Whirlpool BLFV 8121 W Use and care guide | Manualzz
Helse & Sikkerhet, Bruk og Pleie
og Installasjonsveiledning
www.whirlpool.eu/register
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
NO
NORSK
HELSE & SIKKERHET, BRUK & PLEIE
og INSTALLASJONSVEILEDNINGER
Mange takk for at du har kjøpt et Whirlpool-produkt.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
Stikkordregister
Helse- og sikkerhetsveiledning
FORHOLDSREGLER MED HENSYN TIL SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SAMSVARSERKLÆRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APPARAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DØR ÅPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KJØLESKAPSLYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FROSTFRITT KJØLESEKSJON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AVRIMING AV FRYSER SEKSJONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TILBEHØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HVORDAN BRUKE APPARATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FØRSTE GANGS BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DAGLIG BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPS FOR OPPBEVARING AV MAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FEILSØKINGSLISTE & ETTER-SALGS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FUNKSJONSLYDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FEILSØKINGSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SERVICEAVDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Installasjonsveiledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Helse og Sikkerhetsveiledning
FORHOLDSREGLER
MED HENSYN TIL SIKKERHET
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
DIN OG ANDRES SIKKERHET
ER SVÆRT VIKTIG.
Denne bruksanvisningen og
selve husholdningsapparatet er
utstyrt med viktige meldinger
om sikkerhet. Disse må alltid
leses og følges.
Dette er sikkerhetssymbolet.
Dette symbolet varsler deg om
en potensiell fare som kan
drepe eller skade deg og andre.
Alle sikkerhetsmeldingene vil
følge varselsymbolet og ordene FARE eller ADVARSEL.
Disse ordene betyr:
fare
Viser til en farlig situasjon som
forårsaker alvorlige skader
dersom den ikke unngås.
advarsel
Viser til en farlig situasjon som
kan forårsake alvorlige skader
dersom den ikke unngås.
Alle sikkerhetsvarslene gir
spesifikke detaljer om foreliggende, mulig risiko og angir
hvordan du kan unngå risiko
for personskade, materiell
4
skade eller elektrisk støt som
følge av feil bruk av apparatet.
Ta nøye hensyn til følgende
anvisninger.
Dersom du ikke følger disse
anvisningene kan det oppstå
risikofylte situasjoner.
Produsenten kan ikke holdes til
ansvar for skade som skyldes at
denne veiledningen ikke respekteres.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for skader på
personer, dyr eller eiendom
hvis ovennevnte råd og forholdsregler ikke overholdes.
Ha alltid bruksanvisningene
innen rekkevidde for fremtidig
bruk.
Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer som for eksempel
spraybokser og du må aldri
plassere eller bruke bensin eller
lett antennelig material i nærheten av apparatet.
Før avfallsbehandling må
fryseren ødelegges ved å kutte
av strømledningen og fjerne
dører og hyller (hvis disse
finnes) slik at barn ikke klatrer
inn og blir sittende fast.
Produktet inneholder ikke KFK.
Kjølekretsen inneholder R600a
(HC).
For apparater med Isobutan
(R600 a): Isobutan er en naturlig
gass uten innvirkning på miljø-
et. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å
forsikre seg om at rørene i
kjølekretsen ikke er skadet. Vær
forsiktig når du tømmer kjølekretsen i tilfelle noen av rørene
er skadet.
C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum og er en
eksplosjonsfarlig gass.
Pass på at det ikke oppstår
skader på rørene i kjølekretsen
på apparatet.
advarsel
Bruk ikke andre mekaniske,
elektriske eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt
anbefales av produsenten.
advarsel
Du må hverken bruke eller
oppbevare elektrisk utstyr inne
i seksjonene til apparatet, med
mindre disse er godkjent av
produsenten.
advarsel
Dispensere for isbiter og eller
vann som ikke er koblet direkte
til vannforsyningen, må kun
fylles med drikkevann.
advarsel
Hold alle ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i
innbyggingsstrukturen fri for
hindre.
advarsel
Automatisk is-maskin og/eller
vanndispensere må kobles til
en vannforsyning som kun
tilfører drikkevann, hvor trykket
i ledningen befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1
bar).
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være rom på
begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av
apparatet og veggen bør være
minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes
apparatets energiforbruk.
TILTENKT BRUK
AV PRODUKTET
Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Det
er forbudt å bruke apparatet til
profesjonell bruk.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar ved ukorrekt
bruk eller feil innstilling av
bryterne.
Apparatet er ikke ment til å
betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.
Apparatet må ikke benyttes
utendørs.
Dette apparatet er ment for å
brukes i husholdninger og til
lignende
bruk som:
- selvbetjente kjøkken for
butikkansatte, på kontorer eller
på andre arbeidsplasser;
- hytter, hoteller, moteller og
andre utleieeiendommer;
- bed & breakfast og lignende
overnattingssteder;
- catering og lignende.
Pæren som er brukt i apparatet
er spesielt fremstilt for bruk i
husholdningsapparater, og skal
ikke brukes til vanlig innendørs
opplysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009).
MONTERING
Apparatet må kun slås på etter
at installasjonsprosedyren er
avsluttet.
Installasjon og reparasjoner må
kun utføres av en kvalifisert
elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar
med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Du må ikke
reparere eller skifte ut noen
som helst del av maskinen
dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.
Bruk beskyttende hansker for å
foreta all utpakking og installasjon.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjon.
Etter at du har pakket ut apparatet må du påse at det ikke er
blitt skadet under transporten.
Dersom du oppdager noen
problemer, må du kontakte
forhandleren eller serviceavdelingen.
NO
Når du installerer
apparatet må du kontrollere at
alle fire føttene står støtt og
godt på gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står helt
i plan ved å benytte et vater.
Vent i minst to timer før apparatet settes i gang, for å sikre at
kjølekretsen virker som den
skal.
Pass på at apparatet ikke er nær
en varmekilde.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Kontroller at nettspenningen er
den samme som oppgitt på
typeplaten.
Intervallene i strømforsyningen
er indikert på typeplaten.
Det er påbudt å jorde apparatet.
For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en allpolet bryter
med minimum kontaktåpning
på 3 mm påkrevd.
Dersom strømledningen er
skadet må den skiftes ut med
en av samme slag. Strømledningen må skiftes ut av en kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens
instrukser og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Kontakt et
autorisert servicesenter.
De elektriske komponentene
må ikke være tilgjengelige etter
installasjonen.
Pass på at apparatet ikke skader Strømledningen må være lang
strømledningen under monte- nok til at det innebygde apparing.
ratet kan tilkobles strømnettet.
Ikke bruk skjøteledninger.
Flytting og montering av
produktet må utføres av to eller Ikke dra i strømledningen.
flere personer.
Ikke bruk adaptere hvis appara5
tet er utstyrt med et støpsel.
For apparat med tilpasset
støpsel, ta kontakt med en
kvalifisert tekniker dersom
støpselet ikke er egnet for din
kontakt.
A.S.T.A.-godkjent sikring til BS
1362-type for å skifte sikring i
denne typen støpsel:
RIKTIG BRUK
Ikke berør apparatet med våte
kroppsdeler og ikke betjen
apparatet med bare føtter.
Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er blitt skadet eller
har falt ned. Ikke dypp ledningen eller støpslet i vann. Hold
ledningen borte fra varme
overflater.
Ved bruk av jordfeilbryter må
kun modeller merket med
brukes.
(RCCB)
Apparatet er beregnet på bruk
ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på
typeskiltet.
Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere
enn de temperaturer apparatet
er beregnet for.
Klimaklasse Omg.T. (°C)
SN Fra 10 til 32
N Fra 16 til 32
ST Fra 16 til 38
T Fra 16 til 43
ELEKTRISK TILKOBLING KUN FOR STORBRITANNIA
OG IRLAND
Skifte av sikring.
Hvis maskinens støpsel er
utstyrt med en BS 1363A 13
amp sikring, må du bruke en
6
prosedyre som må utføres av
en kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens
anvisninger og gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
1. Fjern sikringsdekslet (A) og
sikringen (B).
2. Sett inn en ny 13 A-sikring i
sikringsdekslet.
3. Sett begge deler i støpslet
igjen.
VIKTIG:
Sikringsdekslet må alltid settes
på plass i forbindelse med
skifte av sikring. Hvis sikringsdekslet er blitt borte, må ikke
støpselet benyttes før det er
montert et nytt deksel.
Korrekt plassering er vist med
fargeinnsats eller fargen på
ordene nederst på støpselet.
Nytt sikringsdeksel fås kjøpt på
din nærmeste el-butikk.
Gjelder kun republikken
Irland
Opplysningene som gjelder for
Storbritannia gjelder i de fleste
tilfeller også her, men det
brukes også gjerne en tredje
type støpsel og stikkontakt,
den 2-pinnede typen med
sidejording.
Stikkontaktutgang / støpsel
(gjelder begge land)
Hvis det monterte støpselet
ikke egner seg for din stikkontaktutgang, kan du ta kontakt
med kundeservice for mer
instruksjoner. Ikke forsøk å
skifte støpselet selv. Dette er en
Bruk kjøleseksjonen kun til
oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer,
samt til innfrysing av ferske
matvarer og produksjon av
isbiter.
Unngå å oppbevare uinnpakket
mat i direkte kontakt med de
innvendige overflatene i kjøleskapet eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialseksjoner for oppbevaring av matvarer.
Disse kan fjernes med mindre
annet er angitt i produktets
brukerveiledning.
Svelg ikke væsken (ikke giftig) i
kjøleelementene (kun på noen
modeller).
Ikke spis ispinner eller isbiter
umiddelbart etter at de er tatt
ut av fryseren, ettersom dette
kan forårsake kuldesår.
Når det gjelder produkter som
bruker et luftfilter inni en
tilgjengelig viftedeksel, skal
filteret alltid være på plass når
kjøleskapet er i bruk.
Sett aldri glassbeholdere med
væsker inn i fryseseksjonen, da
de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis tilgjengelig) med matvarer.
Kontroller at døren kan lukkes
ordentlig, når matvarene er satt
inn. Dette gjelder særlig døren
til fryseren.
NO
Skadde pakninger må skiftes så
snart som mulig.
BARN OG SIKKERHET
Meget små (0–3 år) og små
barn (3–8 år) skal holdes på
avstand så sant de ikke er
under konstant oppsyn.
Barn fra 8 år og oppover og
personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan
kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har
fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det
innebærer. Barn må ikke leke
med maskinen. Barn må ikke
foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
Hold emballasjematerialene
(plastposer, deler polyesteren
osv.), unna barnas
rekkevidde.
RENHOLD
OG VEDLIKEHOLD
Apparatet må frakobles strømnettet før det utføres renhold
eller vedlikehold.
Bruk aldri damprengjøringsutstyr
MILJØHENSYN
Avhending av
emballasje
Avhending av brukte
husholdningsapparat
Emballasjen består av 100%
resirkulerbart materiale, og er
merket med et
resirkuleringssymbol:
Apparatet er fremstilt av
material som kan resirkuleres
eller brukes om igjen.
Apparatet må avfallsbehandles
i samsvar med lokale
bestemmelser angående
avfallsbehandling.
De forskjellige delene av
emballasjen skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men
resirkuleres i henhold til de
lokale forskrifter.
For videre informasjon om
behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du
kontakte kommunen, det
lokale renholdsverket eller
butikken der du kjøpte
apparatet.
Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med EUdirektivet 2012/19/EF, Kasserte
elektriske og elektroniske
produkter (WEEE).
Ved å sørge for at dette
produktet kasseres
forskriftsmessig, er du med på
å forebygge eventuelle
negative miljø- og
helsekonsekvenser.
Dette symbolet på
produktet eller på de
vedlagte dokumentene,
indikerer at dette apparatet
ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall, men
transporteres til en
7
innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
tips for å spare energi
Plasser apparatet i et tørt rom
med god ventilasjon, i god
avstand fra varmekilder (f.eks.
radiator, komfyr o.l.) og et sted
hvor det ikke utsettes for
direkte sollys. Bruk en
isolasjonsplate om nødvendig.
Følg installasjonsveiledningen
for å sikre tilfredsstillende
ventilasjon. Utilstrekkelig
ventilasjon på baksiden av
apparatet øker energiforbruket
og gir redusert avkjøling.
Temperaturen inni apparatet
kan påvirkes av
omgivelsestemperaturen, hvor
ofte dørene åpnes og hvor
apparatet er installert.
Temperaturreguleringen bør ta
disse faktorene med i
betraktning.
Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i
kjøleskapet. De frosne
produktene er med på å kjøle
ned matvarene i kjøleskapet.
Kjøl ned varm mat og drikke
før de settes inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet
har ingenting å si for hvor
energieffektivt kjøleskapet er.
Matvarene bør plasseres slik at
luften kan sirkulere effektivt
(matvarene bør ikke være i
kontakt med hverandre og bør
ikke stå helt inn mot
bakveggen).
Du kan få mer
lagringskapasitet for kjølevarer
ved å fjerne kurver og
eventuell frostfri hylle uten at
det går ut over
energiforbruket.
Produkter med høy
energiklasse har effektive
motorer som varer lenger i
drift, men som har lavt
strømforbruk. Det gjør ikke
noe om motoren fortsetter å
kjøre i lenger perioder.
SAMSVARSERKLÆRING
Dette apparatet er fremstilt for
oppbevaring av matvarer og er
i overensstemmelse med
CE-standard nr. 1935/2004.
8
Dette produktet er utformet,
fremstilt og markedsført i
samsvar med:
› kravene til sikkerhet i
direktivet “Lav spenning"
2006/95/EU (som erstatter
73/23/EØF og påfølgende
endringer);
› beskyttelseskravene i EMCdirektivet 2004/108/EC.
Apparatets elektriske sikkerhet
er kun garantert når det er
koblet til et forskriftsmessig,
jordet elektrisk anlegg.
NO
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1
2
3
4
5
6
7
13
14
9
8
10
11
12
1. Vifte
2. Viftens deksel og område for
antibakterielt filter
3. Elektronisk kontrollpanel /
lysenhet
4. Hyller
5. Servicemerke med kommersielt navn
6. Frukt- og grønnsaksskuff
7. Sett for omhengsling av dører
8. Dørhyller
9. Eggbalkong
10. FLASKESKILLER
11. Flaskehylle
12. Dørtetningslist
Fryseseksjon
12. Dørtetningslist
13. Skuffer i fryseseksjon
14. Hyller
15. Nederste skuff: kaldeste sone
best for frysing av fersk mat
16. Isterningbeholder
15
16
9
KONTROLLPANEL
1
1. Indikatordioder (som viser
gjeldende temperaturs settpunkt
eller Fast Cooling-funksjonen)
2. FAST COOLING-knapp /
Temperaturknapp
2
TEKNISKE
DATA
Apparatets mål
Høyde
1885
mm
Bredde
595
mm
Dybde
655
mm
Nettovolum kjøleskap (l)
227
L
Nettovolum fryser (l)
111
L
Avrimingssystem
Kjøleskap
Manuelt
Fryser
Manuelt
Stigetid (t)
24
h
Innfrysingskapasitet (kg/24t)
5.0
Kg/24h
Strømforbruk (kwt/24t)
0.846
Kwh/24h
Støynivå (dba)
38
dba
Energiklasse
A+
10
NO
DØR
OMHENGSLING AV DØREN
Merk: Retningen for å åpne døren kan endres. Hvis
dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke
av garantien. Det anbefales at man er to når døren
skal omhengsles.
Følg instruksene i Installasjonsveiledningen.
KJØLESKAPSLYS
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker diodelamper, noe som både gir bedre belysning og meget
lavt energiforbruk.
Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleskapsektoren tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn
8 minutter, slås lyset automatisk av.
HYLLER
Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan
fjernes.
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i
produktet, slik at maten bevares bedre.
Som standard er viften slått på. Vi anbefaler å ha
viften på, slik at 6th Sense-funksjonen kan fungere
ordentlig eller hvis du observerer vanndråper på
glasshyllene, eller hvis luftfuktigheten er svært høy.
Merk at selv om viften er på, vil den ikke være i drift
kontinuerlig. Viften starter/slutter å gå avhengig av
temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i
produktet. Derfor er det absolutt normalt hvis viften
ikke går selv om den er slått på.
Advarsel: Hvis du slår av viften, deaktiveres 6th
Sense-funksjonen.
Merk: Ikke blokker luftinntaket
med matvarer.
Det anbefales å slå av viften
for redusere strømforbruket
og for å sikre høy ytelse ved
lav omgivelsestemperatur
(lavere enn 18 °C).
Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres
med antibakterielt filter.
Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det
inn i viftens deksel - som på bildet.
Fremgangsmåten for skifte av filter står på
filteresken.
11
NO-FROST KJØLESKAP
SEKSJON
Avriming av kjøleskapseksjonen er fullstendig
automatisk.
Vanndråper på bakveggen inne i
kjøleskapseksjonen indikerer at den
automatiske avrimingsfasen pågår. Avrimingsvannet
ledes automatisk ned i dreneringshullet og
samles i en beholder, hvor det fordamper.
AVRIMING AV FRYSER
SEKSJONEN
Fryseren bør avrimes en eller to ganger om
året eller ved for mye is (3 mm
tykkelse). Det er normalt at det danner seg is.
Mengden og graden av is som danner seg
avhenger av forholdene i rommet og hvor ofte
døren åpnes.
For å avrime enheten, må produktet slås av og
all mat tas ut.
La fryserens dør stå åpen, slik at isen kan
smelte.
For apparatene i figuren dra kun
ut dreneringsvannet etter
avriming og plasser en beholder
under dreneringen.
Når operasjonen er fullført,
sett tilbake dreneringsvannet etter avriming.
Rengjør innsiden av fryseren. Skyll og tørk
grundig.
Slå apparatet på igjen, og legg maten inn.
TILBEHØR
EGGSKUFF
12
FLASKESKILLER
Isterningbeholder
HVORDAN BRUKE
APPARATET
NO
FØRSTE GANGS BRUK
STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter
det automatisk.
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i
kjøleskapet etter at det er satt i gang.
TEMPERATURINNSTILLING
Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruk
på den anbefalte middeltemperaturen.
For detaljer om innstilling av temperaturen - se
veiledningen Daglig Referanse.
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes
displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund.
Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for
kjøleskapets lys.
Merk: Viste settpunkter tilsvarer
gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.
MONTERING
MONTERE ETT ENKELT APPARAT
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være
rom på begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av apparatet og
veggen bør være minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes apparatets energiforbruk.
INSTALLERING AV AVSTANDSSTYKKENE
Monter avstandsstykkene på den øvre og nedre
delen av kondenseren (i følge tegningen) bak på
apparatet.
50mm
50mm
13
DAGLIG BRUK
ØKE FRYSERENS OPPBEVARINGSKAPASITET
• fjerning av kurver slik at det er mulig å oppbevare
store produkter.
• plassere matvarene direkte på fryserhyllene.
• fjerning av ekstra tilbehør som kan fjernes.
•
Du må ikke blokkere området rundt
luftavtrekket (på bakveggen og nede, inne i
produktet) med matvarer.
• Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
• Den innvendige temperaturen i fryseren kan
påvirkes av romtemperaturen, hyppig døråpning,
samt fryserens plassering.
Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med
i betraktning.
• Med mindre noe annet er angitt, kan apparatets
tilbehør ikke vaskes i oppvaskmaskin.
FUNKSJONER
6th sense
Med denne funksjonen oppnår man
hurtigere korrekte
oppbevaringsforhold (med hensyn til
temperatur og fuktighet) inne i
apparatet.
6th Sense arbeider automatisk.
FAST COOLING
(HURTIG
NEDKJØLING)
Denne funksjonen anbefales når en
stor mengde matvarer legges inn i
seksjonene til kjøleskapet og fryseren.
Ved å bruke Fast Cool funksjonen er
det mulig å øke
nedkjølingskapasiteten i kjøleskapet
og fryseseksjonene.
La viftebryteren stå på for å
maksimere kjølekapasiteten.
Merk: Fast Cooling funksjonen bør
også slås PÅ før det legges ferske
matvarer til innfrysing i
fryserseksjonen, for å øke kapasiteten
ved innfrysing.
ALARM FOR ÅPEN
DØR
Alarmen for åpen dør aktiveres når
døren blir stående åpen i mer enn 5
minutter.
Alarmen vises visuelt ved a LEDdørlampen blinker.
Hvis døren holdes åpen i mer enn 8
minutter, slås LED-dørlampen av.
14
TIPS FOR OPPBEVARING AV MAT
NO
KJØLESKAPS-SEKSJON
Kjøleskapet egner seg utmerket til oppbevaring av
ferdigmat, ferskvarer, konservert mat,
melkeprodukter,
frukt, grønnsaker og drikkevarer.
VENTILERING
Den naturlige luftsirkulasjonen i
kjøleskapsseksjonen gir soner med ulike
temperaturer. Det er kaldest like over frukt- og
grønnsaksskuffen og inne ved bakveggen. Det er
varmest helt øverst mot døren.
Utilstrekkelig ventilasjon gir økt energiforbruk og
dårligere kjøling.
Dekk ikke til lufteåpningene med mat eller andre
ting - de er optimerte for god luftsirkulasjon og
oppbevaring av matvarer.
SLIK OPPBEVARER DU FERSKMAT OG
DRIKKEVARER
Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass
som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.
› Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke
kan sirkulere ordentlig.
› Bruk alltid lukkede beholdere til væske og
matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett
trekker til seg lukt eller smak.
› Bruk en flaskeholder for å unngå at flasker velter.
› Matvarer som frigjør store mengder etylengass og
de som er følsomme for denne type gasser, som
frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares
adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden
ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater
plasseres sammen med kiwi eller kål.
› Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i
kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like
over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det
kaldeste området i rommet.
HVOR FERSK MAT OG DRIKKEVARER BØR
OPPBEVARES
› På hyllene i kjøleskapet: ferdigmat, tropisk frukt,
ost, delikatesser.
› I det kaldeste området (like over frukt- og
grønnsaksskuffen): kjøtt, fisk, kjøttpålegg, kaker.
› I frukt- og grønnsaksskuffen: frukt, salat,
grønnsaker.
› I døren: smør, syltetøy, pickles, hermetikk, flasker,
drikkekartonger, egg.
15
Forklaring
TEMPERERT SONE Anbefales
for oppbevaring av tropisk frukt,
bokser, drikker, egg, sauser,
sylteagurk, smør, syltetøy.
KJØLESONE Anbefalt for
oppbevaring av ost, melk,
hverdagsmat, delikatesser,
yoghurt.
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
SKUFF I FRYSER SONEN
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for
å fryse fersk/tilberedt mat.
SKUFFER I FRYSESEKSJON
Merk
Den Grå tonen på
tegnforklaringen samsvarer ikke
med fargen på skuffene
16
NO
FRYSESEKSJON
Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen
mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i
fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan
TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV FERSK
MAT
› Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine
frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å
identifisere matvarer og til å vite når de bør brukes
før kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på
nytt.
› Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn i:
aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette
plastposer, polyetenbokser med lokk eller annen
innpakning som tåler frysing.
› Maten må være fersk, moden og av beste kvalitet
for å få frossenmat av høy kvalitet.
FROSSENMAT: handletips
Når du kjøper frosne matvarer:
› Kontroller at innpakningen ikke er skadet (frossen
mat i skadet innpakning kan ha blitt
dårlig). Hvis pakken har est opp eller har fuktige
flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på
beste måte slik at den alt har begynt å tine.
› Når du handler bør du kjøpe frossenmat på slutten
av handleturen og ta den med hjem i en isolert
kjølebag.
fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket
(...kg/24h).
Dersom du har lite mat som skal oppbevares i
fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i
fryseren.
› Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses
så snart de plukkes for å bevare den opprinnelige
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken.
Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
› Varm mat må alltid avkjøles før den legges i
fryseren.
› Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart.
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den
kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet
mat fryses på nytt.
› Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.
› Vær vennlig å bruke fast cooling-funksjonen for å
gjøre nedkjølings- og fryseprosessen raskere (se
Daglig Referanse Veiledingen).
› Når du kommer hjem bør du legge frossenmat i
fryseren med en gang.
› Hvis matvarene har begynt å tine, skal de ikke
fryses på nytt. Spis maten innen 24 timer.
› Unngå eller reduser temperaturvariasjoner til et
minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
› Lagre maten i samsvar med lagringsinformasjonen
på pakken.
17
OPPBEVARINGTID FOR
FROSNE MATVARER
Kjøtt
Storfe
måneder
8 - 12
Gryteretter
Kjøtt, fjærfe
måneder
2-3
Frukt
Epler
måneder
12
Aprikoser
8
Svinekjøtt, kalvekjøtt 6 - 9
Meieriprodukter
Lammekjøtt
6-8
Smør
6
Bjørnebær/blåbær
8 - 12
Kaninkjøtt
4-6
Ost
3
Solbær/rips
8 - 12
Kjøttdeig/innvoller
2-3
Kremfløte
1-2
Kirsebær/moreller
10
Pølser
1-2
Iskrem
2-3
Fersken
10
Egg
8
Pærer
8 - 12
Plommer
10
Fjærfe
Kylling
5-7
Supper og sauser
Kalkun
6
Suppe
2-3
Bringebær
8 - 12
Fugleinnmat
2-3
Kjøttsaus
2-3
Jordbær
10
Postei
1
Rabarbra
10
1-2
Grønnsaksgryte
8
Fruktjuice (appelsin,
sitron, grapefrukt)
4-6
1-2
Bakverk og brød
1-2
brød
Kaker (vanlige)
1-2
4
Asparges
Basilikum
8 - 10
6-8
Bløtkake
2-3
Bønner
12
2-3
Pannekaker
1-2
Artisjokk
8 - 10
3-4
Ustekt bakverk
2-3
Brokkoli
8 - 10
Pai
1-2
Rosenkål
8 - 10
PIZZA
1-2
Blomkål
8 - 10
Gulrøtter
10 - 12
Selleri
6-8
Sopper
8
Kruspersille
6-8
Paprika
10 - 12
Erter
12
Prydbønner
12
Spinat
12
Tomat
8 - 10
Squash
8 - 10
Krepsdyr
Bløtdyr, krabbe,
hummer
Krabbe, hummer
Skalldyr
Østers, uten skall
Fisk
"fet fisk" (laks, sild,
makrell)
“mager fisk” (torsk,
flyndrefisk)
18
grønnsaker
ANBEFALING HVIS
APPARATET IKKE ER I BRUK
FRAVÆR/FERIE
NO
Ved lange fravær anbefaler vi å bruke opp maten og
kople fra apparatet for å spare strøm.
FLYTTE
1. Ta ut alle innvendige deler.
2. Pakk dem godt inn og fest dem til hverandre
med limbånd slik at de ikke slår mot hverandre eller
blir borte.
3. Skru de justerbare føttene slik at de ikke berører
støtteflaten.
4. Lukk døren og lås den fast med limbånd, og
bruk dessuten limbånd til å feste strømledningen til
apparatet.
STRØMBRUDD
Hvis det oppstår et strømbrudd, må du ringe
strømleverandøren og spørre hvor lenge det
kommer til å vare.
For strømbrudd som varer opptil 24 timer.
Hold døren på apparatet stengt. Det vil gjøre at
maten holder seg kald lengst mulig.
Merk: Husk at et fullt skap vil holde seg kaldt lenger
enn et som bare er halvfullt.
For strømbrudd som varer lenger enn 24 timer.
Tøm fryseren og legg maten i en bærbar fryser. Hvis
den typen fryser ikke er tilgjengelig, og tilsvarende,
hvis ingen kjøleelementer er tilgjengelig, kan du
prøve å bruke den maten som er lettest bedervelig.
Hvis det er synlige iskrystaller på maten, kan den
fryses igjen, men smak og aroma kan bli påvirket.
Hvis maten viser seg å være i dårlig forfatning, er
det best å kaste den.
Isterningbeholder.
19
RENGJØRING
OG VEDLIKEHOLD
advarsel
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut
stikkontakten til apparatet eller koble fra
strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må
aldri rengjøres med brennbare væsker.
› Vask apparatet av og til med en klut og en
blanding av lunkent vann og et nøytralt
vaskemiddel som er egnet for vask av kjøleskap
innvendig.
› Rengjør utsiden av apparatet og dørtetningen
med en fuktig klut og tørk med en tørr klut.
› Kondensatoren, som sitter på baksiden av
apparatet, bør rengjøres regelmessig med
støvsuger.
For å sikre kontinuerlig og riktig flyt av avrimingsvann, gjør med jevne mellomrom ren innsiden av
dreneringsåpningen bak kjøleskapet, nær frukt og
grønnsaksskuffen, ved å benytte tilbehøret som
medfølger.
20
advarsel
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
VIKTIG:
› Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
› Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen
og kan bli varme. Rengjør dem av og til med
støvsuger.
NO
FEILSØKINGSLISTE
& ETTER-SALGS
SERVICE
FØR DU KONTAKTER
ETTER-SALGS SERVICEN....
Driftsproblemer er ofte et resultat av små ting som
du kan fikse selv uten verktøy av noe slag.
FUNKSJONSLYDER
Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet,
siden det har en rekke vifter og motorer som
regulerer ytelsen og som slås på og av automatisk.
Noen av funksjonslydene kan reduseres
ved å:
› nivåregulere apparatet og plassere det på et jevnt
underlag.
› Kontrollere om innvendige komponenter er riktig
plassert.
› Skille fra hverandre og unngå kontakt mellom
apparatet og møblene.
› Kontrollere at flasker og beholdere ikke kommer i
kontakt med hverandre.
Noen av funksjonslydene
du kan høre
En hveselyd når du slår på
apparatet første gang eller etter
en lang pause.
En gurglelyd når kjølemiddel
renner inn i rørene.
BRRR-lyden fra kompressoren når
denne er i drift.
En summelyd når vannventilen
eller viften starter å virke.
En knakelyd når kompressoren
starter.
KLIKKET kommer fra termostaten
som regulerer hvor ofte
kompressoren er i drift.
21
FEILSØKINGSLISTE
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke
Det kan være problemer med
strømnettet.
› Kontroller om
strømledningen er satt inn i en
strømførende kontakt med
riktig spenning.
› Kontroller
verneinnretningene og
sikringene i boligens elektriske
anlegg
det er vann i
avisingspannen
Dette er normalt i varmt, fuktig
vær. Pannen kan til og med bli
halvfull.
› Sørg for at apparatet er i vater
slik at vannet ikke renner over.
kantene på apparatets
møbel, som berører
tetningslisten på døren,
er varme å ta på
Dette er ikke en feil.
Dette er normalt i varmt vær
og når kompressoren er i gang.
lyset ikke virker
Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i På/
Standby-modus
det virker som om
motoren går for mye
22
Motorens driftstid avhenger av
ulike ting: antall døråpninger,
mengden mat som
oppbevares,
romtemperaturen,
innstillingen til
temperaturbryterne.
› Kontroller at
verneinnretningene og
sikringene i boligens elektriske
anlegg er effektive.
› kontroller at strømledningen
er satt inn i en strømførende
kontakt med riktig spenning
› Hvis LED-lampene har gått,
må brukeren ringe
serviceavdelingen for å få dem
skiftet ut med lamper av
samme type. Disse er kun er
tilgjengelig ved våre
servicesentre eller autoriserte
forhandlere.
› Kontroller at bryterne på
apparatet er riktig innstilt.
› Kontroller om det er lagt en
stor mengde mat i apparatet.
› Kontroller at døren ikke åpnes
for ofte.
› Kontroller at døren lukkes
som den skal.
NO
temperaturen i
apparatet er for høy
Det kan være forskjellige
årsaker (se "Løsninger")
› Påse at kondenseren (bak på
apparatet) er fri for støv og lo.
› Påse at døren er godt lukket
igjen.
› Påse at dørens forseglinger
passer som de skal.
› Motoren går alltid lenger på
varme dager eller hvis rommet
er varmt.
› Hvis døren på apparatet har
blitt stående åpen en stund,
eller hvis det er lagt inn store
mengder mat, vil motoren gå
lenger for å kjøle ned
apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker
seg ikke ordentlig
Det kan være forskjellige
årsaker (se "Løsninger")
› Kontroller at det ikke finnes
pakker med mat som
blokkerer døren.
› Kontroller at innvendige deler
eller den automatiske
ismakeren ikke er ute av
stilling.
› Kontroller at dørtetningene
ikke er skitne eller klebrige.
› Sørg for at apparatet står i
vater.
23
ETTER-SALGS
SERVICE
FØR DU KONTAKTER
ETTER-SALGS SERVICEN
1.
Kontroller om du kan løse problemet selv, på
bakgrunn av forslagene gitt i FEILSØKINGSLISTEN.
2.
Slå apparatet av og på igjen for å se om
problemet vedvarer
DERSOM PROBLEMET VEDVARER ETTER DISSE
KONTROLLENE, TA KONTAKT MED VÅR
NÆRMESTE ETTER-SALGS SERVICE
For å motta assistanse, ring nummeret som står i
garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet
www.Whirlpool.eu
Oppgi alltid:
• en kort beskrivelse av feilen;
• nøyaktig apparattype og nøyaktig -modell;
• service-nummer (nummer etter ordet Service på
typeplaten). Servicenummeret er også oppgitt på
garantiseddelen;
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du
henvende deg til en autorisert serviceavdeling
(dette sikrer at det benyttes originale reservedeler
og at reparasjonen utføres korrekt).
Produsent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
NO
7
SERVICE
25
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
26
3.
4.
NO
5.
6.
A
27
7.
9.
28
8.
10.
NO
11.
29
12.
13.
14.
15.
A
30
16.
17.
NO
B
18.
19.
A
A
B
31
NO
400010811815
Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.
001
n
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement