Bauknecht ESIFF 7640 IN Instruction for Use

Bauknecht ESIFF 7640 IN Instruction for Use | Manualzz
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
DEUTSCH
Installation
Seite 8
ENGLISH
Installation
Page 17
Instructions for use
Page
18
FRANÇAIS
Installation
Page 27
Mode d’emploi
Page
28
Installatie
Pagina 35
Gebruiksaanwijzing
Pagina
37
Instalación
Página 44
Instrucciones de uso
Página
46
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
Bedienungsanleitung
Seite
10
Instalação
Página 53
Instruções de utilização
Página
55
ITALIANO
Installazione
Pagina 62
Istruzioni per l’uso
Pagina
64
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατάσταση
Σελίδα 72
Οδηγίες χρήσης
Σελίδα
73
82
SVENSKA
Montering
Sidan 80
Bruksanvisning
Sidan
NORSK
Installasjon
Side 89
Bruksanvisning
Side
91
DANSK
Installation
Side 98
Brugervejledning
Side
100
SUOMI
Asennus
Sivu 107
Käyttöohje
Sivu
109
POLSKI
Instalacja
Strona 117
Instrukcja obsługi
Strona
118
ČESKY
Instalace
Strana 126
Návod k použití
Strana
127
SLOVENSKY
Inštalácia
Strana 134
Návod na používanie
Strana
136
Oldal 143
MAGYAR
РУССКИЙ
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
УКРАЇНЕЦЬ
Üzembe helyezés
Установка
Инсталиране
Használati útmutató
Oldal
145
Страница 153 Инструкции по пользованию прибором
Страница
155
Страница 163
Страница
164
Инструкции за употреба
Instalarea
Pagina 172
Instrucţiuni de utilizare
Pagina
173
Установлення
Сторінка 181
Інструкції з використання
Сторінка
182
3
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
580
650
700 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
510 mm
mm
mm
52 mm
A
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
490+2 mm
0
560+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
510 mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
483 mm
742 mm
mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
513 +2 mm
0
750+2
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
4
6 mm
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
SVENSKA InstallationSida2Bruksanvisning Sida
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.whirlpool.eu
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs
dessa och följt alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i
närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhet:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka
svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra
skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsätts för, och visar hur du
kan reducera risken för skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ
noggrant följande instruktioner:
- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på
apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens
anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut
delar på apparaten om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna
anslutas till ett eluttag.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att du använder en
enpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.
- Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det
är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t ex värma upp rum). Tillverkaren
åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar
av reglagen.
- Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var försiktig så att
du inte rör vid värmeelementen. Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i
närheten av apparaten.
SV78
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har
fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär.
- Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen. Undvik
kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla apparatens komponenter har
svalnat.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med
mycket fett och olja.
- Lägg inte metallföremål på kokzonerna (som köksredskap, knivar, gafflar, skedar, lock eller
annat) eftersom de då kan bli heta.
- Det är obligatoriskt att montera en skiljepanel (medföljer ej) i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock (endast för
modeller med glasyta).
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt
fjärrstyrningssystem.
- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök
ALDRIG att släcka sådan brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över
eldslågan med ett lock eller en brandfilt.
Brandfara: förvara inte saker på tillagningsytan.
- Använd inte ångtvättar.
- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens
yta, eftersom de kan bli heta.
- Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lite inte blint på
kastrullavkännaren (endast för induktionsmodeller).
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen (
och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.
). Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar
Kassering av apparaten
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på
miljöstation för återvinning av elektroniska apparater.
Energispartips
För att få bästa resultat, rekommenderar vi följande:
• Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
• Se till att kastrullen är i mitten av den kokzon som är ritad på glaskeramikhällen.
SV79
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
-
Denna apparat är designad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med ändringar) och
skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
Apparaten uppfyller miljökriterierna i den europeiska förordningen nr 66/2014 i enlighet med den europeiska standarden EN 60350-2.
-
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VIKTIGT: Om kastrullen inte är av rätt storlek kommer kokzonen inte att slås på. Använd endast kastruller som bär symbolen ”INDUCTION SYSTEM”
(Se bild). Innan du slår på plattan skall du placera kastrullen på den önskade kokzonen.
GAMLA KASTRULLER
OK
NO
För att kontrollera om kärlet kommer att fungera på induktionshällen, använd en magnet: kastruller som inte är magnetiska fungerar inte på hällen.
- Se till att botten på kastrullen inte är rispig, eftersom det kan repa spishällens yta. Kontrollera dina köksredskap.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.
REKOMMENDERAD DIAMETER PÅ KASTRULLENS BOTTEN
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm max.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm max.
M
S
max.
Flexi cook
Ø
Ø
18 cm
12 cm min.
Ø
Ø
14,5 cm
18 cm max.
10 cm min.
14,5 cm max
min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
MONTERING
Avlägsna apparatens förpackning och kontrollera att den inte har skadats under transport - vid problem kontakta Kundtjänst.
Se bilderna på sidan 2 för storlek på inbyggnadshålet och för installeringsinstruktioner.
VARNING
-
-
•
•
•
•
•
•
Installera en skiljepanel under
spishällen.
Den undre delen av apparaten får
inte vara åtkombar efter
installation.
Om du installerar en ugn
undertill, skall skiljepanelen inte
installeras.
min 5 mm
ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET
min 20 mm
min 5 mm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen därunder skall vara enligt de dimensioner som visas i bilden här intill.
För att apparaten skall fungera korrekt skall du inte stänga igen minimumöppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av arbetsbänken (min. 5 mm).
Om en ugn skall installeras under spishällen, försäkra dig om att den är utrustad med kylsystem.
Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering för ånga eller fukt.
Om den skall installeras i jämnhöjd med arbetsbänken, ring Kundservice för att beställa skruvsetet för montering 4801 211 00112.
För att ta loss bänken, använd en skruvmejsel (medföljer ej) och tryck på sidofjädrarna på apparatens nedre sida.
SV80
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
-
Skilj apparaten från elnätet.
Apparaten måste installeras av en behörig servicetekniker som har kännedom om gällande
bestämmelser avseende säkerhet och installation.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken.
Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten är densamma som nätspänningen på den plats där apparaten installeras.
VARNING
-
Anslutning till kopplingsplinten
Använd en H05RR-F eller H05V2V2-F-kabel för den elektriska anslutningen enligt tabellen nedan.
4 x 1,5 mm2
380–415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380–415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
C
380–415 V 2N ~
230 V
230 V
A
230 V
220–240 V 3 ~ +
220–240 V ~
(Australien och Storbritannien)
220–240 V 3 ~ (endast Belgien) 380–415 V 2N ~ (endast Holland)
230 V
230 V
3 x 4 mm2
220–240 V ~
230 V
220–240 V ~
380–415 V 3N ~
230 V
230 V
Antal x storlek
230 V
230 V
230 V
Ledare
Observera:
- Behåll eller avlägsna metallbyglarna från kopplingsplintens skruvar L1-L2 och N1-N2 enligt kopplingsschemat (se fig.).
- Om kabeln medföljer apparaten, se de kopplingsinstruktioner som sitter på själva kabeln.
- Se till att alla de sex skruvarna på kopplingsplinten är åtdragna efter att du kopplat kablarna.
Exempel på bygel på plats (vänster) och bygel avlägsnad (höger). Se kopplingsschemat för detaljer (byglarna kan vara mellan L1-L2 och mellan N1-N2).
Den gul/gröna jordledaren ska anslutas till kontakten med jordsymbolen
.
Denna ledare ska vara längre än de andra ledarna.
1. Avlägsna locket på kopplingsplinten (A) genom att lossa skruven, och för in locket i bygeln (B) på plinten.
2. För sedan in nätkabeln i kabelklammern och anslut ledarna till kopplingsplinten enligt kopplingsschemat som är placerat i närheten av kopplingsplinten.
3. Skruva fast nätkabeln med kabelklammern.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det till plinten med hjälp av den tidigare avlägsnade skruven.
Varje gång hällen kopplas till elnätet utförs automatiskt en kontroll under några sekunder.
Om hällen redan är utrustad med en strömkabel, följ de instruktioner som medföljer den strömförande kabeln. Utför koppling till fast nät med hjälp av en flerpolig
strömbrytare med minst 3 mm avstånd mellan kontakterna.
SV81
BRUKSANVISNING
Beskrivning av kontrollpanelen
Kontrollpanel
Strömreglering steg 1
På/av
Timer
Kontrollpanellås/specialfunktion/
strömreglering steg 2 och 4
Strömreglering steg 1
Kokzonsreglage och motsvarande display
Slå på och av spishällen
Slå på spishällen genom att trycka in i cirka 2 sekunder tills kokzonsdisplayen tänds. Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga av spishällen. Alla
kokzoner stängs av
Om spishällen har använts kommer restvärmeindikatorn ”H” förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder stängs spishällen av.
Slå på och reglera kokzonerna
Strömindikatordisplay
Visning för vald kokzon
Kokzonens placering
Placera kokkärlet på kokzonen, slå på spishällen och aktivera önskad kokzon genom att trycka på knappen ”+” som motsvarar kokzonen. ”0” visas på displayen. Du kan
ställa in effektnivån på min. 0 och max. 9 eller välja funktionen booster (”P”) om den finns tillgänglig. Tryck på ”+” för att öka effektnivån. Tryck på ”-” för att minska
effektnivån.
Stänga av kokzonerna
Stäng av kokzonen genom att trycka in knapparna ”+” och ”-” som motsvarar kokzonen i mer än 3 sekunder.
Kokzonen stängs av och ”H” visas på motsvarande display om kokzonen fortfarande är varm.
Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage, för att undvika att hällen slås på av misstag. För att aktivera spärren, slå på hällen och tryck på timerknappen i 3 sekunder. En ljudsignal hörs och
en lampa tänds nära nyckelsymbolen för att signalera att spärren har aktiverats. Kontrollpanelen är blockerad med undantag för avstängning. För att stänga av barnspärren,
repetera aktiveringsförfarandet. Lampan slocknar och spishällen är på nytt aktiv.
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt av vatten, matlagningsvätska från kastruller eller annat, kan ofrivillig aktivering/disaktivering av knappspärren ske.
Timer
Timern kan användas för att ställa in koktiden för samtliga kokzoner. Längsta inställbara tid är 99 minuter (1 timme och 39 minuter).
Välj kokzonen som timern skall användas med och tryck på timern, så hörs en ljudsignal knuten till funktionen (se figuren). Displayen visar ”00”
och lysdiodssymbolen tänds. Det går att minska och öka timervärdet genom att hålla glidreglagets knappar ”+” och ”-” intryckta. När den inställda
tiden har gått hörs en ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. För att stänga av timern, håll timerknappen intryckt i minst 3 sekunder:
För att ställa in timern på en annan kokzon, följ anvisningarna i punkterna ovan. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller timern med den kortaste
inställningen.
För att ändra eller avaktivera timern, tryck på knappen för att välja kokzonen som timern i fråga är knuten till.
SV82
Varningar på kontrollpanelen
Specialfunktioner (finns på vissa modeller)
Specialfunktioner finns på vissa modeller:
Automatisk funktion A
Använd funktionen för att automatiskt ställa in en låg effektnivå för sjudning. Aktivera funktionen efter uppkokning genom att först trycka på motsvarande zonknapp
och sedan på A .
Sjudning
Tryck på A efter uppkokning för att automatiskt ställa in en låg effektnivå för sjudning. ”A” visas på displayen: indikatorn tänds. Avaktivera funktionen genom att
trycka på A .
Smältning
Använd funktionen för ställa in en låg temperatur för kokzonen. Placera kokkärlet på den önskade kokzonen, slå på spishällen och välj kokzonen. Tryck på
på displayen och indikatorn tänds. Avaktivera funktionen genom att trycka på A .
Restvärmevakt.
Spishällen är försedd med restvärmevakt på varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande är mycket varma.
A
: ”A” visas
Om displayen visar , är kokzonen fortfarande varm Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel hålla en maträtt varm eller passa på att smälta smör
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på displayen.
Signal för felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen ”kastrull saknas”
i teckenfönstret (se bild). Om inte någon kastrull känns av inom 60 sekunder, stängs hällen av.
Funktion för snabbvärme (Booster)
Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna koka upp
vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen ”+” tills displayen visar ”P”. Efter 10 minuters användning av booster-effekten, går apparaten automatiskt ned
till nivå 9.
Strömreglering (finns på vissa modeller)
Använd strömregleringsfunktionen för att ställa in maximal effekt för spishällen.
Inställningen kan ändras när som helst och sparas fram till nästa ändring.
När en maximal effekt har ställts in fördelar spisen automatiskt effekten till de olika kokzonerna så att den alltid ligger inom gränsvärdet. Fördelen är att alla zoner kan
aktiveras på en och samma gång utan att systemet överbelastas.
4 maximala effektnivåer finns och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW är spishällens maximala effekt)
Vid leverans är spishällen inställd på maximal effektnivå
När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange önskad effektnivå genom att följa stegen nedan:
Steg
1
2
Kontrollpanel
Trycka in båda strömregleringsknapparna
i cirka 3 sekunder (steg 1)
Tryck på strömregleringsknappen (steg 2)
för att bekräfta föregående steg
Display
Displayen visar
Ljuset tänds tillsammans med
funktionsljusen för de olika kokzonerna
3
Tryck för att ställa in önskad nivå från de
tillgängliga alternativen
4
Tryck på strömregleringsknappen (steg 4) Displayen visar inställd effektnivå som blinkar
för att bekräfta föregående steg
i cirka 2 sekunder; sedan hörs en ljudsignal,
spishällen slås av och är klar att användas
Symbolen
tänds i mitten och en ljudsignal hörs i cirka 5 sekunder om ett fel uppstår under effektinställningen. Om så är fallet ska du upprepa proceduren från
början. Om felet uppstår igen ska du kontakta kundtjänst.
Om användaren försöker öka effektnivån när maximal effektnivå redan är inställd blinkar effektnivån för kokzonen två gånger och en ljudsignal hörs.
För att höja kokzonens effektnivå måste först effektnivån för en eller flera andra aktiva kokzoner minskas manuellt.
SV83
Aktivera/avaktivera ljudsignalen
När spishällen har slagits på ska du samtidigt trycka in ”-” för den första kokzonen och knappen längst ut till höger i minst fem sekunder (i enlighet med bilden nedan).
5 sek.
Flexi cook
När denna funktion finns kan kokzonen antingen användas som två separata kokzoner eller som en extra stor kokzon.
Detta är perfekt för kastruller som är ovala, rektangulära och avlånga (med maximal bottenvidd på 38x23 cm) eller större än en standardstekpanna. För att slå på flexi
cook-funktionen, slå på spishällen, tryck samtidigt in de två kokzonernas knappar så som visas i bilden nedan: de två kokzonernas displayer visar då ”0” - bägge
punkterna bredvid värmenivån lyser och detta betyder att Flexi cook är aktiverad.
Ändra effektnivån (1-9 eller P) genom att trycka på knapparna ”-/+”. För att stänga av Flexicook-funktionen, tryck samtidigt in in de två kokzonernas knappar igen. För
att stänga av kokzonerna helt, håll en av kokzonernas knappar inne under 3 sekunder.
i Meddelandet ”no pot”
visas på kokzonens display om den inte kan känna av ett kokkärl (för att det inte finns något, det är felplacerat eller för att det inte
passar för en induktionshäll). Detta meddelande är aktivt under 60 sekunder: under denna tid kan du föra in eller ställa fram pannor inom den flexibla kokzonen som
du vill.
Efter 60 sekunder, om inget kokkärl placerats på kokzonen, slutar systemet att ”leta efter” kärl, och symbolen
är avstängd.
fortsätter att synas på displayen för att visa att zonen
Tryck på en av de två knapparna för att aktivera flexicook igen
Flexi cook-funtionen kan även känna av då ett kokkärl flyttas från en kokzon till en annan inom flexi cook-zonen, och bibehåller samma effektnivå på den nya plattan
(se exempel i bilden nedan: och kastrullen flyttas från den främre värmaren till den bakre, visas värmeeffekten i den display där kastrullen är placerad.
Det är även möjligt att använda Flexi cook-zonen som två skilda kokzoner, med hjälp av vardera kokzonens knapp. Placera kokkärlet i mitten av den enskilda kokzonen
och justera värmeeffekten med rullningslisten.
i Anmärkning: Placera kokkärlen i mitten av kokzonen så att mitten på de separata kokzonerna täcks.
Placera kokkärlen i mitten av kokzonen om du använder stora, rektangulära eller ovala kokkärl.
Korrekt och felaktig placering av kokkärl:
SV84
RENGÖRING
VARNING
-
Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
Innan du börjar rengöra spishällen, skall du försäkra dig om att alla kokzoner är avstängda och att
restvärmevakten (”H”) är släckt.
OBSERVERA: Använd inte slipande svampar eller stålull. De kan förstöra glaskeramiken.
• Rengör hällen från alla matrester när den svalnat efter varje användningstillfälle.
• Socker och matrester med hög sockerhalt kan skada spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart.
• Salt, socker och sand repar hällens yta.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande diskmedel eller produkter som är speciellt avsedda för rengöring av glaskeramikhällar (se Tillverkarens
indikationer).
FELSÖKNING
•
•
•
•
•
Läs och följ anvisningarna i kapitlet ”Bruksanvisning”.
Kontrollera att det inte är strömavbrott.
Torka noggrant rent spishällen efter rengöring.
Om hällen, då du slår på den, visar siffror skall du göra så som står i tabellen nedan.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från strömförande nät.
FELKOD
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av pga för
hög temperatur
Den invändiga temperaturen är för hög Vänta ett par minuter för att den
vid de elektroniska delarna
skall svalna innan du försöker igen
F42 eller F43
Kopplingen till spishällen har fel
volttal
Sensorn känner av spänning som inte
överensstämmer med kopplingens
volttal
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
FELAVHJÄLPNING
Koppla loss hällen och kontrollera
kopplingen
Kontakta Kundservice och uppge felkoden
OLJUD FRÅN SPISHÄLLEN
Induktionshållar kan generera oljud under normal funktion, dessa ljud kommer från ksatrullerna och beror på egenskaper i deras botten (till exempel flera lager av
material eller en icke-flat yta). Dessa oljud varierar beroende på denkastrull du använder och på den mängd livsmedel som den innehåller - det signalerar alltså inte
alls något fel.
Dessutom är spishällen utrustad med ett kylningssystem för att hålla de elektroniska komponenterna vid en kontrollerad temperatur. Därför kan det under användning
och även efter att spishällen stängts av höras ljud från fläkten. Detta är absolut normalt och en förutsättning för att apparaten skall fungera korrekt.
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i kapitel ”Felsökning”.
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice.
Var beredd att lämna följande information:
• en kort beskrivning av felet;
• typ av apparat och exakt modell;
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten), som är placerad under apparaten (på en metallplatta);
• fullständig adress;
• telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparationer (till garanti för att originalreservdelar används och att reparationerna
görs på korrekt sätt). Reservdelar finns under 10 år.
SV85
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Typ av tillagning
Boost
Värma upp snabbt
8–9
Fritera - koka
Maxeffekt
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka
Bryna - fräsa - koka - griljera Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period, 5–10 minuter)
6–7
Bryna - koka - ånga - fräsa griljera
4–5
Koka - ånga - bryna - griljera Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga (för längre period). Fräsa ihop pasta med såsen
3–4
2–3
1–2
Låg effekt
1
OFF
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma
kokvätskor
7–8
Hög effekt
Medeleffekt
Använd nivå
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Nolleffekt
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång period,
10–20 minuter), förvärma tillbehör
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk), för att
Koka - småkoka - koka ihop - fräsa ihop pasta med såsen
fräsa ihop pasta med såsen
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk)
Smälta - tina - varmhålla fräsa ihop
Avställningsyta
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder frusna livsmedel eller för
att varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor, minestronesoppor)
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen på
uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion)
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H)
ANMÄRKNING:
Då du skall tillaga snabba rätter som kräver perfekt värmefördelning (till exempel pannkakor) på den dubbla kokzonen 28 cm (där sådan finns) rekommenderar vi att
du använder ett järn som inte är större än 24 cm i diameter. Vid försiktig tillagning, t ex för att smälta choklad eller smör, rekommenderar vi att du använder enkelzon
med mindre diameter.
SV86
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement