Whirlpool AKP 258/IX Instruction for Use

Add to My manuals
15 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 258/IX Instruction for Use | Manualzz
AKP 258
SADRÆAJ
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
3
UGRADNJA
4
ZAŠTITA OKOLIŠA
5
IZJAVA O SUKLADNOSTI
5
POMOΔ U SLU»AJU PROBLEMA
5
SERVIS
6
»IŠΔENJE
6
ODRŽAVANJE
8
UPUTE ZA UPORABU PEΔNICE
8
OPIS UPRAVLJAËKE PLO»E
10
RUKOVANJE PEΔNICOM
10
TABLICA S OPISOM
11
TABLICA KUHANJA
11
SAVJETI I PREPORUKE ZA UPORABU
13
IZJAVA O SUKLADNOSTI
15
2
UPUTE ZA UGRADNJU
WHIRLPOOL PEΔNICA
SLIKA 2
SLIKA 1
SLIKA 3
3
Važne sigurnosne napomene
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST VAŠIH
BLIŽNJIH SU JAKO VAŽNE
U ovom priruËniku i na samom ureaju nalaze
se vaæna sigurnosna upozorenja koja treba
proËitati i pridræavati ih se u svakom trenutku.
Ovo je znak za opasnost koji se odnosi
na sigurnost. On upozorava korisnika
na postojanje moguÊeg rizika za njega i
bliænje.
Ispred svih sigurnosnih upozorenja nalazi
se znak opasnosti i sljedeÊi izrazi:
OPASNOST
OznaËava opasnu situaciju koju treba
izbjegavati jer Êe u suprotnom doÊi do
ozbiljnih ozljeda.
UPOZORENJE
OznaËava opasnu situaciju koju treba
izbjegavati jer u suprotnom moæe doÊi do
ozbiljnih ozljeda.
Sva sigurnosna upozorenja opisuju rizik koji
postoji i navode kako smanjiti opasnost od
ozljeda, štete i elektriËnog udara uslijed
nepravilne uporabe ureaja. Paæljivo se
pridræavajte sljedeÊih uputa:
- Ureaj mora biti odspojen od napajanja prije
izvoenja bilo kakvih zahvata na njemu.
- Ugradnju i odræavanje mora izvršiti
kvalificirani tehniËar u skladu s uputama
proizvoaËa i lokalnim propisima o
sigurnosti. Nemojte sami popravljati ili
mijenjati dijelove ureaja osim ako to nije
izriËito navedeno u uputama za uporabu.
- Ureaj mora biti uzemljen u skladu s
propisima.
- PrikljuËni kabel mora biti dovoljno dugaËak
tako da se ureaj moæe prikljuËiti prije
umetanja u kuhinjski element.
- Da bi ugradnja bila u skladu s vaæeÊim
sigurnosnim propisima, spajanje se mora
vršiti preko sklopke koja odvaja sve polove
napajanja s razmakom kontakata od
najmanje 3 mm.
- Nemojte upotrebljavati višestruke adaptere
niti produæne kabele.
- Kod odspajanje ureaja iz utiËnice nemojte
povlaËiti kabel.
- Dijelovi pod naponom ne smiju biti dostupni
korisniku nakon ugradnje ureaja.
- Nemojte dodirivati ureaj mokrim dijelovima
tijela niti rukujte ureajem bosonogi.
- Ureaj je predvien iskljuËivo za uporabu
u kuÊanstvima za pripremu hrane. Nisu
dozvoljeni drugi naËini uporabe (npr. za
zagrijavanje prostorija). ProizvoaË ne
preuzima odgovornost za štete nastale
nepravilnom uporabom ili podešavanjem
ureaja.
- Ureaj nije predvien da njime rukuju osobe
(ukljuËujuÊi djecu) sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili umnim sposobnostima ili s
nedostatkom iskustva u uporabi ureaja,
osim ako nisu pod nadzorom ili upuÊene
od strane osobe zaduæene za njihovu
sigurnost.
- Dostupni dijelovi ureaja mogu se jako
zagrijati tijekom uporabe. Dræite malu djecu
podalje od ureaja i pratite ih kako biste bili
sigurni da se ne igraju ureajem.
- Nemojte dodirivati grijaËe niti unutrašnjost
peÊnice tijekom ili nakon uporabe jer postoji
opasnost od opekotina. Nemojte dozvoliti
da ureaj doe u dodir s tkaninama ili
drugim zapaljivim materijalima sve dok se
dovoljno ne ohladi.
- Budite posebno paæljivi kad nakon završetka
kuhanja otvarate vrata. Dozvolite da vruÊ
zrak i para postupno izau iz peÊnice prije
zahvaÊanja u nju. Dok su vrata peÊnice
zatvorena, vruÊ zrak se ispuhuje kroz otvore
iznad upravljaËke ploËe. Nemojte zastirati
ventilacijske otvore.
- Kod vaenja posuda i pribora iz peÊnice
upotrebljavajte izolacijske rukavice, pazeÊi
da ne dodirnete grijaËe.
- Nemojte dræati zapaljive tvari u peÊnici ili
blizu peÊnice jer moæe doÊi do poæara ako
se peÊnica nehotice ukljuËi.
- Nemojte zagrijavati ili kuhati u zatvorenim
staklenkama ili posudama. Nastali tlak
moæe uzrokovati eksploziju posude i time
ošteÊenje ureaja.
- Nemojte upotrebljavati posude od
sintetiËkih materijala.
- Pregrijano ulje ili masnoÊa mogu se lako
zapaliti. Uvijek budite paæljivi kad kuhate jela
s velikim sadræajem masti ili ulja.
- Nikada nemojte ostavljati ureaj bez
nadzora dok ga upotrebljavate za sušenje
hrane.
- Ako se za kuhanje upotrebljavaju alkoholna
piÊa (npr. rum, konjak, vino), imajte na
4
umu da alkohol isparava na visokim
temperaturama. Zato postoji opasnost od
zapaljenja osloboenih alkoholnih para u
dodiru s elektriËnim grijaËima.
Zbrinjavanje dotrajalih kuÊanskih ureaja
- Ureaj je proizveden od materijala koji se
mogu reciklirati ili ponovno upotrijebiti.
Zbrinite ga u skladu s lokalnim propisima
o zbrinjavanju otpada. Odreæite prikljuËni
kabel prije zbrinjavanja.
- Za dodatne informacije o postupku prerade,
obradi i recikliranju elektriËnih kuÊanskih
ureaja, obratite se svojoj jedinici lokalne
uprave, komunalnoj tvrtki ili prodavaonici u
kojoj ste kupili ureaj.
Ugradnja
Nakon skidanja ambalaæe, pregledajte
je li ureaj ošteÊen tijekom transporta i
zatvaraju li se vrata peÊnice pravilno. Ako
uoËite nepravilnosti, obratite se prodavaËu
ili najbliæem servisu. Da biste izbjegli
ošteÊivanje, peÊnicu skinite s polistirenske
podloge tek u trenutku ugradnje.
PRIPREMA KUHINJSKOG ELEMENTA
• Dijelovi namještaja koji dolaze u dodir s
peÊnicom moraju biti otporni na toplinu
(najmanje 90 °C).
• Rezanje dijelova kuhinjskog elementa
izvršite prije umetanja peÊnice i paæljivo
uklonite sve iverje i piljevinu.
• Donja strana peÊnice ne smije biti dostupna
nakon ugradnje.
• Da bi ureaj pravilno radio, nemojte
zatvarati minimalan razmak izmeu radne
ploËe i gornjeg ruba peÊnice.
SPAJANJE NA ELEKTRI»NO NAPAJANJE
Provjerite da napon naveden na natpisnoj
ploËici ureaja odgovara naponu elektriËne
mreæe. Natpisna ploËica nalazi se na prednjem
rubu peÊnice (vidi se kad se otvore vrata).
• PrikljuËni kabel (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm2)
mora zamijeniti kvalificirani elektriËar.
Obratite se ovlaštenom servisu.
OPΔE PREPORUKE
Prije uporabe:
- S pribora skinite kartonske pregrade,
plastiËne folije i naljepnice.
- Izvadite pribor iz peÊnice i zagrijavajte je
na 200 °C pribliæno sat vremena kako bite
uklonili mirise i dim od izolacije i zaštitnog
premaza.
Tijekom uporabe:
- Nemojte stavljati teške predmete na vrata
jer se vrata mogu oštetiti.
- Nemojte se naslanjati na vrata niti vješati
predmete na ruËku.
- Nemojte prekrivati unutrašnjost peÊnice
aluminijskom folijom.
- Nemojte polijevati unutrašnjost zagrijane
peÊnice vodom jer moæe doÊi do ošteÊenja
emajla.
- Nemojte vuÊi lonce i posude po dnu
peÊnice jer se moæe oštetiti emajl.
- Pripazite da kabeli drugih elektriËnih ureaja
ne dolaze u dodir s vruÊim dijelovima
peÊnice i da ih ne prikliještite vratima.
- Nemojte izlagati peÊnicu atmosferskim
utjecajima.
5
Zaštita okoliša
Zbrinjavanje ambalaæe
Ambalaæni materijal moæe se 100% reciklirati
i oznaËen je simbolom za recikliranje
.
RazliËiti dijelovi ambalaæe zato se moraju
odgovorno zbrinuti, u skladu s lokalnim
zakonskim odredbama o zbrinjavanju otpada.
Zbrinjavanje dotrajalog ureaja
− Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s
europskom smjernicom 2002/96/EC
o zbrinjavanju otpadnog elektriËnog i
elektroniËkog otpada (WEEE).
− Pravilnim zbrinjavanjem dotrajalog
ureaja doprinosite spreËavanju moguÊeg
negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojeg bi moglo doÊi u sluËaju
nepravilnog zbrinjavanja ureaja.
na ureaju ili popratnoj
− Oznaka
dokumentaciji oznaËava da se ureaj
ne smije tretirati kao ostali kuÊni otpad,
veÊ da se treba odnijeti na odgovarajuÊe
sabirno mjesto za recikliranje elektriËnih i
elektroniËkih ureaja.
Štednja energije
− Prethodno zagrijte peÊnicu samo ako je
tako navedeno u tablici kuhanja ili receptu.
− Upotrebljavajte kalupe za peËenje tamnih
boja jer bolje upijaju toplinu.
− IskljuËite peÊnicu 10-15 minuta prije isteka
vremena peËenja. Hrana kojoj treba dulje
vrijeme peËenja nastavit Êe se peÊi Ëak i
nakon što iskljuËite peÊnicu.
Izjava o sukladnosti
• Ova peÊnica, predviena za kontakt sa
æiveænim namirnicama, usklaena je s
europskim regulativama
br.1935/2004
i projektirana, proizvedena i puštena na
træište u skladu sa sigurnosnim zahtjevima
smjernice o niskom naponu 2006/95/
CE (koja je zamijenila smjernicu 73/23/
CEE i naknadne dopune) i zahtjevima
zaštite smjernice o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2004/108/CE.
PomoÊ u sluËaju problema
PeÊnica ne radi:
• Provjerite elektriËno napajanje i je li peÊnica
spojena na elektriËnu mreæu.
• IskljuËite peÊnicu i ponovno je ukljuËite da
biste provjerili ponavlja li se problem.
• Vaæno: Vrata peÊnice se ne mogu otvoriti
tijekom automatskog ËišÊenja. SaËekajte
dok se automatski otkljuËaju (pogledajte
odlomak “»išÊenje peÊnice s funkcijom
pirolize”).
Vrata peÊnice se ne mogu otvoriti:
• IskljuËite peÊnicu i ponovno je ukljuËite da
biste provjerili ponavlja li se problem.
ElektroniËki programator ne radi:
• Ako se na pokazivaËu prikazuje slovo “F”
i nakon njega broj, obratite se najbliæem
ovlaštenom servisu. Navedite broj koji se
prikazuje nakon slova “F”.
6
Servis
Prije pozivanja servisa:
1. Provjerite moæete li samo riješiti problem
pomoÊu natuknica iz odlomka “PomoÊ u
sluËaju problema”.
2. IskljuËite peÊnicu i ponovno je ukljuËite da
biste provjerili ponavlja li se problem.
Ako se problem ponavlja i nakon gore
navedenih provjera, kontaktirajte najbliæi
ovlašteni servis.
Pritom navedite:
• kratak opis kvara,
• tip i toËan model peÊnice,
• servisni broj (broj nakon rijeËi Service na
natpisnoj ploËici), koji se nalazi na desnom
rubu otvora peÊnice (vidljiv dok su vrata
otvorena). Servisni broj je takoer naveden
u jamstvenom listu.
• svoju punu adresu,
• svoj telefonski broj.
Ako je potrebno popraviti ureaj, molimo
obratite se ovlaštenom servisu (Ëime se
osigurava uporaba originalnih rezervnih
dijelova i pravilan popravak).
»išÊenje
UPOZORENJE
− Nemojte upotrebljavati ureaje za ËišÊenje
parom.
− PeÊnicu Ëistite samo dok je hladna.
− Odspojite od napajanja prije servisiranja.
Vanjska strana peÊnice
VAŽNO: Nemojte upotrebljavati korozivna
i abrazivna sredstva za ËišÊenje. Ako
neko od takvih sredstava doe u kontakt
s ureajem, odmah ga uklonite pomoÊu
mokre krpe.
• Površine oËistite vlaænom krpom. Ako
su jako zaprljane, dodajte nekoliko kapi
sredstva za ruËno pranje posua. Obrišite
suhom krpom.
Unutrašnjost peÊnice
VAŽNO: Nemojte upotrebljavati abrazivne
spuævice, metalne strugalice ili sredstva za
ribanje. Njihovom uporabom s vremenom
dolazi do uništavanja emajliranih površina
i stakla na vratima.
• Nakon svake uporabe ostavite peÊnicu da
se ohladi i oËistite je po moguÊnosti dok
je još mlaka kako biste uklonili nataloæena
zaprljanja i mrlje od ostataka hrane (npr.
hrane koja sadræi visok udio šeÊera).
• Upotrebljavajte namjenska sredstva za
ËišÊenje peÊnica i poštujte upute njihovih
proizvoaËa.
• Staklo na vratima Ëistite odgovarajuÊim
tekuÊim sredstvom. Vrata peÊnice mogu
se skinuti kako bi se olakšalo ËišÊenje
(pogledajte poglavlje ODRŽAVANJE).
• Gornji grijaË grila (pogledajte poglavlje
ODRŽAVANJE) moæe se spustiti (samo kod
odreenih modela) kako bi se mogao oËistiti
strop peÊnice.
Napomena: Tijekom dugotrajnog kuhanja
hrane koja sadræi veliku koliËinu vode
(npr. pizza, povrÊe i sl.) moæe doÊi do
pojave kondenzacije na unutrašnjoj strani
vrata i oko brtve. Kad se peÊnica ohladi,
osušite unutrašnju stranu vrata krpom ili
spuævom.
Pribor:
• Potopite pribor u vodu u koju ste dodali
sredstvo za ruËno pranje posua odmah
nakon uporabe, dræeÊi ga izolacijskim
rukavicama ako je još zagrijan.
• Ostaci hrane mogu se lako ukloniti Ëetkom
ili spuævom.
»išÊenje straænje stjenke i boËnih
katalitiËkih stjenki (ako su ugraene):
VAŽNO: Nemojte upotrebljavati korozivne
ili abrazivne deterdæente, grube Ëetke,
sredstva za ribanje ili sprej za ËišÊenje
peÊnice jer mogu oštetiti katalitiËku
površinu i narušiti njezino svojstvo
samoËišÊenja.
• UkljuËite praznu peÊnicu s funkcijom
ventilatora uz temperaturu od 200 °C na
pribliæno pola sata.
• Nakon toga ostavite peÊnicu da se ohladi
i zatim uklonite ostatke hrane pomoÊu
spuæve.
7
Održavanje
UPOZORENJE
− Upotrebljavajte zaštitne rukavice.
− PeÊnica mora biti hladna pri izvoenju
sljedeÊih postupaka.
− Odspojite od napajanja prije servisiranja.
SKIDANJE VRATA
Skidanje vrata:
1. Dokraja otvorite vrata.
2. Podignite bravice i preklopite ih prema naprijed koliko god je to moguÊe (slika 1).
3. Zatvorite vrata koliko je to moguÊe (A), podignite ih nagore (B) i zakrenite (C) dok se ne
oslobode (D) (slika 2).
VraÊanje vrata:
1. Umetnite šarke u leæište.
2. Dokraja otvorite vrata.
3. Spustite obje bravice.
4. Zatvorite vrata.
Slika 1
Slika 2
SPUŠTANJE GORNJEG GRIJA»A (SAMO KOD ODREÐENIH MODELA)
1. Uklonite boËne nosaËe pribora (slika 3).
2. Malo izvucite grijaË prema naprijed (slika 4) i spustite ga (slika 5).
3. Kod vraÊanja grijaËa na mjesto, podignite ga i malo povucite prema naprijed, pazeÊi da sjedne
na mjesto u boËne nosaËe.
Slika 3
Slika 4
Slika 5
8
ZAMJENA ŽARULJICE ZA RASVJETU PEΔNICE
Zamjena straænje æaruljice (ako je ugraena):
1. Odspojite peÊnicu od elektriËnog napajanja.
2. Odvrnite poklopac æaruljice (slika 6), zamijenite æaruljicu (pogledajte napomena s podacima o
æaruljici) i ponovno zavrnite poklopac æaruljice (slika 7).
3. Ponovno spojite peÊnicu na napajanje.
Slika 6
Slika 7
Napomene:
− Upotrebljavajte samo æaruljice 25-40 W/230 V, tip E-14, T300 °C sa æarnom niti.
− Žaruljice se mogu nabaviti preko servisa.
VAŽNO:
− Nemojte upotrebljavati peÊnicu dok se ne zavrne poklopac æaruljice.
Upute za uporabu peÊnice
UPUTE ZA SPAJANJE NA ELEKTRI»NO NAPAJANJE NALAZE SE U POGLAVLJU O
UGRADNJI
3
6
1
2
5
11
4
7
10
9
8
1. UpravljaËka ploËa
2. Gornji grijaË/gril
3. Sustav hlaenja (kod odreenih
modela)
4. Natpisna ploËica (ne smije se
uklanjati)
5. S vjetlo
6. Ventilator peÊnice (kod odreenih
modela)
7. Raæanj (kod odreenih modela)
8. Donji grijaË (nije vidljiv)
9. Vrata
10. Poloæaji rešetke
11. Straænja stjenka
Napomena:
− Ventilator za hlaenje moæe nastaviti s radom neko vrijeme nakon završetka kuhanja i
iskljuËivanja peÊnice.
9
PRIBOR KOJI SE MOŽE NARU»ITI
(pogledajte posebne upute za pribor isporuËen uz peÊnicu)
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
6a
6b
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Plitica (slika 1)
Sluæi za skupljanje masnoÊe i komadiÊa hrane
kad se postavi ispod rešetke ili kao lim za
peËenje mesa, piletine, ribe i sl., sa ili bez
povrÊa. Nalijte manju koliËinu vode u pliticu
kako biste sprijeËili prskanje masnoÊe i pojavu
dima.
Lim za peËenje (slika 2)
Sluæi za peËenje keksa, kolaËa i pizze.
ŽiËana rešetka (slika 3)
Sluæi za peËenje na grilu ili kao nosaË za
posude, kalupe za torte i drugi pribor za
kuhanje. Moæe se staviti na bilo koju razinu.
Rešetka se moæe umetnuti tako da je
udubljenje okrenuto prema gore ili prema
dolje.
KatalitiËke boËne stjenke (slika 4)
Ove stjenke imaju posebnu mikroskopski
poroznu strukturu koja upija raspršenu
masnoÊu. PreporuËuje se aktivirati program
automatskog ËišÊenja nakon peËenja
posebno masne hrane (pogledajte poglavlje
»IŠΔENJE).
Raæanj (slika 5)
Raæanj upotrebljavajte kao što je prikazano na
slici 9. Takoer pogledajte odlomak “Savjeti i
preporuke za uporabu”.
Rešetka i pladanj za peËenje na grilu
(slika 6)
Ovaj komplet sadræi rešetku (6a) i emajlirani
pladanj (6b). Komplet se postavlja na æiËanu
rešetku (3) i upotrebljava uz funkciju grila.
Filtar za masnoÊu (slika 7)
Upotrebljavajte ga samo kod peËenja jako
masne hrane. Ovjesite ga na straænju stjenku
peÊnice preko ventilatora. Moæe se prati u
perilici posua i upotrebljavati uz funkcije s
ventilatorom.
Teleskopske vodilice (slika 8)
OmoguÊuju izvlaËenje æiËane rešetke ili lima
za peËenje do polovice tijekom peËenja.
Prikladne su za sve vrste pribora i mogu se
prati u perilici posua.
10
Opis upravljaËke ploËe
4
2
3
1. Regulator za odabir funkcije
2. Regulator za podešavanje vremena peËenja
3. Regulator termostata
4. Crveni indikator termostata
Rukovanje peÊnicom
Zakrenite regulator za odabir funkcije na
æeljenu funkciju. UkljuËuje se rasvjeta peÊnice.
Zakrenite regulator termostata u smjeru
kazaljki na satu na æeljenu temperaturu.
Svijetli crveni indikator termostata. Indikator
se iskljuËuje kad se postigne podešena
temperatura. Nakon završetka peËenja
zakrenite regulatore u poloæaj “0”.
PODEŠAVANJE VREMENA PE»ENJA
Ovaj regulator moæe se upotrijebiti za
podešavanje vremena
peËenja izmeu 1 i 120
minuta. Za podešavanje
vremena peËenja, nakon
odabira æeljene funkcije,
zakrenite regulator u smjeru
kazaljki na satu dokraja
i zatim ga vratite u suprotnom smjeru na
æeljeno vrijeme. Nakon isteka vremena
peËenja, peÊnica se iskljuËuje i regulator
ostaje u poloæaju “0”. Za uporabu peÊnice
uz ruËno iskljuËivanje, tj. bez podešavanja
vremena peËenja, regulator mora biti u
poloæaju .
VAŽNO: Ako je regulator u poloæaju “0”,
peÊnica se neÊe ukljuËiti. Kako biste ukljuËili
peÊnicu, podesite regulator u poloæaj
ili
odaberite vrijeme peËenja.
11
Tablica s opisom
FUNKCIJA
0
OPIS
ISKLJU»ENO
SVJETLO
UkljuËivanje rasvjete peÊnice.
KONVENCIONALNO
Funkcija prikladna za peËenje svih vrsta hrane na jednoj razini.
Prethodno zagrijte peÊnicu na æeljenu temperaturu i zatim stavite
hranu u nju. PreporuËuje se uporaba druge i treÊe razine za peËenje.
Funkcija je takoer prikladna za peËenje zamrznutih gotovih jela.
Poštujte upute na ambalaæi.
KONVEKCIJSKO
PE»ENJE
Za peËenje kolaËa s tekuÊim punjenjem (slatko ili soËno) na jednoj
razini. Funkcija je odliËna za peËenje na dvije razine. Ako je potrebno,
zamijenite mjesto posudama kako bi se hrana ravnomjernije kuhala.
GRIL
Za peËenje odrezaka, mesa i kobasica, peËenje povrÊa i priprema
tosta. Prethodno zagrijavajte peÊnicu 3-5 minuta. Vrata peÊnice
moraju biti zatvorena tijekom peËenja. Kad peËete meso, ulijte malo
vode u lim postavljen na prvi razinu kako biste sprijeËili pojavi dima i
prskanje masnoÊe. Poæeljno je okretati meso tijekom peËenja.
TURBO GRIL
ODMRZAVANJE
Za peËenje velikih komada mesa (govee ili drugo peËenje). Vrata
peÊnice moraju biti zatvorena tijekom peËenja. Kad peËete meso,
ulijte malo vode u lim postavljen na prvi razinu kako biste sprijeËili
pojavi dima i prskanje masnoÊe. OkreÊite meso tijekom peËenja.
Ova funkcija moæe se upotrebljavati za odmrzavanje na sobnoj
temperaturi. Namirnice stavite u peÊnicu u njihovoj ambalaæi kako bi
se sprijeËilo njihovo isušivanje.
Tablica kuhanja
Prethodno
zagrijavanje
Razina
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
KolaËi od
dizanog
tijesta
Da
2
160-180
35-55
Keksi/kolaËi
Da
3
170-180
15-40
Uštipci
Da
3
180
30-40
KolaËi od
lisnatog
tijesta
Da
3
180-200
20-30
Lim za
peËenje
Puslice
Da
3
90
120-130
Lim za
peËenje
Janjetina,
teletina,
govedina,
svinjetina
Da
2
190-200
90-110
Plitica ili
rešetka +
pyrex posuda
Recept
Funkcija
Pribor
ŽiËana
rešetka +
kalup
Lim za
peËenje
Lim za
peËenje
12
Plitica ili
rešetka +
pyrex posuda
Piletina, zec,
patka
Da
2
190-200
65-85
Purica,
guska
Da
2
190-200
140-180
Cijela riba/
fileti
Da
2
180-200
50-60
Lazanje,
zapeËena
tjestenina,
cannelloni,
roæata
Da
2
190-200
45-55
Kruh,
focaccia
Da
2
190-230
15-50
Pizza
Da
2
230-250
7-20
Tost
Da
4
200
2-5
ZapeËeno
povrÊe
Da
3
200
15-20
Rešetka +
pyrex posuda
Riblji odresci
i fileti
Da
3
200
30-40
Rešetka +
pyrex posuda
Plitica ili
rešetka +
pyrex posuda
Plitica ili
rešetka +
pyrex posuda
Rešetka +
pyrex posuda
Plitica ili lim
za peËenje
Plitica ili lim
za peËenje
Rešetka
Kobasice,
kebab,
rebarca,
pljeskavica
Da
4
200
30-50
Gril + plitica
s vodom
na 1. razini,
okrenite
nakon pola
vremena
Punjene pite
(sa sirom,
savijaËa,
jabuËna)
Da
1
180-200
50-60
Plitica ili
rešetka +
pyrex posuda
Pite s
mesom i
krumpirom
(s povrÊem,
quiche)
Da
1
180-200
35-55
Rešetka +
kalup
Punjeno
povrÊe
(rajËice,
paprike,
tikvice,
patlidæani)
Da
2
180-200
40-60
Rešetka +
pyrex posuda
Pite s
mesom i
krumpirom
(s povrÊem,
quiche)
Da
1/3
180-190
45-55
Pizza,
focaccia
Da
1/3
230-250
12-30
Gril +
posuda,
zamijenite
mjesta nakon
pola vremena
Lim za
peËenje
+ plitica,
zamijenite
mjesta nakon
pola vremena
13
Recept
Funkcija
Prethodno
zagrijavanje
Razina
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Pribor
Lim za
peËenje
+ plitica,
zamijenite
mjesta nakon
pola vremena
Lim za
peËenje
+ plitica,
zamijenite
mjesta nakon
pola vremena
Lim za
peËenje
+ plitica,
zamijenite
mjesta nakon
pola vremena
KolaËi, keksi
-
1/3
170-180
20-40
Uštipci
-
1/3
180
35-45
KolaËi od
lisnatog
tijesta
-
1/3
180-200
20-40
PeËeno pile
-
2
200
55-65
Gril + plitica s
vodom na 1.
razini
-
3
200
45-55
Plitica
-
3
200
30-40
Gril + plitica s
vodom na 1.
razini
-
2
200
55-70
Gril + plitica
PeËeni
krumpir
Govee
peËenje
- slabo
peËeno
JanjeÊi but,
koljenica
Napomena: Vrijeme kuhanja i temperature procijenjeni su za Ëetiri porcije.
Savjeti i preporuke za uporabu
Kako upotrebljavati tablicu kuhanja
U tablici su navedene najbolje funkcije za
odreenu vrstu hrane. MoguÊe je peÊi na
jednoj ili više razina istovremeno. Vrijeme
kuhanja raËuna se od trenutka stavljanja hrane
u peÊnicu i ne ukljuËuje prethodno zagrijavanje
(ako je potrebno). Navedene temperature
i vrijeme kuhanja samo su orijentacijski i
ovise o koliËini i vrsti hrane te priboru koji se
upotrebljava. PoËnite od najniæe preporuËene
vrijednosti i zatim je poveÊajte ako hrana nije
dovoljno kuhana. Upotrebljavajte priloæeni
pribor i po moguÊnosti kalupe i limove
za peËenje tamnih boja. Takoer moæete
upotrebljavati posue od vatrostalnog stakla
(pyrex) i zemljano posue, ali imajte na umu
da Êe vrijeme kuhanja biti nešto dulje. Kako
biste postigli najbolje rezultate, poštujte
savjete iz tablice kuhanja o odabiru priloæenog
pribora i odabiru razine peËenja. Kod kuhanja
hrane koja sadræi mnogo vode, prethodno
zagrijte peÊnicu.
Kuhanje razliËitih vrsta hrane istovremeno
PomoÊu funkcije “KONVEKCIJSKO
PE»ENJE” (kod odreenih modela) moæete
istovremeno kuhati hranu koja se priprema
na jednoj temperaturi i jednako vrijeme
(primjerice, ribu i povrÊe) na razliËitim
razinama. Izvadite prvo hranu koja se priprema
kraÊe vrijeme i ostavite hranu koja se dulje
kuha.
14
Deserti
- Osjetljive deserte pecite uz upotrebu
konvencionalnog peËenja na jednoj razini.
Upotrebljavajte metalne kalupe tamnih
boja i uvijek ih stavljajte na priloæenu
æiËanu rešetku. Za peËenje na više
razina, odaberite funkciju s ventilatorom i
rasporedite kalupe za peËenje tako da se
osigura ravnomjerno strujanje vruÊeg zraka.
- Kako biste provjerili je li kolaË peËen,
ubodite ga drvenih štapiÊem u sredinu. Ako
je štapiÊ Ëist kad ga izvadite, kolaË je peËen.
- Kod uporabe kalupa s presvlakom protiv
prianjanja, nemojte mastiti rubove kalupa
jer se time moæe onemoguÊiti ravnomjerno
dizanje kolaËa na rubovima.
- Ako kolaË “padne” tijekom peËenja,
sljedeÊi put podesite niæu temperaturu i
moæda smanjite koliËinu tekuÊine u smjesi
te miješajte njeænije.
- Kod kolaËa s vlaænim punjenjem (pite od sira
i voÊa) odaberite funkciju “KONVEKCIJSKO
PE»ENJE” (kod odreenih modela). Ako
je donja strana kolaËa gnjecava, snizite
razinu i pospite donju stranu kolaËa krušnim
mrvicama ili zdrobljenim keksima prije
ulijevanja punjenja.
Meso
- Odaberite bilo koju posudu za peËenje ili
posudu od vatrostalnog stakla (pyrex) koja
odgovara veliËini komada mesa koje æelite
ispeÊi. Kod peËenja buta, preporuËljivo je
dodati bujon u posudu i zalijevati peËenje
kako bi se poboljšao okus. Kad je peËenje
gotovo, ostavite ga mirovati u peÊnici još
10-15 minuta ili ga zamotajte u aluminijsku
foliju.
- Kod peËenja mesa na grilu, odaberite
komade podjednake debljine kako biste
postigli ravnomjerno peËenje. Vrlo debeli
komadi mesa peku se dulje. Kako biste
izbjegli da meso zagori izvana, snizite
rešetku i rasporedite hranu podalje od
grijaËa. Okrenite meso nakon isteka dvije
treÊine vremena peËenja.
Za skupljanje sokova preporuËljivo je postaviti
pliticu s pribliæno pola litre vode izravno ispod
rešetke na kojoj se peËe meso. Dolijte vodu
ako je potrebno.
Raæanj (kod odreenih modela)
Raæanj moæete upotrijebiti za ravnomjerno
peËenje velikih komada mesa i peradi. Stavite
meso na šipku i zaveæite. Provjerite je li
dobro uËvršÊeno prije stavljanja umetanja
šipke u otvor na straænjoj stjenci peÊnice i
na odgovarajuÊi nosaË. Kako biste izbjegli
stvaranje dima i za prikupljanje sokova od
peËenja, preporuËljivo je postaviti pliticu s pola
litre voda na prvi razinu. Na šipku se moæe
postaviti plastiËna ruËka koju treba skinuti
prije poËetka peËenja. Upotrijebite je nakon
završetka kuhanja za vaenje raænja kako biste
izbjegli opekotine.
Pizza
Lagano nauljite limove kako bi pizza dobila
hrskavu podlogu. Pospite pizzu mozzarella
sirom nakon isteka dvije treÊine vremena
peËenja.
Funkcija dizanja tijesta (kod odreenih
modela)
PreporuËljivo je uvijek prekriti tijesto vlaænom
krpom prije stavljanja u peÊnicu. Vrijeme
dizanja tijesta pomoÊu ove funkcije je pribliæno
za treÊinu kraÊe od vremena dizanja na
sobnoj temperaturi (20-25 °C). Vrijeme dizanja
pribliæno 1 kg tijesta za pizzu je pribliæno sat
vremena.
15

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement