Whirlpool 501 506 19 Instruction for Use | Manualzz
61055024S.fm Page 67 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
BRUKSANVISNING
INSTALLATIONSANVISNINGAR
MILJÖRÅD
VIKTIG INFORMATION
INNAN UGNEN ANVÄNDS
UGNENS TILLBEHÖR
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FELSÖKNING
KUNDTJÄNST
För att du skall kunna använda ugnen på bästa sätt rekommenderar vi att du läser hela
bruksanvisningen noggrant och spar den som referensmaterial.
67
61055024S.fm Page 68 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Rekommendationer
OBSERVERA: Innan något underhåll påbörjas måste stickkontakten dras ut ur eluttaget.
• Installationen måste utföras av kompetent fackman enligt tillverkarens anvisningar och enligt gällande
bestämmelser.
• Ta av ugnens förpackning och kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten och att det går
lätt att stänga ugnsluckan. Om du inte är säker bör du vända dig till din återförsäljare eller till
närmaste Kundtjänst.
Förberedning av inbyggnadsskåpet
• De köksskåp som skall stå alldeles intill ugnen måste tåla värme (minst 90 °C).
• Sätt inte ugnen på plats förrän du har sågat ut öppningen som skall finnas i köksskåpet. Rengör noggrant
efteråt och se till att det inte finns kvar sågspån eller flisor som skulle kunna skada ugnens funktion.
• När ugnen har satts på plats skall det inte gå att komma åt ugnens undersida.
• Placera ugnen så att ugnsväggarna inte vidrör närstående köksinredning.
• För att ugnen skall fungera på bästa sätt får minimiavståndet mellan bänkskivan och ugnens
överdel ej blockeras.
Elanslutning
Det är enligt lag obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
• Den elektriska anslutningen måste göras av en kompetent fackman enligt tillverkarens anvisningar och
enligt gällande bestämmelser.
• Elinstallatören ansvarar för att den elektriska anslutningen görs på korrekt sätt och för att gällande
säkerhetsbestämmelser följs.
• Elsladden måste vara tillräckligt lång för att ugnen som är inbyggd i köksskåpet skall kunna anslutas till
ett eluttag.
• För att gällande säkerhetskrav skall uppfyllas krävs att en enpolig strömbrytare med minst 3 mm
avstånd mellan kontakterna används för installationen.
• När ugnen har installerats skall det inte vara möjligt att komma åt de elektriska komponenterna.
Anslutning av ugnen till elnätet
• Försäkra dig om att spänningen som anges på typskylten och nätspänningen överensstämmer med
varandra.
Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen).
• Vissa ugnar är inte försedda med elsladd. Följ anvisningarna nedan i detta fall:
1. Skruva ur de två fästskruvarna som sitter i locket till kopplingsplinten. Kopplingsplinten är placerad
längst ner på ugnens baksida.
2. Ta av locket för att komma åt kopplingsplinten och för in elsladden (se tabellen) genom öppningen
på botten av ugnen.
Tabell - elsladd
Ledare - nummer
1N+
2+
~
~
Typ av elsladd
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
(endast för Schweiz)
3. Anslut elsladden till kopplingsplinten, dra åt skruvarna maximalt och fäst sladden vid kabelklämman.
4. Sätt tillbaka locket genom att föra in de två små vingarna på avsedd plats och fäst locket med de två
skruvarna.
68
61055024S.fm Page 69 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
MILJÖRÅD
Kassering av emballagematerialet
• Emballagematerialet kan återvinnas till 100%,
vilket framgår av återvinningssymbolen
.
• De olika delarna av emballaget skall sålunda
kasseras enligt bestämmelserna från lokala
myndigheter och får inte kastas.
Symbolen
på produkten, eller i medföljande
dokumentation, indikerar att denna produkt inte
får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
Kassera apparaten enligt de lokala
bestämmelserna om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av denna produkt, var god
kontakta kompetent lokal myndighet, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.
Energibesparing
Kassering av gamla hushållsapparater
• Denna apparat är märkt i enlighet med
Europadirektiv 2002/96/EG, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt skrotning av
denna produkt bidrar du till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa.
• Förvärm endast ugnen om förvärmning är
nödvändig enligt matlagningsöversikten i
produktbladet eller ditt recept.
• Använd mörka eller svartlackerade ugnsformar
och bakplåtar, eftersom dessa absorberar värme
mycket bättre än andra matlagningskärl.
VIKTIG INFORMATION
Observera:
• Barn och personer som inte förstår hur
apparaten fungerar får inte använda den utan
övervakning.
• Låt aldrig barn leka med apparaten.
• Apparaten får inte användas av barn eller
personer med reducerad fysisk, sensoriell
eller mental kapacitet eller bristande
erfarenhet, såvida de inte instruerats om
användningen av apparaten av den person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Ugnens åtkomliga delar kan vara mycket heta
under användning. Därför är det mycket viktigt
att barn inte vistas i närheten av apparaten.
• Använd inte material eller rengöringsmedel som
verkar slipande då du rengör GLASEN, för att
undvika att du skadar dem.
• Under användning blir apparaten mycket het.
Var försiktig och vidrör aldrig värmeelementen
inuti ugnen.
• Ugnen är uteslutande avsedd att användas i
hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte
tillåtet att använda den för andra ändamål.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig
eller felaktig användning eller för felaktiga
inställningar av reglagen.
• Alla reparationer och ändringar på apparaten måste
utföras av kompetent fackman.
• Undvik att utsätta ugnen för “väder och vind”.
• Lägg aldrig något tungt föremål på ugnsluckan.
Det kan bli fel på ugnsutrymmet och gångjärnen.
Använd aldrig ugnsluckan som stöd.
• Häng aldrig något tungt föremål på ugnsluckans
handtag.
• Täck inte ugnens botten med
aluminiumfolie eller andra föremål.
• Ugnsluckan måste stänga ordentligt. Se till att
ugnsluckans tätningslist alltid är ren.
• Häll aldrig vatten direkt in i en het ugn. Emaljen
kan skadas.
• Fruktjuice som droppar från bakformar lämnar
bestående fläckar. Vi rekommenderar att ugnen
rengörs innan den används igen.
• Dra inte pannor eller andra kokkärl över
69
61055024S.fm Page 70 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
•
•
•
•
•
•
ugnsbotten när du skall ta ut dem ur ugnen. Det
kan bli repor i lackeringen.
Kondens som blir kvar efter matlagningen kan
med tiden skada ugnen och köksskåp som står i
närheten. Vi rekommenderar följande:
- ställ in lägsta möjliga temperatur;
- täck över maten;
- ta ut maten ur ugnen;
- torka av fuktiga delar så snart ugnen har
svalnat.
När ugnen är i funktion länge och hög temperatur
är inställd blir kontrollpanelen och handtaget till
ugnsluckan mycket heta.
Vidrör aldrig ugnen med våta kroppsdelar och var
inte barfota när du använder ugnen.
Dra inte i ugnen eller i elsladden för att skilja
ugnen från elnätet.
Se till att barn inte vidrör/kommer i kontakt
med:
- reglagen och ugnen i allmänhet, speciellt när
ugnen är i funktion och omedelbart efteråt.
Detta förhindrar personskador;
- förpackningsmaterialet (påsar, styrenplast,
metalldelar, osv);
- ugnar som skall skrotas.
Försäkra dig om att elsladdar till andra
hushållsapparater som står i närheten av ugnen
inte vidrör heta delar och att de inte kan fastna i
ugnsluckan.
• Vissa ugnsmodeller är försedda med ett
luftkylningssystem som förhindrar att ugnens
framsida och ugnsutrymmet blir alltför heta.
Observera: Varmluften kommer ut från en
öppning mellan kontrollpanelen och ugnsluckan.
Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
• Lägg aldrig lättantändligt material inne i ugnen
eller i närheten av ugnen: om ugnen sätts på av
misstag kan sådant material fatta eld.
• Använd grytlappar eller ugnsvantar för att ta ut
kokkärl och tillbehör när ugnen är het.
• Om du då du grillar eller tillagar bakverk
använder alkoholhaltiga drycker (t ex rom,
konjak, vin osv), kom ihåg att alkohol förångas vid
hög temperatur. Dessa ångor kan fatta eld när de
kommer i kontakt med det elektriska
värmeelementet.
• Värm eller tillaga inte livsmedel i stängda burkar i
ugnen. Det tryck som utvecklas i burken kan få
den att explodera och skada ugnen.
• Använd inte kokkärl i syntetmaterial (med
undantag för material som är avsedda för detta;
se tillverkarens anvisningar). Vissa material
smälter i hög temperatur.
• Övervaka tillagningen när du lagar mat med
mycket fett och olja. Olja och fett kan hettas upp
och förorsaka eldsvåda!
• Se till att du har ordentligt grepp om plåtar och
kokkärl om de är tungt lastade. Var mycket
försiktig.
INNAN UGNEN ANVÄNDS
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen. Ställ in värmen på
200 °C och låt ugnen vara på i cirka en timme så
att lukt och ånga från isoleringsmaterial och
skyddsfett bränns bort. Det är lämpligt att ha ett
fönster öppet under tiden.
70
• Ta först bort:
- De etiketter som sitter på ugnens framsida
och på ugnsluckan. Låt endast typskylten sitta
kvar;
- Skydden i kartong och skyddsfilmen i plast på
kontrollpanelen och andra ugnsdelar;
- De etiketter som sitter på tillbehören (till
exempel etiketten under droppbrickan).
61055024S.fm Page 71 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
UGNENS TILLBEHÖR
Vilka tillbehör som medföljer vid leverans beror på
ugnsmodell. De tillbehör som medföljer ugnen listas i det
separata produktbladet (se avsnittet Tillbehör).
Droppbricka (1)
Droppbrickan är avsedd att samla upp fettstänk och matpartiklar
och ska för detta ändamål placeras under gallret. Den kan också
fungera som plåt och användas till exempel för att laga kött,
kyckling, fisk, med och utan grönsaker. Häll lite vatten på
droppbrickan så blir det inte så mycket matos och fettstänk.
1
Bakplåt (2)
2
Kan användas för att baka småkakor, sockerkakor, pizza.
Galler (3)
Gallret kan användas för att grilla mat eller för att ställa
bakplåtar, kakformar och andra matlagningskärl på. Det kan
placeras på vilken som helst av ugnsfalsarna. Gallret kan sättas in
med den utbuktande sidan vänd uppåt eller nedåt.
3
Katalytiska sidopaneler (4)
De katalytiska panelerna har en porös beläggning som
absorberar fettstänk. Vi rekommenderar därför att du, då du
tillagat speciellt feta maträtter, kör en automatisk
rengöringscykel (se “Rengöring och Underhåll”).
4
Roterande grillspett (5)
Använd spettet enligt beskrivningen i relevant avsnitt i det
separata produktbladet.
5
6a
Grillset (6)
Detta set består av ett galler (6a), en emaljerad ugnsform (6b)
och ett eller två handtag (6c).
Detta set måste placeras på gallret (3) och användas tillsammans
med grillfunktionen.
6b
6c
6
71
61055024S.fm Page 72 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
UGNENS TILLBEHÖR
Fettfilter (7)
Skall endast användas för mycket fet tillagning. Häng det på den
bakre väggen i ugnsutrymmet framför fläkten.
Det kan diskas i diskmaskin och kan inte användas med
funktionen Fläkt.
7
Skjutbara ledstycken (8)
Gör det enklare att under tillagningen komma åt maträtten och
gör det möjligt att halvt dra ut galler och droppbrickor.
Passar till alla tillbehör och kan diskas i diskmaskin.
8
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Viktigt: Använd absolut inte högtryckstvätt med
ångstråle för rengöringen.
Ugnens utsida
• Rengör ugnens utsida med en fuktig trasa.
Om utsidan är mycket smutsig kan du tillsätta ett
par droppar diskmedel till vattnet. Torka med en
torr trasa.
• Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Det finns risk att ytan blir matt.
Om en produkt av denna typ av misstag skulle
spillas på ugnen bör du omedelbart torka bort
den med en fuktig trasa.
• Små färgskiftningar i ugnens front beror på att
olika material (glas, plast och metall) har använts
vid tillverkningen.
Ugnar med frontpanel i aluminium
• Rengör med ett milt rengöringsmedel och en
mjuk trasa avsedd för fönsterputsning eller en
trasa av mikrofiber som inte luddar. Torka
horisontellt utan att trycka trasan mot panelen.
• Använd inte starka rengöringsmedel, hårda
svampar eller grova, repande trasor. Rengör
aluminiumytorna med en torr trasa.
Tillbehör
• Diska tillbehören med vanligt diskmedel direkt
efter användningen. Matrester kan lätt avlägsnas
med en diskborste eller svamp.
72
Ugnsutrymmet
• Använd inte slipande svampar eller stålull.
Använd ett specifikt ugnsrengöringsmedel och
följ tillverkarens anvisningar.
• Rengör ugnen efter varje användning så att
beläggningar och matrester inte bränns fast.
• Vid långkok eller vid användning av flera nivåer,
eller då du tillagar rätter med hög fukthalt (som
pizza, fyllda grönsaker etc) kan kondens bildas i
dörren och vid gummilisten. När ugnen har
svalnat, torka av insidan med en trasa eller en
svamp.
• Rengör luckans glas med ett flytande
rengöringsmedel av lämplig typ.
• För att förenkla rengöring av ugnen, kan
ugnsluckan avlägsnas. För att rengöra den övre
delen av ugnen kan du sänka grillelementet
(endast på vissa modeller).
Katalytiska sidopaneler och bakre delen
(beroende på modell) - Rengöringscykel
• Töm ugnen, sätt på den, ställ in den på 200 °C
och låt den stå på i ungefär en timme.
• Efter rengöringsprogrammet, när ugnen svalnat,
använder du vid behov en fuktig trasa för att
torka bort matresterna.
• Rengör aldrig katalytiska sidopaneler och
den bakre delen med slipande medel,
repande svampar, stålull eller
ugnsrengöringsspray, eftersom dessa kan
skada panelernas förmåga till
självrengöring.
61055024S.fm Page 73 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
Observera: Vi rekommenderar att skyddshandskar
används i samband med följande arbeten. Följ ovan givna
anvisningar noggrant. Det är en garanti mot
personskador och förhindrar att det uppstår skador på
ugnsluckan och gångjärnen.
Gör så här för att ta av ugnsluckan:
1. Öppna ugnsluckan helt (se fig. 1).
2. Lyft de två spärrhakarna och skjut dem framåt till anslaget
(se fig. 2).
3. Stäng ugnsluckan så mycket som krävs för att kunna dra den
uppåt och ta ut den (se fig. 3).
1
Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan:
1. Sätt in gångjärnen i öppningarna och sänk ned ugnsluckan
helt.
2. Skjut ned de två spärrhakarna.
3. Stäng ugnsluckan helt.
2
Observera: Följ ovan givna anvisningar noggrant. Det är en
garanti mot personskador och förhindrar att det uppstår skador
på ugnsluckan och gångjärnen.
3
Sänka grillelementet (endast vissa modeller)
Rengör inte ugnen förrän den har svalnat.
• Avlägsna gallren från de guideskenorna.
• Dra ut (4) grillelementet en aning och sänk det (5).
4
5
73
61055024S.fm Page 74 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
Byte av den bakre ugnslampan
(om sådan finns):
1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Skruva ur lampskyddet åt vänster, men låt ugnen svalna först
(se fig. 1).
3. Byt lampan (se anmärkning).
4. Skruva tillbaka lampskyddet.
5. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
Anmärkning: Använd endast 25 W/230 V lampor,
typ E-14, T300 °C, som finns hos vår Kundtjänst.
Viktigt: Sätt inte på ugnen innan lampskyddet har satts
på plats.
1
Byte av sidolampan (om sådan finns):
1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta bort den vänstra sidans gallerhållare, men låt ugnen svalna
först (se fig. 2). Använd en skruvmejsel för att bända
lampskyddet utåt tills du kan ta loss det (se fig. 3 - 4).
3. Byt lampan (se anmärkning).
4. Placera tillbaka lampskyddet och tryck det mot väggen för
att det skall fästa korrekt.
5. Sätt tillbaka gallerhållaren.
6. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
Anmärkning: Använd endast 25 W/230 V lampor,
typ E-14, T300 °C, som finns hos vår Kundtjänst.
Viktigt: Sätt inte på ugnen innan lampskyddet har satts
på plats.
2
Byte av halogen sidolampa
(om sådan finns):
1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta bort sidans gallerhållare, men låt ugnen svalna först
(se fig. 2). Använd en skruvmejsel för att bända lampskyddet
utåt tills du kan ta loss det (se fig. 3 - 4).
3. Byt inte ut lampan med nakna fingrar. Ta försiktigt ut
halogenlampan från lamphållaren och byt ut den mot e ny
(se notering).
4. Placera tillbaka lampskyddet och tryck det mot väggen för
att det skall fästa korrekt.
5. Sätt tillbaka gallerhållaren.
6. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
Anmärkning: Använd endast 20 W/12 V lampor, typ G4,
T300 °C, som finns hos vår Kundtjänst.
Viktigt: Sätt inte på ugnen innan lampskyddet har satts
på plats.
74
3
4
61055024S.fm Page 75 Monday, May 5, 2008 4:00 PM
FELSÖKNING
Ugnen fungerar inte:
• Kontrollera att spänningen kommer fram till
eluttaget som ugnen är ansluten till.
• Stäng av och sätt på ugnen igen för att undersöka
om problemet har löst sig.
Viktigt:
• Kontrollera att ugnsväljaren inte står på “0” eller
på symbolen “lampa”
.
- Om “
” visas på den elektroniska
programmeraren (på vissa ugnar) bör du
studera det separata produktbladet och/eller
beskrivningen av den elektroniska
programmeraren.
- Om “F XX” visas på den elektroniska
programmeraren (finns på vissa ugnar) bör du
kontakta närmaste Kundtjänst. Specificera i
detta fall det nummer som följer bokstaven
“F”.
- Kontrollera att den mekaniska
programmeraren (om sådan finns) är inställd
på ”manuell” funktion.
KUNDTJÄNST
Innan du kontaktar Kundtjänst:
1. Undersök om det inte går att lösa problemet på
egen hand enligt anvisningarna i “Felsökning”.
2. Stäng av och sätt på ugnen igen för att
undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa
kontrollera bör du kontakta närmaste
Kundtjänst.
Lämna alltid följande uppgifter:
•en kort beskrivning av felet;
•exakt ugnstyp och ugnsmodell;
•servicenumret (dvs numret som finns efter
ordet Service på typskylten) som är placerat
på höger innerkant i ugnsutrymmet (syns när
ugnsluckan är öppen). Servicenumret finns
även i garantihäftet;
•fullständig adress;
•telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad
serviceverkstad om det blir nödvändigt med
reparationer (till garanti för att originalreservdelar
används och att reparationerna utförs på korrekt
sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan
medföra att apparatens säkerhet och kvalitet
äventyras.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
• Denna ugn är avsedd att komma i kontakt
med livsmedel och är tillverkad i
överensstämmelse med med europadirektiv
1935/2004.
• Denna ugn är endast avsedd att användas
för matlagning.
All annan användning (t ex uppvärmning av
rum) är att betrakta som olämplig och
därigenom farlig.
• Apparaten formges, tillverkas och
marknadsförs i överensstämmelse med:
- Säkerhetsföreskrifterna i
lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
(som ersätter direktiv 73/23/EEG och
dess påföljande tillägg);
- skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG;
- kraven i direktiv 93/68/EEG.
75
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement