Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Instruction for Use | Manualzz
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
BEZPEČNOSŤ VAŠEJ AJ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
Tento návod a samotný spotrebič poskytujú bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používateľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich osobe a iným.
Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:
NEBEZPEČENSTVO
Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, spôsobia vážne zranenia.
VAROVANIE
Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, by mohli spôsobiť vážne zranenia.
Vo všetkých bezpečnostných upozorneniach sa uvádzajú podrobnosti týkajúce sa potenciálneho rizika, ako aj odporúčania ako predchádzať riziku poranenia a ako
znižovať riziko zasiahnutia elektrickým prúdom následkom nesprávneho používania spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:
- Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu inštalácie musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
- Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte
žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je špecificky uvedené v návode na používanie.
- Podľa platných predpisov musí byť spotrebič uzemnený.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý na zapojenie spotrebiča po jeho umiestnení do výklenku, aby dosiahol až k napájacej elektrickej zásuvke.
- Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky a predlžovacie káble.
- pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej zásuvky neťahajte za kábel.
- Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými časťami tela ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je povolené žiadne iné jeho použitie (napr.: vykurovanie miestností). Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za škody v prípade nesprávneho používania lebo nesprávneho nastavenia ovládačov.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo ktoré nevedia spotrebič používať
a neboli o jeho používaní poučené osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- Prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zohriať. Malým deťom nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču a dohliadajte na ne, aby sa s ním nehrali.
- Počas a po použití spotrebiča sa nedotýkajte ohrevných článkov ani vnútorného povrchu - hrozí nebezpečenstvo popálenín. Nedovoľe, aby sa spotrebič dostal do
kontaktu s tkaninami alebo iným horľavým materiálom, kým sa komponenty dostatočne neochladia.
- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča pozor, nechajte, aby pred prístupom do rúry horúca para postupne unikla. Keď sú dvierka
spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká otvormi nad ovládacím panelom. Vetracie otvory nezakrývajte.
- Pri vyberaní nádob a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice, dávajte pozor na ohrevné články.
- Do rúry ani jej blízkosti neklaďte horľavý materiál: v prípade náhodného zapnutia rúry hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nezohrievajte ani nevarte v rúre uzavreté nádoby ani poháre. Tlak, ktorý vznikne vnútri obalu, môže spôsobiť výbuch a poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte plastové nádoby.
- Prehriaty olej sa môže vznietiť. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tukov a oleja dávajte pozor.
- Počas sušenia potravín nenechávajte rúru bez dozoru.
- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napríklad rum, koňak, víno a pod.), pamätajte, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Môže tým
vzniknúť riziko, že uvoľnené alkoholové pary sa pri kontakte s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
Likvidácia domácich spotrebičov
-
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte
prívodný elektrick kábel.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste
spotrebič kúpili.
SK98
INŠTALÁCIA
Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu
prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru zo základne z polystyrénu.
PRÍPRAVA SKRINKY, KDE MÁ BYŤ RÚRA VSTAVANÁ
•
•
•
•
Nábytok, ktorý bude v kontakte s rúrou, musí odolávať teplu (min. 90°C).
Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z výklenku odstráňte odrezky a piliny.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.
Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zaručte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný
pri otvorených dvierkach).
• Výmenu napájacieho elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. Zavolajte autorizované servisné stredisko.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Pred používaním:
-
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200°C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a konzervačného
tuku.
Počas používania:
-
Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.
Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte.
Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry; spôsobilo by to poškodenie smaltu.
Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, pretože by sa tým mohol poškodiť smalt.
Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej
dvierok.
Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalových materiálov
Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (
v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.
). Z tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia zodpovedne likvidovať,
Likvidácia spotrebiča
-
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
Zabezpečením správneho postupu pri jeho likvidácii užívateľ prispieva k tomu, že likvidácia nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a zdravie
obyvateľov.
Symbol
na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať
v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov.
Úspora energie
-
Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál.
Používajte tmavé lakované alebo smaltované pekáče, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo.
Rúru vypnite 10/15 minút pred nastaveným časom ukončenia pečenia. jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po vypnutí rúry.
VYHLÁSENIE O ZHODE
-
Táto rúra bola vyrobená tak, že môže prísť do kontaktu s potravinami, v súlade s európskym nariadením ( ) č. 1935/2004 a bola navrhnutá, vyrobená
a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami „Nízkonapäťovej“ smernice 2006/95/ES (nahrádza 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ochrannými
požiadavkami smernice „EMC“ 2004/108/ES.
SK99
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Rúra nefunguje:
•
•
Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dvierka sa neotvoria:
•
•
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: počas automatického čistenia sa dvierka rúry nedajú otvoriť. Počkajte, kým sa neodblokujú automaticky (pozrite odsek
„Cyklus čistenia rúry pyrolytickou funkciou“).
Elektronický programátor nefunguje:
•
Ak sa na displeji zobrazuje písmeno „ “ a po ňom číslica, zavolajte najbližšie servisné stredisko. V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po písmene „ “.
SERVIS
Skôr, ako zavoláte popredajný servis:
1. Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaní uvedených v „Príručke na odstraňovanie problémov“.
2. Spotrebič vypnite a znova zapnite. Skontrolujte, či sa tým problém nevyriešil.
Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším popredajným servisom.
Vždy uveďte:
• krátky popis poruchy;
• typ a presný model rúry;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).
Servisné číslo sa uvádza aj na záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na stredisko autorizovaného servisu (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).
ČISTENIE
VAROVANIE
-
Na čistenie nikdy nepoužívajte zariadenia využívajúce prúd pary.
Rúru čistite, iba ak je chladná.
Pred údržbou odpojte elektrické napájanie.
Povrch rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa tieto výrobky náhodou dostanú do kontaktu so
spotrebičom, ihneď ho utrite vlhkou handričkou.
• Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Ukončte suchou handrou.
Vnútro rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte abrazívne špongie ani kovové škrabky alebo drôtenky. Časom by poškodili smaltovaný povrch a sklo dvierok.
• Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju vyčistite, kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a škvrny spôsobené zvyškami jedál (napr.
pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).
• Používajte znaèkové èistiace prípravky na rúry a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu.
• Sklo dvierok očistite vhodným kvapalným čiatiacim prostriedkom. Vybratie dvierok rúry uľahčuje čistenie (pozrite ÚDRŽBA).
• Horný ohrevný článok grilu (pozrite časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dal vyčistiť strop rúry.
POZNÁMKA: počas dlhého pečenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina a pod.) sa na vnútornej strane dvierok rúry a na tesnení môže
tvoriť skondenzovaná voda. Keď rúra ochladla, soušte vnútro dvierok utierkou alebo špongiou.
Príslušenstvo rúry:
•
•
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, manipulujte s ním použitím rukavíc.
Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou.
SK100
Čistenie zadnej steny a katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii):
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani spreje na čistenie rúry, pretože
by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.
• Nechajte prázdnu rúru v činnosti pri teplote 200°C približne jednu hodinu.
• Potom, pred ostránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič ochladnúť.
ÚDRŽBA
-
VAROVANIE
Používajte ochranné rukavice.
Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila.
Pred údržbou odpojte elektrické napájanie.
VYBRATIE DVIEROK
Pri vyberaní dvierok:
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (Obr. 1).
3. Zatvorte čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvoľnia (D) (Obr. 2).
Montáž dvierok:
1.
2.
3.
4.
Vsuňte závesy na miesto.
Dvierka úplne otvorte.
Spustite obe úchytky.
Zatvorte dvierka.
Obr. 1
Obr. 2
PRESUNUTIE HORNÉHO OHREVNÉHO ČLÁNKU (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)
1. Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva (Obr. 3).
2. Ohrevný článok trošku vytiahnite (Obr. 4) a spusťte (Obr. 5).
3. Pri opätovnej montáži ohrevného článku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, pričom sa uistite, že sa opiera o bočné držiaky.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
SK101
VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY
Výmena zadnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1. Odpojte rúru od elektrického napájania.
2. Odskrutkujte kryt žiarovky (Obr. 6), vymeňte žiarovku (pozrite si údaje o druhu žiarovky) a zaskrutkujte ju späť (Obr. 7).
3. Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
Obr. 6
Obr. 7
POZNÁMKA: - Používajte iba žiarovky s výkonom 25 – 40 W/230 V typu E-14, T300 °C alebo halogénové žiarovky s výkonom 20 – 40 W/230 V typu G9, T300 °C (v závislosti od
modelu).
- Žiarovky dostanete v prevádzke servisu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: - rúru neuvádzajte do činnosti bez namontovaného krytu lampy.
POKYNY PRE POUŽÍVANIE RÚRY
INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ODSEKU O INŠTALÁCII
1
3
2
6
5
11
4
7
10
9
8
1. Ovládací panel
2. Horný ohrevný článok/gril
3. Chladiaci systém (ak je k dispozícii)
4. Výrobný štítok (neodstraňujte ho)
5. Osvetlenie
6. Ventilačný systém pri pečení (ak je k dispozícii)
7. Otočný ražeň (ak je k dispozícii)
8. Spodný ohrevný článok (nevidno ho)
9. Dvierka
10. Poloha roštov
11. Zadná stena
POZNÁMKA: - Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitú dobu aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
SK102
VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO
(dodávané príslušenstvo je popísané v technickom popise spotrebiča)
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 7
Obr. 8
6a
6b
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 9
Nádoba na odkvapkávanie (Obr. 1)
Používa sa na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku alebo častíc jedla, podkladá sa pod rošt alebo sa používa ako plech, napr. pri pečení mäsa, hydiny, rýb, so zeleninou
alebo bez zeleniny. Aby ste predišli vystrekovaniu tuku a zadymeniu, nalejte do nádoby malé množstvo vody.
1 Plech na pečenie (Obr. 2)
Používa sa na pečenie sušienok, koláčov alebo pizze.
Rošt (Obr. 3)
Používa sa na grilovanie jedál alebo ako držiak na plech na pečenie, formy na koláče alebo akejkoľvek nádoby používanej na pečenie v rúre. Môžete ho vsunúť na
ľubovoľnú úrove v rúre. Rošt môžete vložiť zahnutou stranou smerom nahor alebo smerom dolu.
Bočné katalytické panely (Obr. 4)
Tieto panely sú pokryté špeciálnym mikroporóznym povlakom, ktorý pohlcuje vystrekovaný tuk. Po pečení mimoriadne mastného jedla sa odporúča vykonať
automatický čistiaci cyklus (pozrite ČISTENIE).
Otočný ražeň (Obr. 5)
Otočný ražeň používajte podľa pokynov v Obr. 9. Odporúčania nájdete aj v časti „Odporúčania a rady pri používaní“.
Súprava na grilovanie (Obr. 6)
Súprava obsahuje drôtený rošt (6a) a smaltovanú nádobu (6b). Túto súpravu musíte uložiť na rošt (3) a používať s funkciou grilu.
Tukový filter (Obr. 7)
Používajte iba príprave mimoriadne mastných jedál. Zaveste ho na zadnú stenu vnútra rúry, oproti ventilátoru. Môže sa umývať v umývačke riadu a používa sa pri
pečení s ventilátorom.
Zásuvné lišty (Obr. 8)
Umožňujú vytiahnuť rošty a pekáče počas pečenia. Sú vhodné pre všetky časti príslušenstva, môžu sa umývať v umývačke riadu.
SK103
POPIS OVLÁDACIEHO PANELA
2
3
1. Ovládací gombík pre výber funkcie
2. Elektronický programátor
3. Ovládací gombík termostatu
AKO ZAPNÚŤ RÚRU
Elektronický časomer
Časomer
Zámok dvierok
Displej
1.
2.
3.
4.
5.
Ovládací gombík pre výber funkcie
Tlačidlo nastavenia („set“)
Tlačidlo na potvrdenie („ok“)
Tlačidlá na zmenu hodnôt času („-“ „+“)
Ovládací gombík termostatu
Indikátor teploty
Doba prípravy
Čas ukončenia varenia
Aktivácia rúry
Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje „12:00“.
Nastavenie a úprava nastavenia hodín:
1. Stlačte tlačidlo „ok“. Na displeji budú blikať číslice hodín.
2. Stláčaním tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte hodiny.
3. Stlačte „ok“ a „-“ alebo „+“, aby ste nastavili minúty.
4. Stlačte tlačidlo „ok“, aby ste nastavenie potvrdili.
Zmena nastavenia hodín:
Stlačte a podržte tlačidlo „ok“ 2 sekundy, kým čas na displeji nezačne blikať. Zopakujte horepopísané úkony.
Nastavenie funkcie prípravy jedla:
1. Otočte ovládací gombík (1) do polohy želanej funkcie:
2. Otočte ovládací gombík (5), aby ste nastavili teplotu.
3. Stlačte tlačidlo „ok“, aby ste nastavenie potvrdili; rúra sa zapne. Kontrolka
vedľa
zhasne po dosiahnutí nastavenej teploty.
Zmena nastavenia teploty:
1. Otočte ovládací gombík (5) a znovu nastavte želanú teplotu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík (1) do polohy „0“. Alebo stlačte „ok“, aby sa rúra vypla, pričom
sa udržia vopred nastavené funkcie.
Nastavenie doby varenia:
Zvoľte dobu pečenia (k dispozícii pri ľubovoľnej funkcii, okrem špeciálnych funkcií), aby sa rúra zapla na určitú špecifikovanú dobu. Po ukončení špecifikovanej doby sa
rúra uatomaticky vypne. Maximálna naprogramovateľná dĺžka varenia je 6 hodín.
1. Nastavte funkciu a teplotu (pozri časť: „Nastavenie funkcie prípravy jedla“) až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla „ok“.
2. Stlačte „set“ (na displeji sa rozsvieti kontrolka
vedľa symbolu doby pečenial
) a do 8 minút zvoľte želanú dobu pečenia tlačidlami „-“ alebo „+“.
3. Potvrďte voľbu stlačením tlačidla „ok“; rúra sa zapne a na displeji sa bude zobrazovať zostávajúca doba pečenia.
4. Aby ste zmenili vopred nastavenú teplotu, otočte ovládací gombík (5).
Aby sa znovu zobrazovala zostávajúca doba varenia, počkajte 5 sekúnd.
SK104
Zobrazenie
na displeji:
Po uplynutí vopred nastavenej doby sa na displeji zobrazí
a zaznie zvukové znamenie.
Rúra sa vypne automaticky.
Dobu pečenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel „-“ or „+“. Vráťte sa k bodu 3 časti „Nastavenie doby varenia“.
1. Otočte ovládací gombík (1) na „0“.
Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.
Aby ste predĺžili varenie, stláčajte tlačidlo „-“ alebo „+“.
Nastavenie času ukončenia varenia
Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút.
1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 časti „Nastavenie doby varenia“
2. Stlačte tlačidlo „set“, aby ste nastavili čas ukončenia varenia: kontrolka vedľa symbolu
sa rozsvieti.
3. Nastavte čas ukončenia varenia pomocou tlačidiel „-“ alebo „+“.
4. Stlačte „ok“, aby ste potvrdili čas ukončenia varenia.
Rúra sa zapne automaticky v čase nastavenia ukončenia varenia, po odrátaní doby varenia: indikátory na displeji nad symbolmi
sa rozsvietia.
Časomer
Časomer môžete používať, iba ak rúra nie je v činnosti, pričom umožňuje nastavenie maximálnej doby 6 hodín.
Nastavenie časomera:
1. Ovládací gombík (1) nechajte na „0“. Na displeji sa zobrazí presný čas.
2. Stlačte tlačidlo „set“. Kontrolka vedľa symbolu
sa rozsvieti.
Pomocou tlačidiel „-“ alebo „+“ nastavte želanú dobu.
3. Stlačte tlačidlo „ok“, aby ste potvrdili nastavenie.
Po uplynutí nastavenej doby:
Zaznie zvukové znamenie a na displeji bliká
.
Stlačte tlačidlo „OK“: zvukové znamenie sa preruší. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.
Zámok dvierok
:
1. Ovládacie gombíky 3 a 0 v polohe „5“, stlačte súčasne tlačidlá „ok“ a - na 1 sekúnd. Kontrolka
2. Funkcie rúry nebudú po aktivácii zámku funkčné.
3. Aby ste poistku zrušili, zopakujte postup uvedený v bode 1.
sa rozsvieti vedľa symbolu
.
TABUĽKA POPIS FUNKCIÍ
FUNKCIA
OFF
ŽIAROVKA
POPIS
Na prerušenie prípravy jedla a vypnutie rúry.
Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry.
Funkcia vhodná na pečenie všetkých druhov jedál na jednej úrovni. Rúru predohrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry
STATICKÝ OHREV po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečen odporúčame používať druhú alebo tretiu úroveň v rúre. Táto funkcia je
vhodná aj na prípravu hotových mrazených jedál; postupujte podľa pokynov na obale jedla.
KONVENČNÉ
PEČENIE
GRIL
TURBO GRIL
ROZMRAZOVANIE
Na pečenie koláčov s vlhkou plnkou (slaných alebo sladkých) a píz na jednej úrovni. Táto funkcia je ideálna aj na pečenie na dvoch
úrovniach. Ak je to potrebné, odporúčame zmeniť polohu jedál, aby boli jedlá uvarené rovnomernejšie.
Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. Rúru predohrejna počas 3-5 min. Počas
pečenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. V prípade pečenia mäsa sa odporúča naliať trochu vody do nádoby na odkvapkávanie
vloženej na prvú úroveň v rúre. Umožní to zníženie množstva dymov a zabráni vystrekovaniu tuku. Odporúčame otočiť potraviny
počas prípravy.
Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené mäsá). Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. V prípade pečenia
mäsa sa odporúča naliať do nádoby na odkvapkávanie trochu vody a vsunúť ju na prvú úroveň v rúre. Zníži sa tým množstvo
dymov a tuk bude vystrekovať menej. Počas prípravy mäso obracajte.
Funkciu môžete používať na urýchlenie rozmrazenia potravín na izbovú teplotu. Potraviny nechajte v pôvodnom obale, aby sa
nevysušili.
SK105
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA
Recept
Funkcia
PreÚroveň Teplota Doba Príslušenstvo rúry
dohrev (od spodu) (°C)
(min)
Kysnuté koláče
Áno
2
160-180
35-55 Rošt + forma na koláč
Sušienky / Koláčiky
Áno
3
170-180
15-40 Plech na pečenie
Odpaľované cesto
Áno
3
180
30-40 Plech na pečenie
Slané a sladké odpaľované cesto
Áno
3
180-200
20-30 Plech na pečenie
Snehové sušienky
Áno
3
90
120-130 Plech na pečenie
Jahňacie / teľacie / hovädzie / bravčové
Áno
2
190-200
90-110
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Kurča / králik / kačica
Áno
2
190-200
65-85
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Moriak / hus
Áno
2
190-200 140-180
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Pečené ryby / ryby pečené v alobale (filé, vcelku)
Áno
2
180-200
50-60
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Lasagne / Zapečené cestoviny / Cannelloni / Nákypy
Áno
2
190-200
45-55 Rošt + nádoba z pyrexu
Chlieb / Posúch
Áno
2
190-230
15-50
Nádoba na odkvapkávanie alebo plech na
pečenie
Pizza
Áno
2
230-250
7-20
Nádoba na odkvapkávanie alebo plech na
pečenie
Toasty
Áno
4
200
2-5
Rošt
Gratinovaná zelenina
Áno
3
200
15-20 Rošt + nádoba z pyrexu
Grilované rybie filé
Áno
3
200
30-40 Rošt + nádoba z pyrexu
Klobásky / Špízy / Rebierka / Hamburger
Áno
4
200
30-50
Rošt+nádoba na odkvapkávanie na 1.
úrovni, v polovici pečenia obráťte
Plnené koláče (tvarohový koláč, štrúdľa, jablkový
koláč)
Áno
1
180-200
50-60
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Slané plnené torty (zeleninové torty, slané plnené
torty)
Áno
1
180-200
35 -55 Rošt + forma na koláč
Plnená zelenina (paradajky, papriky, cukety,
baklažány)
Áno
2
180-200
40-60 Rošt + nádoba z pyrexu
Slané plnené torty (zeleninové torty, slané plnené
torty)
Áno
1/ 3
180-190
45-55
Pizze / Posúchy
Áno
1/3
230-250
-
1 /3
170-180
Sušienky / Koláčiky
SK106
Rošt + pekáč, po uplynutí polovice doby
pečenia vymeňte polohu
Plech na pečenie + nádoba na
12-30 odkvapkávanie, v polovici pečenia
vymeňte polohu
Plech na pečenie + nádoba na
20-40 odkvapkávanie, v polovici pečenia
vymeňte polohu
Recept
Funkcia
PreÚroveň Teplota Doba Príslušenstvo rúry
dohrev (od spodu) (°C)
(min)
Plech na pečenie + nádoba na
35-45 odkvapkávanie, v polovici pečenia
vymeňte polohu
Plech na pečenie + nádoba na
20-40 odkvapkávanie, v polovici pečenia
vymeňte polohu
Odpaľované cesto
-
1/ 3
180
Slané a sladké odpaľované cesto
-
1/ 3
180-200
Pečené kurča
-
2
200
55-65
Pečené zemiaky
-
3
200
45-55 Nádoba na odkvapkávanie
Krvavý rozbíf
-
3
200
30-40
Jahňacie stehno / Bravč. koleno
-
2
200
55-70 rošt+ nádoba na odkvapkávanie
Rošt+nádoba na odkvapkávanie s vodou
na 1. úrovni
Rošt+nádoba na odkvapkávanie s vodou
na 1. úrovni
POZNÁMKA: teploty a doby pečenia sú iba orientačné a platia pre 4 porcie.
ODPORÚČANIA A RADY PRI POUŽÍVANÍ
Ako čítať tabuľku prípravy jedla
Tabuľka indikuje najvhodnejšiu funkciu na použitie pre dané jedlo, na prípravu na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Doba pečenia sa začína vložením potravín do rúry, bez
zarátania doby predohrevu (keď sa vyžaduje). Teploty pečenia a doby sú iba približné a závisia od množstva a druhu jedla, ako aj od použitého príslušenstva. Na začiatku použite
najnišie odporúčané hodnoty a ak jedlo nie je hotové, potom hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče alebo plechy. Okrem toho
môžete pouiť panvice a príslušenstvo z pyrexu alebo keramiky, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prísne dodržiavajte odporúčania
v tabuľke pečenia a voľte (dodané) príslušenstvo, ktoré sa má vložiť na rôzne úrovne. Pri pečení jedál s vysokým obsahom vody rúru predohrejte.
Pečenie rôznych jedál súčasne
Použitím funkcie „KONVENČNÉ PEČENIE“ (ak je k dispozícii), môžete piecť rôzne jedlá, ktoré si vyžadujú rovnakú teplotu pečenia súčasne (napríklad: ryby a zeleninu),
použitím rôznych úrovní. Vyberte jedlo, ktoré sa pečie kratšie a jedlo, ktoré sa má piecť dlhšie, nechajte v rúre.
Koláče
-
Jemné zákusky pečte pri funkcii tradičného pečenia na jednej úrovni. Používajte tmavé kovové pekáče a vždy ich uložte na dodaný rošt. Pri pečení na viac ako
jednej úrovni zvoľte funkciu pečenia s ventilátorom a po čase vymeňte polohy pekáčov, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia horúceho vzduchu.
Pri skúške, či je kysnutý koláč upečený, vpichnite do stredu koláča drevené špáradlo. Ak bude špáradlo po vybratí čisté, koláč je hotový.
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymasťte maslom, pretože koláč nevyrastie okolo okrajov rovnomerne.
Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znížte množstvo kvapalín v zmesi a miešajte opatrnejšie.
U koláčov s vlhkou plnkou (tvarohovou alebo ovocnou) použite funkciu „KONVENČNÉ PEČENIE“ (ak je k dispozícii). Ak je základ koláča vlhký, pečte ho na nižšej
úrovni a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou alebo pomletými sušienkami.
Mäso
-
Používajte pekáč alebo pyrexovú nádobu vhodnej veľkosti pre kus mäsa, ktorý sa má piecť. Pri pečení veľkých kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas
pečenia mäso podlievajte. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších 10-15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
- Keď chcete grilovať mäso, zvoľte si kusy rovnakej hrúbky, dosiahnete tak rovnomerné opečenie. Veľmi hrubé kusy si vyžadujú dlhšiu dobu pečenia. Aby sa predišlo
spáleniu povrchu mäsa, zvoľte nižšiu polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia mäso obráťte.
Na zachytávanie štavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsom nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Podľa potreby obráťte.
Otočný ražeň (iba u niektorých modelov)
Túto časť príslušenstva používajte na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny. Vsuňte mäso na ražeň, v prípade kurčaťa mäso zviažte a pred vsunutím ražňa na miesto v stene
rúry a jeho opretím na držiak skontrolujte, či mäso nespadne. Aby ste predišli zadymeniu a na zachytenie unikajúcej šťavy sa odporúča vložiť na prvú úroveň v rúre nádobu, do ktorej ste
vliali pol litra vody. Ražeň má plastovú rukoväť, ktorú musíte pred pečením vybrať a použiť ju na vybratie jedla z rúry po pečení, aby ste predišli popáleninám.
Pizza
Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavú kúrku. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia posypte pizzu posekanou mozzarellou.
Funkcia kysnutia (k dispozícii iba u špecifických modelov)
Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vlhkou utierkou. V porovnaní s kysnutím cesta pri izbovej teplote (20-25°C) sa doba cesta skracuje o približne jednu
tretinu. Doba na vykysnutie 1 kg dávky cesta na pizzu je približne jedna hodina.
SK107

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement