Whirlpool WTH5244 NFX Instruction for Use

Add to my manuals
23 Pages

advertisement

Whirlpool WTH5244 NFX Instruction for Use | Manualzz
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering
van het product van eventuele schade op de hoogte
te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het
in gebruik te nemen.
• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is
ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het
gebruik in:
- keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren
- op boerderijen
- in hotels, motels, residences, bed & breakfast
voor het gebruik door de verschillende klanten.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is
het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van
het apparaat en adviezen voor het conserveren
van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
eens kunt raadplegen.
MILIEUTIPS
het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingsymbool
. Voor de
verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het
bereik van kinderen worden gehouden, omdat het
een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is
een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft
op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen van
het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas
bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het
koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal
verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten. Maak het apparaat op het
moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door
de voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen, zodat kinderen niet
gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij
het afdanken van het apparaat de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar
een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit
product wordt u verzocht contact op te nemen met
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van
voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de
“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd
wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt
werkende installatie is aangesloten, die volgens de
wettelijke voorschriften is geaard.
74
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd
raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het
apparaat om een goede ventilatie te garanderen of
volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij
van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
koelkast niet.
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van
het apparaat.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om
te werken in ruimten waarin de temperatuur
binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt
weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op
het typeplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat
het apparaat niet goed functioneert als het voor
een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het genoemde
bereik.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Omg. Temp.
(°C)
van 10 tot 32
van 16 tot 32
van 16 tot 38
van 16 tot 43
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur.
De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand
of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de
vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden
door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of mentale
vermogens, of zonder ervaring of kennis van het
apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik
instructies ontvangen van of begeleid worden door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet
worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich
erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen
niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze
ijsbrand kunnen veroorzaken.
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten worden
dat uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 MPa
(1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend
met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat
glazen potten of flessen kunnen barsten.
• Leg onverpakte levensmiddelen niet tegen de
interne onderdelen van de koelkast of het vriesvak
aan.
• "Het in het apparaat gebruikte lampje is specifiek
ontworpen voor huishoudelijke apparaten en is niet
geschikt voor het verlichten van huishoudelijke
ruimtes (Verordening (EG) 244/2009)".
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen.
Omg. Temp.
(°F)
van 50 tot 90
van 61 tot 90
van 61 tot 100
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de
bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die
van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd
personeel of door de Klantenservice worden
gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
VEILIGHEID
• Sprays of houders met drijfgassen of brandbare
stoffen mogen niet in het apparaat worden
bewaard.
75
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
q
w
e
i
r
t
o
a
s
d
y
f
u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Snelvriesvak
IJsbakje
IJsblokjesvak
Schap van de vriezer
Versvak (Fresh control compartment)
Thermostaat koelkast
Groente- en fruitlade
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Schap van de vriezer
Eierbakje
Bovenste schap
Kruidenvak (*)
Flessenrek
Flessenhouder
(*) Optie
Opmerkingen: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
De aanzuigzone NIET afdekken met voedsel.
Let op: de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine
worden gewassen.
76
DISPLAY
r
e
t
u
f sd
a
y
hg
o
1.
MODE-toets
Deze toets wordt gebruikt om de verschillende
modi te kiezen: Economy (Energiebesparend),
Super Freezing (Snel vriezen), Turbo, Super
Cooling (Snel koelen), Holiday (Vakantie).
2.
REF. TEMP.-toets
Temperatuur van het koelvak instellen.
3.
FRZ.TEMP.-toets
Temperatuur van het vriesvak instellen.
4.
SCR.SAVER-toets
Als u deze toets 5 seconden lang ingedrukt
houdt, gaat alle schermverlichting uit. Druk op
een willekeurige toets om de schermverlichting
weer in te schakelen.
5.
Balkjes temperatuur vriesvak
Geeft de ingestelde temperatuurwaarde voor
het vriesvak weer. 3 balkjes voor -16°C, 6
balkjes voor -18°C, 8 balkjes voor -20°C, 10
balkjes voor -22°C, 12 balkjes voor -24°C. Het
grootste aantal balkjes wordt weergegeven bij
de koelste instelling.
6.
Aanduiding aangepaste temperatuur
vriesvak
Geeft de ingestelde temperatuurwaarde voor
het vriesvak weer.
7.
Pictogram voor Super Freezing-modus
Dit is het pictogram voor de Super Freezingmodus.
q
i
w
8.
Balkjes temperatuur koelvak
Geeft de ingestelde temperatuurwaarde voor
het koelvak weer. 3 balkjes voor 8°C, 6 balkjes
voor 6°C, 9 balkjes voor 4°C, 12 balkjes voor
2°C. Het grootste aantal balkjes wordt
weergegeven bij de koelste instelling.
9.
Aanduiding aangepaste temperatuur
koelvak
Geeft de ingestelde temperatuurwaarde voor
het koelvak weer.
10. Pictogram voor Super Cooling-modus
Dit is het pictogram voor de Super Coolingmodus.
11. Pictogram voor Turbo-modus
Dit is het pictogram voor de Turbo-modus.
12. Pictogram voor Economy-modus
Dit is het pictogram voor de Economy-modus.
13. Pictogram voor Holiday-modus
Dit is het pictogram voor de Holiday-modus.
14. Pictogram voor functie Kinderslot
Om het bedieningspaneel te vergrendelen of te
ontgrendelen, houdt u de toetsen van het
vriesvak (3) en het koelvak (2) tegelijk
ingedrukt. Wanneer de functie ingeschakeld
wordt, wordt het pictogram weergegeven.
15. Wijst op een storing.
Gaat tegelijk branden met het SR-teken.
Informatie: Wanneer de functie wordt gekozen, gaat
het overeenkomstige pictogram branden.
77
Inschakelen van het apparaat
Als het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnen alle pictogrammen 2 seconden lang. Daarna verschijnen de
startwaarden als -18°C op de indicator voor de instelling van de vriezer en +4°C op de indicator voor de
instelling van de koelkast.
MODE-toets
• Om de functies te kiezen drukt u op de "Mode"-toets tot de gewenste functie begint te knipperen.
• De functies worden steeds in dezelfde volgorde gekozen: Super Freezing, Holiday, Economy, Super
Cooling. Na 5 keer drukken wordt er geen functie meer gekozen en brandt er geen enkel pictogram.
Informatie: Wanneer het gewenste pictogram begint te branden, zal het pictogram 3 keer knipperen en klinkt er
een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang op geen enkele toets drukt.
Snelvriesmodus
Wanneer te gebruiken:
• om veel voedsel in te vriezen dat niet past in het "Snelvriesvak".
• om bereid voedsel in te vriezen
• om sneller in te vriezen
• om vers voedsel en groenten in te vriezen
Gebruik:
• Druk op de Mode-toets tot het pictogram voor Super Freezing gaat branden.
• Het pictogram knippert 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang
op geen enkele toets drukt.
In het gedeelte voor de vriezertemperatuur wordt "SF" weergegeven tijdens deze modus.
• De verlichting van de vriezerbalk brandt niet.
• 3 uur nadat deze modus is geactiveerd, begint uw vriezer signalen uit te zenden. Dit signaal vertelt u dat
het snelvriesvak klaar is om er het voedsel in te plaatsen. Uw vriezer piept 1 minuut lang met tussenpozen
van 5 minuten, op voorwaarde dat de deuren niet geopend worden. Dit signaal duurt 1 uur. Als u dit
geluid hoort, moet het in te vriezen voedsel apart van het reeds ingevroren voedsel worden geplaatst.
Het signaal stopt wanneer de deur van de vriezer of koelkast wordt geopend. Wanneer het voedsel
voldoende is gekoeld, verlaat uw koelkast de snelvriesmodus onmiddellijk. Na een periode van maximum
24 uur nadat de functie is geactiveerd, wordt het vriesproces beëindigd.
• De Holiday-modus en Economy-modus werken pas wanneer de Super Freezing-modus is beëindigd.
• De instellingen voor snel koelen en de koelkasttemperatuur kunnen worden ingeschakeld.
• De vriestemperatuur kan worden ingesteld maar wordt pas actief wanneer snel koelen stopt.
• Deze modus kan worden geannuleerd door het pictogram voor snel koelen opnieuw te kiezen.
Opmerking: "SUPER FREEZE" wordt automatisch geannuleerd na 24 uur of wanneer de vriessensor
<-32°C aangeeft.
78
Snelkoelmodus
Wanneer te gebruiken:
• om bereid voedsel te koelen.
• om veel voedsel in het koelvak te koelen en in te vriezen.
• om drankjes sneller te koelen.
Gebruik:
• Druk op de Mode-toets tot het pictogram voor snel koelen gaat branden.
• Het pictogram knippert 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang
op geen enkele toets drukt.
• In het gedeelte voor de koelkasttemperatuur wordt "SC" weergegeven tijdens deze modus.
• De verlichting van de koelkastbalk brandt niet.
• De Holiday-modus en Economy-modus werken pas wanneer de snelkoelmodus is beëindigd.
• De instellingen voor snel vriezen en de vriezertemperatuur kunnen worden ingeschakeld.
• De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld maar wordt pas actief wanneer snel koelen stopt.
• Deze modus kan worden geannuleerd door het pictogram voor snel koelen opnieuw te kiezen.
Opmerking: Wanneer de sensor van het koelkastvak -4°C bereikt, wordt deze functie uitgeschakeld. Ze
wordt ook automatisch uitgeschakeld na 8 uur. Deze periode wordt beperkt tot 8 uur om te voorkomen dat
het voedsel bevriest, wat kan gebeuren bij krachtig koelen.
Turbo-modus
"Turbo"-modus kan apart worden gekozen.
Wanneer te gebruiken:
• Het pictogram Turbo gaat branden wanneer zowel het symbool voor snel koelen als dat voor snel vriezen
worden gekozen.
Gebruik:
• Druk op de Mode-toets tot het pictogram voor Super Freezing gaat branden. Het pictogram knippert 5
keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang op geen enkele toets
drukt.
• Herhaal deze handeling om "Super Cooling" in te stellen.
• Nadat de twee functies worden gekozen, ziet u het pictogram "Turbo", dat automatisch wordt
weergegeven tussen snel vriezen en snel koelen.
• Als de "Turbo"-modus ingeschakeld is, wordt in het gedeelte voor de vriezertemperatuur "SF"
weergegeven en wordt in het gedeelte voor de koelkasttemperatuur "SC" weergegeven.
• De verlichting van de vriezer- en koelkastbalk brandt niet.
• De Holiday-modus en Economy-modus werken pas wanneer de "Turbo"-modus is beëindigd.
• De vriezer- en koelkasttemperatuur kunnen worden ingesteld maar worden pas actief wanneer snel
vriezen en snel koelen uitgeschakeld zijn.
• Het pictogram Turbo gaat uit van zodra één van de modi (snel vriezen of snel koelen) manueel of
automatisch wordt uitgeschakeld.
79
Holiday-modus
Wanneer te gebruiken:
• U kunt deze functie activeren als u op vakantie gaat en alleen het vriesvak gebruikt.
Gebruik:
• Druk op de Mode-toets tot het pictogram voor Holiday gaat branden.
• Het pictogram knippert 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang
op geen enkele toets drukt.
• Tijdens de Holiday-modus blijft het vriesvak werken met de ingestelde waarde op het besturingscircuit.
• In het gedeelte voor de vriezertemperatuur wordt "H" weergegeven tijdens deze modus.
• Het gedeelte voor de koelkasttemperatuur en de verlichting van de koelkastbalk branden niet.
• Deze modus kan worden geannuleerd door het pictogram Holiday opnieuw te kiezen.
• Het apparaat blijft dan werken met de vorige manueel ingestelde waarden. Als er geen manuele
temperatuurwaarden zijn ingesteld, blijft het apparaat werken met de oorspronkelijke waarden (Vriesvak 16°C en Koelvak +8°C)
Economy-modus
Wanneer te gebruiken:
• Als u een vooraf ingestelde waarde wilt gebruiken
• Beide vakken werken normaal met de ingestelde waarden
Gebruik:
• Druk op de Mode-toets tot het pictogram voor Economy gaat branden.
• Het pictogram knippert 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging als de gebruiker 2 seconden lang
op geen enkele toets drukt.
• Tijdens deze modus gaat het pictogram energiebesparend branden, in de segmenten voor de vriezer/koelkasttemperatuur wordt "E" weergegeven. De balken branden niet.
• De verlichting van de vriezer- en koelkastbalk brandt niet.
• De andere modi werken niet tot de energiebesparende modus wordt beëindigd.
• Deze modus kan worden geannuleerd door het pictogram opnieuw te kiezen.
80
Functie Kinderslot
Wanneer te gebruiken:
• Deze koelkast is uitgerust met een vergrendeling ter bescherming tegen misbruik door kinderen.
Kinderslot instellen
• Druk 5 seconden lang tegelijk op de toetsen "FRZ.TEMP." en "REF.TEMP". Wanneer de functie
ingeschakeld wordt, wordt het slotpictogram weergegeven.
Kinderslot annuleren
• Druk 5 seconden lang tegelijk op de toetsen "FRZ.TEMP." en "REF.TEMP". Het slotpictogram gaat uit.
Opmerking: Bij een stroomstoring wordt het "Kinderslot" automatisch uitgeschakeld.
Modus verlichting uit
Wanneer te gebruiken:
• Kies deze modus als u de verlichting van beide vakken wilt uitschakelen. De verlichting zal niet branden
tot deze modus wordt geannuleerd.
Deze modus instellen:
• Druk tegelijk op de vriezertoets en de koelkasttoets, open en sluit de deur van de vriezer 3 keer.
Deze modus annuleren:
• Deze functie kan op dezelfde manier worden geannuleerd. Na 24 uur wordt deze modus automatisch
geannuleerd door het apparaat.
Screen Saver-modus (schermbeveiliging)
Wanneer te gebruiken:
• Als u niet wilt dat de verlichting van het bedieningspaneel blijft branden en voortdurend onnodig energie
verbruikt wanneer u geen wijzigingen aan uw instellingen hebt uitgevoerd, kunt u deze modus activeren.
Gebruik:
• Houd de toets "SCR. SAVER" 5 seconden lang ingedrukt om deze modus te activeren.
• Wanneer deze modus is geactiveerd en er op geen enkele toets wordt gedrukt en de deuren niet worden
geopend gedurende 10 seconden, gaat de verlichting van het bedieningspaneel uit.
• Als u op een willekeurige toets drukt wanneer de verlichting van het bedieningspaneel niet brandt,
verschijnen de huidige instellingen op het display en kunt u deze naar wens wijzigen. Als u de
schermbeveiligingsmodus niet annuleert en niet op een toets drukt binnen de 10 seconden, zal de
verlichting van het bedieningspaneel weer uit gaan.
• Om de schermbeveiligingsmodus te annuleren, houdt u de schermbeveiligingstoets nogmaals 5 seconden
lang ingedrukt.
• Terwijl de schermbeveiligingsmodus is geactiveerd, kunt u ook de functie kinderslot activeren.
• Als u 10 seconden nadat u de functie kinderslot hebt ingesteld geen enkele toets aanraakt, dan gaat de
verlichting van het bedieningspaneel uit. Als u daarna op een toets drukt, kunt u de vorige instellingen en
het geactiveerde kinderslot bekijken en kunt u de functie kinderslot annuleren zoals beschreven in de
bovenstaande modus.
81
Binnentemperatuurregeling in de vriezer
• Eerst geeft het display van de vriezer -16°C weer.
• Druk eenmaal op de toets "FRZ.TEMP.".
• Als u eenmaal op deze toets drukt, gaan de balkjes van de vriezer knipperen. Als u binnen 2 sec. op
"FRZ. TEMP." drukt, wordt -18°C weergegeven.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, daalt de temperatuur met 2 graden (-16°C, -18°C, -20°C, 22°C, -24°C). Het cijfergedeelte en de balk knipperen 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging.
• Als het cijfergedeelte -24°C is en u drukt op de "FRZ.TEMP."-toets, gaat het cijfergedeelte verder vanaf 16°C.
• Als het apparaat op de modus vakantie, snel vriezen, snel koelen of energiebesparend werd ingesteld
voor de temperatuurinstelling, dan blijft het apparaat verder werken in deze modus. Als deze modus
wordt geannuleerd / manueel of automatisch wordt beëindigd, dan begint het apparaat te werken met
de aangepaste waarden.
Opmerking**: Als de omgevingssensor > 38°C meet, zal de gebruiker de temperatuur van het vriesvak
niet kunnen instellen op -22°C en -24°C. In dat geval zullen alleen -16°C, -18°C en -20°C beschikbaar zijn.
Aanbevolen instellingen voor temperatuur vriesvak
Temperatuurbalk
Binnentemperatuur vriesvak
Wanneer te gebruiken
3 balkjes
-16 °C
Om kleine hoeveelheid te bewaren
8 of 12 balkjes
-18 °C of -20 °C
Normaal bewaren
16 of 20 balkjes
-22 °C of -24 °C
Om veel voedsel te bewaren
82
Binnentemperatuurregeling in de koelkast
• Eerst geeft het display van de koelkast +6°C weer.
• Druk eenmaal op de toets "REF.TEMP.".
• Als u eenmaal op deze toets drukt, gaan de balkjes van de koelkast knipperen. Als u binnen 2 sec. op
"REF. TEMP." drukt, wordt +6°C weergegeven.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, daalt de temperatuur met 2 graden (+8°C, +6°C, +4°C,
+2°C). Het cijfergedeelte en de balk knipperen 5 keer en er klinkt een pieptoon ter bevestiging.
• Als het cijfergedeelte +2°C is en u drukt op de "REF.TEMP."-toets, gaat het cijfergedeelte verder vanaf
+8°C.
• Als het apparaat op de modus vakantie, snel vriezen, snel koelen of energiebesparend werd ingesteld
voor de temperatuurinstelling, dan blijft het apparaat verder werken in deze modus. Als deze modus
wordt geannuleerd / manueel of automatisch wordt beëindigd, dan begint het apparaat te werken met
de aangepaste waarden.
Aanbevolen instellingen voor temperatuur koelkast:
Temperatuurbalk
Binnentemperatuur
koelkast
Wanneer te gebruiken
12 balkjes
+2 °C
Om veel voedsel te bewaren
9 of 6 balkjes
+4 °C or +6 °C
Normaal bewaren
3 balkjes
+8 °C
Om kleine hoeveelheid te bewaren
83
KOELVAK
In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdooiing
nodig.
Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor de
temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel
op worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie
gehinderd.
De beste prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +18°C en +43°C.
INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT
• Het apparaat schakelt automatisch in, als de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
• De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur geopend wordt
GEBRUIK VAN DE KOELKAST
• Regeling van de temperatuur
Om een juiste werking te garanderen en om de conservering van voedingsmiddelen te optimaliseren
moet de temperatuur van het koelvak en van het vriesvak apart worden ingesteld.
• Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale belading van het koelvak.
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F.
Zuivelproducten
Om de vitamines, aroma's, voedingswaarde en versheid
van de voedingsmiddelen te behouden, raden wij u aan
om ze vooraf in aluminiumfolie of plastic folie te
wikkelen, of ze in diepvriesbakjes met deksel te doen.
Hiermee vermijdt u bovendien dat de geuren zich
vermengen.
OPMERKINGEN:
• De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
• Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
• Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de onderste
lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
• Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
• De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16° C en +43° C.
84
VERSVAK (FRESH CONTROL COMPARTMENT)
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse
voedingsmiddelen langer goed.
Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten en koude gerechten,
worstjes en vlees.
Verwijder het versvak zo nodig om hem schoon te maken.
LADE (afhankelijk van het model)
Het aparte vak bestaat uit vier doosjes, waarin kleine voedingsmiddelen
kunnen worden bewaard.
De lade kan voor het gemak van de gebruiker en voor een optimale
conservering van de levensmiddelen gemakkelijk naar rechts of naar links
worden geschoven.
Bovendien kan de lade zo nodig gemakkelijk worden weggenomen.
Opmerking: om te voorkomen dat de voedingsmiddelen uitdrogen en
dat de geuren zich vermengen moeten de deksels van de laden worden gesloten.
FLESSENREK (afhankelijk van het model)
Zorgt ervoor dat de flessen in een horizontale positie worden gehouden.
De schap onder het flessenrek kan gemakkelijk worden gemonteerd door
het rek naar rechts of naar links te verplaatsen.
Het flessenrek kan gemakkelijk worden weggenomen door de glazen schap
naar u toe te trekken en daarna het flessenrek van de glazen schap af te
halen door hem naar rechts of naar links te verplaatsen.
Het flessenrek kan op elke willekeurige glazen schap worden bevestigd.
Opmerking: om te voorkomen dat er vloeistoffen uit de flessen lekken is het aanbevolen om de
dop goed te sluiten.
VOCHTIGHEIDSREGELAAR (afhankelijk van het model)
De groente- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee de
luchtstroom die de lade binnenkomt kan worden gecontroleerd
• Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het
conserveren van bladgroente, en open voor het conserveren van
fruit.
GROENTE- EN FRUITLADE
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in
contact komen met koude, droge lucht tijdens de conservering.
Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat geschikt
is voor het conserveren van fruit en groente, waardoor de natuurlijke
eigenschappen ervan behouden blijven. Bovendien is deze lade voorzien
van een filter dat onaangename geurtjes wegneemt.
85
VERWIJDEREN VAN HET DEKSEL VAN DE GROENTE- EN FRUITLADE
Eerste stap: verwijderen van de groente- en fruitladen
• De lade kan dankzij de wieltjes gemakkelijk worden verwijderd.
• Trek de lade zo ver mogelijk naar buiten en trek de voorkant omhoog en naar buiten.
Tweede stap: verwijderen van de middelste scheidingsplaat tussen de laden
• Zet de scheidingsplaat schuin naar links vanaf de bodem.
• Neem de scheidingsplaat weg.
Derde stap: verwijderen van het deksel van de groente- en fruitlade
• Neem het deksel van de groente- en fruitlade weg.
• Neem het deksel weg.
Groente- en fruitlade
Scheidingsplaat van de
groente- en fruitlade
Deksel van de
groente- en fruitlade
TERUGZETTEN VAN HET DEKSEL VAN DE GROENTE- EN FRUITLADE
Eerste stap: plaatsen van het deksel van de groente- en fruitlade
• Plaats het deksel in zijn behuizing door het in de geleiders te schuiven.
• Duw het deksel naar voren totdat hij in zijn behuizing is geplaatst.
Tweede stap: plaatsen van de middelste scheidingsplaat van de groente en fruitlade
• Plaats de scheidingsplaat in de inhammen op de bodem van het vak en op de wand van de groente- en
fruitlade, zoals op de afbeelding is weergegeven.
Derde stap: plaatsen van de groente- en fruitladen
• Zet de lade op de wieltjes in zijn behuizing.
• Duw hem naar voren.
Deksel van de
groente- en fruitlade
Centrering van de
scheidingsplaat van de
groente- en fruitlade
86
Groente- en fruitlade
INVRIESZONE
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
, is uitstekend geschikt voor conservering van
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool
ingevroren levensmiddelen, alsook voor het invriezen van verse of voorgekookte levensmiddelen
Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak is
bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvriesproducten die binnen korte tijd dienen te
worden geconsumeerd.
Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die in 24
uur kan worden ingevroren.
IJS MAKEN
• Neem het ijsbakje weg.
• Vul het met water tot het aangegeven niveau.
• Zet het ijsbakje op de oorspronkelijke plek.
• Zodra de ijsblokjes zijn gevormd, draait u aan de hendel om ze in het ijsblokjesvak te doen, waarin geen
water mag staan.
SNELVRIESVAK
• Het snelvriesvak dient ervoor om thuis bereide gerechten sneller in te vriezen (en vers voedsel dat u wilt
invriezen).
• Til het deksel op en laat het naar binnen glijden om het vak te openen. Ga op dezelfde wijze te werk om
hem te sluiten.
Opmerking: voordat u de klep van het vak sluit, moet worden gecontroleerd of het deksel van
het snelvriesvak gesloten is.
87
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
EN ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in
de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
Belangrijk:
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden
opgevolgd.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit de verpakking met een stripje.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groente: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.
Vlees (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen. Alvorens het
te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de vis
volledig is ontdooid.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet
opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: in de koelkast ontdooien
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur
van uw apparaat.
88
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN
CONSERVERINGSTIJDEN
ZUIVELPRODUCTEN
Fruit
Boter
6 tot 9 maanden
Geconcentreerd vruchtensap
12 maanden
Margarine
12 maanden
Fruit (in het algemeen)
8 tot 12 maanden
Kaas
Citrusvruchten en vers sap
4 tot 6 maanden
Groenten
In de handel verkrijgbare
diepvriesproducten
8 maanden
Zelf ingevroren voedsel
8 tot 12 maanden
Vlees
Saucijzen
4 weken of
korter
Hamburgers
1 maand
Camembert, mozzarella,
smeerkaas
3 maanden
Roomkazen
niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse
kaas, enz.
(Invriezen kan de structuur
van de kaas wijzigen)
6 tot 8 maanden
IJs, vruchtensap, melk
12 maanden
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees 2 tot 3 maanden
Braadvlees
Rundvlees
6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees
6 tot 12 maanden
Varkensvlees
4 tot 8 maanden
Verse saucijzen
1 tot 2 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan
eidooiers of hele, geklopte eieren)
Heel (geklopt), eiwit,
eierdooier
Biefstukken en vleeslapjes
12 maanden
GEBAK EN BROOD
Rundvlees
8 tot 12 maanden
Gegist brood en broodjes
3 maanden
Lamsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees
2 tot 4 maanden
Ongebakken brood
1 maand
Croissants
3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en
koekjes
6 tot 12 maanden
Vruchtentaart
12 maanden
Vis
Kabeljauw, schol, tong
6 maanden
Zalm
2 tot 3 maanden
Makreel, baars
2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)
3 maanden
Weekdieren, oesters
3 tot 4 maanden
Koekjesdeeg
3 maanden
Gekookte vis, krab
3 tot 4 maanden
Taartdeeg
4 tot 6 maanden
Rauwe garnalen
12 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in
stukken)
12 maanden
Eend en gans
6 maanden
Orgaanvlees
2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid
6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus)
1 maand
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
89
REINIGING EN ONDERHOUD
Trek altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige spons met een oplossing van lauw water
en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant
van een koelkast. Afspoelen en drogen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de koelkast nooit schoon
met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Schoonmaken met een zachte doek, die vochtig is gemaakt met water.
Geen schuurpasta of schuursponsjes gebruiken, noch vlekkenmiddelen
(b.v. aceton, trichloorethyleen), of azijn.
Afdrogen met een zachte doek.
• Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig
automatisch (no frost-systeem).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het
apparaat) regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel (zie
afbeelding).
• Houd de afdichtingen perfect schoon.
INSTALLATIE
Voor vrij geïnstalleerde apparaten
(geen inbouw)
• De aarding van het apparaat is wettelijk
verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan
personen, dieren of voor schade aan
voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in
acht nemen van deze voorschriften.
• Monteer de afstandstukken (indien bijgeleverd)
op de bovenkant van de condensator die op de
achterkant van het apparaat zit (zie afbeelding);
laat anders een vrije ruimte van minstens 6 cm
tussen de achterkant van het apparaat en de
wand.
• Indien de stekker en het stopcontact niet
overeenkomen, laat het stopcontact dan
vervangen door een gekwalificeerd technicus.
Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
• Laat voor een optimale werking ten minste 5 cm
vrije ruimte boven het apparaat en controleer of
andere meubels op voldoende afstand zijn
geplaatst om de luchtcirculatie te garanderen.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
kunnen worden losgekoppeld door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
het stopcontact is geplaatst.
• Plaats het apparaat perfect horizontaal, en stel
de positie indien nodig bij met de pootjes aan de
voorzijde.
90
OMKEREN VAN DE DEUR
1. Draai de twee schroeven die het middelste scharnier vasthouden en
de twee grote afdekkingen aan de linkerkant los. (Afb-1)
De twee
grote
afdekkingen
verwijderen
Afb-1
2. Haal de deuren van de koelkast en van de vriezer samen met het
middelste scharnier uit het frame door ze naar u toe te trekken.
(Afb-2)
Afb-2
3. Verwijder de sokkel door hem naar buiten te trekken.
Draai de bevestigingsschroeven van het onderste scharnier los en
verwijder het. Draai de pen van het scharnier uit gat 1, draai het
onderste scharnier 90° en draai de pen in gat 2 aan. (zie detail A).
Draai daarna het scharnier links onder op de koelkast aan. (Afb-3)
Gat 1
Gat 2
Detail A
Onderste
scharnier en
sokkel
Afb-3
4. Draai de schroef die de afdekking van het onderste scharnier bevestigt
los en verwijder het. Draai de twee schroeven die het bovenste
scharnier bevestigen los en verwijder het. Plaats twee grote
afdekkingen - in het zakje van de gebruikshandleiding - in de gaten op
de linkerzijde. (Afb-4)
De twee
grote
afdekkinge
n plaatsen
Afb-4
91
5. Draai de schroef die de pen van het bovenste scharnier bevestigt los.
Draai de pen 180° en bevestig hem door hem aan de linkerzijde van
het bovenste scharnier aan te draaien. (Afb-5)
De pen van het
bovenste scharnier
180º draaien
Afb-5
6. Assembleer het bovenste scharnier en de afdekking van het scharnier
op de linkerzijde. (Afb-6)
Afb-6
7. Vervang de bovenste bus en de busdop.
(Afb-7) (Gebruik de busdop in het zakje van de gebruikshandleiding).
Verwijder de onderste bus en blokkering en monteer ze aan de
linkerzijde. (Afb-7)
7.1 Verwijder de afdekkingen van de handgreep van de deur.
Draai de schroeven die de handgreep aan de deur bevestigen los.
Monteer de handgreep aan de rechterzijde door in de omgekeerde
volgorde te werk te gaan als hiervoor beschreven is. (Afb.-7/Detail A)
(alleen voor het New emotion-ontwerp)
Detail A
DEUR KOELKAST
Afb-7
8. Verwijder de bovenste bus en plaats hem in het linker gat.
Verwijder de rechter aanslag van de deur en monteer de linker (in het
zakje van de gebruikshandleiding) aan de linkerzijde. (Afb-8)
8.1 Verwijder de afdekkingen van de handgreep van de deur.
Draai de schroeven die de handgreep aan de deur bevestigen los.
Monteer de handgreep van de deur aan de rechterzijde door in de
omgekeerde volgorde te werk te gaan als hiervoor beschreven is.
(Afb. 8/Detail A)
(alleen voor het New emotion-ontwerp)
9. Draai het middelste scharnier 180º. Monteer de deuren van de vriezer
en van de koelkast samen met het middelste scharnier (ga in de
omgekeerde volgorde te werk als onder punt 2 is beschreven)
Bevestig het middelste scharnier door de schroeven aan te draaien.
Snijd ten slotte met een mes de linkerzijde van de sokkel op maat en
monteer hem. (Afb-9)
92
DEUR VRIEZER
Detail A
Rechter aanslag
Linker aanslag
Afb-8
Het
middelste
scharnier
180º draaien.
Afb-9
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Korte afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker
van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken
droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizen
• Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de
stroomstoring.
1. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is
met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren, ook
al zullen de smaak en het aroma veranderd zijn. Indien de voedingsmiddelen in slechte staat verkeren,
kunt u ze beter weggooien.
93
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal als de koelkast in werking is
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice…
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
Het apparaat werkt niet
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Hebt u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
• Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen aan de buitenzijde van de koelkast, die in contact komen met de deurafdichtingen,
voelen warm aan:
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
De verlichting werkt niet:
• Hebt u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Is het lampje misschien doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
• Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen/Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensor?
• Zijn de deuren goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
• Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat
zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
94
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt
geopend, de hoeveelheid voedsel die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling
van de temperatuurregelaars.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
• Is er een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast of het koelvak geplaatst?
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die
in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal
het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.
• Het is normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand hebben gevormd nadat de koelkast
automatisch is ontdooid.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
• Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting functioneert niet:
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
•
•
•
•
De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model)
Het lampje losdraaien of wegnemen.
Controleer het lampje en vervang het zo nodig door een nieuw exemplaar.
Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek het lampje naar de binnenzijde van de koelkast. Dit lampje is alleen bij onze klantenservicecentra
verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 15W.
95
ALVORENS CONTACT MET DE KLANTENSERVICE OP TE NEMEN
TYPE STORING
BETEKENIS
WAAROM?
WAT MOET U DOEN?
"Waarschuwing
storing"
Er zijn één of meer
onderdelen met een
storing of er is een
storing in het koelproces
Neem zo snel mogelijk contact op met
de klantenservice.
Vriesvak niet koud
genoeg
Deze waarschuwing
wordt vooral
weergegeven na een
lange
stroomonderbreking
1. Vries ontdooid voedsel niet meer in
en verbruik het snel.
2. Stel de vriezertemperatuur in op
koudere waarden of stel snel vriezen
in tot de normale temperatuur van
het vak wordt bereikt.
3. Plaats geen vers voedsel tot deze
storing is verholpen.
Koelvak niet koud
genoeg
Ideale temperatuur voor
vriesvak is +4°C. Als u
deze waarschuwing ziet,
loopt uw voedsel het
risico om te bederven.
1. Stel de koelkasttemperatuur in op
koudere waarden of stel snel koelenmodus in tot de normale temperatuur
van het vak wordt bereikt.
2. Open de deur niet tot deze storing is
verholpen.
LF en LC
niet koud genoeg
Dit is de combinatie van
fouttype LF en LC
U krijgt deze storing te zien wanneer u
het apparaat voor het eerst opstart.
Deze storing gaat uit wanneer de
normale temperatuur in de vakken
wordt bereikt
HC
Koelvak te koud
Het voedsel begint te
bevriezen omdat de
temperatuur veel te laag
is
1. Controleer of de "Super Cooling"modus aan is
2. Verhoog de temperatuurwaarden van
de koelkast
Waarschuwing lage
spanning
Als de stroomvoorziening
lager dan 170 V wordt,
gaat het apparaat in een
stabiele positie.
Dit is geen storing. Dit voorkomt
eventuele schade aan de compressor.
Deze waarschuwing gaat uit wanneer de
spanning het vereiste niveau bereikt.
SR
LF
LC
LOPO
KLANTENSERVICE
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer
Opmerking: Het omkeren van de deur van het
apparaat door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
1. ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie “OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE“).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
96

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Stainless steel Freestanding 515 L
  • 396 L No Frost (fridge)
  • 119 L Top-placed No Frost (freezer) 4* 6 kg/24h
  • 445 kWh 45 dB

Related manuals

Download PDF

advertisement