HOTPOINT/ARISTON FK 932 C X/HA S Instruction for Use

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 932 C X/HA S Instruction for Use | Manualzz
FK 932 C X/HA S
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,15
Uruchomienie i użytkowanie,17
Programator elektroniczny*,17
Programy,18
Zalecenia i środki ostrożności,21
Konserwacja i utrzymanie,21
Türkçe
Iталiиська
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Elektronik programlayıcı*,9
Programlar,10
Önlemler ve tavsiyeler,13
Servis ve bakım,13
Довідник користувача
ДУХОВКА
Зміст
Довідник користувача,1
Запобіжні заходи,3
Допомога,4
Опис приладу,5
Опис приладу,6
Загальний вигляд,23
Початок роботи та використання,25
Електронний програматор готування*,25
Програми,26
Запобіжні заходи та поради,29
Догляд та очищення,29
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć
elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do
czyszczenia szklanych drzwiczek
piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie
szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
2
Запобіжні заходи
УВАГА! Під час роботи цей прилад,
а так ож його дост упні частини
нагріваються до високих температур.
Слід бути особливо обережними, щоб
не торкатися нагрівальних елементів.
Діти віком до 8 років мають знаходитися
на небезпечній відстані від приладу,
якщо неможливо забезпечити постійний
контроль над ними.
Дозволяється користування цим
приладом дітьми віком від 8 років,
а також особами з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями або особами без
належного досвіду і знань, якщо вони
перебувають під постійним контролем
або проінструктовані щодо правил з
небезпечного користування приладу
і усвідомлюють ступені ризику. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Операції з очищення і догляду не
повинні виконуватися дітьми без
належного контролю.
Не використовувати абразивні засоби
ані металеві загострені шпателі
для очищення скляних дверцях
духовки, тому що вони можуть
пошкрябати поверхню, призводячи до
розтріскування скла.
Забороняється використання апаратів
для очищення парою або високим
тиском.
УВАГА! Щоб запобігти враженню
електричним струмом переконайтеся
в тому, що прилад вимкнений, перш
ніж заміняти лампочку.
! Під част вставляння решітки слід
переконатися, що стопор повернутий
вгору і всередину ніші.
3
Teknik Servis
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
• arıza tipi
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler, soğutucu bölmesi içinde aşağıda solda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadır.
-
Serwis Techniczny
! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych
techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Допомога
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
Повідомити:
• Тип несправності;
• Модель приладу (Mod.)
• Серійний номер (S/N)
Ці дані знаходяться на табличці з даними на самому
приладі.
4
Cihazın tanıtımı
Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Опис приладу
Загальний вигляд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОЗИЦІЯ 1
ПОЗИЦІЯ 2
ПОЗИЦІЯ 3
ПОЗИЦІЯ 4
ПОЗИЦІЯ 5
НАПРЯМНІ для дек та Граток
Рівень ДЕКО
Рівень ГРИЛЬ
Панель керування
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Kontrol Paneli
1PROGRAMLAR düğmesi
2 Uyarı ışığı TERMOSTAT
3TERMOSTAT düğmesi
4 ELEKTRONİK programlayıcı*
* Sadece bazı modellerde mevcut.
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
Pokrętło PROGRAMY
Kontrolka TERMOSTATU
Pokrętło TERMOSTATU
Programator ELEKTRONICZNY*
* Tylko w niektórych modelach.
Опис приладу
Панель керування
1
2
3
4
Реґулятор ПРОГРАМ
Індикатор ТЕРМОСТАТУ
Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
ЕЛЕКТРОННИЙ програматор*
* Наявне лише в деяких моделях.
2
1
4
6
3
Montaj
TR
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
.
mm
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için:
• fırının kapağını açınız;
• dış çerçeve üzerinde yer alan tespit deliklerini kapatan
2 lastiği çıkartınız;
• 2 tahta vida kullanarak fırını dolaba sabitleyiniz;
• delikleri kapatan lastikleri yeniden yerleştiriniz.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
Elektrik bağlantısı
m.
570 mm.
45 m
mm
.
mm
.
575-585 mm.
20 mm.
590 mm.
595
Besleme kablosu montajı
.
mm
550 in.
m
560
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Sadece inox modeller için
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
L
N
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
7
TR
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim*
lt. 59
Ebatlar*
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim*
lt. 62
Elektrik
bağlantıları
220-240V~ 50/60Hz gerilimde
emilen maksimum güç 2800W
(özellikler etiketine bakınız)
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
8
ENERGY
LABEL
Klasik enerji tüketimi Doğal –
ısıtma fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Klasik
sınıf Güçlü - ısıtma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur: 12/12/06
tarihli 2006/95/CEE (Alçak Gerilim)
ve sonraki değişiklikler 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler 22/07/93 tarihli 93/68/CEE
ve sonraki değişiklikler.
2012/19/CEE ve sonraki
değişiklikler.
1275/2008 standby/off mode
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
Başlatma ve kullanım
Elektronik programlayıcı*
DİKKAT! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı
seçiniz. Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen
sıcaklıklar listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız
Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür:
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir pişirme
programı seçildiğinde yanık kalır.
TR
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının
bitiş saati önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten
sonra, EKRANDAKİ
simgesi ve dört basamaklı rakam
yanıp sönmeye başlayacaktır.
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran
rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez;
ayarlanan zaman süresi geçtiğinde alarmı etkin hale
getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi
geçtiğinde, alarm etkin hale gelecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
9
TR
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre
programlandı. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi
ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği
gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ”
düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı
tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı kaydıracaktır, böylece
istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış
olur. EKRANDA sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme
süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış.
Bitiş süresi olarak 12:30 planlanmış. Program ö.ö.
11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamların yanıp sönmesi bitene kadar
düğmesine
basın. 00:00 rakamları ekranda görünene kadar “ ”
düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı
ayarları dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Programlar
Pişirme programları
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı
ayarlanabilir, tek bunun dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
BUZ ÇÖZME programı
Fırının dip kısmında bulunan fan ortam sıcaklığındaki
havanın yemeğin etrafında sirkülasyonunu sağlar. Herhangi
türden bir donmuş bir yemeğin, ama bilhassa aşağıdakiler
gibi sıcağa fazla gelmeyen yemeklerin çözülmesi içindir:
Dondurma türü pasta ve turtalar, krema ve krem şantili
tatlılar, meyveli tatlılar. Buz çözme süresi yaklaşık yarı yarıya
düşürülmüş olur. Et, balık yada ekmek gibi yemeklerde,
“çoklu pişirme” fonksiyonunu kullanıp 80° - 100°C arasında
bir sıcaklık ayarlanarak çözme süresi hızlandırılabilir.
10
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü
olur.
Program PASTA FIRINI
Arka ısıtma elemanı ile birlikte fan devreye girerek ısının
fırının her yerine eşit dağılmasını sağlar. Bu program
hassas yemeklerin ve aynı anda üç rafta “kurabiyelerin”
hazırlanması (ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlılar) için
tavsiye edilir.
FAST COOKING Programı
Isıtma elemanları ile fan devreye girerek ısının fırının her
yerine aralıksız ve eşit dağılmasını sağlar.
Bu program ön ısıtma gerektirmez. Önceden ambalajlanmış
yemeklerin (dondurulmuş ya da ön pişirme yapılmış) hızlı bir
şekilde pişirilmesi için tavsiye edilir. Tek bir raf kullanıldığı
takdirde mükemmel sonuçlar alınır.
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye
girer, fan da çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit
olduğundan, hava yemeği eşit bir şekilde pişirir ve kızartır.
Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak mümkündür.
Program PİZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ısıtma elemanı devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Bu kombinasyonda fırın hızla ısınırken
özellikle aşağıdan ciddi bir ısı yansıması olur. Her seferinde
bir tek raf kullanıldığı durumlarda pişirme işleminin ortasında
pozisyon değiştirilmesi gerekir.
IZGARA programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve çevirme (şiş) kısmı da
(varsa) çalışmaya başlar.
Izgaranın yüksek ve doğrudan ısısı, yüksek yüzey ısısı
gerektiren besinler için tavsiye edilir. Pişirme esnasında
fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve fan ile çevirme (şiş) kısmı
da (varsa) çalışmaya başlar. Tek yönlü termik yansımayla
birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş sirkülasyonu
başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü artırarak gıda
yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme esnasında fırınınızın
kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Rosto çevirme*
TR
Rosto çevirme ünitesini
devreye sokmak için (şekle
bakınız) aşağıdaki işlemleri
yerine getiriniz:
1. yağ toplama tepsisini 1
no’lu pozisyona koyunuz;
2. rosto çevirme ünitesinin
dayanağını 3 no’lu pozisyona
koyarak şişi fırının arka
duvarında yer alan deliğe
geçiriniz;
3.
veya
programlarını seçerek, rosto çevirme
fonksiyonunu çalıştırınız;
!
modundayken kapak açılırsa döner ızgara şişinin
çalışması durur.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. raf konumlarını
kullanmayınız: bunlar doğrudan sıcak hava verdiklerinden,
hassas gıdaların üstlerinde yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, pişirmeden çıkan
atıkları (su ve/veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini
1 no’lu pozisyona getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı
gerektiren yemekleri 2. rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına yerleştirerek
ızgarayı 3 veya 4 konumuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: Bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
PİZZA FIRINI
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazınızla birlikte verilmiş
olan ızgaraya yerleştiriniz.
Yağ toplama tepsisi ile pişirme süresi uzar ve pizzanız
çıtır çıtır olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin pişirme
işleminin tam ortasında eklenmesi tavsiye edilir.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
11
TR
Pişirme tablosu
Pişirme
modları
Yemekler
Ağırlık
(kg
cinsinden)
Raf Konumu
Ön ısıtma
süresi
(dakika)
Önerilen sıcaklık
Pişirme
süresi
(dakika)
Buz çözme
Tüm gıdalar donmuş
Normal Fırın
Ördek
Dana rozbif veya biftek
Domuz kızartması
Kurabiye (hamur işleri)
Turtalar
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pişirme
Modu
Turtalar
Meyveli kekler
Üzümlü kek
Pandispanya
Gözleme (2 rafta)
Küçük çörekler (2 rafta)
Peynirli poğaca (2 rafta)
Profiterol (3 rafta)
Kurabiyeler (3 rafta)
Beze (3 rafta)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 veya 3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Dondurulmuş yiyecek
Pizza
Kabaklı ve karidesli pay
Ispanaklı börek
Çiğ Börek
Lazanya
Kek
Tavuk parçaları
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
Önceden pişirilmiş yiyecek
Piliç kanadı
0.4
2
-
200
20-25
Taze Yiyecek
Kurabiye (hamur işleri)
Üzümlü kek
Peynirli poğaça
Pizza (2 rafta)
Lazanya
Kuzu
Piliç kızartma + patates
Uskumru
Üzümlü kek
Profiterol (2 rafta)
Kurabiyeler (2 rafta)
Pandispanya (1 rafta)
Pandispanya (2 rafta)
Börek
Pizza
Dana rozbif veya biftek
Tavuk
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
2
2
2
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
3
2
2 veya 3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 ve 6
4
4
4
4
3 veya 4
4
4
4
4
4
-
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
-
-
Maksimum
Maksimum
Maksimum
80-90
70-80
70-80
Tavuk ızgara
Supya
1.5
1.5
2
2
10
10
200
200
55-60
30-35
Et şişiyle (varsa)
Dana şiş
Kuzu şiş
Tavuk şiş ve
Patatesler (kızartılmış)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Hızlı Pişirme
Çoklu
pişirme
Pizza Modu
Izgara
Fırında
Güveç
12
Dil balığı ve supya
Kalamar ve karides kebabı
Supya
Morina filetosu
Izgara sebze
Dana bonfile
Sosis
Köfte
Çiroz
tost (veya tost ekmeği)
Et şişiyle (varsa)
Dana şiş
Tavuk şiş
Kuzu şiş
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduklarından emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır.
• IZGARA ve GRATEN pişirmelerinin daima fırın kapağı kapalı
vaziyette yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç elde
edilmesini hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık %10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Sürgülü kızaklar hariç aksesuarlar normal bulaşık yıkama
sistemiyle ve bulaşık makinasında da yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
13
TR
TR
Fırın kapağının temizlenmesi
Cam aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak
temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurutulmalıdır. Camı
çizebilecek ya da camın kırmasına neden olabilecek
aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin madeni kazıyıcı
kullanılmamalıdır.
Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek
mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe üzerinde yer
alan F kolları yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle bakınız);
Sürgülü Kızaklar setinin montajı
A
Sürgülü kızakları monte
etmek için:
1. Ara çubuklarından A takılı
olan iki tezgahı çıkartınız
(şekle bakınız).
2. Sürgülü kızağın takılacağı
rafı seçiniz. Sürgülü kızağın
çıkarılacağı yönü dikkate
alarak tezgaha önce B sonra
C ankastre olarak yerleştiriniz.
F
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız). Kapağı
aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
14
3. Fırının yan duvarları
üzerinde yer alan deliklere monte edilen sürgülü
kızaklar ile iki adet tezgahı
sabitleyiniz (şekle bakınız).
Sol tezgahın delikleri
yukarıda, sağ tezgahın
D
delikleri ise aşağıdadır.
4. Son olarak tezgahı A ara
parçaları üzerine ankastre
olarak takınız.
! Sürgülü kızakları 5. konuma takmayınız.
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
560
mm
.
45 m
m.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla:
• otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika;
• wyjąć 2 zatyczki gumowe, które zakrywają otwory
mocowania w ramie obwodowej;
• zamocować piekarnik do mebla przy użyciu 2 śrub do
drewna;
• założyć z powrotem zatyczki gumowe.
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
m.
570 mm.
45 m
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
590 mm.
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Tylko dla modeli ze stali nierdzewnej
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
15
PL
PL
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śruby styków L-N,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
16
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
32,4 cm
Wymiary
l 59
45,5 cm
32,4 cm
Wymiary
l 62
ENERGY
LABEL
Dyrektywa 2002/40/WE
na etykietce piekarników
elektrycznych.
Norma EN 50304
Zużycie energii
konwekcja naturalna funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja
Klasa konwekcji wymuszona funkcja
Do wypieku ciast.
ogrzewania:
Niniejsze urządzenie jest zgodne
z postanowieniami następujących
dyrektyw wspólnotowych:
2006/95/EWG z dnia 12.12.2006
(niskiego napięcia) z pó niejszymi
zmianami - 2004/108/EWG z dnia
15.12.2004 (kompatybilności
elektromagnetycznej) z późniejszymi
zmianami - 93/68/EWG z dnia 22.07.1993
z późniejszymi zmianami - 2012/19/WE
z późniejszymi zmianami.
1275/2008 standby/off mode.
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
Uruchomienie i użytkowanie Programator elektroniczny*
UWAGA! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania
z piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony na
rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do siebie (2).
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem
ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami.
Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło
PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje
się w Tabeli pieczenia (zob. Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła
PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY
w pozycji „0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Chłodzenie poprzez wentylację
W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej wentylator
chłodzący wytwarza strumień powietrza, który wychodzi
między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika, a
także w ich części dolnej.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki
piekarnik wystarczająco się nie ochłodzi.
Oświetlenie piekarnika
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
za
pomocą pokrętła PROGRAMY. Pozostaje ono włączone
przy wyborze programu pieczenia.
* Tylko w niektórych modelach.
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie
wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia
ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zacznie
pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli
przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od
użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału
dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu
włączy się sygnał dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas
trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry
zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
4. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
17
PL
PL
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.
Program zatrzyma się automatycznie o godzinie 10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu
programowania czasu pieczenia;
2. następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną
pulsować ikona
i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte,
cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
4. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
5. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
Włączone ikony
oraz
oznaczają, że zostało wykonane
programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie
pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę. Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia.
Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować
ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry
na wyświetlaczu Naciskać przycisk „ ” dopóki na
wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je
naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane
ustawienia, w tym ustawienia minutnika.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury
200°C).
Program ROZMRAŻANIE
Wentylator znajdujący się w głębi piekarnika wytwarza
wokół potrawy obieg powietrza o temperaturze otoczenia.
Program ten jest zalecany do rozmrażania każdego rodzaju
potraw, ale w szczególności potraw delikatnych, które nie
lubią ciepła, jak, na przykład: torty lodowe, ciasta z kremem
lub bitą śmietaną, ciasta z owocami. Czas rozmrażania
skraca się do połowy. W przypadku ryb lub chleba można
rozmrażanie przyspieszyć poprzez zastosowanie funkcji
“multicottura” i ustawiając temperaturę od 80° do 100°C.
18
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu
tradycyjnym najlepiej używać tylko jednego poziomu:
wykorzystanie większej liczby poziomów prowadzi do
nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
Włącza się grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniając
delikatne i równomierne rozprowadzanie ciepła wewnątrz
piekarnika. Jest to program wskazany do przygotowywania
potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy wyrastania)
i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na trzech
poziomach jednocześnie.
Program FAST COOKING
Włączają się grzejniki oraz wentylator, zapewniając ciągłe i
równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza.
Ten program nie wymaga wcześniejszego nagrzania
piekarnika. Program jest w szczególności wskazany do
szybkiego pieczenia gotowych potraw (mrożonych lub
wstępnie pieczonych). Najlepsze rezultaty uzyskuje się
przy użyciu tylko jednego poziomu.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu)
oraz wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym
piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność w sposób
równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK DO PIZZY
Włączają się dolny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia się wentylator. Takie połączenie umożliwia szybkie
nagrzanie piekarnika i zapewnia wysoką temperaturę, a
zwłaszcza mocne nagrzewanie od dołu. W przypadku, gdy
stosuje się więcej niż jedną półkę na raz koniecznym jest
zamienianie ich miejscami w połowie wypiekania.
Program GRILL
Włącza się grzejnik górny oraz rożen (jeśli jest).
Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla
potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni.
Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program ZAPIEKANIE
Włącza się grzejnik górny oraz wentylator i rożen (jeśli
jest). Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz
piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem cieplnym.
Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając
moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Rożen*
PL
W celu uruchomienia rożna
(zob. rysunek) należy:
1. umieścić blachę
uniwersalną na poziomie 1;
2. umieścić uchwyt rożna
na poziomie 3, a następnie
umieścić rożen w odpowiednim
otworze znajdującym się w
tylnej ścianie piekarnika;
3. uruchomić rożen wybierając
programy
lub
;
! Kiedy program
jest uruchomiony, otwarcie drzwiczek
powoduje zatrzymanie rożna.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Do pieczenia z wentylacją nie używać poziomów 1 i 5:
podlegają one bezpośredniemu działaniu gorącego powietrza,
co mogłoby spowodować przypalenie delikatnych potraw.
! W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1 umieścić
znajdującą się w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której
zbierać się będą pozostałości po pieczeniu (soki lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do
potraw, które wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii.
Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie
stale włączony: jego działanie kontroluje termostat.
PIEKARNIK DO PIZZY
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie
czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować
chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się
dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.
* Tylko w niektórych modelach.
19
PL
Tabela pieczenia
Programy
Rozmrażanie
Piekarnik
tradycyjny
Piekarnik do
wypieku ciast
Fast cooking
Multi-pieczenie
Piekarnik do
pizzy
Barbecue
Gratin
20
Potrawy
Waga
(kg)
Pozycja
półek
Nagrzewanie
wstępne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
2
2
2
2
2
2
1 lub 2
2
2
1i3
1i3
1i3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i2i4
1i2i4
1i2i4
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
1
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
1
1
1
1i3
2
2
1i3
1i2
1i2
1i3
1i3
1i2
1i3
2
2
1
1 lub 2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
nr 4 i 6
3
3
3
3
1 lub 3
3
3
3
3
3
-
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-
2i3
2i3
2
10
10
10
10
10
10
Maks
Maks
Maks
200
200
200
200
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
70-80
70-80
70-75
70-75
Wszelka żywność zamrożona
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Kruche ciasta
Ciasto z owocami
Ciasto śliwkowe
Ciasto biszkoptowe
Naleśniki nadziewane (na 2 półkach)
Małe ciastka (na 2 półkach)
Słone ciastka francuskie z serem (na 2
półkach)
Ptysie (na 3 półkach)
Herbatniki (na 3 półkach)
Bezy (na 3 półkach)
Mrożonki
Pizza
Cukinie i raki w lanym cieście
Tort wiejski ze szpinakiem
Panzerotti
Lasagne
Rumiane bułeczki
Kawałki kurczaka
Potrawy podgotowane
Zrumienione skrzydełka z kurczaka
Świeże potrawy
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Ciasto śliwkowe
Słone ciastka francuskie z serem
Pizza (na 2 półkach)
Lasagne
Jagnięcina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto śliwkowe
Ptysie (na 2 półkach)
Herbatniki (na 2 półkach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)
Słone ciasta
Pizza
Pieczeń cielęca lub wołowa
Kurczak
Sole i mątwy
Szaszłyki z kalmarów i raków
Mątwy
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielęcy
Kiełbaski
Hamburgery
Makrele
Tosty (lub chleb opiekany)
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Kurczak z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak z rusztu
Mątwy
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak (z rożna) + ziemniaki (na
brytfannie)
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• N i n i e j s z e u r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli
miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia
na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części
drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno
ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy
pokrętła znajdują się w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach
piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być
usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów
składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
prawidłowego złomowania elektrycznych urządzeń
gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą się
zwracać do właściwych służb publicznych lub do
sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
• Zaleca się pieczenie w programach GRILL i ZAPIEKANIE
zawsze przy zamkniętych drzwiczkach: w celu zarówno
uzyskania lepszych wyników, jak i znacznej oszczędności
energii (ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania
elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce, z wyjątkiem prowadnic przesuwnych.
• Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu sterowania
środkami czyszczącymi, lecz myć go nasączoną nimi gąbką
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
21
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
! W modelach wyposażonych w LED INSIDE demontaż
drzwi nie jest możliwy.
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki (zob. rysunek);
2. przy użyciu śrubokręta podważyć i przekręcić dźwignie
F umieszczone na obu zawiasach (zob. rysunek);
Montaż zestawu prowadnic ślizgowych
A
Prowadnica
prawa
Prowadnica
lewa
F
B
C
3. chwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie, przymykając
je powoli, lecz nie całkowicie.
Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz
rysunek). Zamontować ponownie
drzwiczki wykonując czynności w
odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika do czasu wykonania naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
22
Aby zamontować
prowadnice ślizgowe:
1. Zdjąć obie ramy, wyjmując
je z rozpórek A (patrz
rysunek).
2. Wybrać poziom,
na którym zostanie
umieszczona prowadnica
ślizgowa. Zwracając uwagę
na kierunek wyciągania
prowadnic, należy umieścić
na ramie najpierw wpust B,
a następnie wpust C.
3. Zamocować obie ramy
wraz z zamontowanymi
prowadnicami
w
odpowiednich otworach
znajdujących się na
ściankach piekarnika (patrz
rysunek) . Otwory dla lewej
D
ramy znajdują się na górze,
natomiast dla prawej na dole.
4. Na końcu należy wczepić
ramy do rozpórek A.
! Prowadnic ślizgowych nie należy wkładać na poziomie 5.
Загальний вигляд
UA
! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу,
передачі іншій особі або переїзду переконайтеся,
що інструкція перебуває разом із приладом й новий
власник може ознайомитися з принципами його роботи
й відповідними запобіжними заходами.
! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Розташування
! Упаковки не призначені для дитячих ігор, тому їх
необхідно утилізувати згідно до норм розподільного
збору відходів (див. Запобіжні заходи та поради).
560
.
mm
45 m
m.
Центрування і закріплення
Щоб закріпити прилад до меблі:
• відчиніть дверцята духовки;
• вийміть 2 гумові деталі, які покривають отвори на
периметральній рамці;
• прикріпіть духовку до меблі за допомогою 2 дерев’яних
гвинтів;
• встановіть на місце гумові елементи.
! Встановлення має здійснюватися лише фахівцями та з
дотриманням цих інструкцій. Помилкове встановлення
може призвести до травмування осіб, тварин або до
ушкодження речей.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
Вбудування
Щоб гарантувати справну роботу приладу , меблі, в
які він має вбудовуватися, повинні мати відповідні
характеристики:
• панелі поблизу від духовки мають бути виконані з
жароміцних матеріалів;
• якщо меблі облицьовані шпоном, застосований клей
має витримувати температуру 100°C;
• Стіл, під який вбудовується духовка (див.малюнок)
або висока шафа, в яку вбудовується духовка,
повинні мати такі розміри:
! Всі частини, які служать для безпекиу, мають
закріплюватися так, щоб унеможливити їх витягання
без спеціальних інструментів.
Електричні підключення
! oДуховки оснащені триполюсним шнуром живлення та
працюють від змінного струму, робоча напруга і частота
вказуються на табличці з даними, закріпленої на приладі
(див.нижче).
Встановлення шнуру живлення
.
mm
550
m.
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Тільки для моделей з неіржавіючої сталі
! Вбудований прилад не повинен контактувати з
електричними частинами. Енергоспоживання, вказане
на табличці з даними, було заміряно при цьому типі
встановлення.
Вентилювання
Для гарантії належного вентилювання необхідно зняти
задню стінку у відсіку. Бажано встановити духовку так, щоб
вона обпиралася на дві дерев’яні планки або на суцільну
поверхню з отвором щонайменш 45 x 560 мм (див.малюнки).
L
N
1. Відкрийте клемну
коробку, скориставшись
викруткою як важелем,
натискуючи нею на бічні
язички кришки: потягніть
та відкрийте кришку (див.
малюнок).
2. Підготуйте та встановіть
шнур живлення: зніміть
гвинти з затискувача і три
гвинти з контактів L-N, потім закріпіть жили
під голівк ами гвинтів,
дотримуючись кольорів
Синій (N) Коричневий (L)
Жовтий-Зелений (
) див.малюнок.
3. Зафіксуйте шнур
відповідним затискачем.
4 . З а к р и й те к р и ш к о ю
клемну коробку.
23
UA
Підключення шнуру живлення до електричної
мережі
Забезпечте шнур вилкою, придатною для вказаного на
табличці з даними навантаження (див.поруч). У разі
безпосереднього підключення до мережі необхідно
передбачити між приладом і мережею всеполюсний
вимикач з мінімальною відстанню між контактами
у 3 мм, який витримує навантаження і відповідає
чинним нормам (дріт заземлення не має перериватися
вимикачем).
При розташуванні шнуру живлення слідкуйте, щоб його
температура у будь-якій точці не перевищувала 50°C
температуру в приміщенні.
ТАБЛИЧКА З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ
Розмiри*
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм*
59 л
Розмiри**
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм**
62 л
Електричні
з'єднання
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
максимальна споживана
потужність 2800Вт (див. табличку
з технічними даними)
! Монтажник є відповідальним за правильне електричне
підключення та дотримання норм безпеки.
Директива 2002/40/CE на
етикетці електричних духовок.
Норма EN 50304
Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся в
тому, що:
• розетк а має заземлення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у таблиці з
характеристиками (див. нижче);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличці з характеристиками (див.нижче);
• розетка сумісна з вилкою приладу. В іншому випадку
замініть розетку або вилку; не використовуйте
подовжувачі й трійники.
! У встановленому приладі має бути забезпечений
легкий доступ до електричного шнуру і розетки.
! Шнур не повинен мати згинів або утисків.
! Шнур має періодично перевірятися і замінюватися
тільки вповноваженими фахівцями (див. Допомога).
! Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.
ENERGY
LABEL
Енергоспоживання Природна
конвекція – функція
нагрівання:
Традиційна; Енергоспоживання
декларація Клас Примусова
конвекція – функція
нагрівання: Кондвироби.
Цей прилад вiдповiдає таким
Європейським Директивам:
- 2006/95/CEE від 12/12/06
(Низька напруга) з подальшими
внесеними змінами
- 2004/108/CEE від 15/12/04
(Електромагнітна сумісність) з
подальшими внесеними змінами
- 93/68/CEE від 22/07/93 з
подальшими внесеними змінами.
- 2012/19/CE з подальшими
внесеними змінами.
- 1275/2008 про енергоспоживання
електропобутових приладів у
черговому та вимкненому режимах
* Тільки для моделей з литими напрямними.
** Тільки для моделей з дротяними напрямними.
24
Початок роботи та
використання
і витягнути (2).
УВАГА! Духовка оснащена
с и с те м о ю зу п и н е н н я
решіток, завдяки якій можна
вийняти їх так, щоб вони не
випадали з духовки (1).
Щоб повністю вийняти
решітки, достатньо, як
показано на малюнку,
підняти їх, взятися спереду
! При першому увімкненні запустіть духовку у холостому
режимі щонайменше на одну годину з термостатом на
максимумі та з зачиненими дверцятами. Потім вимкніть
духовку, відкрийте дверцята і провітріть приміщення.
Запах, що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.
Як задати таймер
1. Виберіть бажану програму приготування, обертаючи
реґулятор ПРОГРАМ.
2. Виберіть температуру, рекомендовану для програми,
або за бажанням, обертаючи реґулятор ТЕРМОСТАТ.
Список з режимами приготування і відповідними
рекомендованими температурами наводиться у
спеціальній таблиці (див. Програми).
3. Горіння індикатору ТЕРМОСТАТУ вказує на нагрівання
до заданої температури.
4. Під час приготування їжі надається можливість:
- змінити програму приготування, скориставшись
реґулятором ПРОГРАМ;
- змінити температуру за допомогою реґулятора
ТЕРМОСТАТУ;
- перервати приготування, обернувши реґулятор
ПРОГРАМ в положення «0».
! Щоб не пошкодити емаль, забороняється класти будьякі речі на дно духовки.
! Все кухонне приладдя встановлюйте на решітки з
комплекту постачання.
Вентиляція для охолодження
Щоб зменшити зовнішню температуру, охолоджувальний
вентилятор створює повітряний потік, який виходить
зовні між панеллю керування і дверцятами духовки, а
також з нижньої частини дверцят духовки.
! Наприкінці приготування їжі вентилятор продовжує
працювати до повного охолодження духовки.
Освітлення духовки
Для увімкнення вибрати
реґулятором ПРОГРАМ.
Під час вибору програми приготування вона світиться.
* Наявне лише в деяких моделях.
Електронний програматор
готування*
UA
ДИСПЛЕЙ
Iконка
ЗАКІНЧЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ
Iконка
ТРИВАЛІСТЬ
•• ••
Кнопка
ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ
Iконка ГОДИННИК
Iконка ТАЙМЕР
Кнопка
ЗБІЛЬШЕННЯ
ЧАСУ
Кнопка
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧАСУ
Як налаштувати годинник
! Годинник можна налаштувати при увімкненій або вимкненій
духовці, якщо не запрограмовано кінець приготування.
Після підключення до електричної мережі або вирубання
світла блиматимуть іконка
разом з чотирма цифрами
на ДИСПЛЕЇ.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час; при утримуванні
кнопок можна значно швидше переглянути цифри і
легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Як задати таймер
! Ця функція не перериває готування, вона залежить
від використання духовки; завдяки їй програмується
звуковий сигнал по закінченні заданого часу.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з трьома цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажаний час; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Виводиться зворотній відлік, про його закінчення
сповістить звуковий сигнал.
Як запрограмувати готування їжі
! Програмування можливе тільки після вибору програми
приготування.
Як запрограмувати тривалість приготування
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не
почне блимати іконка
разом з трьома цифрами на
ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажану тривалість; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати параметр.
25
UA
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
4. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий сигнал.
• Наприклад: поточний час: 9:00, задається тривалість
1 година 15 хвилин. Програма автоматично зупиняє
роботу у 10:15.
Як запрограмувати кінець приготування
! Запрограмувати закінчення приготування можна лише
після задання тривалості готування.
1. Виконайте процедуру 1 - 3 для задання тривалості
готування;
2. натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
3. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час закінчення
приготування; при утримуванні кнопок можна значно
швидше переглянути цифри і легше задати час.
4. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
5. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий
сигнал.
Ув імкнені
і іконки
сповіщаютьпро здійснене
програмування. На ДИСПЛЕЇ по черзі з’являється час
закінчення приготування і тривалість.
Як скасувати програмування
Щоб скасувати програмування:
• натискайте на кнопку
, доки не почне блимати
іконка параметру, який слід скасувати, разом з
цифрами на дисплеї. Натискайте на кнопку “ ”, доки
на дисплеї не з’явиться 00:00.
• утримуйте одночасно кнопки “ ” і “ ”; скасовуються
всі виконані програмування, включаючи таймер.
Програми
Програми приготування їжі
! Температура задається в інтервалi мiж 60°C і MAX для
всіх програм, окрім:
• ГРИЛЬ (рекомендується виставляти тільки на MAX);
• КОНВЕКЦIЙНИЙ ГРИЛЬ (рекомендується не
перевищувати температуру в 200°C).
Програма РОЗМОРОЖУВАННЯ
Вентилятор на дні духовки забезпечує циркуляцію
повітря навколо їжі при температурі навколишньої
середи. Рекомендується для розморожування будьяких продуктів, зокрема делікатних, наприклад: тортиморозиво, кондитерські вироби з кремом або з вершками,
фруктові кондитерські вироби. Час розморожування,
як правило, скорочується удвічі. Розморожування
м’яса, риби або хлібних виробів можна прискорити за
допомогою функції «одночасного готування», задавши
температуру 80° - 100°C.
Програма ТРАДИЦІЙНА ДУХОВКА
Працюють два нагрівальні елементі – нижній і верхній.
При традиційному готуванні краще вживати лише один
рівень: При вживанні декількох рівнів температура
розподіляється нерівномірно.
Програма ВИПІЧКА
Працює задній нагрівальний елемент і вентилятор,
забезпечуючи делікатне рівномірне розповсюдження
тепла всередині духовки. Ця програма рекомендується
для приготування делікатних страв (напр. солодощі,
які вимагають підйому) і приготування невеличких
порційних страв на трьох рівнях одночасно.
Програма ШВИДКОГО ГОТУВАННЯ
Працюють нагрівальні елементи і вентилятор,
забезпечуючи постійне рівномірне розповсюдження
тепла всередині духовки.
Для цієї програми попереднє нагрівання не потребується.
Ця програма особливо рекомендується для швидкого
готування напівфабрикатів або заморожених продуктів.
Для кращих результатів слід вжити лише один рівень.
Програма ОДНОЧАСНЕ ПРИГОТУВАННЯ
Працюють всі нагрівальні елементи (верхній, нижній
і циркуляційний) і вентилятор. Оскільки тепло
розподілено рівномірно по всій духовці, приготування
їжі відбувається завдяки рівномірному нагріву повітря.
Можна використовувати не більше двох рівнів одночасно.
Програма ПІЦЦА
Працюють нижній і циркуляційний нагрівальні елементи
і вентилятор. У цій програмі забезпечується швидке
нагрівання духовки, при цьому значна кількість тепла
подається знизу. При одночасному використанні декількох
дек, необхідно поміняти їх місцями всередині готування.
Програма ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент і рожен (де він
наявний). Підвищена температура, що йде від гриля,
рекомендується для продуктів, які потребують сильного
нагріву поверхні. Під час приготування дверцята духовки
мають бути зачинені.
Програма КОНВЕКЦІЙНИЙ ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент, вентилятор
і рожен (де він наявний). Такий режим об’єднує
одностороннє теплове випромінювання з примусовою
циркуляцією повітря усередині духовки. Це перешкоджає
поверхневому підгорянню страви, збільшуючи силу
проникнення тепла. Під час приготування дверцята
духовки мають бути зачинені.
* Наявне лише в деяких моделях.
26
Рожен *
UA
Щоб увімкнути рожен (див.
малюнок), виконайте такі
дії:
1. встановіть деко в
позицію 1;
2. вставте опору рожна у
позицію 3 і вставте рожен
у спеціальний отвір, що
знаходиться на задній
стінці духовки;
3. увімкніть рожен,
вибравши програму
або
! Якщо під час програми
зупиниться.
;
відкрити дверцята, рожен
Корисні поради з приготування їжі
! При приготуванні їжі з конвекцією не використовуйте
позиції 1 і 5: спрямовані потоки гарячого повітря можуть
привести до підгоряння делікатних продуктів.
! У режимах приготування БАРБЕКЮ і КОНВЕКЦІЙНИЙ
ГРИЛЬ розташуйте деко в позицію 1 для збирання
залишків від приготування (підлив і/або жиру).
ОДНОЧАСНЕ ГОТУВАННЯ
• Використовуйте рівні 2 і 4, розташовуючи на рівні 2
страви, які вимагають більшого тепла.
• Розташуйте деко внизу і ґратку уверху.
ГРИЛЬ
• Вставте ґратку на рівень 3 або 4, розташовуючи
харчові продукти у центрі ґратки.
• Рекомендується виставити максимальну потужність.
Не турбуйтеся, якщо верхній нагрівальний елемент
не залишається постійно увімкненим: її робота
контролюється термостатом.
ПІЦЦА
• Використовуйте низьку форму з легкого алюмінію,
встановивши її на ґратці з комплекту постачання.
З деком збільшується час приготування і погано
виходить хрустка піцца.
• У разі сильно наповнених піц доцільно додати
моццареллу в середині приготування.
* Наявне лише в деяких моделях.
27
UA
Таблиця приготування
Програми
Харчові продукти
Вага
(кг)
Позиція
рівня
Попереднє
нагрівання
(хвилини)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
Рекомендована Тривалість
температура
готування
(хвилини)
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
2
1 або 2
2
2
1i3
1i3
1i3
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i2i4
1i2i4
1i2i4
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
1
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
-
200
180
210
15-18
45
10-12
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1i3
2
2
1i3
1i2
1i2
1i3
1i3
1i2
1i3
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
0.5
1
1
2
1
1 або 2
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 і 6 шт.
3
3
3
3
1 або 3
3
3
3
3
3
-
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
На рожні (якщо наявний)
Телятина на шампурі
Курка на шампурі
Ягнятина на шампурі
1.0
1.5
1.0
-
-
Max
Max
Max
Max
80-90
70-80
70-80
Курка-гриль
Каракатиці
1.5
1.5
2i3
2i3
10
10
200
200
55-60
30-35
На рожні (якщо наявний)
Телятина на шампурі
Ягнятина на шампурі
Курка (на рожні) +
смажена картопля (на деко)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Розморожування Всі заморожені продукти
Традиціне
Кондвироби
Fast cooking
(Швидке
готування)
Качка
Печеня з телятини або з яловичини
Печеня з свинини
Пісочне печиво
Солодкі пироги
Солодкі пироги
Фруктові торти
Кекси
Бісквіти
Млинці фаршировані (на 2 рівнях)
Маленькі кекси (на 2 рівнях)
Солонi вироби з листкового тiста з сиром
(на 2 рівнях)
Еклери (на 3 рівнях)
Печиво (на 3 рівнях)
Безе (на 3 рівнях)
Заморожені продукти
Піцца
Кабачки та креветки у тісті
Сільський пиріг зі шпинатом
Пиріжки з сиром моццарелою і томатами
Лазан'я
Несолодкі булочки
Кур’ячі крокети
Напівфабрикати
Смажені курячі крила
Свіжа їжа
Пісочне печиво
Кекси
Солонi вироби з листкового тiста з сиром
Піцца (на 2 рівнях)
Лазан'я
Ягнятина
Смажена курка + картопля
Скумбрія
Багаторівнева Кекси
Еклери (на 2 рівнях)
Печиво (на 2 рівнях)
Бісквіти (на 1 рівні)
Бісквіти (на 2 рівнях)
Несолодкі пироги
Піцца
Гриль
Конвекційний
гриль
Піцца
Печеня з телятини або з яловичини
Курка
Камбала і каракатиці
Шампури з кальмарів та креветок
Каракатиці
Філе мерлузи
Овочі гриль
Біфштекс з телятини
Домашні ковбаски
Гамбургери
Скумбрія
Тости (або підсмажений хліб)
! У таблиці наведено приблизний час готування, який може змінюватися відповідно до власного смаку.
При готування на грилі деко має завжди займати 1-й рівень, відраховуючи знизу.
28
Запобіжні заходи та поради
! Духовка розроблена і вироблена відповідно до міжнародних
стандартів безпеки. Це попередження надаються задля
вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
• П р и л а д п р и з н ач е н и й д л я н е п р о ф е с і й н о го
використання всередині житлових приміщень.
• Забороняється встановлювати прилад поза
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, тому що
дуже небезпечно піддавати його впливу дощу і грози.
• Для пересування духовки обов’язково скористайтеся
спеціальним ручками, які знаходяться з її боків.
• Не торкайтеся приладу голими ногами або мокрими
чи вологими руками й ногами.
• Прилад має використовуватися для приготування
їжі, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
наведеним в цьому керівництві. Будь-яке
інше використання (наприклад: для обігріву
приміщень) вважатиметься не за призначенням і,
тобто, небезпечним. Виробник відхиляє будь-яку
відповідальність за можливі збитки внаслідок
використання не за призначенням, помилкового
або некоректного застосування приладу.
• Під час роботи приладу нагрівальні елементи
та дверцята духовки в деяких місцях дуже
нагріваються. Будьте обережні: не торкайтеся їх
і тримайте дітей на безпечній відстані.
• Перевіряти, щоб шнури живлення від інших побутових
приладів не торкалися гарячих частин духовки.
• Не закривати вентиляційні отвори й отвори для
відведення тепла.
• Для відкриття дверцят беріться за ручку у центрі: по
боках вона може бути гарячою.
• Завжди використовуйте рукавиці для завантаження
або витягання посудин зі стравами.
• Не покривайте дно духовки фольгою.
• Не кладіть горючі матеріали в духовку: при випадковому
увімкненні приладу може статися займання.
• Коли Ви не користуєтеся приладом обов’язково
перевіряйте, щоб реґулятори перебували в позиції “●”/“○”.
• Не виймати вилку з розетки, потягнувши за кабель,
триматися тільки за саму вилку.
• Всі операції з чищення або технічного обслуговування
мають виконуватися, попередньо витягнувши вилку
з електричної розетки.
• Якщо прилад не працює через несправностi, у
жодному випадку не робити спроб самостійно
виконати ремонт внутрішніх механізмів. Звертатися
по допомогу у сервісний центр (див. Допомога).
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята духовки.
• Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
• Не передбачається використання приладу особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями, недосвідченими
особами або такими, що не ознайомилися з виробом,
за виключенням випадків нагляду з боку особи,
відповідальної за їхню безпеку; не передбачається
використання приладу особами, якi не отримали
попередніх вказівок щодо його використання.
Утилiзацiя
• Утилізація пакувального матеріалу: дотримуватись
місцевих норм, тому що упаковка може
використовуватися повторно.
• Європейська директива 2012/19/CE з відходів
від електричної й електронної апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатації побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізації ступеню
відновлення й повторного застосування матеріалів,
що входять до їхнього складу, та з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та довкілля. Символ
закресленого сміттєвого баку, зображений на всіх
виробах, нагадує про необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
• Увімкнення духовки в проміжку з пізнього пiсляобiднього
часу до раннього ранку дозволить зменшити навантаження
на підприємства-виробники електроенергії.
• Приготування у режимах БАРБЕКЮ і КОНВЕКЦІЙНИЙ
ГРИЛЬ потребують зачинених дверцят духовки: це
дозволить отримати кращі результати і заощадити
електроенергію (приблизно 10%).
• Підтримуйте в робочому стані і мийте ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не викликали
б втрати тепла.
Догляд та очищення
Як відключити електричний струм
Перед проведенням будь-якої операції витягнути вилку
з електричної розетки.
Як очистити прилад
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі й гумові
ущільнювачі можна мити зволоженою у теплій
воді губкою і нейтральним милом. Для виведення
стійких плям використовуйте спеціальні засоби.
Добре обполосніть водою і висушіть після миття. Не
використовуйте абразивні порошки або їдкі речовини.
• Рекомендується мити духовку всередині кожного разу
після використання, коли вона є ще теплою. Мийте
гарячою водою і миючим засобом, потім обполосніть
і висушіть м’якою ганчіркою. Уникайте абразивних
засобів.
• Аксесуари можуть митися як звичайний посуд,
також в посудомийній машині, за винятком ковзних
напрямних.
! Забороняється використання апаратів для очищення
парою або високим тиском.
29
UA
UA
Як очистити дверцята
Мийте скло дверцят духовки губкою та неабразивними
з а с о ба м и й в и т и р а й те м ’ я к о ю т к а н и н о ю ; н е
використовуйте шершаві абразивні матеріали або
загострені металеві скребки, які можуть подряпати
поверхні або викликати тріскання скла.
Для більш ретельного очищення можна зняти дверцята
духовки:
1. повністю відкрийте дверцята (див.малюнок);
2. за допомогою викрутки підведіть і оберніть маленькі
важелі F , які знаходяться на двох завісах (див.малюнок);
Монтаж комплекту ковзних напрямних
A
Guida
sinistra
F
Guida
destra
B
3. візьміться за дверцята з двох
зовнішніх боків, зачиняючи їх
неповністю. Потім потягніть
дверцята на себе, виймаючи їх
зі свого місця (див.малюнок).
Поверніть дверцята на місце,
виконуючи процедуру у
зворотному порядку.
Перевірка ущільнювачів
Періодично перевіряйте стан ущільнювачів навколо
дверцят духовки. У разі їх пошкодження зверніться
в найближчий сервiсний центр(див. Допомога).
Не рекомендується використовувати духовку до
завершення ремонту.
Як замінити лампочку
Щоб замінити лампочку
для освітлення духовки:
1. Зніміть скляну кришку
патрона.
2. Вигвинтіть лампочку і
замініть її аналогічною:
потужність 25 Вт, цоколь
E 14.
3. Поверніть кришку на
місце (див.малюнок).
! Не використовуйте лампочку духовки для освітлення
приміщень.
30
C Ver
es so
tra d
zio i
ne
D
Процедура монтажу
ковзних напрямних:
1. Вийміть дві рами з
розпірок A (див.малюнок).
2. Виберіть рівень для
ковзних напрямних.
Дотримуючись напрямку
висування напрямної,
розташуйте на рамі
спершу гніздо B і потім
гніздо C.
3. Закріпіть дві рамки зі
встановленими на них
напрямними у відповідні
отвори на стінках
духовки (див. малюнок).
Отвори для лівої рамки
знаходяться угорі, для
правої - унизу.
4. Наприкінці вставте
рамки на розпірки A.
! Не вставляйте ковзні напрямні у позицію 5.
UA
31
195114164.00
06/2013 - XEROX FABRIANO
UA
32

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement