Indesit DSG 573 Instruction for Use | Manualzz
Bruksanvisning
DISKMASKIN
SE
SE
Svenska, 1
FI
Suomi, 13
Innehållsförteckning
Underhåll och skötsel, 2
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Spara energi och respektera miljön
Installation - Service, 3-4
Placering och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Föreskrifter för den första diskningen
Tekniska data
Ecodesign Regulation
Beskrivning av apparaten, 5
Översiktsvy
Manöverpanel
Fyll korgarna, 6
DSG 573
Nedre korg
Bestickkorg
Övre korg
Start och användning, 7
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
Program, 8
Programtabell
Disktillval, 9
Sköljmedel och härdningssalt, 10
Påfyllning av sköljmedel
Påfyllning av härdningssalt
Underhåll och skötsel, 11
Avstängning av vatten och el
Rengöring av diskmaskinen
Undvik dålig lukt
Rengöring av spolarmarna
Rengöring av vatteninsläppsfiltret
Rengöring av filtren
När du reser bort under längre perioder
Fel och åtgärder, 12
1
1
Föreskrifter och råd
SE
Apparaten är framtagen och konstruerad i
enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter.
Dessa föreskrifter ingår i bruksanvisningen av
säkerhetsskäl och ska läsas med stor
uppmärksamhet.
Det är viktigt att denna bruksanvisning bevaras så
att den kan konsulteras vid behov. I händelse av
försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du försäkra dig
om att bruksanvisningen följer med utrustningen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig
information angående installation, användning och
säkerhet.
Denna utrustning är avsedd att användas i hemmet
eller för liknande användningsområden, såsom:
- Personalkök i butiker, på kontor eller i andra
arbetsmiljöer.
- Bondgårdar
- Användning av gäster på hotell, motell eller andra
boendeformer.
- Bed and breakfast.
Säkerhet i allmänhet
• Denna hushållsmaskin ska inte användas av
personer eller barn med psykiska eller fysiska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och
lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om
hushållsmaskinen används under översikt av
en person som ansvarar för deras säkerhet eller
som ger nödvändiga anvisningar angående dess
användning.
• Det är nödvändigt att en vuxen person alltid
finns i närheten för att undvika att barn leker med
hushållsmaskinen.
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig
användning i hemmet.
• Maskinen ska användas för att diska disk för
hushållsbruk. Maskinen ska endast användas av
vuxna personer och i enlighet med anvisningarna
i denna bruksanvisning.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller
om utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket
farligt att låta den utsättas för väder och vind.
• Ta inte i maskinen om du är barfota.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom
att dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan
rengörings- och underhållsmoment utförs.
• Ingrip aldrig på inre mekanismer för att försöka
reparera apparaten vid funktionsfel.
• Luta dig inte eller sätt dig på den öppna luckan:
Maskinen kan tippa
• Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava dig i
luckan.
• Förvara diskmedel och sköljmedel utom räckhåll
för barn.
2
• Emballagematerialet ska inte användas som
leksaker för barn.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera
gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan
emballaget återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter förutser att hushållsmaskinerna inte
ska slängas med de vanliga hushållssoporna. De
kasserade apparaterna ska samlas upp separat
för att optimera återvinningen av materialet
som ingår i apparaten och förhindra potentiella
skador på hälsan och miljön. Den överkryssade
papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt
kassering av hushållsmaskiner kan du vända dig
till din lokala sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och respektera miljön
Spara vatten och energi
• Starta endast diskmaskinen med full last. I väntan
på att maskinen fylls upp kan du motverka dålig
lukt med Upplösningsprogrammet (se Program).
• Välj ett program beroende på vilken typ av disk
som ska diskas och hur smutsig den är, se
Programtabellen:
- För normalt smutsad disk, använd programmet Eco
som garanterar låg energi- och vattenförbrukning.
- Välj tillvalet Halv last om maskinen inte är full*
(se Start och användning).
• O m d i t t e l a b o n n e m a n g h a r s ä r s k i l d a
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna göras
under de reducerade tiderna. Tillvalet Senarelagd
start* (se Start och användning) är till stor hjälp
för att organisera diskningarna i denna riktning.
Diskmedel utan fosfater, utan klor och som
innehåller enzymer
• Det rekommenderas att använda diskmedel utan
fosfater eller klor, vilka är de mest miljövänliga.
• Enzymerna utvecklar en särskilt effektiv verkan
vid temperaturer runt 50 °C. Vid användning av
diskmedel med enzymer kan därför diskningar
göras med låga temperaturer med samma
diskresultat som vid diskningar vid 65 °C.
• Genom att dosera diskmedlet rätt i förhållande
tillverkarens anvisningar, till vattnets hårdhet,
diskens smutsgrad och mängd, undviker du
slöseri. Även om du använder ett biodegraderbart
diskmedel innehåller det element som inverkar på
jämvikten i naturen.
Installation - Service
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt läge.
Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på baksidan.
Avloppsslangen ska vara på en höjd på mellan 40 och 80 cm
från golvet eller diskmaskinens stödyta (A).
SE
Placering och nivellering
1. Packa upp diskmaskinen och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Om den skulle finnas skador ska du
inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren.
2. Placera diskmaskinen så att dess sidor och bakstycke
står sida vid sida med intillstående möbler eller väggen.
Diskmaskinen kan även byggas in under en hel arbetsbänk*
(se monteringsbladet).
3. Placera diskmaskinen på ett plant och stabilt golv. Utjämna
ojämnheter genom att skruva på justerfötterna tills maskinen
är horisontell. En ordentligt utförd nivellering ger stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen
flyttar sig.
Ta bort plastpluggen (B) innan avloppsslangen ansluts till en
hävert på handfatet.
Översvämningsskydd
som följer med dokumentationen)
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som avbryter
vattentillförseln vid fel eller läckage inuti maskinen.
Vissa modeller är försedda med en extra säkerhetsanordning
New Acqua Stop*, som ger ett översvämningsskydd även om
anslutningsslangen går av.
Anslutningar av vatten och el
OBSERVERA! FARLIG SPÄNNING!
4*. Justera höjden för den bakre stödfoten genom att skruva
på den sexkantiga röda hylsan som sitter nedtill på framsidan i
mitten av diskmaskinen. Använd en 8 mm nyckel. Vrid medurs för
att höja och moturs för att sänka stödfoten. (se instruktionsbladet
Anpassning av elektriska system och vattensystem vid
installationen ska endast utföras av kvalificerad personal.
Vatteninloppsslangen får inte under några förutsättningar
skäras av, eftersom den innehåller spänningssatta delar.
Diskmaskinen ska inte stå på rör eller nätkabeln.
Elektrisk anslutning
Utrustningen ska anslutas till vattenledningsnätet med nya
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först kontrollera
att:
• Vägguttaget är jordanslutet och överensstämmer med
gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten
som sitter på dörrens insida
(se avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på
typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta
ut stickkontakten (se Kundservice) . Använd inte
förlängningssladdar och grenuttag.
rör.
Använd inte gamla rör.
Vatteninloppsslangen och avloppsslangen och nätkabeln kan
riktas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Anslutning av vatteninloppsslangen
• Skruva fast vatteninloppsslangen med gasgänga 3/4. Innan
slangen skruvas fast ska vattnet rinna ut tills det är helt rent,
så att inga orenheter sätter igen diskmaskinen.
• Diskmaskinen kan anslutas till varmvattenledningsvatten (om
du har ett centraliserat system med värmeelement) som inte
överskrider en temperatur på 60 °C.
Skruva fast slangen till kranen som beskrivs för
kallvattenuttaget.
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker (se
Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som anges i
tabellen över Tekniska Data (se här intill).
Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när
utrustningen väl har installerats.
Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av
tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad, för att undvika
alla typer av risker (Se Kundservice).
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte
respekteras.
Anslutning av vattenavloppsslangen
Anslut avloppsslangen (utan att böja den) till ett avloppsrör med
en minimidiameter på 4 cm.
3
SE
Kondensskyddsremsa*
Efter att diskmaskinen har byggts in, öppna luckan och klistra
fast den självhäftande genomskinliga remsan under hyllplan av
trä för att skydda det mot kondens.
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, ta bort kuddarna som sitter på korgarna
och gummibanden som håller fast den övre korgen (om sådana
finns).
Precis före den första diskningen, fyll saltbehållaren fullständigt
med vatten och sedan cirka 1 kg salt (se avsnittet Sköljmedel
och härdningssalt): Det är normalt att vattnet rinner över. Välj
vattnets hårhetsgrad (se tabellen i kapitel Sköljmedel och
härdningssalt). Efter att saltet har fyllts på släcks kontrollampan
SALT SAKNAS* .
Om inte saltbehållaren fylls på kan vattenmjukgöraren och
värmeelementet skadas.
Service
Innan du kontaktar serviceverkstaden:
Maskinen är försedd med ljudsignaler (beroende på
diskmaskinsmodell) som meddelar att kommandot har gett:
Start, programslut o.s.v.
Symbolerna/lampor/lysdioder på kontrollpanelen/displayen,
kan växla färg, blinka eller lysa med fast sken (beroende på
diskmaskinsmodell).
Displayen* visar information om inställt program, tvätt-/
torkfasen, återstående tid, temperatur o.s.v.
Tekniska data
Bredd cm 45
Höjd cm 85
Djup cm 60
Mått
Kapacitet
10 standardkuvert
0,05 – 1 MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Vattentryck
Matningsspänning
Se märkskylten.
Total absorberad effekt
Se märkskylten.
Säkring
Se märkskylten.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU direktiv:
-2006/95/EC (Lågspänning)
-2004/108/EC (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etikettering)
-2012/19/EC
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se
Fel och åtgärder).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet
är löst.
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk
assistans.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• typ av fel,
• maskinmodell (Mod.),
• serienummer (S/N).
Denna informationen anges på märkskylten som sitter
på maskinen
(se Beskrivning av maskinen).
ECODESIGN REGULATION
Detta är standardprogrammet som energimärkningen hänvisar till. Programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk samt
det effektivaste programmet med hänsyn till energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk. För att optimera förbrukningen,
kör endast diskmaskinen med full last.
Standby-förbrukningar: Förbrukning i ”left-on mode”: W 3 - förbrukning i ”off mode”: W 1,3
Tabell över förbrukningar för huvudprogrammen
Normalförhållanden*
Användarförhållanden**
Energi-förbrukning
(kWh/program)
Vattenförbrukning
(l/program)
Tidslängd
(min/program)
Energi-förbrukning
(kWh/program)
Vattenförbrukning
(l/program)
Tidslängd (min/
program)
INTENSIV
1,30
14
150
1,15
14
140
NORMAL
1,05
14
115
0,95
13
110
*Programmets mätvärden från laboratorium som har uppmätts enligt den europeiska standarden EN 50242.
** Mätvärden som har uppmätts under användarens användningsförhållanden och disklast.
4
Beskrivning av
maskinen
Översiktsvy
SE
1.
Övre korg
2.
Övre spolarm
3.
Klaffhyllor
4.
Korg höjdjusterare
5.
Nedre korg
6.
Nedre spolarm
7.Bestickkorg
8.Diskfilter
9.
Saltbehållare
10.
Diskmedelsfack och sköljmedelsbehållare
11.
Märkskylt
12.
Kontrollpanel***
Kontrollpanel
Knapp för
programval
Knapp On-Off/Reset
Display
Knapp för halv last
Knapp och
kontrollampa
Start/paus
Startknapp
Senarelagd start
Knapp Allt i ett-tabletter
Display
Kontrollampa för disk
Kontrollampa Sköljmedel saknas
Kontrollampa för torkning
Kontrollampa för
återstående tid
Programnummer
Kontrollampa för
senarelagd start
Kontrollampa Salt saknas
Kontrollampa för halv last
Kontrollampa för allt i
ett-tabletter
*** Endast på modeller för total inbyggnad
* Finns endast på vissa modeller.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
5
Fyll korgarna
SE
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta
bort matrester och tömma glas och koppar på dess innehåll.
Placera disken så att den står stadigt och inte tippar.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk har
ställts in
Nedre korg
Vinkling A
Vinkling B
Vinkling C
Den nedre korgen kan innehålla kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v. enligt Lastningsexemplen.
Stora fat och lock ska placeras på korgens sidor på så sätt att
de inte hindrar den övre spolarmens rotation.
- Lyft upp den uppfällbara hyllan, låt den glida något och
placera den i önskad vinkel.
användas i vertikalt läge för att placera
tallrikar eller i horisontellt läge för att
placera kastruller och salladsskålar.
Det rekommenderas att justera den övre korgens höjd
med TOM KORG.
Korgen får ALDRIG lyftas upp eller sänkas ned på endast
en sida.
Öppna stoppen för den högra och vänstra
korgskenan och dra ut korgen. Placera
korgen i högt eller lågt läge, skjut in den
på skenorna så att även de främre hjulen
går in och stäng stoppen (se figuren).
Vissa diskmaskinsmodeller har
ställbara sektioner * . Dessa kan
Bestickkorg
Bestickkorgen kan vara av olika typ beroende på diskmaskinsmodell:
Bestickkorgen ska placeras längst fram i den nedre korgen
genom att skjuta den mellan de fasta insatserna eller på den
övre korgen, vilket rekommenderas vid diskning med halvlast
(på modeller försedda med detta tillval).
- Bestickkorgen är försedd
med skjutbara hyllor för
en optimal placering av
besticken.
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge.
Om korgen är försedd med handtag av
typ Dual Space* (se figuren). Dra ut
den övre korgen så långt det går, ta tag
i handtagen på korgens sidor och flytta
den uppåt eller nedåt. Låt korgen ramla
ned utan att släppa greppet om den.
Lastningsexempel för övre korg
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska sättas
i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre korgens uppfällbara hylla.
Exempel på placering av bestickkorgen
Lastningsexempel för nedre korg
Övre korg
Glas, tekoppar, kaffekoppar, assietter, låga salladsskålar,
stekpannor och låga lättsmutsade kastruller Lastningsexempel.
• G l a s o c h k o p p a r , l å n g a o c h v a s s a k n i v a r ,
serveringsbestick**.
Uppfällbara hyllor med variabel vinkling
- Tack vare vinklingen får du mer utrymme i den övre korgen för
att placera vinglas med fot av olika höjd och torkresultatet
förbättras.
* Finns endast på vissa modeller.
** Variabler för nummer och position.
6
Disk som inte är lämplig för diskning i diskmaskin
•
•
•
•
•
Föremål av trä, med handtag av trä
eller horn eller med fastklistrade delar.
Föremål av aluminium, koppar, mässing eller tenn.
Köksgeråd av plast som inte är värmetåliga.
Antikt eller handmålat porslin.
Antikt silver. Silver som inte är antikt kan diskas med ett
skonsamt program och försäkra dig om att det inte kommer
i kontakt med annan metall.
Det rekommenderas att använda diskgods som är
lämplig för att diskas i diskmaskin.
Start och användning
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på ON/OFF-knappen: Alla kontrollampor på
manöverpanelen tändsi några sekunder.
3. Öppna luckan och dosera diskmedlet (se nedan).
4. Ställ in disken i korgarna (se Fyll korgarna) och stäng
luckan.
5. Välj program beroende på typ av disk och smutsgrad (se
programtabell) med knappen P.
6. Välj disktillval* (se här intill).
7. Starta genom att trycka på Start/Paus-knappen (fast
sken): En lång pipsignal meddelar att programmet startar.
Kontrollampan för diskningen tänds och på displayen visas
programmets nummer och återstående tid för programmet.
8. När programmet är klart hörs två korta och en lång
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet
doseras korrekt. En överdriven dosering innebär inte
att disken blir renare och miljön förorenas.
ljudsignal. Start/paus-knappen släcks och displayen visas ordet
END. Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, stäng
vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att undvika att
du bränner dig. Börja med att ta ut disken från den nedre
korgen.
- För att minska elförbrukningen stängs maskinen
automatiskt av vid vissa situationer när den INTE
används.
Ändra ett pågående program.
För att ändra diskprogram efter diskningen har startats, stäng
av maskinen genom att trycka ned knappen ON/OFF/Reset
en längre stund. Starta sedan diskmaskinen med samma
knapp och välj ett nytt program och önskade tillval.
Ställa in mera disk
Tryck på Start/Paus-knappen (lampans knapp blinkar) och
öppna luckan. Se upp med ångan som kommer ut och ställ
sedan in disken. Tryck på Start/Paus-knappen (fast sken):
Programmet återupptas.
SE
Använd endast diskmedel som är avsett för maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan skumrester bli kvar i slutet av programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter
på modeller som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
Bästa disk- och torkningstresultat erhålls endast
om pulverdiskmedel, flytande sköljmedel och salt
används.
Fack A: Diskmedel
Fack A: Diskmedel för fördisk
D
A
B
1. Öppna locket C genom att
trycka på knappen D.
2. Dosera diskmedlet, se
Programtabell:
• Pulverdiskmedel: fack A
och B.
• Tabletter: När programmet
kräver en tablett ska den
C
läggas i fack A och stäng
sedan locket. När programmet
kräver två tabletter ska den andra tabletten läggas på
botten av facket.
3. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och stäng
locket tills det knäpper till.
Genom att trycka ned Start/Paus-knappen ställs
maskinen i pausläge och både diskprogrammet och
den senarelagda starten avbryts.
I detta läge går det inte att ändra program.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om luckan
öppnas under diskningen. Programmet återupptas vid den
punkt där det avbrutits, när strömmen återkommer eller när
luckan stängs.
* Finns endast på vissa modeller.
7
Program
SE
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan diskmedelsdosen
minskas betydligt.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Anvisningar för programval
Ekologisk diskning med låg
energiförbrukning, lämpligt för
kastruller och diskgods.
Normalt nedsmutsat porslin och
kastruller. Dagligt standardprogram.
Dagligt program, lätt smutsat
diskgods.
(4 fack + 1 kastrull + 1 stekpanna).
Inledande diskning i
väntan på full last
efter nästa måltid.
Mycket nedsmutsat porslin och
kastruller (ska inte användas för
ömtåligt diskgods).
Snabbt och ekonomiskt
diskprogram som ska användas
med lätt smutsat diskgods genast
efter användningen. (2 tallrikar
+ 2 glas + 4 bestick + 1 kastrull + 1
liten stekpanna)
Snabbt och ekonomiskt program för
ömtåligt diskgods som är känsligt
för höga temperaturer, direkt efter
användningen. (glas på fot, övre
korg + ömtåliga tallrikar, nedre
korg ).
Tvättmedel
(A) = fack A
(B) = fack B
Program
1. Eko*
2. Normalt
Program
med
torkning
Tillval
Programmets
längd
(tolerans
±10%)
Tim Min
Pulver
Flytande
Tabs
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:00’
Nej
Nej
Nej
Nej
Senarelagd start Halv last
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nej
Senarelagd start
- Tabs
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:35’
3. Daily A 60
4.Upplösning
5. Intensivt
6. Snabb
7. Kristall
Notering:
För bästa resultat för programmen “Daglig och Snabb” ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
Programmet Eco (överensstämmer med standard EN-50242) tar längre tid i förhållande till andra program, men är det program
som förbrukar minst energi och är därmed mest miljövänligt.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress: [email protected]
För att underlätta doseringen av diskmedel är det bra att veta att:
1 matsked = 15 g pulverdiskmedel = 15 ml flytande diskmedel - 1 matsked = 5 g pulverdiskmedel = 5 ml cirka flytande
diskmedel
8
Disktillval
Disktillval
TILLVALEN kan endast ställas in, ändras eller nollställas
efter att diskprogrammet har valts och innan Start/Pausknappen har tryckts ned.
Endast tillvalen som är kompatibla med valt program kan
väljas. Om ett tillval inte är kompatibelt med valt program,
(se programtabellen) blinkar respektive lysdiod snabbt 3
gånger.
Om ett tillval väljs som inte är kompatibelt med ett tillval
eller diskprogram som har valts tidigare, blinkar tillvalet
som inte kompatibelt 3 gånger och släcks sedan, medan
senaste inställning förblir tänd.
För att ta bort ett felaktigt inställt val, tryck ännu en gång
på respektive knapp.
Senarelagd start
Det går att senarelägga starten av det program du
valt med 1 till 24 timmar:
1. Tryck på knappen SENARELAGD START efter att
önskat diskprogram och andra eventuella tillval har valts:
Kontrollampan tänds. Använd samma knapp för att välja när
du vill att diskprogrammet (från 1 till 24 timmar) ska starta.
2. Bekräfta valet med Start/Paus-knappen och
nedräkningen börjar. Den valda senareläggningen visas
och knappen Start/Paus slutar att blinka (fast sken).
Halv last
SE
Om endast lite disk ska diskas, kan halv last köras
för att spara vatten, energi och diskmedel. Välj
program genom att trycka på knappen PROGRAMVAL,
respektive kontrollampa tänds.
Om knappen HALV LAST trycks ned ännu en gång deaktiveras
tillvalet.
Kom ihåg att halvera diskmedelsmängden.
Det rekommenderas att använda diskmedel i
pulverform.
Allt i ett-tabletter (Tabs)
Med detta tillval optimeras disk- och torkresultatet.
När allt i ett-tabletter används, tryck på knappen
ALLT I ETT-TABLETTER. Respektive kontrollampa tänds. Tillvalet “Allt i ett-tabletter” förlänger programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter på
modeller som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
Detta tillval ska inte användas för programmen där
flerfunktionstabletter inte ska användas.
3. När denna tid förflutit hörs en lång ljudsignal,
kontrollampan SENARELAGD START släcks och
programmet startar.
För att välja bort SENARELAGD START, tryck på knappen
SENARELAGD START tills OFF visas.
Det går inte att ställa in Senarelagd start efter att
programmet har startat.
* Finns endast på vissa modeller.
9
Sköljmedel och
härdningssalt
SE
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner.
Använd inte livsmedels- eller industrisalt eller diskmedel
för handdisk.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används är det inte
nödvändigt att fylla på sköljmedel. I stället rekommenderas
att tillsätta salt, i synnerhet om vattnet är hårt eller mycket
hårt. Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, fortsätter
normalt kontrollamporna SALT SAKNAS* och
SKÖLJMEDEL SAKNAS* att lysa.
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar torkningen av disken genom att
vattnet rinner av ytan. På så sätt bildas inga strimmor eller
fläckar.
Glansmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*.
1. Öppna behållaren genom att
vrida pluggen (G) moturs.
2. Häll upp sköljmedlet. Undvika
att spilla. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
F
3. Skruva tillbaka pluggen.
G
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen. Vrid på doseringsinställningen (F) med
en skruvmejsel. Du kan välja mellan 6 lägen (diskmaskinen är
standardinställd på 4):
• Om det förekommer strimmor på disken, vrid till ett
lägre värde (1-3).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar ska
du vrida till ett högre värde (4-6).
Ställa in vattnets hårdhet
Varje diskmaskin är försedd med en vattenmjukgörare som
använder specifikt härdningssalt för diskmaskiner, för att
förse maskinen med kalkfritt vatten för att tvätta disken.
Denna diskmaskin medger en reglering som minskar förorening och optimerar diskresultatet i förhållande till vattnets
hårdhet. Information om vattnets hårdhet kan erhållas från
kommunen.
- Tryck på knappen ON/OFF för att sätta på maskinen.
- Tryck ned knappen P i några sekunder. Två korta
ljudsignaler hörs, displayen visar H2O och numret för inställd
hårdhet blinkar (vattenavhärdaren är fabriksinställd på nr. 3).
Tryck flera gånger på knappen P tills du kommer till önskad
hårdhet (1-2-3-4-5* Se tabellen över vattnets hårdhet) upp
till max. 5 nivåer.
10
- För att stänga funktionen, vänta några sekunder eller tryck
på en tillvalssymbol* eller stäng av maskinen medON/OFF.
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ändå
fyllas på.
Medelräckvidd**
Tabell över vattnets hårdhet
saltbehållare
nivå
°dH
°fH
mmol/l
månader
1
0-6
0 - 10
0-1
7 månader
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 månader
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 månader
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 månader
6,1 - 9
2-3 veckor
5* 34 - 50 61 - 90
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte använda salt.
* med inställning 5 kan tidslängden förlängas.
** med 1 tvättning om dagen.
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska grader
- mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av härdningssalt
För bästa möjliga diskresultat är det nödvändigt att
kontrollera att saltbehållaren aldrig är tom. Härdningssaltet
tar bort kalket från vattnet så att det inte lägger sig på disken.
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen (se Beskrivning)
och ska fyllas på:
• När den gröna flottören* inte syns när du tittar på
saltpluggen.
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*;
1. Dra ut den nedre korgen och skruva ur
behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första användningen: Fyll
vattenbehållaren upp till kanten.
3. Sätt tratten* (se figuren) på plats och fyll
saltbehållaren upp till kanten (cirka 1 kg). Det är normalt att
lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten*, och ta bort saltrester från mynningen.
Skölj pluggen under rinnande vatten innan den skruvas fast.
Placera pluggen upp och ned och låt vattnet rinna ut genom
de fyra stjärnformade springorna på pluggens nedre del.
(plugg med grön flottör*)
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas allvarligt).
Fyll på salt före ett diskprogram för att ta bort saltlösning
som har runnit över frön saltbehållaren, om det är nödvändigt..
* Finns endast på vissa modeller.
Underhåll och skötsel
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att undvika
läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och
under underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en
trasa som inte repar indränkt med vatten. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar med
en trasa indränk med vatten och lite ättika.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt luckan
och diskmedelsfacken med en fuktig svamp. På så sätt
försvinner matrester, en av de faktorer som gör att dålig
lukt bildas
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna
och täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera
spolarmarna regelbundet och rengör dem med en borste
(ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
För att nedmontera den övre
spolarmen måste ringmuttern
av plast skruvas loss genom att
vrida den moturs. Den övre spolarmen ska monteras med delen
med flest antal hål vänd uppåt.
Den nedre spolarmen nedmonteras genom att dra den uppåt.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort filtret
och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt
att rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengöring av filtren.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat
filter.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör
den under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd en
borste (ej med metallborst) och följa anvisningarna som följer:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2). 2.
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent)
(fig. 4).
C
1
A
3
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt
säte efter att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att
diskmaskinen ska fungera korrekt.
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under lång
tid ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund tills
det är klart och utan orenheter. Utan denna förebyggande
åtgärd finns det risk för att vatteninloppet täpps till och
skadar diskmaskinen.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
* Finns endast på vissa modeller.
11
SE
Fel och åtgärder
SE
Det kan inträffa att apparaten inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice ska du kontrollera att det inte rör sig om ett
problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/Lösning:
Diskmaskinen startar inte.
• Stickkontakten är inte ordentligt instucken i vägguttaget, i annat fall
kan det saknas ström i huset.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
• En Senarelagd start har ställts in (se Start och användning).
Det går inte att stänga dörren
•
Diskmaskinen tömmer inte ut
vatten.
•
•
•
•
Diskmaskinen för oväsen.
• Disken slår mot varandra eller mot spolarmarna.
•
För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte
lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
Låset har löst ut. Tryck hårt tills du hör ett snäppljud.
Programmet har ännu inte avslutats.
Vattenutloppsslangen är böjd (se Installation).
Diskbänkens avlopp är igensatt.
Filtret är igensatt med matrester.
Det bildas en kalkbeläggning eller •
en vit hinna på disken och glas.
Härdningssalt saknas eller felaktig reglering i förhållande till
vattnets hårdhet (se Sköljmedel och salt).
• Saltbehållarens plugg är inte ordentligt stängd.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering.
• Disken är av nonstick-material.
Det bildas blåaktiga strimmor
eller nyanser på disken och glas.
•
Disken är fuktig.
• Ett program utan torkning har valts.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering (se Sköljmedel och salt).
• Felaktig reglering av sköljmedel.
Disken blir inte ren.
• Korgarna är alltför fulla (se Fyll korgarna).
• Disken är inte korrekt placerad.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt.
•
Välj ett starkare diskprogram (se Program).
•
För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte
lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
• Sköljmedlets plugg har inte stängts korrekt.
• Filtret är smutsigt eller igensatt (se Underhåll och skötsel).
•
Härdningssalt saknas (se Sköljmedel och salt).
Diskmaskinen tar inte in vatten –
Larm för stängd kran.
(korta ljudsignaler hörs*)
(displayen visar kod A-6).
•
•
•
•
Larm för vatteninloppsslangen/
Igensatt vatteninsläppsfilter
(displayen visar kod A-7).
• Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av maskinen. Stäng
vattenkranen för att undvika översvämning och dra ur stickkontakten
ur vägguttaget.
Kontrollera att vatteninsläppsfiltret inte är
igensatt med orenheter (se kapitlet “Skötsel och underhåll”).
* Finns endast på vissa modeller.
12
För stor mängd diskmedel doseras.
Det saknas vatten i vattennätet.
Vatteninloppsslangen är böjd (se Installation).
Öppna kranen och maskinen startar efter några minuter.
Maskinen är blockerad eftersom ingen ljudsignal har hörts.
Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen och öppna kranen.
Starta sedan maskinen igen efter 20 sekunder med samma knapp.
Programmera om maskinen och starta på nytt.
Käyttöohjeet
ASTIANPESUKONE
FI
Sisällysluettelo
Varotoimet ja suosituksia, 14
Suomi, 13
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Asennus - Huoltoapu, 15-16
Sijoittaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Varoituksia ensipesuun
Tekniset tiedot
Ecodesign-asetus
Laitteen kuvaus, 17
Kokonaiskuva
Ohjauspaneeli
Korien täyttäminen, 18
DSG 5731
Alakori
Ruokailuvälinekori
Yläkori
Käynnistys ja käyttö, 19
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
Ohjelmat, 20
Ohjelmataulukko
Pesun lisätoiminnot, 21
Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola, 22
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Elvytyssuolan laittaminen
Huolto ja hoito, 23
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Astianpesukoneen puhdistaminen
Ikävien hajujen välttämiseksi
Suihkuvarsien puhdistaminen
Syöttöveden suodattimen puhdistus
Suodattimien puhdistaminen
Jos olet poissa pitkän aikaa
Häiriöt ja korjaustoimet, 24
41
Varotoimet ja suosituksia
FI
Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä
varoitukset toimitetaan turvallisuussyistä ja ne on
luettava huolellisesti.
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen
tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy
yhdessä laitteen kanssa.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön tai vastaaviin
sovelluksiin kuten esimerkiksi:
- henkilöstön keittiökäyttöön tarkoitettuihin
tiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä;
- maatilamajoitukseen;
- asiakkaiden käyttöön hotellissa, motellissa ja
muissa vuokrattavissa asuntotiloissa;
- aamiaismajoitukseen.
Yleinen turvallisuus
• Tätä kodinkonetta eivät saa käyttää henkilöt
(lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, henkiset
tai aistien toiminnot ovat puutteelliset tai joilla
ei ole riittävää kokemusta tai tarpeellisia tietoja,
ellei heitä valvo ja opasta henkilö, joka on
vastuussa heidän turvallisuudesta.
• Aikuisen henkilön on valvottava, etteivät lapset
leiki kodinkoneella.
• Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
• Laitetta on käytettävä astioiden pesuun
kotitalouksissa ja sitä saavat käyttää ainoastaan
aikuiset henkilöt tässä kirjasessa olevien
ohjeiden mukaisesti.
• Laitetta ei saa asentaa ulos edes suojattuun
tilaan, koska on erittäin vaarallista jättää se
alttiiksi sateelle ja ukkoselle.
• Älä kosketa astianpesukonetta paljain jaloin.
• Älä irrota pistoketta sähköpistorasiasta johdosta
vetämällä vaan ota kiinni pistokkeesta.
• On ehdottomasti suljettava vesihana ja
irrotettava sähköpistoke ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.
• Vian tapauksessa älä missään tapauksessa
yritä avata pesukoneen sisäosia korjauksen
suorittamiseksi.
• Älä nojaa tai istu avoimelle luukulle: laite voi
kaatua.
• Luukkua ei saa säilyttää aukinaisessa
asennossa, koska siihen voidaan vahingossa
kompastua.
• Säilytä pesu- ja huuhtelukirkasteet lasten
ulottumattomissa.
• Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
14
Hävittäminen
• Pakkausmateriaalien hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
• S ä h k ö is t e n ja e le k t ro n is t e n la itt e i d e n
muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan
direktiivi (WEEE) 2012/19/EU määrää, että
hävitettäviä kodinkoneita ei saa laittaa tavallisten
kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet
on kerättävä erikseen, jotta optimoidaan
materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset
vahingot terveydelle ja ympäristölle. Ruudutettu
roskakoritunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin
muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet.
Kodinkoneiden asianmukaista hävittämistä
koskevien lisätietojen saamiseksi haltijat
voivat kääntyä paikallisen julkisen palvelun tai
jälleenmyyjien puoleen.
Säästä rahaa ja kunnioita luontoa
Säästä vettä ja energiaa
• Käynnistä astianpesukone ainoastaan täyteen
lastattuna. Odotettaessa sen täyttymistä,
voit estää ikävien hajujen muodostumisen
liotusjaksolla (katso Ohjelmat).
• V a l i t s e o h j e l m a p e s t ä v i e n a s t i o i d e n
tyypin ja likaisuuden mukaan noudattaen
ohjelmataulukon suosituksia:
- käytä normaalilikaisille astioille Eco-ohjelmaa,
joka takaa alhaisen energian ja veden
kulutuksen.
- jos laite ei ole täysi, käytä puolitäyttöä* (katso
Käynnistys ja käyttö).
• Jos sopimuksesi sähkölaitoksen kanssa sisältää
halvemman hinnan tiettyinä kellonaikoina,
suorita pesut alhaisen hinnan aikoina.
Lisätoiminto viivästetty käynnistys * (katso
Käynnistys ja käyttö) voi helpottaa pesujen
suorittamista kyseisinä aikoina.
Pesuaineet ilman fosfaatteja, ilman klooria
sekä entsyymien kanssa
• Suositellaan lämpimästi käyttämään pesuaineita,
jotka eivät sisällä fosfaatteja eikä klooria ja jotka
siten täyttävät paremmin ympäristövaatimukset.
• Entsyymit kehittävät erityisen tehokkaan
vaikutuksen jo 50°C:en lämpötiloissa ja
siten entsyymejä sisältävät pesuaineet
mahdollistavat pesun alhaisilla lämpötiloilla
kuitenkin aikaansaaden saman pesutuloksen
kuin saataisiin 65°C:ssa.
• Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden, veden
kovuuden, astioiden määrän ja likaisuuden
mukaan, jotta voidaan välttää pesuaineen
liikakäyttö. Vaikka pesuaineet ovat biohajoavia,
ne sisältävät aineita, jotka muuttavat luonnon
tasapainoa.
Asennus ja Huoltoapu
Muuton yhteydessä pidä laite pystyasennossa, tarvittaessa
kallista sitä takalaitaa kohden.
Sijoittaminen ja vaaitus
1. Poista laite pakkauksesta ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä liitä
sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään.
Veden poistoletkun liittäminen
FI
Liitä poistoletku taittamatta sitä veden viemäriputkistoon, jonka
halkaisija on vähintään 4 cm.
Poistoletku on asetettava 40-80 cm:n korkeudelle lattiasta tai
astianpesukoneen asetustasosta (A).
2. Sijoita astianpesukone siten, että sen sivulaidat tai takalaita
koskettavat viereisiä huonekaluja tai seinää. Laite voidaan myös
upottaa jatkuvan työtason alle* (katso asennusohjelappua).
3. Asenna laite tasaiselle ja kovalle lattialle. Tasoita
epätasaisuudet ruuvaten etutukijalkoja auki tai kiinni, kunnes
laite on vaakatasossa. Huolellinen vaaitus antaa vakautta sekä
estää tärinää, äänekkyyttä ja siirtymistä.
4 * . Taemman tukijalan säätämiseksi käsittele punaista,
astianpesukoneen alla etukeskiosassa sijaitsevaa, kuusikulmaista
holkkia kuusiokoloavaimella (8mm) kiertäen myötäpäivään
korkeuden lisäämiseksi ja vastapäivään sen vähentämiseksi.
Ennen poistoletkun liittämistä lavuaarin juoksuputkeen poista
muovitulppa (B).
(katso ohjelappua, joka on asiakirjojen liitteenä)
Sen takaamiseksi, että ei tapahdu vuotoja, astianpesukone:
- on varustettu järjestelmällä, joka keskeyttää veden tulon
sisäisten vuotojen tai häiriön tapauksessa.
Jotkut mallit on varustettu ylimääräisellä turvalaitteella,
New Acqua Stop * , joka estää vuodot myös syöttöletkun
rikkoutumisen tapauksessa.
Vesi- ja sähköliitännät
Sähkö- ja vesilaitteistojen sopeuttaminen asennusta varten
on annettava tehtäväksi ainoastaan ammattitaitoiselle
henkilöstölle.
Astianpesukonetta ei saa asettaa letkujen tai sähköjohtojen
päälle.
Laite on liitettävä veden syöttöverkostoon uusia letkuja
käyttäen.
Älä käytä vanhoja letkuja.
Veden syöttöletkut ja poistoletkut sekä sähkön syöttöjohto voidaan suunnata oikealle tai vasemmalle parhaan mahdollisen
asennuksen suorittamiseksi.
Veden syöttöletkun liittäminen.
• Kylmävesiliitäntä: ruuvaa syöttöletku hanaan, jonka liitinosa
on ¾ putkikierteitetty; ennen liittämistä anna veden juosta,
kunnes se on kirkasta, jotta mahdolliset epäpuhtaudet eivät
tuki laitetta.
• Lämminvesiliitäntä: mikäli on kyseessä keskitetty
lämmitysjärjestelmä lämpöpattereilla, astianpesukone
voidaan liittää lämminvesiverkkoon, kunhan veden lämpötila
on enintään 60°C.
Ruuvaa letku hanaan kuten kuvattu kylmän veden liitännässä.
Jos syöttöletkun pituus ei riitä, käänny erikoisliikkeen tai
valtuutetun teknikon puoleen (katso Huoltoapu).
Vedenpaineen on sisällyttävä arvoihin, jotka kuvataan
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen).
Ole varovainen, ettei letku taitu tai joudu puristuksiin.
Ylivuotosuoja.
VAROITUS: VAARALLINEN JÄNNITE!
Veden syöttöletkua ei saa missään tapauksessa leikata, koska
se sisältää jännitteen alaisia osia.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka
osoitetaan luukun kehyksessä sijaitsevassa teknisten tietojen
arvokilvessä
(katso kappaletta Astianpesukoneen kuvaus);
• syöttöjännite on luukun kehyksessä sijaitsevassa arvokilvessä
osoitettujen arvojen rajoissa;
• pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu teknikko
vaihtaa pistokkeen (katso Huoltoapu); älä käytä jatkojohtoja
tai haaroitusrasioita.
Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian on sijaittava siten, että ne voidaan saavuttaa
helposti.
Johtoa ei saa taittaa eikä se ei saa joutua puristuksiin.
Mikäli sähkönsyöttöjohto on vahingoittunut, se on
vaihdatettava välittömästi valmistuttajalla tai valtuutetulla
huoltoliikkeellä, jotta voidaan välttää kaikki mahdolliset riskit.
(Katso Huoltoapu)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
15
FI
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
Kone on varustettu äänimerkeillä/äänillä (pesukoneen mallin
mukaan), jotka ilmoittavat tapahtuneen käskyn: käynnistys,
Höyrynsuojalista*
Ohjauspaneelissa/näytöllä olevat tunnukset/merkkivalot/
ledit voivat vaihtaa väriä, vilkkua tai palaa kiinteänä.
(astianpesukoneen mallin mukaan).
Sen jälkeen kun astianpesukone on upotettu paikalleen, avaa
luukku ja liimaa läpinäkyvä tarraliuska puisen tason alle sen
suojaamiseksi mahdolliselta veden tiivistymiseltä.
Varoituksia ensipesuun
Asennuksen jälkeen poista koreissa olevat pehmustepalat ja
yläkorin varmistuskuminauhat (mikäli olemassa).
Juuri ennen ensimmäistä pesua, täytä suolasäiliö kokonaan
vedellä ja vasta sen jälkeen lisää noin 1 kg suolaa (katso
kappaletta Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola): on normaalia,
että vesi läikkyy yli. Valitse veden kovuusaste (katso kappaletta
Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola). Suolan lisäämisen jälkeen
SUOLAN PUUTTUMISEN* merkkivalo sammuu.
Suolasäiliön täyttämättä jättäminen voi vahingoittaa veden
pehmennintä ja lämmittävää elementtiä.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys, cm: 45
Korkeus, cm: 85
Syvyys, cm: 60
Täyttömäärä
10 perusruokailuvälinesarja
Syöttöveden paine
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Syöttöjännite
katso tietolaattaa
Kokonaisottoteho
katso tietolaattaa
Sulake
katso tietolaattaa
Tämä astianpesukone noudattaa
seuraavia Euroopan yhteisön
direktiivejä:
-2006/95/EC, (Pienjännite)
-2004/108/EC
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/CE (Merkintä)
-2012/19/EC
jakson loppu, ym..
Näytöllä näytetään hyödyllisiä tietoja, jotka koskevat
asetettua jaksoa, pesun/kuivauksen vaihetta, jäljellä olevaa
aikaa, lämpötilaa, ym... ym...
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
• Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso
Häiriöt ja korjaustoimet).
• Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko
ongelma jo ratkennut.
• Mikäli häiriö ei ole korjaantunut, ota yhtyettä valtuutettuun
tekniseen huoltoliikkeeseen.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi;
• koneen malli (Mod.);
• sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä
(katso Laitteen kuvaus).
ECODESIGN-ASETUS
Pesujakso ECO on perusohjelma, johon energiamerkinnän tiedot
viittaavat; kyseinen jakso soveltuu normaalilikaisten astioiden
pesuun ja se on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen
suhteen kyseisen tyyppisille astioille. Kuluttaaksesi vähemmän
vettä käytä astianpesukonetta vain täyteen lastattuna.
Valmiustilan kulutustiedot: Kulutus päälle jätettynä -tilassa: W
3 - kulutus pois päältä -tilassa: W 1,3
Tärkeimpien jaksojen kulutustietojen taulukko
Veden kulutus
(l/jakso)
14
Kesto (min/
jakso)
150
Käyttäjäolosuhteet**
Energian kulutus Veden kulutus
(kWh/jakso)
(l/jakso)
1,15
14
Kesto (min/jakso)
TEHOKAS
Perusolosuhteet*
Energian kulutus
(kWh/jakso)
1,30
NORMAALI
1,05
14
115
0,95
110
13
140
*Ohjelman tiedot ovat laboratoriomittauksissa saatuja arvoja eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaisesti.
** Tiedot on saatu suorittaen mittaukset olosuhteissa, jotka vastaavat kuluttajien käyttö- ja täyttötapoja.
16
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
FI
1.Yläkori
2.
Ylempi suihkuvarsi
3.
Kääntyvät väliseinämät
4.
Korin korkeuden säädin
5.
Alakori
6.
Alempi suihkuvarsi
7.Ruokailuvälinekori
8.
Pesusuodatin
9.
Suolasäiliö
10.
Pesuainelokerot ja huuhtelukirkastesäiliö
11.
Arvokilpi
12. Ohjauspaneeli***
Ohjauspaneeli
Näppäin
Ohjelman valinta
Näppäin
On-Off/Reset
Näyttö
Näppäin ja
merkkivalo
Start/Tauko
Näppäin Start
Viivästetty
Näppäin Puolitäyttö
Näppäin
Monitoimitabletit
Näyttö
Merkkivalo Pesu
Merkkivalo Kuivaus
Merkkivalo Huuhtelukirkaste puuttuu
Ohjelman numero
Merkkivalo Suola puuttuu
Valaistu osoitin
jäljellä oleva aika
Merkkivalo Viivästetty käynnistys
Merkkivalo Monitoimitabletit
Merkkivalo Puolitäyttö
*** Vain kokonaan kalusteisiin upotettavissa malleissa
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
17
Korien täyttäminen
FI
Ennen korien täyttämistä puhdista astiat ruuan tähteistä
sekä tyhjennä lasit ja mukit niihin jääneistä nesteistä.
Aseta astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan
eivätkä kaadu.
Täyttämisen jälkeen on tarkistettava, että suihkuvarret
pyörivät vapaasti.
Alempi kori
Alempaan koriin voidaan laittaa kattiloita, kansia, lautasia,
salaattikulhoja, ruokailuvälineitä, jne. täyttöesimerkkien mukaisesti.
Lautaset ja isot kannet on asetettava mieluiten
korin laidoille varoen samalla, ettei estetä ylemmän
suihkuvarren kiertoliikettä.
Jotkut astianpesukonemallit on
varustettu kallistuvilla lohkoilla*,
joita voidaan käyttää pystysuorassa
asennossa lautasten tukemiseen tai
vaakasuorassa asennossa kattiloiden
ja salaattikulhojen asettamiseen.
Ruokailuvälinekori
Ruokailuvälinekori voi olla erilainen astianpesukoneen mallista
riippuen:
Ruokailuvälinekori on asetettava alakorin etuosaan antaen sen
liukua kiinteiden liitteiden väliin tai yläkoriin siinä tapauksessa,
että suoritetaan pesu puolitäytöllä (malleissa, joissa olemassa
kyseinen lisätoiminto).
- Se on varustettu liukuvilla
väliseinämillä, joiden avulla
ruokailuvälineet saadaan
asetettua parhaiten.
Kaltevuus A
Kaltevuus B
Kaltevuus C
- Nosta väliseinämää, siirrä sitä hieman ja aseta se haluttuun
kaltevuuteen.
Säädä yläkorin kaltevuus
Astioiden laittamisen helpottamiseksi on mahdollista säätää
yläkori ylempään tai alempaan asentoon.
Suositellaan säätämään ylemmän korin korkeus KORI
TYHJÄNÄ.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain yhdeltä puolelta.
Avaa korin ohjaimien kiinnikkeet oikealla
sekä vasemmalla ja vedä kori ulos;
aseta se ylä- tai ala-asentoon, anna sen
liukua ohjaimia myöten, kunnes myös
etummaiset pyörät ovat sisällä, lopuksi
sulje kiinnikkeet (katso kuvaa).
Jos kori on varustettu kahvoilla Dual
Space * (katso kuvaa), vedä yläkori
ääriasentoon, ota kiinni korin laidoilla
olevista kahvoista ja siirrä ylös- tai
alaspäin; anna korin pudota takaisin
paikalleen saattaen sitä.
Täyttöesimerkkejä yläkorille
Veitset ja muut terävät esineet on asetettava
ruokailuvälinekoriin terävä osa alaspäin tai ne on sijoitettava
yläkorin väliseinämiin vaakatasoon.
Ruokailuvälinekorin sijoitusesimerkkejä
Täyttöesimerkkejä alakorille
Ylempi kori
Lastaa siihen herkät ja kevyet astiat: lasit, kahvikupit ja teemukit,
pikkulautaset, matalat salaattiastiat, pannut, matalat hieman
likaiset kattilat kuten osoitetaan käyttöesimerkeissä.
• Mukit ja kupit, pitkät ja teräväkärkiset veitset,
tarjoiluvälineet: laita ne väliseinämille**.
Väliseinämät vaihtelevalla kaltevuudella
- Kaltevuuden avulla voidaan lisätä ylemmän korin tilaa, sijoittaa
helpommin erikorkuisia jalallisia laseja sekä parantaa
kuivaustuloksia.
Konepesuun sopimattomia astioita
• Puuesineet ja muut välineet, joiden kädensija on puuta
tai sarvea, sekä esineet, joissa on liimattuja osia.
• Esineet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, messingistä,
tinajuotteesta tai tinasta.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Antiikkiset tai käsinmaalatut posliiniesineet
• Vanhat hopeaesineet. Sen sijaan uudet hopeaesineet voidaan
pestä hellällä ohjelmalla varmistaen, etteivät ne joudu
kosketuksiin muiden metallien kanssa.
Suositellaan hankkimaan konepesun kestävät astiat.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
**18Sekä lukumäärä että sijainti voivat vaihdella.
Käynnistys ja käyttö
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
1. Avaa vesihana.
2. Paina näppäintä ON-OFF: kaikki ohjauspaneelin
merkkivalot syttyvät muutamaksi sekunniksi.
3. Avaa luukku ja annostele pesuaine (katso alle).
4. Lastaa korit (katso Korien täyttäminen) ja sulje luukku.
5. Valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuusasteen
mukaisesti (katso ohjelmataulukkoa) painaen näppäintä P.
6. Valitse pesun lisätoiminnot* (katso viereen).
7. Käynnistä painaen näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo):
pitkä äänimerkki ilmoittaa ohjelman alkaneen, pesun
merkkivalo syttyy ja voit nähdä näytöllä ohjelman numeron
ja jakson loppuun jäljellä olevan ajan.
8. Lopuksi kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja yksi pitkä äänimerkki
Pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta,
liika pesuaine ei pese tehokkaammin vaan saastuttaa
ympäristöä.
osoittavat ohjelman lopun, näppäin Start/Tauko sammuu
ja näytölle ilmestyy kirjoitus END. Sammuta laite painaen
näppäintä ON-OFF, sulje vesihana ja irrota pistoke
pistorasiasta.
9. Odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista,
ettet polta itseäsi. Tyhjennä korit aloittaen alemmasta korista.
- Sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi
tietyissä olosuhteissa, kun kone EI ole käytössä, se
sammuu automaattisesti.
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen
Väärin valittu ohjelma voidaan muuttaa, jos se on juuri alkanut:
pesun käynnistyttyä pesujakson muuttamiseksi sammuta
kone painaen pitkään näppäintä ON/OFF/Reset ja käynnistä
se uudelleen samalla näppäimellä sekä valitse uudelleen
ohjelma ja halutut lisätoiminnot.
FI
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua
pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Pesuaineen liiallinen käyttö voi jättää vaahtojäämiä
jakson lopussa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan malleissa,
joissa on olemassa lisätoiminto MONITOIMITABLETIT.
Parhaat pesun ja kuivauksen tulokset saadaan
ainoastaan käytettäessä jauhemaista pesuainetta,
nestemäistä huuhtelukirkastetta ja suolaa.
lokero A: Pesuaine
lokero B: Esipesun pesuaine
1. Avaa kansi C painaen painiketta
D.
2. Annostele pesuaine kuten
osoitetaan ohjelmataulukossa:
• jauheena: lokerot A ja B.
• tabletteina: kun ohjelma vaatii
1 tabletin, laita se lokeroon A ja
sulje kansi; kun ohjelma vaatii 2
tablettia, laita toinen niistä altaan
C
pohjalle.
3. Poista pesuainejäämät altaan laidoilta ja sulje kansi, kunnes
se napsahtaa kiinni.
D
A
B
Astioiden lisääminen
Paina näppäintä Start/Tauko (näppäimen merkkivalo vilkkuu).
Avaa luukku varoen ulostulevaa höyryä ja lisää astiat.
Paina näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo): jakso jatkaa
toimintaansa.
Painettaessa näppäintä Start/Tauko koneen
laittamiseksi taukotilaan, keskeytetään sekä ohjelma että
mahdollisesti asetettu viivästetty käynnistys.
Tässä vaiheessa ei voida vaihtaa ohjelmaa.
Vahingossa tapahtuneet keskeytykset
Jos luukku avataan pesun aikana tai tapahtuu sähkökatkos,
ohjelma keskeytyy. Se jatkuu keskeytyskohdasta, kun luukku
suljetaan tai sähkövirta palautuu.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
19
Ohjelmat
FI
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä etukäteen, alenna
huomattavasti käytettävää pesuainemäärää.
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
Ohjeita ohjelmien
valitsemiseksi
Ekologinen pesu alhaisella
energiankulutuksella, sopii astioille
ja kattiloille.
Normaalilikaiset astiat ja kattilat.
Päivittäinen perusohjelma.
Likainen päivittäinen rajoitetun
astiamäärän kanssa
(4 ruokailuvälinesarjaa
+ 1 kattila + 1 paistinpannu).
Alustava pesu odotettaessa
lisäastioita seuraavan ruokailun
yhteydessä
Erittäin likaiset astiat ja kattilat (Älä
käytä herkille astioille).
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi vähän likaisten
astioiden pesuun heti käytön
jälkeen. (2 lautasta + 2 lasia + 4
ruokailuvälinettä + 1 kattila + 1
pieni paistinpannu)
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi herkille, kovaa
lämpötilaa kestämättömille
astioille heti käytön jälkeen.
(viinilasit yläkoriin + herkät lautaset
alakoriin).
Pesuaine
(A) = lokero A
(B) = lokero B
Lisätoi
minnot
Ohjelman
kesto
(poikkeama
±10%)
Tuntia Min.
Jauhe
Neste
Tabs
Ohjelmat,
joihin
kuuluu
kuivaus
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
2.50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1.50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ei
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1:00’
Ei
Ei
Ei
Ei
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö
0.08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
2.25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Ei
Viivästetty
käynnistys – Tabs
0.25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1:35’
Ohjelma
1. Eco*
2. Normaali
3. Päivittäinen
(Daily 60’)
4. Liotus
5. Tehopesu
6. Pikapesu
7. Kristallilasi
Huomaa:
ohjelmien ”Päivittäinen ja Pikapesu” parhaat tulokset saadaan helpoiten noudattaen annettuja astiamääriä.
Eco-ohjelma noudattaa standardia EN-50242 ja se kestää kauemmin kuin muut ohjelmat, tästä huolimatta se kuluttaa vähemmän
energiaa ja kunnioittaa enemmän ympäristöä.
Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö
sähköpostiosoitteeseen: [email protected]
Pesuaineen annostelun helpottamiseksi on hyvä tietää, että:
1 lusikka = noin 15 gr. jauhetta = 15 ml nestettä - 1 pikkulusikka = noin 5 gr. jauhetta = 5 ml nestettä
20
Pesun lisätoiminnot
Pesun lisätoiminnot
LISÄTOIMINTOJA voidaan asettaa, muuttaa tai peruuttaa
ainoastaan sen jälkeen, kun on valittu pesuohjelma, ja ennen
kuin on painettu näppäintä Start/Tauko.
Voidaan valita ainoastaan valitun ohjelmatyypin kanssa
yhteensopivia lisätoimintoja. Jos lisätoiminto ei sovi yhteen valitun
ohjelman kanssa, (katso ohjelmataulukkoa) vastaava merkkivalo
vilkkuu nopeasti 3 kertaa.
Puolitäyttö
FI
Jos astioita on vähän, voidaan suorittaa puolitäyttö
säästäen vettä, energiaa ja pesuainetta. Valitse
ohjelma painaen näppäintä PUOLITÄYTTÖ: vastaava
merkkivalo syttyy.
Näppäimen PUOLITÄYTTÖ painallus uudelleen peruuttaa
lisätoiminnon.
Muista puolittaa myös pesuainemäärä.
Suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta.
Jos valitaan lisätoiminto, joka ei sovi yhteen aiemmin asetetun
lisätoiminnon tai pesuohjelman kanssa, yhteen sopimaton
lisätoiminto vilkkuu 3 kertaa ja se sammuu, kun sen sijaan
viimeksi valittu asetus jää voimaan.
Monitoimitabletit (Tabletit)
Väärin asetetun lisätoiminnon valinnan peruuttamiseksi
paina uudelleen vastaavaa näppäintä.
Viivästetty käynnistys
Ohjelman käynnistymistä voidaan viivästää 1 - 24
tuntia:
1. Halutun pesuohjelman ja mahdollisten lisätoimintojen
valinnan jälkeen paina näppäintä VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS:
vastaava merkkivalo syttyy. Samalla näppäimellä valitse,
koska haluat käynnistää pesujakson (välillä 1 - 24 tuntia).
2. Vahvista valinta näppäimellä Start/Tauko ja käänteinen
ajanlasku käynnistyy, valittu viivästys näytetään ja näppäin Start/
Tauko lakkaa vilkkumasta (kiinteä valo).
Tällä lisätoiminnolla optimoidaan pesu- ja
kuivaustulos.
Käytettäessä monitoimitablettia paina näppäintä
MONITOIMITABLETIT, vastaava merkkivalo syttyy. Lisätoiminto ”Monitoimitabletit” pidentää ohjelman
kestoaikaa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan malleissa, joissa on olemassa lisätoiminto MONITOIMITABLETIT.
Tätä lisätoimintoa ei suositella ohjelmille, jotka eivät
sisällä monitoimitablettien käyttövaihtoehtoa.
3. Ajan kuluttua umpeen voit kuulla pitkän äänimerkin,
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN merkkivalo sammuu ja
ohjelma käynnistyy.
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN valinnan poistamiseksi
paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN näppäintä, kunnes
ilmestyy OFF.
Viivästettyä käynnistystä ei ole mahdollista asettaa
jakson käynnistymisen jälkeen.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
21
Huuhtelukirkaste ja
elvytyssuola
FI
Käytä ainoastaan erityisiä konepesuaineita.
Älä käytä ruokasuolaa tai teollisuussuolaa tai käsinpesuun
tarkoitettuja aineita.
Noudata ohjeita pakkauksessa.
Jos käytetään monitoimituotteita, ei ole tarpeen lisätä
kirkastetta, mutta suositellaan lisäämään suolaa erityisesti,
jos vesi on kovaa tai erittäin kovaa. Noudata pakkauksen
ohjeita.
Jos ei lisätä suolaa eikä huuhtelukirkastetta, on
normaalia, että SUOLAN PUUTTUMISEN* ja
HUUHTELUAINEEN PUUTTUMISEN* merkkivalot pysyvät
päällä.
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden kuivausta lisäten veden
luistavuutta astioiden pinnoilla siten, että niille ei jää juovia tai
läikkiä.
Huuhtelukirkastesäiliö on täytettävä:
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo
HUUHTELUKIRKASTE PUUTTUU*;
F
G
1. Avaa säiliö kiertäen korkkia (G)
vastapäivään.
2. Kaada huuhtelukirkaste
varovasti, jotta se ei loisku yli.
Mikäli tapahtuu näin, puhdista
loiskeet välittömästi kuivalla
rievulla.
3. Ruuvaa korkki kiinni.
Älä KOSKAAN kaada
huuhtelukirkastetta suoraan altaan sisälle.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Jos et ole tyytyväinen kuivaustulokseen, on mahdollista säätää
huuhtelukirkasteen annostelua. Kierrä ruuvimeisselillä säädintä
(F) valiten 6 asennon välillä (tehtaalla säädöksi valitaan asento 4):
• jos astioissa on havaittavissa juovia, käännä pienempiä
numeroita kohden (1-3).
• jos on havaittavissa vesipisaroita tai kalkkiläikkiä,
käännä isompia numeroita kohden (4-6).
Veden kovuuden asettaminen
Jokainen astianpesukone on varustettu vedenpehmentimellä,
joka erityistä astianpesukoneille tarkoitettua elvytyssuolaa
käyttäen toimittaa kalkitonta vettä astioiden pesuun.
Tässä astianpesukoneessa on säätömahdollisuus, jonka avulla
voidaan vähentää saastumista ja optimoida pesutulokset veden
kovuuden mukaan. Kovuustiedot ovat saatavilla paikalliselta
vesilaitokselta.
- Käynnistä kone painaen näppäintä ON/OFF.
- Paina näppäintä P muutaman sekunnin ajan; voit
kuulla kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näytölle ilmestyy H2O
ja asetettu kovuuden säätönumero vilkkuu (Kalkinpoistaja
on asetettu tehtaalla numeroon 3). Paina näppäintä P
peräkkäin kunnes saavutetaan haluttu kovuus (1-2-3-4-
22
5* Katso veden kovuuden taulukkoa), käytettävissä olevista 5
tasosta.
- Toiminnosta poistumiseksi odota muutamia sekunteja tai paina
jotain lisätoimintojen* näppäintä tai sammuta kone näppäimellä
ON/OFF.
Jos käytetään monitoimitabletteja, täytä joka tapauksessa
suolasäiliö.
Keskimääräinen
riittävyys**
Veden kovuuksien taulukko
suolasäiliölle
taso
°dH
°fH
mmol/l
kuukautta
1
0-6
0 - 10
0-1
7 kuukautta
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 kuukautta
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 kuukautta
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 kuukautta
6,1 - 9
2-3 viikkoa
5* 34 - 50 61 - 90
Väillä 0°f - 10°f suositellaan, ettei käytetä suolaa.
* asetuksen 5 kanssa voi kestää pidempään.
** 1 pesu päivässä
(°dH = saksalaisina kovuusasteina - °fH = ranskalaisina kovuusasteina - mmol/l = millimoolia/litra)
Elvytyssuolan laittaminen
Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi on tarkistettava, että
suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä. Elvytyssuola poistaa veden
kalkkipitoisuutta estäen siten kalkkijäämien muodostumista
astioihin. Suolasäiliö on sijoitettu astianpesukoneen alaosaan
(katso Kuvaus) ja se on täytettävä:
• kun vihreä kelluke* ei ole näkyvissä katsottaessa suolan
korkkia;
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo SUOLA
PUUTTUU*;
1. Vedä alakori ulos ja ruuvaa säiliön
korkki irti kiertäen vastapäivään.
2. Vain ensikäyttöä varten: täytä säiliö
vedellä reunoja myöten.
3. Aseta paikalleen suppilo* (katso kuvaa)
ja täytä säiliö suolalla reunaa myöten (noin 1 kg); on normaalia,
että vesi läikkyy hieman yli.
4. Ota suppilo pois*, poista suolajäämät aukon suulta; huuhtele
korkki juoksevan veden alla ennen kuin se ruuvataan kiinni
asettaen sen pää alaspäin ja antaen veden virrata neljästä
raosta, jotka ovat tähden muodossa korkin alapuolella.. (korkki
vihreän kellukkeen kanssa*)
Suositellaan, että tämä toimenpide suoritetaan jokaisen
suolan lisäyksen yhteydessä.
Sulje korkki hyvin, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesun
aikana (se voisi vahingoittaa pysyvästi vedenpehmennintä).
Kun on lisättävä suolaa, täytä säiliö juuri ennen pesujakson
suorittamista, jotta puhdistetaan heti suolasäiliöstä ulos tullut
suolaliuos.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen, jotta vältetään
vuotovaara.
• Irrota pistoke sähköpistorasiasta konetta puhdistaessasi
sekä huoltotoimenpiteitä suoritettaessa.
Astianpesukoneen puhdistaminen
• Ulkopinta ja ohjauspaneeli voidaan puhdistaa pehmeällä
veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
• Sisäallas voidaan puhdistaa mahdollisista tahroista liinalla,
joka on kostutettu vedellä ja pienellä etikkamäärällä.
Ikävien hajujen välttämiseksi
• Jätä luukku aina hieman avoimeksi, jotta kosteus haihtuu.
• Puhdista säännöllisesti luukun ja pesuainelokeroiden
tiivisteet kostealla sienellä. Siten voidaan välttää
ruuantähteiden kerääntymät, jotka aiheuttavat helposti
ikävää hajua.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Voi tapahtua, että ruuantähteet tarttuvat suihkutinvarsiin
tukkien reiät, josta vesi tulee ulos: ajoittain on hyvä tarkistaa
ja puhdistaa ne ei-metallisella harjalla.
- Sulje vesihana.
- Ruuvaa auki veden syöttöletkun pää, poista suodatin ja
puhdista se hellävaraisesti juoksevan veden avulla.
- Laita suodatin takaisin ja ruuvaa letku kiinni.
FI
Suodattimien puhdistaminen
Suodattava yksikkö muodostuu kolmesta suodattimesta,
jotka puhdistavat pesuveden ruuantähteistä laskien sen
takaisin kiertoon:: hyvän pesutuloksen saamiseksi ne on
puhdistettava.
Puhdista suodattimet säännöllisin väliajoin.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai
suodatin irrallisena.
• Muutaman pesukerran jälkeen tarkista suodattava yksikkö
ja tarpeen mukaan puhdista se huolellisesti juoksevan veden
alla ei-metallista harjaa käyttäen ja noudattaen alla kuvattuja
ohjeita:
1. kierrä myötäpäivään sylinterimäistä suodatinta C ja vedä
se ulos (kuva 1).
2. Poista suodatinkuppi B painaen kevyesti sivusiivekkeitä
(Kuva 2);
3. Irrota ruostumaton suodatinlautanen A (kuva 3).
4. Tarkista allas ja poista mahdolliset ruokajäämät. ÄLÄ
POISTA KOSKAAN pesupumpun suojusta (väriltään musta
osa) (kuva4).
Molemmat suihkuvarret ovat purettavissa.
Ylemmän suihkuvarren
irrottamiseksi on ruuvattava
irti muoviholkki kiertäen
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi
on asennettava takaisin siten, että
ylöspäin osoittaa puoli, jossa on
enemmän reikiä.
Alempi suihkuvarsi irrotetaan
vetäen ylöspäin
C
1
A
3
Syöttöveden suodattimen puhdistus*
Mikäli vesiletkut ovat uusia tai ne ovat olleet pois käytöstä
pidemmän aikaa, ennen liitännän suorittamista anna veden
juosta letkujen läpi varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja
ettei niissä ole tukoksia. Mikäli tätä varotointa ei suoriteta,
on olemassa vaara, että veden sisääntulokohta tukkiutuu
vahingoittaen astianpesukonetta.
Suodattimien puhdistuksen jälkeen asenna suodattava
yksikkö takaisin ja yhdistä se oikein sen istukkaan; tämä
on erittäin tärkeää astianpesukoneen hyvän toiminnan
takaamiseksi.
Jos olet poissa pitkän aikaa
• Irrota sähköliitännät ja sulje vesihana.
• Jätä luukku puoliavoimeksi.
• Palattuasi suorita ensimmäinen pesu ilman astioita.
Puhdista hanan ulostulossa sijaitseva syöttöveden
suodatin säännöllisin väliajoin.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
23
Häiriöt ja korjaustoimet
FI
195114410.01
02/2014 pb - Xerox Fabriano
Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista tarkista, ettei kyseessä ole helposti itse ratkaistava ongelma
käyttäen apuna seuraavaa luetteloa
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Astianpesukone ei käynnisty tai
vastaa ohjauskäskyihin
• Sammuta kone näppäimellä ON/OFF ja käynnistä se uudelleen noin minuutin kuluttua
ja aseta ohjelma uudelleen.
• Pistoketta ei ole työnnetty kunnolla sähköpistorasiaan.
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Luukku ei sulkeudu
• Lukko on lauennut; työnnä luukkua voimakkaasti kunnes kuulet napsahduksen.
Astianpesukone ei poista vettä.
•
•
•
•
Astianpesukone on äänekäs.
• Astiat törmäilevät toisiinsa ja suihkutinvarsiin.
• Liikaa vaahtoa: pesuaineitta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun.
(Katso Käynnistys ja käyttö).
Astioihin ja laseihin on jäänyt
kalkkijäämiä tai ohut valkoinen
päällyskerros.
• Suola puuttuu tai sen annostelu on sopimaton käytettävän veden kovuuteen nähden
(katso Huuhteluaine ja suola).
• Suolasäiliön korkkia ei ole suljettu kunnolla.
• Huuhteluaine on loppunut tai annostelu on riittämätön.
Astioissa ja laseissa on sinertäviä
juovia tai läikkiä.
• Huuhteluaineen annostelu on liiallista.
Astiat eivät ole kuivia.
• On valittu ohjelma ilman kuivausta.
• Huuhteluaine on loppunut tai sen annostelu on riittämätön (katso Huuhteluaine ja
suola).
• Huuhteluaineen säätö ei ole sopiva.
• Astiat ovat luistavasta materiaalista tai muovista.
Astiat eivät tule puhtaiksi.
•
•
•
•
•
Astianpesukoneeseen ei tule vettä
- Hälytys hana kiinni.
•
•
•
•
(voit kuulla lyhyitä äänimerkkejä)
(näytöllä näkyy koodi A:6).
Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Lavuaarin poistoaukko on tukkiutunut.
Suodatin on tukkiutunut ruuantähteistä.
Korit ovat liian täynnä (katso Korien täyttäminen).
Astiat on aseteltu sopimattomasti.
Suihkutinvarret eivät voi pyöriä vapaasti.
Pesuohjelma on liian kevyt (katso Ohjelmat).
Liikaa vaahtoa: pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun.
(Katso Käynnistys ja käyttö).
• Huuhteluaineen korkkia ei ole suljettu kunnolla.
• Suodatin on likainen tai tukkiutunut (katso Huolto ja hoito).
• Suola puuttuu (katso Huuhteluaine ja suola).
Vesijohtoverkossa ei ole vettä.
Veden syöttöletku on taittunut (katso Asennus).
Avaa hana ja laite käynnistyy muutaman minuutin kuluttua.
Laite on lukkiutunut, koska äänimerkkeihin ei ole reagoitu. Sammuta kone näppäimellä
ON/OFF, avaa hana ja noin 20 sekunnin kuluttua käynnistä kone uudelleen painaen
samaa näppäintä. Ohjelmoi kone uudelleen ja käynnistä.
Veden syöttöletkun hälytys/
• Sammuta kone painaen näppäintä ON/OFF. Sulje vesihana vuotovaaran
Syöttöveden suodatin tukkeutunut.
ehkäisemiseksi ja irrota sähköpistoke.
(näytöllä näkyy koodi A:7).
Tarkista, että epäpuhtaudet eivät ole tukkineet syöttöveden suodatinta. (katso
kappaletta ”Huolto ja hoito”)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement