Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use | Manualzz
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst dodržovat je.
Toto je symbol nebezpečí týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám.
Před každým bezpečnostním upozorněním je symbol nebezpečí a následující slova:
NEBEZPEČÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění udávají konkrétní podrobnosti o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit nebezpečí poranění, poškození a úrazu elektrickým
proudem zpsobené nesprávným použitím trouby. Pečlivě dodržujte následující pokyny:
- Spotřebič je před každým instalačním postupem nutné odpojit od sítě.
- Instalaci a údržbu musí provést kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte, ani nevyměňujte
žádnou součást spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v tomto návodu.
- Tento spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče, zabudovaného do skříňky, k síti.
- Spotřebič musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit vícepólový odpojovač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte sdružené zásuvky a prodlužovací šňůry.
- Nikdy při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho bosi.
- Tento spotřebič je určen výlučně pro pečení jídel v domácnosti. Není přípustné používat ho jiným způsobem (např. k vytápění místnosti). Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby ani děti s jakoukoli fyzickou, smyslovou nebo duševní vadou, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedaly příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Přístupné části spotřebiče se při použití mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
- Během používání ani po něm se nedotýkejte topných těles nebo vnitřních ploch spotřebiče - hrozí nebezpečí popálení. Spotřebič se nesmí dotýkat utěrek nebo
jiných hořlavých materiálů, dokud dostatečně nevychladne.
- Po upečení jídla otvírejte opatrně dveře, aby mohl postupně uniknout horký vzduch nebo horká pára. Jestliže jsou dveře zavřené, horký vzduch se odvádí ven
otvorem nad ovládacím panelem. Větrací otvory nikdy nezakrývejte.
- Při vytahování nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče nebo do jeho blízkosti nedávejte hořlavé materiály: při náhodném zapnutí trouby může dojít k požáru.
- V troubě neohřívejte ani nepřipravujte jídla v uzavřených skleničkách nebo nádobách. Přetlakem uvnitř nádoby by nádoba mohla explodovat a troubu poškodit.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené ze syntetického materiálu.
- Přehřáté tuky se mohou snadno vznítit. Při pečení jídel s vysokým obsahem tuku nebo oleje troubu pečlivě sledujte.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru při sušení potravin.
- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí,
že se mohou alkoholov výpary ve styku s elektrickým topným tělesem vznítit.
Likvidace domácích spotřebičů
-
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte ho podle místních předpisů pro odstraňování odpadu.
Před likvidací odřízněte napájecí kabel.
Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci domácích elektrických spotřebičů zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního
odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
CS88
INSTALACE
Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají. V případě problémů se obraťte se na svého prodejce nebo
na nejbližší servisní středisko. Při instalaci odstraňte pouze polystyrenový podstavec, na kterém je trouba postavena.
PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ TROUBY
•
•
•
•
Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám (min. 90°C).
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce ještě před zasunutím trouby do skříňky a pečlivě odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Dno trouby nesmí být po provedené instalaci přístupné.
Ke správnému provozu trouby je nutná minimální mezera mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě. Typový štítek je umístěný na předním okraji trouby (je viditelný
při otevřených dveřích).
• Napájecí kabel (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) smí vyměnit jen kvalifikovaný elektrikář. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
OBECNÁ DOPORUČENÍ
Před použitím:
-
Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii a nálepky z příslušenství.
Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200°C, abyste odstranili pach a výpary z ochranného tuku a izolačních materiálů.
Během použití:
-
Na troubu nepokládejte žádné těžké předměty, které by ji mohly poškodit.
Neviste na dveřích a nic nezavěšujte ani za držadlo.
Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.
Do vnitřku horké trouby nelijte vodu; mohla by se poškodit smaltová vrstva.
Neposunujte po dně trouby nádobí, mohli byste poškrábat smaltovaný povrch.
Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných spotřebičů používaných v blízkosti trouby nedotýkají horkých částí, a že se nemohou zachytit ve dveřích trouby.
Nevystavujte varnou desku působení povětrnostních vlivů.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace balicího materiálu
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem (
ale zlikvidujte je podle platných místních předpisů pro likvidaci obalu.
). Různé obalové materiály nevyhazujte proto s domácím odpadem,
Likvidace spotřebiče
-
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
-
Symbol
na spotřebiči nebo přiložených dokumentech udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odvézt do příslušného sběrného
místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Úspora energie
-
Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení nebo ve vašem receptu.
Používejte tmavé lakované nebo smaltované formy na pečení, které mnohem lépe pohlcují teplo.
Troubu vypněte 10/15 minut před koncem doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší pečení, se bude dál péct i po vypnutí trouby.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
-
Tato trouba může přijít do styku s potravinami a je ve shodě s evropským nařízením ( ) č. 1935/2004 a byla navržena, vyrobena a prodána v souladu
s bezpečnostními požadavky směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES (která nahrazuje směrnici 73/23/EHS a její další znění) a s požadavky na ochranu směrnice
„EMC“ 2004/108/ES.
CS89
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Trouba nefunguje:
•
•
Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba elektricky připojená.
Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.
Dveře nejdou otevřít.
•
•
Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: během automatického čištění nejdou dveře trouby otevřít. Počkejte, až se automaticky odblokují (viz odstavec „Čisticí cyklus trouby s
funkcí Pyrolýza“).
Elektronický programátor nefunguje:
•
Jestliže se na displeji objeví písmeno „ “ a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší poprodejní servis. V tomto případě sdělte číslo, které následuje za
písmenem „ “.
POPRODEJNÍ SERVIS
Než zavoláte do poprodejního servisu:
1. Pokuste se poruchu odstranit sami podle pokynů v části „Jak odstranit poruchu“.
2. Zkuste, zda problém trvá i po vypnutí a opětovném zapnutí spotřebiče.
Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího poprodejního servisu.
Vždy uveďte:
• stručný popis poruchy;
• typ a přesný model trouby;
• servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dveřích trouby). Servisní číslo
je uvedeno i na záručním listu;
• svoji úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný poprodejní servis (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že oprava bude provedena
správně).
ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
-
Nepoužívejte čisticí na páru.
Troubu čistěte, až když vychladne.
Před údržbou odpojte přívod elektrického proudu.
Vnější plochy trouby
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto náhodně na troubu dostanou,
ihned je otřete vlhkým hadříkem.
• Plochy trouby otřete vlhkým hadříkem. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Nakonec troubu
otřete suchým hadříkem.
Vnitřek trouby
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte abrazivní houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly zničit smaltovaný povrch
a skleněné dveře trouby.
• Po každém použití nechte troubu částečně vychladnout a vlažnou troubu vyčistěte; lépe tak odstraníte přilepené nečistoty a skvrny od zbytků jídel (např.
potraviny s vysokým obsahem cukru).
• Používejte pouze značkové čisticí prostředky pro trouby a dodržujte pokyny výrobce.
• Sklo dveří omyjte vhodným tekutým prostředkem. Dveře trouby je možné při čištění sejmout ze závěsů (viz ÚDRŽBA).
• Horní topné těleso grilu (viz ÚDRŽBA) lze sklopit (jen u některých modelů) a vyčistit také strop trouby.
POZNÁMKA: při delším pečení jídel s vysokým obsahem vody (např. pizza, zelenina apod.) může na vnitřní straně dveří a okolo těsnění kondenzovat
voda. Po vychladnutí trouby vysušte vnitřní část dveří hadříkem nebo houbou.
Příslušenství:
•
•
Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí s vodou; je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky.
Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.
CS90
Čištění zadní stěny a katalytických bočních panelů trouby (jsou-li u modelu):
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte agresivní anebo abrazivní čisticí prostředky, drsné kartáčky, drátěnky nebo spreje do trouby, které by mohly
poškodit katalytický povrch a zničit jeho samočisticí vlastnosti.
• Nechte zahřát prázdnou troubu na 200 °C pomocí funkce s ventilátorem na asi jednu hodinu.
• Potom nechte troubu vychladnout a zbytky jídel odstraňte houbičkou.
ÚDRŽBA
-
VAROVÁNÍ
Používejte ochranné rukavice.
Před dalším postupem zkontrolujte, zda už je trouba studená.
Před údržbou odpojte přívod elektrického proudu.
ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ
Odstranění dveří:
1. Otevřete úplně dveře.
2. Zdvihněte blokovací páčky a zatlačte je dopředu až na doraz (Obr. 1).
3. Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), až se uvolní (D) (Obr. 2).
Nasazení dveří:
1.
2.
3.
4.
Zasaďte závěsy do jejich umístění.
Otevřete úplně dveře.
Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte.
Zavřete dveře.
Obr. 1
Obr. 2
ODSTRANĚNÍ HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA (POUZE NĚKTERÉ MODELY)
1. Odstraňte boční drážky na příslušenství (Obr. 3).
2. Povytáhněte trochu topné těleso směrem ven (Obr. 4) a sklopte ho dolů (Obr. 5).
3. Zpět ho vrátíte tak, že ho zvednete nahoru a přitom ho trochu zatáhnete směrem k sobě; zkontrolujte, zda leží na bočních držácích.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
CS91
VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY
Výměna zadní žárovky (je-li u modelu):
1. Odpojte troubu od zdroje energie.
2. Odšroubujte kryt žárovky (Obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte kryt osvětlení zpět (Obr. 7).
3. Znovu připojte troubu k elektrické síti.
Obr. 6
Obr. 7
POZNÁMKA: - Používejte pouze žárovky 25–40W / 230 V, typ E-14, T 300 °C, nebo halogenové žárovky 20–40W / 230 V, typ G9, T 300 °C (podle modelu).
- Žárovku můžete zakoupit poprodejním servisu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: - Troubu nepoužívejte, dokud kryt osvětlení nenašroubujete zpátky.
NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY
U ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ SE ŘIĎTE POKYNY V ČÁSTI O INSTALACI
1
3
2
6
5
11
4
7
10
9
8
1. Ovládací panel
2. Horní topné těleso/gril
3. Chladicí systém (je-li u modelu)
4. Typový štítek (nesmí se odstranit)
5. Osvětlení
6. Větrací systém pro pečení (je-li u modelu)
7. Otočný rožeň (je-li u modelu)
8. Dolní topné těleso (není vidět)
9. Dveře
10. Polohy roštů
11. Zadní stěna
POZNÁMKA: - Ventilátor může po dopečení jídla a vypnutí spotřebiče ještě pokračovat chvíli v chodu.
CS92
VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(příslušenství dodávané s troubou najdete v technickém listu)
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 7
Obr. 8
6a
6b
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 9
Hluboký plech (Obr. 1)
Hluboký plech je určen k zachycování tuku nebo kousků jídla pod roštem, nebo jako pekáč k pečení masa, drůbeže nebo ryb apod. se zeleninou i bez zeleniny. Aby se
zamezilo prskání a přepalování tuku, nalijte na hluboký plech trochu vody.
Plech na pečení (Obr. 2)
K pečení čajového pečiva, koláčů a pizzy.
Rošt (Obr. 3)
Ke grilování jídel nebo jako podložka pro nádoby, dortové formy a jiné varné nádobí. Lze ho zasunout do libovolné drážky trouby. Můžete ho umístit se zakřivením
nahoru nebo dolů.
Katalytické boční panely (Obr. 4)
Tyto panely mají speciální mikroporézní vrstvu smaltu, která pohlcuje tukové stříkance. Po pečení velmi tučných jídel se doporučuje spustit automatický čisticí cyklus
(viz ČIŠTĚNÍ).
Otočný rožeň (Obr. 5)
Rožeň používejte podle návodu v Obr. 9. Přečtěte si také část „doporučené použití a tipy“.
Souprava grilu (Obr. 6)
Skládá se z mřížky (6a) a smaltované nádoby (6b). Tato souprava musí být při grilování umístěna na roštu (3) a používá se s funkcí Gril.
Tukový filtr (Obr. 7)
Používejte ho pouze pro pečení velmi tučných jídel. Zahákněte ho na zadní stěně trouby u ventilátoru. Můžete ho mýt v myčce nádobí a používá se s funkcí ventilátoru.
Výsuvné kolejničky (Obr. 8)
Umožňují vytažení roštů a plechů na polovinu své délky. Vhodné pro všechno příslušenství, lze mýt v myčce nádobí.
CS93
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
2
3
1. Volič funkce
2. Elektronický programátor
3. Ovladač termostatu
JAK POUŽÍVAT TROUBU
Elektronický časovač
Minutka
Dveřní zámek
Displej
1.
2.
3.
4.
5.
Volič funkce
Tlačítko nastavení („set“)
Tlačítko potvrzení („ok“)
Tlačítka pro změnu času („-“ „+“)
Ovladač termostatu
Kontrolka teploty
Doba pečení
Konec pečení
Zapnutí trouby
Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí „12.00“.
Volba a změna hodin:
1. Stiskněte „ok“. Na displeji začnou blikat hodiny.
2. Stiskněte tlačítko „-“ nebo „+“ k nastavení hodiny.
3. Stiskněte „ok“ a „-“ nebo „+“ k nastavení minut.
4. Stiskněte tlačítko „ok“ k potvrzení volby.
Chcete-li hodiny změnit:
Stiskněte a podržte tlačítko „ok“ na 2 vteřiny, až začne na displeji blikat čas. Opakujte výše popsaný postup.
Volba funkce pečení:
1. Otočte voličem (1) na zvolenou funkci:
2. Otočením ovladače (5) vyberte teplotu.
3. Stiskněte tlačítko „ok“ k potvrzení volby; trouba se zapne. Kontrolka
u
zhasne po dosažení zvolené teploty.
Chcete-li změnit teplotu:
1. Otočte ovladačem (5) a zvolte požadovanou teplotu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: chcete-li zrušit jakoukoli volbu, otočte voličem (1) na „0“. Nebo stiskněte „ok“ k vypnutí trouby a zachování dříve zvolených
funkcí.
Volba doby pečení:
Zvolte dobu pečení (možné s každou funkcí s výjimkou speciálních funkcí) k zapnutí trouby na určitou dobu. Po uplynutí nastavené doby pečení se trouba automaticky
vypne. Maximáln naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin.
1. Nastavte funkci a teplotu (viz část: „Volba funkce pečení“) až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem „ok“.
2. Stiskněte tlačítko „set“ (na displeji se rozsvítí kontrolka u příslušného symbolu doby pečení
) a do 8 minut zvolte požadovanou dobu pečení pomocí
tlačítek „-“ nebo „+“.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „ok“; trouba se zapne a na displeji se zobrazí zbývající doba pečení.
4. Ke změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem (5).
Po 5 vteřinách se opět zobrazí zbývající čas.
CS94
Nápis
na displeji:
Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a na displeji se objeví
.
Trouba se automaticky vypne.
Můžete změnit dobu pečení pomocí tlačítek „-“ nebo „+“. Vraťte se k bodu 3 části „Volba délky pečení“.
1. Otočte voličem (1) na „0“.
Na displeji se opět objeví denní čas.
Dobu pečení můžete prodloužit pomocí tlačítek „-“ nebo „+“.
Volba doby ukončení pečení
Touto funkcí předem nastavíte dobu ukončení pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.
1. Postupujte podle bodů 1 a 2 z části „Volba délky pečení“.
2. Stiskněte tlačítko „set“ a nastavte dobu ukončení pečení: kontrolka u symbolu
se rozsvítí.
3. Nastavte dobu ukončení pečení pomocí tlačítek „-“ nebo „+“.
4. Stiskněte tlačítko „ok“ k potvrzení doby ukončení pečení.
Trouba začne automaticky fungovat s funkcí doby ukončení pečení bez doby pečení: na displeji se rozsvítí ukazatele
nad symboly
.
Minutka
Časovač lze použít pouze s troubou, která není zapnutá, a umožňuje nastavení maximálního času 6 hodin.
Nastavení minutky:
1. Nechte volič (1) na „0“. Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko „set“. ukazatel u symbolu
se rozsvítí.
Použijte tlačítka „-“ nebo „+“ k nastavení požadovaného času.
3. Stiskněte „ok“ k potvrzení volby.
Po uplynutí nastaveného času:
zazní zvukový signál a na displeji bliká
.
Stiskněte tlačítko „ok“: zvukový signál se přeruší. Na displeji se opět objeví denní čas.
Dveřní zámek
:
1. S ovladači (1) a (5) nastavenými na „0„ stiskněte tlačítka „ok“ a „-“ současně na 3 vteřiny. ukazatel
2. Po aktivaci dveřního zámku není možné používat funkce trouby.
3. Chcete-li pojistku vypnout, postupujte v pořadí podle bodu 1.
u symbolu
se rozsvítí.
TABULKA FUNKCÍ
FUNKCE
POPIS
OFF
K zastavení pečení a vypnutí trouby.
OSVĚTLENÍ
K zapnutí osvětlení trouby.
TRADIČNÍ
Funkce vhodná pro pečení všech druhů jídel na jedné úrovni drážek. Troubu předehřejte na požadovanou teplotu a po jejím
dosažení vložte jídlo dovnitř. Doporučujeme používat druhou nebo třetí úroveň drážek. Tato funkce je také vhodná pro pečení
hotových mražených jídel; řiďte se pokyny na balení potravin.
TRADIČNÍ PEČENÍ
Pro pečení jídel s tekutou náplní (sladkých nebo slaných) na jedné úrovni. Tuto funkce je ideální také pro pečení na dvou úrovních.
Podle potřeby můžete polohu jídel vyměnit k rovnoměrnějšímu propečení.
GRIL
Ke grilování bifteků, kebabů a uzenin, k zapékání zeleniny a topinek. Troubu předehřejte na 3-5 minut. Dveře trouby musí být při
grilování zavřené. Při pečení masa nalijte do hlubokého plechu (na první úrovni) trochu vody, aby se tuk nerozstřikoval a netvořil
se kouř. Maso je vhodné během grilování obracet.
TURBOGRIL
ROZMRAZOVÁNÍ
Ke grilování velkých pečení (hovězí pečeně a další pečená masa). Dveře trouby musí být při grilování zavřené. Při pečení masa
nalijte do hlubokého plechu na první úrovni trochu vody. Tím se omezí stříkání tuku i kouř. Během grilování maso otáčejte.
Tuto funkci můžete použít k rozmrazování potravin při pokojové teplotě. Potraviny byste měli dát do trouby v obalu, aby se
nevysušilo.
CS95
TABULKA PEČENÍ
Recept
Funkce
Pře- Úroveň Teplota Čas Příslušenství
dohřev (zdola) (°C)
(min)
Kynuté koláče
ano
2
160-180
35-55 Rošt + forma na koláč
Čajové pečivo / ovocné koláčky
ano
3
170-180
15-40 Plech na pečení
Plněné žemličky
ano
3
180
30-40 Plech na pečení
Lístkové taštičky / lískové keksy
ano
3
180-200
20-30 Plech na pečení
Pusinky
ano
3
90
120-130 Plech na pečení
Jehněčí / telecí / hovězí / vepřové
ano
2
190-200
90-110 Hluboký plech nebo rošt + nádoba pyrex
Kuře / králík / kachna
ano
2
190-200
65-85 Hluboký plech nebo rošt + nádoba pyrex
Krůta / Husa
ano
2
190-200 140-180 Hluboký plech nebo rošt + nádoba pyrex
Pečená ryba / v pergamenu (filety, celá)
ano
2
180-200
50-60 Hluboký plech nebo rošt + nádoba pyrex
Lasagne / zapékané těstoviny / plněné
těstoviny / nákypy
ano
2
190-200
45-55 Rošt + nádoba pyrex
Chléb / focaccia
ano
2
190-230
15-50 Hluboký plech nebo plech na pečení
Pizza
ano
2
230-250
7-20
Hluboký plech nebo plech na pečení
Toast
ano
4
200
2-5
Rošt
Zapékaná zelenina
ano
3
200
15-20 Rošt + nádoba pyrex
Grilované rybí filety a bifteky
ano
3
200
30-40 Rošt + nádoba pyrex
Uzeniny / kebaby / žebírka / hamburgery
ano
4
200
30-50
Plněné koláče (tvarohový koláč, závin, jablečný
koláč)
ano
1
180-200
50-60 Hluboký plech nebo rošt + nádoba pyrex
Koláče plněné masem a bramborami
(zeleninový koláč, Quiche Lorraine)
ano
1
180-200
35-55 Rošt + forma na koláč
Plněná zelenina (rajčata, papriky, cuketa, lilky)
ano
2
180-200
40-60 Rošt + nádoba pyrex
Koláče plněné masem a bramborami
(zeleninový koláč, Quiche Lorraine)
ano
1/ 3
180-190
45-55
Grilovací plech + nádoba, uprostřed pečení
vyměňte úrovně
Pizza / italský chléb Focaccia
ano
1/3
230-250
12-30
Plech+hluboký plech, uprostřed pečení vyměňte
úrovně
-
1 /3
170-180
20-40
Plech+hluboký plech, uprostřed pečení vyměňte
úrovně
Čajové pečivo / ovocné koláčky
CS96
Grilovací plech + hluboký plech s vodou na 1.
úrovni, uprostřed pečení otočte
Recept
Funkce
Pře- Úroveň Teplota Čas Příslušenství
dohřev (zdola) (°C)
(min)
odpalované těsto
-
1/ 3
180
35-45
Plech+hluboký plech, uprostřed pečení vyměňte
úrovně
Lístkové taštičky / lískové keksy
-
1/ 3
180-200
20-40
Plech+hluboký plech, uprostřed pečení vyměňte
úrovně
Pečené kuře
-
2
200
55-65
Grilovací plech + hluboký plech s vodou na
1. úrovni,
Pečené brambory
-
3
200
45-55 Hluboký plech
Rostbíf, krvavý
-
3
200
30-40
Jehněčí kýta / koleno
-
2
200
55-70 Gril + hluboký plech
Grilovací plech + hluboký plech s vodou na
1. úrovni,
POZNÁMKA: Časy pečení a teplota jsou přibližné pro 4 porce.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ A TIPY
Jak používat tabulku pečení
Tabulka udává nejlepší funkci pro pečení daného jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Doby pečení se počítají od okamžiku vložení jídel do trouby bez předehátí (které
je u některých receptů). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené
hodnoty, a jestliže jídlo nebude dostatečně propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení.
Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale uvědomte si, že se doby pečení trochu prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, dodržujte rady uvedené v
tabulce pečení pro volbu příslušenství (dodávané s troubou), a postavte ho na doporučenou úroveň drážek. Při pečení jídel s velkým obsahem vody troubu předehřejte.
Pečení různých jídel současně
Pomocí funkce „TRADIČNÍ PEČENÍ“ (je-li u modelu) můžete péct různá jídla, který vyžadují stejnou teplotu pečení, najednou (například: rybu a zeleninu) na různých
úrovních drážek. Jídlo, které vyžaduje kratší dobu pečení, vyndejte dřív, a ponechte v troubě jídlo s delší dobou pečení.
Moučníky
-
Jemné moučníky pečte s funkcí klasického pečení jen na jedné úrovni. Použijte tmavě zbarvené kovové dortové formy a vždy je položte na rošt trouby. Chcete-li
péct na více než jedné úrovni, zvolte funkci horkovzdušného ohřevu a uspořádejte formy na roštech tak, aby mohl horký vzduch co nejlépe cirkulovat.
Chcete-li zjistit, zda je kynutý koláč už propečený, zasuňte doprostřed párátko. Pokud ho z jídla vytáhnete čistý, je koláč upečený.
Jestliže použijete nepřilnavé dortové formy, nevymazávejte máslem okraje, protože koláč by nemusel na okrajích rovnoměrně zvednout.
Jestliže koláč během pečení klesne, nastavte příště nižší teplotu, můžete také snížit množství tekutiny v těstě a tolik těsto nemíchat.
Pro moučníky s velkým množstvím náplně (tvarohový koláč nebo ovocné koláče) použijte funkci „TRADIČNÍ PEČENÍ“ (je-li u modelu). Jestliže je spodek koláče
promáčený, snite rošt a před vložením náplně do koláče posypte dno koláče strouhankou nebo nadrobenými sušenkami.
Maso
-
Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu pyrex vhodné pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby
maso během pečení získalo jetě lepší chuť. Po upečení nechte maso v troubě na dalších 10-15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.
- Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné kusy, aby se stejnoměrně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu pečení. Zasuňte rošt do nižší polohy,
aby bylo dále od grilu a nespálilo se na povrchu. Ve dvou třetinách grilování maso obraťte.
Doporučujeme zasunout přímo pod grilovací rošt s masem hluboký plech s půl litrem vody. V případě potřeby vodu dolijte.
Otočný rožeň (jen u některých modelů)
Toto příslušenství použijte k rovnoměrnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Maso nasuňte na tyč rožně, kuře připevněte šňůrkou, a před vložením do trouby zkontrolujte, zda
nemůže spadnout. Tyčku zasuňte do jejího umístění na přední straně trouby a položte na příslušný držák. Doporučujeme zasunout do první úrovně drážek hluboký plech s půl litrem vody,
který zabrání vzniku kouře v troubě a zachytí odkapávající tuk. Tyčka má plastové držadlo, které se musí před pečením odstranit, a zase se použije na konci pečení k vytažení jídla z trouby,
abyste se nespálili.
Pizza
Plechy trochu vymažte tukem, aby byl spodek pěkně křupavý. Ve dvou třetinách pečení posypte pizzu mozarellou.
Funkce kynutí (jen u některých modelů)
Před vložením těsta do trouby ho zakryjte vlhkou utěrkou. Čas potřebný k vykynutí těsta pomocí této funkce je přibližně o třetinu kratší v porovnání s kynutím při
pokojové teplotě (20-25°C). 1 kg těsta na pizzu vykyne asi za jednu hodinu.
CS97

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement