Whirlpool | 5KSB1565EOB | Use and care guide | KitchenAid 5KSB1565EWH Use and care guide

KitchenAid 5KSB1565EWH Use and care guide
5KSB1565
W11091684A_01_EN.indd 1
4/26/17 12:31 PM
INDHOLD
DELE OG FUNKTIONER
Dele og tilbehør�����������������������������������������������������������������������������������������204
BETJENING AF BLENDEREN
Guide til anbefalede hastigheder���������������������������������������������������������������209
Klargøring af blenderen til brug�����������������������������������������������������������������210
Betjening����������������������������������������������������������������������������������������������������212
Brug af funktionen Isknusning��������������������������������������������������������������������213
Brug af Pulse-funktionen����������������������������������������������������������������������������214
Brug af målebægeret til blenderglasset og blenderfunktionen Soft Start�� 215
DANSK
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
Vigtige sikkerhedsforskrifter�����������������������������������������������������������������������205
Elektriske krav���������������������������������������������������������������������������������������������208
Bortskaffelse af elektriske apparater����������������������������������������������������������208
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
Hurtige tip��������������������������������������������������������������������������������������������������215
Gode råd om ...������������������������������������������������������������������������������������������216
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengøring af blenderen������������������������������������������������������������������������������217
Rengøring af glasset�����������������������������������������������������������������������������������217
FEJLFINDING���������������������������������������������������������������������������������������������� 218
GARANTI OG SERVICE������������������������������������������������������������������������������� 220
 | 203
W11091684A_12_DK.indd 203
4/26/17 12:36 PM
DELE OG FUNKTIONER
DELE OG TILBEHØR
Låg med målebæger
BPA-frit glas
Kniv af rustfrit stål
Clean Touchbetjenings­panel
Knapper til valg
af hastighed
Formstøbt
metalbase
204 | DELE OG FUNKTIONER
W11091684A_12_DK.indd 204
4/26/17 12:36 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
FARE
ADVARSEL
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
DANSK
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke følger instruktionerne.
Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid
overholde de grundlæggende forholdsregler, som
blandt andet består af følgende:
1.Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan
resultere i personskade.
2.For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må
blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3.Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale
evner er nedsat, eller personer uden den fornødne
erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker
brug af apparatet eller er under opsyn af en person,
der har ansvaret for dem.
SIKKER BRUG AF BLENDEREN | 205
W11091684A_12_DK.indd 205
4/26/17 12:36 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
4.Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og
personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner
er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring
og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparate
eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for
dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5.Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med
apparatet. Lad ikke børn bruge blenderen uden
opsyn. Vær forsigtig ved brug i nærheden af børn.
6.Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele.
Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer
og andre redskaber i god afstand af knivbladet under
brugen for at minimere risikoen for personskade og/
eller beskadigelse af blenderen.
7.Fjern altid batteriet fra blenderen, hvis den efterlades
uden opsyn, før samling, før den skilles ad eller rengøres.
Lad aldrig blenderen køre uden opsyn.
8.Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt,
har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget.
Returner apparatet til eftersyn, reparation eller
elektrisk/mekanisk justering på det nærmeste
autoriserede servicecenter. Hvis strømledningen er
beskadiget, ska den udskiftes med en specialledning
eller -samling, som fås fra producenten eller
dennes serviceagent.
206 | SIKKER BRUG AF BLENDEREN
W11091684A_12_DK.indd 206
4/26/17 12:36 PM
9.Hvis netledningen beskadiges, skal den af hensyn
til sikkerheden udskiftes af producenten, en service­
repræsentant eller lignende kvalificeret person.
10.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten
af køkkenbordet.
11.Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af skarpe
blade, tømning af glas og under rengøring.
12.Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned
i glasset, mens blenderen er i gang, da det kan
forårsage alvorlig personskade eller beskadige
blenderen. Der kan anvendes en skraber, men
ikke mens blenderen kører.
13.Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug.
Undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.
14.Brug ikke apparatet udendørs.
15.Vær forsigtig, når varm væske hældes i blenderen,
da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.
16.Anvend kun blenderen med låget på plads.
17.Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges
af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektrisk
stød eller personskade.
18.Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger
og lignende anvendelse som f.eks.
--medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer
og andre arbejdsmiljøer
--gårdsalg
--af gæster på hoteller, moteller og andre
overnatningsmiljøer
--overnatningsmiljøer som bed & breakfast.
DANSK
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
GEM DENNE VEJLEDNING
Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.
SIKKER BRUG AF BLENDEREN | 207
W11091684A_12_DK.indd 207
4/26/17 12:36 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
ELEKTRISKE KRAV
ADVARSEL
Watt: 550 W
Spænding: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt med
jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer
til stik­kontakten, skal en kvalificeret
elektriker kontaktes. Forsøg ikke
at ændre stikket på nogen måde.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning. Hvis
ledningen er for kort, skal du kontakte
en autoriseret elektriker for at få
installeret en stikkontakt tættere
på apparatet.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER
Bortskaffelse af indpakningsmaterialer
Indpakningsmaterialet er 100 %
genanvendeligt og er mærket med
genbrugs­symbolet
. De forskellige
indpakningsdele skal derfor bortskaffes på
forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse
med lokale miljøregler for bortskaffelse
af affald.
Bortskaffelse af produktet
- Dette produkt er mærket efter EUdirektiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes
korrekt, er du med til at undgå de
potentielle negative konsekvenser for
miljøet og folke­sundheden, der kan være
resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.
- Symbolet
på produktet eller på den
medfølgende dokumentation angiver, at
det ikke skal behandles som husholdnings­
affald, men skal afleveres på et passende
indsamlingscenter, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr genanvendes.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette
produkt bedes man kontakte de lokale
myndigheder, renovationsselskabet eller
forretningen, hvor produktet er købt.
208 | SIKKER BRUG AF BLENDEREN
W11091684A_12_DK.indd 208
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
GUIDE TIL ANBEFALEDE HASTIGHEDER
DANSK
Blenderen har fem hastigheder: 1 er den
laveste og 5 er den højeste. Desuden
har blenderen funktioner til isknusning
og Pulse.
FØDEVARETYPE
HASTIGHED
FØDEVARETYPE
HASTIGHED
Blendede drikke med is
Isknusning, 5
Skysovs
3
Ostekage
5
Milkshake
Isknusning, 5
Hakket frugt
Pulse, 2
Kødsalat til sandwichfyld
Pulse, 2
Hakkede grøntsager
Pulse, 2
Mousse
5
Smørepålæg
med flødeost
1
Havregrød
4
Flødelegeret suppe
1
Pandekagedej
3
Hakket/knust is
Is
Pesto
2
Dip
1
Puréret frugt/babymad
4
Finthakket frisk frugt
Isknusning
Pureret kød/babymos
med kød
4
Finthakkede friske
grøntsager
Isknusning
Purerede grøntsager/
babymad med grøntsager
4
Gelatineskum til kager/
desserter
5
Salatdressing
3
Frossen, hakket frugt
(optø frugten en smule,
indtil spidsen af en kniv
kan stikkes i den)
Isknusning
Krydret rasp
Pulse, 2
Sorbetdrik
1, 5
Drik med frossen yoghurt
5
Frugtjuice af
frossent koncentrat
1, 3
Blød ricotta- eller hytteost 1, 3
Kagedrys
2
Fin, sød rasp
Pulse, 2
Grov, sød rasp
Pulse, 2
1
Frugtdrik (tynd)
Isknusning, 5
Grøntsagssauce
Frugtdrik (tyk)
Isknusning, 1
Vaffeldej
3
Frugtsauce
1
Hvid sauce
1
Revet hård ost
5
BETJENING AF BLENDEREN | 209
W11091684A_12_DK.indd 209
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
KLARGØRING AF BLENDEREN TIL BRUG
Før første brug
Tør blenderens base af med en
klud opvredet i varmt vand, og tør
efter med en fugtig klud. Tør med
en blød klud. Vask glasset, låget
og målebægeret i varmt sæbevand
(se sektionen”Vedligeholdelse og
rengøring”). Skyl og tør delene.
2
Drej glasset med uret, ca. 1/8 rundt,
indtil det klikker på plads.
Tap
Åbning
1
Anbring glassets tapper ud for
åbningerne på basen. Glassets
håndtag kan være på højre eller
venstre side af blenderbasen.
3
Juster ledningens længde.
BEMÆRK: Når den er korrekt anbragt,
hviler glasset fuldstændigt på blenderens
base. Gentag i modsat fald trin 1 og 2.
4
Sæt låget forsvarligt på glasset.
210 | BETJENING AF BLENDEREN
W11091684A_12_DK.indd 210
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
DANSK
Sæt stikket i en stikkontakt med
jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
5
Før blenderen bruges, skal den
tilsluttes et stik med jordforbindelse.
Tryk derefter på TÆNDT ( ).
Indikatoren for tændt vil blinke,
når den er klar.
6
Før glasset tages af basen, skal
der altid trykkes på TÆNDT ( ),
så de blinkende lys stopper,
og strømledningen skal kobles fra.
BETJENING AF BLENDEREN | 211
W11091684A_12_DK.indd 211
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
BETJENING
Inden brug
Mens blenderens indikatorlys er tændt, eller
Pulse-funktionen indikatorlampe blinker
- Kniven må ikke røres.
- Tag ikke låget af glasset.
1
Placer ingredienserne i glasset
og fastgør låget omkring hele
glassets åbning.
Kontroller, at glasset er korrekt låst fast på
blenderens base, inden blenderen anvendes.
2
Tryk på TÆNDT ( ). Indikatoren for
tændt vil blinke, når den er klar. Tryk
derefter på den ønskede hastigheds­
knap for at få blenderen til at køre
konstant ved denne hastighed. Det
hvide indikatorlys ved den valgte
hastighed bliver ved med at lyse.
Du kan uden at stoppe ændre
indstillinger ved at trykke på en
ny hastighedsknap.
BEMÆRK: Blenderen tænder kun,
når der trykkes på knappen TÆNDT ( )
(strøm-LED blinker), før den ønskede
hastighed vælges.
3
Tryk ved afslutning på TÆNDT ( )
for at stoppe blenderen, og tryk
derefter på TÆNDT ( ) en gang til
for at slukke. Blenderen skal kobles
fra strøm, før glasset tages af.
212 | BETJENING AF BLENDEREN
W11091684A_12_DK.indd 212
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
BRUG AF FUNKTIONEN ISKNUSNING
DANSK
Blenderen har en isknusningsfunktion ( ). Når denne funktion er valgt, aktiveres
pulseringen automatisk i 30 sekunder i intervaller ved den hastighed, der er optimal
til knusning af is eller andre ingredienser.
1
Kontroller, inden blenderen
anvendes, at glasset er korrekt
anbragt på basen.
3
Tryk på TÆNDT ( ), derefter på
ISKNUSNING ( ). Funktionen
is­knusning er en tidsbegrænset
funktion.
2
Hæld ingredienser i glasset,
og fastgør låget. Brug op til
1/2 bakke isterninger.
4
Når den tidsbegrænsede funktion er
afsluttet, stopper blenderen. Tryk på
TÆNDT ( ) for at slukke. Blenderen
skal kobles fra strøm, før glasset
tages af.
TIP: Der kan knuses op til 1/2 standardisbakke eller 6-7 standardisterninger
ad gangen. Det er en god ide af og til at røre med en paletkniv, men kun når
blenderen er slukket. Funktionen til isknusning ( ) er optimeret, så is kan
knuses og hakkes uden tilsætning af væske.
BETJENING AF BLENDEREN | 213
W11091684A_12_DK.indd 213
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
BRUG AF PULSE-FUNKTIONEN
1
Kontroller, inden blenderen
anvendes, at glasset er korrekt
anbragt på basen.
3
Tryk på TÆNDT ( ), tryk og hold
derefter på knappen PULSE ( )
i den ønskede tidsmængde.
2
4
Hæld ingredienser i glasset,
og fastgør låget.
Når opgaven er færdig, trykkes
der på TÆNDT ( ) for at slukke.
Blenderen skal kobles fra strøm,
før glasset tages af.
214 | BETJENING AF BLENDEREN
W11091684A_12_DK.indd 214
4/26/17 12:36 PM
BETJENING AF BLENDEREN
•Målebægeret til blenderglasset
kan bruges til at måle og tilsætte
ingredienser. Tag koppen af og
tilsæt ingredienser ved hastighed 1,
2 eller 3. Når blenderen kører ved
højere hastighed med en fuld glas eller
varmt indhold, skal blenderen stoppes
inden tilsætning af ingredienser.
•Soft Start-funktionen starter blenderen
ved en lavere hastighed for at trække
ingredienserne ind til kniven, men
hastigheden øges hurtigt til den valgte
indstilling, så ydelsen bliver optimal.
Soft Start-funktionen fungerer kun,
hvis hastigheden blev valgt, men
ikke sammen med puls- ( ) eller
isknusningsfunktionen ( ).
DANSK
BRUG AF MÅLEBÆGERET TIL BLENDERGLASSET
OG BLENDERFUNKTIONEN SOFT START
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
HURTIGE TIP
• Hvis du laver drikke med is, så start med
isknusning, og afslut med hastighed 5 for
at frembringe en jævnere konsistens.
• Isklumper fra fryseren knuses bedre end
delvist smeltede isklumper.
• Små isterninger hakkes eller knuses
hurtigere end store.
• Start blendningen på hastighed 1,
så ingredienserne blandes grundigt,
hvis der indgår mange ingredienser
i opskriften. Derefter kan hastigheden
øges efter ønske.
• Om ønsket kan målebægeret i lågets
midte tages af, så der kan tilsættes
væske eller isterninger, mens blenderen
kører på hastighederne 1, 2 eller 3.
• Stop blenderen inden der anvendes
køkkenredskaber i glasset. Brug
en gummi­spatel til at blande
ingredienserne med, men kun hvis
blenderen er slukket. Brug aldrig
køkkenredskaber, f.eks. spatler,
i glasset, mens motoren kører.
• Afkøl om muligt varme ingredienser,
inden de blendes. Begynd blendning
af varme ingredienser på hastighed 1.
Øg til højere hastigheder, hvis det er
nødvendigt , et trin ad gangen.
• Fyld ikke blenderglasset helt op ved
blendning af varm mad eller væske.
Fastgør låget, tag målebægeret i midten
ud, og placer et klæde over låget. Brug
kun på hastighed 1. Rør ikke glassets
låg med bare hænder, når der blendes
varm mad eller væske.
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER | 215
W11091684A_12_DK.indd 215
4/26/17 12:36 PM
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
GODE RÅD OM ...
Opløsning af aromatiseret gelatine:
Hæld kogende vand i glasset, og tilsæt
gelatinen. Tag målebægeret i midten ud,
og læg et klæde over låget. Blend på
hastighed 1, indtil gelatinen er opløst,
i omkring 10-30 sekunder. Tilsæt de
øvrige ingredienser.
Fremstilling af rasp af småkager, kiks
eller brød: Bræk småkager, kiks eller brød
i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg
dem i glasset. Sæt låg på i Pulse-funktion,
og blend på hastighed 2 i ca. 3 sekunder ad
gangen, indtil konsistensen er som ønsket.
Finere rasp til tærte -og dessertbunde:
Bræk småkager, kiks eller brød i mindre
stykker på ca. 4 cm i diameter og placér
dem i glasset. Tryk på Pulse i korte stød,
indtil den ønskede konsistens er nået,
omkring 20-30 sekunder.
Hakning af frugt og grøntsager:
Kom 280 g frugt- eller grøntsagsstykker
i glasset. Brug korte intervaller på
hastighed 1, indtil den ønskede
hastighed er nået.
Purérede frugter: Kom 500 g dåsefrugt
eller tilberedt frugt i glasset. Tilsæt
2-4 spsk. (30 til 60 ml) frugtsaft eller
vand pr. 250 g frugt. Sæt låget på,
og blend på hastighed 4 i omkring
5-10 sekunder.
Purérede grøntsager: Kom 360 g
dåsegrøntsager eller tilberedte grøntsager
i glasset. Tilsæt 2-4 spsk. (30 til 60 ml)
bouillon, vand eller mælk pr. 180 g
grøntsager. Sæt låget på, og blend på
hastighed 4 i omkring 10-20 sekunder.
Fjernelse af klumper i sauce: Hæld saucen
i glasset, hvis den klumper. Sæt låg på, og
blend på hastighed 3, i ca. 5-10 sekunder,
indtil konsistensen er ensartet.
Meljævning: Kom mel og væske i glasset.
Sæt låg på, og blend på hastighed 1,
i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen
er ensartet.
Tilberedning af hvid sauce: Kom mælk,
mel og evt. salt i glasset. Sæt låg på, og
blend på hastighed 1 i ca. 5-10 sekunder,
indtil konsistensen er ensartet. Hæld saucen
i en gryde, og tilbered som sædvanligt.
Smoothies: Hæld væsker og frosne
ingredienser i glasset først, derefter
andre ingredienser. Sæt låg på og blend
på isknusning i 10-15 sekunder, derefter
hastighed 5 i 10-15 sekunder, efter ønske.
Tilberedning af pandekage- eller vaffeldej
af en færdigblanding: Kom blandingen og
de øvrige ingredienser i glasset. Sæt låg på,
og blend på hastighed 3 i ca. 10-20 sekunder,
indtil ingredienserne er rørt godt sammen.
Stands blenderen, og skrab om nødvendigt
glassets sider.
Rivning af ost: Skær meget kold ost i 1,5 cm
tern. Kom op til 65 g ost i glasset. Sæt
låget på, og blend på hastighed 5 i omkring
5-10 sekunder. Hårde oste, f.eks. parmesan,
skal have stuetemperatur, før de blendes på
hastighed 5 i 10-15 sekunder.
Puréret kød: Kom terninger af kogt, mørt
kød i glasset. Tilsæt 3-4 spsk. (45 til 60 ml)
bouillon, vand eller mælk pr. 125 g kød.
Sæt låget på, og blend på hastighed 1
i 10 sekunder. Stands blenderen, og skrab
glassets sider. Sæt låget på og blend på
hastighed 4 i yderligere ca. 10-20 sekunder.
216 | TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
W11091684A_12_DK.indd 216
4/26/17 12:36 PM
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
RENGØRING AF BLENDEREN
DANSK
Blenderglasset kan nemt rengøres, mens den stadig er påsat basen eller når den
er taget af basen.
• Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug.
• Anbring ikke blenderens base eller ledningen i vand.
• Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe.
1
Sådan rengøres blenderbasen,
betjeningspanelet, ledning, låg
og målebæger: Tag blenderens
ledning ud af stikontakten. Tør af
med en klud med varmt sæbevand,
tør efter med en fugtig klud, og tør
derefter med en blød klud.
2
Sådan rengøres glasset, når den
sidder på basen: Glasset tages af
basen, fyldes halvt op med varmt
(ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 1 eller
2 dråber opvaskemiddel. Sæt låget
på glasset og sæt glasset på basen,
tryk på hastighedsindstilling 1, og lad
blenderen køre i 5-10 sekunder. Tag
glasset af og skyl med varmt vand.
RENGØRING AF GLASSET
VIGTIGT: Låg og målebæger skal vaskes
i hånden for de bedste resultater.
1
Vask glasset i opvaskemaskinen, med
bunden opad. Eller vask i hånden
med varmt sæbevand, skyl og aftør.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING | 217
W11091684A_12_DK.indd 217
4/26/17 12:36 PM
FEJLFINDING
VIGTIGT: Blenderen vil ikke starte ved nogen hastighed, med mindre der først
trykkes på knappen tændt ( ).
Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling
Kontroller, om blenderen er tilsluttet en
stikkontakt med jord. Tryk på TÆNDT ( ),
hvis det er tilfældet, og tag blenderens stik
ud af stikkontakten. Sæt stikket i samme
stikkontakt igen og tryk på TÆNDT ( ).
Kontroller sikringen og relæet.
Ingen indikatorlamper lyser.
Hvis blenderen er strømforbundet, men intet
sker, når der trykkes på TÆNDT ( ), og alle
indikatorlamper blinker, kan motorrotoren
være låst. Tryk på TÆNDT ( ). Derefter
skal blenderen kobles fra strøm. Sæt den til
strøm igen, og tryk derefter på TÆNDT ( ),
og vælg den ønskede hastighed.
Alle indikatorlamper blinker samtidigt.
Et indikatorlys blinker skiftevis.
Hvis blenderen er strømforbundet, men
ikke vil starte, og et lys blinker skiftevis
fra alle de andre indikatorlys, er en tast
på blenderen muligvis fastlåst. Tryk på
TÆNDT ( ) for at slukke for blenderen,
og tag blenderens ledning ud af strøm­
stikket. Sæt blenderen tilbage igen,
og tryk på TÆNDT ( ) for at tænde
igen og nulstille den fastlåste tast.
218 | Fejlfinding
W11091684A_12_DK.indd 218
4/26/17 12:36 PM
FEJLFINDING
Alle indikatorlamper blinker samtidigt.
Alle indikatorlamperne blinker skiftevis.
Blenderen er muligvis overbelastet.
Blenderen slukker automatisk, så motoren
ikke beskadiges, hvis den overbelastes
under blendning af tunge ingredienser.
Tryk på TÆNDT ( ) for at nulstille
blenderen, og tag ledningen ud af
stikkontakten. Fjern glasanordningen
fra basen, og del indholdet i mindre
portioner. Blenderen belastes mindre,
hvis der hældes væske i glasset.
Der har muligvis sat sig noget fast
i blenderen. Blenderen stopper, så
motoren ikke beskadiges, hvis noget
sætter sig fast. Tryk på TÆNDT ( ) for
at nulstille blenderen, og tag ledningen
ud af stikkontakten. Tag glasanordningen
af basen, og frigør kniven ved at løsne
eller fjerne indholdet i bunden af glasset
med en skraber.
DANSK
Blenderen stopper under blendning
Hvis problemet ikke kan løses med trinnene angivet i dette afsnit. skal et
autoriseret service­center kontaktes (autoriseret KitchenAid servicecenter
(se afsnittet “Garanti og service”).
Fejlfinding | 219
W11091684A_12_DK.indd 219
4/26/17 12:36 PM
GARANTI OG SERVICE
GARANTI FOR KITCHENAID BLENDER
Garantiens varighed: KitchenAid betaler for:
Europa,
Mellemøsten
og Afrika:
5KSB1565
To års fuld garanti
fra købsdatoen.
KitchenAid betaler ikke for:
Reservedele og arbejdsløn A.Reparationer, hvis blenderen
ved reparation af defekte
anvendes til andre formål
materialer eller udførelse.
end madlavning i almindelig
Service skal udføres af et
husholdning.
autoriseret KitchenAid
B.Skader opstået på grund
servicecenter.
af uheld, ændringer på
maskinen, forkert betjening,
misbrug eller installationer/
betjeninger, der ikke udføres
i henhold til de gældende
regler for elektrisk udstyr.
KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.
SERVICECENTRE
Al service skal udføres lokalt af et
autoriseret KitchenAid servicecenter.
Kontakt forhandleren, du har
købt apparatet af, for at få navnet
på det nærmeste autoriserede
KitchenAid servicecenter.
Telefonnummer til kundesupport:
Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.kitchenaid.eu
Denne vejledning kan også findes på webstedet:
www.kitchenaid.eu
© 2017. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
220 | GARANTI OG SERVICE
W11091684A_12_DK.indd 220
4/26/17 12:36 PM
©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
W11091684A
W11091684A_19_BkCov.indd 296
03/17
4/26/17 12:38 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising