KitchenAid 5KFP1325EWH User guide

KitchenAid 5KFP1325EWH User guide
5KFP1335
5KFP1325
W10505785D_01_EN_v05.indd 1
3/23/17 2:52 PM
INSTRUCTIES VOOR DE FOODPROCESSOR
INHOUD
VEILIG WERKEN MET DE FOODPROCESSOR
Belangrijke voorzorgsmaatregelen......................................................................... 126
Elektrische vereisten.............................................................................................. 128
Afgedankte elektrische apparatuur......................................................................... 128
ONDERDELEN EN KENMERKEN
Onderdelen van de foodprocessor........................................................................ 129
Vertaling van Engelse labels op de onderdelen....................................................... 130
Belangrijke kenmerken van de foodprocessor....................................................... 131
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN
Meegeleverde accessoires/toebehoren.................................................................. 132
Overzicht montage raspschijf................................................................................. 133
Keuzegids accessoires/toebehoren........................................................................ 134
DE FOODPROCESSOR GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK
De eerste keer gebruiken...................................................................................... 135
Deksel verwijderen van de mengkom.................................................................... 135
FOODPROCESSOR INSTELLEN
Mengkom aanbrengen............................................................................................ 136
Mengkomdeksel aanbrengen.................................................................................. 137
Instelbare raspschijf installeren............................................................................... 138
Snijdikte instellen.................................................................................................... 139
Raspschijf installeren............................................................................................... 140
Multifunctioneel mes of deegmes* installeren........................................................ 141
Minikom* en minimes* installeren......................................................................... 142
Eierklopper* installeren.......................................................................................... 143
Gebruik van de 3-in-1 vulopening.......................................................................... 144
UW FOODPROCESSOR GEBRUIKEN
Vóór het gebruik.................................................................................................... 145
Snelheidsregelaar Stand 1/Stand 2 gebruiken......................................................... 146
Pulse-knop ( ) gebruiken..................................................................................... 146
Versneden producten uitnemen............................................................................. 147
TIPS VOOR PERFECTE RESULTATEN
Multifunctioneel mes gebruiken............................................................................. 149
Schaaf- of raspschijf gebruiken............................................................................... 150
Deegmes* gebruiken.............................................................................................. 151
Nuttige tips............................................................................................................. 151
PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................... 153
GARANTIE EN SERVICE........................................................................................... 154
Nederlands
ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................ 148
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
125
W10505785D_05_NL_v05.indd 125
4/12/17 9:35 AM
VEILIG WERKEN MET DE FOODPROCESSOR
V
Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.
Dit is het veiligheidsalarmsymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen
gedood of verwond kunnen worden.
Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:
GEVAAR
WAARSCHUWING
U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies niet
onmiddellijk naleeft.
U kunt gedood worden of ernstig gewond
raken als u de instructies niet naleeft.
Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies
niet opvolgt.
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er
altijd basisveiligheidsvoorzorgen worden getroffen,
waaronder de volgende:
1.Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het
apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2.Plaats de foodprocessor niet in water of andere
vloeistoffen, om het risico van elektrische schokken
te voorkomen.
3.Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen
met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde
capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring,
tenzij ze onder toezicht staan of instructies werden
gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en
de risico’s begrijpen.
4.Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen.
Het apparaat en snoer moeten buiten het bereik van
kinderen blijven. Reiniging en onderhoud van het
apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
126
W10505785D_05_NL_v05.indd 126
4/12/17 9:35 AM
5.Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of
verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
6.Raak geen bewegende onderdelen aan.
7.Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd
netsnoer of een beschadigde stekker, na een defect
of nadat het apparaat is gevallen of op een andere
manier beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar
de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop/
after sales service. Daar kan het worden onderzocht,
gerepareerd en elektrisch of mechanisch worden
afgesteld.
8.Het gebruik van hulpstukken die door KitchenAid niet
aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische
schokken of verwondingen veroorzaken.
9.Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
10.Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het
aanrecht hangen.
11.Houd handen en keukengerei uit de buurt van
bewegende messen of schijven tijdens het verwerken
van etenswaren; dit om het risico van ernstig letsel of
beschadiging van de food­processor te voorkomen.
U kunt een schraper gebruiken, maar alleen wanneer
de food­processor niet in werking is.
12.De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het
hanteren van de scherpe snijmessen, bij het
leegmaken van de kom en tijdens het reinigen.
13.Om het risico op verwonding te voorkomen, mag
u nooit messen of raspschijven op het voetstuk
aanbrengen zonder eerst de kom correct op zijn
plaats te hebben gezet.
14.Zorg dat het deksel goed vergrendeld is voordat
u het apparaat aanzet.
15.Doe nooit voedsel met de hand in het apparaat.
Gebruik altijd de stamper.
16.Maak het vergrendelingsmechanisme van het deksel
niet onklaar.
Nederlands
VEILIG WERKEN MET DE FOODPROCESSOR
127
W10505785D_05_NL_v05.indd 127
4/12/17 9:35 AM
VEILIG WERKEN MET DE FOODPROCESSOR
O
17.Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of
gelijkaardig gebruik, zoals:
--in personeelsruimtes in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen
--op boerderijen
--door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen
--in bed en breakfasts.
18.Wees voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen
in de foodprocessor. Deze kunnen uit het apparaat
komen door een plotse stoomstoot.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Elektrische vereisten
Voedingsspanning: 220-240 Volt
Frequentie: 50-60 Hertz
Wattage: 300 Watt
OPMERKING: Als de stekker niet in het
stopcontact past, neem dan contact op
met een erkende elektricien. Breng geen
wijzigingen aan in de stekker.
Afgedankte elektrische apparatuur
Afgedankte materiaalverpakking
Het verpakkingsmateriaal kan voor 100%
gerecycleerd worden en is voorzien van
het recyclagesymbool
. De verschillende
onderdelen van de verpakking moeten
daarom op verantwoordelijke wijze en in
overeenstemming met de desbetreffende
lokale voorschriften worden weggewerkt.
Dumping van het product
- Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor
het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen, die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door een onjuiste
verwerking van dit product als afval.
op het product of de
- Het symbool
bijbehorende documentatie geeft aan dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld, maar dat het moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt voor
de recyclage van elektrische en elektronische
apparaten.
Voor meer gedetailleerde informatie over de
behandeling, terugwinning en recyclage van
dit product wordt u verzocht om contact
op te nemen met uw lokaal gemeentehuis,
uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.quale il prodotto è
stato acquistato.
128
W10505785D_05_NL_v05.indd 128
4/12/17 9:35 AM
ONDERDELEN EN KENMERKEN
Onderdelen van de foodprocessor
Mengkomdeksel
met 3-in-1
vulopening
Opbergdoos*
3-delige
stamper
Mengkom - 3,1 L
Extern
instelbare
schaafregelaar
Voetstuk
Minikom van 950 mL*
en minimes*
Eierklopper*
Omkeerbare (2 mm en 4 mm)
raspschijf
Nederlands
Extern instelbare
schaafschijf (dun naar dik)
Deegmes*
Schaafschijf­
adapter
Aandrijvings­
adapter
Raspschijf­
adapter
Roestvrijstalen
multifunctioneel mes
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
129
W10505785D_05_NL_v05.indd 129
4/12/17 9:35 AM
ONDERDELEN EN KENMERKEN
O
Vertaling van Engelse labels op de onderdelen
Onderdeel
Engels label
Vertaling
CAUTION : Do not
open until blades stop
VOORZICHTIG: Niet openen voordat
de messen stilstaan
Max Fill
Max. vullijn
Liquid Level
Vloeistofniveau
TWIST TO LOCK
DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
Warning
Rotating Blade Hazard
Always use food pusher.
Keep fingers out of openings.
Keep away from children.
Failure to do so can result
in amputation and cuts.
Waarschuwing
Gevaar van draaiend mes
Gebruik altijd de stamper.
Steek geen vingers in de openingen.
Houd het toestel uit de buurt van
kinderen.
Doet u dat niet, dan kan dat amputatie
of snijwonden tot gevolg hebben.
Drive Adapter
Aandrijvingsadapter
Slicing Adapter
Schaafschijfadapter
Multipurpose
Multifunctioneel
PUSH TO LOCK
INDRUKKEN OM TE VERGRENDELEN
Mini Multipurpose*
Mini-multifunctioneel*
PUSH TO LOCK
INDRUKKEN OM TE VERGRENDELEN
Dough*
Deeg*
Adjustable Slicing
(thin to thick)
Instelbaar schaven (dun naar dik)
Fine Shredding
Fijn raspen
Medium Shredding
Middelgrof raspen
Egg Whip*
Eierklopper*
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
130
W10505785D_05_NL_v05.indd 130
4/12/17 9:35 AM
ONDERDELEN EN KENMERKEN
Belangrijke kenmerken van de foodprocessor
3-delige stamper
Drie stampers in elkaar. Als u de middelgrote
stamper uit de grote stamper neemt,
ziet u een middelgrote vulopening voor
ononderbroken verwerking.
Voor ononderbroken verwerking van kleinere
ingrediënten (zoals kruiden, noten, worteltjes
en selderij), neemt u de smalle stamper eruit
en gebruikt u de smalle vulopening.
Dankzij een gaatje in de bodem van de
smalle stamper kunt u op eenvoudige wijze
olie in de ingrediënten druppelen - u hoeft
de stamper alleen maar te vullen met de
gewenste hoeveelheid olie of een ander
vloeibaar ingrediënt.
Robuust voetstuk
Het zware, antislipvoetstuk zorgt voor extra
stabiliteit en minder trillingen tijdens de
verwerking van zware producten.
Nederlands
Extern instelbare schaafregelaar
Dankzij de exclusieve, extern instelbare
schaafschijf van KitchenAid kunt u de
dikte van dun naar dik instellen zonder
de messenset te hoeven verwijderen. Als de
schaafschijf is geïnstalleerd, schuift u gewoon
de dikteregelaar naar de gewenste stand u hoeft het deksel niet te verwijderen of
zelfs maar de foodprocessor uit te zetten!
Stand 1/Stand 1/Pulse-knop ( )
Twee snelheden en de Pulse-knop ( )
bieden nauwkeurige controle voor perfecte
resultaten met vrijwel alle producten.
Mengkomdeksel met 3-in-1 vulopening
De 3-in-1 vulopening is bedoeld voor grotere
stukken – zoals tomaten, komkommers en
aardappelen – die vooraf slechts minimaal
hoeven te worden gesneden.
131
W10505785D_05_NL_v05.indd 131
4/12/17 9:35 AM
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN
A
Meegeleverde accessoires/toebehoren
Mengkom - 3,1 L
De duurzame, grote mengkom biedt
voldoende capaciteit voor grote klussen.
Minikom van 950 mL* en minimes*
De minikom en het roestvrijstalen minimes
zijn ideaal voor kleine hak- en mengklusjes.
Extern instelbare schaafschijf
De schijf is instelbaar van circa 1 tot 6 mm
voor het schaven van de meeste producten.
Omkeerbare raspschijf
De raspschijf is omkeerbaar, zodat u kunt
kiezen uit grof of fijn geraspte kaas of groenten.
Aandrijvingsadapter
De aandrijvingsadapter wordt gebruikt met
de juiste adapter om de schaaf-/raspschijf en
het minimes* aan te sluiten op de aandrijfas
in het voetstuk.
Schaafschijfadapter
De adapter past over de aandrijvingsadapter
heen en in de onderkant van de instelbare
schaafschijf.
Raspschijfadapter
De adapter past over de aandrijvingsadapter
heen en in de onderkant van de raspschijf.
Roestvrijstalen multifunctioneel mes
Veelzijdig mes snijdt, hakt, pureert, mengt
en emulgeert binnen enkele seconden.
Deegmes*
Het deegmes is speciaal ontworpen voor
het mengen en kneden van gistdeeg.
Eierklopper*
Met de eierklopper klopt u snel eiwitten
voor schuimgebakjes, mousses, soufflés
en desserts.
Opbergdoos*
Stijlvolle en duurzame koffer voor het ordenen
en beschermen van messen, schijven en
accessoires/toebehoren.
Spatel* (niet afgebeeld)
Dankzij de speciale vorm kunt u resten
gemakkelijk uit kommen en van schijven
en bladen verwijderen.
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
132
W10505785D_05_NL_v05.indd 132
4/12/17 9:35 AM
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN
Overzicht montage raspschijf
Er worden twee verschillende schijfadapters bij de foodprocessor geleverd. De ene wordt
uitsluitend gebruikt met de instelbare schaafschijf. De andere wordt gebruikt met de
omkeerbare raspschijf en alle overige optionele schijven.
Instelbare schaafschijf
Omkeerbare raspschijf
Schaafschijfadapter
Raspschijfadapter
Aandrijvingsadapter
Aandrijvingsadapter
Nederlands
Correct
aangebracht
133
W10505785D_05_NL_v05.indd 133
4/12/17 9:35 AM
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN
D
Keuzegids accessoires/toebehoren
Handeling
Malen Fijnsnijden Pureren
Mixen
Instelling
Product
Kaas
Chocolade
Fruit
Verse kruiden
Noten
Tofoe
Groenten
Vlees
Fijn raspen
OF
Minikom* en multifunctioneel
roestvrijstalen minimes*
Instelbare schaafschijf
Kaas
Chocolade
Fruit (hard)
Groenten (hard)
Aardappelen
Groenten (zacht)
Middelgrof
raspen
Multifunctioneel roestvrijstalen mes
Pastasaus
Pesto
Salsa
Sauzen
Cakebeslag
Pasteideeg
Fruit (zacht)
Aardappelen
Tomaten
Groenten (zacht)
Dun schaven Dik schaven
Accessoire
Omkeerbare raspschijf
Kool
Kaas
Chocolade
Fruit (hard)
Groenten (hard)
Gistdeeg
Kunststof deegmes*
Kneden
Eieren
Eierklopper*
Kloppen
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
134
W10505785D_05_NL_v05.indd 134
4/12/17 9:35 AM
DE FOODPROCESSOR GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK
De eerste keer gebruiken
Voordat u de foodprocessor voor het eerst gaat gebruiken, moeten de mengkom, het
mengkomdeksel, de minikom*, stampers, rasp-/schaafschijven en messen met de hand of in de
vaatwasser worden gewassen (zie „Onderhoud en reiniging“).
Deksel verwijderen van de mengkom
De foodprocessor wordt geleverd met het mengkomdeksel op de mengkom en de minikom*
in de mengkom.
U verwijdert als volgt het deksel van de mengkom om dit te wassen:
Pak de vulopening op het
mengkomdeksel vast en draai deze met
de klok mee om de vulopening van de
mengkom te verwijderen.
Wanneer de losse schijven, assen en messen
gewassen zijn, kunnen ze het beste worden
bewaard in de meegeleverde opbergdoos*,
op een plaats buiten bereik van kinderen. De
minikom* past heel handig in de mengkom.
2
Neem de minikom* uit de mengkom.
Nederlands
1
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
135
W10505785D_05_NL_v05.indd 135
4/12/17 9:35 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
F
Mengkom aanbrengen
OPMERKING: Kies het accessoire dat u wilt gebruiken en breng het aan volgens de instructies
op de volgende pagina’s.
Aandrijfas
1
Plaats de foodprocessor op een droog,
vlak keukenblad met de bedienings­
elementen naar voren. Steek de
stekker van de foodprocessor pas
in het stopcontact als deze volledig
in elkaar is gezet.
3
Pak de handgreep van de mengkom
vast en draai de kom tegen de klok
in om deze op het voetstuk te
vergrendelen.
2
Plaats de mengkom op het voetstuk
en houd daarbij het uitstekende
gedeelte tegenover de inkeping in het
voetstuk. De aandrijfas past in het gat
in het midden.
136
W10505785D_05_NL_v05.indd 136
4/12/17 9:35 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
Mengkomdeksel aanbrengen
OPMERKING: De foodprocessor werkt alleen als de mengkom en het mengkomdeksel
correct op het voetstuk zijn bevestigd en de grote stamper tot aan de maximum vullijn op de
vulopening is ingestoken (ongeveer halverwege).
Stamper
1
Plaats het mengkomdeksel op de
mengkom met de vulopening net links
van de handgreep van de mengkom.
Pak de vulopening vast en draai het
deksel naar rechts totdat het vastklikt.
2
Plaats de stamper in de 3-in-1 vulopening.
Zie „Gebruik van de 3-in-1 vulopening“
voor meer informatie over het verwerken
van producten van verschillende groottes.
Nederlands
OPMERKING: Zorg dat het gewenste
accessoire gemonteerd is voordat u het
mengkomdeksel aanbrengt.
137
W10505785D_05_NL_v05.indd 137
4/12/17 9:35 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
F
Instelbare raspschijf installeren
BELANGRIJK: De instelbare schaafschijf kan maar in één richting worden gemonteerd.
1
Als de mengkom op zijn plaats zit, plaatst
u de aandrijvingsadapter op de aandrijfas
van het voetstuk.
2
Houd de instelbare schaafschijf op
de twee daarvoor bestemde plaatsen
vast en plaats de pennen op de
schaafschijfadapter in de L-vormige
sleuven op de schijf. Schuif de schijf
op de adapter en draai deze, om de
pennen in de L-vormige sleuf vast te
zetten.
3
Laat de schaafschijf met de adapter over
de aandrijvingsadapter zakken.
4
Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
TIP: Mogelijk moet u de schijf/aandrijvings­adapter draaien totdat deze op zijn plaats valt.
138
W10505785D_05_NL_v05.indd 138
4/12/17 9:35 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
Snijdikte instellen
OPMERKING: De hendel werkt alleen bij
de instelbare schaafschijf. Als u de dikteinstelling verandert bij andere schijven of
messen, heeft dit geen effect op de werking.
Dunner
Dikker
Nederlands
Stel de gewenste snijdikte in door de hendel
naar links te bewegen voor dunnere plakken
of naar rechts voor dikkere plakken.
139
W10505785D_05_NL_v05.indd 139
4/12/17 9:35 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
F
Raspschijf installeren
BELANGRIJK: Zorg er bij het gebruik van de omkeerbare raspschijf voor dat de gewenste
zijde (middelgrof/fijn) omhoog wijst.
1
Houd de schijf op de twee daarvoor
bestemde plaatsen vast en steek de
schijfadapter in het gat in de onderkant
van de schijf.
2
Schuif de aandrijvingsadapter zo ver
mogelijk in de schijfadapter totdat deze
vastklikt.
3
Als de mengkom op zijn plaats zit, schuift
u de aandrijvingsadapter op de aandrijfas.
4
Breng het mengkomdeksel aan en
vergrendel het.
TIP: Mogelijk moet u de schijf/aandrijvings­adapter draaien totdat deze op zijn plaats valt.
140
W10505785D_05_NL_v05.indd 140
4/12/17 9:36 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
Multifunctioneel mes of deegmes* installeren
1
Plaats het mes op de aandrijfas. Draai
het mes zodat het op zijn plaats valt op
de aandrijfas.
2
Duw om te vergrendelen: duw stevig
op het multifunctionele mes totdat
het niet verder omlaag kan. Het
multifunctionele mes heeft een interne
afdichting
die het midden van de mengkom afsluit.
Breng het mengkomdeksel aan en vergrendel het.
Nederlands
BELANGRIJK: Het multifunctionele mes en het deegmes* zijn alleen te gebruiken in
combinatie met de mengkom.
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
141
W10505785D_05_NL_v05.indd 141
4/12/17 9:36 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
F
Minikom* en minimes* installeren
1
Plaats de minikom over de aandrijfas
in de mengkom. Draai de minikom
totdat de lipjes aan de bovenrand van
de kom in de uitsparingen boven aan de
mengkom vallen.
2
Steek de aandrijvingsadapter in het
minimes en plaats deze op de aandrijfas.
Mogelijk moet het mes wat gedraaid
worden voordat het op zijn plaats valt.
Druk stevig naar beneden om het te
vergrendelen.
3
Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
4
Als u de minikom na het verwerken wilt
verwijderen, verwijdert u het minimes
door het aan de kap recht omhoog te
trekken. Til vervolgens de kom recht
omhoog, waarbij u deze vastpakt op
de twee daarvoor bestemde plaatsen
aan de bovenrand van de kom.
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
142
W10505785D_05_NL_v05.indd 142
4/12/17 9:36 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
Eierklopper* installeren
BELANGRIJK: De eierklopper kan alleen worden gebruikt in combinatie met de mengkom.
Zorg dat de eierklopper correct in
elkaar is gezet. Als de twee stukken
uit elkaar zijn gehaald om deze schoon
te maken, plaatst u de pen op de
eierklopperadapter tegenover de sleuf
op de eierklopper en draait u om alles
vast te zetten.
3
Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
2
Als de mengkom op zijn plaats zit op
het voetstuk, plaatst u de eierklopper
op de aandrijfas. Draai de eierklopper
zodat deze op zijn plaats valt op de
aandrijfas.
Nederlands
1
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
143
W10505785D_05_NL_v05.indd 143
4/12/17 9:36 AM
FOODPROCESSOR INSTELLEN
U
Gebruik van de 3-in-1 vulopening
De 3-in-1 vulopening heeft een 3-delige
stamper. Gebruik de stamper als geheel voor
grotere stukken. Met de binnenste delen
kunt u middel­grote of kleine vulopeningen
maken om kleinere stukken te verwerken.
Voor het schaven of raspen van kleine
stukken plaatst u de 3-voudige stamper in
de vulopening en neemt u vervolgens de
kleine stamper eruit. Gebruik de kleine
vulopening en stamper voor het verwerken
van kleine of smalle stukken, zoals worteltjes
of selderij. Wanneer u de kleine vulopening
niet gebruikt, moet de kleine stamper op
zijn plaats vastzitten.
Als u olie of andere vloeibare ingrediënten
geleidelijk in de mengkom wilt druppelen,
vult u de kleine stamper met de gewenste
hoeveelheid vloeistof. Door een gaatje in
de onderkant van de stamper druppelt
het vloeibare ingrediënt gelijkmatig in
de mengkom.
144
W10505785D_05_NL_v05.indd 144
4/12/17 9:36 AM
UW FOODPROCESSOR GEBRUIKEN
Vóór het gebruik
WAARSCHUWING
Controleer voordat u met de foodprocessor
gaat werken of de mengkom, de messen en
het mengkomdeksel correct zijn aangebracht
op het voetstuk van de foodprocessor
(zie „Foodprocessor instellen”).
Gevaar van draaiend mes
Gebruik altijd de stamper.
Steek geen vingers in de openingen.
Houd het toestel uit de buurt
van kinderen.
Doet u dat niet, dan kan dat amputatie
of snijwonden tot gevolg hebben.
Nederlands
Deze lijn op de mengkom geeft de maximale
hoeveelheid vloeistof aan die door de
foodprocessor kan worden verwerkt.
145
W10505785D_05_NL_v05.indd 145
4/12/17 9:36 AM
UW FOODPROCESSOR GEBRUIKEN
U
Snelheidsregelaar Stand 1/Stand 2 gebruiken
BELANGRIJK: Wacht tot het mes of de schijf helemaal stilstaat voordat u het mengkomdeksel
verwijdert. Zet de foodprocessor uit voordat u het mengkomdeksel verwijdert of voordat u de
stekker uit het stopcontact neemt.
1
Als u de foodprocessor wilt aanzetten,
drukt u op de knop Stand 1 (lage
snelheid, voor zachte producten) of op
de knop Stand 2 (hoge snelheid, voor
harde producten). De foodprocessor
werkt ononderbroken en het
controlelampje brandt.
2
Als u de foodprocessor wilt stoppen,
drukt u op de knop O (UIT). Het
controlelampje gaat uit en het mes of
de schijf staat binnen enkele seconden
stil.
OPMERKING: Als de foodprocessor niet werkt, controleer dan of de mengkom en het deksel
goed vastzitten op het voetstuk (zie „Foodprocessor instellen”).
Pulse-knop ( ) gebruiken
Met de Pulse-knop ( ) kunnen de duur
en frequentie van de verwerking nauwkeurig
worden gestuurd. Dit is ideaal voor klussen
die veel gevoel vereisen. Houd de
Pulse-knop ( ) ingedrukt om verwerking
met hoge snelheid te starten en laat deze
weer los om te stoppen.
146
W10505785D_05_NL_v05.indd 146
4/12/17 9:36 AM
UW FOODPROCESSOR GEBRUIKEN
Versneden producten uitnemen
Druk op de knop O (UIT). Neem de
stekker van de foodprocessor uit het
stopcontact voordat u het apparaat
demonteert.
2
Draai het mengkomdeksel naar links
en verwijder het.
3
Als u een schijf hebt gebruikt,
verwijdert u deze voordat u de
mengkom verwijdert. Houd de schijf
vast op de twee daarvoor bestemde
plaatsen en til deze recht omhoog.
Verwijder de adapter.
4
Als u de minikom* hebt gebruikt, pakt
u de kom op de daarvoor bestemde
plaatsen langs de bovenrand van de
kom vast en verwijdert u de kom.
Nederlands
1
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
147
W10505785D_05_NL_v05.indd 147
4/12/17 9:36 AM
UW FOODPROCESSOR GEBRUIKEN
5
6
Draai de mengkom naar links om deze
van het voetstuk los te maken. Til deze
op en verwijder hem.
T
Het multifunctionele mes kan uit de
mengkom worden genomen voordat
u de inhoud eruit haalt. U kunt het mes
ook op zijn plaats laten. Neem dan de
inhoud met een spatel uit de kom en
van het mes.
ONDERHOUD EN REINIGING
1.Druk op de knop O (UIT).
2.Neem de stekker van de foodprocessor
uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt.
3.Veeg het voetstuk en het netsnoer af
met een in warm sop gedrenkte doek en
veeg alles schoon met een vochtige doek.
Droog alles met een zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen of schuursponsjes.
4.Deze BPA-vrije mengkommen vereisen
een speciale behandeling. Als u ze in
de vaatwasser wilt doen in plaats van
met de hand afwassen, volg dan de
onderstaande richtlijnen.
-- Alle onderdelen kunnen veilig in het
bovenste rek van de vaatwasser.
-- Leg de mengkom niet op zijn kant.
-- Gebruik geen hoge temperatuur­
instellingen zoals voor steriliseren
of stoominstellingen.
5.Als u de onderdelen van de foodprocessor
met de hand afwast, gebruik dan geen
schuurmiddelen of schuursponsjes.
Deze kunnen krassen veroorzaken en
de mengkom en het deksel ondoorzichtig
maken. Droog alle onderdelen goed na
het afwassen.
6.Voorkom schade aan het vergrendelings­
mechanisme door de mengkom en het
deksel altijd in de ontgrendelde stand te
laten wanneer deze niet in gebruik zijn.
7.Wikkel het netsnoer rond de mengkom.
Klem de stekker veilig in het netsnoer.
8.Losse schijven, assen en messen kunnen
het beste worden bewaard in de
meegeleverde opbergdoos*, op een plaats
buiten bereik van kinderen.
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
148
W10505785D_05_NL_v05.indd 148
4/12/17 9:36 AM
TIPS VOOR PERFECTE RESULTATEN
Vers fruit of groenten
hakken:
Schil alles, haal de pit en/of
zaden eruit. Snij het product
in stukjes van 2,5-4 cm. Verwerk alles tot de
gewenste grootte met korte pulsen ( ) van
telkens 1 à 2 seconden. Schraap zo nodig de
zijkant van de mengkom schoon.
Gekookt fruit en groenten
(behalve aardappelen) pureren:
Voeg 60 mL vloeistof uit het recept toe per
kopje (235 mL) product. Verwerk alles met
korte pulsen ( ) totdat het fijngehakt is. Ga
vervolgens door met verwerken totdat de
gewenste textuur bereikt is. Schraap zo nodig
de zijkant van de mengkom schoon.
Aardappelpuree maken:
Rasp warme gekookte aardappelen met de
raspschijf. Vervang de raspschijf door het
multifunctionele mes. Voeg zacht gemaakt
boter, melk en kruiden toe. Gebruik
de Pulse-knop ( ) 3 of 4 keer, telkens
2 à 3 seconden, totdat alles glad is en de melk
is opgenomen. Ga niet te lang door.
Gedroogd (of taai) fruit hakken:
De producten moeten koud zijn. Voeg
60 mL bloem uit het recept toe per 120 mL
gedroogd fruit. Verwerk het fruit met korten
pulsen ( ) totdat de gewenste textuur is
bereikt.
Citrusschil fijnhakken:
Snij met een scherp mes het gekleurde deel
van de schil (zonder de witte laag) van de
citrusvrucht. Snij de schil is kleine reepjes.
Verwerk alles totdat het fijngehakt is.
Knoflook, verse kruiden of kleine
hoeveelheden groenten hakken:
Terwijl de foodprocessor draait, voegt u
producten toe via de vulopening. Verwerk
alles totdat het vermalen is. U bereikt de
beste resultaten als u zorgt dat de mengkom
en kruiden vóór het hakken heel droog zijn.
Noten hakken of notenboter maken:
Verwerk maximaal 710 mL noten tot de
gewenste textuur, met korte pulsen ( )
van 1 à 2 seconden elk. Voor een grovere
textuur neemt u kleinere hoeveelheden en
gebruikt u 1 of 2 keer de Pulse-knop,
telkens 1 à 2 seconden. Gebruik
de Pulse-knop ( ) vvaker voor een fijnere
textuur. Voor notenboter blijft u net zolang
doorgaan totdat deze glad is. Bewaar deze
in de koelkast.
Bereid of rauw vlees, gevogelte of vis/
schaaldieren hakken:
De producten moeten heel koud zijn. Snij
ze in stukjes van 2,5 cm. Verwerk maximaal
455 g tegelijk tot de gewenste grootte,
met korte pulsen ( ) van 1 à 2 seconden
elk. Schraap zo nodig de zijkant van de
mengkom schoon.
Brood-, koek- of crackerkruimels maken:
Breek het product in stukjes van 3,5-5 cm.
Verwerk alles tot het fijn is. Gebruik bij
grotere stukken 2 of 3 keer de
Pulse-stand ( ), telkens 1 à 2 seconden.
Verwerk alles vervolgens tot het fijn is.
Chocolade in een recept smelten:
Combineer chocolade en suiker uit een
recept in een mengkom. Verwerk alles
totdat het fijngehakt is. Verwarm het
vloeibare ingrediënt uit het recept. Terwijl
de foodprocessor draait, giet u de warme
vloeistof door de vulopening. Ga door
totdat het mengsel glad is.
Harde kaas, zoals parmezaanse
of romanokaas, raspen:
Probeer nooit kaas te verwerken die niet
met de punt van een scherp mes doorboord
kan worden. Voor het raspen van harde kaas
kunt u het multifunctionele mes gebruiken.
Snij de kaas in stukjes van 2,5 cm. Doe ze
in de mengkom. Verwerk alles met korte
pulsen ( ) totdat ze grof zijn vermalen. Blijf
doorgaan tot alles fijngehakt is. Er kunnen
stukjes kaas worden toegevoegd via de
vulopening terwijl de foodprocessor draait.
Nederlands
Multifunctioneel mes gebruiken
OPMERKING: Bij de verwerking van noten en andere harde producten kunnen er krassen ontstaan
op het oppervlak aan de binnenkant van de mengkom.
149
W10505785D_05_NL_v05.indd 149
4/12/17 9:36 AM
TIPS VOOR PERFECTE RESULTATEN
T
Schaaf- of raspschijf gebruiken
Groenten die lang
en relatief klein in
doorsnede zijn, zoals
selderij, worteltjes en bananen, schaven
of raspen:
Snij de producten zodat ze verticaal of
horizontaal in de vulopening passen. Vul de
opening zorgvuldig, zodat de producten in
de juiste positie blijven. Verwerk alles met
een gelijkmatige druk.
U kunt ook de kleine vulopening in de
tweedelige stamper gebruiken. Plaats de
producten verticaal in de opening en gebruik
de kleine stamper.
Rond fruit en groenten, zoals uien,
appels en paprika’s, schaven of raspen:
Schil alles, haal de pit en de zaden eruit.
Snij de producten in tweeën of in vieren
zodat ze in de vulopening passen. Plaats
ze in de vulopening. Verwerk alles met
een gelijkmatige druk.
Klein fruit en groenten, zoals aardbeien,
champignons en radijs, schaven of raspen:
Plaats de producten verticaal of horizontaal
in lagen in de vulopening. Vul de vulopening
zodat de producten goed op hun plaats
blijven. Verwerk alles met een gelijkmatige
druk. U kunt ook de kleine vulopening in
de tweedelige stamper gebruiken. Plaats
de producten verticaal in de opening en
gebruik de kleine stamper.
Onbereid vlees of gevogelte, zoals
wokvlees, schaven:
Snij of rol het vlees zodat het in de vulopening
past. Omwikkel en bevries het vlees totdat
het hard aanvoelt, 30 minuten tot 2 uur,
afhankelijk van de dikte. Controleer of u het
nog steeds kunt doorboren met de punt van
een scherp mes. Zo niet, ontdooi het dan iets.
Verwerk alles met een gelijkmatige druk.
Bereid vlees of gevogelte, waaronder
salami, pepperoni, enz. schaven:
De producten moeten heel koud zijn. Snij alles
in stukken die in de vulopening passen. Verwerk
alles met een stevige, gelijkmatige druk.
Spinazie en andere bladgroenten raspen:
Stapel de bladen op. Rol ze op en zet ze
rechtop in de vulopening. Verwerk alles
met een gelijkmatige druk.
Stevige en zachte kazen
raspen:
De stevige kaas moet heel
koud zijn. Bij zachte kaas, zoals mozzarella,
bereikt u het beste resultaat als u deze vóór
verwerking 10 tot 15 in de diepvries legt. Snij
alles in stukken die in de vulopening passen.
Verwerk alles met een gelijkmatige druk.
150
W10505785D_05_NL_v05.indd 150
4/12/17 9:36 AM
TIPS VOOR PERFECTE RESULTATEN
Deegmes* gebruiken
Het deegmes is speciaal
ontworpen voor het snel
en grondig mixen en kneden
van gistdeeg. U verkrijgt
de beste resultaten door geen recepten te
kneden waarin meer dan 350 g bloem gaat.
Nuttige tips
• Verschillende producten hebben elk een
eigen druk nodig voor de beste rasp- en
schaafresultaten. Over het algemeen gebruikt
u lichte druk voor zachte, tere producten
(aardbeien, tomaten, enz.), gematigde druk
voor middelharde producten (courgettes,
aardappelen, enz.), en stevigere druk voor
hardere producten (wortelen, appels, harde
kaas, gedeeltelijk bevroren vlees, enz.).
• ­­­Zachte en middelharde kaas kan zich
verspreiden over of oprollen op de
raspschijf. Dit kunt u voorkomen door
alleen goed gekoelde kaas te raspen.
• Soms vallen dunne producten, zoals
worteltjes of selderij, opzij in de vulopening,
met als gevolg een onregelmatig schaaf­
resultaat. Dit kunt u voorkomen door
het product in stukken te snijden en de
vulopening hiermee te vullen. Voor het
verwerken van kleine of dunne producten,
biedt de kleine vulopening in de tweevoudige
stamper uitkomst.
Nederlands
• Om beschadiging van het mes en de
motor te voorkomen, moet u geen
producten verwerken die zo hard of
hardgevroren zijn dat ze niet met de punt
van een scherp mes doorboord kunnen
worden. Als een stuk hard product, zoals
een wortel, vast komt te zitten tussen
of op het mes, stopt u de foodprocessor
en verwijdert u het mes. Verwijder het
voedsel voorzichtig van het mes.
• Maak de mengkom of minikom* niet te
vol. Vul de mengkom bij dunne mengsels
tot 1/2 à 2/3. Voor dikkere mengsels
kunt u de mengkom tot 3/4 vullen. Vul de
mengkom bij vloeistoffen tot het maximum
niveau dat beschreven staat in het gedeelte
„Uw foodprocessor gebruiken - Maximum
vloeistof­niveau”. Bij hakken moet de
mengkom niet meer dan 1/3 tot 1/2 gevuld
zijn. Gebruik de minikom* voor vloeistoffen
tot 235 mL of 120 mL voor vaste producten.
• Plaats de schaafschijven zodanig dat het
snijoppervlak zich net rechts naast de
vulopening bevindt. Hierdoor kan het
mes een volle cirkel maken voordat het
in contact komt met het product.
• Gooi om optimaal te profiteren van
de snelheid van de foodprocessor de
ingrediënten die u wilt vermalen door de
vulopening terwijl de foodprocessor draait.
*Alleen inbegrepen in model 5KFP1335
151
W10505785D_05_NL_v05.indd 151
4/12/17 9:36 AM
SUGGERIMENTI UTILI
• Gebruik bij het bereiden van cake- of
koekjesdeeg het multifunctionele mes om
eerst vet en suiker door elkaar te roeren.
Voeg op het laatst de droge ingrediënten
toe. Plaats noten en fruit boven op het
bloemmengsel om te voorkomen dat ze
te veel vermalen worden. Verwerk noten
en fruit met korte pulsen ( ), totdat ze
met de andere ingrediënten gemengd zijn.
Ga niet te lang door.
• Als het geraspte of geschaafde mengsel
zich aan één zijde van de mengkom
ophoopt, stopt u de foodprocessor en
verdeelt u het mengsel met een spatel.
• Als het mengsel de onderkant van de
rasp- of schaafschijf raakt, neemt u het
uit de mengkom.
• Er kunnen enkele grotere stukken boven
op de schijf achterblijven na het raspen
of schaven. Deze kunt u desgewenst
met de hand snijden en aan het mengsel
toevoegen.
• Organiseer de verwerkingstaken zodanig
dat u de mengkom zo weinig mogelijk
hoeft schoon te maken. Verwerk de droge
of stevige ingrediënten vóór de vloeibare
ingrediënten.
• U kunt ingrediënten eenvoudig van het
multifunctionele mes verwijderen door
de mengkom leeg te maken, het deksel
terug te plaatsen en 1 à 2 seconden op
de Pulse-stand ( ) het mes schoon te
laten draaien.
• Wanneer u het deksel van de mengkom hebt
genomen, legt u dit ondersteboven op het
keukenblad. Zo blijft het keukenblad schoon.
P
• Gebruik een spatel om ingrediënten uit de
mengkom te halen.
• Uw foodprocessor is niet bedoeld voor
de volgende handelingen:
-- Het vermalen van koffiebonen, graan of
harde kruiden
-- Het vermalen van botten of andere
oneetbare voedseldelen
-- Het tot sap vermalen van groenten of fruit
-- Het snijden van hardgekookte eieren of
ongekoeld vlees.
• Mochten kunststof onderdelen verkleuren
als gevolg van de verwerkte levens­middelen,
dan kunt u ze reinigen met citroensap.
152
W10505785D_05_NL_v05.indd 152
4/12/17 9:36 AM
PROBLEEMOPLOSSING
Indien uw foodprocessor niet naar behoren werkt of niet werkt, controleer dan
het volgende:
De foodprocessor raspt of schaaft
De foodprocessor werkt niet:
niet goed:
• Zorg dat de mengkom en het deksel goed
• Zorg ervoor dat de opstaande rand van
op elkaar zitten en vergrendeld zijn en dat de
de schijf naar boven wijst op de universele
grote stamper in de vulopening gestoken is.
adapter.
• Zorg er bij het gebruik van de grote
• Als u de instelbare schaafschijf gebruikt,
vulopening voor dat de producten
moet deze op de juiste dikte zijn ingesteld.
niet boven de maximale vullijn op de
vulopening uitkomen.
• Controleer of de ingrediënten geschikt
zijn voor schaven of raspen. Zie „Tips
Maximale vullijn op
voor perfecte resultaten”.
vulopening
Als het mengkomdeksel niet sluit tijdens
het gebruik van de schijf:
• Zorg dat de schijf correct is geïnstalleerd,
met de opstaande punt aan de bovenkant,
en dat deze correct op de aandrijvings­
adapter is geplaatst.
Opstaande punt
Als het probleem niet te wijten is aan
één van de bovenstaande zaken, zie dan
„Garantie en service”.
Nederlands
• Druk slechts één knop tegelijk in.
De foodprocessor werkt niet als meer
dan één knop tegelijk wordt ingedrukt.
• Zit de stekker van de foodprocessor
in het stopcontact?
• Is de zekering in de voeding van de food­
processor in orde? Hebt u een zekeringen­
kast, controleer dan of er voeding is.
• Neem de stekker van de foodprocessor uit
het stopcontact en steek deze er weer in.
• Als de foodprocessor niet op kamer­
temperatuur is, wacht dan tot dit wel
het geval is en probeer het opnieuw.
153
W10505785D_05_NL_v05.indd 153
4/12/17 9:36 AM
GARANTIE EN SERVICE
KitchenAid Foodprocessor garantie
Duur van
de garantie:
Wat KitchenAid wel vergoedt: Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa,
Het vervangen van onder­
het Midden‑Oosten delen en arbeidsloon voor
en Afrika:
het repareren van defecten
ten gevolge van materiaalVoor model
of constructiefouten.
5KFP1335,
Deze herstellingen moeten
5KFP1325:
uit­gevoerd worden door
Drie jaar volledige een erkende dienst-nagarantie vanaf de
verkoop/after sales service
aankoop­datum.
van KitchenAid.
A.Reparaties wanneer de
foodprocessor gebruikt is
voor iets anders dan de
huishoudelijke bereiding
van voedingswaren.
B.Schade als gevolg van een
ongeval, wijzigingen, ruwe
behandeling, verkeerd
gebruik of installatie/werking
die niet in over­eenstemming
is met de lokale elektrische
voorschriften.
KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
INDIRECTE SCHADE.
Klantencontact
Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/
after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.
OPMERKING : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door
een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.
Gratis oproepnummer:
In Nederland: 0800 0200151
In België: 0800 93285
E-mail contact:
In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link
„Contact met ons opnemen”
In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link
„Contact met ons opnemen”
Adres België & Nederland:
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B‑2018 ANTWERPEN 11
Algemeen gratis oproepnummer:
Bezoek onze website voor meer informatie:
www.KitchenAid.eu
©2017 Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
154
W10505785D_05_NL_v05.indd 154
4/12/17 9:36 AM
©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
W10505785D
W10505785D_19_back.indd 4
04/17
4/12/17 1:48 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement