Whirlpool AKZ 675/IX Instruction for Use

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Whirlpool AKZ 675/IX Instruction for Use | Manualzz
AKZ 675
SADRÆAJ
VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI
3
ZBRINJAVANJE KUΔANSKIH URE–AJA
4
UGRADNJA
4
»UVANJE OKOLIŠA
4
U SLU»AJU PROBLEMA
5
SERVIS
5
»IŠΔENJE
6
ODRŽAVANJE
6
UPUTE ZA UPORABU PEΔNICE
8
POPIS FUNKCIJA
10
POSTAVKE
14
TABLICA S OPISOM FUNKCIJA
15
2
UPUTE ZA UGRADNJU
WHIRLPOOL PEΔNICA
SLIKA 2
SLIKA 1
SLIKA 3
3
Važne napomene o sigurnosti
VAŠA I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU
Ove upute sadræe sigurnosna upozorenja, a neka su naznaËena i na samom ureaju. Paæljivo ih
proËitajte i uvijek ih se pridræavajte.
Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna
upozorenja sadræe ovaj simbol i sljedeÊe pojmove:
OPASNOST
Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.
Sva sigurnosna upozorenja sadræe pojedinosti
o potencijalnoj opasnosti i nude savjete kako
smanjiti rizik od ozljeda, šteta i strujnih udara
do kojih moæe doÊi ako se ureajem ne rukuje
pravilno. Paæljivo proËitajte sljedeÊe naputke:
− Ureaj se ne smije spajati na napajanje
prije ugradnje.
− Ugradnju i odræavanje uvijek povjerite
struËnoj osobi koja Êe to napraviti u skladu
s preporukama proizvoaËa i vaæeÊim
pravilima o sigurnosti. Nemojte popravljati ili
mijenjati bilo koji dio ureaja osim ako to nije
izriËito naznaËeno u uputama za uporabu.
− Ureaj mora biti uzemljen.
− Mreæni kabel mora biti dovoljno dug za
spajanje ureaja nakon ugradnje.
− U skladu sa vaæeÊim sigurnosnim
propisima potrebno je ugraditi FID sklopku
s minimalnim razmakom od 3 mm izmeu
kontakata.
− Nemojte koristiti višestruke adaptere ili
produæne kabele.
− Prilikom odspajanja ureaja iz napajanja
nemojte povlaËiti sâm kabel nego prihvatite
utikaË.
− ElektriËne komponente ne smiju biti
dostupne nakon ugradnje.
− Nemojte dodirivati ureaj mokrim rukama i
nemojte njime rukovati bosi.
− Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo
uporabi u kuÊanstvu za pripremu hrane.
Nije dopuštena drugaËija uporaba (npr. za
grijanje prostora). ProizvoaË ne preuzima
odgovornost za štete nastale uslijed
nepravilne uporabe ureaja ili nepravilnog
podešavanja.
− Ureaj ne smiju koristiti fiziËki, mentalno,
psihiËki i osjetilno hendikepirane osobe
i djeca, ili osobe bez iskustva ili znanja o
uporabi ureaja, osim pod nadzorom ili ako
ih u to upute osobe odgovorne za njihovu
sigurnost.
− Dostupni dijelovi ureaja mogu se jako
−
−
−
−
−
−
−
−
−
zagrijati tijekom uporabe. Djeca ne smiju
biti u blizini ureaja i treba paziti da se ne
igraju s ureajem.
Tijekom uporabe i poslije, nemojte
dodirivati grijaÊe elemente ili unutarnje
površine ureaja kako se ne biste opekli.
Pazite da ureaj ne doe u kontakt s
tkaninama ili drugim zapaljivim materijalima
dok se dovoljno ne ohladi.
Kad završite s pripremom hrane, budite
paæljivi prilikom otvaranja vrata i pustite da
para postupno izie prije vaenja jela. Kad
su vrata zatvorena, iz otvora iznad kontrolne
ploËe izlazi vruÊ zrak. Nemojte blokirati
ventilacijske otvore.
Kad vadite plitice s hranom i drugi pribor
uvijek nosite kuhinjske rukavice i nemojte
dodirivati vruÊe dijelove ureaja.
Nemojte ostavljati zapaljive materijale
u ureaju ili blizu njega. Ako se ureaj
sluËajno ukljuËi, moæe doÊi do poæara.
Nemojte zagrijavati ili peÊi hranu u
zatvorenim staklenkama ili posudama.
Pritisak koji se stvara u unutrašnjosti
ureaja moæe prouzroËiti eksploziju i
ošteÊenje ureaja.
Nemojte koristiti posude od sintetiËkih
materijala.
Pregrijano ulje i masnoÊa lako se zapale.
Uvijek budite oprezni kad pripremate hranu
s mnogo ulja ili masti.
Nikad ne ostavljajte ureaj bez nadzora
tijekom sušenja hrane.
Ako prilikom peËenja koristite alkoholna
piÊa (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite
da alkohol pri visokim temperaturama
isparava. Uslijed toga se moæe dogoditi
da se alkoholne pare zapale u kontaktu s
elektriËnim grijaÊim elementom.
4
Zbrinjavanje kuÊanskih ureaja
− Ovaj ureaj je proizveden od materijala koji
se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.
Zbrinite ga u skladu s lokalnim zakonima
o zbrinjavanju otpada. Prije toga prereæite
mreæni kabel.
− Za daljnje informacije o tretiranju i
recikliranju kuÊanskih ureaja upitajte u
odgovarajuÊem tijelu lokalne samouprave,
reciklaænom dvorištu ili trgovini u kojoj ste
kupili ureaj.
Ugradnja
Nakon vaenja peÊnice iz ambalaæe provjerite
nije li se sluËajno oštetila tijekom transporta
te zatvaraju li se vrata pravilno. U sluËaju
problema obratite se prodavatelju ili najbliæem
ovlaštenom servisu. Kako biste sprijeËili
ošteÊenja, izvadite peÊnicu iz polistirenske
pjenaste vreÊice tek kad je spremna za
ugradnju.
PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU
• Kuhinjski element u koji ugraujete peÊnicu
mora biti otporan na toplinu (min. 90°C).
• Izreæite element prije stavljanja peÊnice i
paæljivo uklonite iverje i piljevinu.
• Nakon ugradnje dno peÊnice više ne smije
biti dostupno.
• Kako bi peÊnica radila pravilno, nemojte
blokirati minimalan razmak izmeu radne
površine i gornje strane peÊnice.
SPAJANJE NA NAPAJANJE
Pazite da napon mreæe odgovara naponu
navedenom na tipizacijskoj ploËici peÊnice.
PloËica se nalazi na prednjem rubu peÊnice
(vidljiva je kad otvorite vrata).
• U sluËaju potrebe za zamjenom mreænog
kabela, angaæirajte struËnog elektriËara.
Kabel je potrebno zamijeniti kabelom
tipa H05 RR-F 3x1,5 mm2. Obratite se
ovlaštenom servisu.
OPΔE PREPORUKE
Prije uporabe:
− Skinite kartonsku ambalaæu, zaštitni film i
naljepnice s pribora peÊnice.
− Izvadite pribor iz peÊnice i zagrijte je
na 200°C na oko jedan sat kako biste
eliminirali miris i pare od izolacijskih
materijala i zaštitne masnoÊe.
Tijekom uporabe:
− Nemojte stavljati teške predmete na vrata
jer se ona tako mogu oštetiti.
− Nemojte se vješati na vrata i nemojte niša
vješati na ruËku.
− Nemojte prekrivati unutrašnjost peÊnice
aluminijskom folijom.
− Nikad nemojte ulijevati vodu u vruÊu
peÊnicu jer se tako moæe oštetiti emajlirana
obloga.
− Nikad nemojte povlaËiti lonce ili tave po
dnu peÊnice jer se tako moæe oštetiti
emajlirana obloga.
− Pazite da mreæni kabeli drugih ureaja ne
dodiruju vruÊe dijelova peÊnice ili da ne
zapinju u vratima.
− Nemojte izlagati peÊnicu atmosferskim
utjecajima.
»uvanje okoliša
Zbrinjavanje ambalaæe
Ambalaæa se moæe u potpunosti reciklirati i
oznaËena je simbolom za recikliranje ( ). Razni
dijelovi ambalaæe stoga se moraju zbrinuti
odgovorno te u skladu s lokalnim zakonima
koji reguliraju zbrinjavanje otpada.
Zbrinjavanje ureaja
− Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s
−
Europskom direktivom 2002/96/EC o
otpadnoj elektriËnoj i elektroniËkoj opremi.
Pravilnim zbrinjavanjem ureaja pomaæete
u spreËavanju potencijalno negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
5
− Simbol
na ureaju i prateÊi dokumenti
ukazuju da se ne smije zbrinjavati s
kuÊnim otpadom, veÊ ga valja odnijeti
u odgovarajuÊi centar za recikliranje
elektriËne i elektronske opreme.
Štednja energije
− PeÊnicu unaprijed zagrijte samo ako to
zahtijeva recept za jelo koje pripremate.
− Koristite tamne ili emajlirane posude jer
one daleko bolje upijaju toplinu.
− IskljuËite peÊnicu 10-15 minuta prije
podešenog kraja peËenja. Jela koja
zahtijevaju duæe vrijeme peËenja i dalje Êe
se peÊi Ëak i nakon iskljuËenja peÊnice.
Izjava o sukladnosti
Ova peÊnica, koja je namijenjena pripremi
hrane, usklaena je s Europskom uredbom
(
) br. 1935/2004 te je dizajnirana,
proizvedena i prodana u skladu s direktivom o
niskom naponu 2006/95/CE (koja zamjenjuje
73/23/CEE i sve naknadne dopune) i
direktivom o zaštiti od elektromagnetskih
smetnji 2004/108/CE.
U sluËaju problema
PeÊnica ne radi:
• Provjerite ima li struje te je li peÊnica
spojena na napajanje.
• IskljuËite je i ponovo ukljuËite kako biste
vidjeli je li problem riješen.
Elektronski programator ne radi:
• Ako se na pokazivaËu pojavi slovo “ ” s
brojem, obratite se najbliæem ovlaštenom
servisu i navedite broj pokraj slova “ ”.
Servis
Prije pozivanja servisa
1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju
problema” i sluæeÊi se njima pokušajte
sami riješiti problem.
2. IskljuËite ureaj i pokušajte ga ponovno
ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem još
postoji.
Ukoliko problem postoji i nakon izvršenih
provjera, obratite se najbliæem ovlaštenom
servisu.
strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata
peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer
naveden na jamstvenom listu;
• vašu punu adresu;
• vaš telefonski broj.
Uvijek navedite:
• vrstu problema;
• toËnu vrstu i model ureaja;
• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na
ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj
U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite
se ovlaštenom serviseru (koji jamËi uporabu
originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu
zamjenu).
6
»išÊenje
UPOZORENJA
− Nemojte koristiti ureaje za parno
ËišÊenje.
− PeÊnicu dodirujte samo kad se dovoljno
ohladi.
− Prije ËišÊenja odspojite peÊnicu iz
napajanja.
Vanjski dijelovi peÊnice
VAŽNO: Nemojte koristiti korozivne ili
abrazivne deterdæente. Ako bilo kakav takav
proizvod doe u kontakt s peÊnicom, odmah
ga uklonite mokrom krpom.
• OËistite površine vlaænom krpom. Ako su
jako zaprljane, u vodu dodajte nekoliko
kapi sredstva za pranje. Prebrišite suhom
krpom.
Unutrašnjost peÊnice
VAŽNO: Nemojte koristiti abrazivna sredstva
za ËišÊenje ili ËeliËnu vunu jer se tako s
vremenom mogu oštetiti emajlirane površine
i staklo vrata peÊnice.
• Nakon svake uporabe ostavite peÊnicu da
se ohladi i oËistite je dok je još uvijek malo
topla kako biste lakše oËistili eventualne
ostatke hrane i sliËno.
• Koristite deterdæente namijenjene ËišÊenju
peÊnica i pridræavajte se uputa proizvoaËa
deterdæenta.
• Staklo na vratima peÊnice oËistite
tekuÊim deterdæentom. Za lakše ËišÊenje
peÊnice, vrata se mogu skinuti (pogledajte
ODRŽAVANJE).
• Za ËišÊenje gornje površine unutrašnjosti
peÊnice potrebno je spustiti gornji grill
grijaË (samo kod nekih modela, pogledajte
ODRŽAVANJE).
NAPOMENA: Nakon dulje uporabe peÊnice
(osobito nakon pripreme hrane s visokim
udjelom vode, primjerice pizze, punjenog
povrÊa itd.), na unutrašnjoj strani vrata ili
na brtvi moæe doÊi do kondenzacije. Kad se
peÊnica ohladi, obrišite kondenziranu vlagu
krpom ili spuævom.
Pribor:
− Pribor odmah po uporabi natopite u vodi
−
i deterdæentu. Ako je još vruÊ, navucite
kuhinjske rukavice.
Ostatke hrane moæete otkloniti Ëetkom ili
spuævom.
»išÊenje straænje stjenke i boËnih
katalitiËkih ploËa (ako su isporuËene):
VAŽNO: Nemojte koristiti korozivne ili
abrazivne deterdæente, grube Ëetke, spuæve
za tave ili raspršivaËe za peÊnice jer mogu
oštetiti katalitiËki emajl i narušiti njegova
svojstva samoËišÊenja.
• Zagrijte praznu peÊnicu na temperaturu od
200°C na otprilike sat vremena.
• Nakon toga, kad se peÊnica ohladi, uklonite
ostatke hrane spuævom.
Održavanje
UPOZORENJA
− Koristite zaštitne rukavice.
− Prije sljedeÊih postupaka priËekajte da
se peÊnica ohladi.
− Odspojite peÊnicu iz napajanja.
SKIDANJE VRATA
Postupak:
1. Potpuno otvorite vrata peÊnice.
2. Podignite kvaËice i gurnite ih prema
naprijed do kraja (slika 1).
3. Zatvorite vrata do kraja (A), podignite (B) i
okrenite (C) dok se ne odvoje (D) (slika 2).
Za ponovno montiranje
vrata:
1. Umetnite šarke u utore.
2. Otvorite vrata do kraja.
3. Spustite dvije kvaËice.
4. Zatvorite vrata.
Slika 1
Slika 2
7
PREMJEŠTANJE GORNJEGA GRIJA»A (SAMO NEKI MODELI)
1. Izvadite boËne vodilice (slika 3).
2. Malo izvucite grijaË (slika 4) i spustite ga (slika 5).
3. Za premještanje grijaËa, podignite ga tako da ga lagano povuËete prema sebi tako da bude
oslonjen na boËne potpornje.
Slika 3
Slika 4
Slika 5
ZAMJENA ŽARULJE
Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice (ako postoji):
1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.
2. Odvrnite pokrov æarulje ulijevo (slika 6), zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje) i
zavrnite pokrov æarulje na mjesto.
3. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.
Promjena æarulje boËnog dijela peÊnice (ako postoji):
1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.
2. Skinite boËne vodilice, ako postoje (slika 3).
3. OdvijaËem odignite pokrov æarulje (slika 7).
4. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje).
5. Namjestite pokrov æarulje i pritisnite ga tako da klikne (slika 9).
6. Vratite boËne vodilice na mjesto i ponovno ih priËvrstite.
7. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.
Slika 6
Slika 7
Slika 8
NAPOMENE:
− Koristite samo æarulje sa æarnom niti
snage 25-40 W/230 V, tip E-14, T300°C ili
halogene æarulje snage 25-40 W/230 V, tip
G9, T300°C.
− Žarulje moæete nabaviti u ovlaštenom
servisu.
Slika 9
VAŽNO:
− Koristite li halogene æarulje, nemojte
−
ih dodirivati golim rukama jer ih otisci
prstiju mogu oštetiti.
Nemojte koristiti peÊnicu bez pokrova
æarulje.
8
Upute za uporabu peÊnice
UPUTE O SPAJANJU NA NAPAJANJE
POTRAŽITE U POGLAVLJU O UGRADNJI
NAPOMENE:
− Tijekom peËenja se ventilator za hlaenje
moæe ukljuËivati u intervalima kako bi se
smanjila potrošnja energije.
− Na kraju peËenja, nakon što iskljuËite
peÊnicu, ventilator za hlaenje Êe moæda
raditi još neko vrijeme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kontrolna ploËa
Gornji grijaË/gril
Ventilator za hlaenje (nije vidljiv)
Tipizacijska ploËica (ne smije se skidati)
Žarulja
Kruæni grijaË (nije vidljiv)
Ventilator
Raæanj (ako postoji)
Donji grijaË (nije vidljiv)
Vrata
Mjesta za police (broj polica naznaËen je
na prednjoj strani peÊnice)
12. Straænja stjenka
ISPORU»ENI PRIBOR
Slika A
Slika B
A. ŽI»ANA REŠETKA (1): sluæi za peËenje
na grilu ili kao nosaË za posude, kalupe za
torte i drugi pribor za peËenje.
B. PLITICA ZA SAKUPLJANJE MASNOΔE
(1): koristi se za sakupljanje masnoÊe i
komadiÊa hrane ako je postavite ispod
rešetke. Moæete je koristiti i kao posudu
za peËenje mesa, ribe, povrÊa, pogaËa i
sl.
DODATNI PRIBOR
Ostali pribor moæete nabaviti zasebno u
ovlaštenom servisu, a ukljuËuje katalitiËke
stijenke i raæanj.
9
STAVLJANJE REŠETKE I DRUGOG PRIBORA U PEΔNICU
Na rešetki, kao i na ostalom priboru, postoji mehanizam zakljuËavanja koji spreËava nenamjerno
vaenje.
Slika 1
Slika 2
1. Uloæite rešetku vodoravno tako da uzdignuti
dio “A” bude okrenut prema gore (slika 1)
2. Kad rešetka dosegne poloæaj zakljuËavanja
“B”, nagnite je (slika 2).
Slika 3
3. Vratite rešetku u vodoravan poloæaj i
gurnite je do krajnjeg poloæaja “C” (slika 3).
4. Za vaenje rešetke ponovite postupak
obrnutim redoslijedom.
Ostali pribor, primjerice plitica za sakupljanje
masnoÊe i plitica za peËenje, stavljaju se na
jednak naËin. IzboËenje na ravnoj površini
omoguÊava zakljuËavanje pribora na mjesto.
OPIS KONTROLNE PLO»E
ELEKTRONI»KI PROGRAMATOR
POKAZIVA»
1
3
2
1. REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJE: ukljuËenje/iskljuËenje i odabir funkcije
2. REGULATOR IZBORNIKA: pretraæivanje izbornika i podešavanje programiranih vrijednosti
NAPOMENA: dva regulatora mogu se pritisnuti. Pritisnite regulatore u središte i oni Êe
iskoËiti.
3. TIPKA ZA ODABIR/POTVRDU
NAPOMENA: Na pokazivaËu se prikaæe za indikatore vezane uz ovu tipku.
10
Popis funkcija
Zakrenite regulator za odabir funkcija na bilo koji poloæaj i peÊnica Êe se ukljuËiti: na pokazivaËu
su prikazane funkcije ili pripadajuÊi podizbornici.
Podizbornici su dostupni i mogu se odabrati kad zakrenete regulator na funkcije GRIL,
POSEBNO, POSTAVKE, KRUH/PIZZA.
NAPOMENA: popis funkcija i njihov opis pogledajte u tablici na str. 12.
OPIS POKAZIVA»A
I
H G
F
E
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
Prikaz aktiviranih grijaËa tijekom razliËitih funkcija peËenja
Vremenski indikatori: timer, vrijeme peËenja, završetak peËenja, trenutno vrijeme
Informacije o odabranoj funkciji
Odabir automatske funkcije KRUH/PIZZA
Indikator zakljuËanih vrata tijekom ciklusa automatskog ËišÊenja (nije dostupno za ovaj
model)
F. Temperatura u unutrašnjosti peÊnice
G. Funkcija ËišÊenja pirolizom (nije dostupno na ovom modelu)
H. Dodatno tamnjenje
I. Posebne funkcije: odmrzavanje, odræavanje topline, dizanje tijesta
PRVA UPORABA UREÐAJA - PODEŠAVANJE SATA
Nakon spajanja peÊnice na mreæno napajanje, potrebno je podesiti toËno vrijeme na ureaju.
Dvije znamenke sata trepere na pokazivaËu.
1. Zakrenite regulator izbornika sve dok se ne prikaæe ispravan sat.
2. Pritisnite tipku 3 za potvrdu; dvije znamenke minuta trepere na pokazivaËu.
3. Zakrenite regulator izbornika sve dok se ne prikaæu ispravne minute.
4. Pritisnite tipku 3 za potvrdu.
Za ponovno podešavanje sata, primjerice, nakon prekida napajanja, pogledajte sljedeÊi odjeljak
(POSTAVKE).
11
ODABIR FUNKCIJA ZA PE»ENJE
1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na æeljenu funkciju: na pokazivaËu Êe se prikazati
postavke peËenja.
2. Ukoliko vam odgovaraju zadane vrijednosti, pritisnite tipku 3 . U suprotnom, promijenite ih
niæe opisanim postupkom.
PODEŠAVANJE TEMPERATURE/SNAGE GRILA
Za promjenu temperature ili snage grila postupite na sljedeÊi naËin:
1. Zakrenite regulator izbornika kako biste odabrali æeljenu vrijednost.
2. Pritisnite tipku 3 za potvrdu.
PeÊnica automatski potvruje vaš odabir 10 sekundi nakon posljednjeg postupka.
BRZO ZAGRIJAVANJE PEΔNICE
1. Za odabir funkcije zagrijavanja peÊnice, zakrenite regulator za odabir funkcija na simbol .
2. Potvrdite pritiskom tipke 3 : podešenje se prikazuje na pokazivaËu.
3. Ako vam predloæena temperatura odgovara, pritisnite tipku 3 . Za promjenu temperature,
postupite kako je opisano u prethodnim odjeljcima. Na pokazivaËu se prikaæe poruka PRE.
Kad se dosegne podešena temperatura, traæena vrijednost (primjerice, 200°C) prikaæe se na
pokazivaËu i oglasi se zvuËni signal. Na kraju ciklusa zagrijavanja peÊnica automatski odabire
funkciju konvencionalnog peËenja
.
U ovom trenutku moæete staviti hranu u peÊnicu.
4. Ako æelite podesiti drugaËiju funkciju peËenja, zakrenite regulator za odabir funkcija i
odaberite æeljenu funkciju.
PODEŠAVANJE VREMENA PE»ENJA
Funkcija se koristi za podešavanje vremena peËenja namirnica, od najmanje 1 minute do
maksimalnog perioda koji odabrana funkcija dozvoljava, nakon Ëega se peÊnica automatski
iskljuËuje.
1. Kad potvrdite temperaturu, treperi indikator
.
2. Zakrenite regulator za podešavanje æeljenog perioda peËenja.
3. Za potvrdu perioda, pritisnite tipku 3 .
PeÊnica automatski potvruje vaš odabir 10 sekundi nakon posljednjeg postupka.
12
PODEŠAVANJE VREMENA DOVRŠETKA PE»ENJA/ODGOÐENI PO»ETAK
Vaæno: podešenje odgode poËetka nije dostupno za funkcije: BRZO ZAGRIJAVANJE,
KRUH/PIZZA, NJEŽNO KONVEKCIJSKO PE»ENJE
Napomena: pomoÊu ovog podešenja, odabrana temperatura postiæe se postupno, pa je
trajanje peËenja malo dulje od perioda navedenog u tablici peËenja.
Moæete podesiti vrijeme dovršetka peËenja koristeÊi funkciju odgoenog poËetka peËenja maksimalno 23 sata i 59 minuta. To se moæe podesiti nakon podešavanja vremena peËenja.
Nakon podešavanje vremena peËenja, na pokazivaËu se prikazuje vrijeme dovršetka peËenja
(primjerice 15:45) i indikator
treperi.
Za odgodu vremena dovršetka peËenja te tako i vremena poËetka peËenja, postupite ovako:
1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz vremena kad æelite da peËenje završi (primjerice,
16:00).
2. Potvrdite odabranu vrijednost pritiskom tipke 3 : dvije toËke indikatora završetka peËenja
trepere, oznaËavajuÊi da je podešenje ispravno programirano.
3. PeÊnica Êe automatski odgoditi poËetak peËenja kako bi peËenje završilo toËno u podešeno
vrijeme.
INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE
Ako je nakon peËenja ili iskljuËivanja temperatura unutar peÊnice viša od 50°C, na pokazivaËu Êe
se prikazati rijeË HOT i trenutna temperatura. Kad se temperatura spusti do 50°C, na pokazivaËu
Êe se ponovno prikazati toËno vrijeme.
TIMER
Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je peÊnica iskljuËena. Korisna je primjerice za kontrolu
vremena kuhanja tjestenine. Maksimalno vrijeme koje se moæe podesiti je 23 sata i 59 minuta.
1. Kad je regulator za odabir funkcija u poloæaju “nula”, zakrenite regulator izbornika za prikaz
æeljenog vremena.
2. Pritisnite tipku 3 za poËetak odbrojavanja. Nakon isteka podešenog vremena na pokazivaËu
Êe se prikazati “00:00:00” i oglasit Êe se zvuËni signal. IskljuËite timer pritiskom na tipku 3
(na pokazivaËu Êe se prikazati toËno vrijeme).
13
ODABIR POSEBNIH FUNKCIJA
Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator
za pristup podizborniku s pet posebnih
funkcija. Za pretraæivanje, odabir i pokretanje jedne od ovih funkcija, postupite na sljedeÊi naËin:
1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator
: na pokazivaËu se prikazuje
“DEFROST” i indikator funkcije.
2. Zakrenite regulator izbornika za listanje popisa s funkcijama; nazivi funkcija su na engleskom
jeziku: DEFROST (odmrzavanje), KEPP WARM (odræavanje topline), RISING (dizanje tijesta),
SLOW COOKING MEAT (sporo peËenje mesa), SLOW COOKING FISH (sporo peËenje ribe).
3. Pritisnite tipku 3 za potvrdu.
DODATNO TAMNJENJE
Kod odreenih funkcija na kraju peËenja indikator pokazuje moguÊnost dodatnog tamnjenja
vanjske površine jela. Ova funkcija se moæe koristiti samo kad je podešeno vrijeme peËenja.
Na kraju vremena peËenja na pokazivaËu se prikazuje “PRESS
TO BROWN”. Pritisnite tipku
3 i peÊnica Êe zapoËeti ciklus dodatnog tamnjenja koji traje pet minuta. Funkcija se moæe
uzastopno koristiti samo dva puta.
ODABIR FUNKCIJE KRUH/PIZZA
kako biste pristupili podizborniku s
Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator
automatskim funkcijama peËenja kruha (“bread”) i pizze.
Kruh
1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator
: na pokazivaËu se prikazuje “BREAD”
i AUTO.
2. Pritisnite 3 za odabir funkcije.
3. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje potrebne temperature (izmeu 180°C i 220°C)
te potvrdite tipkom 3 .
4. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje perioda peËenja i pritisnite 3 za poËetak
peËenja.
14
Pizza
1. Zakrenite regulator za odabir funkcija na indikator
: na pokazivaËu se prikazuje
“BREAD”. Za odabir funkcije “PIZZA”, postupite na sljedeÊi naËin:
2. Zakrenite regulator izbornika: na pokazivaËu se prikaæe “PIZZA”.
3. Pritisnite 3 za odabir funkcije.
4. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje potrebne temperature (izmeu 220°C i 250°C)
te potvrdite tipkom 3 .
5. Zakrenite regulator izbornika za podešavanje perioda peËenja i pritisnite 3 za poËetak
peËenja.
Postavke
Zakrenite regulator za odabir funkcija na
indikator
za pristup podizborniku s Ëetiri
postavke koje moæete promijeniti.
Sat
Zakrenite regulator za odabir funkcija na
indikator
: na pokazivaËu se prikaæe rijeË
CLOCK. Za promjenu vremena, pogledajte
prethodni odjeljak (PODEŠAVANJE SATA).
Eco
Kad je odabran ECO naËin rada (ON),
pokazivaË se iskljuËi kad je peÊnica u
pripravnom stanju ili 5 minuta nakon
završetka peËenja. Osim toga, za vrijeme
rada peÊnice iskljuËi se svjetlo. Za prikaz
informacija na pokazivaËu i ponovno
ukljuËenje osvjetljenja, jednostavno pritisnite
tipku 3 ili zakrenite regulator.
1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz
poruke “ECO”.
2. Pritisnite 3 za pristup podešenju (ON/
OFF).
3. Zakrenite regulator izbornika za odabir
æeljenog podešenja i potvrdite pritiskom
tipke 3 .
15
ZvuËni signal
Za ukljuËenje ili iskljuËenje zvuËnog signala,
postupite na sljedeÊi naËin:
1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz
poruke “SOUND”.
2. Pritisnite 3 za pristup podešenju
(ON/OFF).
3. Zakrenite regulator izbornika za odabir
æeljenog podešenja i potvrdite pritiskom
tipke 3 .
Svjetlina
Za promjenu svjetline pokazivaËa, postupite
na sljedeÊi naËin:
1. Zakrenite regulator izbornika za prikaz
poruke “BRIGHTNESS”.
2. Pritisnite tipku 3 : na pokazivaËu se prikaæe
broj 1.
3. Zakrenite regulator izbornika za poveÊanje
ili smanjenje svjetline i potvrdite pritiskom
tipke 3 .
Tablica s opisom funkcija
REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJA
ISKLJU»ENJE
Za zaustavljanje peËenja i iskljuËenje peÊnice.
SVJETLO
Za ukljuËenje/iskljuËenje osvjetljenja peÊnice.
POSEBNO
ODMRZAVANJE
ODRŽAVANJE
TOPLINE
DIZANJE
TIJESTA
KONVENCIONALNO
Za ubrzavanje postupka odmrzavanja namirnica.
Postavite namirnice na srednju razinu. Ostavite
namirnice u ambalaæi kako biste sprijeËili isušivanje
vanjskog dijela namirnica.
Za odræavanje upravo peËene hrane toplom i hrskavom
(npr. meso, krumpir ili roæata).Postavite namirnice
na srednju razinu. Funkcija se neÊe aktivirati ako je
temperatura u unutrašnjosti peÊnice iznad 65°.
Za optimalno dizanje slatkog i slanog tijesta. Kako bi
se odræala kvaliteta, funkcija se neÊe aktivirati ako
je temperatura u unutrašnjosti peÊnice iznad 40°C.
Postavite tijesto na drugu razinu. Nije potrebno
unaprijed zagrijavati peÊnicu.
Za peËenje svih vrsta jela samo na jednoj razini.
Koristite treÊu razinu. Za peËenje pizze, pita i kolaËa
s tekuÊim punjenjem koristite prvu i drugu razinu.
Zagrijte peÊnicu prije stavljanja namirnica.
Za peËenje mesa i kolaËa s tekuÊim punjenjem (slano
KONVEKCIJSKO PE»ENJE ili slatko) na jednoj razini. Koristite treÊu razinu. Zagrijte
BLAGO KONVEKCIJSKO PE»ENJE peÊnicu prije peËenja.
16
REGULATOR ZA ODABIR FUNKCIJA (nastavak)
GRIL
Za peËenje odrezaka, raænjiÊa i kobasica, peËenje
gratiniranog povrÊa i pripremu tosta. Hranu stavite na
Ëetvrtu ili petu razinu. Ako peËete meso, koristite pliticu
za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati sokovi
od peËenja. Stavite je na treÊu/Ëetvrtu razinu i u nju
ulijte pribliæno pola litre vode. Nije potrebno prethodno
zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena
tijekom peËenja.
TURBO GRIL
Za peËenje velikih komada mesa (butovi, govee peËenje,
cijelo pile). Hranu stavite na srednje razine. Koristite
pliticu za sakupljanje masnoÊe u kojoj Êe se sakupljati
sokovi od peËenja. Stavite je na prvu/drugu razinu i u nju
ulijte pribliæno pola litre vode. Nije potrebno prethodno
zagrijavanje peÊnice. Vrata peÊnice moraju biti zatvorena
tijekom peËenja. S ovom funkcijom moæete koristiti i
raæanj, ukoliko je isporuËen.
POSTAVKE
Za podešavanje postavki pokazivaËa (vrijeme, svjetlina,
glasnoÊa zvuËnog signala, funkcija uštede energije).
KRUH/PIZZA
Za peËenje raznih vrsta i veliËina kruha i pizze. Ova
funkcija sadræi dva programa s unaprijed programiranim
podešenjima. Jednostavno oznaËite potrebne vrijednosti
(temperatura i vrijeme) i peÊnica Êe automatski upravljati
ciklusom peËenja. Stavite tijesto na drugu razinu nakon
zagrijavanja peÊnice.
BRZO ZAGRIJAVANJE
Za brzo zagrijavanje peÊnice.

advertisement

Related manuals

advertisement