Whirlpool | FI7 871 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI7 871 SC IX HA Use and care guide

Användning och skötsel
www.hotpoint.eu/register
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SV
SVENSKA
HÄLSA OCH SÄKERHET, ANVÄNDNING
OCH SKÖTSEL och
INSTALLATIONSANVISNINGAR
TACK FÖR ATT DU KÖPT EN HOTPOINT - ARISTON-PRODUKT
För att få mer omfattande hjälp och stöd, vänligen registrera produkten
på www.hotpoint.eu/register
Innehållsförteckning
Hälsa och säkerhet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Användning och skötsel
BESKRIVNING AV PRODUKTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BORTTAGNING OCH TILLBAKAMONTERING AV SIDOSTEGARNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANVÄNDNING AV UGNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DAGLIG ANVÄNDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GODA RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TESTADE RECEPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
UNDERHÅLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TA AV UGNSLUCKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄTTA TILLBAKA UGNSLUCKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATT BYTA GLÖDLAMPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄNKA DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
26
27
29
Installationsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIGT ATT LÄSA OCH
FÖLJA
Innan du använder apparaten
ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar.
Förvara dem för framtida bruk.
I dessa instruktioner och på
själva apparaten ges viktiga
säkerhetsföreskrifter som måste
iakttas hela tiden.
Tillverkaren frånsäger sig allt
ansvar för underlåtenhet att
följa dessa
säkerhetsinstruktioner, för
olämplig användning av
apparaten eller vid felaktig
inställning av kontrollerna.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Mycket små (0-3 år) och små
barn (3-8 år) ska hållas borta från
apparaten om de inte övervakas
kontinuerligt.
Barn från 8 års ålder och
personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och
kunskap får lov att använda
produkten om de hålls under
uppsikt eller om de har fått
instruktioner om hur produkten
ska användas på ett säkert sätt
och förutsatt att de förstår vilka
faror det innebär. Barn får inte
leka med apparaten. Rengöring
och användarunderhåll får inte
utföras av barn utan tillsyn.
VARNING! Apparaten och dess
åtkomliga delar blir heta under
användning. Därför ska barn
under 8 år hållas på avstånd
såvida de inte övervakas
kontinuerligt.
VARNING! Undvik att röra vid
värmeelementen eller den
invändiga ytan - risk för
brännskador.
Lämna aldrig apparaten utan
uppsyn då du torkar mat.
Om apparaten är lämplig för
användning med termometer,
använd endast den termometer
som rekommenderas för denna
ugn.
Håll kläder eller andra brännbara
4
material borta från apparaten
tills alla komponenter har
svalnat helt.
Överhettad fett och olja kan lätt
fatta eld. Var alltid vaksam när
du lagar mat som är rik på fett,
olja eller när du tillsätter alkohol
(t.ex. rom, konjak, vin) brandfara.
Använd grytlappar för att ta ut
kokkärl och tillbehör och var
noga med att inte vidröra
värmeelementen.
När du är klar med
matlagningen, öppna luckan
försiktigt för att gradvis släppa
ut den varma luften eller ångan
innan du öppnar den helt.
Täck inte varmluftsventilerna på
framsidan av ugnen.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är
inte avsedd att drivas med hjälp
av en extern timer eller ett
separat fjärrstyrt system.
Denna apparat är avsett endast
för hemmabruk, inte för
professionellt bruk.
Använd inte apparaten
utomhus.
Förvara inte explosiva eller
brandfarliga ämnen såsom
aerosolburkar och placera eller
använd inte bensin eller andra
lättantändliga material i eller i
närheten av apparaten: Om
produkten skulle slås på av
misstag kan materialet fatta eld.
Ingen annan användning är
tillåten (t.ex. för att värma
rummet).
INSTALLATION
För att hantera och installera
apparaten krävs minst två
personer. Använd
skyddshandskar för att packa
upp och installera apparaten.
Installation och reparationer ska
utföras av en kvalificerad
tekniker enligt tillverkarens
anvisningar och lokala
säkerhetsbestämmelser.
Reparera eller byt inte ut delar
på produkten om detta inte
direkt anges i bruksanvisningen.
Installationen får inte utföras av
barn. Håll barn borta under
installationen. Håll
förpackningsmaterial
(plastpåsar, delar i styrenplast,
o.s.v.) utom räckhåll för barn,
under och efter installationen.
När produkten har packats upp,
kontrollera att den inte har
skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller
närmaste kundservice om du
upptäcker något problem.
Apparaten måste kopplas bort
från strömförsörjningen innan
någon installationsåtgärd utförs.
Se till att nätkabeln inte kommer
i kläm och skadas av apparaten
under installationen.
Aktivera apparaten endast när
installationen har slutförts.
Apparatens undersida ska inte
längre vara tillgänglig efter
installation.
Utför alla utskärningar på
inbyggnadsmöbeln innan du för
in apparaten, och avlägsna
sågspån och sågdamm
noggrant.
Blockera inte minimigapet
mellan bänkskivan och den övre
kanten av ugnen.
Ta inte ut ugnen från dess
polystyrenskum förrän den ska
installeras.
Installera inte apparaten bakom
en dekorativ lucka - Risk för
brand.
ELEKTRISKA VARNINGAR
För att installationen ska
uppfylla gällande säkerhetskrav
krävs att en enpolig
strömbrytare med minst 3 mm
kontaktavstånd används och
apparaten måste jordas.
Om strömkabeln är skadad, byt
ut den med en likadan. Byte av
strömkabel skall utföras av
behörig fackman i enlighet med
tillverkarens anvisningar och i
enlighet med lokala
SV
säkerhetsbestämmelser.
Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Det måste vara möjligt att skilja
apparaten från elnätet, antingen
genom att ta ut stickkontakten
från eluttaget eller genom att
bryta eluttagets
strömförsörjning med hjälp av
en flerpolig strömbrytare som är
installerad i enlighet med
nationella säkerhetsföreskrifter.
Typskylten sitter på framkanten
av ugnsutrymmet (syns när
luckan är öppen).
Om strömkabeln behöver bytas
ut, kontakta ett auktoriserat
servicecenter.
Om den monterade kontakten
inte passar ditt uttag, kontakta
en kvalificerad tekniker.
Nätkabeln måste vara tillräckligt
lång för att ansluta apparaten till
huvudströmförsörjningen, när
den har installerats på avsedd
plats. Dra inte i apparatens
nätkabel.
Använd inte förlängningssladdar,
grenuttag eller adaptrar.
Använd inte produkten om
nätkabeln eller stickkontakten är
skadad, om produkten inte
fungerar som den ska eller om
den har skadats på något sätt, t.
ex. efter att ha fallit ned på
golvet. Håll nätkabeln borta från
heta ytor.
När installationen är klar ska inte
användaren kunna få åtkomst till
de elektriska komponenterna.
Vidrör aldrig apparaten med
våta kroppsdelar och var inte
barfota när du använder den.
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
Använd aldrig ångtvätt för att
rengöra den.
VARNING! Kontrollera att
apparaten är avstängd innan du
byter ut lampan för att undvika
elektrisk stöt.
Använd inga starka, slipande
rengöringsmedel eller vassa
metallskrapor för att rengöra
apparatens glaslucka eftersom
de kan repa ytan så att glaset
splittras.
Skyddshandskar för rengöring
och underhåll.
Apparaten måste kopplas bort
från strömförsörjningen innan
någon form av underhåll utförs.
Se till att apparaten svalnat
innan du utför någon form av
rengöring eller underhåll.
5
MILJÖSKYDD
BORTSKAFFANDE AV
FÖRPACKNINGSMATERIALET
Förpackningsmaterialet kan
återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen . De olika
delarna av förpackningsmaterialet
måste därför kasseras på ett
ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala
bestämmelser om avfallshantering.
KASSERING AV
HUSHÅLLSAPPARATER
Gör produkten obrukbar innan den
skrotas genom att klippa av
nätkabeln. Avlägsna även dörrar och
hyllor (om sådana finns) så att barn
inte kan klättra in och bli innestängda
i produkten.
Denna apparat är tillverkad av
material som kan återanvändas eller
återvinnas . Kassera den enligt
lokala bestämmelser för
avfallshantering.
För mer information om hantering,
återvinning och återanvändning av
hushållsapparater, var god kontakta
de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Denna apparat är märkt i enlighet
med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment,
WEEE).
Genom att säkerställa att apparaten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa
konsekvenser för miljön och
människors hälsa, som annars kan
orsakas av olämplig avfallshantering
av denna apparat.
MILJÖRÅD
Värm bara upp ugnen om detta
specificeras i tillagningstabellen eller i
ditt recept.
Använd mörka eller svartlackerade
ugnsformar och bakplåtar, eftersom
dessa absorberar värme mycket bättre
än andra matlagningskärl.
på produkten eller i
Symbolen
medföljande dokument anger att
denna produkt inte får kasseras som
hushållsavfall, utan ska lämnas in till
en miljöstation för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat har utformats,
tillverkats och marknadsförts i
enlighet med kraven i följande EUdirektiv:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU och
RoHS 2011/65/‌EU.
6
Denna apparat är avsedd att komma i
kontakt med livsmedel och följer
nr 1935/2004.
EU-direktivet
Denna produkt uppfyller kraven i de
europeiska ekodesignförordningarna
65/2014 och 66/2014 i enlighet med
den europeiska standarden EN
60350-1.
SV
Användning och skötsel
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
1.
2.
3.
4.
Kontrollpanel
Fläkt
Runt värmeelement (dolt)
Sidostegar
(nivån anges på ugnens framsida)
5. Lucka
6. Övre värmeelement/grillelement
7. Lampa
8. Inkoppling av köttermometer
9. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
10. Nedre värmeelement
(dolt)
10
5
Observera:
Under tillagning kan kylfläkten slås på och av för att minska energiförbrukningen.
I slutet av tillagningen, när ugnen stängts av, kan det hända att kylfläkten fortsätter att vara igång en stund.
När ugnsluckan öppnas under tillagning stängs värmeelementen av.
7
KONTROLLPANEL
1 2
1. PÅ/AV
För att sätta på och stänga av
ugnen eller stoppa en aktiverad
funktion.
2. AUTOMATISKA FUNKTIONER
För att bläddra i listan med
automatiska funktioner.
3 4
5
6
4. MANUELLA FUNKTIONER
För att bläddra i listan med
manuella funktioner.
5. DISPLAY
6. NAVIGERINGSKNAPPAR
För att ändra inställningarna och
värdena för en funktion.
3. TILLBAKA
För att gå tillbaka till föregående
inställningsmeny.
7
8
7. BEKRÄFTA-KNAPP
För att bekräfta en vald funktion
eller ett inställt värde.
8. START
För att starta en funktion genom
att använda specifika inställningar
eller basinställningarna.
BESKRIVNING AV DISPLAYEN
3
2
1. Symbol för den valda funktionen,
indikator för tillagningsnivå.
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Funktioner: defrost (tina), warm
keeping (håll varmt), rising
(jäsning), browning (bryna),
cleaning (rengöra).
3. Funktionsinställningar
(temperatur, grillnivå osv.)
4. Automatisk
5. EKO-inställning
6. Digital display
7. Inställning av timer, tillagningstid,
fördröjd start och klockan.
SV
TILLBEHÖR
GALLER
LÅNGPANNA
BAKPLÅT
RÖRLIGA SKENOR
Används för att tillaga
mat eller som stöd till
ugnsformar, bakformar
och andra ugnssäkra
kärl.
Används som ugnsplåt
för tillagning av kött, fisk,
grönsaker, focaccia etc.
eller för att samla upp
köttsafter placerad under
gallret.
Används för att baka
bröd och bakverk, men
även för köttstekar,
inbakad fisk, etc.
Dessa gör det lättare
att sätta in och ta ut
tillbehören från ugnen.
Antalet tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.
EXTRA TILLBEHÖR: Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR
1. Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över
sidostegarna och se till att sidan med den upphöjda
kanten är vänd uppåt.
2. Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten,
sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.
9
BORTTAGNING OCH TILLBAKAMONTERING AV
SIDOSTEGARNA
1. För att ta bort ugnsfalsarna, lyft upp dem (1) och
ta försiktigt ut den undre delen från dess fäste (2):
skenorna kan nu tas bort.
1. För att montera tillbaka gallret, passa först in dem i
deras övre fäste.
1
2
2. Fortsätt att hålla dem uppe medan du skjuter in
dem i ugnsutrymmet.
3. Sänk ned dem i det nedre fästet.
10
SV
MONTERING AV RÖRLIGA
SKENOR
1. Ta bort sidostegarna.
2. Ta av skyddsplasten från de rörliga falsarna.
3. Fäst den rörliga skenans övre klämma på sidostegen
och låt den glida så långt som möjligt. Sänk ner den
andra klämman på plats.
4. För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen
av klämman stadigt mot sidostegen. Se till att de
rörliga skenorna kan röra sig fritt.
5. Upprepa dessa steg på den andra sidostegen på
samma nivå. De rörliga skenorna kan monteras på
alla nivåer.
6. Sätt tillbaka sidostegarna.
7. Placera tillbehören på de rörliga falsarna.
11
FUNKTIONER
MANUELL
CONVENTIONAL (ÖVER/UNDERVÄRME)* 1-9
För tillagning av alla slags rätter på en enda
fals. Använd den 3:e ugnsfalsen. För tillagning av
pizza, pajer (söta och salta) med vätskefyllnad,
använd 1:a eller 2:a ugnsfalsen. Värm upp ugnen
innan du ställer in maten.
CONVECTION BAKE (VARMLUFT)
För att tillaga kött och pajer med flytande
fyllning (söt eller salt) på en enda fals. Använd den
3:e ugnsfalsen. Värm upp ugnen innan du startar
tillagningen.
FORCED AIR (VARMLUFT) 3-9
Används när man vill tillaga flera olika
maträtter som kräver samma temperatur på upp till
tre nivåer (högst tre) samtidigt (t.ex. fisk, grönsaker,
bakverk). Funktionen gör det möjligt att tillaga
olika slags mat utan risk att de drar åt sig lukt från
varandra. Använd den 3:e nivån för tillagning på en
enda ugnsfals, den 1:a och 4:e nivån för tillagning
på två ugnsfalsar, och den 1:a, 3:e och 5:e nivån för
tillagning på två ugnsfalsar. Värm upp ugnen innan
du ställer in maten.
GRILL 4-9
För att grilla stekar, kebab och korv, gratinera
grönsaker eller rosta bröd. Vi rekommenderar att
placera maten på den 4:e eller 5:e ugnsfalsen. När
du grillar kött rekommenderar vi att du använder
en långpanna för att samla upp steksky: Placera
den på den 3:e eller 4:e ugnsfalsen och fyll den med
cirka en 500 ml kranvatten. Du behöver inte värma
upp ugnen. Ugnsluckan ska vara stängd under
tillagningen.
MAXI COOKING 6-9
För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg).
Använd den 1:a eller den 2:a falsen, beroende
på köttstyckets storlek. Du behöver inte värma
upp ugnen. Vi råder till att vända köttet under
tillagningen så att det bryns jämnt på båda sidorna.
Ös köttet då och då för att undvika att det blir torrt.
AST PREHEATING
F
(SNABBUPPVÄRMNING) 7-9
For snabb förvärmning av ugnen.
ECO
ECO FORCED AIR* (EKO VARMLUFT)
8-9
För att laga stekar och köttbitar på en enda fals.
Denna funktion använder mild, intermittent
luftcirkulation för att förhindra att maten torkar ut.
När denna funktion används kommer ECO-lampan
att vara släckt under tillagningen, men kan sättas
på tillfälligt genom att trycka på knappen OK. För
att använda ECO-funktionen och således minska
elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan
förrän maten är färdiglagad. Vi råder till att använda
den 3:e falsen. Ugnen behöver inte förvärmas.
SETTING (INSTÄLLNINGAR) 9-9
För att ändra ugnens inställningar
(tid, språk, ljudsignalens volym,
bakgrundsbelysning, ECO-läge, måttenhet, effekt).
SETTI
Observera: När Eco Mode (Eko-läge) är aktivt kommer
bildskärmens bakgrundsbelysning att sänkas efter
några sekunder för att spara energi. Den återaktiveras
automatiskt när någon av knapparna trycks ned, o.s.v.
TURBO GRILL 5-9
För att steka större köttbitar (lammstek,
rostbiff, kyckling). Placera köttet på de mittersta
ugnsfalsarna. Vi rekommenderar att använda en
långpanna för att samla upp steksky: Placera den
på den 1:a eller 2:a ugnsfalsen och fyll den med
cirka 500 ml kranvatten. Du behöver inte värma
upp ugnen. Ugnsluckan ska vara stängd under
tillagningen.
* Funktion använd som referens i förklaringen om
energieffektivitet i enlighet med förordning (EU) nr 65/2014
12
SV
AUTOMATISK
MEAT (KÖTT) 1-9
Denna funktion väljer
automatiskt bästa temperatur och
tillagningsmetod för kött (nöt, kalv, fläsk, lamm
osv.). Det går att ändra temperatur inom ett visst
intervall för en perfekt anpassning till olika recept
och din egen smak. Denna funktion aktiverar
fläkten då och då med låg hastighet för att undvika
att köttet torkar ut. Använd den 2:a ugnsfalsen. Du
behöver inte förvärma ugnen.
MEAT
POULTRY (FÅGEL) 2-9
Denna funktion väljer automatiskt
den bästa temperaturen och
tillagningsmetoden för fågel. Det går att ändra
temperatur inom ett visst intervall för en perfekt
anpassning till olika recept och din egen smak.
Denna funktion aktiverar fläkten då och då med
låg hastighet för att undvika att köttet torkar ut.
Använd den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte värma
upp ugnen.
POULT
CASSEROLE (GRATÄNG) 3-9
Funktionen väljer automatiskt det
bästa tillagningssättet och den
bästa temperaturen för att laga maträtter gjorda av
pasta (lasagne, cannelloni etc.). Det går att ändra
temperaturen inom ett bestämt intervall för en
perfekt anpassning till olika recept och din egna
smak. Använd den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte
värma upp ugnen.
CASSE
BREAD (BRÖD) 4-9
Funktionen väljer automatiskt det
bästa tillagningssättet och den bästa
temperaturen för att baka olika slags bröd (pain
riche, småfranskor, limpor etc). Det går att ändra
temperaturen inom ett bestämt intervall för en
perfekt anpassning till olika recept och din egna
smak. Använd den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte
värma upp ugnen.
BREAD
PIZZA 5-9
Funktionen väljer automatiskt det
bästa tillagningssättet och den bästa
temperaturen för att baka olika slags pizza (tunn
pizza, tjock pizza, focaccia, etc). Det går att ändra
temperaturen inom ett bestämt intervall för en
perfekt anpassning till olika recept och din egna
smak. Använd den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte
värma upp ugnen.
PIZZA
PASTRY (BAKVERK) 6-9
Denna funktion väljer
automatiskt bästa temperatur och
tillagningsmetod för alla slags bakverk (jäst kaka,
fylld kaka, tårta o.s.v.). Det går att ändra temperatur
inom ett visst intervall för en perfekt anpassning till
olika recept och din egen smak. Använd 2:a eller 3:e
ugnsfalsen. Du behöver inte värma upp ugnen.
PASTR
RISING (JÄSNING) 7-9
För att hjälpa söta eller salta degar
att jäsa på ett effektivt sätt. Placera
degen på den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte
värma upp ugnen. För att garantera ett bra resultat
ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande
är varm efter en tillagningscykel.
RISIN
WARM KEEPING (HÅLL VARMT)
8-9
För att hålla nytillagade rätter varma och knapriga
(t.ex.: kött, friterad mat, pajer). Placera maten på
den mittersta ugnsfalsen. Funktionen kan inte
aktiveras om temperaturen i ugnen överstiger 65
°C.
WARM
13
SLOW COOKING (LÅNGKOK) 9-9
För försiktig tillagning av kött (vid
90 °C) och fisk (vid 85 °C). Denna
funktion lagar maten långsamt så att de förblir
möra och saftiga. Tack vare de låga temperaturerna
bryns inte maten på utsidan och resultatet liknar
det för ångkokning.
Vi rekommenderar att först bryna stekarna i
stekpannan för att få en stekyta som hjälper till att
hålla kvar de naturliga köttsafterna.
Tillagningstiden varierar från två timmar för
300 g fisk till fyra eller fem timmar för 3 kg
fisk. Tillagningstiden varierar från 4 timmar för
köttstycken på 1 kg till 6-7 timmar för köttstycken
på 3 kg.
För bästa resultat ska du inte öppna ugnsluckan
under tillagning eftersom värmen då försvinner
ut. Använd köttermometern (i förekommande fall)
eller en vanlig ugnstermometer för att mäta matens
temperatur. För försiktig tillagning av kött (vid 90
°C) och fisk (vid 85 °C).
SLOW
14
SV
ANVÄNDNING AV UGNEN
Läs noga igenom Hälsa och säkerhet innan apparaten används
FÖRSTA ANVÄNDNING
1. VÄLJA SPRÅKET
Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du
slår på apparaten för första gången: “ENGLISH” rullar
på displayen.
ENGLI
Använd eller för att bläddra i listan med
tillgängliga språk och välj önskat språk.
för att bekräfta valet.
Tryck på
Observera: Språket kan också ändras senare i menyn
"Setting" (inställningar).
2. STÄLLA KLOCKAN
När du har valt språket ska du ställa in aktuell tid: På
displayen blinkar de två siffrorna för timmen.
Använd eller för att ställa in rätt timme och tryck
för att bekräfta. På displayen blinkar de två
på
siffrorna för minuterna.
Använd eller för att ställa in minuterna och tryck
för att bekräfta.
på
Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa
strömavbrott.
3. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN
Ugnen är programmerad för att förbruka en nivå
av elektrisk ström som är kompatibel med ett
hemmanätverk vars nominella värde är över 3 kW: Om
ditt hushåll använder en lägre effekt måste du minska
detta värde.
tills du ser "SETTING" på
Tryck på knappen
för att bekräfta.
displayen. Tryck på
för att välja menyalternativet
Tryck på eller
för att bekräfta.
"Power" (effekt) och tryck på
POWER
Använd eller
för att välja "LOW" (låg) och tryck
på
för att bekräfta.
LOW
4. VÄRM UGNEN
En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar
under tillverkningen: Detta är helt normalt.
Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att
värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella
lukter.
Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från
ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess
insida.
Värm ugnen till 200°C i cirka en timme, helst med
hjälp av en funktion med luftcirkulation (t.ex. "Forced
Air" (Varmluft) eller "Convection Bake" (Över/underv.&
fläkt)).
Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt
sätt.
Observera: Det är lämpligt att lufta rummet efter att ha
använt apparaten för första gången.
15
DAGLIG ANVÄNDNING
1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION
Tryck på
för att sätta på ugnen, använd sedan
för att bläddra i menyerna för de manuella
eller
och automatiska funktionerna.
eller
intryckt tills önskad funktion visas
Håll
för att bekräfta.
på displayen och tryck sedan på
CONVE
2. STÄLLA IN FUNKTIONEN
Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess
inställningar.
Displayen visar inställningarna som kan ändras i
sekvens.
TEMPERATUR/GRILLNIVÅ
När värdet blinkar på displayen,
använd eller för att ändra det. Tryck sedan på
för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa
inställning (om möjligt).
Observera: När funktionen har aktiverats kan du
justera temperaturen med hjälp av eller .
TIDSLÄNGD
STÄLLA IN TILLAGNINGENS SLUTTID
FÖRDRÖJD START
I många av funktionerna kan du fördröja starten
efter att ha ställt in tillagningstiden genom att
programmera dess sluttid.
Displayen visar nuvarande sluttid som ställts in och
blinkar.
ikonen
Använd
eller
för att ställa in tiden du vill att
för
tillagningen ska sluta på och tryck sedan på
att bekräfta och starta funktionen.
Sätt in maten i ugnen och stäng luckan. Funktionen
startar automatiskt efter den tid som har beräknats
för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.
Du kan aktivera funktionen omedelbart och avbryta
igen.
väntetiden genom att trycka på
Observera: När en fördröjd start programmeras
avaktiveras alltid ugnens förvärmningsfas.
Under väntetiden kan du använda eller för att
justera den programmerade sluttiden eller trycka på
för att ändra inställningarna.
3. AKTIVERA FUNKTIONEN
När du har angett alla värden som behövs,
för att starta funktionen
tryck på knappen
genom att använda specifika inställningar eller
basinställningarna.
Observera: När tillagningen har startat kommer
displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån
för varje funktion.
När ikonen
blinkar på displayen,
använd eller för att ställa in önskad tillagningstid
för att bekräfta.
och tryck sedan på
Du behöver inte ställa in tillagningstiden om du vill
för att
hantera tillagningen manuellt: Tryck på
bekräfta och starta funktionen.
I så fall kan du inte ställa in sluttiden genom att
programmera en fördröjd start.
Observera: Du kan justera den inställda
tillagningstiden under tillagningen genom att trycka
: Använd eller för att justera och
för
på
att bekräfta.
16
Du kan trycka på
när som helst för att pausa den
funktion som är aktiv för tillfället.
SV
4. FÖRVÄRMNING
Vissa funktioner inbegriper en förvärmningsfas:
När funktionen har startat anger displayen att
förvärmningsfasen har aktiverats.
PRE
Tryck på knappen
för att stoppa funktionen när
som helst när den är aktiv
. TIMER
När ugnen är avstängd kan displayen användas som
timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är
eller : Ikonen
avstängd och tryck sedan på
blinkar på displayen.
När denna fas är klar avges en ljudsignal och displayen
anger att ugnen har nått inställd temperatur.
Öppna då luckan, lägg in maten i ugnen, stäng luckan
och starta tillagningen.
Observera: Att sätta in maten i ugnen innan
förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det
slutliga tillagningsresultatet.
Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer
den att pausas.
Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.
Du kan alltid ändra temperaturen som ska uppnås
eller .
genom att trycka på
5. TILLAGNINGENS SLUT
En ljudsignal avges och displayen talar om att
tillagningen är klar.
Tryck på
för att fortsätta tillagningen i manuellt
läge (utan en programmerad tillagningstid) eller
för att förlänga tillagningstiden genom att
använd
ställa in en ny tid.
I båda fallen bibehålls temperaturen eller grillnivån.
BRYNA
Vissa av ugnens funktioner tillåter att bryna matens
yta genom att aktivera grillen när tillagningen är klar.
Använd
eller
för att ställa in hur lång tid du
för att aktivera
behöver och tryck sedan på
timern.
En akustisk signal avges och displayen visar när timern
har slutat räkna ner den valda tiden.
Observera: Timern aktiverar inte någon av
tillagningscyklerna.
eller
för att ändra timern. Tryck på
Använd
för att stänga av timern när som helst.
När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och
aktivera en funktion.
för att sätta på ugnen och välj sedan
Tryck på
önskad funktion.
När funktionen har startat fortsätter timern att räkna
ned tiden utan någon inverkan på själva funktionen.
CONVE
För att avaktivera timern, tryck på
för att stoppa
.
den aktiva funktionen och tryck sedan på
. TANGENTLÅS
och
För att låsa knappsatsen, tryck samtidigt på
håll dem nedtryckta i minst fem sekunder.
PRESS
När displayen visar det avsedda meddelandet,
om du önskar starta en femminuters
tryck på
bryningscykel.
Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.
Observera: Denna funktion kan även aktiveras under
tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som
helst genom att hålla knappen
intryckt.
17
GODA RÅD
HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN
Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören
och nivån som ska användas för att laga olika typer
av mat. Tillagningstiden startar från när du sätter in
maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen
(där sådan krävs).
Temperaturer och tider är ungefärliga och beror på
mängden mat och på vilka tillbehör som används.
Använd i början de lägsta inställningarna som
rekommenderas och om tillagningen inte blir som du
tänkt dig kan du övergå till de högre inställningarna.
Använd de medföljande tillbehören och helst
tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går
även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas
eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning
längre.
TILLAGNING AV OLIKA SORTERS MAT SAMTIDIGT
"Forced Air" (Varmluft) gör det möjligt att tillaga olika
livsmedel (såsom fisk och grönsaker) på olika nivåer
samtidigt.
Ta ut den maträtt som kräver kortare tillagningstid
och låt tillagningen fortsätta för maträtter som kräver
längre tid.
EFTERRÄTTER
Baka bakverk med över- och undervärme på en enda
ugnsfals.
Använd bakformar i mörk metall och placera dem
alltid på det medföljande gallret.
För tillagning på flera nivåer, välj funktionen
"Varmluft" och placera ugnsformarna på olika
ugnsfalsar för att underlätta cirkulationen av varmluft.
För att se om ett jäst bakverk är färdiggräddat,
för in en sticka i den högsta delen av kakan. Om
tandpetaren kommer ut ren är kakan färdig.
Om du använder teflonformar ska du inte smörja
kanterna eftersom kakan då kanske inte jäser jämnt
på sidorna.
Om bakverket "sväller" under gräddningen, använd
en lägre temperatur nästa gång och minska eventuellt
mängden tillsatt vätska eller blanda smeten mer
försiktigt.
För efterrätter med flytande fyllning (cheesecake eller
fruktpaj) ska man använda funktionen Convection
Bake (Över/undervärme och fläkt).
Om bakverket får en fuktig botten, byt till lägre
ugnsfals och sprid brödsmulor eller smulade kakor på
botten av formen innan du tillsätter smeten.
18
PIZZA
Smörj bakplåtarna en aning för att pizzan ska få en
knaprig botten.
Sprid ut mozzarellaost över pizzan då den gräddats
2/3 av tiden.
JÄSNING
Vi rekommenderar att du alltid täcker över deg som
ska jäsas innan du placerar den i ugnen.
Degens jäsningstid med denna funktion reduceras
med cirka en tredjedel jämfört med jäsning i
rumstemperatur (20- 25 °C).
Jäsningstiden för pizza är ungefär en timme för 1 kg
deg.
KÖTT
Använd alla typer av bakplåtar eller glasformar som
passar för storleken på det köttstycke som ska tillagas.
När du steker kött är det bra om du häller lite
buljong i botten på kokkärlet och öser köttet under
tillagningen för att ge det smak. När steken är klar, låt
den vila i ugnen i ytterligare 10-15 minuter, eller slå in
den i aluminiumfolie.
När du ska grilla kött blir tillagningen mer jämn om
du använder bitar som är lika tjocka. Köttbitar som
är mycket tjocka kräver längre tillagningstid. För att
undvika att de bränns på ytan, placera dem på större
avstånd från grillen genom att sätta gallret på en
lägre ugnsfals. Vänd på köttet när 2/3 av tiden har
gått.
För att samla upp köttsaften, placera en långpanna
med en halvliter vatten under gallret där köttet ligger.
Fyll på om nödvändigt.
SV
TILLAGNINGSTABELL
RECEPT
FUNKTION
PASTR
Sockerkakor
PASTR
Fylld tårta
(cheese cake, äppelstrudel, fruktpaj)
PASTR
Småkakor
Petit-chouer
Maränger
PIZZA
Pizza (tunn, tjock, focaccia)
FÖRVÄRMNING
TEMPERATUR
(°C)
TILLAGNINGSTID (Min)
-
160-180
30-90
2/3
Ja
160 - 180
30 - 90
4
-
160 - 200
30 - 85
3
Ja
160-200
35 - 90
4
-
170 - 180
15 - 45
3
Ja
160 - 170
20 - 45
4
1
Ja
160 - 170
20 - 45 ***
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 ***
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Ja
220 - 240
20 - 40
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 ***
5
3
NIVÅ OCH
TILLBEHÖR
1
1
Brödlimpa 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Brödbullar
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Ja
180 - 200
30 - 60
4
Ja
250
10 - 20
3
Ja
250
10 - 20
4
Ja
180 - 190
40 - 55
2/3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 ***
5
3
Bread (Bröd)
PIZZA
Fryst pizza
Middagspajer
(grönsakspaj, quiche)
MANUELLA
FUNKTIONER
AUTOMATISKA
FUNKTIONER
TILLBEHÖR
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Conventional (Över/
undervärme)
MEAT
Meat (Kött)
Galler
Grill
POULT
Poultry (Fågel)
Bakplåt eller kakform på
galler
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Gryträtter)
Långpanna/bakplåt/
ugnsfast form på galler
Forced Air (Varmluft)
BREAD
Bread (Bröd)
Långpanna
Convection Bake (Över/
underv.& fläkt)
PIZZA
Eco Forced Air (Eko varmluft)
PASTR
Pizza
Pastry (Bakverk)
Långpanna med 500 ml
vatten
Bakplåt
19
FUNKTIONER
RECEPT
Vol-au-vent/mördegsbakning
FÖRVÄRMNING
Ja
TEMPERATUR
(°C)
Ja
180-190
20-40
4
1
Ja
180-190
20-40 ***
5
3
190 - 200
TILLAGNINGSNIVÅ
TID (Min)
OCH TILLBEHÖR
3
20-30
Lasagne/sufflé
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
Gratinerad pasta/cannelloni
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
Lamm/kalv/nöt/fläsk 1 kg
MEAT
-
190 - 200
60 - 90
3
Fågel/kanin/anka 1 kg
POULT
-
200-230
50 - 80
3
Kalkon/gås 3 kg
POULT
-
190 - 200
90 - 150
2
Ugnsbakad fisk/inbakad fisk
(hel eller filé)
Fyllda grönsaker
(tomater, zucchini, aubergine)
Ja
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Rostat bröd
-
3 (Hög)
3-6
5
Fiskfiléer / skivor
-
2 (medel)
20-30 *
4
3
Korv/grillspett/revbensspjäll/
hamburgare
-
2-3
(Medelhög)
15 - 30 *
5
4
Grillad kyckling 1-1,3 kg
-
2 (medel)
55 - 70 **
2
1
Rostbiff, blodig 1 kg
-
2 (medel)
35 - 50 **
3
Lammlägg/fläsklägg
-
2 (medel)
60 - 90 **
3
Ugnsbakad potatis
-
2 (medel)
35 - 55 **
3
Gratinerade grönsaker
-
3 (Hög)
10 - 25
3
Lasagne och kött
Ja
200
50-100 ***
4
1
Kött och potatis
Ja
200
45-100 ***
4
1
Fisk och grönsaker
Ja
180
30 - 50 ***
4
1
Komplett måltid:
Paj (fals 5) / lasagne (fals 3) / kött
(fals 1)
Ja
190
40-120 ***
5
3
MANUELLA
FUNKTIONER
AUTOMATISKA
FUNKTIONER
TILLBEHÖR
20
1
1
ECO
Conventional (Över/
undervärme)
MEAT
Meat (Kött)
Galler
Grill
POULT
Poultry (Kyckling)
Bakplåt eller kakform på
galler
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Grytor)
Långpanna/bakplåt/
ugnsfast form på galler
Forced Air (Varmluft)
BREAD
Bread (Bröd)
Långpanna
Convection Bake (Över/
underv.& fläkt)
PIZZA
Eco Forced Air (Eko varmluft)
PASTR
Pizza
Pastry (Bakverk)
Långpanna med 500 ml
vatten
Bakplåt
SV
Fyllda ugnsstekta stekar
ECO
FÖRVÄRMNING
-
Kött skuret i bitar
(kanin, kyckling, lamm)
ECO
-
FUNKTIONER
RECEPT
TEMPERATUR
(°C)
200
200
TILLAGNINGSNIVÅ
TID (Min)
OCH TILLBEHÖR
3
80-120 ***
50 - 100 ***
3
* Vänd maten efter halva tiden.
** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).
*** Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.
MANUELLA
FUNKTIONER
AUTOMATISKA
FUNKTIONER
TILLBEHÖR
ECO
Conventional (Över/
undervärme)
MEAT
Meat (Kött)
Galler
Grill
POULT
Poultry (Kyckling)
Bakplåt eller kakform på
galler
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Grytor)
Långpanna/bakplåt/
ugnsfast form på galler
Forced Air (Varmluft)
BREAD
Convection Bake (Över/
Eco Forced Air (Eko varmluft)
underv.& fläkt)
PIZZA
PASTR
Bread (Bröd)
Pizza
Pastry (Bakverk)
Långpanna
Långpanna med 500 ml
vatten
Bakplåt
21
TESTADE RECEPT
Sammanställd för certifikatutfärdare enligt standard IEC
60350-1
FÖRVÄRMNING
NIVÅ
Ja
3
150
30 - 40
Långpanna/bakplåt
Ja
3
150
25 - 35
Långpanna/bakplåt
Ja
1-4
150
25 - 35
Fals 4: Bakplåt
Fals 1: Långpanna/bakplåt
Ja
3
170
20 - 30
Långpanna/bakplåt
Ja
3
160
20 - 30
Långpanna/bakplåt
Ja
1-4
160
25 - 35
Fals 4: Bakplåt
Fals 1: Långpanna/bakplåt
Ja
2
170
30 - 40
Tårtform på galler
Ja
2
160
30 - 40
Tårtform på galler
Ja
1-4
160
35 - 45
Fals 4: Tårtform på galler
Ugnsfals 1: Ugnspanna på gallret
Ja
2
185
70 - 90
Tårtform på galler
Ja
2
175
70 - 90
Tårtform på galler
Ja
1-4
175
75 - 95
Fals 4: Tårtform på galler
Fals 1: Tårtform på galler
Rostat bröd
-
5
3 (Hög)
4-6
Galler
Hamburgare
-
5
3 (Hög)
18 - 30
RECEPT
FUNKTION
Mördegskakor
Småtårtor
Sockerkaka
utan fett
2 äppelpajer
TILLAGTemp. NINGSTID
(°C)
(Min)
TILLBEHÖR* OCH
ANMÄRKNINGAR
Fals 5: Galler (vänd efter halva tiden)
Fals 4: Långpanna med vatten
* Tillbehör som inte medföljer kan köpas från vår kundservice.
Riktlinjerna i tabellen avser inte användning med
rörliga falsar. Du måste testa olika temperaturer och
tillagningstider osv. utan de rörliga falsarna.
MANUELLA
FUNKTIONER
22
Energiklass (i enlighet med standard IEC 60350-1): Se
den specifika tabellen för att utföra testet.
ECO
Conventional (Över/
undervärme)
Grill
Turbo Grill
Forced Air (Varmluft)
Convection Bake (Över/
underv.& fläkt)
Eco Forced Air (Eko
varmluft)
SV
RENGÖRING
Använd inte
ångrengöringsutrustning.
Åtgärderna ska utföras med kall
ugn.
Använd skyddshandskar under
alla åtgärder.
Koppla bort ugnen från elnätet.
Använd inte stålull, slipsvampar
eller slipande/frätande
rengöringsmedel, eftersom dessa
kan skada apparatens ytor.
YTTRE YTOR
•
•
Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om
de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pHneutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
•
Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Om en produkt av denna
typ av misstag skulle spillas på apparaten ska
du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av
mikrofiber.
•
Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande
rengöringsmedel.
•
Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta
rengöring av ugnen.
•
Det övre värmeelementet på grillen kan sänkas för
att rengöra ugnens ovansida.
INSIDAN
•
•
Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör
den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för
att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som
orsakas av matrester. För att torka eventuell kondens
som bildas som ett resultat av tillagning av mat
med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka
sedan av den med en trasa eller svamp.
RENGÖRA DE KATALYTISKA PANELERNA
Denna ugn är försedd med särskilda katalytiska
paneler som underlättar rengöringen av
ugnsutrymmet tack vare deras självrengörande
beläggning, vilken är porös och kapabel att absorbera
fett och smuts.
Dessa paneler är monterade på sidostegarna: När
sidostegarna placeras och sedan monteras tillbaka ska
man kontrollera att hakarna längst upp är införda i de
avsedda hålen i panelerna.
För bästa bruk av de katalytiska panelernas
självrengörande egenskaper rekommenderar vi att
värma ugnen till 200° C i ungefär en timme med
funktionen "Convection Bake" (Över/undervärme och
fläkt). Ugnen ska vara tom när detta görs.
Låt sedan ugnen svalna innan
eventuellt kvarvarande matrester avlägsnas med hjälp
av
en icke repande tvättsvamp.
Observera: Använd aldrig slipande eller frätande
rengöringsmedel, hårda borstar, stålull eller
ugnsrengöringsspray, eftersom dessa kan skada de
katalytiska panelernas förmåga till självrengöring.
Kontakta vår kundservice om du behöver
ersättningspaneler.
TILLBEHÖR
Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel
efter användning. Hantera dem med grytlappar om
de fortfarande är varma.
Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller
svamp.
23
UNDERHÅLL
Använd skyddshandskar när
detta görs.
Åtgärderna ska utföras med kall
ugn.
Koppla bort ugnen från elnätet.
TA AV UGNSLUCKAN
1. Öppna luckan helt
4. Ta ett fast tag i dörren med båda händerna - håll
inte i handtaget.
Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga
den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar
från fästet.
~15°
b
2. Sänk spärrarna så långt ner som möjligt.
a
a
b
3. Stäng luckan så mycket som det går.
~60°
24
5. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.
SV
SÄTTA TILLBAKA UGNSLUCKAN
1. Flytta luckan mot ugnen medan gångjärnens krokar
ställs i höjd med deras fästen.
a
b
2. Säkra den övre delen i dess fäste.
3. Sänk luckan och öppna den sedan helt.
5. Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt
läge.
6. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är
i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det,
upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den
inte fungerar som den ska.
7.
4. Sänk spärrarna till ursprungligt läge: Se till att du
sänker dem helt.
25
ATT BYTA GLÖDLAMPA
1. Koppla bort ugnen från elnätet.
2. Skruva av locket från lampan, byt ut glödlampan
och skruva tillbaka locket på lampan.
Observera: Använd endast 25-40 W/230 V typ E-14,
T300° C glödlampor, eller 20-40 W/230 V typ G9, T300° C
halogenlampor.
Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad
för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän
rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009).
Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.
- Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem
med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka
skador. Använd inte ugnen förrän lamplocket har satts
tillbaka på plats.
3. Anslut ugnen till elnätet igen.
SÄNKA DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET
1. Ta bort ugnsfalsarna.
3. Sänk värmeelementet.
1
2
2. Ta försiktigt ut värmeelementet.
26
4. För att sätta tillbaka elementet, lyft det, dra det
en aning mot dig och se till att det placeras i
sidostöden.
SV
FELSÖKNING
Eventuella problem som inträffar eller fel som uppstår kan oftast lösas på ett enkelt sätt.
Innan du kontaktar kundservice, läs i tabellen nedan för att se om du kan lösa problemet själv.
Om problemet kvarstår, kontakta närmaste kundservice.
Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan någon av åtgärderna nedan utförs
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
Strömavbrott.
Ugnen fungerar inte.
Frånkopplad från elnätet.
Felfunktion.
FELAVHJÄLPNING
Kontrollera att ström finns och att
ugnen är ansluten till elnätet.
Stäng av ugnen och slå på den igen
för att se om problemet kvarstår.
Vald funktion.
Välj en annan funktion. Stäng av ugnen
och slå på den igen för att se om felet
kvarstår.
Öppen lucka.
Stäng luckan och kontrollera om felet
kvarstår.
Strömavbrott.
Klockan behöver återställas: Följ
instruktionerna i avsnittet "Första
användning”.
Ugnen värms inte upp.
Klockan blinkar.
Displayen visar bokstaven "F" följt Fel.
av ett nummer.
Kontakta närmaste kundservice och
ange numret efter bokstaven "F".
Luckan stängs inte korrekt.
Säkerhetsspärrarna är i fel läge.
Kontrollera att säkerhetsspärrarna
är i rätt läge genom att följa
instruktionerna för att ta bort och
sätta tillbaka luckan i avsnittet
"Underhåll".
Tillagningen startar inte och/eller
en ljudsignal avges.
Den valda funktionen är inte
kompatibel med åtgärden som du
vill utföra.
Välj funktionen igen. Ta bort
köttermometern och sätt sedan in den
igen.
27
Eko-läget aktiverat.
Gå till menyn “SETTING" (inställningar)
för att avaktivera EKO-läget.
Funktionen “Eco forced air” (Eko
varmluft) aktiverat.
Välj en annan funktion.
Lampan behöver bytas ut.
Följ instruktionerna för byte av
glödlampa i avsnittet "Underhåll".
Lampan släcks under tillagningen.
Lampan fungerar inte.
Displayens bakgrundsbelysning är
Eko-läget aktiverat.
reducerad.
Ugnen avstängd.
Det händer inget när man trycker
Knapplåset är aktivt.
på knapparna.
Kontrollpanelen är smutsig.
Ugnen avger ljud även när den
är avstängd.
28
Kylfläkten
sätts på.
Gå till menyn “SETTING" (inställningar)
för att avaktivera EKO-läget.
Tryck på och håll den intryckt för
att slå på ugnen och se om problemet
kvarstår.
Avaktivera knapplåset genom att
trycka på knapparna
och
samtidigt.
Rengör kontrollpanelens yta med
en mikrofiberduk (se avsnittet
"Rengöring").
Öppna luckan eller vänta tills
kylningsprocessen är klar.
SV
PRODUKTBLAD
WWW
Produktbladet med energidata för denna apparat kan laddas ned från vår webbplats docs‌.‌hotpoint.eu
KUNDSERVICE
INNAN DU KONTAKTAR
KUNDSERVICE
1. Kontrollera om problemet kan lösas på egen hand
med de åtgärder som beskrivs i tabellen Felsökning.
2. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om
problemet kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER ATT HA UTFÖRT
ALLA NÖDVÄNDIGA KONTROLLER, KONTAKTA
NÄRMASTE KUNDSERVICE.
För att få service, ring numret som anges på
garantihäftet som medföljer produkten eller följ
instruktionerna som anges på vår webbsida. Förbered
dig att uppge:
• En kort beskrivning av problemet
• Typ av produkt och exakt modell
• Servicekoden (numret som följer ordet SERVICE på
typskylten som finns på produkten. Denna sitter på
höger innerkant och syns när luckan är öppen).
Servicekoden står även i garantihäftet.
• Fullständig adress
• Ett telefonnummer
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Observera: Om reparation krävs, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad som garanterar användning av
originaldelar och korrekt utförd reparation.
Se det medföljande garantihäftet för mer information om
garantin.
29
x2
90°C
30
SV
20
345
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
31
=
=
400010853266
001
32
Tryckt i Italien
Download PDF

advertising