IKEA 700 947 26 Instruction for Use | Manualzz
BRUKSANVISNING
INSTALLATION
............................... 93
MILJÖSKYDDSRÅD ...................................... 98
VIKTIG INFORMATION ............................... 98
INNAN UGNEN ANVÄNDS ........................ 99
UGNENS TILLBEHÖR.................................100
SKÖTSEL OCH RENGÖRING ....................100
FELSÖKNING ..............................................102
SERVICE.......................................................102
För att du skall kunna använda ugnen på bästa sätt rekommenderar vi att du läser hela
bruksanvisningen noggrant och spar den som referensmaterial.
92
INSTALLATION
Råd
Viktigt: När installations- eller underhållsarbeten görs måste ugnen alltid vara skild från
elnätet.
• Installationen måste utföras av en kompetent fackman enligt tillverkarens anvisningar och enligt
gällande bestämmelser.
• Ta av ugnens förpackning och kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten och att det går
lätt att stänga ugnsluckan. Om du inte är säker bör du vända dig till din återförsäljare eller till
närmaste serviceavdelning.
• Efter att emballaget har tagits av bör ugnen placeras på underredet i styrenskum så att den inte skadas.
• Vi rekommenderar att skyddshandskar används vid installationen av ugnen.
(B) och som underlättar
• Ugnen har två sidoöppningar som fungerar som handtag
installationen (fig. 1).
Förbereda köksskåpet för inbyggnad
Inbyggnadsugn - inbyggnad under bänkskiva
• De köksskåp som skall stå alldeles intill ugnen måste tåla värme (minst 80° C).
• Skär ut öppningarna i köksskåpet och bänkskivan innan du sätter in ugnen. Ta noggrant bort alla
sågspån och flisor som skulle kunna skada apparaternas funktion.
• Ugnens och köksskåpets mått framgår av illustrationerna i figur 2-3-4.
• Det måste finnas en öppning på botten av köksskåpet för att korrekt ventilation skall kunna garanteras.
Öppningens mått framgår av fig. 4. När ugnen har satts på plats skall det inte gå att komma åt
ugnens undersida.
• Avståndet mellan ugnens översida och bänkskivans undersida måste vara minst 5 mm. Öppningen
mellan ugnen och bänkskivan får under inga omständigheter täppas igen (Fig. 3).
• Under installationen måste du se till att ugnens väggar inte kommer i direkt kontakt med närstående
köksinredning.
• Om köksskåpet där ugnen skall byggas in inte är fast förankrat vid väggen måste det fästas med
konsoler som kan köpas i handeln (G), se fig. 4.
1
2
3
4
93
Spishäll
Observera! Om spishällen skall monteras i en bänkskiva av annat material än trä, t.ex. plast, keramik,
marmor, natursten eller dylikt, måste du komma ihåg att beställa de speciella konsolerna (Fig. 7-9) från
vår serviceavdelning.
• Bänkskivan där spishällen skall monteras måste vara minst 20 mm och högst 50 mm tjock.
• Det får inte finnas någonting mellan spishällen och ugnen (t.ex. skenor, hållare eller dylikt).
• Om spishällen skall placeras intill ett högt köksskåp måste det vara minst 100 mm avstånd mellan
spishällen och köksskåpet (fig. 5).
• Såga ut en öppning i bänkskivan. Öppningen skall ha de mått som anges i produktbladet som medföljer
spishällen.
• Vi rekommenderar att innerkanterna på bänkskivan tätas med trälim eller silikon.
• Om spishällen inte redan har isoleringslist sätter du fast den medföljande listen runt hällen. Glöm inte
att noggrant rengöra ytan där listen skall sitta först.
Konventionell elektrisk spishäll
Viktigt: Ta bort skyddsfilmen innan du sätter spishällen på plats.
• Om bänkskivan är av trä skall de speciella medföljande fjädrarna och skruvarna användas.
1. Sätt i de 4 fjädrarna (B) (fig. 6) på avsedd plats på undersidan av spishällen.
2. Montera spishällen i bänkskivan.
• Om bänkskivan är av marmor eller annat material (t.ex. plast, keramik, natursten eller
dylikt) måste spishällen förankras med speciella konsoler (C) (fig. 7), kod 4819 310 18528, som kan
beställas från vår serviceavdelning.
1. Fäst konsolerna på avsedd plats i hålen med de medföljande skruvarna.
2. Montera spishällen i bänkskivan.
5
6
7
94
Glaskeramikhäll
Viktigt: Ta bort skyddsfilmen innan du sätter spishällen på plats.
Försäkra dig om att öppningen i bänkskivan där spishällen skall placeras har de mått som framgår av
ritningen i spishällens produktblad och att inga gränser överskrids.
Använd inte våld när du sätter in spishällen i bänkskivan. Det kan leda till spänningsfrakturer i
glaskeramikhällen (det är inte säkert att skadorna uppstår omedelbart)!
• Om bänkskivan är av trä skall de speciella medföljande fjädrarna och skruvarna användas (Fig. 8).
1. Fäst fjädrarna (D) (Fig. 8) med de speciella medföljande skruvarna (E) (Fig. 8) enligt illustrationen. Se
till att specificerade avstånd respekteras.
2. Montera spishällen i bänkskivan.
• Om bänkskivan är tillverkad av marmor, plast, keramik, sten eller dylikt måste spishällen
förankras med speciella konsoler (F) (Fig. 8), kod 4819 404 78697, som kan beställas från vår
serviceavdelning.
1. Montera spishällen i bänkskivan.
2. Placera de 4 konsolerna (F) enligt illustrationen i fig. 9. Var de skall placeras beror på bänkskivans
tjocklek.
3. Skruva i de 4 skruvarna (G) på avsedd plats (H) (fig. 9).
8
9
95
Elanslutning
Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
• Den elektriska anslutningen måste göras av en kompetent fackman enligt tillverkarens anvisningar och
enligt gällande bestämmelser.
• Elinstallatören ansvarar för att den elektriska anslutningen görs på korrekt sätt och för att gällande
säkerhetsbestämmelser följs.
• Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparaten som är inbyggd i köksskåpet skall kunna anslutas
till ett eluttag.
• För att gällande säkerhetskrav skall uppfyllas krävs att en strömbrytare med minst 3 mm avstånd mellan
kontakterna används för installationen.
• Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
• När ugnen har installerats skall det inte vara möjligt att komma åt de elektriska komponenterna.
Anslutning av ugnen till elnätet
• Försäkra dig om att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med nätspänningen.
Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen).
1. Skruva ur de två fästskruvarna som sitter i locket till kopplingsplinten. Kopplingsplinten är placerad
längst ner på ugnens baksida.
2. Ta av locket för att komma åt kopplingsplinten och för in elsladden (se tabellen) genom öppningen
på botten av ugnen.
3. Anslut elsladden till kopplingsplinten, dra åt skruvarna och fäst sladden vid kabelklämman.
4. Sätt tillbaka locket, dvs sätt in de två små vingarna på avsedd plats och fäst locket med de två skruvarna.
Tabell - elsladd
Ledare - nummer
1N+
2 +
2N+
3N+
3 +
96
~
~
~
~
~
Typ av elsladd
H05 RR-F 3 X 4 mm²
H05 RR-F 3 X 4 mm²
H05 RR-F 4 X 2,5 mm²
H05 RR-F 5 X 1,5 mm²
H05 RR-F 4 X 2,5 mm²
Anslutning mellan spishällen och ugnen
Viktigt: Anslut inte ugnen till elnätet innan du är klar med alla kopplingar.
• Innan du ansluter ugnen till elnätet, kontrollera att modellen på din spishäll figurerar bland modellerna
i det medföljande informationsbladet om hopkoppling spishällar/ugnar.
• Anslut sedan spishällens kontaktdon (C) (Fig. 10) till ugnens kontaktdon (D) och se till att
kontaktdonens färger och hållarna på översidan av kontaktdonen passar ihop med varandra.
• Gör anslutningen genom att skjuta in kontaktdonen så långt det går och kontrollera att den lilla tungan
låses.
• Skruva loss muttern från jordanslutningsskruven (H) (Fig. 10)
som sitter på översidan av ugnen
och sätt in den gula/gröna jordkabeln (låt brickan sitta kvar). Skruva på muttern på skruven igen och
dra åt så långt det går.
Viktigt: Om färgerna och hållarna på spishällens anslutningar inte överensstämmer med anvisningarna på
skylten med information om hopkoppling spishäll/ung som finns på översidan av ugnen, var god beställ en
adaptersats, kod AMC 873, från vår tekniska serviceavdelning.
Förankring av ugnen
• Lyft ugnen i de speciella öppningarna på ugnens sidor och sätt in den på avsedd plats i köksskåpet.
Se till att elsladden inte kommer i kläm (fig. 11).
• Centrera ugnen i utrymmet i köksskåpet innan du förankrar den i köksskåpet.
• Kontrollera att distanselementen i plast är korrekt placerade i fästhålen. Förankra sedan ugnen vid
köksskåpet med hjälp av de medföljande skruvarna (Fig.12).
11
10
12
97
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av emballagematerialet
• Emballagematerialet kan återvinnas till 100%,
vilket framgår av återvinningssymbolen
.
• De olika delarna av emballaget skall sålunda
kasseras enligt bestämmelserna från lokala
myndigheter.
Kassering av gamla hushållsapparater
• Hushållsapparater är tillverkade av material som
kan återanvändas eller återvinnas. Skrota din
gamla hushållsapparat enligt de lokala
bestämmelserna om avfallshantering. Innan du
skrotar hushållsapparater skall du skära av
elsladden så att de blir obrukbara.
• Denna apparat är märkt i enlighet med
Europadirektiv 2002/96/EC beträffande
elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE).
• Genom att säkerställa att denna produkt kasseras
på korrekt sätt bidrar du till att förhindra
potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa.
• Symbolen
på produkten eller i dokumenten
som medföljer produkten anger att denna
apparat inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall utan att den skall lämnas in på en
lämplig uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Kassera produkten i enlighet med lokala
miljöbestämmelser om avfallshantering. För mer
information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god
kontakta de lokala myndigheterna, ortens
avfallshanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Spara energi
• Förvärm endast ugnen om förvärmning är
nödvändig enligt matlagningsöversikten i
produktbladet eller ditt recept.
• Använd mörka eller svartlackerade ugnsformar
och bakplåtar, eftersom dessa absorberar värme
mycket bättre än andra matlagningskärl.
VIKTIG INFORMATION
Varning:
• Inte avsedd att användas av små barn utan
tillsyn.
• Se till att barn inte leker med apparaten.
• Ugnens åtkomliga delar kan vara mycket
heta under användning. Därför är det
mycket viktigt att barn inte vistas i närheten
av apparaten.
• Använd inte material eller rengöringsmedel
som verkar slipande då du rengör GLASEN,
för att undvika att du skadar dem.
• Under användning blir apparaten mycket
het. Var försiktig och vidrör aldrig
värmeelementen inuti ugnen.
• Ugnen är uteslutande avsedd att användas i
hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte
tillåtet att använda den för andra ändamål.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig
eller felaktig användning eller för felaktiga
inställningar av reglagen.
• Alla reparationer och ändringar på apparaten
måste utföras av en kompetent fackman.
• Undvik att utsätta ugnen för “väder och vind”.
• Lägg aldrig något tungt föremål på ugnsluckan.
Det kan bli fel på ugnsutrymmet och gångjärnen.
Använd aldrig ugnsluckan som stöd.
• Häng aldrig något tungt föremål på ugnsluckans
98
handtag.
• Täck inte ugnens botten med
aluminiumfolie eller andra föremål.
• Ugnsluckan måste stänga ordentligt. Se till att
ugnsluckans tätningslist alltid är ren.
• Häll aldrig vatten direkt i en het ugn. Emaljen kan
skadas.
• Fruktjuice som droppar från bakformar lämnar
bestående fläckar. Vi rekommenderar att ugnen
rengörs innan den används igen.
• Dra inte pannor eller andra kokkärl över ugnens
botten när du skall ta ut dem ur ugnen. Det kan
bli repor i lackeringen.
• Kondens som blir kvar efter matlagningen kan
med tiden skada ugnen och köksskåp som står i
närheten. Vi rekommenderar följande:
- ställ in lägsta möjliga temperatur,
- täck över maten,
- ta ut maten ur ugnen,
- torka av fuktiga delar så snart ugnen har
svalnat.
• När ugnen är i funktion länge och hög temperatur
är inställd blir kontrollpanelen och ugnsluckans
handtag mycket heta.
• Vidrör aldrig ugnen med våta kroppsdelar och var
inte barfota när du använder ugnen.
• Dra inte i ugnen eller i elsladden för att skilja
ugnen från elnätet.
• Se till att barn inte vidrör/kommer i kontakt
med:
- reglagen och ugnen i allmänhet, speciellt när
ugnen är i funktion och omedelbart efteråt.
Detta förhindrar personskador.
- förpackningsmaterialet (påsar, styrenplast,
metalldelar, osv),
- ugnar som skall skrotas.
• Försäkra dig om att elsladdar till andra
hushållsapparater som står i närheten av ugnen
inte kommer i kontakt med heta delar och att de
inte kan fastna i ugnsluckan.
• Vissa ugnsmodeller är försedda med ett
luftkylningssystem som förhindrar att ugnens
framsida och ugnsutrymmet blir alltför heta.
Observera! Varmluften kommer ut från en
öppning mellan kontrollpanelen och ugnsluckan.
Blockera aldrig ventilationsöppningarna.
• Lägg aldrig lättantändligt material inne i ugnen
eller i närheten av ugnen: om ugnen sätts på av
misstag kan sådant material fatta eld.
• Använd grytlappar eller ugnsvantar för att ta ut
kokkärl och tillbehör när ugnen är het.
• Om du för att grilla eller tillaga bakverk använder
alkoholhaltiga drycker (t.ex. rom, konjak, vin),
kom ihåg att alkohol förångas vid hög temperatur
och att dessa ångor kan fatta eld när de kommer
i kontakt med det elektriska värmeelementet.
• Värm inte och tillaga inte livsmedel i stängda
kokkärl i ugnen. Det tryck som utvecklas i
kokkärlet kan få det att explodera och skada
ugnen.
• Använd inte kokkärl i syntetmaterial (med
undantag för material som är avsedda för kokkärl
- se tillverkarens anvisningar). Vissa material
smälter i hög temperatur.
• Övervaka tillagningen när du lagar mat med
mycket fett och olja. Olja och fett kan hettas upp
och förorsaka eldsvåda!
• Se till att du har ordentligt grepp om plåtar och
kokkärl om de är tungt lastade. Var mycket
försiktig.
INNAN UGNEN ANVÄNDS
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen. Ställ in värmen på
200° C och låt ugnen vara på i cirka en timme så
att lukt och ånga från isoleringsmaterial och
skyddsfett bränns bort. Det är lämpligt att ha ett
fönster öppet under tiden.
• Ta bort alla nedan angivna föremål innan
spishällen används:
- Etiketterna som sitter på ugnens framsida och
på ugnsluckan. Låt endast typskylten sitta
kvar.
- Skydden i kartong och skyddsfilmen i plast på
kontrollpanelen och andra ugnsdelar,
- Etiketterna som sitter på tillbehören (till
exempel etiketten under långpannan).
99
UGNENS TILLBEHÖR
Tillbehören som inte medföljer ugnen kan köpas separat
från vår serviceavdelning. De tillbehör som medföljer
ugnen listas i det separata produktbladet (se avsnittet
Tillbehör).
Långpanna (1)
Långpannan är avsedd att samla upp fettstänk och matpartiklar
och skall för detta ändamål placeras under gallret. Den kan också
fungera som plåt och användas till exempel för att laga kött,
kyckling, fisk, med och utan grönsaker. Häll lite vatten i
långpannan så blir det inte så mycket matos och fettstänk.
Bakplåt (2)
Kan användas för att baka småkakor, sockerkakor och pizza.
1
2
Galler (3)
Gallret kan användas för att grilla mat eller för att ställa
bakplåtar, kakformar och andra matlagningskärl på. Det kan
placeras på vilken som helst av ugnsfalsarna. Gallret kan sättas in
med den utbuktande sidan vänd uppåt eller nedåt.
3
Roterande grillspett (4)
Använd spettet enligt beskrivningen i relevant avsnitt i det
separata produktbladet.
4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Viktigt: Använd absolut inte högtryckstvättar eller
ångtvättar för rengöringen.
Ugnens utsida
• Rengör ugnens utsida med en fuktig trasa. Om
utsidan är mycket smutsig kan du tillsätta ett par
droppar diskmedel till vattnet. Torka med en torr
trasa.
• Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Det finns risk att ytan blir matt.
Om en produkt av denna typ av misstag skulle
spillas på ugnen bör du omedelbart torka bort
den med en fuktig trasa.
• Små färgskiftningar i ugnens front beror på att
olika material (glas, plast och metall) har använts
vid tillverkningen.
100
Ugnar med frontpanel i aluminium
• Rengör med ett milt rengöringsmedel och en
mjuk trasa avsedd för fönsterputsning eller en
trasa av mikrofiber som inte luddar. Torka
horisontellt utan att trycka trasan mot panelen.
• Använd inte starka rengöringsmedel, hårda
svampar eller grova, repande trasor. Rengör
aluminiumytorna med en torr trasa.
Tillbehör
• Diska tillbehören med vanligt diskmedel direkt
efter användningen. Matrester kan lätt avlägsnas
med en diskborste eller svamp.
Observera! Vi rekommenderar att skyddshandskar
används i samband med arbetena nedan. Följ dessa
anvisningar noggrant. Det är en garanti mot
personskador och förhindrar att det uppstår skador på
ugnsluckan och gångjärnen.
Gör så här för att ta av ugnsluckan:
1. Öppna ugnsluckan helt (se fig. 1).
1
2. Lyft de två spärrhakarna och skjut dem framåt till anslaget
(se fig. 2).
2
3. Stäng ugnsluckan så mycket som krävs för att kunna dra
den uppåt och lossa den (se fig. 3).
Var rädd om gångjärnen vid rengöring och/eller avmontering av
ugnsluckan (fig. 4).
Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan:
1. Sätt in gångjärnen i öppningarna och sänk ned ugnsluckan
helt.
2. Skjut ned de två spärrhakarna.
3. Stäng ugnsluckan helt.
3
Observera! Följ ovan givna anvisningar noggrant. Det är en
garanti mot personskador och förhindrar att det uppstår skador
på ugnsluckan och gångjärnen.
Byte av den bakre ugnslampan:
1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Skruva ur lampskyddet åt vänster, men låt ugnen svalna
först (se fig. 5).
3. Byt lampan (se anmärkning).
4. Skruva tillbaka lampskyddet.
5. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
Anmärkning: Använd endast 25 W/230 V lampor,
typ E-14, T300° C, som finns på vår serviceavdelning.
Viktigt: Sätt inte på ugnen innan lampskyddet har satts
på plats.
4
5
101
FELSÖKNING
Ugnen fungerar inte:
• Kontrollera att spänningen kommer fram till
eluttaget som ugnen är ansluten till.
• Stäng av och sätt på ugnen igen för att undersöka
om problemet har löst sig.
VIKTIGT:
• Kontrollera att ugnsväljaren inte står på “0” eller
på symbolen “lampa”
.
- Om “
” visas på den elektroniska
programmeraren (på vissa ugnar) bör du
studera det separata produktbladet och/eller
beskrivningen av den elektroniska
programmeraren.
- Om “F XX” visas på den elektroniska
programmeraren (finns på vissa ugnar) bör du
kontakta närmaste serviceavdelning.
Specificera i detta fall numret som följer
bokstaven “F”.
SERVICE
Innan du kontaktar Service:
1. Undersök om det inte går att lösa problemet
på egen hand enligt anvisningarna i
“Felsökning”.
2. Stäng av och sätt på ugnen igen för att
undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa
kontrollera bör du kontakta närmaste
serviceavdelning.
Lämna alltid följande uppgifter:
• en kort beskrivning av felet,
• exakt ugnstyp och ugnsmodell,
• servicenumret (dvs numret som finns efter
ordet Service på typskylten) som är placerat
på den högra kanten inuti ugnsutrymmet (syns
när ugnsluckan är öppen). Servicenumret
finns även i garantihäftet.
• fullständig adress,
• telefonnummer.
102
Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd
dig till en auktoriserad serviceverkstad (detta
garanterar att originalreservdelar används och att
reparationen görs på korrekt sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan
medföra att apparatens säkerhet och kvalitet
äventyras.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
• Denna ugn är avsedd att komma i kontakt
med livsmedel och är tillverkad i
överensstämmelse med europadirektiv
89/109/EEG.
• Denna ugn är endast avsedd att användas
för matlagning.
All annan användning (t.ex. uppvärmning av
rum) är att betrakta som olämplig och
därigenom farlig.
• Ugnen formges, tillverkas och marknadsförs
i överensstämmelse med:
- säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv
73/23/EEG,
- skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG,
- kraven i direktiv 93/68/EEG.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement