Whirlpool | 5KSB5075EWH | Use and care guide | KitchenAid 5KSB5075EWH Use and care guide

KitchenAid 5KSB5075EWH Use and care guide
VEJLEDNING TIL BLENDER
INDHOLD
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
Vigtige sikkerhedsanvisninger.......................................................................... 182
Elektriske krav................................................................................................. 184
Bortskaffelse af elektriske apparater............................................................... 184
Motor, HK....................................................................................................... 185
SAMLING AF BLENDEREN
Klargøring af blenderen til brug....................................................................... 187
BETJENING AF BLENDEREN
Betjening.......................................................................................................... 187
Vejledning til blenderfunktioner...................................................................... 190
Dansk
DELE OG FUNKTIONER
Dele og tilbehør.............................................................................................. 186
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
Hurtige tip....................................................................................................... 191
Gode råd om... .............................................................................................. 192
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 193
FEJLFINDING....................................................................................................... 194
Det betyder blenderens blinkekoder.............................................................. 194
Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling.................................... 195
Blenderen stopper under blendning................................................................ 195
GARANTI OG SERVICE...................................................................................... 196
181
W10683173C_12_DA_v01.indd 181
5/4/15 3:41 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
S
Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:
FARE
ADVARSEL
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke følger instruktionerne.
Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid
overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger,
herunder følgende:
1.Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan
resultere i personskade.
2.For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må
blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3.Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover
og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale
evner er nedsat, eller personer uden den fornødne
erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af
apparatet eller er under opsyn af en person, der har
ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af
børn uden opsyn.
4.Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke
er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden
rengøring.
5.Undgå at berøre bevægelige dele.
182
W10683173C_12_DA_v01.indd 182
5/4/15 3:41 PM
6.Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt,
har været tabt eller på nogen måde er beskadiget.
Indlever i givet fald apparatet på et autoriseret
KitchenAid servicecenter til eftersyn, reparation eller
justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
7.Må ikke bruges udendørs.
8.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten
af køkkenbordet.
9.Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned
i kanden, mens blenderen er i gang, da det kan
forårsage alvorlig personskade eller beskadige
blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke
mens blenderen kører.
10.Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af
skarpe blade, tømning af kande og under rengøring.
11.Brug af tilbehør, som ikke anbefales af KitchenAid,
kan udgøre en risiko for personskade.
12.Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug –
undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.
13.Vær forsigtig, når varm væske hældes i blenderen, da
det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.
14.Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger
og lignende anvendelse som f.eks.
-- medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer
og andre arbejdsmiljøer.
-- gårdsalg.
-- af gæster på hoteller, moteller og andre
overnatningsmiljøer.
-- overnatningsmiljøer som bed & breakfast.
Dansk
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
GEM DENNE VEJLEDNING
183
W10683173C_12_DA_v01.indd 183
5/4/15 3:41 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
S
Elektriske krav
ADVARSEL
Spænding: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug: 1300 Watt
BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til
stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker
kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på
nogen måde Brug ikke en adapter.
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen
er for kort, skal du kontakte en autoriseret
elektriker for at få installeret en stikkontakt
tættere på toasteren.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
Bortskaffelse af elektriske apparater
Bortskaffelse af indpakningsmaterialer
Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt
og er mærket med genbrugssymbolet
.
De forskellige indpakningsdele skal derfor
bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld
overensstemmelse med lokale miljøregler
for bortskaffelse af affald.
Bortskaffelse af produktet
- Dette produkt er mærket efter
EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Symbolet
på produktet eller på den
medfølgende dokumentation angiver, at
det ikke skal behandles som husholdnings­
affald, men skal afleveres på et passende
indsamlingscenter, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr genanvendes.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes
korrekt, er du med til at undgå de potentielle
negative konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kan være resultatet
af uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.
184
W10683173C_12_DA_v01.indd 184
5/4/15 3:41 PM
SIKKER BRUG AF BLENDEREN
Motor, HK
Blendermotorens HK (hestekræfter) blev målt med et dynamometer, en maskine, som bruges
i laboratorier til at måle en motors mekaniske kraft. Vores topydelse på 2,0 HK (hestekræfter)
for motoren reflekterer selve motorens HK-ydelse og ikke blenderens HK-ydelse i blender­
kanden. Som med enhver blender er kandens udgangseffekt ikke det samme som for selve
motorens HK. Denne motor har en topydelse på 1,8 HK i kanden, som gør det muligt for
din blender at yde effektiv styrke og kraft til alle dine opskrifter.
Dansk
BEMÆRK: I overensstemmelse med retningslinjer for producenter af medicinske apparater,
ligesom med mange produkter, der indeholder magneter, anbefales det at personer, som
har implanterbare pacemakere/defibrillatorer skal være forsigtige ved brug af blenderen og
holde deres enhed 30 cm væk fra blenderen.
185
W10683173C_12_DA_v01.indd 185
5/4/15 3:41 PM
DELE OG FUNKTIONER
S
Dele og tilbehør
Aftageligt målebæger
med måleafmærkninger
Aftagelig tragt
Skive til funktionsvalg*
BPA-fri kande
med låg
Formstøbt
metalbase
Håndtag
til frakobling
af kande
Knive af
rustfrit stål
Magnetisk drev
(ikke synligt)
* Se afsnittet "Vejledning til blenderfunktioner".
186
W10683173C_12_DA_v01.indd 186
5/4/15 3:41 PM
B
SAMLING AF BLENDEREN
Klargøring af blenderen til brug
ADVARSEL
Før første brug
Før første brug skal blenderens base tørres af
med en varm, fugtig klud, og tørres efter med
en fugtig klud. Tør med en blød klud. Vask
kande, låg og målebæger i varmt sæbevand
(se afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring").
Skyl og tør delene.
Fare for elektrisk stød
Dansk
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
Før blenderen bruges, skal den tilsluttes
et stik med jordforbindelse.
BETJENING AF BLENDEREN
Betjening
Inden brug
Kontroller, at kanden er korrekt låst
fast i blenderens motordel, inden
blenderen anvendes.
Blenderen starter ikke, hvis kande og låg
ikke er korrekt på plads. Hvis du tager
kanden ud af basen, før blenderen er
stoppet, vil knivbladsbremsen stoppe
knivbladenes rotation, og blenderen
stopper efter få sekunder.
Blenderen har fire forudindstillede opskrifts­
programmer: Drikke med is/smoothies,
milkshake, suppe/sauce og saft. Den har også
variable hastigheder og valg af pulse-funktion,
som du kan bruge til at indstille din blendning
til enhver opskrift. Se "Vejledning til blender­
funktioner" for mere detaljerede oplysninger.
187
W10683173C_12_DA_v01.indd 187
5/4/15 3:41 PM
BETJENING AF BLENDEREN
B
1
Tag kanden af blenderbasen for at fylde
den med ingredienser. Træk i håndtaget
til frakobling af kanden for at hjælpe
med at tage kanden af. Tag godt fast
i håndtaget, og træk kanden lige mod
dig for at tage den af.
2
Placer ingredienserne i kanden. Tilsæt
først væsker, derefter bløde mademner,
og til sidst is eller frossen frugt. Fyld ikke
kanden over linjen "maks. påfyldning"
–særligt vigtigt, når der primært bruges
væsker. Placer låget på kanden med
tuden først, og tryk derefter ned
på siden af låget, som er tættest på
håndtaget, mens det sikres, at låget
sidder lige på. Blenderen tænder ikke,
hvis låget ikke er sat på.
3
Den øverste del af kanden placeres,
så den flugter med basen, og kanden
kan skubbes ind under den øverste del
af basen. Kanden skubbes nu fremad og
ind i huset. Sørg for, at kanden skubbes
lige på plads og er sikkert fastgjort.
4
Sørg for, at kanden er helt på plads
ved at sikre, at tappen på frakoblings­
håndtaget til kanden er mellem de to
trekantede hakker i bunden af kanden.
Du vil høre et klik, når kanden er helt
på plads.
BEMÆRK: 1 cm af platformen skal være
synlig rundt om kanden, når den er helt
låst på plads.
188
W10683173C_12_DA_v01.indd 188
5/4/15 3:41 PM
BETJENING AF BLENDEREN
Drej funktionsvælgeren til det ønskede
forudindstillede program eller valg
af variabel hastighed (se afsnittet
"Vejledning til blenderfunktioner"
for flere oplysninger).
6
Tryk på knappen start/pause.
7
Du kan bruge det aftagelige målebæger
og tragt til tilsætning af flere ingredienser
i kanden under blendning, hvis det ønskes.
Bægeret har praktiske målestreger til
præcis afmåling af tilsatte ingredienser.
8
Funktionen pulse bruges ved at dreje
funktionsvælgeren til pulse, og derefter
trykke og holde knappen start/pause
inde i den ønskede tid.
9
Blenderen stopper automatisk, når
programmet er færdigt. Der lyder
en tone fra blenderen, når cyklussen
er færdig. Du kan også trykke på
knappen start/pause for at stoppe
blenderen manuelt.
10
Dansk
5
Træk i frakoblingshåndtaget for at
hjælpe med at tage kanden af, når
du er færdig med at bruge blenderen.
Tag godt fast i håndtaget, og træk
kanden lige mod dig for at tage den af.
189
W10683173C_12_DA_v01.indd 189
5/4/15 3:42 PM
BETJENING AF BLENDEREN
T
Vejledning til blenderfunktioner
De fire forudindstillede opskriftsprogrammer er udviklet efter typiske
opskrifter af deres type. Opskrifterne er dog ikke helt ens, og en
opskrift kan blive mere efter dine ønsker alt efter programvalg.
F.eks. blendes nogle milkshakes med frossen frugt bedre på
programmet for drikke med is/smoothies. Desuden foretrækker
du måske den jævnere konsistens, som fås med saftprogrammet.
Vi opfordrer til at eksperimentere for at finde det bedste program
til dine yndlingsopskrifter.
Indstilling Beskrivelse
DRIKKE
MED IS/
SMOOTHIES
MILKSHAKE
SUPPE/
SAUCE
SAFT
Hurtige tryk på
knappen pulse for at
knuse store mængder
hårde mademner
som isklumper, frosne
grøntsager eller frugt.
Lang blendning ved
lav hastighed for
jævn konsistens, når
der blendes tykke,
klistrede mademner.
Gradvis øgning af
hastighed og effekt.
Særligt ideel til
blendning af varme
ingredienser.
Høj knivbladshastighed
giver en jævn og fin
konsistens til opskrifter
med mademner, der
har højt fiberindhold
eller skræl/kerner.
Med pulse opnås
præcis kontrol af
varighed og frekvens.
PULSE
VARIABEL
HASTIGHED
Det er særligt nyttigt
til opgaver, som kræver
præcis håndtering.
Hastigheden kan justeres
til finindstilling af hakning
og blendning til brug
med enhver opskrift.
Blendningstid
(i min.:sek.)
Emner, som skal blendes
Blendede drikke
med is
1:05
Knust is
Drikke med is
Sorbet/drikke
med is og mælk
1:39
1:25
1:29
Korte tryk på
knappen pulse efter
behov
Drikke med frossen
yoghurt
Blød Ricottaeller hytteost
Pureret frugt eller
grøntsager/babymos
Pureret kød/babymos
Kartoffelpuré
Dej til pandekager/
vafler
Varme drikke
Salatdressing
Soup (Suppe)
Varme saucer
Frugtjuice af
frossent koncentrat
Saucer med kold frugt
eller grøntsager
Drikke med frugt
(saftkonsistens)
Finthakket frisk frugt
Krydret rasp
Hakket frugt
Fin, sød rasp
Hakkede grøntsager
Finthakkede friske
grøntsager
Kødsalat til
sandwichfyld
Pesto
Op til 2:00 til
ønsket opskrift
Frossen, hakket frugt
(optø frugten en smule,
indtil spidsen af en kniv
kan stikkes i den)
Dips
Reven hård ost
Gelatineskum til
kager/desserter
Ostekage
Mousse
190
W10683173C_12_DA_v01.indd 190
5/4/15 3:42 PM
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
Hurtige tip
Magnetisk blendning
•Vær opmærksom på, at blenderkanden
og blenderbasen indeholder magneter,
som kan tiltrække andre genstande.
F.eks. kan kanden tiltrække nærtliggende
metalredskaber, når den er placeret
på køkkenbordet.
•Metalenheder kan også tiltrækkes af
blenderbasen, hvis kanden ikke er på
plads. Blenderen tænder ikke, hvis
kanden og låget ikke er sat på.
•Kontroller, at kandens bund er fri for små
magnetiske støvrester før hver brug.
Blendning ved variabel hastighed
•Blendning af blandinger ved variabel
hastighed foretages ved at starte blender­
processen ved en lavere hastighed for
at blande ingredienserne godt. Derefter
kan hastigheden øges efter ønske. De
forudindstillede opskriftsprogrammer
gør blendning nemmere ved automatisk
variation af hastighedsniveauet.
•Da blenderen kan bruges uden brugerens
tilstedeværelse, slukker den variable
hastigheds­funktion efter ca. 2 min. for at
sikre, at blenderen ikke kører i længere
tid end tilsigtet, og for at ingredienserne
ikke blendes for meget. Hvis du ønsker
at blende i længere tid, skal blenderen
nulstilles med placeringen "FRA/O",
og derefter startes igen.
Brug af tilsætningshullet
•Hvis det ønskes, kan målebægeret
i midten tages af, så der kan tilsættes
ingredienser, når blenderen er i drift.
•Målebægeret og tragten skal vaskes,
også selvom ingredienser ikke tilsættes
igennem tilsætningshullet.
•Grundig blendning af ingredienser foretages
ved at tilsætte dem i starten af cyklussen,
så blenderen kan behandle dem helt.
•Hvis der ønskes store stykker frugt
og grøntsager, tilsættes ingredienserne
i slutningen af blendercyklussen.
•Hvis målerbægeret ikke slutter helt
til, så sørg for, at tragten er vendt helt
nedad. Hvis det er svært, så drej enten
tragten eller bægeret, indtil den rigtige
placering opnås.
•Aftør tragten indvendigt efter hver brug.
Dansk
Betjening
•Stop blenderen inden der anvendes køkken­
redskaber i kanden. Brug en gummi­spatel
til at blande ingredienserne med, men
kun hvis blenderen er slukket. Brug aldrig
køkkenredskaber, f.eks. spatler, i kanden,
mens motoren kører.
•Blenderen kan håndtere varme ingredienser.
Afkøl om muligt varme ingredienser, inden
de blendes.
•De bedste resultater ved blendning af
varm mad eller væsker opnås ved ikke
at fylde kanden helt op. Fastgør låget,
tag målebægeret i midten ud, og placer
et klæde over låget. Rør ikke kandens
låg med bare hænder, når der blendes
varm mad eller væske.
•Blenderen kan ikke bruges til opvarmning.
Knust is
•Isklumper fra fryseren knuses bedre
end delvist smeltede isklumper.
•Små isterninger hakkes eller knuses
hurtigere end store.
•De bedste resultater opnås ved at tilsætte
isklumper igennem tilsætningshullet, mens
blenderen er i drift.
191
W10683173C_12_DA_v01.indd 191
5/4/15 3:42 PM
TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
V
Gode råd om ...
Opløsning af aromatiseret gelatine:
Hæld kogende vand i kanden, og tilsæt
gelatinen. Tag målebægeret i midten
ud, og læg et klæde over låget. Brug
indstillingen til variabel hastighed, og
blend ved langsom hastighed, indtil
gelatinen er opløst, ca. 10-30 sekunder.
Tilsæt de øvrige ingredienser.
Hakning af frugt og grøntsager:
Kom 475 ml frugt- eller grøntsats­stykker
i kanden. Slå pulse til, sæt låg på, og blend
et par gange i ca. 2-3 sekunder ad gangen,
indtil konsistensen er som ønsket.
Purering af frugt: Kom 475 ml dåsefrugt
eller kogt frugt i kanden. Tilsæt 2-4 spsk.
frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Dæk
til og blend på indstillingen til milkshake.
Purering af grøntsager: Kom 475 ml
dåsegrøntsager eller kogte grøntsager
i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. grøntsagsvand
eller mælk pr. 240 ml grøntsager. Dæk til
og blend på indstillingen til milkshake.
Fjernelse af klumper i sauce:
Hæld saucen i kanden, hvis den klumper.
Dæk til og blend på indstillingen til
milkshake, indtil saucen er jævn.
Meljævning: Hæld væsker i kanden
først, derefter mel. Dæk til og blend
på indstillingen til milkshake.
Tilberedning af hvid sauce: Hæld først
mælk i kanden, derefter mel, og så salt,
hvis det ønskes. Dæk til og blend på
indstillingen til milkshake.
Tilberedning af pandekage- eller
vaffeldej af en færdigblanding: Hæld
væsker i kanden først, derefter blanding
og andre ingredienser. Dæk til og blend på
indstillingen til milkshake. Stands blenderen,
og skrab om nødvendigt kandens sider.
Smoothies: Hæld væsker og frosne
ingredienser i kanden først, derefter andre
ingredienser. Dæk og blend på indstillingen
for drikke med is/smoothies.
192
W10683173C_12_DA_v01.indd 192
5/4/15 3:42 PM
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengøring af blenderen
Dansk
•Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten inden rengøring.
•Undgå skade på blenderen ved ikke at nedsænke blenderens base eller ledning i vand.
•Undgå ridser på blenderen ved ikke at bruge skuremidler eller skuresvampe.
1
Sådan rengøres blenderbasen og
ledningen: Blenderen skal frakobles
elektricitet før rengøring. Tør med en
varm, fugtig klud, tør efter med en
fugtig klud, og tør derefter med en
blød klud. Sørg for at rengøre indeni
tilsætningshullet hver gang.
3
Sådan rengøres kande, låg, målebæger og tragt: Vask alle enheder i
opvaskemaskinen i øverste eller nederste kurv. Kan også håndopvaskes i varmt sæbevand,
skylles og tørres.
2
Sådan rengøres blenderkanden
hurtigt, mens den sidder på basen:
Tilsæt 1 dråbe opvaskemiddel til en
halv kande vand, og kør cyklussen
drikke med is/smoothies. Hæld vandet
ud, når cyklussen er færdig, og skyl
godt efter.
BEMÆRK: De bedste rengøringsresultater fås ved at afmontere låg, målebæger og tragt,
og vaske dem grundigt efter hver brug.
193
W10683173C_12_DA_v01.indd 193
5/4/15 3:42 PM
FEJLFINDING
F
Det betyder blenderens blinkekoder
VIGTIGT: Blenderen kan ikke bruges ved nogen hastighed, med mindre der først trykkes
på knappen start/pause.
LED blinker langsomt
LED blinker hurtigt
LED blinker ikke
Klar-tilstand
Hvis LED'en blinker langsomt
med stigende intensitet,
og derefter er slukket,
er blenderen klar til brug.
Tryk på knappen syart/pause
for at starte blendning.
Fejltilstand
Hvis LED'en blinker hurtigt,
er blenderen ikke klar til brug.
De mest almindelige årsager er:
– Kanden er ikke korrekt
på plads
– Kanden blev taget af, før
blendning var afsluttet
– Blenderen er blokeret
Først drejes funktionsvælgeren
til "FRA/O". derefter sikres
det, at kanden sidder korrekt.
Derefter indstiller du efter
ønske, og trykker på knappen
start/pause.
Hvis blenderen er blokeret,
stopper den, så motoren ikke
beskadiges. Tryk på start/
pause, og tag ledningen ud af
stikkontakten. Tag kanden af
basen, og frigør kniven ved
at løsne eller fjerne indholdet
i bunden af kanden med
en skraber. Genstart ved at
dreje funktionsvælgeren til
indstillingen "FRA/O", derefter
dreje til dit ønskede valg og så
trykke på start/pause.
Hvis LED'en ikke blinker efter
valg af indstilling, er blenderen
ikke klar til brug.
De mest almindelige årsager er:
– Blenderen er i "dvaletilstand"
– Blenderen er blevet frakoblet
strøm eller der er strømsvigt
Blenderen kan være gået
i en inaktiv tilstand eller
"dvaletilstand". Denne funktion
sparer strøm, hvis blenderen
ikke bruges i et par minutter.
Funktionsvælgeren nulstilles
til "FRA/O", og så er blenderen
i "aktiv tilstand" igen. Først
drejes funktionsvælgeren
til "FRA/O". derefter sikres
det, at kanden sidder korrekt.
Derefter indstiller du efter
ønske, og trykker på knappen
start/pause.
Hvis blenderen ikke var
i dvale­tilstand, så kontroller,
at blenderen er sluttet
til en stik­kontakt med
jordforbindelse, og tryk
derefter på start/pause.
Hvis blenderen stadig
ikke virker, så se nedenfor
for yderligere oplysninger
om at rette driftsfejlen.
194
W10683173C_12_DA_v01.indd 194
5/4/15 3:42 PM
FEJLFINDING
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
• Hvis LED'en blinker til/fra hurtigt, er
kanden måske ikke helt på plads, eller
blenderen kan være gået i "dvaletilstand",
og skal nulstilles til "FRA/O". Følg
vejledningen ovenfor under Fejltilstand.
• Kontroller, om blenderen er tilsluttet
en stikkontakt med jordforbindelse.
Tryk på start/pause, hvis det er tilfældet,
og tag blenderens stik ud af stikkontakten.
Sæt stikket i samme stikkontakt igen,
og tryk på start/pause. Kontroller sikringen
og relæet.
• Kanden er måske ikke helt på plads. Sørg
for, at den er skubbet helt ind, og at låget
flugter med basen.
• Blenderen skal måske nulstilles. Sæt den
på indstillingen "FRA/O", og tilbage til din
valgte indstilling igen.
Dansk
Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling
Blenderen stopper under blendning
• Effekttab – drej funktionsvælgeren til
indstillingen "FRA/O", og drej derefter
til det ønskede valg af indstilling og tryk
på start/pause.
• Blenderen slukker automatisk efter ca. 2 min.
blendning på variabel hastighed. Nulstil ved
at dreje funktionsvælgeren til indstillingen
"FRA/O", og derefter tilbage til din ønskede
indstilling, og tryk på start/pause.
• Der har muligvis sat sig noget fast
i blenderen. Blenderen stopper, så
motoren ikke beskadiges, hvis noget
sætter sig fast. Drej funktionsvælgeren
til "FRA/O", og tag derefter ledningen
ud at stik­kontakten. Tag kanden af
basen, og frigør kniven ved at løsne eller
fjerne indholdet i bunden af kanden
med en skraber. Genstart ved at dreje
funktionsvælgeren til indstillingen "FRA/O",
derefter dreje til dit ønskede valg og så
trykke på start/pause.
Kontakt et autoriseret servicecenter (se "Garanti og service"), hvis problemet ikke kan løses
med ovennævnte trin.
195
W10683173C_12_DA_v01.indd 195
5/4/15 3:42 PM
GARANTI OG SERVICE
Garanti for KitchenAid blender
Garantiens varighed:
KitchenAid betaler for:
Europa, Mellemøsten
og Afrika:
For Model 5KSB5080:
Syv års fuld garanti
fra købsdatoen.
Reservedele og arbejdsløn
ved reparation af defekte
materialer eller udførelse.
Service skal udføres af et
autoriseret KitchenAid
servicecenter.
For Model 5KSB5075:
To års fuld garanti
fra købsdatoen.
KitchenAid betaler
ikke for:
A.Reparationer, hvis
blenderen anvendes
til andre formål end
almindelig madlavning
i privat husholdning.
B.Skader opstået på grund
af uheld, ændringer
på maskinen, forkert
betjening, misbrug eller
installationer/ betjeninger,
der ikke udføres i henhold
til de gældende regler for
elektrisk udstyr.
KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.
Servicecentre
Al service skal udføres lokalt af et
autoriseret KitchenAid servicecenter.
Kontakt forhandleren, du har købt
apparatet af, for at få navnet på det
nærmeste autoriserede KitchenAid
servicecenter.
I Danmark:
C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk
Kundeservice
THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22
Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu
196
© 2015. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
W10683173C_12_DA_v01.indd 196
5/4/15 3:42 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising