Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use | Manualzz

INFORMACIÓ IMPORTANT RELACIONADA AMB LA SEGURETAT

LA SEVA SEGURETAT I LA DELS ALTRES ÉS MOLT IMPORTANT

Aquest manual i el propi aparell ofereixen importants advertències de seguretat que cal llegir i respectar sempre.

Aquest és el símbol de perill, que pertany a la seguretat, i que adverteix als usuaris dels possibles riscs per a ells mateixos i per als altres.

Totes les advertències de seguretat van precedides del símbol de perill i dels següents termes:

PERILL

Indica una situació perillosa que, si no s’evita, causarà greus lesions.

Indica una situació perillosa que, si no s’evita, pot causar greus lesions.

ADVERTÈNCIA

Totes les advertències de seguretat ofereixen detalls concrets del possible risc existent i indiquen com reduir el risc de lesions, danys i descàrregues elèctriques derivats d’un ús inadequat de l’aparell. Observeu atentament les següents instruccions:

Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica abans de procedir a la instal·lació.

Cal que la instal·lació i el manteniment siguin realitzats per un tècnic qualificat d’acord amb les instruccions del fabricant i les normes de seguretat local. No repareu ni substitui cap peça de l’aparell llevat que s’indiqui expressament en el manual de l’usuari.

Les normes exigeixen la posada a terra de l’aparell.

Una vegada insertat en el seu lloc corresponent, el cable d’alimentació ha de tenir la llargària suficient per a la connexió de l’aparell a l’endoll de la xarxa elèctrica.

Perquè la instal·lació compleixi les normes de seguretat actuals, cal que utilitzeu un interruptor de tall multipolar amb una distància mínima de contacte de 3 mm.

No utilitzeu adaptadors d’endolls múltiples o allargadors.

No estireu el cable d’alimentació per a desendollar l’aparell.

Després de la instal·lació, els components elèctrics no han de quedar a l’abast de l’usuari.

No toqueu l’aparell amb cap part del cos mullada i no el poseu en funcionament amb els peus nusos.

Aquest aparell ha estat especialment dissenyat per al seu ús com a aparell domèstic. No es permet cap altre ús (per exemple: per a escalfar les habitacions). El fabricant declina qualsevol responsabilitat que es derivi d’un ús inadequat o d’un ajustament incorrecte dels controls.

L’aparell no està previst per a ser utilitzat per persones (infants inclosos) amb discapacitats físiques, sensorials o mentals o sense experiència o coneixement de l’aparell, llevat que ho facin sota la supervisió o siguin prèviament instruïts per al seu ús per les persones responsables de la seva seguretat.

Les peces accessibles de l’aparell poden escalfar-se molt durant el seu ús. Mantingueu allunyats de l’aparell i sota vigilància als infants per tal d’evitar que juguin amb ell.

Durant el seu ús i després, no toqueu els elements d’escalfament ni les superfícies internes de l’aparell per tal d’evitar el risc de cremades. No deixeu que l’aparell entri en contacte amb la roba o amb altres materials inflamables fins que els components s’hagin refredat.

Quan acabi la cocció, teniu cura quan obriu la porta de l’aparell i deixeu que surti gradualment l’aire o el vapor calent abans d’accedir al forn. Amb la porta de l’aparell tancada, l’aire calent surt per l’obertura situada damunt el tauler de control. No obstruïu les obertures del conducte de ventilació.

Utilitzeu manyoples per treure els recipients i els accessoris i teniu cura de no tocar els elements d’escalfament.

No col·loqueu materials inflamables dins o a prop de l’aparell: pot causar un incendi si algú encén accidentalment l’aparell.

No utilitzeu l’aparell per a escalfar o cuinar aliments en pots o recipients tancats. La pressió que es crea a l’interior podria fer que explotés el pot i faria malbé l’aparell.

No utilitzeu recipients fets amb materials sintètics.

Els olis i els greixos sobreescalfats poden cremar fàcilment. Esteu atent quan cuineu aliments rics en greix i oli.

No deixeu mai l’aparell sense vigilància durant la cocció d’aliments.

Si utilitzeu begudes alcohòliques quan cuineu aliments (per exemple rom, conyac, vi), no oblideu que l’alcohol s’evapora a temperatures altes. Per tant, hi ha un risc de que els vapors que desprèn l’alcohol puguin cremar a l’entrar en contacte amb l’element elèctric d’escalfament.

Eliminació dels electrodomèstics

Aquest aparell està fabricat amb materials reciclables i reutilitzables. Elimineu-lo segons les normes locals d’eliminació de deixalles. Abans d’eliminar-lo, talleu el cable d’alimentació.

Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d’aquest aparell, contacteu amb l’autoritat local pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on vareu comprar l’aparell.

CA2

INSTAL·LACIÓ

Després de desembalar el forn, comproveu que no ha sofert danys durant el transport i que la porta del forn tanca correctament. En cas de problemes, contacteu amb el venedor o amb el Servei Post-venda més proper. Per tal d’evitar danys, no retireu la base d’escuma de poliestirè del forn fins el moment de la instal·lació.

PREPARACIÓ DE L’ALLOTJAMENT

• Cal que la cuina que estigui en contacte amb el forn sigui resistent al calor (mín 90ºC).

• Retalleu el moble abans d’encaixar el forn en l’allotjament i elimineu totes les estelles de fusta i les serradures.

• Després de la instal·lació ja no podreu accedir més a la part inferior del forn.

• Per al correcte funcionament de l’aparell, no obstruïu la distància mínima entre el taulell i el caire superior del forn.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA

Comproveu que el voltatge que figura a la placa de dades de l’aparell correspongui al voltatge del subministrament elèctric. La placa de dades està situada al caire davanter del forn (visible quan s’obre la porta)

• La substitució del cable d’alimentació (tipus H05 RR-F 3 x 1,5 mm

2

) anirà a càrrec d’un tècnic qualificat. Contacteu amb un servei d’assistència tècnica autoritzat.

RECOMANACIONS GENERALS

Abans d’utilitzar-lo:

Retireu les peces de protecció de cartró, la pel·lícula protectora i les etiquetes adhesives dels accessoris.

Retireu els accessoris del forn i escalfeu-lo a 200º durant una hora per tal d’eliminar l’olor i els fums procedents dels materials d’aïllament i del greix protector.

Durant l’ús:

No col·loqueu objectes pesats a la porta ja que podrien fer-la malbé.

No enganxeu res a la porta ni penjeu res a l’agafador de la porta.

No recobriu l’interior del forn amb paper d’alumini.

No vesseu aigua a l’interior d’un forn calent; podria fer malbé el recobriment d’esmalt.

No arrossegeu olles o cassoles per la part inferior del forn ja que podrieu fer malbé el recobriment d’esmalt.

Comproveu que els cables elèctrics dels altres aparells no toquin les parts calentes del forn o es quedin atrapats a la porta.

No exposeu el forn als agents atmosfèrics.

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Eliminació del material d’embalatge:

El material d’embalatge es 100% reciclable i porta el símbol de reciclatge ( ). Elimineu responsablement les diverses parts de l’embalatge i segons les normes locals que regeixen l’eliminació de les deixalles.

Eliminació del producte

Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residus Elèctrics i Equips Elèctrics (WEEE).

Si elimineu aquest producte correctament, evitareu les posibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana que, altrament, podrien causar la manipulació inadequada dels residus d’aquest producte.

El símbol que porta el producte o que figura a la documentació inclosa amb el producte, indica que aquest producte no pot ser tractat com a escombraries domèstiques, sinó que ha de ser dipositat al centre de recollida més proper per al reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics.

Estalvi d’energia

Només preescalfeu el forn si així ho especifica la taula de cocció o la recepta.

Utilitzeu motlles lacats o esmaltats ja que absorbeixen el calor molt millor.

Apagueu el forn 10/15 minuts abans del temps de cocció programat. Els aliments que necessitin una cocció prolongada es seguiran coent amb el forn apagat.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest forn, previst per al contacte amb productes alimenticis, compleix la Norma Europea ( ) nº 1935/2004 i ha estat dissenyat, fabricat i venut d’acord amb els requisits de seguretat de la directiva “Baix Voltatge” 2006/95/CE (que substitueix a la 73/23/CEE i les seves posteriors esmenes), i amb els requisits de seguretat de l’“EMC” 2004/108/CE.

GUIA PER A LA SOLUCIÓ DE PROBLEMES

El forn no funciona:

• Comproveu l’existència de corrent elèctrica i si el forn està connectat a la xarxa elèctrica.

• Apagueu el forn i torneu-lo a encendre per veure si segueix fallant.

La porta no s’obre:

• Apagueu el forn i torneu-lo a encendre per veure si segueix fallant.

Important:

Durant l’autoneteja, la porta no s’obrirà. Espereu a que es desbloqui automàticament (vegeu paràgraf “Cicle de neteja dels forns amb funció piròlisi”).

El programador electrònic no funciona:

• Si a la pantalla apareix la lletra “ ” seguida d’un número, contacteu amb el Servei Post-venda més proper. Indiqueu en aquest cas el número que segueix a la lletra “ ”.

CA3

SERVEI POST-VENDA

Abans de trucar al Servei Post-venda:

1.

Proveu de resoldre el problema amb l’ajuda de les recomanacions que figuren a la “Guia per a la solució de problemas”

2.

Apagueu l’aparell i torneu-lo a encendre per veure si segueix fallant.

Si després d’això segueix fallant, contacteu amb el Servei Post-venda més proper.

Indiqueu sempre:

• una breu descripció de la fallada;

• el tipus i el model exacte del forn;

• El número de servei (el número que figura després de la paraula Servei a la placa identificativa) es troba al caire dret de la cavitat del forn (visible quan s’obre la porta del forn). El número de servei també es troba al llibret de la garantia;

• la seva adreça completa;

• el seu número de telèfon.

Si necessita ser reparat, contacteu amb un dels Serveis Post-venda

autoritzats

(per tal de garantir l’ús de peces de recanvi originals i la reparació adient de l’aparell).

NETEJA

ADVERTÈNCIA

No utilitzeu equips de neteja de vapor.

Netegeu el forn només quan estigui fred.

Desconnecteu el forn abans de netejar-lo.

Part exterior del forn

IMPORTANT: no utilitzeu detergents corrosius ni abrasius. Si algun d’aquests productes entrés en contacte accidentalment amb l’aparell, netegeulo immediatament amb un drap humit.

• Netegeu les superficies amb un drap humit. Si està molt brut, afegiu unes gotes de sabó rentaplats a l’aigua. Sequeu-lo amb un drap sec.

Interior del forn

IMPORTANT: no utilitzeu esponjes abrasives ni fregalls metàl·lics. Amb el temps poden fer malbé les superfícies esmaltades i el vidre de la porta del forn.

• Després de cada ús, deixeu que es refredi el forn i tot seguit netegeu-lo preferiblement quan encara està tebi per tal d’eliminar la brutícia i les taques causades pels residus de menjar (per exemple, aliments amb un alt contingut de sucre).

• Utilitzeu els detergents especials per a forns i seguiu les instruccions del fabricant al peu de la lletra.

• Netegeu el vidre de la porta amb un detergent líquid adient. Treieu la porta del forn per a netejar-lo més fàcilment (vegeu MANTENIMENT).

• Podeu baixar l’element superior d’escalfament del grill (vegeu MANTENIMENT) per a netejar el sostre del forn (només en alguns models).

NOTA: durant la cocció prolongada dels aliments amb un alt contingut d’aigua (per exemple, pizzes, verdures, etc.) es pot crear condensació a l’interior de la porta i al voltant del tancament hermètic. Quan el forn estigui fred, sequi l’interior de la porta amb un drap o una esponja.

Accessoris:

• Posi els accessoris en remull en aigua amb sabó rentaplats immediatament després del seu ús i agafi’ls amb manyoples si encara estan calents.

• Els residus d’aliments poden ser fàcilment eliminats amb un raspall o una esponja.

Neteja de la paret del darrere i dels plafons laterals catalítics del forn (si hi són):

IMPORTANT: no utilitzeu detergents corrosius o abrasius, raspalls bastos, fregalls per a olles o esprais per a forns que puguin fer malbé la superfície catalítica i les propietats d’autoneteja.

• Poseu en marxa el forn buit amb la funció de ventilador automàtic a 200ºC durant una hora.

• Tot seguit, deixeu que l’aparell es refredi abans d’eliminar qualsevol resta d’aliment amb una esponja.

CA4

MANTENIMENT

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu guants de protecció.

Comproveu que el forn estigui fred abans de realitzar les següents operacions.

Desconnecteu el forn abans de netejar-lo.

RETIRADA DE LA PORTA

Per a treure la porta:

1.

Obriu la porta del tot.

2.

Aixequeu els pestells i empenyeu-los cap endavant tant com pugueu (fig. 1)

3.

Tanqueu la porta tant com pugueu (A), aixequeu-la (B) i gireu-la (C) fins que es deixi anar (D) (fig. 2).

Per a col·locar de nou la porta:

1.

Inseriu les frontisses en el seu allotjament.

2.

Obriu la porta del tot.

3.

Baixeu els dos pestells.

4.

Tanqueu la porta.

Fig. 1 Fig. 2

RETIRADA DE L’ELEMENT SUPERIOR D’ESCALFAMENT (NOMÉS ALGUNS MODELS)

1.

Retireu els reixats laterals de suport dels accessoris (Fig. 3).

2.

Treieu una mica enfora l’element d’escalfament (Fig. 4) i baixeu-lo (Fig. 5).

3.

Per a tornar a col·locar l’element d’escalfament, aixequeu-lo, treieu-lo una mica enfora i comproveu que reposa sobre els suports laterals.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

CA5

SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBETA DEL FORN

Per a substituir la bombeta del darrere

(si n’hi ha):

1.

Desconnecteu el forn de la xarxa elèctrica.

2.

Afluixeu la tapa de la bombeta (Fig. 6), substituïu la bombeta (vegeu nota del tipus de bombeta) i cargoleu de nou la tapa de la bombeta (Fig. 7).

3.

Torneu a connectar el forn a la xarxa elèctrica.

Fig. 6 Fig. 7

NOTA:

Feu servir només bombetes incandescents de 25-40 W/230 V del tipus E-14, T300 °C o bombetes halògenes de 20-40 W/230 V del tipus G9, T300 °C

(depenent del model).

Podeu trobar-les al nostre Servei Post-venda.

IMPORTANT:

No utilitzeu el forn fins a tornar a col·locar la tapa de la bombeta.

INSTRUCCIONS PER A L’ÚS DEL FORN

PER A LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA, VEGEU EL PARÀGRAF SOBRE LA INSTAL·LACIÓ

3

1

6

2

5

11

4

7

10

9

8

1.

Tauler de control

2.

Element superior d’escalfament/grill

3.

Sistema de refredament (si n’hi ha)

4.

Placa de dades (no s’ha de treure)

5.

Llum

6.

Sistema de ventilació del forn (si n’hi ha)

7.

Ast giratori (si n’hi ha)

8.

Element inferior d’escalfament (no visible)

9.

Porta

10. Posició de les graelles

11. Paret del darrere

NOTA:

Al final de la cocció, i després d’apagar el forn, és possible que el ventilador de refredament segueixi funcionant durant una estona.

CA6

ACCESSORIS COMPATIBLES

(vegeu la fitxa tècnica dels accessoris subministrats amb el forn)

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 2

6a

Fig. 6

6b

Fig. 3

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 8

Fig. 9

Safata de degoteig (Fig. 1)

Per a recollir el greix i els trossos de menjar quan es col·loca sota la graella de ferro, o com a plat per a coure carn, pollastre i peix, etc, amb verdures o sense. Vesseu una mica d’aigua a la safata de degoteig per tal d’evitar esquitxades de greix i fums.

Safata per al forn (Fig. 2)

Per a fornejar galetes, pastissos i pizzes.

Graella de ferro (Fig. 3)

Per a rostir aliments o com a suport per a olles, motlles de pastissos i altres recipients de cuina. Pot col·locar-se a qualsevol alçada. La graella de ferro es pot inserir amb la curvatura de cara amunt o avall.

Plafons laterals catalítics (Fig. 4)

Aquests plafons tenen un recobriment especial d’esmalt microporós que absorbeix les esquitxades de greix. Recomanem fer un cicle automàtic de neteja després de cuinar aliments especialment grassos (vegeu NETEJA).

Ast giratori (Fig. 5)

Utilitzeu l’ast giratori tal com s’indica Fig. 9. Vegeu també l’apartat “Ús recomanat i consells”.

Conjunt de planxes (Fig. 6)

El conjunt inclou una graella de ferro (6a) i un recipient esmaltat (6b). Aquest conjunt es pot col·locar damunt la graella de ferro (3) i es pot utilitzar amb la funció Grill.

Filtre del greix (Fig. 7)

Utilitzeu-lo

només

per a coccions especialment grasses. Pengeu-lo a la paret de darrere del compartiment del forn, al costat oposat al ventilador. Podeu netejar-lo en el rentaplats i utilitzar-lo amb la funció ventilador automàtic.

Graelles corredisses (Fig. 8)

Permeten treure enfora les graelles de ferro i les safates de degoteig durant la cocció. Ideals per a tots els accessoris, es poden netejar en el rentaplats.

CA7

DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE CONTROL

2 3

1.

Botó selector de la funció

2.

Programador electrònic

3.

Botó termòstat

FUNCIONAMENT DEL FORN

Rellotge electrònic

Minuter Bloqueig de la porta

Pantalla

1.

Botó selector de la funció

2.

Botó d’ajustament (“set”)

3.

Botó de confirmació (“ok”)

4.

Botons per a canviar l’hora (

“-” “+”

)

5.

Botó termòstat

Indicador de la temperatura Temps de cocció Temps de final de la cocció

Posada en marxa del forn

Quan connecteu el forn per primera vegada a la xarxa elèctrica, o el torneu a connectar després d’un tall de subministrament elèctric, a la pantalla apareixerà “12.00”.

Selecció i canvi de l’hora del rellotge:

1.

Premeu “ok”. A la pantalla resplendirà l’hora del dia.

2.

Premeu el botó

“-”

or

“+”

per a ajustar l’hora.

3.

Premeu “ok” i

“-”

o

“+”

per a ajustar els minuts.

4.

Premeu “ok” per a confirmar.

Per a canviar l’hora:

Premeu i i mantingueu premut “ok” durant 2 segons fins que l’hora resplandeixi a la pantalla. Repetiu els passos anteriors.

Selecció de la funció cocció:

1.

Gireu el botó (1) i col·loqueu-lo en la funció desitjada:

2.

Gireu el botó (5) per a seleccionar la temperatura.

3.

Premeu “ok” per a confirmar; el forn s’encendrà. L’indicador situat al costat de s’apaga quan el forn assoleix la temperatura seleccionada.

Per a canviar la temperatura:

1.

Gireu el botó (5) per a seleccionar la temperatura desitjada.

IMPORTANT: Per a anul·lar una selecció, gireu el botó (1) i col·loqueu-lo al “0”. O bé premeu “ok” per a apagar el forn mantenint les funcions prèviament seleccionades.

Selecció del temps de cocció:

Seleccioneu el temps de cocció (disponible amb qualsevol funció llevat de les funcions especials) per mantenir el forn encès durant un període de temps concret. Al final del temps programat, el forn s’apagarà automáticament. El temps màxim de cocció programada és de 6 hores.

1.

Ajusteu la funció i la temperatura (vegeu capítol: “Selecció de la funció cocció”) en el punt 2 sense confirmar-ho prement el botó “ok”.

2.

Premeu “set” (l’indicador de la pantalla s’encén al costat del símbol del temps de cocció ) i, al cap de 8 minuts, seleccioneu el temps de cocció desitjat amb els botons

“-”

o

“+”

.

3.

Confirmeu la selección prement “ok”; El forn s’encendrà i a la pantalla apareixerà el temps de cocció que resta.

4.

Per a canviar l’ajustament anterior de la temperatura, gireu el botó (5).

Per tornar al temps de cocció que queda, espereu 5 segons.

CA8

Aparició de a la pantalla:

Un cop esgotat el temps programat, sentireu un senyal acústic que també apareixerà a la pantalla.

El forn s’apagarà automáticament.

Per a canviar el temps de cocció, utilitzeu el botó

“-”

o

“+”

. Vegeu el punt 3 del capítol “Selecció del temps de cocció”.

1.

Gireu el botó (1) i col·loqueu-lo al

“0”

.

A la pantalla resplendirà l’hora del dia.

Per a augmentar el temps de cocció, utilitzeu el botó

“-”

o

“+”

.

Selecció del temps final de cocció

Amb aquesta funció podreu programar el final del temps de cocció. El temps màxim de cocció programada és de 23 hores i 59 minuts.

1.

Seguiu les instruccions dels punts 1 i 2 del capítol “Selecció del temps de cocció”.

2.

Premeu “set” per a ajustar el final del temps de cocció: L’indicador situat al costat del símbol s’encendrà.

3.

Per a ajustar el final del temps de cocció, utilitzeu el botó

“-”

o

“+”

.

4.

Premeu “ok” per a confirmar el final del temps de cocció.

El forn s’encendrà automáticament al final del temps de cocció menys el temps de cocció: els s’encendran.

indicadors de la pantalla situats damunt el símbol

Minuter

Només es pot emprar el rellotge amb el forn apagat i permet una programació màxima de 6 hores.

Per a ajustar el minuter:

1.

Col·loqueu el botó (1) al

“0”

. A la pantalla apareixerà l’hora del dia.

2.

Premeu “set”. L’indicador situat al costat del símbol s’encendrà.

Utilitzeu els botons

“-”

o

“+”

per a ajustar l’hora desitjada.

3.

Premeu “ok” per a confirmar la selecció.

Un cop esgotat el temps programat:

Sonarà un senyal acústic que també s’encendrà a la pantalla.

Premeu “ok”: El senyal acústic es pararà. A la pantalla apareixerà de nou l’hora del dia.

Bloqueig de la porta :

1.

Amb els botons (1) i (5) ajusteu a

“0”

, premeu els botons “ok” i - a la vegada durant 3 segons. L’indicador situat al costat del símbol s’encendrà.

2.

Les funcions del forn no funcionaran amb el bloqueig de la porta activat.

3.

Per a desactivar el bloqueig, repetiu la seqüència que es descriu al punt 1.

TAULA DE DESCRIPCIONS DE LES FUNCIONS

FUNCIÓ DESCRIPCIÓ

OFF

-

BOMBETA

Per a encendre la llum del forn:

CONVENCIONAL

Funció apta per a cuinar qualsevol tipus de plat en una graella. Preescalfeu el forn a la temperatura desitjada i col·loqueu-hi el menjar quan el forn assoleixi la temperatura programada. Recomanem l’ús de la segona o tercera graella per a la cocció. Aquesta funció també és apta per als aliments precuinats; seguiu les instruccions que figuren a l’embalatge del producte.

FORN DE

CONVECCIÓ

Per a fornejar pastissos amb farcit líquid (dolç o salat) a una única alçada. Aquesta funció és ideal també per a cuinar a dos alçades. Si és necessari, canviï les posicions dels plats per a una cocció més uniforme.

GRILL

TURBOGRILL

Per a fer carn, kebabs i botifarres a la brasa, gratinar verdures i torrar pa. Preescalfeu el forn durant 3-5 min. Durant la cocció, la porta del forn haurà d’estar tancada. Quan cuineu carn, vesseu una mica d’aigua a la safata de degoteig (situada a la primera alçada) per tal de reduir els fums i les esquitxades de greix. Per anar bé, durant la cocció doneu voltes a la carn.

Per a rostir peces grans de carn (roast beef i altres carns per a rostir). La porta del forn haurà de romandre tancada durant el cicle de cocció. Quan cuineu carn, vesseu una mica d’aigua a la safata de degoteig situada a la primera alçada. Això reduirà els fums i les esquitxades de greix. Gireu la carn durant la cocció.

DESCONGELACIÓ

Utilitzeu aquesta funció per a accelerar la descongelació d’aliments a temperatura ambient. Col·loqueu el menjar al forn amb el seu embolcall per tal d’evitar que s’assequi.

CA9

TAULA DE COCCIÓ

Recepta Funció Preescalfament Graella

(des d’avall)

Temperatura

(°C)

Temps

(min)

Accessoris

Pastissos amb llevat

Sí 2 160-180 35-55 Graella de ferro + motlle de pastís

Galetes / Cassoletes

Brioixos

Vols-au-vent / Pasta fullada

Merengues

Xai / Vedella / Vaca / Porc

Pollastre / Conill / Ànec

Gall dindi / Oca

Peix al forn / en papillote

(filet, sencer)

Lasanya / Pasta al forn /

Canelons / Flams

Pa / Focaccia

Pizza

Torrades

Verdures gratinades

Filets de peix a la brasa i bistecs

Botifarres / Kebabs / Costelles de porc / Hamburgueses

Pastissos farcits

(pastís de formatge, strudel, pastís de poma)

Pastissos de carn i patata

(pastís de verdures, quiche lorraine)

Verdures farcides (tomàquets, pebrots, carbassons, albergínies)

3

3

4

2

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

2

190-230

230-250

200

200

200

200

170-180

180

15-40 Safata per al forn

30-40 Safata per al forn

180-200 20-30 Safata per al forn

90

190-200

190-200

190-200

180-200

190-200

120-130 Safata per al forn

90-110

Safata de degoteig o graella de ferro + plat pyrex

65-85

Safata de degoteig o graella de ferro + plat pyrex

140-180

Safata de degoteig o graella de ferro + plat pyrex

50-60

Safata de degoteig o graella de ferro + plat pyrex

45-55 Graella de ferro + plat pyrex

180-200

15-50 Safata de degoteig o safata per al forn

7-20 Safata de degoteig o safata per al forn

2-5 Graella de ferro

15-20 Graella de ferro + plat pyrex

30-40 Graella de ferro + plat pyrex

30-50

Graella + safata de degoteig amb aigua a la 1ª graella, girar a la meitat de la cocció

50-60

Safata de degoteig o graella de ferro + plat pyrex

180-200

180-200

35-55 Graella de ferro + motlle de pastís

40-60 Graella de ferro + plat pyrex

CA10

Recepta

Pastissos de carn i patata

(pastís de verdures, quiche lorraine)

Pizzes / Focaccia

Galetes / Cassoletes

Bunyols

Vols-au-vent / Pasta fullada

Pollastre rostit

Patates rostides

Roast Beef poc fet

Cuixa de xai / Garró de porc

Funció Preescalfament Graella

(des d’avall)

Temperatura

(°C)

Temps

(min)

Accessoris

-

-

-

-

1/ 3

1/3

1 /3

1/ 3

1/ 3

2

180-190

230-250

170-180

180

180-200

200

45-55

Graella + cassola, canvieu les alçades a la meitat de la cocció

12-30

Safata per al forn + safata de degoteig, canvieu les alçades a la meitat de la cocció

20-40

Safata per al forn + safata de degoteig, canvieu les alçades a la meitat de la cocció

35-45

Safata per al forn + safata de degoteig, canvieu les alçades a la meitat de la cocció

20-40

Safata per al forn + safata de degoteig, canvieu les alçades a la meitat de la cocció

55-65

Grill + safata de degoteig amb aigua a la

1ª alçada

3 200

-

3

2

200

200

45-55 Safata de degoteig

30-40

Grill + safata de degoteig amb aigua a la

1ª alçada

55-70 Grill + safata de degoteig

NOTA:

els temps de cocció i les temperatures són per a 4 racions.

CA11

ÚS RECOMANAT I CONSELLS

Lectura de la taula de cocció

La taula mostra la millor funció per a la cocció d’un determinat aliment en una o vàries graelles a la vegada. Els temps de cocció comencen des del moment en que s’introdueix el menjar dins el forn i no inclouen el preescalfament (si cal). Les temperatures i els temps de cocció són merament informatius i dependran de la quantitat de menjar i del tipus d’accessori utilitzat. Per començar, utilitzeu els valor recomanats més baixos. Si el menjar no està prou cuit, canvieu a uns valor més alts. Utilitzeu els accessoris subministrats i, preferiblement, motlles de pastissos i safates per al forn de metall i de color fosc. També podeu emprar cassoles i accessoris de pyrex o de ceràmica de gres, però no oblideu que els temps de cocció seran una mica més llargs. Per a assolir els millors resultats, seguiu els consells de la taula de cocció per a l’elecció dels accessoris (subministrats) que col·locareu a les diverses graelles. Quan cuineu aliments amb un alt contingut d’aigua, preescalfeu el forn.

Cocció de diversos aliments a la vegada

Utilitzeu la funció “FORN DE CONVECCIÓ” (si n’hi ha) i podreu cuinar diversos aliments que necessitin la mateixa temperatura de cocció a la vegada (per exemple: peix i verdures), utilitzant diferents graelles. Treieu el menjar que necessiti menys temps de cocció i deixeu el menjar que necessiti un temps de cocció més llarg en el forn.

Postres

Cuineu delicats postres amb la funció convencional en una única graella. Utilitzeu motlles de pastissos de metall i de color fosc i col·loqueu-los sempre damunt la graella de ferro subministrada. Per a cuinar en més d’una graella, seleccioneu la funció d’aire forçat i escaloneu la posició dels motlles de pastíssos a les graelles ja que això permetrà una òptima circulació de l’aire calent.

Per a comprovar si un pastís amb llevadura ja està cuit, introduiu un escuradents de fusta al centre del pastís. Si l’escuradents surt net, el pastís ja està a punt.

Si utilitzeu motlles de pastís antiadhesius, no unteu de mantega les vores del motlle ja que el pastís no augmentaria uniformement per les vores.

Si el pastís “es desinfla” durant la cocció, ajusteu una temperatura més baixa la propera vegada i reduïu la quantitat de líquid de la barreja i barregeu més suaument.

Per als postres amb farcits humits (pastís de formatge o pastissos de fruites) utilitzeu la funció “FORN CONVENCIONAL” (si hi és). Si la base del pastís és amarada, baixeu la graella i empolvoreu la part inferior del pastís amb molla de pa o engrunes de galetes abans d’afegir-hi el farcit.

Carn

Utilitzeu qualsevol tipus de safata per al forn o plat pyrex adient a la mida de la peça que volgueu cuinar. Per a les peces de carn per a rostir, millor afegiu brou al cul de la cassola i aneu ruixant el suc durant la cocció per donar-li més sabor. Un cop estigui llest el rostir, deixeu-lo que reposi al forn durant 10-15 minutos més o emboliqueu-lo amb paper d’alumini.

Quan volgueu fer carn a la graella, esculliu talls amb un gruix uniforme per tal d’aconseguir una cocció uniforme. Les peces de carn molt gruixudes necessiten un temps de cocció més llarg. Per tal d’evitar que es cremi la carn per fora, baixeu la posició de la graella de ferro i manteniu el menjar allunyat del grill. Tombeu la carn durant dues terceres parts de la cocció.

Per a recollir els sucs de la cocció, col·loqueu una safata de degoteig amb mig litre d’aigua directament sota la graella on heu col·locat la carn. Reompliu-la si cal.

Ast giratori (només en alguns models)

Utilitzeu aquest accessori per a rostir uniformement peces grans de carn i d’aus de corral. Col·loqueu la carn a l’ast, lligant-la amb un cordill si és pollastre, i comproveu que quedi subjecta abans d’inserir l’ast en el lloc situat a la paret davantera del forn i que reposa sobre el seu corresponent suport. Per tal d’evitar fums i recollir els sucs de la cocció, col·loqueu una safata de degoteig amb mig litre d’aigua a la primera alçada. L’ast té un puny de plàstic que haureu de treure abans de començar a cuinar i que s’utilitza al final de la cocció per evitar que us cremeu quan treigueu el menjar del forn.

Pizza

Unteu lleugerament les safates perquè la base de la pizza sigui cruixent. Escampeu la mozzarella per damunt la pizza durant dues terceres parts de la cocció.

Funció llevat (només en alguns models concrets)

Sempre és millor tapar la massa amb un drap humit abans de ficar-la al forn. El temps de fermentació de la massa amb aquesta funció es redueix aproximadament un terç en comparació amb la fermentació a temperatura ambient (20-25ºC). El temps de fermentació per a una fornada d’1 kg de massa per a pizza és gairebé d’una hora.

CA12

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement