Whirlpool FT M10 71Y EU Setup and user guide

Whirlpool FT M10 71Y EU Setup and user guide
Ръководство за бърз старт
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
2
За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте
Вашия уред на
www.whirlpool.eu/register
BG
h
3
7
4
5
6
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за
безопасност.
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1 Бутон Включ./Изключ. (Нулиране, ако се
9
натисне и задържи)
2 Бутон за избор програми
3 Старт/Пауза
Клавиши Опции*
4 Степен Изсуш.
5 Време За Сушене
6 Отложен Старт
7 Кратка
8 Fresh Care+ (Заключване ако се натисне и
задържи)
9 Край На Програмата
1
180’
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
8
3“
3
h
2
4
5
6
7
*Забележка: някои модели може да имат разширена формулировка вместо икони
ИНДИКАТОРИ
Степен Изсуш.:
за гладене За закачалка - За гардероб Екстра сухо
Фази на цикъла:
Сушене - Охлаждане - Край на прог
Изпразнете резервоара за вода - Почистете филтъра на вратичката:
основен,
вторичен
Самопочистване
DEMO
Вижте раздела за отстраняване на неизправности:
Повреда: Обадете се на Обслужващия сервиз.
Режим ДЕМО.
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
Уверете се, че водният резервоар е поставен правилно.
Уверете се, че маркучът за източване от задната страна на
сушилнята е закрепен правилно към водния резервоар на
сушилнята (вж. изображението) или към домашната Ви
система канализационни отпадъци. Сушилнята трябва да се
монтира в помещение с температура между 20 и 23°C за
оптимална работа. Но уредът ще работи и ако в
помещението е между 14 и 30°C.
Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва да
я оставите в изправено положение поне 6 часа.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРОГРАМИ
Еко Памук
Макс. Тегло* Време 197'
Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на
нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по
отношение на потребление на енергия за сушене на памучно
пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази
програма.
Микс
kg 4 Време 184'
Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и
синтетични тъкани.
Спално Бельо
Макс. Тегло* Време 240'
За сушене на спално бельо от памук.
Ризиkg 3 Време 137'
Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от
памук и синтетика.
Спортни
kg 4 Време 75'
За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.
Олекотени Завивки
Време 179'
За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.
Дънки
kg 3 Време 135'
За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи,
като панталони и якета.
Лесно Гладене
Тази програма отпуска влакната на дрехите, което улеснява
гладенето и сгъването; не използвайте с дрехи, които са все още
мокри. Подходящ за малки товари от памук или смесен памук.
Освежаване
Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и
облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са
още мокри. Може да се използва при всякакъв размер на товара,
но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20
минути.
Мерките, описани тук, ще ви позволят да поддържате
уреда в ОТЛИЧНО състояние. Не забравяйте да
изпразвате рез. вода след всеки цикъл на сушене. Не
забравяйте да почистите филтрите след всеки цикъл на
сушене. (Вижте раздела Грижи и поддръжка)
1.Отворете вратата и вкарайте прането; спазвайте указанията на
етикетите на дрехите и максималното зареждане, посочени в
секцията програми. Джобовете трябва да бъдат изпразнени.
Уверете се, че прането не е защипано между вратата и/или
филтъра на вратите.
2.Затворете вратата.
3.Натиснете бутона Включ./Изключ.
4.Изберете програмата според вида на прането.
5.Изберете опциите, ако е необходимо.
6.За да стартирате цикъла, натиснете бутона Старт/Пауза.
7.Краят на цикъла на сушене се обозначава с акустичен сигнал.
Индикаторът в контролния панел сигнализира края на цикъла.
Махнете незабавно прането, което помага да се избегне
образуването на гънки.
8.Изключете уреда, като натиснете бутона Включ./Изключ,
отворете вратата и извадете прането. Ако машината не е
изключена ръчно, около четвърт час след края на цикъла,
*МАКС. ТЕГЛО 7 Kg (Сух товар)
уредът се изключва автоматично, за да спести енергия.
Ако последната стъпка
не се
някои за
машини
Можете
данаправи
свалите веднага,
инструкциите
безопасност, ръководството за потребителя и листовката
xxxx
и/или някои програми/опции
са снабдени
съсна
система
с енергийните
показатели
уреда,против
като:
ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ
•
Посетите
нашия
уебсайт
docs.whirlpool.eu
намачкване. За няколко часа, след края на сушенето, барабанът
Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите
Използвате
QRсекода
се върти на равни••интервали,
за да
избегне
първи път. Следните
символи
са най-често срещани:
Освен това
можете
да се образуването
свържете с отдела за за
следпродажбено
обслужване
(вижте
на гънки. В случай на прекъсване
захранването,
телефонния на
номер
в книжкатанатиснете
за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено
Подходящо
за сушилня.
бутона Старт/Пауза, заобслужване
да рестартирате
цикъла.
на клиенти
съобщавайте кодовете, посочени
на заводската
табелка на Вашия уред.
xxxxxxxxxxxx
ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛ
Да не се суши в сушилня.
По време на работа вратичката може да се отвори. След като
затворите вратичката, отново натиснете бутона Старт/Пауза,
за да стартирате отново сушилнята.
Да се суши при ниска степен на нагряване.
Да се суши при висока степен на нагряване.
Продължителността на тези програми зависи от количеството,
от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в
пералната машина, и от други допълнително избрани опции.
В моделите с дисплей, на контролния панел се показва
продължителността на циклите. Оставащото време е
постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла
на сушене, за да се покаже възможно най-добрата оценка.
Бързо 30'
kg 0,5 Време 30'
За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи
обороти в пералнята.
Цветно
Макс. Тегло* Време 217'
Програма, деликатно сушене, подходяща за цветни дрехи.
Коприна
kg 0,5 Време 66'
Деликатно сушене на копринени тъкани.
Вълна kg 1 Време 84'
За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите
да се обръщат преди сушене. Оставяйте по-дебелите ръбове,
които са все още влажни, да изсъхнат естествено.
Деликатни
kg 2 Време 60'
За сушене на деликатни изделия, които трябва да се
обработват внимателно.
Синтетични
kg 4 Време 75'
За сушене на пране от изкуствени влакна.
ОПЦИИ
След като изберете програмата, можете да зададете
различните опции, ако е необходимо.
Степен Изсуш.
натиснете няколкократно съответния бутон, за да
получите различна степен на остатъчната влажност на
прането. Индикатор показва степента, която избирате.
За гладене: много деликатно сушене. Полезно, за да се
улесни гладенето на дрехи веднага след края на цикъла.
За закачалка: ниво, предназначено за деликатни дрехи;
готови за закачане.
За гардероб: прането е готово за сгъване и прибиране в
гардероба.
Екстра сухо: използва се за дрехи, готови за обличане след
края на цикъла.
Време За Сушене
Тази опция Ви позволява да изберете продължителността
на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да
настроите желаното време за сушене. След като достигнете
избраното време, едно повторно натискане на бутона
потвърждава опцията. Индикатор на контролния панел
показва избраното време.
Отложен Старт
h
Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото
на програмата. Няколкократно натиснете съответния бутон,
за да получите желаното закъснение. След достигане на
максималното време за избор, натискането на бутона отново,
задава опцията. Индикатор на контролния панел показва
времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/
пауза: машината сигнализира за оставащото време до
стартиране на цикъла.
Ако вратата се отвори след затваряне, бутонът за старт/пауза
трябва да бъде натиснат отново.
Кратка
Позволява по-бързо сушене.
БУТОНИ ЗА ОПЦИИТЕ
Тези бутони се използват за персонализиране на избраната
програма според вашите нужди.
Не всички опции са налични за всички програми. Някои
опции са несъвместими с другите, зададени по-рано.
Несъвместимостта се подчертава от акустичен сигнал и / или
мигащи индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за
избраната опция ще остане запален. Някои опции може да
останат в паметта на програмата, ако са били избрани при
предишното сушене.
Fresh Care+
Ако прането е оставено в барабана след края на
цикъла, то е подложено на бактериален свръхрастеж. Тази
опция позволява да се намали това разпространение чрез
контролиране на температурата и въртене на барабана.
Тази опция има максимална продължителност от 6 часа след
края на зададената програма. Тази опция, ако е избрана при
предишното сушене, остава в паметта.
Ако тази опция се използва в комбинация със забавен старт,
опцията без гънки ще (чрез периодично въртене на барабана)
бъде добавена и към фазата забавен старт.
Заключване
Тази опция прави всички командни механизми на машината
недостъпни, с изключение на бутона за включване/
изключване.
При включена машина:
•за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато
съответният индикатор светне.
•за да деактивирате опцията, задръжте бутона докато
съответният индикатор изгасне.
Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в
паметта.
Край На Програмата
Тази опция активира един удължен звуков сигнал в края
на програмата. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате
нормалния звук за края на програмата. Тази опция, ако е
избрана при предишното сушене, остава в паметта.
Ръководство за бърз старт
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА HOTPOINT ARISTON.
ГРИЖИ
Иполучавате
ПОДДРЪЖКА
За да
по-пълно съдействие, регистрирайте
BG
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за
Вашия уред
на
Изключете
сушилнята
от захранването по време на
безопасност.
www.hotpoint.eu/register
почистване
и поддръжка.
Изпразване на резервоара за събиране на вода след
всеки цикъл (виж фигура А).
Извадете резервоара за събиране на вода от сушилнята и го
изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете
отново правилно. Не използвайте сушилнята, преди да
поставите отново контейнера на място.
Почистване на основния филтър на вратата, след всеки
цикъл (виж фигура B).
След всеки цикъл отстранете основния филтър на вратата и го
почистете, отстранявайки остатъците от мъх от повърхността на
филтъра, като го измиете под течаща вода или с прахосмукачка.
Почистване на вторичния филтър на вратичката, когато
съответният индикатор светне (вижте фигура C).
Отстранете вторичния филтър на вратичката и почистете
всичките му части, като го измиете под течаща вода или с
прахосмукачка.
Не използвайте сушилнята, преди първо да поставите
всички филтри на място.
Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната
функция е да събират мъха, който се образува по време
на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният
поток вътре в сушилнята ще бъде сериозно нарушен:
времето за изсушаване се удължава, консумира се
повече енергия и може да настъпи повреда в сушилнята.
Ако тези операции не се извършват правилно,
сушилнята може да не стартира.
Самопочистване
Поддръжката на долния филтър на този модел е автоматична.
Сушилнята извършва почистване, когато сензорите показват,
че е необходимо. В този случай машината продължава да
работи, дори ако цикълът на сушене е приключил. Индикатор
на контролния панел ще сигнализира за поддръжка. Не
изключвайте машината по време на тази фаза.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ
Никога не повдигайте сушилнята от работната й повърхност.
1. Извадете щепсела на сушилнята от контакта.
2. Проверете дали вратичката и резервоарът са добре
затворени.
3. Ако маркучът за източване е свързан с канализационната
система, закрепете го от задната страна на сушилнята отново
(вж. Ръководството за монтаж).
Разход на електроенергия
Начин: изключена (Po) - Watt
0.50
Начин: оставена включена (Pl) - Watt
1.00
Програми
Kg
kWh
Минути
Еко Памук*
7
2.27
197
Еко Памук
3.5
1.25
116
Синтетични
4
1.02
101
* Референтна програма за енергийния етикет, в който се
уточнява, че тя е подходяща за сушене на нормално влажно
памучно пране и че това е най-ефективната програма за
сушедне на нормално влажно памучно пране по отношение на
консумацията на енергия. (Стандартна позиция/начална).
Система за Термопомпа
Термопомпата съдържа парникови газове, съдържащи
се в херметично затворен възел. Тази запечатана система
съдържа 0.15 kg газ R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Резервоар за вода
2. Отвор за въздух
3. Филтър на вратичката
A
B основен
C вторичен
B
C
1
Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката
с енергийните показатели на уреда, като:
•
Посетите нашия уебсайт docs.hotpoint.eu
•
Използвате QR кода
•
Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте
телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено
обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.
3
2
xxxx
xxxxxxxxxxxx
BG
Ръководство за бърз старт
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За да получавате по-пълно
съдействие, регистрирайте
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за
Вашия
уред на
безопасност.
В случай
на неизправност,
преди да се свържете със Сервиза,
проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са
www.whirlpool.eu/register
незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути
Аномалия
Сушилнята не
се включва.
Вероятна причина
Щепселът не е поставен в контакта на
захранването.
Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте
електрически устройства за свързване към контакта, като
разклонители или удължители.
Прекъсване на електрическата енергия.
Изчакайте включването на електрическата енергия.
Вратата е отворена
Затворете вратата
При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното
закъснение или изключете машината, за да я нулирате.
Консултирайте се с раздел Опции.
Бутонът Старт/Пауза не е натиснат, за да
стартирате програмата
При уреди, оборудвани с функцията за
заключване на клавишите, е включена тази
опция.
Не е извършена адекватна поддръжка.
Програмата, времето и/или степента на
сушене, които са зададени, не са подходящи
Времето за
за вида или количеството, поставено в
сушене е много сушилнята.
дълго
Дрехите са прекалено мокри.
Сушилнята може да е претоварена
Програмата не Възможно е да е имало прекъсване на
е свършила.
захранването.
Индикаторите светят или мигат
Резервоар за
вода
Филтър на
вратичката
и/или долен
филтър*
Долен
филтър*
Вкарайте щепсела в контакта на захранването.
Контактът е повреден.
Зададен е късен старт на цикъла
Сушилнята не
стартира.
Решение
Натиснете бутона Старт/Пауза
Консултирайте се с раздел Опции, ако има заключване на
клавишите, изключете тази опция. Изключването на уреда не е
достатъчно, за да премахнете тази опция
Консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка и изпълнете
описаните операции.
Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите
програмата и най-подходящите опции за вида натоварване
Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на
центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече
вода.
Консултирайте се с раздел програми, за да проверите
максималното натоварване за всяка програма.
В случай на прекъсване на захранването, натиснете бутона Старт/
Пауза, за да рестартирате цикъла.
Резервоарът за вода е пълен
Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Грижи
и поддръжка.
Аномалия във въздушния поток, необходим
за работата на машината
Почистете филтъра на вратичката, долния филтър и проверете
дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се
извършват правилно, сушилнята може да се повреди.
Почистете долния филтър Консултирайте се с раздел Грижи и
поддръжка.
Премахнете режима DEMO. Следните действия трябва да се
РЕЖИМ DEMO
извършват последователно без паузи. Включете и изключете
Сушилнята е в режим DEMO. Индикаторът
Цикълът
машината. Натиснете бутона Старт/Пауза, докато чуете звуков
DEMO свети.
трае няколко
сигнал.
минути.
Отново включете машината. Индикаторът "DEMO" мига и после
изгасва.
Наличието на символa Изключете
гаечен ключ
показва аномалия.
Извършете
описанитеОтворете
операции.
сушилнята
и я изключете
от захранването.
Изключете сушилнята иведнага
я изключете
отизахранването.
Отворете
вратичката
вратата
извадете прането,
за даведнага
може топлината
да и
се
извадете прането, за даразсее.
може топлината
се разсее.
Изчакайте
около
час. Включете
Изчакайтеда
около
15 минути.
Свържете
отново
сушилнята
отново
сушилнята
към
захранването,
заредете
прането
и
рестартирайте
цикъла
на
Наличието на
към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на
сушене.
открили някаква
символa гаечен Сензорите на машината са
сушене.
аномалия.
ключ показва
Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия
180’
аномалия.
сервиз и съобщете буквите и цифрите, които мигат на
Долният филтър трябва да се почисти
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
дисплея.
Например,
F3 eсеE2
Ако проблемът продължава,
свържете
с Обслужващия сервиз и съобщете номерата и
позицията на мигащите светодиоди, като започнете от долната част на лявата колона.
Например:
Първа колона вляво, светодиоди №. 1 и 3 са включени.
Централна колона, светодиод №. 1 включен
*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудван с долен филтър, консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка.
Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката
с енергийните показатели на уреда, като:
•
Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
•
Използвате QR кода
•
Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте
телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено
обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.
W11285541
10/2018
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement