Whirlpool AKP 309/IX/03 Instruction for Use

Add to My manuals
11 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 309/IX/03 Instruction for Use | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTALLATIE
....................................27
MILIEUTIPS ................................................... 32
BELANGRIJKE OPMERKINGEN................... 32
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ...... 33
ACCESSOIRES VAN DE OVEN.................... 34
ONDERHOUD EN REINIGING .................... 34
OPSPOREN VAN STORINGEN ................... 36
KLANTENSERVICE ....................................... 36
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en
te bewaren voor eventuele raadpleging.
26
INSTALLATIE
Aanbevelingen
Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u met een willekeurige
installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint.
• De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies
van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften.
• Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen
heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit. Wend u in geval van twijfel tot uw dealer of tot de
dichtstbijzijnde Klantenservice.
• Zet de oven na het uitpakken op het piepschuim om beschadigingen te voorkomen.
• Bij het installeren van de oven wordt geadviseerd beschermende handschoenen te dragen.
• De oven is voorzien van twee handgrepen aan de zijkant
(B) om hem makkelijker te kunnen
hanteren tijdens de installatie (Afb. 1).
De oven op het inbouwen voorbereiden
Inbouwoven onder kookplaat
• De keukenkastjes direct naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 80°C).
• Zaag eerst het keukenkastje en het werkvlak op maat, alvorens de apparaten in te bouwen Verwijder
zorgvuldig eventuele spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking
van de apparaten.
• De afmetingen van de oven zijn weergegeven in de afbeeldingen 2-3-4.
• Laat aan de achterkant van het kastje een ventilatie-opening vrij overeenkomstig de afmetingen op
Afb. 4. De onderzijde van de oven mag na installatie niet vrij toegankelijk zijn.
• Tussen de bovenste rand van de oven en de onderste rand van het werkblad moet een minimale
afstand van 5 mm worden vrijgehouden. Deze opening mag nooit gesloten zijn (Afb. 3).
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de wanden van de oven niet in aanraking komen met de
aangrenzende keukenkastjes.
• Als het keukenkastje niet stevig aan de wand is bevestigd, moet dit met behulp van de standaard
beugels (G) alsnog worden verankerd, zie afb. 4.
1
2
3
4
27
Kookplaat
Let op: om de kookplaat op een vlak van een ander materiaal dan hout te installeren (b.v. plastic,
keramiek, marmer, steen enz.) moeten de hoekverbindingen (Afb. 7-9) bij de klantenservice worden
aangevraagd.
• De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van min. 20 tot max. 50 mm worden gebouwd.
• Plaats geen materiaal tussen de kookplaat en de oven (b.v. latjes, isolatiemateriaal, enz.).
• Een aangrenzende kolomkast moet een afstand van minstens 100 mm van de rand van de kookplaat
hebben (Afb. 5).
• Maak een gat in het werkblad met de afmetingen die op het bijgeleverde productinformatieblad zijn
aangegeven.
• Het is raadzaam om de binnenranden van het werkblad met houtlijm of siliconen af te dichten.
• Breng de bijgeleverde afdichting op de kookplaat aan (waar deze niet aanwezig is), nadat u het oppervlak
zorgvuldig hebt schoongemaakt.
Klassiek schakelpaneel
Belangrijk: verwijder de beschermfolie voordat u de kookplaat installeert.
• Gebruik de bijgeleverde klemmen en schroeven, als het werkblad van hout is.
1. Steek de 4 klemmen (B) (Afb. 6) in de geleiders op de onderkant van de kookplaat.
2. Monteer de kookplaat in het werkblad.
• Als het werkblad van marmer of een ander materiaal is (b.v. plastic, keramiek, marmer,
steen, enz.), moet de kookplaat worden bevestigd met speciale beugels (C) (Afb. 7), code 4819 310
18528, die verkrijgbaar zijn bij de klantenservice.
1. Bevestig de beugels in de gaten met de bijgeleverde schroeven.
2. Monteer de kookplaat in het werkblad.
5
6
7
28
Glaskeramische kookplaat
Belangrijk: verwijder de beschermfolie voordat u de kookplaat installeert.
Controleer of het gat voor de kookplaat in het werkblad volgens de tekening op het
productinformatieblad van de kookplaat is uitgevoerd met inachtneming van de toleranties.
Forceer de plaatsing van de kookplaat in het werkblad niet. De glaskeramische kookplaat zou (ook in de
loop van de tijd) door de druk kunnen breken!
• Gebruik de bijgeleverde klemmen en schroeven (Afb. 8), als het werkblad van hout is.
1. Bevestig de klemmen (D) (Afb. 8) met de bijgeleverde schroeven (E) (Afb. 8) volgens de afbeelding
en houd u daarbij aan de aangegeven afstanden.
2. Monteer de kookplaat in het werkblad.
• Als het werkblad van marmer, plastic, keramiek, steen, enz. is, moet de kookplaat worden
bevestigd met speciale beugels (F) (Afb. 8), code 4819 404 78697, die verkrijgbaar zijn bij de
klantenservice.
1. Monteer de kookplaat in het werkblad.
2. Plaats de 4 beugels (F) zoals op Afb. 9 is weergegeven op basis van de dikte van het werkblad.
3. Draai de 4 schroeven (G) in de posities (H) (Afb. 9).
8
9
29
Elektrische aansluiting
Aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
• De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
• De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en voor de naleving van
de veiligheidsvoorschriften.
• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat na inbouw op het elektriciteitsnet te kunnen
aansluiten.
• De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een meerpolige schakelaar
met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten wordt geïnstalleerd.
• Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
• Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij toegankelijk zijn.
De oven op het elektriciteitsnet aansluiten
• Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
1. Draai de twee bevestigingsschroeven van het afdekplaatje van het klemmenbord los, dat zich
beneden op het achterpaneel van de oven bevindt.
2. Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot het klemmenbord en steek de voedingskabel
(zie tabel) door de opening aan de achterzijde van de oven.
3. Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de schroeven aan te draaien en de kabel aan de
kabelklem te verankeren.
4. Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in de daarvoor bestemde behuizingen te steken en het
plaatje met de twee schroeven vast te zetten.
Tabel voedingskabel
Aantal geleiders
Type kabel
1N+
2 +
2N+
3N+
3 +
~
~
~
~
~
H05 RR-F 3 X 4 mm²
H05 RR-F 3 X 4 mm²
H05 RR-F 4 X 2,5 mm²
H05 RR-F 5 X 1,5 mm²
H05 RR-F 4 X 2,5 mm²
30
Aansluiting kookplaat / oven
Belangrijk: sluit de oven niet op het elektriciteitsnet aan als de aansluiting nog niet is voltooid.
• Controleer voordat u de oven op het elektriciteitsnet aansluit of het model van de kookplaat in de lijst
van het bijgeleverde koppelschema kookplaat/oven voorkomt.
• Sluit de connectoren van de kookplaat (C) (Afb. 10) op de connectoren van de oven (D) aan. Let er
hierbij op of de kleuren overeenstemmen en of de zichtbare geleiders op de bovenkant van de
connectoren uitgelijnd zijn.
• Maak de aansluiting door de connectoren volledig aan te duwen totdat het lipje vastklikt.
• Draai de moer van de aardingsschroef (H) (Afb. 10)
op het bovenste afdekplaatje van de oven
los en steek de geel/groene aarddraad erin. Laat de sluitring op zijn plaats. Draai de moer op de schroef
weer helemaal aan.
Belangrijk: als de eindklemmen van de kookplaat wat betreft de aansluiting en kleur niet
overeenstemmen met de aanwijzingen op het aansluitplaatje kookplaat/oven op de bovenkant van de
oven moet de adapterset cod. AMC 873 worden aangevraagd, die verkrijgbaar is bij de klantenservice.
De oven vastzetten
• Til de oven op door uw handen in de speciale gaten aan de zijkant van de oven te steken en plaats hem
in de keukenombouw, zorg ervoor dat de voedingskabel niet klem komt te zitten (Afb. 11).
• Plaats de oven precies in het midden van de keukenombouw voordat u hem vastzet.
• Controleer of de plastic afstandhouders correct in de bevestigingsgaten zijn geplaatst. Maak de oven
daarna vast aan het meubel met behulp van de bijgeleverde schroeven (Afb.12).
11
10
12
31
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
• De verpakking kan volledig gerecycled worden,
zoals door het recyclingsymbool wordt
aangegeven
.
• De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet met het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten volgens de
plaatselijke voorschriften worden verwerkt.
• Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u het apparaat
afdankt. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit
product wordt u verzocht contact op te nemen
met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Energiebesparing
• Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal
wordt vermeld in de bereidingstabel van het
productinformatieblad of in uw recept.
• Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
bakvormen, deze hebben een goede
warmteabsorptie.
Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
• De apparatuur is vervaardigd van recyclebare of
herbruikbare materialen. Als u besluit om de
apparatuur weg te doen, volg dan de plaatselijke
voorschriften voor de afvalverwerking. Knip het
netsnoer door zodat de apparatuur niet meer op
de stroom kan worden aangesloten.
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
• Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu
en de menselijke gezondheid te voorkomen.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden
van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik
of een foute instelling van de bedieningsknoppen.
• Eventuele reparaties of technische ingrepen aan
de kookplaat mogen uitsluitend door een erkende
vakman worden verricht.
• Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
• Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat
deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen
beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur.
• Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
ovendeur.
• Bedek de bodem van de oven niet met
aluminiumfolie of andere voorwerpen.
• De deur van de oven moet goed afsluiten.
De afdichtingen van de deur moeten schoon
gehouden worden.
• Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
beschadigen.
• Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren
de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw
te gebruiken.
Waarschuwing:
• Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht
door jonge kinderen of gehandicapte
personen.
• Jonge kinderen moeten onder toezicht
worden gehouden om ervoor te zorgen dat
ze niet spelen met het apparaat.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
door personen (inclusief kinderen) met
lichamelijke, sensorische of geestelijke
beperkingen of personen zonder ervaring of
kennis, tenzij zij over het gebruik van het
apparaat zijn voorgelicht door personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
• De toegankelijke onderdelen van de oven
kunnen heet worden tijdens gebruik; houd
kinderen uit de buurt van het apparaat.
• Voor het reinigen van de RUITEN mogen
geen schuurmiddelen of -materialen
gebruikt worden om te voorkomen dat ze
beschadigd worden.
• Tijdens het gebruik wordt het apparaat
zeer heet. Wees voorzichtig dat u de
warmte-elementen binnenin de oven niet
aanraakt.
32
Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
opening tussen het bedieningspaneel en de
ovendeur. Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij
zijn.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in
de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als
het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
• Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
accessoires uit de hete oven haalt.
• Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum,
cognac, wijn, etc.) moet u er rekening mee
houden dat alcohol bij hoge temperaturen
verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten
wanneer deze in contact komt met het
elektrische verwarmingselement.
• Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
de pot kan door de warmte hoog oplopen,
waardoor deze explodeert en de oven
beschadigt.
• Gebruik voor de bereiding geen schalen van
synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
van de betreffende fabrikant). Deze kunnen bij
hoge temperaturen smelten.
• Controleer het bakproces regelmatig als u bij de
bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en
vet kunnen oververhit raken en vlam vatten!
• Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.
• Schuif niet met schalen of pannen over de
ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
kan geven.
• Als condens in een gebruikte oven achterblijft, kan
deze op de lange duur schade aan de oven en de
omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij
adviseren om:
- de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;
- het voedsel af te dekken;
- het voedsel uit de oven te verwijderen;
- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
delen van de oven droog te wrijven.
• Wanneer de oven een lange tijd op een hoge
temperatuur functioneert, worden het
deurpaneel en de handgreep heet.
• Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
blote voeten.
• Trek niet aan het apparaat of aan de
voedingskabel wanneer u deze van het
stopcontact wilt loskoppelen.
• Verhinder dat kinderen in de buurt komen van:
- de oven en de bedieningsknoppen in het
algemeen, en in het bijzonder tijdens en na het
gebruik van de oven om letsel te voorkomen;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten, etc.);
- een oven die is afgedankt.
• Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading
van andere elektrische apparatuur in de buurt
van de oven niet in contact komt met hete
onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de
ovendeur.
• Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een
luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de
voorzijde van de oven en de binnenzijde van de
keukenombouw te warm worden.
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
• Verwijder vóór het gebruik:
- de stickers op de voorzijde en de ovendeur,
met uitzondering van het typeplaatje;
- de beschermdelen van karton, en het
cellofaan op het bedieningspaneel en op de
andere delen van de oven;
- eventuele stickers op de accessoires
(bijv. onder de opvangbak).
• Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van
het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag
te verwijderen. Houd tijdens deze procedure het
raam open.
33
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
De niet bij de oven geleverde accessoires kunnen apart
via de klantenservice worden aangeschaft. De accessoires
die bij de oven horen, worden vermeld in het losse
productinformatieblad (onder het punt Accessoires).
Opvangbak (1)
De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen
wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als
bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder
groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om
vetspetters of rookvorming te voorkomen.
1
Bakplaat (2)
Voor het bakken van koekjes, taarten en pizza's.
2
Rooster (3)
Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type
ovenschaal of -pan. Kan op ieder beschikbaar niveau worden
geplaatst. Het rooster kan zowel met de beugel naar boven als
naar beneden worden geplaatst.
3
Draaispit (4)
Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het betreffende
hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.
4
ONDERHOUD EN REINIGING
Oven met een aluminium front
Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of
een stoomreiniger.
• Gebruik een mild reinigingsmiddel en een
glazendoek ofwel een microvezeldoekje dat niet
pluist. Wrijf in horizontale richting licht met het
doekje over het oppervlak.
• Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes
of ruwe schoonmaakdoeken. Reinig de
aluminium oppervlakken met een droog doekje.
Buitenkant van de oven
• Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
buitenkant heel vuil is, een paar druppels
afwasmiddel aan het water toevoegen.
Nawrijven met een droge doek.
• Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe plekken.
Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
doekje verwijderen.
• Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
van verschillende materialen, zoals glas, kunststof
en metaal.
Accessoires
• Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen
met een afwasborstel of met een sponsje worden
verwijderd.
34
Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende
handelingen beschermende handschoenen te dragen.
Het is belangrijk dat de onderstaande aanwijzingen
zorgvuldig worden opgevolgd om eventueel persoonlijk
letsel alsmede schade aan de ovendeur en de scharnieren
te voorkomen.
1
Het verwijderen van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur helemaal open (zie afb. 1).
2. Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren
totdat ze niet verder kunnen (zie afb. 2).
2
3. Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
vervolgens naar boven toe los te trekken (zie afb. 3).
Wees voorzichtig met de scharnieren bij het schoonmaken
en/of de demontage van de ovendeur (afb. 4).
De deur weer terugplaatsen:
1. Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig
zakken.
2. Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
3. Sluit de ovendeur helemaal.
3
Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur
en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de
bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
Het lampje achter in de oven vervangen:
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
beschermkapje van de lamp naar links los (zie afb. 5).
3. Vervang het lampje (zie N.B.).
4. Schroef het beschermkapje weer vast.
5. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
N.B: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
4
5
35
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
• Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft
en of de oven is aangesloten.
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
Belangrijk:
• Controleer of de keuzeschakelaar van de oven
niet op de stand “0” of op het “lampje”
staat.
- Controleer of de elektronische programmeur
(indien aanwezig) “
” aangeeft,
raadpleeg het aparte productinformatieblad
en/of de beschrijving van de elektronische
programmeur.
- Als de elektronische programmeur (indien
aanwezig) “F XX” aangeeft, contact opnemen
met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op
de letter “F”.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Controleren of het niet mogelijk is het
probleem zelf te verhelpen aan de hand van
de hieronder beschreven punten “Opsporen
van storingen”.
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
•de aard van de storing;
•het type en het exacte model van de oven;
•het servicenummer (dat is het nummer na het
woord Service op het typeplaatje) op de
rechter binnenrand van de ovenruimte
(zichtbaar als de deur open is). Het
servicenummer bevindt zich ook op het
garantieboekje;
•uw volledige adres;
•uw telefoonnummer.
Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is,
tot een erkende After-sales Service (alleen dan
heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
reparatie correct wordt uitgevoerd).
Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.
CONFORMITEITSVERKLARING
• Deze oven is bestemd om in aanraking te
komen met levensmiddelen en is in
overeenstemming met de verordening (EG)
nr. 1935/2004.
• De oven is ontworpen om uitsluitend als
apparaat voor het bereiden van voedsel te
worden gebruikt.
Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming
van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus
als gevaarlijk te worden beschouwd.
• De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming
met:
- de veiligheidsvereisten van de
“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG
(die de richtlijn 73/23 EEG en latere
wijzigingen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 2004/108/EG;
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
36

advertisement

Related manuals

advertisement