KitchenAid KSCX 3610 User guide
KSCX 3610
Bruksanvisning
1 Beskrivning av apparaten
4
2 Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag
8
Viktig information för korrekt kassering av apparaten
enligt direktiv 2002/96/EG
8
Inbyggnad
9
3 Innan apparaten används för första gången
11
4 När apparaten används för första gången
12
5 Espressobryggning med kaffebönor
13
6 Val av kaffemängd
15
7 Inställning av kaffekvarn
15
8 Espressobryggning med malet kaffe (istället för kaffebönor)
16
9 Tappning av varmt vatten
17
10 Tillredning av cappuccino med ånga
17
11 Rengöring och underhåll
18
12 Ändring och inställning av menyparametrar
20
13 Val av språk
22
14 Meddelandenas innebörd samt åtgärder
23
15 Problem som kan åtgärdas utan att kontakta Service
24
Service
26
1 Beskrivning av apparaten
B
Q
C
I
L
D
V
N
G
E
O
H
F
P
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Huvudströmbrytare
Lampor
Ångrör
Vattenbehållare (borttagbar)
Koppvärmarplatta
Droppbricka (borttagbar)
Servicelucka
Kaffemunstycke (kan justeras i
höjdled)
Kontrollpanel
Lock till behållare för kaffebönor
Mittlock till behållare för malet kaffe
Bryggenhet
Elsladd
Mjölkskummare (borttagbar)
Ångmunstycke (borttagbart)
Kaffemått
Sumpbehållare (borttagbar)
Reglage för inställning av
malningsgrad
Behållare för kaffebönor
Förvaringsfack för kaffemått
Kaffetratt
Svängbar behållare
Tillbehörsfack
J
K
T
S
R
U
M
A
W
4
1 Beskrivning av apparaten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
1 Beskrivning av apparaten
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
6
1 Beskrivning av apparaten
Kontrollpanel
1. Display
2. TILL/FRÅN-vred
3 Knapp för val av espressostyrka
4. Knapp för en eller två koppar stark espresso
5. Knapp för en eller två koppar medelstark
espresso
6. Knapp för en eller två koppar svag espresso
7. Knapp för val av malet kaffe eller, om
kontrollampan för knappen MENU är tänd, för
visning av nästa menyparameter
8. Knapp för val av varmt vatten eller OK för att
bekräfta
9. Knapp för sköljning av apparaten eller, om
kontrollampan för knappen MENU är tänd, för
ändring av menyparametrarna
10. Knapp för aktivering eller deaktivering av
menyparametrarnas inställning (MENU)
11. Kontrollampa för knappen MENU
12. Vred för ånga
och släpp dem sedan.
De fungerar på samma
sätt som en
strömbrytare.
Vrid vreden medurs
för att använda dem…
7
2 Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT OCH
SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK!
• Denna apparat skall användas för att brygga
espressokaffe och värma drycker. Iaktta
försiktighet och se till att du använder apparaten
på korrekt sätt så att du inte riskerar att bränna
dig på det varma vattnet eller ångstrålarna.
• Denna apparat är uteslutande avsedd för
hushållsbruk. All annan användning är att
betrakta som olämplig och därmed farlig.
• Luta dig inte mot apparaten när den är
utdragen.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppstår p.g.a. olämplig, felaktig eller oförnuftig
användning av apparaten.
• Vidrör inte de varma ytorna när apparaten
används. Använd vreden eller handtagen.
• Vidrör inte apparaten med våta händer och
använd inte den när du är barfota.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn
eller funktionshindrade personer som saknar
erfarenhet eller kunskap om hur den används,
såvida de inte övervakas av någon som kan
ansvara för deras säkerhet eller som har lärt
dem hur apparaten används. Låt inte barn leka
med apparaten.
• Dra ut stickkontakten ur eluttaget vid fel eller
driftstörningar och mixtra inte på något sätt
med apparaten. Om det blir nödvändigt att göra
en reparation, vänd dig till en auktoriserad
serviceverkstad (detta garanterar att
originalreservdelar används). Försummelse av
ovanstående anvisningar reducerar apparatens
säkerhet.
• Denna apparat kan installeras ovanför en vanlig
inbyggnadsugn under förutsättning att det
installeras en kylluftfläkt på ovansidan. Ugnens
märkeffekt får inte överstiga 3 kW.
• Placera inga vätskor, lättantändliga eller frätande
material på apparaten. Använd tillbehörsfacket
för kaffetillbehören (t.ex. kaffemåttet). Placera
inga stora eller ostadiga föremål på eller vid
apparaten så att det inte går att dra ut eller
skjuta in den.
• Undvik att utsätta apparaten för väder och vind.
• Delarna som kommer i kontakt med kaffe och
mjölk överensstämmer med kraven i förordning
(EG) nr. 1935/2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• Denna apparat överensstämmer med direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC).
Viktig information för korrekt kassering av apparaten enligt
direktiv 2002/96/EG
Denna apparat är märkt enligt direktiv 2002/96/EG beträffande kassering av elektriskt och elektroniskt
avfall.
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna apparat bidrar du till att förhindra potentiella, negativa
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om apparaten inte hanteras på rätt
sätt.
Symbolen
på apparaten, eller i medföljande dokumentation, visar att denna apparat inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.
Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när apparaten skall skrotas.
Kontakta berörda lokala myndigheter, renhållningsverket eller din återförsäljare för ytterligare information
om hantering, återvinning och återanvändning av denna apparat.
8
Inbyggnad
Kontrollera vilka min. mått (i mm) som krävs för en korrekt installation av apparaten.
Espressomaskinen skall installeras i en pelarenhet, som i sin tur skall förankras säkert i väggen med
fästkonsoler av standardtyp.
Fäst metallisterna med
de två skruvarna.
.
Min
Ventilationsutrymme
80
450
455
20
550
.
Min
560
50
850
368
Min. avstånd
595
80
Min.
361
74
527
OBSERVERA!
• Viktigt! Koppla apparaten från elnätet innan någon typ av installation eller underhåll görs.
• Köksskåpen som kommer i direkt kontakt med apparaten skall vara värmebeständiga (min. 80 °C).
• Lämna ett luftgap under enheten för att säkerställa en korrekt ventilation. Följ måtten i ritningen.
9
.
Min
Inbyggnad
1
2
16
Placera glidskenorna på köksskåpets sidoväggar.
Fäst glidskenorna med de medföljande skruvarna
och dra sedan ut glidskenorna så långt det går.
Vid installation ovanför en varmhållningslåda
använder du varmhållningslådans övre kant som
referens för espressomaskinens glidskenor. I detta
fall finns det inga stödytor att referera till.
Placera apparaten på glidskenorna och fäst den
med skruvarna.
3
4
1
10
mm
x. 350
appro
Fäst elsladden med specialklämman så att sladden
inte kan fastna när apparaten dras ut eller skjuts in.
Elsladden måste vara så pass lång att apparaten kan
dras ut för påfyllning av behållaren för kaffebönor.
Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta
apparaten till jord. Elanslutningen skall
ombesörjas av en behörig elektriker enligt
tillverkarens anvisningar och gällande lokala
bestämmelser.
Placera avståndsbrickor under glidskenornas hållare
så att apparaten riktas in korrekt.
10
3 Innan apparaten används för första gången
• Ta av emballaget och kontrollera att apparaten
inte är skadad och att inga delar saknas. Använd
inte apparaten om du är tveksam utan kontakta
en behörig fackman.
• Installationen skall ombesörjas av en behörig
installatör och enligt gällande bestämmelser.
• Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar av
styrenplast o.s.v.) skall förvaras utom räckhåll
för barn, eftersom det kan vara farligt.
• Installera aldrig apparaten i utrymmen där
temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre.
Apparaten kan skadas om vattnet fryser.
• Kontrollera att märkspänningen enligt
apparatens typskylt motsvarar nätspänningen på
installationsplatsen. Anslut apparaten till ett
korrekt jordat eluttag med min. märkström på
10 A. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella
olyckor som orsakats av en felaktigt utförd
jordanslutning.
• Anlita en behörig fackman för byte av eluttaget
om eluttaget och stickkontakten inte är
kompatibla.
• Enligt gällande säkerhetsdirektiv skall det
användas en flerpolig strömbrytare med ett
kontaktavstånd på minst 3 mm för installationen.
• Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
• Apparatens elsladd får inte bytas ut av
användaren eftersom det krävs specialverktyg
för detta moment. Om elsladden är skadad eller
behöver bytas ut, skall du kontakta en
auktoriserad serviceverkstad för att undvika alla
risker.
Använd en kabel av typ H05 VV-F för
elanslutningen enligt följande tabell:
Ledare
220-240 V ~ +
Antal x storlek
~
3 x 1.0 mm2
• Ställ in vattnets hårdhetsgrad snarast möjligt (se
avsnitt 12.6).
• Typskylten är PLACERAD på espressomaskinens
sida så att du lätt kan se den när installationen är
klar och apparaten dras ut ur
inbyggnadsutrymmet.
Följ anvisningarna i följande kapitel steg för steg när
du använder apparaten för första gången. På så sätt
lär du dig att använda apparaten på rätt sätt.
11
4 Using for the first time
När du slår på apparaten för första gången och varje gång du ansluter den till ström genom att trycka på
huvudströmbrytaren (A), kör apparaten en självdiagnos varefter den stängs av automatiskt. Vrid TILL/FRÅNvredet (2) på kontrollpanelen medurs för att slå på apparaten igen.
1. Välj språk när du använder apparaten för första gången.
Tryck på huvudströmbrytaren på apparatens baksida. Lamporna på apparatens framsida och
kontrollamporna på displayen tänds. Vänta tills displayen visar:
PRESS OK TO INSTALL ENGLISH
Tryck på knappen
i minst 3 sekunder tills displayen visar:
ENGLISH INSTALLED
Härefter visar displayen inställningsmeddelandet på engelska.
2. Efter några sekunder visar displayen
FILL TANK
Ta bort vattenbehållaren (fig. 1), skölj den och fyll den med rent vatten. Fyll aldrig över MAX-strecket.
(Mjölkskummaren skall vara vänd mot apparatens mitt för att du skall kunna ta bort vattenbehållaren).
Sätt tillbaka vattenbehållaren och tryck in den så långt det går.
Vrid mjölkskummaren utåt (fig. 2) och placera en kopp under den.
3. Displayen visar:
PRESS OK
Tryck på knappen
. Efter några sekunder tappas det ut lite vatten ur mjölkskummaren. När koppen
innehåller ca. 0,3 dl vatten avbryts vattentappningen och apparaten stängs av.
4. Displayen visar:
TURNING OFF PLEASE WAIT .. .
varpå den släcks.
5. Dra ut apparaten med hjälp av de avsedda handtagen. Öppna locket till behållaren för kaffebönor (fig. 3),
stäng locket och skjut in apparaten igen i inbyggnadsutrymmet.
VIKTIGT! Fyll aldrig denna behållare med malet kaffe, frystorkat kaffe, kaffebönor med karamellöverdrag
eller något annat som kan skada apparaten. På detta sätt förhindrar du driftstörningar.
6. Vrid på TILL/FRÅN-vredet (fig. 4). Displayen visar:
HEATING UP PLEASE WAIT ...
för att indikera att uppvärmning pågår.
7. När uppvärmningen är klar visar displayen:
RINSING COMPLETE PLEASE WAIT ...
och apparaten kör ett automatiskt sköljprogram (en liten mängd varmt vatten tappas ut ur ångröret och
kaffemunstycket och samlas upp på droppbrickan undertill).
Tips: Om du vill göra en kopp stark espresso (mindre än 0,6 dl), kan du fylla koppen med varmt vatten för
att få en varmare espresso. Låt det varma vattnet vara kvar i koppen några sekunder och häll sedan ut det.
8. Displayen visar ett meddelande om att espressomaskinen är klar för användning:
READY STANDARD TASTE
12
5 Espressobryggning med kaffebönor
1. Apparaten är förinställd för bryggning av normalstark espresso. Du kan även välja andra
espressostyrkor. Tryck på knappen
(fig. 5) för att välja önskad styrka. Den valda espressostyrkan
visas på displayen.
2. Placera en kopp under kaffemunstyckena för att brygga en kopp espresso (fig. 6) eller två koppar om
du vill brygga två koppar espresso (fig. 7). Sänk ned kaffemunstyckena så nära kopparna som möjligt
om du vill ha en krämigare espresso (fig. 8).
3. Tryck på knappen
för att brygga en kopp stark espresso, knappen
för en kopp medelstark
espresso och knappen
för en kopp svag espresso (fig. 9).
Tryck på knappen två gånger (inom 2 sekunder) för att brygga två koppar espresso.
Följ anvisningarna i kapitel 6 för att justera kaffemängden som automatiskt tappas ned i
koppen.
(Apparaten maler kaffebönorna och espresson börjar att tappas ned i koppen. När önskad kaffemängd
har nåtts avbryts espressotappningen automatiskt varpå sumpen töms ut i en speciell behållare).
4. Efter några sekunder visar displayen klarmeddelandet och då kan du brygga en kopp till.
5. Vrid TILL/FRÅN-vredet till läget FRÅN för att stänga av apparaten.
Innan apparaten stängs av kör den ett automatiskt sköljprogram (en liten mängd varmt vatten tappas ut
ur kaffemunstyckena och samlas upp på droppbrickan undertill). Var försiktig så att du inte bränner dig
på det varma vattnet.
Lamporna släcks inte direkt när apparaten stängs av och kylluftfläktens motor kör för att
förhindra kondensbildning i inbyggnadsutrymmet. Apparaten stängs av helt först efter 30
minuter.
ANM. 1: Om espresson tappas ut droppvis eller inte alls, skall du vrida reglaget för inställning av malningsgrad
(fig. 10) ett hack medurs (se kapitel 7).
Vrid reglaget ett hack åt gången tills ett optimalt espressoflöde erhålls.
ANM. 2: Om espresson tappas ut för snabbt eller om den inte är tillräckligt krämig, skall du vrida reglaget för
inställning av malningsgrad (fig. 10) ett hack moturs (se kapitel 7).
Undvik att vrida reglaget för inställning av malningsgrad alltför många hack. I annat fall kan espresson tappas ut
droppvis när du väljer två koppar.
ANM. 3: Tips för att få en varmare espresso:
• Om du slår på apparaten och vill göra en kopp stark espresso (mindre än 0,6 dl), kan du förvärma
kopparna med varmt vatten.
Om det är 2 - 3 minuter sedan den senaste espresson gjordes, måste du förvärma bryggenheten
genom att trycka på knappen
(fig. 11).
Låt vattnet rinna ned på droppbrickan undertill eller fyll koppen som skall användas för espresson med
detta vatten (och häll sedan ut det) så att den värms upp.
• Om du använder tjocka koppar bör de förvärmas eftersom de absorberar mycket värme.
• Använd koppar som har värmts upp med varmt vatten eller låt dem stå i minst 20 minuter på
koppvärmarplattan på apparatens ovansida med apparaten påslagen.
ANM. 4: Espressotappningen kan avbrytas när som helst under pågående bryggning genom att du
trycker på tidigare valda knappen
,
eller
.
ANM. 5: När espressotappningen är klar kan du öka kaffemängden genom att trycka på och hålla den
tidigare valda knappen
,
eller
intryckt tills önskad kaffemängd har erhållits (detta moment
skall göras inom 3 sekunder från det att espressotappningen avslutades).
13
5 Espressobryggning med kaffebönor
ANM. 6: När displayen visar:
FILL TANK
skall vattenbehållaren fyllas på, i annat fall bryggs det ingen espresso.
(Det är vanligtvis en liten mängd vatten kvar i vattenbehållaren när meddelandet visas på displayen).
ANM. 7: Apparaten räknar hur många koppar espresso som har bryggts.
Efter var 14:e kopp (eller 7 dubbla koppar) visar displayen:
EMPTY GROUNDS CONTAINER
Detta betyder att sumpbehållaren är full och skall tömmas och rengöras.
Meddelandet visas på displayen tills sumpbehållaren har rengjorts. Det går
inte att brygga någon espresso så länge meddelandet visas.
Öppna serviceluckan på framsidan genom att dra i kaffemunstycket (fig. 12).
Ta bort droppbrickan (fig. 13) och töm och rengör den. Ta alltid bort
droppbrickan helt och hållet för att undvika att den faller ned när du tar bort
sumpbehållaren.
Töm sumpbehållaren och rengör den noggrant. Var noga med att ta bort alla
bottenbeläggningar.
VIKTIGT! Sumpbehållaren SKALL tömmas när droppbrickan tas bort även om
den inte är helt full. I annat fall kan sumpen i behållaren överskrida max.nivån vid
nästa espressobryggning varpå apparaten blockeras.
ANM. 8: Ta aldrig bort vattenbehållaren under pågående
espressotappning. Om detta görs kan apparaten inte brygga någon espresso.
När apparaten används för första gången kan du behöva brygga 4 - 5 koppar espresso innan
apparaten ger ett bra resultat.
Kontakta inte Service direkt om det uppstår ett fel på apparaten.
Problemet kan nästan alltid lösas med hjälp av anvisningarna i kapitel 14 och 15.
Om detta inte hjälper, eller för ytterligare information, kontakta Service på telefonnumret i listan på sid. 2 i
det bifogade bladet.
Om ditt land saknas i listan, skall du ringa numret som anges i garantisedeln.
14
6 Val av kaffemängd
Apparaten är fabriksinställd för att automatiskt brygga med olika vattenmängder som motsvarar följande
espressostyrkor:
- starkt (när du trycker på knappen
)
- medelstarkt (när du trycker på knappen
)
- svagt (när du trycker på knappen
).
Du kan ändra dessa mängder på följande sätt:
- Tryck på knappen för önskad kaffemängd (
,
eller
) i minst 8 sekunder tills displayen visar:
PROGRAM QUANTITY
- När espresson når den önskade nivån i koppen trycker du på knappen igen för att spara den nya
mängden.
7 Inställning av kaffekvarn
Om du efter ett par espressobryggningar tycker att espressotappningen sker antingen för snabbt eller för
långsamt (droppvis), kan du ändra malningsgraden med hjälp av reglaget för inställning av malningsgrad
(fig. 10).
Vrid reglaget ett hack (en siffra) medurs för en snabbare espressotappning med jämn ström.
Vrid reglaget ett hack moturs för en långsammare espressotappning som ger en krämigare espresso.
Inställningarna ger resultat först efter att du har bryggt minst två koppar espresso.
Malningsgraden får endast ändras när kaffekvarnen är igång.
Vrid moturs för finmalet kaffe, långsam espressotappning och en krämigare espresso.
Vrid moturs för grovmalet kaffe och snabbare espressotappning med jämn ström.
(Kaffe har använts i samband med testerna av apparaten på fabriken. Det är därför helt normalt att det
finns spår av kaffe i kvarnen. Apparaten är dock garanterat splitterny).
15
8 Espressobryggning med malet kaffe (istället för kaffebönor)
• Tryck på knappen
funktion deaktiveras.
Displayen visar:
(fig. 14) för att välja funktionen för bryggning med malet kaffe. Kaffekvarnens
READY PRE-GROUND
• Dra ut apparaten med hjälp av de avsedda handtagen (fig. 3).
• Öppna mittlocket och lägg i ett mått malet kaffe i tratten (fig. 15). Stäng locket, skjut in apparaten igen
och följ anvisningarna i kapitel 5. Anm.: Du kan bara brygga en kopp espresso i taget genom att trycka
på knappen
,
eller
en gång.
ANM. 1: Tillsätt aldrig malet kaffe när apparaten är avstängd. Det kan sprida ut sig inuti apparaten.
ANM. 2: Tillsätt aldrig mer än ett struket mått malet kaffe. I annat fall brygger apparaten ingen espresso
eller så sprider det malda kaffet ut sig inuti apparaten och smutsar ned den. Resultatet kan
också bli att espresson tappas ut droppvis varvid displayen visar:
READY GROUND TOO FINE ADJUST GRINDER AND PRESS OK
En liten mängd vatten tappas ut ur ångröret.
ANM. 3: Använd endast det medföljande kaffemåttet när du tillsätter malet kaffe.
ANM. 4: Använd endast malet kaffet avsett för espressomaskiner. Använd inte kaffebönor, frystorkat kaffe
eller något annat som kan skada apparaten.
ANM. 5: Om tratten sätts igen p.g.a. fukt i apparaten eller om mer än ett mått kaffe har tillsatts, skrapar
du bort det malda kaffet med hjälp av en kniv (fig. 16). Ta sedan bort och rengör bryggenheten och
apparaten (se avsnitt 11.2 Rengöring av bryggenhet).
• Om du när espresson är färdigbryggd vill återgå till espressobryggning med kaffebönor deaktiverar du
funktionen för bryggning med malet kaffe genom att trycka på knappen
igen (kontrollampan
släcks och kaffekvarnen är klar att användas på nytt).
16
9 Tappning av varmt vatten
• Kontrollera alltid att apparaten är klar för användning.
• Vrid mjölkskummaren utåt och placera en kanna under den (fig. 2).
• Tryck på knappen
(fig. 17). Displayen visar:
HOT WATER PRESS OK
• Tryck på knappen
/
igen (fig. 17) för varmt vatten.
• Varmt vatten tappas ut ur mjölkskummaren och rinner ned i behållaren undertill. Tappa inte ut varmt
vatten i mer än 2 minuter åt gången. Avbryt vattentappningen genom att trycka på knappen
igen
(fig. 17) och vrid tillbaka mjölkskummaren till ursprungsläget nära apparatens mitt.
Anmärkning: Om du oavsiktligt skulle råka trycka på knappen
/
, kan du trycka på vilken knapp som
helst för att avbryta funktionen eller vänta tills apparaten automatiskt går tillbaka till huvudmenyn.
10 Tillredning av cappuccino med ånga
• Vrid mjölkskummaren utåt (fig. 2).
• Placera en tom behållare under mjölkskummaren. Vrid på vredet för ånga (fig. 18). Displayen visar:
STEAM press OK
• Tryck på knappen
(fig. 17) för att släppa ut ånga.
Låt den vattenblandade ångan strömma ut i några sekunder tills det endast kommer ut ånga.
• Avbryt ångflödet genom att vrida vredet för ånga medurs (fig. 18).
Anmärkning: Om du oavsiktligt skulle råka vrida på vredet för ånga, kan du trycka på vilken knapp
som helst, bortsett från knappen
, för att avbryta funktionen eller vänta tills apparaten automatiskt
går tillbaka till huvudmenyn.
• Töm behållaren och fyll den sedan med ca. 1 dl mjölk per cappuccino. Tänk på att mjölkens volym
fördubblas eller tredubblas. Välj därför rätt storlek på behållaren. Använd helst kylskåpskall mellanmjölk.
• Doppa ned mjölkskummaren i mjölken (fig. 2). Se till att du inte doppar ned den för djupt så att det
upphöjda strecket på mjölkskummaren täcks (indikeras av pilen i fig. 19). Vrid på vredet för ånga (se
upp för brännskador). Ånga strömmar ut ur mjölkskummaren och ger ett krämigt mjölkskum.
Om du vill ha ett krämigare mjölkskum doppar du ned mjölkskummaren i mjölken och vrider sedan
behållaren med långsamma rörelser nedåt och uppåt. (Släpp inte ut ånga i mer än 2 minuter åt gången).
• Avbryt ångflödet när önskad temperatur har uppnåtts genom att vrida på vredet för ånga (fig. 18).
Tillaga espresson enligt ovanstående beskrivning. Använd tillräckligt stora koppar och fyll på med det
tidigare förberedda mjölkskummet. Cappuccinon är nu klar. Tillsätt socker efter behag och sikta över,
om så önskas, lite kakao precis före servering.
VIKTIGT! Rengör alltid mjölkskummaren omedelbart efter användning. Gör på följande sätt:
• Släpp ut lite ånga i några sekunder genom att vrida på vredet för ånga. Eventuella mjölkrester inuti
ångröret töms då ut.
VIKTIGT! Av hygieniska skäl rekommenderas det att iaktta denna procedur varje gång du använder
mjölkskummaren. På så sätt undviks att mjölk blir kvar inuti ångröret.
17
10 Tillredning av cappuccino med ånga
• Vrid på vredet för ånga.
• Vänta ett par minuter tills mjölkskummaren har svalnat. Håll ett stadigt tag i ångrörets handtag med ena
handen, skruva loss mjölkskummaren medurs med andra handen och ta bort den genom att dra den
nedåt (fig. 20).
• Ta bort ångmunstycket från mjölkskummaren genom att dra det nedåt (fig. 21).
• Rengör mjölkskummaren och ångmunstycket noggrant i varmt vatten.
• Kontrollera att de två hålen (fig. 22) inte är igensatta. Rengör dem med en tandpetare vid behov.
• Tryck åter fast ångmunstycket i mjölkskummaren med en distinkt rörelse uppåt.
• Sätt tillbaka mjölkskummaren genom att trycka upp den och vrida den moturs.
11 Rengöring och underhåll
Låt apparaten svalna, slå från huvudströmbrytaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ
av rengöring görs.
Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten. En mjuk och fuktig
trasa är fullt tillräcklig.
Diska ALDRIG några delar på apparaten i diskmaskinen.
11.1 Rengöring av espressomaskinen
Rengör alltid sumpbehållaren (se kapitel 5, anm. 7) varje gång den behöver tömmas.
Rengör även vattenbehållaren regelbundet.
Droppbrickan är försedd med en nivåindikator (röd) som visar vattennivån på droppbrickan.
När indikatorn blir synlig (ett par millimeter under droppbrickan) skall droppbrickan tömmas och rengöras.
Kontrollera att kaffemunstyckets hål inte är igensatta. Om de är igensatta kan du rensa bort de intorkade
kafferesterna med hjälp av en tandpetare (fig. 23).
11.2 Rengöring av bryggenhet
Bryggenheten skall rengöras regelbundet för att förhindra att det bildas kaffebeläggningar som i sin tur kan
leda till driftstörningar.
Gör på följande sätt:
• Stäng av apparaten genom att vrida vredet
moturs (fig. 4) (slå varken från huvudströmbrytaren eller
dra ut stickkontakten ur eluttaget) och vänta tills displayen släcks.
• Öppna serviceluckan (fig. 12).
• Ta bort droppbrickan och sumpbehållaren (fig. 13) och rengör dem.
• Tryck in de två röda knapparna på bryggenhetens sidor (fig. 24) och dra ut bryggenheten.
VIKTIGT! BRYGGENHETEN FÅR ENDAST TAS BORT NÄR APPARATEN ÄR AVSTÄNGD. OM DU
FÖRSÖKER TA BORT BRYGGENHETEN NÄR APPARATEN ÄR PÅSLAGEN KAN ALLVARLIGA SKADOR
UPPSTÅ.
18
11 Rengöring och underhåll
• Rengör bryggenheten under rinnande vatten utan att använda diskmedel. Diska aldrig bryggenheten i
diskmaskinen.
• Rengör insidan av apparaten noggrant. Skrapa bort kaffebeläggningar på apparatens insida med en plasteller trägaffel (fig. 25). Sug sedan upp resterna med en dammsugare (fig. 26).
• Sätt tillbaka bryggenheten genom att skjuta in den i hållarna och stiftet på botten. Tryck sedan på
symbolen PUSH tills du hör att den snäpper fast.
Stift
Tryck på symbolen PUSH tills
du hör att den snäpper fast.
Kontrollera efter
snäppljudet att de röda
knapparna har hoppat ut.
Bryggenhet
Hållare
Bryggenhetens bottenrör.
Stiftet måste föras in i
bryggenhetens bottenrör.
Kontrollera att de två röda knapparna har hoppat ut, i annat fall går det inte att stänga luckan.
De två röda knapparna
har hoppat ut
KORREKT
De två röda knapparna
har inte hoppat ut.
FELAKTIGT
KORREKT
ANM. 1: Om bryggenheten inte är korrekt isatt och därmed inte har snäppts fast och de två röda
knapparna inte har hoppat ut, går det inte att stänga serviceluckan.
ANM. 2: Om det är svårt att sätta i bryggenheten kan du före isättningen pressa ihop den till rätt storlek
genom att trycka på den med kraft ovanifrån och underifrån samtidigt enligt fig. 27.
ANM. 3: Om det fortfarande är svårt att sätta i bryggenheten, stänger du luckan, drar ut stickkontakten ur
eluttaget och sätter sedan i stickkontakten igen.
Vänta tills alla kontrollampor har släckts. Nu kan du öppna luckan och sätta tillbaka bryggenheten.
• Sätt tillbaka droppbrickan tillsammans med sumpbehållaren.
• Stäng serviceluckan.
19
12 Ändring och inställning av menyparametrar
Följande menyparametrar och -funktioner kan ändras av användaren:
• Klocka
• Tid för automatisk start
• Avkalkningsprogram
• Kaffetemperatur
• Avstängningstid
• Vattnets hårdhetsgrad
• Återställning av fabriksinställningar
12.1 Inställning av klocka
Ställ in klockan på följande sätt:
• Tryck på knappen
(kontrollampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
CLOCK 00:00
• Tryck på knappen
för att ställa in klockan. (Om du håller knappen
intryckt ändras tiden
snabbt).
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet.
• Tryck på knappen
för att gå ur programmeringsläget eller på knappen
för att ändra andra
parametrar.
När apparaten är i standby-läget kan du se klockslaget genom att trycka på vilken knapp som helst
(bortsett från TILL/FRÅN-vredet).
12.2 Inställning av tid för automatisk start
Med denna funktion kan du ställa in tiden för automatisk start.
• Kontrollera att klockan på apparaten har ställts in enligt tidigare beskrivning.
• Tryck på knappen
och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
START TIME 00:00
• Tryck på knappen
för att ställa in tiden för automatisk start. (Om du håller knappen
intryckt ändras tiden snabbt).
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet.
• ryck på knappen
en gång varpå displayen visar:
AUTO-START NO
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
parametrar.
för att ändra funktionen (displayen visar: AUTO-START YES).
för att aktivera autostart-funktionen.
för att gå ur programmeringsläget eller på knappen
för att ändra andra
12.3 Avkalkning
Den kontinuerliga uppvärmningen av vatten för espressobryggningen leder med tiden till att det bildas
kalkavlagringar på apparatens inre kretsar.
När displayen visar:
DESCALE
är det dags att köra avkalkningsprogrammet.
Gör på följande sätt:
• Kontrollera att apparaten är klar för användning.
• Tryck på knappen
(kontrollampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
DESCALE NO
• Tryck på knappen
varpå displayen visar:
DESCALE YES
• Tryck på knappen
för att starta avkalkningsprogrammet.
20
12 Ändring och inställning av menyparametrar
• Töm vattenbehållaren och häll i en hel flaska (1,25 dl) DURGOL avkalkningsmedel samt 1 l vatten.
Avkalkningsmedel för senare avkalkningar går att köpa hos auktoriserade tekniska serviceverkstäder.
OBS! Se till att avkalkningsmedlet inte stänker ut på syrakänsliga ytor som t.ex. marmor, kalksten och
glaserade ytor.
• Placera en behållare som rymmer minst 1,5 l under mjölkskummaren (fig. 2).
• Avkalkningsmedlet tappas ut ur mjölkskummaren och rinner ned i behållaren undertill.
• Avkalkningsprogrammet kör automatiskt en rad genomsköljningar med avkalkningslösningen med
pauser emellan för att ta bort kalkavlagringar inuti espressomaskinen.
• Efter ca. 30 minuter visar displayen:
RINSING FILL WATER TANK
Apparaten måste nu sköljas igenom med rent vatten för att ta bort rester av avkalkningsmedel från
apparatens insida. Gör på följande sätt:
• Ta bort vattenbehållaren, skölj och fyll den med rent vatten.
• Sätt tillbaka vattenbehållaren. Displayen visar:
RINSING press ok
• Töm behållaren (under mjölkskummaren) som är full av vätska och sätt sedan tillbaka den under
mjölkskummaren.
• Tryck på knappen
(fig. 17).
Varmt vatten tappas ut ur mjölkskummaren och rinner ned i behållaren undertill och displayen visar:
RINSING
• När vattenbehållaren är tom visar displayen:
RINSE COMPLETE PRESS OK BUTTON
• Tryck på knappen
(fig. 17) och fyll på med rent vatten i vattenbehållaren. Avkalkningsprogrammet
är nu avslutat och apparaten är redo att brygga espresso igen.
ANMÄRKNING: Om avkalkningsprogrammet avbryts innan det är klart, fortsätter displayen att visa
avkalkningsmeddelandet och avkalkningsprogrammet måste då startas om från början.
VIKTIGT! GARANTIN BORTFALLER VID FÖRSUMMELSE ATT REGELBUNDET AVKALKA APPARATEN.
12.4 Ändring av kaffetemperatur
Ändra kaffetemperaturen på följande sätt:
• Tryck på knappen
(kontrollampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
TEMPERATURe MEDIUM
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
parametrar.
tills displayen visar den önskade kaffetemperaturen.
för att bekräfta den valda temperaturen.
för att gå ur programmeringsläget eller på knappen
för att ändra andra
12.5 Ändring av avstängningstid
Apparaten är fabriksinställd för att stängas av automatiskt när det har gått en timme sedan den senaste
espresson gjordes.
Du kan öka antalet timmar som apparaten skall förbli påslagen innan den stängs av automatiskt. Gör på
följande sätt:
• Tryck på knappen
(kontrollampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
OFF AFTER 1 HOUR
• Tryck på knappen
för att ändra antalet timmar som apparaten skall förbli påslagen innan den
stängs av automatiskt.
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet.
• Tryck på knappen
för att gå ur programmeringsläget eller på knappen
för att ändra andra
parametrar.
21
12 Ändring och inställning av menyparametrar
12.6 Inställning av vattnets hårdhetsgrad
Apparaten är förinställd för att visa avkalkningsmeddelandet efter en viss tid. Denna tid baserar sig på
inställningen av vattnets hårdhetsgrad. Du kan programmera apparaten för avkalkning med längre
mellanrum utifrån det använda vattnets aktuella hårdhetsgrad. Gör på följande sätt:
• Ta ut testremsan för kontroll av vattnets hårdhetsgrad ur förpackningen. Doppa ned den helt i vattnet i
några sekunder. Ta upp den och vänta ca. 30 sekunder (tills den ändrar färg och det bildas ett antal röda
rutor).
• Slå på apparaten genom att trycka på knappen
(fig. 4).
• Tryck på knappen
och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
WATER HARDNESS 4
• Tryck på knappen
upprepade gånger tills siffran överensstämmer med antalet röda rutor på
testremsan (om det t.ex. är tre röda rutor på testremsan skall du trycka på knappen tills displayen visar:
WATER HARDNESS 3).
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet. Espressomaskinen är nu inställd för att visa
avkalkningsmeddelandet när det behövs utifrån vattnets aktuella hårdhetsgrad.
12.7 Återställning av fabriksinställningar
Om du ändrar fabriksinställningarna kan de återställas på följande sätt:
• Tryck på knappen
och tryck sedan på knappen
upprepade gånger tills displayen visar:
RESET TO DEFAULT NO
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
parametrar.
varpå displayen visar: RESET TO DEFAULT YES.
för att återställa fabriksinställningarna.
för att gå ur programmeringsläget eller på knappen
för att ändra andra
13 Val av språk
Välj språk på följande sätt:
• Tryck på knappen
i minst 5 sekunder tills displayen visar:
PRESS OK TO INSTALL ENGLISH
och tryck på knappen
i minst 3 sekunder för att bekräfta. Härefter visar displayen
inställningsmeddelandet på engelska.
22
14 Meddelandenas innebörd samt åtgärder
MEDDELANDE
INNEBÖRD
•Vattenbehållaren är tom eller
felaktigt placerad.
FILL TANK
GROUND TOO FINE
ADJUST MILL AND
PRESS THE OK BUTTON
•Vattenbehållaren är smutsig eller
täckt av kalkavlagringar.
ÅTGÄRDER
•Fyll vattenbehållaren (se kapitel 5,
anm. 6) och sätt i den korrekt.
•Skölj eller avkalka
vattenbehållaren.
•Apparaten brygger ingen
•Tryck på knappen OK (fig. 17).
espresso.
•Espresson tappas ut för långsamt. •Vrid reglaget för inställning av
malningsgrad (fig. 10) ett hack
medurs (se kapitel 7).
•Sumpbehållaren är full.
•Töm sumpbehållaren och rengör
den (se kapitel 5, anm. 7) och sätt
sedan tillbaka den.
•Sumpbehållaren har inte satts
tillbaka efter rengöringen.
•Öppna serviceluckan och sätt i
sumpbehållaren.
•Tillsätt malet kaffe (se kapitel 8).
ADD PRE-GROUND COFFEE
•Du har inte tillsatt något malet
kaffe i tratten när funktionen för
bryggning med malet kaffe har
valts.
FILL BEAN CONTAINER
•Kaffebönorna är slut.
•Om kaffekvarnen bullrar betyder
det att en liten sten som hamnat
bland kaffebönorna har blockerat
kvarnen.
•Fyll på behållaren för kaffebönor.
•Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
•Det finns kalkavlagringar i
apparaten.
•Kör avkalkningsprogrammet
snarast möjligt (se avsnitt 12.3).
•Bryggenheten har förmodligen
inte satts tillbaka efter
rengöringen.
•Låt serviceluckan vara stängd och
lämna bryggenheten utanför
apparaten och följ anvisningarna
på displayen.
•Serviceluckan är öppen.
•Kontrollera att bryggenheten är
korrekt isatt om serviceluckan
inte går att stänga (se avsnitt 11.2,
anm. 1).
•Bryggenheten har förmodligen
inte satts tillbaka efter
rengöringen.
•Sätt i bryggenheten (se avsnitt
11.2).
•Insidan av apparaten är mycket
smutsig.
•Rengör insidan av apparaten
noggrant (se avsnitt 11.2).
Kontakta en serviceverkstad om
meddelandet kvarstår efter
rengöringen.
EMPTY GROUNDS CONTAINER
INSERT GROUNDS CONTAINER
DESCALE
PRESS NEXT+ CHANGE
CLOSE DOOR
INSERT INFUSER
GENERAL ALARM
23
15 Problem som kan åtgärdas utan att kontakta Service
Om apparaten inte fungerar korrekt kan orsakerna till driftstörningen identifieras och åtgärdas med hjälp
av kapitel 14. Om det emellertid inte visas något meddelande, bör följande kontroller göras innan du
kontaktar Service.
PROBLEM
Espresson är inte varm.
ORSAK
ÅTGÄRD
•Kopparna har inte förvärmts.
•Bryggenheten är för kall.
Espresson är inte
tillräckligt krämig.
•Kaffet är alltför grovmalet.
•Fel typ av kaffe.
•Värm kopparna genom att skölja dem med
varmt vatten eller låta dem stå på
koppvärmarplattan uppe på locket i minst
20 minuter (se kapitel 5, anm. 3).
•Värm bryggenheten genom att trycka på
knappen
innan du brygger espresson
(fig. 11, se kapitel 5, anm. 3).
•Vrid reglaget för inställning av malningsgrad
ett hack moturs (se kapitel 7).
•Använd kaffe avsett för espressomaskiner.
Espresson tappas ut för
långsamt.
•Kaffet är alltför finmalet.
•Vrid reglaget för inställning av malningsgrad
ett hack medurs (se kapitel 7).
Espresson tappas ut för
snabbt.
•Kaffet är alltför grovmalet.
•Vrid reglaget för inställning av malningsgrad
ett hack moturs (se kapitel 7).
Espresson tappas inte ut
ur en av
kaffemunstyckena.
•Kaffemunstyckets hål är igensatta. •Rensa bort de torra kafferesterna med hjälp
av en tandpetare (fig. 23).
När du vrider på vredet
•Mjölkskummarens och
för ånga strömmar det inte ångmunstyckets hål är igensatta.
ut någon ånga ur
mjölkskummaren.
•Rengör mjölkskummarens och
ångmunstyckets hål (se kapitel 10, fig. 22).
När knappen
,
•Det malda kaffet kan ha fastnat i
eller
trycks in tappas
tratten.
det inte ut någon espresso
ur apparaten utan endast
vatten.
•Skrapa bort det malda kaffet inuti tratten
med hjälp av en kniv (se kapitel 8, anm. 5).
Rengör sedan bryggenheten och insidan av
apparaten (se avsnitt 11.2).
När vredet
vrids slås
apparaten inte på.
•Stickkontakten är inte isatt i
eluttaget eller
huvudströmbrytaren på
apparatens baksida är inte
tillslagen.
•Kontrollera att stickkontakten är isatt i
eluttaget och att huvudströmbrytaren är i
läget TILL.
Det går inte att ta bort
bryggenheten för
rengöring.
•Apparaten är påslagen.
Bryggenheten får endast tas bort
när apparaten är avstängd.
•Stäng av apparaten och ta bort
bryggenheten (se avsnitt 11.2).
VIKTIGT! Bryggenheten får endast tas bort
när apparaten är avstängd.
Om du försöker att ta bort bryggenheten
när apparaten är påslagen kan allvarliga
skador uppstå.
24
15 Problem som kan åtgärdas utan att kontakta Service
PROBLEM
Malet kaffe (inte
kaffebönor) har använts
och det tappas inte ut
någon espresso ur
apparaten.
ORSAK
ÅTGÄRD
•Det har tillsatts en för stor
mängd malet kaffe.
•Ta bort bryggenheten och rengör insidan
av apparaten noggrant (se avsnitt 11.2).
Upprepa momentet genom att använda
max. ett mått malet kaffe.
•Knappen
har tryckts in
•Rengör insidan av apparaten noggrant (se
och apparaten har använt både
avsnitt 11.2). Upprepa momentet genom
det malda kaffet och kaffet som
att först trycka på knappen
(se
malts av kaffekvarnen.
kapitel 8).
•Malet kaffe har tillsatts med
apparaten avstängd.
Espresson tappas inte ut •Kaffemunstyckenas hål är
ur kaffemunstyckena utan igensatta av intorkade
läcker ut runt
kafferester.
serviceluckan.
•Den svängbara behållaren
innanför serviceluckan är
blockerad och kan inte vridas.
25
•Ta bort bryggenheten och rengör insidan
av apparaten noggrant (se avsnitt 11.2).
Upprepa momentet men slå först på
apparaten.
•Rensa hålen med en tandpetare (se
avsnitt 11.1, fig. 23).
•Rengör den svängbara behållaren
noggrant, framförallt intill gångjärnen för
att säkerställa att de kan röra sig fritt utan
problem.
Service
Innan du kontaktar Service:
Slå på apparaten igen för att kontrollera om felet
har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut
stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och
vila i en timme och gör sedan om försöket.
Om din apparat inte fungerar korrekt när du har
gjort ovan listade kontroller i felsökningstabellen
och startat om apparaten, skall du kontakta
Service. Beskriv problemet och uppge:
• apparattyp och serienummer (anges på
typskylten)
• Vilken typ av problem det rör sig om,
• Modell,
• Servicenumret (detta nummer finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti
apparaten),
• Fullständig adress,
• Telefon- och riktnummer
26
Printed in Italy
03/08
5019 744 02007
n
S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement