Whirlpool AKP 145/IX Instruction for Use

Add to My manuals
15 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 145/IX Instruction for Use | Manualzz
AKP 145
SADRÆAJ
INSTALACIJA profit
2
O O»UVANJU OKOLI©A
5
VAÆNE NAPOMENE
5
PRIJE UPORABE PEΔNICE
6
PRIBOR KOJI SE MOÆE NARU»ITI
7
BRIGA I ODRÆAVANJE
8
U SLU»AJU PROBLEMA
10
SERVIS
10
OPIS PROIZVODA
11
UPUTE ZA UPORABU ELEKTRONI»KOG TIMERA
13
Kako bi vaπa nova peÊnica poluËila najbolje rezultate, paæljivo proËitajte upute za
uporabu i saËuvajte ih za buduÊu uporabu.
2
Instalacija
Savjeti
VAÆNO: Prije instalacije ili popravka,
obavezno odspojite peÊnicu iz mreænog
napajanja.
• Instalaciju peÊnice treba izvrπiti kvalificirani
tehniËar prema uputama proizvoaËa i u
skladu s lokalnim regulativama.
• Izvadite peÊnicu iz ambalaæe i uvjerite se da
nije oπteÊena tijekom transporta, te da se
vrata peÊnice pravilno zatvaraju. U sluËaju
bilo kakvih nejasnoÊa obratite se prodavaËu
ili osoblju najbliæeg servisnog centra.
• Nakon raspakiravanja peÊnice, ostavite je
na postolju od stiropora kako bi sprijeËili
oπteÊenja.
• Savjetujemo, da prilikom instalacije peÊnice
nosite zaπtitne rukavice.
• PeÊnica je isporuËena s dvjema ruËkama
pro fit (B) sa strane za jednostavniji
postupak ugradnje (slika 7).
Priprema kuhinjskog elementa za
ugradnju
• Kuhinjski elementi izmeu kojih se nalazi
peÊnica trebaju biti otporni na toplinu
(najmanje 80 °C).
• Prije ugradnje ureaja izreæite kuhinjski
element i radnu povrπinu. Paæljivo uklonite
ostatke obrade koji bi mogli utjecati na
pravilan rad peÊnice.
• Dimenzije kuhinjskog elementa su
prikazane na slikama 1, 2 i 3. Dimenzije
peÊnice prikazane su na slici 4.
• Kako bi osigurali pravilnu ventilaciju,
potrebno je ostaviti otvor na dnu elementa
za ugradnju.
Obratite paænju na dimenzije. Dno peÊnice
nakon instalacije ne smije biti dostupno.
• Tijekom instalacije pripazite da boËne
stranice peÊnice ne dodiruju susjedne
elemente.
• Kod peÊnica ugraenih ispod radne ploËe,
ostavite barem 5 mm slobodnog prostora
izmeu gornjeg ruba peÊnice i donjeg
ruba radne ploËe (slika 5). Za pravilan rad
ureaja, ovaj prostor se ne smije blokirati.
• Ukoliko kuhinjski element nije priËvrπÊen
na zid, potrebno ga je uËvrstiti standardnim
konzolama (A) nabavljivim na træiπtu (slika 6).
3
ElektriËno povezivanje
Zakonskim regulativama je propisano da
ureaj treba biti uzemljen.
• PrikljuËenje na mreæno napajanje treba
izvesti kvalificirani tehniËar prema
uputama proizvoaËa i u skladu s lokalnim
regulativama.
• Osoba koja izvodi prikljuËenje na mreæno
napajanje je odgovorna za ispravnost i
poπtivanje sigurnosnih regulativa.
• Mreæni kabel peÊnice treba biti dovoljno
dugaËak za spajanje ugraene peÊnice u
zidnu utiËnicu.
• Prema sigurnosnim regulativama, mreæni
kabel treba biti spojen na naËin koji
omoguÊuje brzi prekid napajanja u sluËaju
problema. Primjerice, treba imati viπepolni
prekidaË s najmanje 3 mm razmaka meu
kontaktima.
• Ne koristite adaptere s viπe utiËnica kao ni
produæne kabele.
• Nakon instalacije peÊnice, elektriËne
komponente ne smiju biti dostupne.
4
PrikljuËenje peÊnice na napajanje
• Provjerite da li napon oznaËen na nazivnoj
ploËici odgovara mreænom naponu. Nazivna
ploËica se nalazi s prednje strane peÊnice
(vidljiva je kad se otvore vrata peÊnice).
• Ukoliko nema mreænog kabela, postupite
na sljedeÊi naËin:
1. Uklonite dva priËvrsna vijka s pokrova
kutije s prikljuËcima koji se nalazi na
donjem dijelu straænjeg pokrova peÊnice.
2. Skinite pokrov kako bi imali pristup kutiji
s prikljuËcima i uloæite mreæni kabel
(pogledajte tablicu) kroz otvor na dnu
peÊnice.
Tablica mreænog kabela
Broj vodiËa
Vrsta kabela
1N+
H05 RR-F 3 X 1,5 mm2
~
3. Spojite kabel u kutiju s prikljuËcima,
zategnite vijke do kraja i priËvrstite kabel.
4. Vratite pokrov na mjesto tako da uloæite
dvije polugice u odgovarajuÊe otvore i
zategnite ih s dva vijka.
PriËvrπÊivanje peÊnice
• Podignite peÊnicu dræeÊi je za ruËke
pro fit sa strane (B) i uloæite je u kuhinjski
element, pazeÊi da pritom ne zahvatite
mreæni kabel (slika 8).
• Prije priËvrπÊivanja centrirajte peÊnicu.
• PeÊnica se standardno isporuËuje s
umecima pro fit koji su veÊ montirani,
kako bi se omoguÊilo πto lakπe postavljanje
peÊnice u kuÊiπte pomoÊu isporuËenih
vijaka (slika 9).
5
Savjeti za zaπtitu okoliπa
Odlaganje ambalaæe
• Materijal ambalaæe se u potpunosti moæe
reciklirati i oznaËen je simbolom
.
• Iz tog se razloga razliËiti dijelovi ambalaæe
ne bi trebali odlagati zajedno s otpacima iz
kuÊanstva, veÊ na naËin propisan lokalnim
odredbama.
Odbacivanje starih ureaja
• Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s
europskom smjernicom 2002/96/EC
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Ispravnim odlaganjem
isluæenog ureaja sprjeËava se negativan
utjecaj na okoliπ i ljudsko zdravlje do kojeg
moæe doÊi ako se odbaËenim ureajem ne
bi ispravno rukovalo.
Znak
na ureaju ili na priloæenim
dokumentima sluæi kao podsjetnik da ovaj
ureaj ne spada u ostali kuÊni otpad, veÊ
ga je potrebno odnijeti na sabirno mjesto za
reciklaæu elektriËnih i elektroniËkih ureaja.
Ureaj treba zbrinuti u skladu s lokalnim
regulativama o zbrinjavanju otpada.
Detaljnije informacije o postupanju, popravku
i reciklaæi ureaja potraæite u lokalnom
komunalnom poduzeÊu ili prodavaonici
ureaja.
©tednja energije
• PeÊnicu je potrebno prethodno zagrijati
samo ukoliko je to potrebno prema receptu
ili uputi iz tablice primjerka Opisa proizvoda.
• Koristite tamne, crne plitice za peËenje jer
one dobro apsorbiraju toplinu.
Vaæne napomene
Upozorenje:
• PeÊnicom ne smiju upravljati djeca i
neupuÊene osobe bez nadzora.
• Ne dopustite djeci igru u blizini peÊnice bez
nadzora.
• Dostupni dijelovi Êe uporabom postati
vruÊi. Ne dopustite djeci igru oko peÊnice
radi opasnosti od opeklina.
• Ne koristite abrazivna sredstva za ËiπÊenje
dijelova od STAKLA, kako ih ne bi oπtetili.
• Ureaj se zagrijava tijekom uporabe. Ne
dodirujte grijaÊe elemente u peÊnici.
• PeÊnica je namijenjena iskljuËivo uporabi
u kuÊanstvu za pripremu namirnica. Svaka
druga uporaba je zabranjena. ProizvoaË
ne preuzima odgovornost za πtetu nastalu
nepravilnom uporabom.
• Sve popravke i podeπavanja povjerite
iskljuËivo ovlaπtenom serviseru.
• PeÊnicu ne izlaæite atmosferskim
utjecajima.
• Na vrata ne stavljajte teπke predmete jer
mogu oπtetiti unutraπnjost peÊnice i πarke.
Ne naslanjajte se na vrata.
• Na ruËku vrata peÊnice ne vjeπajte niπta
teπko.
• Nemojte dno peÊnice prekrivati
aluminijskom folijom ili drugim
predmetima.
• Vrata peÊnice se moraju ispravno zatvarati.
Brtve na vratima se moraju odræavati
Ëistima.
• Vodu ne lijevajte izravno u toplu peÊnicu jer
to moæe oπtetiti emajlirani sloj.
• Prskanje voÊnih sokova iz kalupa za
peËenje moæe ostaviti trajne mrlje.
PreporuËujemo da peÊnicu prije ponovne
uporabe oËistite.
• Po dnu peÊnice ne vucite posude i tave
kako bi sprijeËili ogrebotine povrπinskog
sloja.
6
• Ostaci kondenzacije nakon kuhanja mogu
oπtetiti peÊnicu i obliænje kuhinjske ureaje.
PreporuËujemo da:
− podesite najniæu temperaturu;
− prekrijete namirnice;
− izvadite namirnice iz peÊnice;
− posuπite mokre dijelove kad se peÊnica
ohladi.
• Prednja ploËa i ruËka vrata peÊnice se
zagrijavaju kad ureaj dugo radi na visokim
temperaturama.
• PeÊnicu nikad ne dirajte mokrim dijelovima
tijela i ne rukujte njome bosonogi.
• Kad peÊnicu iskljuËujete s napajanja, nikad
ne povlaËite kabel.
• Djecu dræite podalje od sljedeÊih dijelova jer
su potencijalno opasni:
− peÊnica i kontrola, posebice tijekom rada
peÊnice i neposredno nakon iskljuËenja;
− ambalaæe (vreÊica, stiropora, metalnih
dijelova itd.);
− peÊnice koju namjeravate baciti.
• Provjerite da elektriËni kabeli ureaja koji se
koriste u blizini peÊnice ne dodiruju njene
vruÊe dijelove i da se ne zaglave u vratima
peÊnice.
• Pojedini modeli peÊnica imaju sustav
rashlaivanja zraka koji spreËava da se
prednji dio peÊnice i kuÊiπte pretjerano
zagriju.
Pozor: Para i dim se odvode kroz otvor
smjeπten izmeu kontrolne ploËe i vrata
peÊnice. Ne blokirajte ventilacijske otvore.
• Zapaljivi materijal ne stavljajte u ili blizu
peÊnice jer ako sluËajno ukljuËite peÊnicu
moæe doÊi do poæara.
• Kad je peÊnica zagrijana, tave i posude
pridræavajte rukavicama.
• Ukoliko pri peËenju ili kuhanju kolaËa
i slastica dodajete alkohol (primjerice
rum, konjak, vino i sl.), obratite
pozornost jer alkohol isparava na visokim
temperaturama. Moæe se dogoditi da
se pare koje oslobodi zapale u dodiru s
elektriËnim grijaËem.
• U peÊnici ne zagrijavajte hermetiËki
zatvorene posude jer pritisak koji se razvija
unutar posude moæe uzrokovati eksploziju i
kvar peÊnice.
• Za kuhanje ne koristite posude od
sintetiËkih materijala (osim ambalaæa
koje su tome namijenjene; pogledajte
upute proizvoaËa) jer se pri visokim
temperaturama mogu rastopiti.
• Pazite na peÊnicu ako koristite masnoÊe ili
ulje jer se mogu pregrijati i zapaliti!
• Nikad ne izvlaËite pune reπetke. Budite
iznimno paæljivi.
Prije uporabe peÊnice
• Izvadite sav pribor iz peÊnice i otprilike sat
vremena je grijte na 200°C za uklanjanje
mirisa zaπtitne masti i izolacijskih
materijala. Tijekom ove radnje dræite prozor
otvorenim.
• Prije uporabe peÊnice uklonite:
− naljepnice na prednjoj strani i vratima,
osim one s tehniËkim podacima;
− kartonske zaπtite i zaπtitni sloj plastike s
kontrola prednje ploËe i drugih dijelova
peÊnice;
− sve naljepnice na priboru (primjerice,
ispod plitice za sakupljanje masnoÊe).
7
Pribor koji se moæe naruËiti
Pribor koji nije isporuËen s peÊnicom je
moguÊe nabaviti u ovlaπtenom servisnom
centru. Popis isporuËenog pribora se nalazi
u posebno isporuËenom primjerku Opisa
proizvoda (pod stavkom Pribor).
Plitica za sakupljanje masnoÊe (1)
Ova plitica koristi se za sakupljanje masnoÊe
i komadiÊa hrane ako je postavite ispod
reπetke. Moæete je koristiti i kao posudu za
peËenje mesa, piletine i ribe, s ili bez povrÊa.
Ulijte u ovu pliticu neπto vode kako biste
sprijeËili prskanje masnoÊe i πirenje dima.
Plitica za peËenje (2)
Za peËenje kolaËa, slastica i pizza.
Reπetka (3)
Reπetku moæete koristiti za peËenje hrane na
roπtilju ili kao oslonac plitica i ostalog posua
za peËenje. MoguÊe ju je postaviti na bilo koju
vodilicu peÊnice. Reπetku moæete staviti sa
zakrivljenom stranom okrenutom prema gore
ili dolje.
Raæanj (4)
Za detalje o uporabi raænja pogledajte Opis
proizvoda koji je isporuËen odvojeno.
Pribor za grill (5)
Pribor se sastoji od reπetke (5a), emajlirane
plitice za sakupljanje masnoÊe (5b) i jedne ili
dvije ruËke (5c).
Pribor stavite na reπetku (3) i koristite s
funkcijom Grill.
8
Briga i odræavanje
Vaæno: Ne koristite ureaje za ËiπÊenje pod
tlakom vode ili na paru.
Vanjski dijelovi peÊnice
• »istite ih navlaæenom krpom. Ako su jako
zaprljani, dodajte nekoliko kapi deterdæenta
i posuπite suhom krpom.
• Ne koristite korozivne ili abrazivne
deterdæente koji mogu oπtetiti povrπinu.
U sluËaju da jedan od navedenih proizvoda
doe u dodir s peÊnicom, odmah je oËistite
vlaænom krpom.
• Neznatne razlike u boji na prednjem dijelu
ureaja rezultat su uporabe razliËitih
materijala primjerice stakla, plastike i
metala.
PeÊnice s aluminijskom prednjom ploËom
• »istite blagim deterdæentom i mekom
krpom za ËiπÊenje prozora ili krpom od
mikrovlakana koja ne ostavlja tragove na
povrπini. Briπite vodoravnim potezima, bez
pritiskanja.
• Ne koristite korozivne proizvode, grube
spuævice ili krpe. Aluminijske povrπine
Ëistite suhom krpom.
Pribor
• Pribor odmah po uporabi natopite u vodi
i deterdæentu. Ostatke hrane moæete
otkloniti Ëetkom ili spuævom.
9
Pozor: Pri izvoenju sljedeÊih postupaka
savjetujemo koriπtenje zaπtitnih rukavica.
Paæljivo slijedite ove upute za sprjeËavanje
povreda i oπteÊenja vrata i πarki.
Skidanje vrata peÊnice:
1. Potpuno otvorite vrata peÊnice (pogledajte
sliku 1).
2. Podignite πarke i gurnite ih prema naprijed
do kraja (pogledajte sliku 2).
3. Izvadite vrata tako da ih do pola zatvorite i
povuËete prema gore (pogledajte sliku 3).
Obratite posebnu pozornost na πarke prilikom
ËiπÊenja i/ili skidanja vrata peÊnice (slika 4).
Za ponovno montiranje vrata:
1. ©arke umetnite u utore i potpuno spustite
vrata.
2. Spustite obje πarke.
3. Zatvorite potpuno vrata peÊnice.
Pozor: Paæljivo slijedite ove upute za
sprjeËavanje povreda i oπteÊenja vrata i
πarki.
Promjena æarulje straænjeg dijela peÊnice:
1. IskljuËite peÊnicu iz napajanja.
2. PriËekajte da se peÊnica ohladi i odvrnite
pokrov æarulje ulijevo (pogledajte sliku 5).
3. Zamijenite æarulju (pogledajte napomenu).
4. Vratite pokrov æarulje.
5. Ponovno prikljuËite peÊnicu na napajanje.
Napomena: Koristite iskljuËivo æarulje snage
25 W/230 V, tip E-14, T300 °C, koje moæete
nabaviti u ovlaπtenom servisu.
VAÆNO: Ne koristite peÊnicu dok ne vratite
pokrov æarulje.
10
U sluËaju problema
PeÊnica ne radi
• Provjerite ima li mreænog napajanja i da li je
peÊnica ukljuËena na napajanje.
• IskljuËite i ponovno ukljuËite peÊnicu
kako biste provjerili da li je problem i dalje
prisutan.
VAÆNO:
• Provjerite je li moæda regulator peÊnice u
poloæaju “0” ili na oznaci “æaruljica” .
− Ako elektroniËki programator (ovisno
o modelu) prikazuje poruku “STOP”,
pogledajte opis proizvoda isporuËen
posebno i/ili opis elektroniËkog
programatora.
− Ako elektroniËki programator (ovisno
o modelu) prikazuje poruku “F HH”,
obratite se ovlaπtenom servisu i navedite
broj koji je prikazan nakon slova “F”.
Servis
Prije pozivanja servisa:
1. ProuËite natuknice u poglavlju “U sluËaju
problema” i sluæeÊi se njima pokuπajte
sami rijeπiti problem.
2. IskljuËite ureaj i pokuπajte ga ponovno
ukljuËiti kako biste vidjeli da li problem joπ
postoji.
Ukoliko problem postoji i nakon izvrπenih
provjera, obratite se najbliæem ovlaπtenom
servisu.
Molimo navedite:
• vrstu problema;
• toËnu vrstu i model ureaja;
• servisni broj (tj. broj iza rijeËi Service na
ploËici s podacima, koja se nalazi na desnoj
strani unutar peÊnice, vidljivoj kada su vrata
peÊnice otvorena). Servisni broj je takoer
naveden na jamstvenom listu;
• Vaπu punu adresu;
• Vaπ telefonski broj.
U sluËaju da peÊnica treba popravak, obratite
se ovlaπtenom serviseru (koji jamËi uporabu
originalnih zamjenskih dijelova i pravilnu
zamjenu).
Ukoliko se ne pridræavate ovih uputa, moæete
umanjiti sigurnost i kvalitetu ureaja.
IZJAVA O USKLA–ENOSTI
• Ovaj ureaj je namijenjen za pripravu
æiveænih namirnica i izraen je u skladu s
direktivom EEZ-a 89/109.
• Ovaj ureaj je namijenjen iskljuËivo kuhanju
u domaÊinstvima.
Svaka druga uporaba (primjerice, za
zagrijavanje prostorije) je nepropisna i
opasna.
• Ovaj ureaj je dizajniran, proizveden i
prodan u skladu sa:
− sigurnosnim zahtjevima direktive EEZ-a
"Niski napon" 73/23;
− zahtjevima o zaπtiti iz direktive EEZ-a
“EMC” 89/336;
− zahtjevima direktive EEZ-a 93/68.
11
Opis proizvoda
Najviπa
razina
Prva
razina
1. Kontrolna ploËa
1.1. KotaËiÊ za odabir funkcije
1.2. ElektroniËki programer
1.3. KotaËiÊ termostata
2. Ventilator za hlaenje (nije vidljiv)
3. Gornji grijaË
4. GrijaÊi element grilla
5. Unutarnje osvjetljenje peÊnice
6. Ventilator
7. Donji grijaË (nije vidljiv)
8. Vrata peÊnice
ISPORU»ENI PRIBOR
Reπetka Aluminijska plitica za peËenje
UPORABA PEΔNICE
Okrenite kotaËiÊ u poloæaj odgovarajuÊe funkcije. UkljuËi se unutarnje svjetlo peÊnice.
Okrenite kotaËiÊ termostata u smjeru kazaljke na satu na æeljenu temperaturu. Crveni indikator
termostata se ukljuËi, te se iskljuËi kad peÊnica postigne odgovarajuÊu temperaturu. Na kraju
kuhanja, okrenite sve kotaËiÊe u poloæaj “0”.
12
Tablica funkcija peÊnice
Tablica funkcija peÊnice
Funkcija
0 PEΔNICA
ISKLJU»ENA
ÆARULJA
STATIC
Opis funkcije
-
• UkljuËenje osvjetljenja peÊnice.
• Za peËenje mesa, ribe i peradi.
• Zagrijte peÊnicu na æeljenu temperaturu i stavite hranu Ëim se crvena
æaruljica termostata iskljuËi.
• Savjetujemo peËenje na drugoj ili treÊoj razini.
• Za peËenje na maks. dvije razine.
PASTRY/FAN
• Tijekom peËenja izmjenjujte poloæaj posuda.
(KolaËi/ventilator)
• Nije potrebno prethodno zagrijavanje peÊnice (osim za pizzu i kruh).
• Koristite grill za peËenje manjih komada mesa (govei odresci, kebab,
kobasice), gratinirano povrÊe i za tost.
• Zagrijte peÊnicu oko 3-5 minuta.
GRILL
• Tijekom peËenja vrata peÊnice moraju biti zatvorena.
• Kako bi izbjegli prskanje masnoÊe i dim tijekom peËenja mesa, u pliticu
za sakupljanje masnoÊe ulijte malo vode.
• OkreÊite meso tijekom peËenja.
• Ova funkcija je idealna za peËenje velikih komada mesa (peËena
govedina, razna peËenja).
• Tijekom peËenja vrata peÊnice moraju biti zatvorena.
TURBO GRILL
• Kako bi izbjegli prskanje masnoÊe i dim tijekom peËenja mesa, u pliticu
za sakupljanje masnoÊe ulijte malo vode.
• OkreÊite meso tijekom peËenja.
• Idealno za odmrzavanje zamrznute hrane na sobnoj temperaturi.
ODMRZAVANJE
• Ostavite hranu u ambalaæi kako se ne bi isuπila.
NAMIRNICE
Janjetina/teletina/govedina/svinjetina
Piletina/zeËetina/patka
Puretina/guska
Riba
Punjene paprike i rajËice/peËeni
krumpir
Lisnato tijesto
Pite s nadjevom
Keksi
Lazanje
Pizza/kruh
Tost
Kotleti/kobasice/kebab
Gratinirano povrÊe
1/2 pileta
Cijelo pile
PeËena govedina
PeËenke
Riba (cijela)
Funkcija
Razina
(odozdo)
2
2
2
2
Temperatura
Trajanje (min.)
(ºC)
190-210
90-110
190-200
65-85
190-200
140-180
180-200
50-60
2
180-200
50-60
2
2
2
2
2
3/4
3/4
3
3
2/3
2
2/3
3
170-180
180-200
170-180
190-200
200-225
250
250
250
250
200-225
200-225
200-225
190-200
45-55
60-90
35-45
45-55
40-50/5-18
1.5-2.5
35-45
5-8
40-50
55-65
35-45
60-70
40-50
Napomena: Vrijeme pripreme hrane i temperature se temelje na koliËini namirnica za 4 obroka.
13
Upute za uporabu elektroniËkog timera
ElektroniËki timer
Indikator minuta
Sigurnosna brava
PokazivaË
1
2
3
4
5
KotaËiÊ odabira funkcije
Tipka za podeπavanje: (“set”)
Tipka za potvrdu (“ok”)
Tipka za promjenu vremena (“-” “+”)
KotaËiÊ termostata
UkljuËenje peÊnice
Kad je peÊnica spojena na napajanje prvi put,
ili kad se spoji nakon prekida napajanja, na
pokazivaËu je prikaz “12:00”.
Odabir i promjena prikaza sata:
1. Pritisnite “ok”. Prikaz vremena trepÊe na
pokazivaËu.
2. Pritisnite tipku “-” ili “+” za podeπavanje
vremena.
3. Pritisnite “ok” i “-” ili “+” za podeπavanje
minuta.
4. Pritisnite “ok” za potvrdu.
Za promjenu vremena:
Pritisnite i zadræite “ok” 2 sekunde, dok prikaz
vremena ne poËne treptati na pokazivaËu.
Ponovite gore opisane korake.
Odabir funkcije:
1. Okrenite kotaËiÊ na æeljenu funkciju.
2. Okrenite kotaËiÊ ⌦ za odabir temperature.
3. Pritisnite “ok” za potvrdu; peÊnica Êe se
ukljuËiti. Indikator pokraj ºC se iskljuËi
kad se dosegne odabrana temperatura.
Indikator
temperature
Trajanje
pripreme hrane
Zavrπetak
pripreme hrane
Promjena temperature:
1. Okrenite kotaËiÊ ⌦ i odaberite æeljenu
temperaturu.
Vaæne napomene:
Za poniπtavanje bilo kojeg odabira, okrenite
kotaËiÊ na “0”. U suprotnom, pritisnite
“ok” za iskljuËenje peÊnice, zadræavajuÊi
ranije odabrane funkcije.
Podeπavanje vremena pripreme
namirnica:
Odaberite trajanje pripreme (dostupno kod
svake funkcije, osim kod posebnih funkcija)
za ukljuËenje peÊnice na odreen vremenski
period. Po isteku odreenog vremena peÊnica
Êe se automatski iskljuËiti. Maksimalno
vrijeme koje je moguÊe programirati je 6 sati.
1. Podesite funkciju i temperaturu (pogledajte
poglavlje: “Odabir funkcije kuhanja”) do
toËke 2 bez da potvrdite pritiskom tipke
“ok”.
2. Pritisnite “set” (indikator na pokazivaËu
svijetli odmah do simbola vremena kuhanja
) i, unutar 8 minuta, odaberite vrijeme
kuhanja tipkama “-” ili “+”.
3. Potvrdite odabir pritiskom tipke “ok”;
peÊnica se ukljuËi i na pokazivaËu je
prikazano preostalo vrijeme.
14
4. Za promjenu temperature, okrenite
kotaËiÊ ⌦.
Prikaz preostalog vremena se nakon 5
sekundi ponovo pojavi na pokazivaËu.
Timer (podsjetnik minuta)
Indikator End na pokazivaËu:
Po isteku podeπenog vremena, oglasi se
zvuËni signal i End se pojavi na pokazivaËu.
PeÊnica se automatski iskljuËi.
Za promjenu vremena kuhanja koristite tipke
“-” ili “+”. Vratite se na korak 3 odjeljka
“Odabir vremena kuhanja”.
1. Okrenite kotaËiÊ na “0”
Na pokazivaËu se ponovo pojavi toËno
vrijeme.
Za produljenje vremena kuhanja, koristite
tipke “-” ili “+”.
Podeπavanje timera:
1. Ostavite kotaËiÊ u poloæaju “0”. Na
pokazivaËu je prikazano toËno vrijeme.
2. Pritisnite “set”. Svijetli indikator pokraj
simbola .
Tipkama “-” ili “+” podesite æeljeno
vrijeme.
3. Pritisnite “ok” za potvrdu odabira.
Odabir vremena zavrπetka
pripreme
Ova funkcija omoguÊuje odreivanje vremena
zavrπetka pripreme. Najdulji period kojeg je
moguÊe programirati jest 23 sata i 59 minuta.
1. Postupite kao πto je opisano u toËkama 1 i
2 odjeljka “Odabir vremena kuhanja”.
2. Pritisnite “set” za podeπavanje vremena
zavrπetka vremena kuhanja: svijetli
indikator pokraj simbola .
3. Vrijeme zavrπetka kuhanja podesite
tipkama “-” ili “+”.
4. Pritisnite “ok” za potvrdu vremena
zavrπetka pripreme.
PeÊnica Êe se automatski iskljuËiti nakon
podeπenog vremena zavrπetka umanjenog za
vrijeme pripreme: svijetlit Êe indikatori
iznad simbola
.
Timer je moguÊe podesiti samo kada peÊnica
nije u uporabi i dopuπta podeπavanje vremena
do najviπe 6 sati.
Po isteku podeπenog vremena:
Oglasi se zvuËni signal, a prikaz End na
pokazivaËu trepÊe.
Pritisnite “ok”: ZvuËni signal se iskljuËi. Na
pokazivaËu se ponovo pojavi toËno vrijeme.
Sigurnosna brava Loc :
1. KotaËiÊe i ⌦ podesite na “0”,
istovremeno pritisnite tipke “ok” i
- i zadræite 3 sekunde. Indikator svijetli
pokraj simbola .
2. Kad je aktivirana sigurnosna brava, nije
moguÊe upravljati funkcijama peÊnice.
3. Za deaktivaciju brave, ponovite postupak iz
toËke 1.
15

advertisement

Related manuals

advertisement