Whirlpool AKPM 658/IX Instruction for Use

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Whirlpool AKPM 658/IX Instruction for Use | Manualzz
AKPM 658
SADRÆAJ
VAŽNE NAPOMENE O SIGURNOSTI
3
ZBRINJAVANJE KUΔANSKIH URE–AJA
4
UGRADNJA
4
»UVANJE OKOLIŠA
4
IZJAVA O SUKLADNOSTI
5
U SLU»AJU PROBLEMA
5
SERVIS
5
»IŠΔENJE
6
ODRŽAVANJE
6
UPUTE ZA UPORABU PEΔNICE
8
TABELA S OPISOM POJEIDNIH FUNKCIJA
10
TABELA JELA
11
IZJAVA O SUKLADNOSTI
14
2
UPUTE ZA UGRADNJU
WHIRLPOOL PEΔNICA
SLIKA 2
SLIKA 1
SLIKA 3
3
Važne napomene o sigurnosti
VAŠA I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU
Ove upute sadræe sigurnosna upozorenja, a neka su naznaËena i na samom ureaju. Paæljivo ih
proËitajte i uvijek ih se pridræavajte.
Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna
upozorenja sadræe ovaj simbol i sljedeÊe pojmove:
OPASNOST
Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnost koja moæe izazvati ozbiljne ozljede.
Sva sigurnosna upozorenja sadræe pojedinosti
o potencijalnoj opasnosti i nude savjete kako
smanjiti rizik od ozljeda, šteta i strujnih udara
do kojih moæe doÊi ako se ureajem ne rukuje
pravilno. Paæljivo proËitajte sljedeÊe naputke:
− Ureaj se ne smije spajati na napajanje
prije ugradnje.
− Ugradnju i odræavanje uvijek povjerite
struËnoj osobi koja Êe to napraviti u skladu
s preporukama proizvoaËa i vaæeÊim
pravilima o sigurnosti. Nemojte popravljati ili
mijenjati bilo koji dio ureaja osim ako to nije
izriËito naznaËeno u uputama za uporabu.
− Ureaj mora biti uzemljen.
− Mreæni kabel mora biti dovoljno dug za
spajanje ureaja nakon ugradnje.
− U skladu sa vaæeÊim sigurnosnim
propisima potrebno je ugraditi FID sklopku
s minimalnim razmakom od 3 mm izmeu
kontakata.
− Nemojte koristiti višestruke adaptere ili
produæne kabele.
− Prilikom odspajanja ureaja iz napajanja
nemojte povlaËiti sâm kabel nego prihvatite
utikaË.
− ElektriËne komponente ne smiju biti
dostupne nakon ugradnje.
− Nemojte dodirivati ureaj mokrim rukama i
nemojte njime rukovati bosi.
− Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo
uporabi u kuÊanstvu za pripremu hrane.
Nije dopuštena drugaËija uporaba (npr. za
grijanje prostora). ProizvoaË ne preuzima
odgovornost za štete nastale uslijed
nepravilne uporabe ureaja ili nepravilnog
podešavanja.
− Ureaj ne smiju koristiti fiziËki, mentalno,
psihiËki i osjetilno hendikepirane osobe
i djeca, ili osobe bez iskustva ili znanja o
uporabi ureaja, osim pod nadzorom ili ako
ih u to upute osobe odgovorne za njihovu
sigurnost.
− Dostupni dijelovi ureaja mogu se jako
−
−
−
−
−
−
−
−
−
zagrijati tijekom uporabe. Djeca ne smiju
biti u blizini ureaja i treba paziti da se ne
igraju s ureajem.
Tijekom uporabe i poslije, nemojte
dodirivati grijaÊe elemente ili unutarnje
površine ureaja kako se ne biste opekli.
Pazite da ureaj ne doe u kontakt s
tkaninama ili drugim zapaljivim materijalima
dok se dovoljno ne ohladi.
Kad završite s pripremom hrane, budite
paæljivi prilikom otvaranja vrata i pustite da
para postupno izie prije vaenja jela. Kad
su vrata zatvorena, iz otvora iznad kontrolne
ploËe izlazi vruÊ zrak. Nemojte blokirati
ventilacijske otvore.
Kad vadite plitice s hranom i drugi pribor
uvijek nosite kuhinjske rukavice i nemojte
dodirivati vruÊe dijelove ureaja.
Nemojte ostavljati zapaljive materijale
u ureaju ili blizu njega. Ako se ureaj
sluËajno ukljuËi, moæe doÊi do poæara.
Nemojte zagrijavati ili peÊi hranu u
zatvorenim staklenkama ili posudama.
Pritisak koji se stvara u unutrašnjosti
ureaja moæe prouzroËiti eksploziju i
ošteÊenje ureaja.
Nemojte koristiti posude od sintetiËkih
materijala.
Pregrijano ulje i masnoÊa lako se zapale.
Uvijek budite oprezni kad pripremate hranu
s mnogo ulja ili masti.
Nikad ne ostavljajte ureaj bez nadzora
tijekom sušenja hrane.
Ako prilikom peËenja koristite alkoholna
piÊa (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite
da alkohol pri visokim temperaturama
isparava. Uslijed toga se moæe dogoditi
da se alkoholne pare zapale u kontaktu s
elektriËnim grijaÊim elementom.
4
Zbrinjavanje kuÊanskih ureaja
− Ovaj ureaj je proizveden od materijala koji
se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.
Zbrinite ga u skladu s lokalnim zakonima
o zbrinjavanju otpada. Prije toga prereæite
mreæni kabel.
− Za daljnje informacije o tretiranju i
recikliranju kuÊanskih ureaja upitajte u
odgovarajuÊem tijelu lokalne samouprave,
reciklaænom dvorištu ili trgovini u kojoj ste
kupili ureaj.
Ugradnja
Nakon vaenja peÊnice iz ambalaæe provjerite
nije li se sluËajno oštetila tijekom transporta
te zatvaraju li se vrata pravilno. U sluËaju
problema obratite se prodavatelju ili najbliæem
ovlaštenom servisu. Kako biste sprijeËili
ošteÊenja, izvadite peÊnicu iz polistirenske
pjenaste vreÊice tek kad je spremna za
ugradnju.
PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU
• Kuhinjski element u koji ugraujete peÊnicu
mora biti otporan na toplinu (min. 90°C).
• Izreæite element prije stavljanja peÊnice i
paæljivo uklonite iverje i piljevinu.
• Nakon ugradnje dno peÊnice više ne smije
biti dostupno.
• Kako bi peÊnica radila pravilno, nemojte
blokirati minimalan razmak izmeu radne
površine i gornje strane peÊnice.
SPAJANJE NA NAPAJANJE
Pazite da napon mreæe odgovara naponu
navedenom na tipizacijskoj ploËici peÊnice.
PloËica se nalazi na prednjem rubu peÊnice
(vidljiva je kad otvorite vrata).
• U sluËaju potrebe za zamjenom mreænog
kabela, angaæirajte struËnog elektriËara.
Kabel je potrebno zamijeniti kabelom
tipa H05 RR-F 3x1,5 mm2. Obratite se
ovlaštenom servisu.
OPΔE PREPORUKE
Prije uporabe:
− Skinite kartonsku ambalaæu, zaštitni film i
naljepnice s pribora peÊnice.
− Izvadite pribor iz peÊnice i zagrijte je
na 200°C na oko jedan sat kako biste
eliminirali miris i pare od izolacijskih
materijala i zaštitne masnoÊe.
Tijekom uporabe:
− Nemojte stavljati teške predmete na vrata
jer se ona tako mogu oštetiti.
− Nemojte se vješati na vrata i nemojte niša
vješati na ruËku.
− Nemojte prekrivati unutrašnjost peÊnice
aluminijskom folijom.
− Nikad nemojte ulijevati vodu u vruÊu
peÊnicu jer se tako moæe oštetiti emajlirana
obloga.
− Nikad nemojte povlaËiti lonce ili tave po
dnu peÊnice jer se tako moæe oštetiti
emajlirana obloga.
− Pazite da mreæni kabeli drugih ureaja ne
dodiruju vruÊe dijelova peÊnice ili da ne
zapinju u vratima.
− Nemojte izlagati peÊnicu atmosferskim
utjecajima.
»uvanje okoliša
Zbrinjavanje ambalaæe
Ambalaæa se moæe u potpunosti reciklirati i
oznaËena je simbolom za recikliranje ( ). Razni
dijelovi ambalaæe stoga se moraju zbrinuti
odgovorno te u skladu s lokalnim zakonima
koji reguliraju zbrinjavanje otpada.
Zbrinjavanje ureaja
− Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s
−
Europskom direktivom 2002/96/EC o
otpadnoj elektriËnoj i elektroniËkoj opremi.
Pravilnim zbrinjavanjem ureaja pomaæete
u spreËavanju potencijalno negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
5
− Simbol
na ureaju i prateÊi dokumenti
ukazuju da se ne smije zbrinjavati s
kuÊnim otpadom, veÊ ga valja odnijeti
u odgovarajuÊi centar za recikliranje
elektriËne i elektronske opreme.
Štednja energije
− PeÊnicu unaprijed zagrijte samo ako to
zahtijeva recept za jelo koje pripremate.
− Koristite tamne ili emajlirane posude jer
one daleko bolje upijaju toplinu.
− IskljuËite peÊnicu 10-15 minuta prije
podešenog kraja peËenja. Jela koja
zahtijevaju duæe vrijeme peËenja i dalje Êe
se peÊi Ëak i nakon iskljuËenja peÊnice.
Izjava o sukladnosti
Ova peÊnica, koja je namijenjena pripremi
hrane, usklaena je s Europskom uredbom
(
) br. 1935/2004 te je dizajnirana,
proizvedena i prodana u skladu s direktivom o
niskom naponu 2006/95/CE (koja zamjenjuje
73/23/CEE i sve naknadne dopune) i
direktivom o zaštiti od elektromagnetskih
smetnji 2004/108/CE.
U sluËaju problema
PeÊnica ne radi:
• Provjerite ima li struje te je li peÊnica
spojena na napajanje.
• IskljuËite je i ponovo ukljuËite kako biste
vidjeli je li problem riješen.
Elektronski programator ne radi:
• Ako se na pokazivaËu pojavi slovo “ ” s
brojem, obratite se najbliæem ovlaštenom
servisu i navedite broj pokraj slova “ ”.
Servis
Prije pozivanja servisa
1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju
problema” i sluæeÊi se njima pokušajte
sami riješiti problem.
2. IskljuËite ureaj i pokušajte ga ponovno
ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem još
postoji.
Ukoliko problem postoji i nakon izvršenih
provjera, obratite se najbliæem ovlaštenom
servisu.
strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata
peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer
naveden na jamstvenom listu;
• vašu punu adresu;
• vaš telefonski broj.
Uvijek navedite:
• vrstu problema;
• toËnu vrstu i model ureaja;
• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na
ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj
U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite
se ovlaštenom serviseru (koji jamËi uporabu
originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu
zamjenu).
6
»išÊenje
UPOZORENJA
− Nemojte koristiti ureaje za parno
ËišÊenje.
− PeÊnicu dodirujte samo kad se dovoljno
ohladi.
− Prije ËišÊenja odspojite peÊnicu iz
napajanja.
Vanjski dijelovi peÊnice
VAŽNO: Nemojte koristiti korozivne ili
abrazivne deterdæente. Ako bilo kakav takav
proizvod doe u kontakt s peÊnicom, odmah
ga uklonite mokrom krpom.
• OËistite površine vlaænom krpom. Ako su
jako zaprljane, u vodu dodajte nekoliko
kapi sredstva za pranje. Prebrišite suhom
krpom.
Unutrašnjost peÊnice
VAŽNO: Nemojte koristiti abrazivna sredstva
za ËišÊenje ili ËeliËnu vunu jer se tako s
vremenom mogu oštetiti emajlirane površine
i staklo vrata peÊnice.
• Nakon svake uporabe ostavite peÊnicu da
se ohladi i oËistite je dok je još uvijek malo
topla kako biste lakše oËistili eventualne
ostatke hrane i sliËno.
• Koristite deterdæente namijenjene ËišÊenju
peÊnica i pridræavajte se uputa proizvoaËa
deterdæenta.
• Staklo na vratima peÊnice oËistite
tekuÊim deterdæentom. Za lakše ËišÊenje
peÊnice, vrata se mogu skinuti (pogledajte
ODRŽAVANJE).
• Za ËišÊenje gornje površine unutrašnjosti
peÊnice potrebno je spustiti gornji grill
grijaË (samo kod nekih modela, pogledajte
ODRŽAVANJE).
NAPOMENA: Nakon dulje uporabe peÊnice
(osobito nakon pripreme hrane s visokim
udjelom vode, primjerice pizze, punjenog
povrÊa itd.), na unutrašnjoj strani vrata ili
na brtvi moæe doÊi do kondenzacije. Kad se
peÊnica ohladi, obrišite kondenziranu vlagu
krpom ili spuævom.
Pribor:
− Pribor odmah po uporabi natopite u vodi
−
i deterdæentu. Ako je još vruÊ, navucite
kuhinjske rukavice.
Ostatke hrane moæete otkloniti Ëetkom ili
spuævom.
»išÊenje straænje stjenke i boËnih
katalitiËkih ploËa (ako su isporuËene):
VAŽNO: Nemojte koristiti korozivne ili
abrazivne deterdæente, grube Ëetke, spuæve
za tave ili raspršivaËe za peÊnice jer mogu
oštetiti katalitiËki emajl i narušiti njegova
svojstva samoËišÊenja.
• Zagrijte praznu peÊnicu na temperaturu od
200°C na otprilike sat vremena.
• Nakon toga, kad se peÊnica ohladi, uklonite
ostatke hrane spuævom.
Održavanje
UPOZORENJA
− Koristite zaštitne rukavice.
− Prije sljedeÊih postupaka priËekajte da
se peÊnica ohladi.
− Odspojite peÊnicu iz napajanja.
SKIDANJE VRATA
Postupak:
1. Potpuno otvorite vrata peÊnice.
2. Podignite kvaËice i gurnite ih prema
naprijed do kraja (slika 1).
3. Zatvorite vrata do kraja (A), podignite (B) i
okrenite (C) dok se ne odvoje (D) (slika 2).
Za ponovno montiranje
vrata:
1. Umetnite šarke u utore.
2. Otvorite vrata do kraja.
3. Spustite dvije kvaËice.
4. Zatvorite vrata.
Slika 1
Slika 2
7
PREMJEŠTANJE GORNJEGA GRIJA»A (SAMO NEKI MODELI)
1. Izvadite boËne vodilice (slika 3).
2. Malo izvucite grijaË (slika 4) i spustite ga (slika 5).
3. Za premještanje grijaËa, podignite ga tako da ga lagano povuËete prema sebi tako da bude
oslonjen na boËne potpornje.
Slika 3
Slika 4
Slika 5
ZAMJENA ŽARULJE
Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice (ako postoji):
1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.
2. Odvrnite pokrov æarulje ulijevo (slika 6), zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje) i
zavrnite pokrov æarulje na mjesto.
3. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.
Promjena æarulje boËnog dijela peÊnice (ako postoji):
1. Odspojite peÊnicu iz napajanja.
2. Skinite boËne vodilice, ako postoje (slika 3).
3. OdvijaËem odignite pokrov æarulje (slika 7).
4. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu o tipu æarulje).
5. Namjestite pokrov æarulje i pritisnite ga tako da klikne (slika 9).
6. Vratite boËne vodilice na mjesto i ponovno ih priËvrstite.
7. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.
Slika 6
Slika 7
Slika 8
NAPOMENE:
− Koristite samo æarulje sa æarnom niti
snage 25-40 W/230 V, tip E-14, T300°C ili
halogene æarulje snage 25-40 W/230 V, tip
G9, T300°C.
− Žarulje moæete nabaviti u ovlaštenom
servisu.
Slika 9
VAŽNO:
− Koristite li halogene æarulje, nemojte
−
ih dodirivati golim rukama jer ih otisci
prstiju mogu oštetiti.
Nemojte koristiti peÊnicu bez pokrova
æarulje.
8
Upute za uporabu peÊnice
ZA PRIKLJU»IVANJE NA ELEKTRI»NU
MREŽU VIDITE POGLAVLJE O MONTAŽI
NAPOMENA:
- Da biste što više smanjili potrošnju
energije, moæete za vrijeme peËenja u
intervalima ukljuËivati ventilator za hlaenje.
- Nakon što je jelo peËeno i nakon što ste
iskljuËili peÊnicu, ventilator za hlaenje još
Êe djelovati neko vrijeme.
- Otvaranjem vrata za vrijeme peËenja grijaËi
Êe se iskljuËiti.
1. UpravljaËka ploËa
2. Gornji grijaË / roštilj
3. Sustav za hlaenje (ako je na
raspolaganju)
4. Tipska ploËa (ne smijete je odstraniti)
5. Svjetlo
6. Ventilacijski sustav (ako je na
raspolaganju)
7. PrikljuËak za raæanj
8. Donji grijaË (nije vidljiv)
9. Vrata
10. Poloæaji pojedinih vodilica
11. Straænja stranica peÊnice
KOMPATIBILNA DODATNA OPREMA
(za dodatke koji su priloæeni uz peÊnicu)
Slika A
Slika B
A. Rešetka 2x
Na nju moæete staviti namirnicu ili posudu
u kojoj su namirnice, modele za torte i
druge sliËne vrste posude. Moæete ih
staviti na bilo koju slobodnu vodilicu.
Rešetku moæete postaviti s valovitim
dijelom obrnutim prema dolje ili gore.
B. Posuda za hvatanje masnoÊe
Namijenjena je hvatanju masnoÊe i
komadiÊa hrane ako ju stavite ispod
rešetke. Takoer je moæete upotrijebiti
kao tepsiju za peËenje mesa, piletine,
riba, itd., s ili bez povrÊa, ili za peËenje
pici.
OPREMA KOJA NIJE PRILOŽENA UZ
PEΔNICU
U servisnom centru moæete kupiti ostalu
opremu, kao i tepsiju za kolaËe, katalitiËke
obloge, rotirajuÊi raæanj, i sl.
9
STAVLJANJE REŠETKE U PEΔNICU
Rešetku i druge dodatke stavite u vodilice, jer Êete time sprijeËiti nehotiËno pomicanje vodilica.
Slika 1
Slika 2
1. Stavite rešetku tako da je podignuti dio A
okrenut prema gore (slika 1).
2. Rešetko pod kutom stavite u vodilicu B
(slika 2).
Slika 3
3. Rešetku ponovno namjestite u vodoravan
poloæaj i gurnite do kraja, da se zakaËi u C
(slika 3).
4. Kad uzimate rešetku iz peÊnice, postupite
u obrnutom redoslijedu gore opisanog
postupka.
Ostalu opremu, ukljuËivo s dubokom
posudom, tepsijom za kolaËe, namjestite
na isti naËin. IzboËina na vodilici omoguÊava
blokadu opreme.
OPIS UPRAVLJA»KE PLO»E
1. Gumb za izbor naËina djelovanja
2. ElektroniËki programski sat
3. Gumb za podešavanje temperature
Napomena: Tipke su skrivene u upravljaËkoj
ploËi. Pritisnite ploËu dok ne škljocne i onda je
moæete obrnuti.
4. Crveni indikator temperature
UPORABA PEΔNICE
• Izaberite poæeljnu funkciju. UkljuËi se
svjetlo peÊnice.
• Okrenite gumb za podešavanje
temperature u smjeru kazaljke na satu na
poæeljnu temperaturu. Crveni indikator
temperature upali se i ugasi, kad peÊnica
dostigne podešenu temperaturu. Kad je
jelo peËeno, okrenite gumb na 0.
IZBOR TRAJANJA PE»ENJA:
Ovu funkciju moæete upotrijebiti ako æelite
podesiti vrijeme peËenja od 1 do 120 minuta.
Vrijeme peËenja podesite nakon što ste
izabrali poæeljan naËin peËenja. Gumb okrenite
u smjeru kazaljke na satu. Kad se podešeno
vrijeme isteËe, peÊnica Êe se automatski
iskljuËiti. Za uporabu peÊnice na obiËan naËin,
pazite da je gumb za izbor naËina djelovanja
okrenut na .
VAŽNO: Ako je gumb za izbor naËina
djelovanja podešen na 0, peÊnica neÊe
djelovati. Za ukljuËivanje peÊnice okrenite
gumb za izbor naËina djelovanja na simbol ili
podesite vrijeme peËenja.
10
Tabela s opisom pojeidnih funkcija
FUNKCIJA
OPIS
IZKLJU»IVANJE
-
SVJETLO
UkljuËeno svjetlo peÊnice.
KLASI»NI
NA»IN
KlasiËni naËin primjeren je za peËenje svih vrsta jela na jednoj
razini. Prvo ugrijte peÊnicu na zahtijevanu temperaturu i kad
postigne tu temperaturu, stavite namirnice u peÊnicu.
KLASI»NO
PE»ENJE
Za peËenje kolaËa s tekuÊim punjenjem (slatka ili kisela) na
jednoj razini. Ova moguÊnost je takoer idealno za peËenje na
dvije razine. Za najbolje rezultate meso pri peËenju nekoliko puta
okrenite. Kad peËete na jednoj razini preporuËujemo peËenje na
treÊoj razini. Kad peËete na dvjema razinama preporuËujemo da
peËete na prvoj i Ëetvrtoj razini. PreporuËujemo, da prvo ugrijte
peÊnicu.
ROŠTILJ
Za pripremu odrezaka, kebaba i kobasica, gratiniranog povrÊa i
prepeËenca. PreporuËujemo peËenje na Ëetvrtoj ili petoj razini.
Kad peËete meso, nalijte malo vode u posudu za hvatanje
masnoÊe (na treÊoj ili Ëetvrtoj razini), da biste smanjili stvaranje
dima i prskanje suvišne masnoÊe. Prvo ugrijte peÊnicu za 3-5
minuta. Za vrijeme peËenja vrata peÊnice moraju ostati zatvorena.
Za pripremu velikih komada mesa (govea peËenica i druge vrste
peËenica). Sve vrijeme dok se peËe morate ostaviti zatvorena
vrata peÊnice. Kad peËete meso, preporuËujemo da u posudu
ROŠTILJ S
VENTILATOROM za hvatanje masnoÊe, koju namjestite na prvu ili drugu razinu,
nalijete malo vode. Tako Êete smanjiti stvaranje dima i prskanje
suvišne masnoÊe. PeÊnicu ne ugrijte.
ODMRZAVANJE
VRUΔI ZRAK
DONJI GRIJA»
Ovu funkciju moæete koristiti ako æelite ubrzati odmrzavanje
namirnica na sobnoj temperaturi. Kad stavljate namirnice u
peÊnicu, pustite ih u ambalaæi, kako se ne bi isušile.
Takoer namijenjeno za peËenje razliËitih vrsta jela koje
zahtijevaju jednaku temperaturu peËenja bez prethodnog
ugrijavanja na jednoj ili dvjema razinama istovremeno (npr.:
riba, povrÊa, kolaËa). Pri uporabi ove funkcije pojedina jela neÊe
uticati na okus drugih jela koja se u to vrijeme peku zajedno. Kad
peËete na jednoj razini preporuËujemo peËenje na treÊoj razini.
Kad peËete na dvjema razinama preporuËujemo da peËete na
prvoj i Ëetvrtoj razini i da peÊnicu prije peËenja prethodno ugrijete.
Funkcija je primjerena za polako kuhanje, npr. pirjanog mesa
s povrÊem. Funkcija je prikladna za dovršenje peËenja vrlo
tekuÊih jela, slanih ili slatkih, ili takoer za zgušÊivanje sokova.
PreporuËujemo, da ova jela peËete na prvoj razini.
11
Tabela jela
Recept
KolaËi od dizanog
tijesta
Punjeni kolaËi
(kolaË od sira,
štrudla, voÊni kolaË)
Funkcija Prethodno
ugrijavanje
Razina
Tempera- Vrijeme
peËenja
tura
(min)
(gledano od
(°C)
dolje)
Oprema
Tepsija na rešetki
da
3
150-175
35-90
da
1-4
150-170
30-90
da
3
150-190
30-85
da
1-4
150-190
35-90
Razina 4: tepsija na rešetki
Razina 1: tepsija na rešetki
da
3
160-175
20-45
duboka tepsija / tepsija za kolaËe
da
1-4
150-175
20-45
Razina 1: duboka tepsija/tepsija
za kolaËe
da
3
175-200
30-40
Duboka tepsija / tepsija za kolaËe
Razina 4: tepsija na rešetki
Razina 1: tepsija na rešetki
Duboka tepsija/tepsija za kolaËe ili
tepsija na rešetki
Keksi / muffini
Razina 4: rešetka
KolaËi od tijesta za
princess krafne
da
1-4
170-190
da
3
100
35-45
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
Razina 1: duboka tepsija/ tepsija
za kolaËe
110-150 Duboka tepsija/ tepsija za kolaËe
Pusle
Kruh/pizza/
talijanski kruh
focaccia
da
1-4
100
130-150
da
3
225-250
12-50
da
1-4
225-250
25-50
da
3
250
10-15
da
1-4
250
10-20
da
3
175-200
45-55
Tepsija na rešetki
da
1-4
175-190
45-60
Razina 4: tepsija na rešetki
Razina 1: tepsija na rešetki
da
3
175-200
20-30
duboka tepsija/tepsija za kolaËe
25-45
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
Razina 1: duboka tepsija/tepsija
za kolaËe
Zamrznute pizze
Slani kolaËi (s
povrÊem, quiche)
JastuËiÊi od
lisnatog tijesta /
keksi od lisnatog
tijesta
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
da
1-4
175-200
Razina 1: duboka tepsija/tepsija
za kolaËe
Duboka tepsija/tepsija za kolaËe
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
Razina 1: duboka tepsija/tepsija
za kolaËe
Razina 3: duboka tepsija/tepsija za
kolaËe ili rešetka
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
Razina 1: duboka tepsija/tepsija
za kolaËe
12
Lazanja/zapeËena
tjestenina/kaneloni/
nabujci
da
3
200
45-55 Posuda za peËenje na rešetki
Janjetina/teletina/
govedina/ svinjetina
1 kg
da
3
200
80-110
Duboka tepsija ili posuda za peËenje
na rešetki
Piletina / kuniÊ / patka
1 kg
da
3
200
50-100
Duboka tepsija ili posuda za peËenje
na rešetki
da
2
200
80-130
Duboka tepsija ili posuda za peËenje
na rešetki
da
3
175-200 40-60
Duboka tepsija ili posuda za peËenje
na rešetki
da
2
175-200 50-60 Posuda za peËenje na rešetki
PrepeËenac
da
5
200
Riblji fileti /odresci
da
5
200
Kobasice/ kebab /
rebra / hamburgeri
da
5
200
PeËeno pile 1-1,3 kg
-
2
200
Puran / guska 3 kg
Riba peËena u
peÊnici/u aluminijskoj
foliji (fileti, cijela)
Punjeno povrÊe
(rajËice, tikvice,
patlidæani)
3-5
Rešetka
Razina 4: rešetka (kad je napola
peËeno, okrenite)
Razina 3: duboka tepsija s vodom
Razina 5: rešetka (kad je napola
30-40
peËeno, okrenite)
Razina 4: duboka tepsija s vodom
Razina 2: rešetka (po potrebi
55-70 okrenite kad je na dvije treÊine
peËeno)
20-30
Razina 1: duboka tepsija s vodom
Krvava govea
peËenica 1 kg
-
3
200
Posuda za peËenje na rešetki (po
35-45 potrebi okrenite kad je na dvije
treÊine peËeno)
JanjeÊa butina/butine
-
3
200
Duboka tepsija ili posuda za peËenje
60-90 na rešetki (po potrebi okrenite kad
je na dvije treÊine peËeno)
PeËen krumpir
-
3
200
Duboka tepsija / tepsija za kolaËe
45-55 (po potrebi okrenite kad je na dvije
treÊine peËeno)
ZapeËeno povrÊe
-
3
200
20-30 Posuda za peËenje na rešetki
Lazanja i meso
da
1-4
200
Meso i krumpir
da
1-4
200
Ribe i povrÊe
da
1-4
175
Razina 4: posuda za peËenje na
rešetki
Razina 1: duboka tepsija ili posuda
za peËenje na rešetki
Razina 4: posuda za peËenje na
45-100
rešetki
Razina 1: duboka tepsija ili posuda
za peËenje na rešetki
Razina 4: posuda za peËenje na
30-50
rešetki
50-100
Razina 1: duboka tepsija ili posuda
za peËenje na rešetki
13
PREPORU»ENA UPORABA I SAVJETI
Kako potraæiti podatke u tabeli
U tabeli su opisani naËini djelovanja koji su
najprimjereniji za pripremu pojedinih jela, a
dati su i savjeti na kojoj razini ili više razina
istovremeno trebate peÊi za najbolje rezultate.
Vrijeme pripremanja jela poËinje se odbrajati
tada kad namirnicu stavite u peÊnicu. U vrijeme
pripremanja jela se ne broji vrijeme prethodnog
ugrijavanja peÊnice (tamo gdje je to potrebno).
Temperature i navedeno vrijeme sluæe samo
kao pomoÊ i ovise od koliËine namirnica i vrste
upotrijebljenih dodataka. Za poËetak podesite
najniæe navedene vrijednosti. Ako hrana nije
dobro peËena, poveÊajte temperaturu, odnosno
vrijeme peËenja. Upotrijebite priloæenu dodatnu
opremu. PreporuËujemo uporabu tamnih
kovinskih modela za torte i posude. Upotrijebiti
moæete i tave i drugu posudu iz pireks stakla ili
glinenu posudu, ali uzmite u obzir Ëinjenicu da
Êete za pripremu jela u takvoj posudi trebati i
više vremena da se hrana ispeËe. Za dostizanje
najboljih rezultata uzmite u obzir savjete koji su
navedeni u tabeli jela, u kojoj su opisane najbolje
moguÊnosti izbora dodatne opreme (priloæena)
i stavljanja na pojedinu razinu. Za pripremu
namirnica koje sadræe mnogo vode, prije peËenja
ugrijte peÊnicu.
Pripremanje više razliËitih jela istovremeno
Ako podesite ‘’konvekcijsko peËenje (ako je na
raspolaganju), istovremeno koristeÊi razliËite
vodilice na razliËitim razinama, moæete pripremiti
razliËita jela, koja zahtijevaju istu temperaturu
peËenja (npr: ribe i povrÊe). Hranu koja zahtijeva
manje vremena za pripremu izvadite iz peÊnice,
a hranu koja zahtijeva više vremena za peËenje
ostavite u peÊnici.
KolaËi
- Krhke kolaËe ispecite pomoÊu podešenog
‘’klasiËnog naËina’’ djelovanja na samo jednoj
razini. Upotrijebite kovinske modele za torte
tamnih boja i uvijek ih stavite na rešetku koja
je priloæena. Za peËenje na više razinama
upotrijebite funkciju ventilatora vruÊeg zraka
i premaknite model za torte na rešetke. Tako
Êete omoguÊiti optimalno kruæenje vruÊeg
zraka.
- Ako æelite provjeriti peËeno li je tijesto koje
se diæe, probodite sredinu kolaËa drvenim
štapiÊem ili ËaËkalicom te ga izvadite. Ako na
ËaËkalici nema tijesta, kolaË je peËen.
- Ako koristite modele za torte protiv
prianjanja, ne trebate mazati stranice modela
s masnoÊom, jer bi inaËe moglo doÊi do
nejednakomjernog dizanja tijesta.
- Ako za vrijeme peËenja kolaË ‘’padne’’,
sljedeÊi put podesite niæu temperaturu i
smanjite dodavanje tekuÊina u masu te
njeænije zamijesite tijesto.
- Za pripremu kolaËa s mokrim nadjevom (pita
sirnica ili voÊna pita) upotrijebite ‘’konvekcijsko
peËenje (ako je na raspolaganju). Ako je
osnovno tijesto za pitu previše mokro,
premjestite je na niæu razinu i prije nego što
dodate nadjev potresite po tijestu krušne
mrvice ili mljevene kekse.
Meso
- Upotrijebite samo tepsiju ili staklenu posudu
(pireks), koja odgovara veliËini mesa koji
namjeravate peÊi. Za pripremu odrezaka
najbolje je da u tepsiju ulijete malo jušne
osnove ili umaka, da meso pri peËenju dobije
okus. Kad je meso peËeno, ostavite ga u
peÊnici još pribliæno 10-15 minuta ili ga izvadite
i umotajte u aluminijsku foliju.
- Ako æelite pripremiti meso na roštilju, razreæite
ga na jednako debele komade, da se meso
bolje ispeËe. Vrlo debeli komadi mesa trebaju
više vremena da se ispeku. Ako æelite sprijeËiti
zagorijevanje mesa, premjestite ga na niæu
razinu, tako da je meso na veÊoj udaljenosti
od seta za roštilj. Kad proe dvije treÊine
predvienog vremena za peËenje, okrenite
meso da se zapeËe još na drugoj strani.
Ako æelite saËuvati sokove, koji se stvaraju pri
peËenju mesa, preporuËujemo da neposredno
pod roštilj, gdje se peËe meso, stavite posudu za
hvatanje masnoÊe i u nju ulijete pola litra vode.
Ako treba, kasnije moæete doliti još vode.
Raæanj (samo kod nekih modela)
Ovaj pribor upotrijebite kad æelite jednakomjerno
ispeÊi velike komade mesa i peradi. Nataknite
meso na raæanj – ako je pileÊe meso, zaveæite ga
vrpcom. Prije no što stavite raæanj u prikljuËak,
namijenjen za stavljanje raænja, provjerite da se
meso ne miËe i da je dobro priËvršÊeno. Da biste
izbjegli vruÊ dim i ako æelite saËuvati sokove, u
kojima se peËe meso, preporuËujemo da na prvu
razinu stavite posudu za hvatanje masnoÊe i u
nju ulijete pola litra vode. Raæanj je opremljen s
plastiËnom ruËkom, koju morate prije peËenja
odstraniti i upotrijebiti na kraju, kad je meso veÊ
peËeno. Upotrijebite ruËku kad vadite peËena
jela iz peÊnice, tako Êete smanjiti moguÊnost
nastanka opekotina.
Pizza
Malo namastite tepsiju, da pizza dobije hrskavu
koricu. Kad proe dvije treÊine predvienog
vremena za peËenje, po pizzi potresite
mozzarellu.
14

advertisement

Related manuals

advertisement