Indesit DSIC 3T117 Z Setup and user guide | Manualzz
SV
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
INDESIT. För att få mer omfattande kundservice, registrera din apparat på: www.indesit.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår
webbsida docs.indesit.eu och följa instruktionerna
på baksidan av detta häfte.
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Överkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Underkorg
Mellanrum
Bestickkorg
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsbehållare
Typskylt
Kontrollpanel
13
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
67 8
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programknapp
Kontrollampa för saltnivå
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Programnummer och lampa för fördröjning
9
10
11
6.
7.
8.
9.
10.
12
13
Kontrollampa för tablett (Tab)
Display
Knapp för Push & Go
Knapp för fördröjd start
Knapp för Start/Paus med kontrollampa/ Tablett (Tab)
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på
maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se PRODUKTBESKRIVNING) och den ska fyllas när kontrollampan för SALTNIVÅ
på kontrollpanelen är tänd.
1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det
är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra
proceduren före diskcykeln startar.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt
att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala
vattenleverantör.
Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Håll knappen P intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett pipljud.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
• Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå (se VATTENHÅRDHETSTABELL).
Vattenhårdhetstabell
Nivå
°dH
°fH
Grader, tyska
Grader, franska
1
Mjukt
0-6
0 - 10
2
Normal
7 - 11
11 - 20
3
Normalt
12 - 17
21 - 30
4
Hårt
17 - 34
31 - 60
5
Mycket hårt
35 - 50
61 - 90
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.
Efter att saltet hällts i maskinen släcks kontrollampan för SALTNIVÅ.
Om saltbehållaren inte är fylld kan resultatet bli att vattenavhärdaren och värmeelementet skadas.
2
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ
tänds
på kontrollpanelen.
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml)
på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska
man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den
använda sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen P tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på NOLL (ECO), tillförs inget sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut.
Högst fyra olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell.
Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna
ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer
(1-2).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett
högt nummer (3-4) .
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Använd öppningsdonet A för att öppna diskmedelsbehållaren.
Häll diskmedlet i behållaren B, som ska vara torr. Häll fördiskens
diskmedel direkt i maskinbotten.
1. Se den ovanstående informationen
när det gäller rätt mängd vid dosering av diskmedel. I diskmedelsfacket B finns det markeringar som
B
underlättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från beA
hållarens kanter och stäng locket
med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock
genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på
programmet.
Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man alltid
uppnår bästa disk- och torkresultat.
SV
Torkningsfas
PROGRAMTABELL
Program
1 Eko
Intensiv,
Auto
65°
3
Normal,
Auto
55°
B
4:00
9,0
0,83
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
-
1:40
12,0
1,30
-
1:30
12,0
1,20
-
0:10
4,5
0,01
1:20
10,0
1,10
-
4 Ömtåligt
45°
5 Snabb 30’
50°
6 Babyvård
70°
7 Extra
65°
-
-
-
9 Push&Go
Botten
DiskprogramVattenEnergimets
förbrukning
förbrukning
varaktighet
(liter/program) (kWh/program)
(h:min)**)
50°
2
8 Blötläggning
Tillgängliga
tillval *)
Diskmedelsfack
-
50°
-
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: [email protected]
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på
många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare
valda alternativ och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 5 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för val av diskprogram.
1 EKO
Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga
om vatten- och energiförbrukning.
2 INTENSIV, AUTO
Automatiskt program för väldigt smutsiga tallrikar och grytor (ska inte
användas för ömtålig disk).
3 NORMAL, AUTO
Automatiskt program för normalt smutsiga grytor och tallrikar.
4 ÖMTÅLIGT
Program för ömtåliga disk som är känslig för höga temperaturer, t.ex.
glas och koppar.
5 SNABB 30’
Program för lätt smutsad disk utan torkade matrester.
6 BABYVÅRD
(till exempel nappar och nappflaskor) tillsammans med normalt eller
hårt smutsig disk.
7 EXTRA
Program för att diska mycket stora föremål i den undre korgen.
8 BLÖTLÄGGNING
Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid senare tillfälle. Inget
diskmedel ska användas med detta program.
9 PUSH&GO
Disk- och torkprogram som rengör disken på kort tid utan förberedelser.
Anmärkningar:
Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.
För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda
diskmaskinen när den är full.
Detta program är kombinerat med den särskilda babykorgen för att
få bästa möjliga rengöringsresultat och sterilisering av babytillbehör
3
TILLVAL OCH FUNKTIONER
TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).
Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger
och ett pipljud avges. Tillvalet aktiveras inte.
PUSH & GO
Med Push & Go-knappen aktiverar du Push&Go-programmet,
tvätt och torkning med bästa resultat på kort tid. Knappen syns
tydligt på panelen. Du behöver inte välja lämpligt program –
Push & Go-programmet gör det åt dig!
FÖRDRÖJNING
Programmets start kan fördröjas i en tid från :1 till 12 timmar.
1.Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande ”h”-symbol
visas på displayen. varje gång du trycker på knappen ökar
tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda
programmet.
2.Välj program, tryck på knappen START/PAUS och stäng luckan inom 4 sekunder. Timern börjar nedräkningen.
3.När tiden har gått släcks kontrollampan ”h” och diskprogrammet startar.
För att justera fördröjningstiden och välja en kortare tidsperiod,
tryck på knappen FÖRDRÖJNING. För att radera den, tryck på
knappen upprepade gånger tills kontrollampan för vald fördröjd
start ”h” släcks.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett program redan har startat.
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets
prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen START/PAUS (motsvarande symbol tänds)
om du använder kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt
och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form
ska detta tillval stängas av.
4
EXTRA
Med programmet EXTRA kan du tvätta stora föremål
intensivt upp till en höjd på högst 53 cm: Ugnsformar,
ugnsgaller, ugnsplåtar, galler för gasspisar, stora kastruller,
uppläggningsfat och pizzafat, spisfläktsfilter av rostfritt stål.
För att ställa in stora föremål måste du ta bort den övre
korgen.
Öppna de två spärrarna till höger
och vänster och dra ut korgen.
Med den övre korgen isatt, ska
spärrarna alltid vara stängda.
Placera disken enligt figuren så att
den nås av spolarmarnas strålar.
Använd inte diskmaskinen med borttagen övre korg med
andra program än programmet EXTRA.
När du kör programmet Extra, lägg diskmedlet direkt i
diskutrymmet och inte i diskmedelsfacket.
SV
STÄLLA IN DISKEN
ÖVERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas,
koppar, tefat, låga salladsskålar.
(exempel på fyllning av överkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge
för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara
koppställen och skapa större utrymme uppåt
och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en Justeringsmekanism för överkorgen (se bild). Lyft korgen utan
att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens
sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck
på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
De fällbara koppställen på sidorna kan placeras
på tre olika nivåer för att optimera diskens
placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de fällbara koppställen genom att man för in glasens fot i de
motsvarande springorna.
För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara koppställen ytterligare. För att ändra lutningen, dra upp det fällbara koppstället, låt det
glida något och placera det enligt önskemål.
UNDERKORG
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras
bäst på sidorna för att undvika kontakt
med spolarmen.
(exempel på fyllning av underkorgen)
Underkorgen har en Utrymmeszon A (i utvalda modeller med olika
siffror och positioner), ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida
som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge
så att de tar mindre plats.
För att använda den, ta tag i det färgade handtaget och dra den
uppåt B samtidigt som du vrider den framåt. Stöden kan skjutas åt
höger och vänster för att passa till storleken på diskgodset..
A
B
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för
att lättare ställa in grytor och salladsskålar.
BESTICKKORG
Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.
Den får endast placeras längs fram i underkorgen.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i de
fällbara hållarna i överkorgen.
5
DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och
att kranen är öppen.
2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Öppna dörren och tryck på knappen PÅ/AV.
3. STÄLL IN DISKGODSET (se STÄLLA IN DISKEN).
4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
(se PROGRAMTABELL).
5. VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods och
hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på
knappen P.
Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
6. START
Starta diskprogrammet med knappen START/PAUS (lampan lyser) och stäng luckan inom fyra sekunder. När programmet startas
hörs ett pip. Ett larm ljuder om luckan inte stängs inom fyra sekunder. Om larmet ljuder öppnar du luckan, trycker på knappen
START/PAUS och stänger sedan luckan igen inom fyra sekunder.
7. PROGRAMSLUT
Diskprogrammets slut anges av ett pipljud och av att diskprogrammets nummer blinkar på displayen. Öppna luckan och slå av
maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under
en längre tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har
sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan
mängden diskmedel minskas i proportion.
ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om du har valt fel program kan du ändra det, under förutsättning att
det precis har börjat. Öppna luckan och håll knappen PÅ/AV intryckt
tills maskinen slås av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillvalsfunktioner. Starta programmet genom att trycka på knappen START/PAUS och stänga luckan.
STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK
Öppna luckan utan att stänga av maskinen (START/PAUS-lampan börjar
blinka) (varning för varm ånga!) och ställ in disken i maskinen. Tryck på
knappen START/PAUS och stäng luckan inom fyra sekunder för att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts.
OAVSIKTLIGA AVBROTT
Om luckan öppnas under diskprogrammet eller om strömmen bryts så stoppas programmet. För att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts
ska du trycka på knappen START/PAUS och stänga luckan.
För mer information om funktionerna kan du beställa häftet
Användning och Skötsel eller ladda ned den på webben genom att följa
instruktionerna på sista sidan.
RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och
glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset före under
rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter.
Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa
delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte
spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen
eftersom den spolas med vatten med större kraft, vilket ger bättre
diskresultat.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen
ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden.
Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din
apparat.
6
OLÄMPLIGT DISKGODS
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras
och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål)
kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskprogram.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av
tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som passar för porslin
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som diskprogrammet avslutats.
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att
avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sedan låter vattnet återcirkulera. För bästa diskresultat ska de
hållas rena.
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den
övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd
uppåt.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.
Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid
behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret C (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG
BORT diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4).
12
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.
A
B
A
34
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
C
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid,
låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från
föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och diskmaskinen skadas.
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på
rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.
7
FELSÖKNING
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Diskmaskinen
startar inte eller
svarar inte på
knapptryck.
Maskinen har inte anslutits till elnätet på
rätt sätt.
För in kontakten i uttaget.
Strömavbrott.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Den svarar inte på knapptryck.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på den efter
cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i
diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN) . Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör
ett nytt program utan diskmedel.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Diskprogrammet är för milt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning
i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN) .
Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
Diskmaskinen
töms inte.
Diskmaskinen
bullrar för mycket.
Disken blir inte
ren.
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
För mer information, underhållsåtgärder och felsökning, se handboken
Användning och Skötsel.
Du kan skaffa en kopia av handboken Användning och skötsel genom:
• Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
• Nedladdning från webbsidan: docs.indesit.eu
• Användning av QR-koden:
KONTAKTA KUNDTJÄNST
När du kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder som visas på typskylten som
sitter till vänster eller höger på insidan av
diskmaskinens lucka. Telefonnummer finns i
garantihäftet eller på webbsidan:
www.indesit.eu
IEC 436
:
TEKNISKT DATABLAD
Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas ned
från webbsidan: docs.indesit.eu
400011249878B
05/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement