KitchenAid 5KES100EAC, 5KES100EER, 5KES100EOB, 5KES100EPM User guide

KitchenAid 5KES100EAC, 5KES100EER, 5KES100EOB, 5KES100EPM User guide
ARTISAN®-ESPRESSOMACHINE
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
ArtisaN® Espresso Machine
Guide to expert results
Machine à espresso Artisan®
GUIDE DU CONNAISSEUR
ARTISAN® ESPRESSOMASCHINE
ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE
MACCHINA PER CAFFè
ESPRESSO ARTISAN®
GUIDA AI RISULTATI EXPERT
CAFETERA EXPRÉS ARTISAN®
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS
PROFESIONALES
Artisan® ESPRESSO MASKIN
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
ARTISAN® ESPRESSOMASKIN
OPPNÅ BEST MULIG RESULTATER
ARTISAN® ESPRESSOKEITIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
Artisan® ESPRESSOMASKINEN
VEJLEDNING FOR EKSPERT-RESULTATER
MÁQUINA EXPRESSO ARTISAN®
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
Artisan® EXPRESSÓ KAFFIVéLIN
NOTKUNARLEIIÐBEININGAR
ArtisaN® Espresso machine
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Modell 5KES100
Espresso Maskin
Innehållsförteckning
Espressomaskin säkerhet.................................................... 2
Vad är Espresso?.............................................................. 12
Viktiga säkerhetsföreskrifter............................................... 3
Överurdragning och underurdragning ............................ 12
Elkrav................................................................................. 3
Innan bryggning: Ingredienserna i en god Espresso......... 12
Modell 5KES100................................................................ 4
Färska kaffebönor...................................................... 12
Egenskaper espressomaskin .............................................. 4
Gott vatten............................................................... 12
Att förbereda Espressomaskinen för användning................ 6
Den riktiga malningen – och kvarnen........................ 12
Fäst koppräcket........................................................... 6
Espresso bryggningsteknik............................................... 13
Ta bort och rengör vattenbehållaren............................ 6
Bryggningstemperatur............................................... 13
Fyll och skölj bryggarna............................................... 6
Malning.................................................................... 13
Att brygga Espresso........................................................... 7
Dosering................................................................... 13
Att skumma och ånga mjölk.............................................. 9
Jämnhet.................................................................... 13
Att förbereda Cappuccino........................................... 9
Packning................................................................... 14
Att tappa ut hett vatten................................................... 10
Volym....................................................................... 14
Skötsel & rengöring......................................................... 10
Urdragsmängd.......................................................... 14
Innan espressomaskinen rengörs............................... 10
Det gyllene skummet ............................................... 14
Rengöring av skumningsarm och munstycke............. 10
Felsökning av Espresso vid bryggning........................ 15
Rengöring av kåpa och tillbehör................................ 10
En ordlista över Espresso drinkar...................................... 15
Rengöring av vattenspridningsfilter........................... 11
Återfyllning efter långa perioder utan användning.... 11
KitchenAid® Espressomaskinsgaranti
för Europa (hushållsbruk)................................................. 16
Avkalkning................................................................ 11
Servicecenter.................................................................... 16
Felsökningsproblem......................................................... 11
Kundtjänst....................................................................... 16
Espressomaskin säkerhet
Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in många säkerhetsmeddelande i denna manual för din hjälp. Läs och hörsamma alltid alla
säkerhetsmeddelanden.
Detta är en symbol för säkerhetslarm.
Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.
Alla säkerhetsmeddelande kommer att följa på säkerhetslarmsymbolen med antingen ordet ”FARA” eller
”VARNING”. Dessa ord betyder:
FARA
VARNING
Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer
instruktionerna.
Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.
Alla säkerhetsmeddelande kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur skaderisken minskas och tala om för
dig vad som kan hända om instruktionen inte följs.
Svensk
2
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska apparater, skall alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte varma ytor. Använd handtag eller vred.
3. För skydd mot brand, elektrisk stöt och personskada, doppa inte sladdar, stickproppar eller apparater i vatten
eller vätskor.
4. Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk
förmåga, bristrande erfarenhet eller kunskap, förutom om de har givits instruktioner eller övervakas i sitt användande
av utrustningen av en person vilken ansvarar för deras säkerhet. Barn bör vara under uppsyn för att försökra att de
inte leker med utrustningen.
5. Koppla från eluttag när den inte används och innan rengöring. Tillåt den att kyls ned innan delar sätts på eller tas
bort och innan rengöring.
6. Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller stickpropp eller efter felfunktion i apparaten eller om den
har skadats på något sätt. Returnera apparaten till den närmaste auktoriserade servicecentret för undersökning,
reparation eller justering.
7. Användning av tillbehörsapparater rekommenderas inte av tillverkaren av apparaten eftersom det kan resultera i
brand, elektrisk stöt eller personskada.
8. Använd inte utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över bordskant eller disk eller vidröra varma ytor.
10. Placera inte nära någon varm gas eller elektrisk brännare eller i en upphettad ugn.
11. Slå alltid av apparaten, plugga därefter in sladden i vägguttaget. För att koppla från, slå av apparaten, ta därefter
ur sladden från vägguttaget.
12. Använd inte apparaten för något annat än den avsedda hushållsanvändningen.
13. Var mycket försiktig vid användning av varm ånga.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC
beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för
avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt
bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för
vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten
inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på produkten, eller i medföljande dokumentation,
indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
Elkrav
VARNING
Volt: 230-240 Volt A.C.
Hertz: 50 Hz
OBS: För att minska risken för elektriska stötar får
stickproppen bara passa i eluttaget på ett håll. Om
stickproppen inte passar i eluttaget, kontakta en kvalificerad
elektriker. Modifiera inte stickproppen på något sätt.
Det levereras en kort strömförsörjningssladd för att minska
risken för att trassla in sig i eller snubbla över en längre
sladd. Använd inte någon förlängningssladd. Om
strömförsörjningssladden är för kort, låt en kvalificerad
elektriker eller serviceman installera ett eluttag nära
apparaten.
Risk för elektrisk stöt.
Anslut i ett jordat eluttag.
Ta inte bort jordningsspåret.
Använd inte någon förlängningssladd.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan
resultera i död, brand eller elektrisk stöt.
3
Svensk
Använd inte någon adapter.
Modell 5KES100
Koppräcke
Termostat espresso
(
) kokare
0/I Strömbrytare
Ström-på (I) indikator
Hetvatten (
knapp
Espresso (
Ång (
) knapp
)
) vred
Brygghuvud
Filterhållare
Skumningsarm
och munstycke
Vattentank
(på baksidan)
Termostat skumnings
) kokare
(
Dropptrågs-indikator
Dropptråg
Modell 5KES100
Espresso Maskin
Skumningskanna
Kaffemått och
rengöringsborste
Filterkorgar
Kaffepackare
Egenskaper espressomaskin
0/I Strömbrytare
Hetvatten (
Tryck en gång för att slå på espressomaskinen, tryck igen
för att slå av den. När de dubbla bryggarna börjar hettas
upp kommer och ” ” och ” ” knapparna att fungera.
När ” ” visaren är öppen, tryck och håll in ” ” knappen
för att aktivera vattenpumpen och häll ut varmt vatten från
skumningsarmen. Pumpen stänger av automatisk när
knappen släpps.
Ström-på (I) indikator
Ång (
När espressomaskinen är på kommer indikatorlampan
att lysa.
Espresso ”
) knapp
) vred
Svensk
För att hälla ut ånga eller hett vatten genom
skumningsarmen, öppnas ” ” vredet genom att den vrids
moturs. Ångnivån kontrolleras av visarposition: rotera
vredet moturs för mer ånga, medurs för mindre. För att
stänga av ångan, vrid ” ” vredet genom att rotera det
medurs till det stannar.
” Knapp
Tryck på ” ” knappen för att aktivera vattenpumpen för
bryggning av espressomaskinen. För att stoppa
bryggningen, tryck in ” ” knappen en andra gång.
4
Egenskaper espressomaskin
Brygghuvud
Filterkorgar
Brygghuvudet i kommersiell storlek är gjort av krompläterad
mässing för exceptionell hållbarhet och stabilitet av
bryggningstemperaturen. Bryggaren är fäst direkt på
grupphuvudet så att bryggrupperna värms snabbt och
genomgående.
Rostfria filterkorgar knäpps fast i filterhållaren. Använd den
lilla korgen för en kopp (30 ml) espresso och den stora
korgen för två koppare (60 ml). Den lilla korgen passar
även till pods (kaffekuddar).
Skumningskanna
Skumningsarm & munstycke
Den rostfria 255 ml stora kannan är ovärderlig för skumning.
Fördelar ånga eller varmt vatten genom skumningsarmen.
Armen svänger horisontellt och vertikalt för lämplig
placering. Munstycket ökar skumningen och är avtagbart
för rengöring.
Kaffepackare
Packa kaffet jämt i filterkorgen.
Dropptråg
Kaffemått och borste
Stort, avtagbart dropptråg fångar upp överflödet och går
att diska i maskin om den placeras i den övre korgen.
Tråget innehåller en avtagbar rostfri dropplatta.
Använd ett mått kaffe för varje kopp (30 ml) espresso.
Borsten kommer att hjälpa till att hålla brygghuvudet och
vattenpridningsfiltret fritt från kaffe.
Dropptråg full indikator
Visas inte:
Indikatorspetsen höjer sig ovanför dropplattan när
dopptråget är nästan fullt.
Dubbla bryggare
Separata bryggare eliminerar väntetiden som enkla
bryggare kräver vid växling mellan skumning och
bryggning. Bryggarens värmeelement vidrör aldrig vattnet:
de är placerade på bryggarens utsida för en ypperlig, jämn
bryggtemperatur och utbränningsmotstånd. Snabb
uppvärmning av bryggarna, som når arbetstemperatur på
mindre än 6 minuter.
Vattenbehållare
Den avtagbara vattenbehållaren glider åt vänster eller höger
för enkel fyllning och har lätt synliga ”max” (1.8 liter) och
”min” fyllningslinjer. Genomskinlig behållare visar
vattennivån vid ett ögonkast. Behållaren kan diskas i den
övre korgen i diskmaskin.
Droppfritt system med 3-vägs magnetventil
Koppräcke
En 3-vägs magnetventil eliminerar i realiteten dropp genom
att omedelbart reducera trycket i bryggruppen när pumpen
stängs av. Filterhållaren kan tas bort omedelbart efter
bryggning, utan att kaffe sprutar ut och kladdar ner.
Överdelen på enheten har plats för 4 till 6 espressokoppar
för uppvärmning. Ett koppräcke på toppen håller kopparna
på plats.
Termostat espresso (
15 Bar pump
) kokare
En självsugande vattenpump ger bekvämt de 9 bars tryck
som en perfekt espresso kräver.
Termostaten visar när espressobryggaren har nått optimal
bryggtemperatur.
Termostat skumnings (
) kokare
Termostaten indikerar när skumningskokaren har nått
optimal ångtemperatur.
Filterhållare
Svensk
Filterhållare i kommersiell storlek konstruerad av
krompläterad mässing och ett lätt greppbart utsvängt
handtag. Fästs vid bryggarens huvud med en fast vridning
till höger.
5
Att förbereda Espressomaskinen för användning
Fäst koppräcket
Fyll och skölj bryggarna
Rikta in de tre stiften på listen med hålen på toppen av
espressomaskinen. Tryck därefter fast stiften på listen i hålen.
Bryggarna behöver fyllas och sköljas innan
espressomaskinen används första gången. Bryggarna
behöver även fyllas när:
•espressomaskinen inte har använts under en längre
period
•vattenbehållaren torrkörs under användning (detta kan
skada espressomaskinen)
•flera drycker ångas utan bryggning av espresso eller
tillredning av varmt vatten
1. För vattenbehållaren åt vänster eller höger för att
blottlägga toppen och fyll med friskt kallt vatten upp till
maxfyllningslinjen.
OBS: Efter att du fyllt på vattentanken måste du kontrollera
att du för tillbaka den till mittläget så att den inte skjuter ut
på ena sidan. Detta gör att eventuellt vatten som kommer ut
genom övertrycksventilen rinner tillbaka in i tanken och inte
hamnar på bänken. Detta kan annars skada målade ytor.
OBS: Destillerat vatten eller mineralvatten kan skada
espressomaskinen. Använd inget av dem för att
brygga espresso.
2. Sätt in den änden av elsladden som är utan spår i
sladduttaget på baksidan av espressomaskinen.
3. Sätt in den andra änden av sladden i ett jordat uttag.
4. Försäkra dig om att ” ” visaren är stängd genom att
rotera den medurs så långt som möjligt.
Ta bort och rengör vattenbehållaren
1. Lyft behållaren något och ta därefter bort botten på
behållaren från espressomaskinen genom att dra.
2. Tvätta tanken i varmt, tvålvatten och skölj med rent
vatten. Behållaren kan även diskas i den övre
korgen i diskmaskin.
3. Sätt tillbaka behållaren i espressomaskinen och säkerställ
att sifonslangarna är placerade inne i behållaren.
Räfflorna i botten på behållaren passar i spåren på
kåpans bas.
5. Tryck på ” ” knappen för att slå på espressomaskinen.
När espressomaskinen är påslagen kommer ström-på (I)
indikatorn att lysa, de dubbla bryggarna kommer att
påbörja uppvärmning och ” ” och ” ” knapparna
kommer att fungera.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
Anslut i ett jordat eluttag.
Ta inte bort jordningsspåret.
Använd inte någon adapter.
Använd inte någon förlängningssladd.
6. Placera en kaffekopp under brygghuvudet. Fäst inte
filterhållaren vid brygghuvudet.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan
resultera i död, brand eller elektrisk stöt.
Svensk
6
Att förbereda Espressomaskinen för användning
7. Tryck på knappen ” ” - det är inte nödvändig att
vänta på att bryggaren skall värmas upp. Detta aktiverar
vattenpumpen och fyller bryggaren med vatten. Efter
några sekunder kommer vattnet att flöda från
brygghuvudet. När koppen är full, tryck på ” ”
knappen igen för att stanna vattenpumpen. Bryggaren
är nu färdig för användning.
9. Öppna långsamt ” ” visaren genom att vrida den
moturs, tryck och håll därefter in ”
” knappen. Detta
aktiverar vattenpumpen och fyller skumkokaren med
vatten. Efter några sekunder kommer vattnet att börja
flöda från munstycket.
10.När kannan är ungefär halvfull, släpp ” ” knappen
och stäng ” ” visaren genom att rotera den medurs till
dess att den stannar. Skumkokaren är nu färdig
för användning.
11.Om ingen espresso önskas just nu, tryck på ” ”
knappen för att slå av espressomaskinen.
OBS: Tryck inte på ” ” eller ” ” knapparna utan vatten
i behållaren. Skador på vattenpumpen kan uppstå. Vi
rekommenderar att Espressomaskinen stängs av när den
inte ska användas. Detta spar energi och minskar slitaget
på maskinen.
8. Placera skumningskannan under munstycket på
skumningsarmen.
Att brygga Espresso
För bästa resultat vid bryggning av espresso, se sidorna
12-15.
1. Försäkra dig om att vattenbehållaren har tillräcklig
vattentillförsel (vatten nivån skall ligga mellan ”max”
och ”min” fyllningslinjerna).
2. Välj filterkorgen för liten eller stor kapacitet. Använd
den lilla korgen för en kopp (30 ml) espresso och den
stora korgen för två koppar (60 ml).
Den lilla korgen kan också användas passar även till
pods (kaffekuddar).
3. Pressa in filterkorgen i filterhållaren till dess att den
snäpper på plats. Fyll inte filterhållaren med kaffe ännu.
Start
Finish
5. Tryck på ”
” knappen för att slå på espressomaskinen.
Svensk
4. Placera filterhållaren under brygghuvudet och ställ in
filterhållarens handtag med ” ” på vänster sida av
trimringen av metall. Lyft filterhållaren till brygghuvudet
och flytta därefter filterhållarens handtag till höger så
att det är i linje med ” ” på trimringen av metall.
7
Att brygga Espresso
6. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur:
detta tar cirka 6 minuter. När nålen på espressobryggarens
temperaturmätare klättrar in i ” ” zonen, är
espressomaskinen färdig för bryggning.
7. Ta bort filterhållaren från brygghuvudet genom att
flytta handtaget till vänster. Placera ett mått malt kaffe
(eller en pods) i den lilla korgen eller två mått malt
kaffe i den stora korgen. Var noggrann med att
använda en bra espresso malning till ditt kaffe.
8. Använd kaffepackaren för att packa kaffet hårt med en
vridande rörelse. Kontrollera att ytan på kaffet är så
mycket som möjligt i nivå. Se ”Jämnhet” och
”Stampning” på sidorna 13 och 14 för detaljer.
9. Borsta bort överflödigt kaffe från filterhållarens kant och
sätt i filterhållaren i brygghuvudet.
10.Placera en eller två espressokoppar på dropplattan
under filterhållarens pipor. Tryck på ” ” knappen, och
espresso börjar flöda ner i kopparna. När önskad mängd
espresso har bryggts, tryck på ” ” knappen för att
stoppa bryggningen.
12.När filterhållaren har tagits bort, placera en kopp under
brygghuvudet och tryck på ” ” knappen under en eller
ett par sekunder. Detta rengör vattenspridningsfiltret
och spolar ut kaffeoljor och kaffe som har vandrat in i
brygghuvudet.
13.För att brygga mer espresso, upprepa stegen 6 till 12,
men se barista tipsen nedan.
Barista tipsen
Vid bryggning av flera koppar:
1. Använd en handduk för att rengöra och torka
filterkorgen innan den fylls med kaffe. Detta kommer att
hjälpa till att försäkra sig om att kaffet dras ur jämt.
2. För att bibehålla en lämplig bryggtemperatur är det
viktigt att hålla bryggruppen varm, så:
•Skölj inte filterhållaren med kranvatten – om man
gör det kommer det att kyla ner filtret. Det är bäst
att borsta bort överflödigt kaffe från filtret med en
handduk.
•När du är upptagen med andra uppgifter, som att
mala kaffe eller skumma mjölk, håll den tomma
filterhållaren varm genom att sätta den på
brygghuvudet.
OBS: Ta inte bort filterhållaren vid bryggning.
11.Espressomaskinen är utrustad med en 3-vägs
magnetventil som omedelbart släpper trycket i
bryggruppen när vatten pumpen är frånslagen, så att
filterhållaren kan tas bort omedelbart efter bryggning.
Ta bort filterhållaren genom att flytta handtaget till
vänster. Undvik att slå mot filterhållarens handtag när
du knackar ur kaffet ur filterkorgen.
Svensk
8
Att skumma och ånga mjölk
Skumning och ångning av mjölk kräver lite övning, men du
kommer att bli överraskad över hur snabbt dina färdigheter
kommer att utvecklas. Artisan® Espressomaskin kommer att
ge dig alla verktyg du behöver: en rostfri kanna formad
speciellt för skumning, en skumningsarm som justeras
horisontellt och vertikalt för en bekväm arbetsposition, ett
skumningsmunstycke formgivet för att öka skumning och
en ” ” visare som låter dig kontrollera volymen på
skumningsångan exakt.
OBS: Det rekomenderas att du inte överstiger 60 sekunder
vid ångning eller tappning av hett vatten.
1. Tryck på ” ” knappen för att slå på espressomaskinen.
2. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur;
detta tar cirka 6 minuter.
När nålen på skumningskokarens termostat klättrar in i
” ” zonen, är espressomaskinen färdig för skumning.
3. Fyll skumningskannan till 1⁄3 med kall mjölk.
4. Med skumningsarmen i en tom kopp öppnas ” ”
visaren under ett ögonblick, för att rensa ut överflödigt
vatten från ledningen. För att öppna ” ” vredet, vrid
det långsamt moturs; för att stänga ” ” vredet, rotera
det medurs till dess att det stannar.
6. Öppna långsamt ” ” vredet genom att vrida det
moturs. Ju längre ” ” vredet roteras, desto större
volym ånga kommer att släppas. Tippa kannan mot ena
sidan för att skapa en virvlande rörelse i mjölken genom
att hålla spetsen på skumningsmunstycket omkring 5
mm under mjölkens yta. Om stora bubblor bildas eller
om mjölken stänker hålls munstycket för högt.
7. Efterhand som skummet expanderar måste man
sänka kannan.
8. När den skummade mjölken har expanderat till
omkring 3⁄4 av kannas volym, sänks
skumningsmunstycket ner i kannan för att avsluta
ångningen (upphettningen) av mjölken. Håll kannan
tippad för att bibehålla en virvlande rörelse i mjölken.
Ånga mjölken till den är mellan 60 och 74 grader
Celsius.(Vid dessa temperaturer kommer kannan att
vara mycket varm att vidröra.) Undvik att koka
mjölken, vilket sker vid 80 grader.
9. Innan skumningsarmen tas ur mjölken, stängs ” ”
vredet genom att det vrids medurs till dess att det
stannar. Detta förhindrar att det stänker.
Barista tipsen
•Rengör skumningsarm och munstycke omedelbart efter
användning. Se ”Skötsel och rengöring” som börjar på
sidan 10.
•Lättmjölk är i allmänhet lättare att skumma. Skummjölk
kan vara knepig eftersom den skummar mycket lätt, med
en tendens att bilda stora bubblor och torra toppar som
misspryder dess struktur. I slutändan är valet av mjölk en
fråga om experimenterande och smak. De viktigaste
faktorerna för att skapa ett förstklassigt skum är
erfarenhet och bra kylning: ju kallare mjölk du använder,
desto bättre.
5. Med ” ” vredet stängt justeras skumningsarmen så att
den befinner sig i en bekväm arbetsposition med
skumningsmunstycket nedsänk precis under ytan på
mjölken i skumningskannan.
Att förbereda Cappuccino
Svensk
Det italienska ordet ”cappuccino” härstammar från
”Capuchino”, en munkorden som bär kläder i samma färg
som denna, den mest populära espressodrink. En standard
cappuccino är en kombination av ångad mjölk och
espresso som täcks av ett lager skummad mjölk; den
serveras oftast i en skålformad kopp med en kapacitet på
180-210 ml.
För att förbereda cappuccino, skumma och ånga mjölken
innan espresson bryggs. Detta gör att skummet stelnar lätt
och helt separeras från mjölken. När mjölken har förberetts,
brygg en kopp (30 ml) espresso i en cappuccinokopp och
häll därefter ner den skummade och ångade mjölken i
koppen med en lätt skakande rörelse. Som avslutande
utsmyckning, toppa din cappuccino med chokladspån.
9
Att tappa ut hett vatten
Varmt vatten kan också tappas ut från skumningsarmen.
Detta ger ett behändigt sätt att göra Americanos, te eller
varm choklad. Att fylla en halv kopp med varmt vatten är
också ett utmärkt sätt att värma den innan man brygger
espresso.
OBS: Det rekomenderas att du inte överstiger 60 sekunder
vid ångning eller tappning av hett vatten. Häll alltid hett
vatten i en tom behållare – Om man häller i en kopp eller
kanna som innehåller andra ingredienser kan det skvätta.
1. Tryck på ” ” knappen för att slå på espressomaskinen.
2. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur;
detta tar cirka 6 minuter. När nålen på
skumningskokarens termostat klättrar in i ” ” zonen,
är espressomaskinen färdig att spola hett vatten.
3. Med skumningsarmen i en tom kopp öppnar man ” ”
vredet genom att långsamt vrida det moturs. Tryck och
håll därefter in ” ” knappen för att spola vatten.
OBS: Överflödig skumningsånga kan komma ut ur
munstycket innan vattnet hälls ut. Det kan ta flera sekunder
innan vattnet flödar från munstycket.
4. När önskad vattenmängd har spolats ut, släpp ” ”
knappen och stäng ” ” vredet genom att vrida det
medurs till dess att det stannar.
Skötsel & rengöring
Rengöring av kåpa och tillbehör
Att hålla Artisan® espressomaskin ren är absolut nödvändigt
för bryggning av den bästa möjliga espresson. Gamla
kaffeoljor på filterhållare, filterkorgar och
vattenspridningsfiltret kommer att förstöra smaken på det
mest noggrant förberedda kaffet. All mjölk som lämnats
kvar på skumningsarmen skall tas bort.
Använd inte skurmedel eller skursvamp vid rengöring av
espressomaskinen eller delar och tillbehör.
•Torka espressomaskinens kåpa med en ren dammtrasa.
•Tvätta filterbehållaren i varmt, tvålvatten och skölj med
rent vatten. Torka med en mjuk trasa. Tvätta inte
filterhållaren i diskmaskin.
•Filterkorgar, dropptråg, dropplatta, vattenbehållare och
skumningskanna kan diskas i det övre facket i
diskmaskinen eller för hand i varmt tvålvatten och torkas
med en mjuk trasa. Om du tvättar den för hand, kom
ihåg att skölja med rent vatten och torka med en mjuk
trasa.
•Använd borsten eller en fuktig trasa för att borsta eller
torka bort kaffe från brygghuvudet packning och
vattenspridningsfiltret.
Innan espressomaskinen rengörs
1. Stäng av espressomaskinen.
2. Koppla ur espressomaskinen från väggkontakten eller
koppla bort strömmen.
3. Låt espressomaskinen och eventuellt ditsatta delar eller
tillbehör svalna.
Rengöring av skumningsarm och munstycke
Skumningsarmen och munstycket skall alltid rengöras när
mjölk har skummats.
1. Ta bort skumningsmuffen från skumningsmunstycket
genom att dra det nedåt. Skumningsmuffen kan tvättas
i varmt tvålvatten. Kontrollera så att alla öppningar i
muffen är fria från rester.
Svensk
2. Torka skumningsarmen och munstycket med en ren
dammtrasa. Använd inte någon sträv skursvamp.
3. Anslut i ett jordat eluttag.
4. Slå på espressomaskinen och låt bryggaren nå
arbetstemperatur. Låt skumningsarmen peka ner i en
tom kopp och öppna ” ” visaren tillfälligt för att köra
ånga genom skumningsmunstycket. Detta kommer att
rengöra munstyckets spets.
10
Skötsel & rengöring
Rengöring av vattenspridningsfilter
Avkalkning
En gång var 75:e till 100:e kopp espresso skall
vattenspridningsfiltret tas bort från brygghuvudet för
noggrann rengöring.
1. Använd en kort skruvmejsel, ta bort skruven i centrum
av vattenspridningsfiltret genom att vida den moturs.
När skruven lossats skall vattenspridningsfiltret falla ner
från brygghuvudet.
Kalkavlagringar (”beläggning”) från vattnet kommer att
byggas upp i espressomaskinen över tid och kan försämra
kvalitén på espresson. Beläggning skall tas bort var fjärde
månad; lokala vattenförhållande med hårt vatten kan kräva
tätare avkalkningar. Använd en förpackning
avkalkningsmedel eller lämpliga avkalkningstabletter för att
ta bort beläggning.
1. Ta bort vattenspridningsfiltret från brygghuvudet. Se
”Rengöring av vattenspridningsfiltret” på vänster sida,
för instruktioner.
2. Försäkra dig om att vattenbehållaren är tom. Följ
riktlinjerna på avkalkningsmedlets paket, blanda
avkalkningslösningen och fyll i behållaren.
3. För att samla upp rengöringslösningen, placeras en stor
kopp under brygghuvudet (sätt inte i filterhållaren) och
en annan under skumningsmunstycket.
4. Tryck på ” ” knappen för att slå på espressomaskinen.
Bryggaren behöver inte hettas upp innan man fortsätter
till nästa steg.
5. Tryck på ” ” knappen för att hälla ut rengöringsmedel
genom brygghuvudet under 15 sekunder; tryck därefter
på ” ” knappen igen för att stänga.
6. Öppna ” ” vredet genom att vrida det moturs och
” knappen under 15
tryck och håll därefter in ”
sekunder för att hälla ut rengöringsmedel genom
skumningsarm och munstycke.
7. Tryck på ” ” knappen för att stänga av
espressomaskinen.
8. Fortsätt upprepa steg 4-7 var 20:e minut till dess att
nästan all lösning i behållaren har körts igenom
espressomaskinen. Låt inte behållaren tömmas helt.
9. Ta bort vattenbehållaren och skölj med friskt vatten,
sätt sedan tillbaka den och fyll med friskt kallt vatten
upp till maxfyllningslinjen. Tryck på ” ” knappen för
att slå på espressomaskinen och flöda den genom att
snabbt hälla ut innehållet i behållaren alternativt
genom brygghuvud och skumningsarm.
Låt inte behållaren tömmas helt.
10.Sätt fast vattenspridningsfiltret på brygghuvudet. Se
”Rengöring av vattenspridningsfiltret” på denna sida, för
instruktioner. Var noga med att fylla behållaren med
friskt vatten för bryggning.
2. Tvätta vattenspridningsfiltret i varmt, tvålvatten och skölj
med rent vatten.
3. Placera vattenspridningsfiltret i brygghuvudet med den
mjuka sidan ner och fäst med skruven. Vrid skruven
medurs tills den sluter tätt.
OBS: När vattenspridningsfiltret har fästs, skall
centrumskruven vara i jämnhöjd med ridåns yta. Om den
inte är i jämnhöjd, lossa och fäst igen.
Återfyllning efter långa perioder utan användning
För den godaste espresson, fyll espressomaskinen med friskt
vatten efter en lång period utan användning. Återfyllningen
kommer även att försäkra dig om att bryggarna är fyllda
och att espressomaskinen är färdig för användning.
1. Ta bort behållaren, töm ur eventuellt gammalt vatten,
sätt tillbaka och fyll med friskt kallt vatten upp till
maxfyllningslinjen.
2. Fyll bryggarna med friskt vatten. För instruktioner, se ”Fyll
och skölj bryggarna” på sidan 6.
Om ström-på (I) indikatorn förblir av och kannorna
misslyckas med att värma när ” ” knappen trycks in:
Kontrollera för att se om espressomaskinen är inkopplad;
om den är, koppla från espressomaskinen, koppla in den
igen och tryck på ” ” knappen igen. Om
espressomaskinen fortfarande inte fungerar, kontrollera
säkring eller effektbrytare på den strömkrets som
espressomaskinen är ansluten till och förvissa dig om att
kretsen är stängd.
Om kaffet inte rinner från filterhållaren, kan…
– eller också är inte bryggkannan fylld
– vattenbehållarens sifon vara snurrad eller felaktigt
placerad
– vattenspridningsfiltret behöva rengöras
– espressomaskinen kan behöva avkalkas
– kaffet kan vara för fint malet
– kaffet kan vara för hårt stampat.
*Returnera inte Espressomaskinen till återförsäljaren– de
tillhandahåller inte någon service.
11
Om vattenpumpen är högljudd kan…
– vattenbehållaren vara tom,
– vattenbehållarens sifon vara snurrad eller felaktigt
placerad
– bryggaren är kanske inte fyllda
Om vatten läcker från filterhållaren…
– filterhållaren kanske inte är riktigt fäst på
brygghuvudet
– kaffe kan ha fastnat på filterhållarens kant eller
packningen på brygghuvudet
– brygghuvudspackningen vara smutsig eller sliten
Om lite ånga eller skum framställs, är…
– skumningskokarna har kanske inte nått
arbetstemperatur
– ” ” vredet kanske inte helt öppet
– skumningsmunstycket i behov av rengöring
– vattenbehållare kanske är tom eller skumningskokaren
inte fylld
Om problemet inte kan lösas med stegen ovan, se
KitchenAid® Espressomaskinsgaranti på sidan 16.*
Svensk
Felsökningsproblem
Vad är Espresso?
Espresso började som ett försök, på 1900 talet, att snabbt
brygga kaffe per kopp. Målet var att servera det friskaste,
smakrikaste kaffet som möjligt och att undvika den brända
stålsmaken hos kaffe som hålls varmt på spisen. För att
snabba på bryggprocessen fastnade kaffepionjärer i idén
att tvinga vatten genom kaffe under tryck. Från början
användes ånga för att skapa tryck, följt av komprimerad
luft, hävstångsverkande kolvar och slutligen den elektriska
vattenpumpen.
Genom årtionden provades och förfinades
espressobryggningens beståndsdelar för att skapa den
standard vi har i dag: en kopp (30 ml) av äkta espresso
kommer från att man utsätter 7 gram fint malt och packat
kaffe för 90-96º C vatten under 9 bars tryck. Under korta 25
sekunder dras det mesta av den smakrika kaffearomen och
oljorna ut, medan de mer bittra föreningarna lämnas kvar.
När det malda kaffet är färskt och bryggningen utförs
väl, emulgerar det trycksatta bryggvattnet kaffeoljorna till
ett gyllene skum, vilken kröner espresson med den ultimata
smaken och aromen.
Överurdragning och underurdragning
Bryggning av en bra espresso kräver förståelse för vad som
faktiskt händer i koppen när kaffe utsätts för vatten. Grovt
räknat består 30% av de rostade kaffebönorna av
vattenlösliga föreningar. 20% av dessa föreningar löses upp
ganska lätt, medan de återstående 10% kräver lite mer
arbete – vilket är bra, eftersom de mindre lösliga 10% är
sura, bittra och allmänt otrevliga. Målet för all
kaffetillverkning är att dra ur de lättlösliga oljorna och
föreningarna medan resten lämnas kvar i bönorna.
Om malet kaffe befinner sig i vatten för länge kommer
alla lösliga föreningar att dras ut, vilket ger en mycket bitter
bryggning. Detta kallas överurdragning. Motsatsen till
överurdragning är underurdragning, vilket uppstår när kaffe
inte utsätts för bryggvattnet tillräckligt länge och låser de
väsentliga smakerna och aromerna i bönorna.
Underurdragning resulterar i ett kaffe som smakar svagt.
Om bryggt kaffe är överurdraget, underurdraget eller helt
rätt, beror på flera faktorer inklusive mängden kaffe till
bryggvattnet, malningens finhet, bryggtemperatur och
tidslängden som vattnet är i kontakt med kaffet. Alla dessa
faktorer påverkas antingen direkt eller indirekt av en
baristas teknik.
Innan bryggning: Ingredienserna i en god Espresso
Gott vatten
Innan espressomaskinen ens har kopplats in, behöver du
flera ingredienser för att skapa ett utsökt kaffe.
En ofta förbisedd ingrediens i en god espresso är
bryggvattnet. Om du inte njuter av smaken av ditt
kranvatten, använd det inte för att brygga espresso –
använd renat vatten på flaska i stället. Eftersom det inte
tar lång tid för färskt vatten att få en ”avslagen” kvalitet
och smak är det också en bra ide att byta vattnet I
behållaren ofta och återfylla bryggarna efter långa
perioder utan användning.
Använd inte mineralvatten eller destillerat vatten – de
kan skada espressomaskinen.
Färska kaffebönor
Utsökt kaffe kan bara komma från färska, lämpligt
rostade kaffebönor. Flera baristas rekommenderar att
man köper bönor som inte rostats mörkare än
mellanrost, färgen som visas som jämt chokladbrun.
Denna rostning bevarar de naturliga sockerarterna och
smaken på bönan, vilken sätter nivån på en utsökt
espresso. Mellanrost är det mörkaste en böna kan rostas
utan att oljor skapas på ytan.
Mörkrostade bönor – vilka är mörkbruna eller nästan
svarta – ser underbara ut, men den extra rostningen
överväldigar de mer delikata kaffesmakerna och
karamelliserar eventuellt socker. En smak av hårt ”rostat”
kaffe, ofta bitter och skarp kommer att dominera med en
mörk rostning.
Den riktiga malningen – och kvarnen
Espresso kräver en mycket fin, mycket jämn malning.
Knivkvarnar och billiga krosskvarnar kommer vanligtvis till
korta, när det gäller att producera malningen som behövs
för en utmärkt espresso.
Den bästa espresson kräver en kvalitetskvarn, som
Artisan® kaffekvarn. En bra kvarn kommer att maximera
smaken och aromen på espresson genom att den
producerar en extremt jämn malning med mycket lite
friktionsuppvärmning.
För att bevara friskheten i kaffebönorna:
Ha bönorna i en mörk, lufttät behållare och förvara dem
på en kall, torr plats. Kylskåp rekommenderas inte,
eftersom kondens tenderar att bildas på bönorna närhelst
behållaren öppnas. Frysning kan hjälpa till att bevara
bönor som lagras under en längre period, men kommer
också att påverka smaken.
Svensk
12
Espresso bryggningsteknik
Bryggningstemperatur
Dosering
Vattentemperaturen och temperaturens jämnhet har en
direkt påverkan på espressosmaken. Moderna bryggare och
termostater är oöverträffade vid skapande och bibehållande
av rätt temperatur, men det är en komplicerad faktor som är
av yttersta vikt för baristas: att behålla värme i bryggruppen.
Om vatten pumpas från bryggaren vid i stort sett
perfekta 93ºC, men flödar in i en filterhållare som håller
rumstemperatur kommer vattnet att svalna dramatiskt –
och den verkliga bryggtemperaturen kommer att vara
mindre än den som krävs för den bästa espresson. Om
vattentemperaturen faller under 90ºC, kan espresson
fortfarande visa ett bra skum, men den kommer att få en
distinkt bitter eller sur bismak.
Dosering är processen för att mäta upp malt kaffe i
filterkorgen. En kopp (30 ml) espresso kräver 7 gram
kaffe – två koppar, dubbelt så mycket. Om
uppfyllningsnivån av finmalet kaffe, måttet som levereras
med Artisan® Espressomaskin är ett nära nog perfekt
mått för en kopp espresso.
Fulländade baristas bryr sig normalt inte om exakta mått
vid dosering: de fyller helt enkelt korgen nästan till
brädden och sveper av eventuellt överskott av kaffe från
filtret med fingrarna och lämnar kvar exakt så mycket som
de behöver. När du har fått lite erfarenhet av dosering,
jämnhet och packning av ditt kaffe kommer du att kunna
dosera ditt kaffe jämnt bara genom att titta på det, precis
som proffsen.
Om du doserar kaffe utan hjälp av måttet är det viktigt
att du inte överfyller filterkorgen. Kaffe behöver plats för att
expandera vid bryggning. Om kaffet pressas mot
vattenspridningsfiltret kommer det att förhindra en jämn
spridning av vatten genom filtret, vilket leder till ojämn
urdragning och dålig espresso. Här visas det om du
överfyller filterkorgen.
1. Fyll korgen med kaffemängden och packa ordentligt (Se
avsnittet ”Packning”).
2. Sätt fast filterhållaren på brygghuvudet och ta därefter
bort den omedelbart.
3. Om kaffet i filterhållaren har ett märke av vattenspridningsfiltret eller skruven, är det för mycket kaffe i
filterkorgen.
För att försäkra sig om lämplig bryggtemperatur:
•Sätt alltid fast filterhållaren (med filterkorgen) på
brygghuvudet när espressomaskinen hettas upp). Detta
värmer upp filtret.
•Vänta alltid till bryggaren har hettats upp helt innan
bryggning – minst 6 minuter.
•Dosera och skapa ditt kaffe snabbt och brygg
omedelbart. Detta förhindrar att filterhållaren kyls ner
märkbart.
•Skölj aldrig filterhållaren med kallt vatten om du brygger
flera koppar. Efter att det gamla kaffet har knackats ut,
torka bort kvarvarande kaffe från korgen med en ren
handduk. Kontrollera att filterkorgen är torr innan du
fyller på mer kaffe.
•Låt den tomma filterhållaren sitta fast på bryggarens
huvud när du är upptagen av andra uppgifter som
malning eller skumning.
•Värm en kopp eller en halvkopp genom att placera den
på espressomaskinens ovansida innan bryggning. Koppar
kan också värmas på ett ögonblick, genom att ånga dem
från skumningsarmen.
Jämnhet
Jämnheten på kaffet efter att det har doserats i filtret är en
avgörande teknik för en bra espresso. Om kaffet inte är
jämnt fördelat i filtret kommer packningen av kaffet att
skapa områden med hög och lågt täthet. Bryggvattnet med
högt tryck kommer ofrånkomligen att följa minsta
motståndets lag, flöda tungt genom kaffet med låg täthet
– överurdragning av de bittra kaffeföreningarna – och flöda
lätt genom kaffet med högre täthet, underurdragning av
de smakrika essenserna. Denna ojämna urdragning
resulterar i en tunn, svag, bitter espresso.
Artisan® Espressomaskin är konstruerad för att ge en
optimal bryggningstemperatur. Dubbla bryggare
eliminerar temperaturförändringar, som är vanliga med
enkla bryggare, konstruerade för alternering mellan
bryggning och skumning. Den krompläterade
mässingsbryggruppen värms upp snabbt och är
kommersiellt dimensionerad av en mycket god orsak:
kommersiellt dimensionerade grupper bibehåller värme
bättre än små grupper.
Espressomaskinen gör sin del för att tillhandahålla rätt
bryggningstemperatur. Resten är upp till baristan!
För att få kaffet i filterkorgen i nivå
• Kontrollera att filterkorgen är torr innan du fyller på kaffe;
fukt i korgen kommer att skapa en bana med mindre
motstånd för bryggvattnet.
• Efter dosering med kaffe i filtret, jämna till kaffet genom
att svepa ett finger fram och tillbaka över filtret. Svep inte
bara i en riktning – detta kommer att göra så att kaffet
samlas i ena sidan av korgen och ger en ojämn
urdragning. Försök att ge kaffet en lätt skålform, med ett
lägre centrum än sidor.
• Kontrollera så att det inte finns några mellanrum mellan
kaffet och filtersidorna.
Malning
En bra espresso kräver det färskaste kaffet och det färskaste
kaffet mals alltid omedelbart innan bryggning. De mest
delikata aromatiska föreningarna i kaffe tappar smak inom
några minuter efter malning, så mal bara så mycket som
du tänker brygga omedelbart.
Svensk
Riktigt utjämnat kaffe
13
Espresso bryggningsteknik
Packning
Mätning av packningstrycket
Packning komprimerar kaffet på en nivåskiva som ger ett
jämnt motstånd för högtrycks bryggningsvattnet. Lämpligt
utjämnat och packat kaffe kommer att producera en jämn
urdragning av kaffeföreningar – och en god espresso.
Kaffe som packats för mjukt kommer att deformeras av
bryggvattnet, vilket resulterar i en ojämn urdragning, en
snabb bryggtid och en medelmåttig espresso. Kaffe som
packats för hårt kommer att förlänga bryggningtiden,
skapa en bitter, överurdragen dryck.
9 kilo, 15 kilo – hur vet du hur mycket packningstryck du
verkligen använder? Gör som barista : använd en
badrumsvåg! Placera vågen på ett bord eller motvikt och
packa ditt kaffe på ovansidan. Ganska snart har du
utvecklat en känsla för hur mycket 9 eller 15 kilos tryck är.
Volym
Bryggrupperna och bryggarna är upphettade. Det färska
kaffet har malts, doserats ner i filterhållaren, expertmässigt
utjämnats och packats med precision. Nu kommer
sanningens ögonblick: bryggning!
För den bästa espresson, gör aldrig mer än en kopp (30
ml) espresso med den lilla filterkorgen eller två koppar (60
ml) med den stora. Att brygga mer kommer att överurdra
kaffet och resultera i en tunn, bitter espresso.
Efterhand som den rinner, perfekt espresso är djupt
rödbrun med en tjock konsistens, som honung som rinner
av en sked. Den formar ofta vad som kallas mussvansar
eller tunna sirapströmmar. Eftersom ökat bittra och sura
föreningar dras ur, kommer espresson som rinner ut att
börja lätta; i vissa fall kommer det som rinner ut att bli
nästan vitt. En barista kommer att titta noggrant på det
som rinner ut och snabbt avsluta bryggningen om det
börjar lätta.
Espresso Ristretto är en espresso som bryggts med
mindre än normal volym. Förbered espressomaskinen för
att brygga två koppar, men stoppa bryggningen när endast
45 ml har dragits ur. Vad du har gjort är att begränsa det
som kommer ut bara till de smakrikaste och minst bittra
kaffeoljorna och essenser.
Lämplig packningsteknik
1. Handtaget på kaffepackaren skall vara format som en
dörrknopp, med basen på handtaget stadigt mot
handflatan. När man packar, försök att hålla
kaffepackaren, vrist och armbåge i en rak linje.
2. Med botten på filterhållaren vilande mot en stadig yta,
trycker man mjukt kaffepackaren i kaffet med målet att
skapa en jämn yta. Ta bort kaffepackaren från filterkorgen
med en lätt vridande rörelse – detta hjälper till att hindra
kaffepackaren från att dra upp bitar av kaffe.
Urdragsmängd
Årtionden av erfarenhet har visat att den bästa espresson,
oavsett för en enkel eller dubbel kopp – tar cirka 20-25
sekunder att brygga.
Om din espresso brygger mycket snabbare eller
långsammare än 20-25 sekunder och din packningssteknik
är bra, justera malningen! Mal finare för långsammare
urdragningshastighet och grövre för snabbare. Behåll
samma dosering och trycket med kaffepackaren.
Kaffe är känsligt för omgivande fuktighet och kommer
lätt att ta upp fukt. Detta kommer att påverka
urdragningshastigheten. I en fuktig omgivning kommer
urdragningshastigheten att saktas ner; under torra
förhållande kommer urdragningshastigheten att öka. Du
kan finna dig själv justerande malningen för säsongen –
eller för vädret den dagen.
Vissa kvarnar tillåter inte den finjustering som är
nödvändig för en korrekt urdragningshastighet. Den bästa
lösningen är att investera i en KitchenAid® Artisan®
kaffekvarn. Om detta inte är möjligt, experimentera med
packningstrycket. Packning med mindre kraft för en
snabbare vätska och mer kraft för en långsammare.
3. När kaffepackaren tagits bort, kan lite kaffe ha fastnat
på filterkorgens sidor. Knacka filterhållaren försiktigt mot
bordet för att skuffa ner kaffet på den packade
kaffeskivan. Knacka inte för hårt, då kan det packade
kaffet rubbas eller brytas sönder.
4. Lägg på ett andra avslutande tryck (även kallad
poleringstryck).
Tryck rakt ner på kaffet med cirka 15 kilos tryck och
släpp sedan ner trycket (till cirka 9 kilo) och polera kaffet
genom att vrida kaffepackaren helt runt två gånger.
5. Kontrollera ditt tryck. Kaffeskivan skall vara mjuk och i
nivå utan något mellanrum mellan sidan på filterkorgen
och kaffet.
Det gyllene skummet
Ett märke för fin espresso är skummet, det kompakta
gyllene skum av emulgerade kaffeoljor som innehåller
kaffesmakens väsen. Ett gott skum skall vara tjockt och
fastna på koppens insida när den tippas; det bästa skummet
skall kunna stödja en gnutta socker nästan 30 sekunder.
Svensk
14
Espresso bryggningsteknik
…är tunn och snabbflytande:
•granska din packningssteknik – packningen är kanske
inte tillräckligt fast för att ge ett jämt motstånd till
bryggvattnet.
•använd en finare malning
•kontrollera kaffets färskhet
Felsökning av Espresso vid
bryggning
När det rinner, om din espresso…
…har mer av kanelfärg istället för att vara djupt brun:
•Kontrollera att din bryggrupp och bryggarna är helt
upphettade.
•använd en mindre sur kaffeblandning
…knappast droppar ut ur filterhållaren:
• granska din packningsteknik – packningen kan vara
för fast
• använd en grövre malning
…är vitaktig med tunna bruna ränder:
• granska din packningsteknik – det packade kaffet har
spruckit eller ett gap har utvecklats mellan kaffe och
sidan på filterkorgen.
En ordlista över Espresso drinkar
Americano
Espresso Lungo
180-240 ml hett vatten läggs till en enkel kopp (30 ml)
espresso. Detta ger en ypperlig kopp kaffe.
En café latte med tillsatt chokladsirap, vanligen toppad
med vispad grädde och chokladflagor. Den kan också
förberedas utan sirap med ångad chokladmjölk.
Espresso ”långt dragen” – dvs. bryggd med större volym
än normalt. Denna teknik producerar en koffeinladdad
espresso som är tunnare, ljusare färgad och med mindre
kropp än normalt. För att göra espresso lungo, brygg
45 ml i den lilla filterkorgen eller 90 ml i den stora
filterkorgen. Använd en något grövre malning för att hålla
bryggtiden mellan 20-25 sekunder; att förlänga bryggtiden
till mer än 30 sekunder, kommer att göra espresso lungo
överdrivet bitter.
Espresso lungo används ofta för att göra Americanos
eller lattes med en starkare smak.
Cappuccino
Espresso Macchiato
En standard cappuccino är en kombination av ångad mjölk
och espresso som täcks av ett lager skummad mjölk; den
serveras oftast i en skålformad kopp med en kapacitet på
180-210 ml. Pudrad kakao eller kanel kan spridas på
toppen som garnering.
Espresso med en skvätt ångad mjölk på toppen.
Café Latte
250 till 300 ml hett ångad mjölk läggs till en enkel kopp
(30 ml) espresso. Lattes är ofta smaksatta med sirap.
Café Mocha
Espresso Ristretto
En Espresso ”kort dragen” – dvs. bryggd med mindre volym
än normalt för att maximera smak och minimera bitterhet.
För att göra risetto, brygg helt enkelt 22 ml i den lilla
filterkorgen eller 45 ml i den stora filterkorgen.
Classic Cappuccino
Klassisk cappuccion är vanlig i Italien och är helt enkelt en
espresso toppad med skummad mjölk.
Doppio
En dubbel kopp espresso.
Espresso Con Panna
Svensk
Espresso toppad med en klick vispad grädde.
15
KitchenAid® Espressomaskinsgaranti för Europa (hushållsbruk)
Garantilängd:
KitchenAid betalar för:
KitchenAid betalar inte för:
TVA ÅRS full garanti från
inköpsdatum.
Utbyte av delar och arbetskostnad för
reparation för att korrigera
materialdefekter eller arbete. Servicen
måste utföras av ett auktoriserat
KitchenAid Service Centrum.
A. Reparationer om Espressomaskinen
används för andra ändamål än
normal kaffeberedning.
B. Skador orsakade av olyckor,
ändringar, felaktig användning,
missbruk eller installation/drift som
inte sker i överensstämmelse med
lokala elektriska föreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Servicecenter
All service bör skötas av ett servicecenter som är auktoriserat av KitchenAid. Säljaren av tillbehöret kan tala om för dig var
närmaste auktoriserade KitchenAid Servicecenter finns.
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Relectric Service
Kammakargatan 27
111 60 STOCKHOLM
08-230480
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-155060
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.com
Svensk
® Registrerat varumärke/™
Varumärke som tillhör KitchenAid, USA.
© 2008. Med ensamrätt.
Specifikationer är föremål för ändring utan föregående information.
16
6613dZw1108
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement