Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use | Manualzz
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA DV. ŞI A CELORLALŢI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
Acest manual şi aparatul oferă avertizări importante legate de siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna.
Acesta este simbolul pentru pericol, referitor la siguranţă, care avertizează utilizatorii despre pericolele potenţiale pentru sine şi pentru ceilalţi.
Toate avertizările referitoare la siguranţă sunt precedate de simbolul pentru pericol şi de următorii termeni:
PERICOL
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza leziuni grave.
AVERTIZARE
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza leziuni grave.
Toate avertizările privind siguranţa oferă detalii specifice despre riscul potenţial existent şi indică ce este de făcut pentru a reduce riscul de rănire, de deteriorare şi de
şoc electric care pot rezulta din folosirea improprie a aparatului. Urmaţi cu grijă următoarele indicaţii:
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operaţiune de instalare.
- Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului şi cu normele locale referitoare la
siguranţă. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă a aparatului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este indicat în mod specific în manual.
- Normele în vigoare impun ca aparatul să fie împământat.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la priză, după ce a fost încastrat în locaşul său.
- Pentru ca instalarea să fie conformă cu normele curente referitoare la siguranţă, trebuie să se folosească un întrerupător multipolar cu o distanţă minimă între
contacte de 3 mm.
- Nu folosiţi adaptoare cu ştechere multiple sau prelungitoare.
- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză.
- Componentele electrice nu trebuie să fie mai fie accesibile utilizatorului după instalare.
- Nu atingeţi aparatul când aveţi părţi ale corpului ude şi nu-l folosiţi când sunteţi cu picioarele goale.
- Aceast aparat este proiectat în exclusivitate pentru a fi folosit drept aparat electrocasnic, pentru gătitul alimentelor. Orice altă utilizare este interzisă (de ex.:
încălzirea camerelor). Fabricantul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru folosirea improprie sau pentru reglarea incorectă a butoanelor.
- Utilizarea acestui aparat nu este permisă persoanelor (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse şi lipsite de experienţă sau de cunoştinţe,
dacă nu au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană care răspunde de siguranţa lor.
- Părţile accesibile ale aparatului se pot înfierbânta în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat şi trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri
că nu se joacă cu aparatul.
- În timpul utilizării şi după aceea, nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale aparatului - risc de arsuri. Aveţi grijă ca aparatul să nu vină în
contact cu cârpe sau cu alte materiale inflamabile până când nu s-au răcit suficient toate componentele.
- Când aţi terminat de gătit, aveţi grijă când deschideţi uşa aparatului, lăsând aerul fierbinte sau aburii să iasă treptat, înainte de a umbla în cuptor. Când uşa
aparatului este închisă, aerul fierbinte este evacuat prin deschiderea de deasupra panoului de comandă. Nu blocaţi deschiderile de ventilare.
- Folosiţi mănuşi de bucătărie pentru a scoate tăvile şi accesoriile, având grijă să nu atingeţi elementele de încălzire.
- Nu puneţi materiale inflamabile în aparat sau lângă acesta: poate izbucni un incendiu, dacă aparatul este pornit din greşeală.
- Nu încălziţi şi nu gătiţi în aparat alimente în borcane sau recipiente sigilate. Presiunea care se dezvoltă în interior poate duce la explozia borcanului, deteriorând
aparatul.
- Nu folosiţi recipiente fabricate din materiale sintetice.
- Grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se pot aprinde foarte uşor. Supravegheaţi permanent alimentele când gătiţi cu mult ulei şi grăsime.
- Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul uscării alimentelor.
- Dacă folosiţi băuturi alcoolice când gătiţi (de ex. rom, coniac, vin), reţineţi că alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate. Prin urmare, există riscul ca vaporii
emanaţi de alcool să ia foc atunci când vin în contact cu elementul electric de încălzire.
Aruncarea aparatelor electrocasnice
-
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Aruncaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Înainte de
aruncarea la gunoi, tăiaţi cablul de alimentare.
Pentru informaţii ulterioare referitoare la eliminarea, valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat aparatul.
RO136
INSTALAREA
După despachetarea cuptorului, asiguraţi-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului şi că uşa cuptorului se închide corect. În caz de probleme, contactaţi-l pe
dealerul dv. sau Serviciul de Asistenţă Tehnică cel mai apropiat. Pentru a evita stricăciunile, scoateţi cuptorul de pe suportul de polistiren doar în momentul instalării.
PREGĂTIREA MOBILEI PENTRU ÎNCASTRARE
•
•
•
•
Mobilierul aflat în contact cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură (min. 90°C).
Executaţi toate operaţiunile de decupare a mobilei înainte de a introduce cuptorul şi înlăturaţi cu grijă toate aşchiile de lemn şi rumeguşul.
După instalare, partea inferioară a cuptorului nu trebuie să mai fie accesibilă.
Pentru corecta funcţionare a aparatului, nu astupaţi deschiderea minimă dintre blatul de lucru şi marginea superioară a cuptorului.
RACORDAREA LA ELECTRICITATE
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului corespunde cu tensiunea din reţea. Plăcuţa cu datele tehnice se află pe marginea
frontală a cuptorului (se vede când uşa este deschisă).
• Înlocuirea cablului de alimentare (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) trebuie să fie efectuată de un electrician calificat. Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.
RECOMANDĂRI GENERALE
Înainte de utilizare:
-
Scoateţi elementele de protecţie din carton, peliculele de protecţie şi etichetele adezive de pe accesorii.
Scoateţi accesoriile din cuptor şi încălziţi-l la 200° timp de circa o oră, pentru a elimina mirosul şi fumul materialelor izolatoare şi al unsorii protectoare.
În timpul utilizării:
-
Nu puneţi obiecte grele pe uşă, deoarece o pot deteriora.
Nu vă sprijiniţi pe uşă şi nu atârnaţi nimic de mânerul uşii.
Nu acoperiţi interiorul cuptorului cu folie de aluminiu.
Nu turnaţi apă în cuptorul încins; s-ar putea deteriora emailul.
Nu târâţi oale sau tăvi pe fundul cuptorului, deoarece se poate deteriora stratul de email.
Asiguraţi-vă că firele electrice ale altor aparate nu ating părţile fierbinţi ale cuptorului şi nu se pot prinde în uşa acestuia.
Nu expuneţi cuptorul la agenţi atmosferici.
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclarea ambalajului
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% şi este marcat cu simbolul reciclării (
respectând reglementările autorităţilor locale privind eliminarea deşeurilor.
). Diferitele componente ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil,
Aruncarea la gunoi a produsului
-
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Deşeurile de Echipament Electric
şi Electronic).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor, consecinţe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere, ci trebuie predat la
punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice.
Economisirea energiei
-
Preîncălziţi cuptorul numai dacă aşa se specifică în tabelul de coacere sau în reţeta dv.
Folosiţi tăvi de copt acoperite cu glazură sau cu email de culoare închisă, deoarece absorb căldura mai bine.
Stingeţi cuptorul cu 10/15 minute înainte de terminarea duratei de coacere. Alimentele care au nevoie de o coacere prelungită vor continua să se coacă, chiar şi după
stingerea cuptorului.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
-
Acest cuptor, care a fost proiectat pentru a veni în contact cu produse alimentare, este conform cu Norma Europeană ( ) nr. 1935/2004 şi a fost proiectat,
construit şi comercializat în conformitate cu obiectivele de siguranţă din Directiva “Joasă Tensiune” 2006/95/CE (care înlocuieşte directiva 73/23/CEE şi
amendamentele succesive), cerinţele de siguranţă din Directiva “EMC” 2004/108/CEE.
RO137
GHIDUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
Cuptorul nu funcţionează:
•
•
Verificaţi dacă există curent la priză şi dacă este conectat cuptorul la reţeaua electrică.
Stingeţi cuptorul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea persistă.
Uşa nu se deschide:
•
•
Stingeţi cuptorul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea persistă.
Important: în timpul auto-curăţării, uşa cuptorului nu se deschide. Aşteptaţi până când se deblochează automat (vezi paragraful “Ciclul de curăţare al
cuptoarelor cu funcţia piroliză”).
Dispozitivul de programare electronic nu funcţionează:
•
Dacă pe afişaj apare litera “ ” urmată de un număr, contactaţi Serviciul de Asistenţă cel mai apropiat. În acest caz, indicaţi numărul care urmează după litera “ ”.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă:
1. Vedeţi dacă puteţi rezolva singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din “Ghidul de detectare a defecţiunilor”.
2. Stingeţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea persistă.
Dacă problema persistă şi după controalele menţionate, contactaţi Serviciul de Asistenţă cel mai apropiat.
Indicaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al cuptorului;
• numărul service (numărul care se găseşte după cuvântul “Service” pe plăcuţa cu datele tehnice), situat pe marginea din dreapta, în interiorul cuptorului (e vizibil
când uşa cuptorului este deschisă). Numărul service este, de asemenea, indicat în foaia de garanţie;
• adresa dv. completă;
• numărul dv. de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm contactaţi un Serviciu de Asistenţă Tehnică autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de schimb
originale şi că reparaţiile vor fi executate corect).
CURĂŢAREA
AVERTIZARE
-
Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi.
Curăţaţi cuptorul numai când s-a răcit.
Deconectaţi de la reţea înainte de a efectua operaţii de întreţinere.
Exteriorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă, din greşeală, un asemenea produs intră în contact cu aparatul, curăţaţi-l imediat cu
o cârpă umedă.
• Curăţaţi suprafeţele cu o cârpă umedă. Dacă este foarte murdar, adăugaţi câteva picături de detergent lichid în apă. Ştergeţi cu o cârpă uscată.
Interiorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi sau de sârmă. Cu timpul, aceştia pot deteriora suprafeţele emailate şi sticla uşii cuptorului.
• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească, apoi curăţaţi-l, de preferat când încă este cald, pentru a înlătura murdăria depusă şi petele cauzate de
resturile de mâncare (de ex. alimente cu conţinut ridicat de zahăr).
• Folosiţi detergenţi speciali pentru curăţarea cuptorului şi urmaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului.
• Curăţaţi geamul uşii cu un detergent lichid adecvat. Uşa cuptorului poate fi scoasă pentru a facilita curăţarea (vezi ÎNTREŢINEREA).
• Rezistenţa superioară a grillului (vezi ÎNTREŢINEREA) poate fi coborâtă (numai la unele modele) pentru a curăţa partea de sus a cuptorului.
NOTĂ: când se gătesc alimente cu un conţinut ridicat de apă (de ex. pizza, legume etc.) şi cu o durată lungă de preparare, se poate forma condens pe
partea internă a uşii şi în jurul garniturii. După ce cuptorul s-a răcit, uscaţi interiorul uşii cu o cârpă sau un burete.
Accesoriile:
•
•
Înmuiaţi accesoriile în apă cu detergent lichid, imediat după utilizare, mânuindu-le folosind mănuşi de bucătărie, dacă sunt încă fierbinţi.
Resturile de mâncare se pot îndepărta uşor cu o perie sau cu un burete.
Curăţarea peretelui posterior şi a panourilor catalitice laterale ale cuptorului (dacă există):
IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi, perii aspre, bureţi de sârmă sau sprayuri pentru cuptor, care ar putea deteriora suprafaţa
catalitică şi i-ar distruge proprietăţile de auto-curăţare.
• Lăsaţi cuptorul gol să funcţioneze cu funcţia “Circulaţie asistată de ventilator”, la 200°C, aprox. o oră
• După aceea, lăsaţi aparatul să se răcească, înainte de a îndepărta resturile de alimente cu un burete.
RO138
ÎNTREŢINEREA
-
AVERTIZARE
Folosiţi mănuşi de protecţie.
Asiguraţi-vă că s-a răcit cuptorul înainte de a efectua următoarele operaţiuni.
Deconectaţi de la reţea înainte de a efectua operaţii de întreţinere.
SCOATEREA UŞII
Pentru a scoate uşa:
1. Deschideţi uşa în întregime.
2. Ridicaţi cele două dispozitive de oprire şi împingeţi-le în faţă cât mai mult (fig. 1).
3. Închideţi uşa cât mai mult (A), ridicaţi-o (B) şi rotiţi-o (C) până când se deblochează (D) (fig. 2).
Pentru a monta la loc uşa:
1.
2.
3.
4.
Introduceţi balamalele în locaşurile lor.
Deschideţi uşa în întregime.
Coborâţi cele două dispozitive de oprire.
Închideţi uşa.
Fig. 1
Fig. 2
DEPLASAREA REZISTENŢEI SUPERIOARE (NUMAI LA UNELE MODELE)
1. Scoateţi grătarele laterale de susţinere ale accesoriilor (Fig. 3).
2. Trageţi puţin în faţă rezistenţa (Fig. 4) şi coborâţi-o (Fig. 5).
3. Pentru a pune la loc rezistenţa, ridicaţi-o, trageţi-o puţin către dv., având grijă să se sprijine pe suporturile laterale.
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
RO139
ÎNLOCUIREA BECULUI CUPTORULUI
Pentru a înlocui becul posterior (dacă există):
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.
2. Deşurubaţi capacul becului (Fig. 6), înlocuiţi becul (vezi nota pentru tipul becului) şi înşurubaţi la loc capacul becului (Fig. 7).
3. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică.
Fig. 6
Fig. 7
NOTĂ:
- Folosiţi numai becuri cu incandescenţă 25-40W/230V tip E-14, T300°C.
- Becurile sunt disponibile la Serviciul nostru de Asistenţă.
IMPORTANT:
- Nu folosiţi cuptorul până ce capacul lămpii nu a fost pus la loc.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A CUPTORULUI
PENTRU RACORDAREA LA ELECTRICITATE, CONSULTAŢI PARAGRAFUL DESPRE INSTALARE
3
6
1
2
5
11
4
7
10
9
8
1. Panoul de comandă
2. Rezistenţă superioară/grill
3. Sistem de răcire (dacă există)
4. Plăcuţa cu datele tehnice (nu trebuie înlăturată)
5. Bec
6. Sistem de ventilare pentru coacere (dacă există)
7. Rotisor (dacă există)
8. Rezistenţă inferioară (nu este vizibilă)
9. Uşă
10. Poziţiile grătarelor
11. Peretele posterior
NOTĂ:
- La terminarea coacerii, după stingerea cuptorului, ventilatorul de răcire poate continua să funcţioneze încă un timp.
RO140
ACCESORII COMPATIBILE
(pentru accesoriile furnizate împreună cu cuptorul, consultaţi fişa tehnică)
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 7
Fig. 8
6a
6b
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 9
Tavă pentru scurgerea grăsimii (Fig. 1)
Pentru a aduna grăsimea sau bucăţile de alimente când este plasată sub grătarul metalic, sau ca tavă, pentru a găti carne, pui şi peşte etc., cu sau fără legume. Pentru
a evita împrocarea cu grăsime sau fumul, vărsaţi puţină apă în tava pentru scurgerea grăsimii.
Tavă pentru dulciuri (Fig. 2)
Pentru a coace biscuiţi, torturi şi pizza.
Grătar metalic (Fig. 3)
Pentru a frige alimente la grătar sau ca suport pentru oale, forme pentru prăjituri şi alte vase de gătit. Poate fi aşezat pe orice nivel disponibil. Grătarul metalic poate fi
introdus cu partea concavă în sus sau în jos.
Panouri catalitice laterale (Fig. 4)
Aceste panouri sunt acoperite cu un email special microporos, care absoarbe împroşcăturile de grăsime. Se recomandă să se efectueze un ciclu de curăţare automată
după gătirea unor alimente foarte grase (vezi CURĂŢAREA).
Rotisor (Fig. 5)
Folosiţi rotisorul aşa cum se indică în Fig. 9. De asemenea, consultaţi secţiunea “Utilizare recomandată şi sugestii” pentru alte recomandări.
Set “Grill Pan” (tavă şi grătar) (Fig. 6)
Setul cuprinde un grătar metalic (6a) şi un recipient emailat (6b). Acest set trebuie aşezat pe grătarul metalic (3) şi utilizat cu funcţia Grill.
Filtrul pentru grăsime (Fig. 7)
Folosiţi numai pentru gătitul alimentelor cu conţinut excesiv de grăsime. Fixaţi-l de peretele posterior al compartimentului cuptorului, în dreptul ventilatorului. Poate
fi spălat în maşina de spălat vase şi poate fi folosit pentru funcţia Coacere asistată de ventilator.
Rafturi glisante (Fig. 8)
Acestea permit ca grătarele metalice şi tăvile să poată fi scoase pe jumătate în timpul coacerii. Sunt adecvate pentru toate accesoriile, pot fi spălate în maşina de spălat
vase.
RO141
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
2
3
1. Butonul de selectare a funcţiilor
2. Dispozitivul de programare electronic
3. Butonul termostatului
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CUPTORULUI
Timer electronic
Contorul de minute
Blocare uşă
Afişajul
1.
2.
3.
4.
5.
Butonul de selectare a funcţiilor
Butonul Setări (“set”)
Butonul de confirmare (“ok”)
Butoane pentru modificarea duratei (“-” “+”)
Butonul termostatului
Indicator temperatură
Durata de preparare
Ora de terminare a coacerii
Punerea în funcţiune a cuptorului
După ce aţi conectat cuptorul la reţeaua electrică prima dată, sau după o întrerupere de curent, pe afişaj apare “12.00”.
Selectarea şi modificarea orei:
1. Apăsaţi pe butonul “ok”. Pe afişaj clipeşte intermitent ora curentă.
2. Apăsaţi pe butonul “-” sau “+” pentru a regla ora.
3. Apăsaţi pe “ok” şi “-” sau “+” pentru a regla minutele.
4. Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma.
Pentru a modifica ora:
Apăsaţi şi ţineţi apăsat “ok” timp de 2 secunde, până când pe afişaj clipeşte ora. Repetaţi operaţiile descrise mai sus.
Selectarea funcţiei de coacere:
1. Rotiţi butonul (1) până la funcţia dorită:
2. Rotiţi butonul (5) pentru a selecta temperatura.
3. Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma; cuptorul va porni. Indicatorul
din dreptul
se va stinge când se ajunge la temperatura selectată.
Pentru a modifica temperatura:
1. Rotiţi butonul (5) şi selectaţi temperatura dorită.
IMPORTANT: pentra a anula orice selecţie efectuată, rotiţi butonul (1) pe “0”. Sau apăsaţi pe butonul “ok” pentru a stinge cuptorul menţinând
funcţiile selectate anterior.
Selectarea duratei de preparare:
Selectaţi durata de preparare (disponibilă cu orice funcţie, cu excepţia funcţiilor speciale) pentru a porni cuptorul pe perioada de timp specificată. La terminarea duratei
specificate, cuptorul se va stinge automat. Intervalul maxim al duratei de preparare programabile este de 6 ore.
1. Selectaţi funcţia şi temperatura (vezi capitolul: “Selectarea funcţiei de coacere”) până la punctul 2, fără a confirma prin intermediul butonului “ok”.
2. Apăsaţi pe butonul “set” (pe afişaj indicatorul se aprinde în dreptul simbolului duratei de preparare
) şi selectaţi, în termen de 8 minute, durata de
preparare dorită, cu ajutorul butoanelor “-” sau “+”.
3. Confirmaţi selecţia apăsând pe “ok”; cuptorul începe să funcţioneze, iar pe afişaj apare intervalul de timp rămas până la terminarea coacerii.
4. Pentru a modifica temperatura setată anterior, rotiţi butonul (5).
Pentru a afişa din nou durata rămasă aşteptaţi 5 secunde.
RO142
Când apare
pe afişaj:
La terminarea duratei programate anterior, pe afişaj apare
şi intră în funcţiune un semnal sonor.
Cuptorul se va stinge automat.
Pentru a modifica durata de coacere, utilizaţi butonul “-” sau “+”. Reveniţi la punctul 3 din capitolul “Selectarea duratei de preparare”.
1. Rotiţi butonul (1) pe “0”.
Pe afişaj apare din nou ora curentă.
Pentru a modifica durata de preparare, utilizaţi butonul “-” sau “+”.
Selectarea orei de terminare a coacerii
Această operaţie permite programarea prealabilă a orei de terminare a preparării. Intervalul maxim programabil este de 23 ore şi 59 minute.
1. Procedaţi urmând punctele 1 şi 2 din capitolul “Selectarea duratei de preparare”.
2. Apăsaţi pe butonul “set” pentru a programa ora de terminare a preparării: se aprinde indicatorul de lângă simbolul .
3. Programaţi ora de terminare a preparării utilizând butonul “-” sau “+”.
4. Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma ora de terminare a preparării.
Cuptorul va intra în funcţiune în mod automat la ora de terminare a preparării minus durata de preparare: indicatoarele
de pe afişaj, de deasupra
simbolurilor
, se aprind.
Contorul de minute
Timerul poate fi setat doar când cuptorul nu este în funcţiune şi permite programarea unei durate maxime de 6 ore.
Pentru a seta contorul de minute:
1. Lăsaţi butonul (1) pe “0”. Pe afişaj apare ora curentă.
2. Apăsaţi pe butonul “set”. Se aprinde indicatorul de lângă simbolul
.
Apăsaţi pe butoanele “-” sau “+” pentru a seta durata dorită.
3. Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma selecţia.
La terminarea duratei programate:
Intră în funcţiune un semnal sonor, iar pe afişaj clipeşte cu intermitenţă
.
Apăsaţi pe butonul “ok”: semnalul sonor se întrerupe. Pe afişaj apare din nou ora curentă.
Blocare uşă
:
1. Cu butoanele (1) şi (5) setate pe “0”, apăsaţi în acelaşi timp pe butoanele “ok” şi - timp de 3 sec. Se aprinde indicatorul
2. Funcţiile cuptorului nu pot fi utilizate când este activat dispozitivul de blocare a uşii.
3. Pentru a dezactiva, repetaţi paşii indicaţi la punctul 1.
de lângă simbolul
.
TABEL CU DESCRIEREA FUNCŢIILOR
FUNCŢIE
OFF (OPRIT)
BEC
DESCRIERE
-
Pentru a aprinde becul intern al cuptorului.
Funcţie adecvată pentru a găti orice fel de mâncare, pe un singur nivel. Preîncălziţi cuptorul la temperatura necesară şi
introduceţi alimentele înăuntru când se atinge temperatura setată. Se recomandă să se utilizeze al doilea sau al treilea nivel
CONVENŢIONAL
pentru a găti. Această funcţie este adecvată şi pentru a găti alimente semipreparate congelate; urmaţi instrucţiunile de pe
ambalajul alimentelor.
COACERE CU
CONVECŢIE
GRILL
TURBOGRILL
DEZGHEŢAREA
Pentru a coace prăjituri cu umplutură lichidă (dulci sau sărate), pe un singur nivel. Această funcţie este ideală şi pentru a găti pe
două niveluri. La nevoie, inversaţi poziţia mâncrurilor, pentru a obţine o coacere mai omogenă.
Pentru a frige antricoate, frigărui şi cârnaţi, pentru a gratina legume şi pentru a prăji pâinea. Preîncălziţi cuptorul timp de
3-5 min. În timpul ciclului de preparare, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă. Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava
pentru scurgerea grăsimii (aşezată pe primul nivel) pentru a reduce fumul şi împroşcăturile cu grăsime. Se recomandă să
întoarceţi carnea în timpul coacerii.
Pentru a frige bucăţi mari de carne (rosbif şi alte tipuri de friptură). În timpul ciclului de preparare, uşa cuptorului trebuie să
rămână închisă. Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava pentru scurgerea grăsimii, aşezată pe primul nivel. Astfel se vor
reduce fumul şi împroşcarea cu grăsime. Întoarceţi carnea în timpul frigerii.
Această funcţie poate fi folosită pentru a grăbi decongelarea alimentelor la temperatura camerei. Alimentele trebuie puse în
cuptor în ambalajul lor, pentru a evita uscarea.
RO143
TABEL DE COACERE
Reţetă
Funcţie Preîn- Ghidajul (numărat Temperatură Durată Accesoriile
călzire
de jos în sus)
(°C)
(min.)
Torturi dospite
Da
2
160-180
35-55
Grătar metalic + tavă de prăjituri
Biscuiţi/Tarte mici
Da
3
170-180
15-40
Tavă de copt
Choux ŕ la crčme
Da
3
180
30-40
Tavă de copt
Vol-au-vent / Pateuri din aluat de
foietaj
Da
3
180-200
20-30
Tavă de copt
Bezele
Da
3
90
Miel / Viţel / Văcuţă / Porc
Da
2
190-200
90-110
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
grătar metalic + vas pirex
Pui / Iepure / Raţă
Da
2
190-200
65-85
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
grătar metalic + vas pirex
Curcan / Gâscă
Da
2
190-200
140-180
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
grătar metalic + vas pirex
Peşte la cuptor / în papiotă (file,
întreg)
Da
2
180-200
50-60
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
grătar metalic + vas pirex
Lasagne / Paste făinoase la cuptor /
Cannelloni / Tarte
Da
2
190-200
45-55
Grătar metalic + vas pirex
Pâine / Lipie
Da
2
190-230
15-50
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
tavă de copt
Pizza
Da
2
230-250
7-20
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
tavă de copt
Pâine prăjită
Da
4
200
2-5
GRILL
Legume gratinate
Da
3
200
15-20
Grătar metalic + vas pirex
Fileuri şi bucăţi de peşte la grătar
Da
3
200
30-40
Grătar metalic + vas pirex
Cârnaţi / Frigărui / Cotlete /
Hamburgeri
Da
4
200
30-50
Grill + tavă pentru scurgerea
grăsimii, cu apă, pe primul ghidaj,
întoarceţi la jumătatea coacerii
Plăcinte umplute (prăjitură cu brânză,
ştrudel, plăcintă cu mere)
Da
1
180-200
50-60
Tavă pentru scurgerea grăsimii sau
grătar metalic + vas pirex
Plăcinte cu carne şi cartofi (plăcintă cu
legume, quiche lorraine)
Da
1
180-200
35-55
Grătar metalic + tavă de prăjituri
Legume umplute (roşii, ardei,
dovlecei, vinete)
Da
2
180-200
40-60
Grătar metalic + vas pirex
Plăcinte cu carne şi cartofi (plăcintă cu
legume, quiche lorraine)
Da
1/ 3
180-190
45-55
Grătar + tavă, schimbaţi nivelurile
la jumătatea coacerii
Pizze/Lipie
Da
1/3
230-250
12-30
Tavă de copt + tavă pentru
scurgerea grăsimii, schimbaţi
nivelurile la jumătatea coacerii
RO144
120-130 Tavă de copt
Reţetă
Funcţie Preîn- Ghidajul (numărat Temperatură Durată Accesoriile
călzire
de jos în sus)
(°C)
(min.)
Tavă de copt + tavă pentru
scurgerea grăsimii, schimbaţi
nivelurile la jumătatea coacerii
Tavă de copt + tavă pentru
scurgerea grăsimii, schimbaţi
nivelurile la jumătatea coacerii
Tavă de copt + tavă pentru
scurgerea grăsimii, schimbaţi
nivelurile la jumătatea coacerii
Biscuiţi/Tarte mici
-
1 /3
170-180
20-40
Profiteroluri
-
1/ 3
180
35-45
Vol-au-vent / Pateuri din aluat de
foietaj
-
1/ 3
180-200
20-40
Friptură de pui
-
2
200
55-65
Grill + tavă pentru scurgerea
grăsimii, cu apă, pe primul ghidaj
Cartofi la cuptor
-
3
200
45-55
Tavă pentru scurgerea grăsimii
Rosbif în sânge
-
3
200
30-40
Grill + tavă pentru scurgerea
grăsimii, cu apă, pe primul ghidaj
Pulpă de miel / But
-
2
200
55-70
Grill + tavă pentru scurgerea
grăsimii
NOTĂ: temperaturile şi duratele de coacere au caracter orientativ pentru 4 porţii.
UTILIZARE RECOMANDATĂ ŞI SUGESTII
Cum se citeşte tabelul de coacere
Tabelul indică funcţia cea mai indicată de utilizat pentru diferite alimente, care pot fi gătite pe unul sau mai multe niveluri în acelaşi timp. Durata de coacere începe din momentul
când alimentele sunt introduse în cuptor, fără a lua în calcul şi preîncălzirea (în cazurile în care este necesară). Temperaturile şi duratele de coacere au caracter pur orientativ şi depind
de cantitatea de alimente şi de tipul de accesorii utilizate. La început, folosiţi cele mai mici valori recomandate, apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceţi la valori mai mari.
Folosiţi accesoriile furnizate şi, de preferat, tăvi de prăjituri şi de copt din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteţi folosi cratiţe şi accesorii din pirex sau din piatră, dar nu uitaţi
că durata de coacere se va prelungi. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, urmaţi cu grijă recomandările din tabelul de coacere, în ceea ce priveşte alegerea accesoriilor (din dotare)
care urmează a fi puse pe diferitele niveluri. Când gătiţi alimente care conţin multă apă, preîncălziţi cuptorul.
Gătitul unor alimente diferite în acelaşi timp
Folosind funcţia “COACERE CU CONVECŢIE” (dacă există), puteţi găti alimente diferite, care necesită aceeaşi temperatură de coacere, în acelaşi timp (de exemplu: peşte
şi legume), folosind niveluri diferite. Scoateţi alimentele care necesită o durată de coacere mai redusă şi lăsaţi în cuptor alimentele care necesită o durată de coacere
mai lungă.
Dulciuri
-
-
Gătiţi dulciurile delicate cu funcţia Convenţional numai pe un singur nivel. Folosiţi tăvi de prăjituri din metal, de culoare închisă, şi puneţi-le întotdeauna pe
grătarul metalic furnizat. Pentru a găti pe mai multe niveluri, selectaţi funcţia cu aer forţat şi puneţi tăvile de prăjituri în zigzag pe grătare, pentru a favoriza
circulaţia optimă a aerului fierbinte.
Pentru a verifica dacă o prăjitură dospită s-a copt, introduceţi o scobitoare din lemn în mijlocul prăjiturii. Dacă scobitoarea iese curată, prăjitura este gata.
Dacă folosiţi tăvi de prăjituri antiaderente, nu ungeţi cu unt şi marginile, deoarece este posibil ca prăjitura să nu crească uniform pe margini.
Dacă prăjitura “se lasă” în timpul coptului, setaţi o temperatură mai mică data viitoare, încercând, de asemenea, să reduceţi cantitatea de lichid din aluat şi să-l
amestecaţi mai delicat.
Pentru prăjituri cu umpluturi umede (plăcinte cu brânză sau cu fructe) folosiţi funcţia “COACERE CU CONVECŢIE” (dacă există). Dacă baza prăjiturii este umedă,
coborâţi grătarul şi presăraţi baza prăjiturii cu pesmet sau cu biscuiţi sfărâmaţi înainte de a adăuga umplutura.
Carne
-
Folosiţi orice fel de tavă de cuptor sau vas pirex, adecvate pentru mărimea bucăţii de carne pe care o veţi găti. Pentru fripturi, este mai bine să se adauge nişte
supă de carne în tav, stropind carnea în timpul gătitului, pentru un gust mai bun. Când friptura este gata, lăsaţi-o să se odihnească în cuptor încă 10-15 minute
sau înveliţi-o în folie de aluminiu.
- Când doriţi să frigeţi carne la grătar, alegeţi bucăţi de carne cu o grosime uniformă, pentru a obţine rezultate uniforme ale gătitului. Bucăţile foarte groase de
carne necesită durate de preparare mai lungi. Pentru a evita arderea cărnii la exterior, coborâţi poziţia grătarului metalic, menţinând carnea mai departe de grill.
Întoarceţi carnea după ce au trecut dou treimi din durata de coacere.
Pentru a aduna zeama, se recomandă să se pună tava pentru scurgerea grăsimii, cu jumătate de litru de apă în ea, direct sub grătarul pe care este pusă carnea.
Completaţi atunci când este necesar.
RO145
Rotisorul (numai la unele modele)
Folosiţi acest accesoriu pentru a găti uniform bucăţi mari de carne şi de pui. Introduceţi carnea pe axul rotisorului, legând-o cu o sfoară, dacă este carne de pui, şi verificaţi să fie bine fixată
înainte de a introduce rotisorul în locaşul din peretele frontal al peretelui şi de a o sprijini în suportul respectiv. Pentru a evita producerea de fum şi pentru a strânge zeama, se recomandă
să se pună tava pentru scurgerea grăsimii cu jumătate de litru de apă în ea pe primul nivel. Tija rotisorului are un mâner de plastic, care trebuie scos înainte de a începe gătitul şi care
trebuie folosit din nou după ce s-a terminat coacerea, pentru a evita arsurile când scoateţi alimentele din cuptor.
Pizza
Ungeţi puţin tăvile, pentru ca baza pizzei să fie crocantă. Presăraţi mozzarella peste pizza după ce au trecut două treimi din durata de coacere.
Funcţia de dospire (există numai la anumite modele)
Se recomandă să acoperiţi întotdeauna aluatul cu o cârpă umedă înainte de a-l introduce în cuptor. Cu această funcţie, durata de dospire a aluatului se reduce cu
aproximativ o treime, n comparaţie cu dospirea la temperatura camerei (20-25°C). Timpul de dospire pentru 1 Kg de aluat pentru pizza este de aproximativ o oră.
RO146

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement