienie i użytkowanie).
a) Rozlega się alarm.
a) Drzwi chłodziarki były otwarte przez dłużej niż dwie minuty
(dzwonek wyłączy się po zamknięciu drzwi) lub nie została
prawidłowo wykonana procedura wyłączania (patrz Konserwacja).
Lodówka i zamrażarka słabo chłodzą.
• Drzwi nie domykają się lub uszczelki są uszkodzone.
• Drzwi za często są otwierane.
• TEMPERATURA CHŁODZIARKI jest nieprawidłowa (patrz Opis).
• Lodówka lub zamrażarka są przepełnione.
Produkty spożywcze w lodówce zaczynają się zamrażać.
• TEMPERATURA CHŁODZIARKI jest nieprawidłowa (patrz Opis).
• Żywność styka się z tylną ścianą zamrażarki.
Silnik pracuje bez przerwy.
• Przycisk SUPER został wciśnięty: pali się żółta kontrolka SUPER
(patrz Opis).
• Drzwi nie są domknięte lub są ciągle otwierane.
• Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia.
Urządzenie pracuje bardzo głośno.
• Urządzenie nie zostało zainstalowane na równej powierzchni
(patrz Instalacja).
• Urządzenie zostało zainstalowane pomiędzy meblami, które
drgają i wytwarzają hałas.
• Czynnik chłodniczy w instalacji wytwarza niewielki hałas, nawet
kiedy sprężarka nie pracuje. Nie jest to usterka, lecz normalne
zjawisko.
Tylna ściana chłodziarki pokryta jest szronem lub kroplami
wody
• Oznacza to, że urządzenie działa normalnie.
* Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych
modelach.
7
PL
19515749001
07/2017
PL
Drzwi z opcją zmiany kierunku
otwierania
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek – jeśli konieczna jest zmiana
kierunku otwierania drzwiczek, prosimy o kontakt z serwisem
technicznym.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement