Zanussi | ZWT5105 | User manual | ZANUSSI ZWT5105 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZWT5105 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai ...........................................................................................................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ............................................................................................................................................................
Droßîbas pasåkumi pret aizsalßanu ..................................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija ..............................................................................................................................................
Ve¬as maßînas apraksts..................................................................................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬u dozators ..............................................................................................................................................
Vadîbas panelis.......................................................................................................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ................................................................................................................................................................
Ve¬as ievietoßana ..............................................................................................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana............................................................................................................................................
Ierîces ieslégßana .............................................................................................................................................................................
Programmas izvéle ..........................................................................................................................................................................
Temperatüras izvéle .......................................................................................................................................................................
Ve¬as izgrießanas åtruma vai “Nakts cikla izvéle” .................................................................................................
Papildus funkciju uzstådîßana ................................................................................................................................................
“Atliktå starta” taustiñß ..................................................................................................................................................................
Programmas aktivizéßana .........................................................................................................................................................
Programmas norises laikå .........................................................................................................................................................
Mazgåßanas programmas beigas.......................................................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai .........................................................................................................................
Mazgåßanas programmu tabula .............................................................................................................................................
Ap©érbu kopßanas simboli .........................................................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana .........................................................................................................................................................................
Atsüknéßanas sietiñß .....................................................................................................................................................................
Korpusa apkope .................................................................................................................................................................................
Ve¬as maßînas tîrîßana..................................................................................................................................................................
Ka¬˚akmens nogulsnes ................................................................................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬a dozators ..............................................................................................................................................
Ko darît, ja ... ..............................................................................................................................................................................................
Tehniskie parametri ............................................................................................................................................................................
Iekårtas uzstådîßana ..........................................................................................................................................................................
Droßîbas nolükos ...............................................................................................................................................................................
Uzstådîßana ...........................................................................................................................................................................................
Iekårtas novietoßana ......................................................................................................................................................................
Nolîmeñoßana ......................................................................................................................................................................................
Iekårtas pårvietoßana ....................................................................................................................................................................
Ierîces pievienoßana üdensvadam.....................................................................................................................................
Pieslégßana kanalizåcijai ...........................................................................................................................................................
Pieslégßana elektriskajam tîklam ........................................................................................................................................
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
8
9
9
11
12
13
13
13
13
13
13
14
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå.
Tomér, lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes,
lasot ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un
kopßanai. Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
Dabas aizsardzîbas informåcija.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm Eiropas Savienîbas direktîvåm:
-89/336EEC - direktîvai par radiotraucéjumu apslåpéßanu;
-73/23EEC - direktîvai par zemsprieguma iekårtåm.
ZWT 5105
ZANUSSI 2
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu, uzmanîgi izlasiet tos pirms
ve¬as maßînas uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt
lietoßanas pamåcîbu kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja tå tiek
pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir
saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas
funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as maßînas lietoßana
• Péc ve¬as maßînas atveßanas måjås,
lüdzu, uzreiz izpakojiet to. Rüpîgi
pårbaudiet, vai tai nav nekådi transporta
bojåjumi. Gadîjumå, ja tådus konstatéjat,
nekavéjoties ziñojiet par to ierîces
pårdevéjam vai piegådåtåjam.
• Ierîce ir paredzéta tikai pieaugußo
lietoßanai. Ve¬as maßînas darbîbas laikå
uzmaniet bérnus, ne¬aujiet tiem rota¬åties
ar ierîci un tås kontrolpogåm.
• Nekådå gadîjumå necentieties veikt
jebkådas izmaiñas ierîces uzbüvé vai
tehniskajos lielumos, jo tas var büt
bîstami Jüsu dzîvîbai.
• Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. To drîkst lietot tikai ve¬as
mazgåßanai, skaloßanai un izgrießanai
centrifügå. Neizmantojiet iekårtu nekådiem
citiem nolükiem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
• Péc katras ierîces lietoßanas aizveriet
üdens krånu un atvienojiet to no stråvas
padeves avota.
• Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînå. Sekojiet ve¬as
raΩotåja ieteikumiem uz katra ap©érba
gabala.
• Ve¬as maßînå nedrîkst mazgåt krüßturus
ar stiprinåjuma lokiem. Mazgåßanas
procesa laikå tie var sabojåt påréjo ve¬u
vai ve¬as maßînas mehånismu.
• Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet
ap©érbu pogas un råvéjslédzéjus.
• Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå tie var iesprüst starp ve¬as
maßînas tvertni un båku.
ZWT 5105
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba
gabalus, kas ir uzsükußi petroleju,
metilspirtu, kråsu, trihloretilénu un tml.
Íådos gadîjumos vispirms iztîriet traipus,
pagaidiet, lîdz tie pilnîbå iztvaiko no ve¬as
izstrådåjumiem un tikai tad varat mazgåt
ßo ve¬u maßînå.
Saskañå ar likumu par patérétåju
tiesîbu aizsardzîbu, ßo iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå
izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem.
• Rüpîgi izlasiet mazgåßanas un
skaloßanas lîdzek¬u izgatavotåja norådes.
Lietojiet mazgåßanas lîdzek¬us ar
pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi,
tåtad tos, kas ir paredzéti mazgåßanai
automåtiskajås ve¬as maßînås.
Nepårsniedziet ieteicamo mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu, jo tå pårdozéßana var
bojåt gan mazgåjamo ve¬u, gan iekårtu.
• Pirms jebkuru iekårtas tîrîßanas vai
tehniskås apkopes darbu uzsåkßanas
atvienojiet to no stråvas padeves avota.
Droßîbas pasåkumi pret
aizsalßanu
Ja iekårta atrodas telpå, kurå temperatüra ir
zemåka par 0 OC, nepiecießams veikt
sekojoßo, lai ve¬as maßînå palikußais üdens
nesasaltu un nesabojåtu tås mehånismu:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un
noskrüvéjiet üdens padeves ߬üteni;
• Novietojiet üdens padeves un drenåΩas
߬üteni uz grîdas, zem tåm paliekot
trauku, kur satecét üdenim;
• Izvélieties mazgåßanas programmu
“Ëdens izsüknéßana”, aktivizéjiet to un
pagaidiet, lîdz tå tiek pabeigta.
ZANUSSI 3
• Izslédziet ve¬as maßînu, uzstådot
programmu pårslégu izslégtå pozîcijå vai
nospieΩot pogu Ieslégt/Izslégt*.
• Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas
padeves avota.
• Pievienojiet atpaka¬ üdens padeves un
drenåΩas ߬üteni.
Íådi no iekårtas tiek novadîts tajå palikußais
üdens, novérßot iespéju tajå veidoties
ledum, kas varétu sabojåt ve¬as maßînas
mehånismu.
Nåkamreiz, ieslédzot iekårtu, vienmér
pårliecinieties, vai apkårt esoßå temperatüra
ir virs 0 OC.
* Atkarîbå no mode¬a
Vides aizsardzîbas informåcija
• Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli
jåsaß˚iro un jåizmet atkritumos atbilstoßi
visiem spékå esoßajiem noteikumiem.
Visus materiålus, kuri apzîméti ar simbolu
, iespéjams nodot pårstrådei
otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma
plévei;
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam;
>PP< polipropiléns.
• Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos
atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
• Pirms iekårtas izmeßanas atkritumos
padariet to nelietojamu un nogrieziet
stråvas padeves kabeli.
• Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais
simbols
noråda, ka ßo produktu
nedrîkst izmest saimniecîbas atkritumos.
Péc nolietoßanas produkts jånogådå
attiecîgos elektrisko un elektronisko
iekårtu savåkßanas punktos otrreizéjai
pårstrådei.
VEÒAS MAÍÈNAS APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
Vadîbas panelis
Våka atvérßanas rokturis
Reguléjamas kåjiñas
Atsüknéßanas sietiña våciñß
Ritentiñß értåkai ierîces pårvietoßanai
ZWT 5105
Mazgåßanas lîdzek¬u dozators
Simboli uz dozatora:
1. dozatora nodalîjums mazgåßanas lîdzek¬a
uzpildei priekßmazgåßanai
2. mazgåßanas lîdzek¬a nodalîjums
3. dozatora nodalîjums skaloßanas lîdzek¬a
uzpildei
(nekådå gadîjumå
nepårsniedziet atzîmi MAX!)
4. atvere skaloßanas lîdzek¬a pårpalikumu
novadîßanai (pårdozéßanas gadîjumå)
ZANUSSI 4
VADÈBAS PANELIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ieslégßanas/Izslégßanas taustiñß
Taustiñß ve¬as veida izvélei
Temperatüras izvéles taustiñß
Taustiñß ve¬as izgrießanas åtruma izvélei
Taustiñß papildus funkciju izvélei
Taustiñß papildus funkciju izvélei
7. Taustiñß “Starts/Pauze”
8. Taustiñß „Izlaist/Atcelt”
9. „Atliktå starta” taustiñß
10.Programmas norises indikåcija
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu, uzstådiet priekßmazgåßanu 90 OC
un bez ve¬as ielådes ¬aujiet ierîcei tukßai
darboties. Tådéjådi Jüs iztîrîsiet no
raΩoßanas paliekåm ierîces tilpni un iekßéjos
elementus. Mazgåßanas lîdzek¬a dozatorå,
priekßmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet
aptuveni 100g mazgåßanas lîdzekli. Péc tam
Jüs varat uzsåkt pirmo mazgåßanu.
• Tvertnes våciñi sak¬aujas savå starpå;
• Blo˚éßanas poga A ir izspiesta uz åru.
Aizveriet ve¬as maßînas våku.
1. Ve¬as ievietoßana
• Atveriet ve¬as maßînas våku.
• PiespieΩot tvertnes blo˚éßanas podziñu
A, atveriet ve¬as maßînas tvertni. Abi
tvertnes våciñi automåtiski atverås.
• Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam
gabalam, péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk. Neburziet un neñurciet to.
Sekojiet, lai mazgåjamås ve¬as daudzums
nepårsniedz pie¬aujamo.
Elektroniskå kontroles sistéma péc
mazgåßanas cikla izpildes nodroßina
tvertnes våciñu atraßanos pozîcijå uz augßu.
Ja ve¬a tvertne ir izkårtota nevienmérîgi,
elektroniskå sistéma nespéj ßådu tvertnes
pozîciju nodroßinåt. Íådå gadîjumå
pagrieziet tvertni manuåli.
Brîdinåjums: Rüpîgi aizveriet tvertni.
Våciñiem ir cießi jåsak¬aujas savå starpå, bet
pogai A jåatrodas såkotnéjå ståvoklî. Pirms
ve¬as maßînas våka aizvérßanas vienmér
pårliecinieties, vai:
ZWT 5105
ZANUSSI 5
2. Mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßana
Ja Jüsu jaunå ierîce ir aprîkota ar
mazgåßanas tehnolo©iju “Direct spray” (tießå
izsmidzinåßana), kas ievérojami ekonomé
üdens un mazgåßanas lîdzek¬a patériñu,
samaziniet raΩotåja ieteikto lîdzek¬a
dozéßanas daudzumu.
Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot
vérå mazgåjamås ve¬as daudzumu, un
ieberiet (ielejiet) to mazgåßanas lîdzek¬a
nodalîjumå
. Ja Jüs esat izvéléjußies
programmu ar priekßmazgåßanu, zinåmu
ve¬as pulvera daudzumu iepildiet arî
nodalîjumå
. Ja vélaties, uzpildiet arî
skaloßanas lîdzekli nodalîjumå
. Nekådå
gadîjumå nepårsniedizet atzîmi MAX uz
dozatora!
3. Ierîces ieslégßana
Lai ieslégtu ierîci, nospiediet
Ieslégßanas/Izslégßanas
taustiñu.
Lai izslégtu - nospiediet to
vélreiz.
NospieΩot taustiñu, attiecîgå
signålspuldzîte tiek izgaismota,
nospieΩot taustiñu vélreiz signålspuldzîte nodziest.
Displejå tiek uzrådîts simbols
trîs svîtriñas vai nulle.
4. Programmas izvéle
Íos lielumus Jüs varat izmainît ar taustiñiem
temperatüras
un ve¬as izgrießanas
åtruma izvélei
.
Programmas norises indikåcijå tiek izgaismoti to etapu indikatori, no kuriem saståv
izvélétå programma. Taustiña “Starts/Pauze”
signålspuldzîte
såk mirgot.
Displejå tiek uzrådîts izvélétås programmas
ilgums.
Papildus programmas
NospieΩot taustiñu “Izlaist/Atcelt”
Jüs varat izvéléties tådas
papildus programmas kå
„Skaloßana”, „Ve¬as izgrießana”
vai „Ëdens izsüknéßana”
(skat. punktå 6. sniegtos
norådîjumus).
5. Temperatüras izvéle
Nospiediet taustiñu
temperatüras uzstådîßanai
vairåkas reizes, lai
palielinåtu vai pazeminåtu
temperatüru, ja vélaties, lai
ve¬a tiktu mazgåta atß˚irîgå
temperatürå nekå
automåtiski paredzéts
mazgåßanas programmå.
Attiecîgå signålspuldzîte tiek
izgaismota.
Temperatüru var izmainît arî mazgåßanas
procesa laikå, ßådå gadîjumå ierîce uzsåk
mazgåßanu no såkuma.
6. Ve¬as izgrießanas åtruma vai
„Nakts cikla” izvéle
Nospiediet ßo taustiñu vienu vai vairåkas
reizes, lîdz esat uzstådîjußi programmu, kas
atbilst mazgåjamås ve¬as veidam. Attiecîgå
signålspuldzîte tiek izgaismota. Automåtiski
tiek piedåvåta mazgåßanas temperatüra un
maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums
izvélétajai programmai.
ZWT 5105
Nospiediet ßo taustiñu vienu
vai vairåkas reizes, lai
palielinåtu vai pazeminåtu
ve¬as izgrießanas åtrumu, ja
vélaties, lai ve¬a tiktu
izgriezta atß˚irîgos
apgriezienos nekå
automåtiski paredzéts
mazgåßanas programmå.
Attiecîgå signålspuldzîte tiek
izgaismota. Jüs varat
izvéléties arî „Nakts ciklu”.
ZANUSSI 6
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums ir:
• kokvilnai: 1000 apgr./min.
• sintétikai, vilnai un izstrådåjumiem
„mazgåt ar rokåm”: 900 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
„Nakts cikls”
Íajå reΩîmå péc pédéjås ve¬as skaloßanas
reizes no ierîces netiek izsüknéts üdens, lai
novérstu lieku ve¬as burzîßanos.
Tå kå ßajå programmå tiek izslégti visi ve¬as
izgrießanas cikli, tad ßîs programmas norise
ir îpaßi klusa. Ío reΩîmu ieteicams lietot
naktî, kad parasti ir létåks arî stråvas
patériña tarifs. Ve¬a tiek atståta pédéjå
skaloßanas üdenî.
Péc cikla beigåm taustiña “Starts/Pauze”
signålspuldzîte nodziest, bet displejå tiek
izgaismota nulle. Pirms ierîces våka
atvérßanas no tås ir jåizsükné üdens.
Péc cikla izpildes nospiediet taustiñu
„Izlaist/Atcelt”
(displejå tiek uzrådîts
simbols trîs svîtriñas) un izvélieties vienu no
sekojoßåm programmåm:
• Tikai üdens izsüknéßana
NospieΩot ve¬as veida izvéles taustiñu
,
izvélieties vajadzîgo ve¬as veidu un trîs
reizes nospiediet taustiñu „Izlaist/Atcelt”
,
lîdz tiek izgaismota üdens izsüknéßanas
signålspuldzîte. Péc tam nospiediet pogu
„Starts/Pauze”
.
• Ëdens izsüknéßana un ve¬as
izgrießana
NospieΩot ve¬as veida izvéles taustiñu
,
izvélieties vajadzîgo ve¬as veidu; tagad Jüs
varat samazinåt ve¬as izgrießanas åtrumu.
Divas reizes nospiediet taustiñu
„Izlaist/Atcelt”
, lîdz tiek izgaismota ve¬as
izgrießanas åtruma signålspuldzîte. Péc tam
nospiediet pogu „Starts/Pauze”
.
7. Papildus funkciju uzstådîßana
ZWT 5105
Atkarîbå no izvélétås programmas, Jüs varat
kombinét ar to daΩådas papildus funkcijas
(skat. mazgåßanas programmu tabulu).
Uzstådiet papildus funkcijas péc
mazgåßanas programmas izvéles un lîdz tås
aktivizéßanai (lîdz podziñas „Starts/Pauze”
nospießanai).
Nospiediet vajadzîgo taustiñu (-us),
attiecîgås signålspuldzîtes tiek izgaismotas.
NospieΩot taustiñu (-us) vélreiz,
signålspuldzîtes nodziest.
• Priekßmazgåßana
Izvéléties ßo fukciju, ja mazgåjamå ve¬a ir
¬oti netîra. Pirms mazgåßanas ve¬ai tiek
veikta priekßmazgåßana maksimåli 30 OC
temperatürå. Ío funkciju nevar kombinét ar
mazgåßanas programmu vilnai un
izstrådåjumiem, kurus paredzéts mazgåt ar
rokåm.
Priekßmazgåßanas cikls tiek noslégts ar
îslaicîgu ve¬as izgrießanu 650 apgr./min.
kokvilnas un sintétikas mazgåßanas
programmås. Ja Jüs esat izvéléjußies
mazgåßanas programmu delikåtai ve¬ai,
üdens tiek izsüknéts bez ve¬as izgrießanas
vispår.
• Ekonomiskå
Ío funkciju var izvéléties vidéji vai tikai
nedaudz netîras kokvilnas un sintétikas
izstrådåjumu mazgåßanai 40 OC vai
augståkå temperatürå.
- Izvéloties 40 OC temperatüru, tiek
pagarinåts ve¬as mazgåßanas laiks.
Kokvilnas mazgåßanas programmås
tådéjådi tiek nodroßinåta „A” klases
mazgåßana un „A” klase stråvas
patériñß.
- Izvéloties 60 OC temperatüru, tiek
pazeminåta mazgåßanas temperatüra
kokvilnas un sintétikas mazgåßanas
programmås. Pateicoties pagarinåtajam
mazgåßanas laikam, mazgåßanas
efektivitåte ir tåda pati kå mazgåjot ve¬u
60 OC temperatürå, taçu stråvas
patériñß ir mazåks.
- Izvéloties 90 OC temperatüru, tiek
pazeminåta mazgåßanas temperatüra
kokvilnas un sintétikas mazgåßanas
programmås. Pateicoties pagarinåtajam
mazgåßanas laikam, mazgåßanas
efektivitåte ir tåda pati kå mazgåjot ve¬u
90 OC temperatürå, taçu stråvas
patériñß ir mazåks.
ZANUSSI 7
• “Åtrå mazgåßana”
Paredzéta tikai nedaudz netîras ve¬as
mazgåßanai. Èså laika periodå tiek nodroßinåts
kvalitatîvs mazgåßanas rezultåts. Mazgåßanas
cikls tiek samazinåts atkarîbå no izvélétås
mazgåßanas programmas un temperatüras.
Ío funkciju nevar uzstådît vilnas un izstrådåjumu „mazgåt ar rokåm” programmåm.
• Papildus skaloßana
Ío funkciju var kombinét ar visåm
mazgåßanas programmåm, izñemot vilnas
un izstrådåjumu, kas paredzéti mazgåßanai
ar rokåm, programmåm un “Åtrås
mazgåßanas” programmu. Ve¬as maßîna
izpilda çetras skaloßanas trîs skaloßanu
vietå.
Ío funkciju ieteicams izmantot, ja kådam no
Jüsu ©imenes locek¬iem ir aler©ija uz ve¬as
mazgåßanas lîdzek¬iem vai arî ja Jüsu dzîves
vietå ir ¬oti mîksts üdens.
• Viegli gludinåt
Mazgåßanas reΩîms jaukta veida ve¬ai 40 OC
temperatürå. Pateicoties ßai programmai,
ve¬a ir tikai nedaudz jågludina vai nav
jågludina vispår.
8. „Atliktå starta” taustiñß
Ar ßo taustiñu ir
iespéjams atlikt
programmas izpildes
uzsåkßanu ar
stundas intervålu lîdz
pat 23 stundåm. Nospiediet taustiñu
,
lîdz displejå tiek uzrådîts laiks, péc kura tiks
uzsåkta programmas izpilde. 3 sekundes
displejå tiek uzrådîts „Atliktå starta” laiks,
bet péc tam atkal tiek uzrådîts izvélétås
programmas ilgums.
Ío funkciju jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles, bet lîdz taustiña
“Starts/Pauze” nospießanai.
9. Programmas aktivizéßana
Péc programmas un vélamo
papildus funkciju uzstådîßanas,
nospiediet taustiñu „Starts/Pauze”
, lai uzsåktu to izpildi. Attiecîgå
signålspuldzîte pårståj mirgot, bet
programmas norises indikåcijå
tiek izgaismota tikai tå etapa
indikators, kuru ierîce izpilda
paßreiz.
ZWT 5105
Ja esat izvéléjußies “Atliktå starta”
funkciju, tiek uzsåkta laika
skaitîßana atpaka¬.
Displejå tiek uzrådîts izvélétås
programmas ilgums vai uzstådîtais „Atliktå starta” laiks.
Péc programmas izpildes
uzsåkßanas tås statusu noråda
attiecîgais indikators.
10. Programmas norises laikå
Ve¬as maßînas våka atvérßana péc
programmas aktivizéßanas
Ve¬as papildinåßana tvertné
Nospiediet taustiñu „Starts/Pauze”
:
tvertnes pozicionéßanas laikå mirgo
indikators. Ve¬as maßînas våku var atvért
divas minütes péc tås izslégßanas.
Péc tam, kad ve¬as maßînas våks ir atkal
aizvérts, nospiediet vélreiz taustiñu
„Starts/Pauze”
. Ve¬as maßîna turpina
programmas izpildi no tås vietas, kurå tika
pårtraukta.
Droßîbas nolükos ve¬as maßînas våku nevar
atvért gadîjumå, ja üdens temperatüra ir
påråk augsta.
Programmas izmainîßana tås izpildes
laikå
Lai veiktu izmaiñas uzstådîtajå mazgåßanas
programmå, no såkuma pårtrauciet
ierîces darbîbu, nospieΩot taustiñu
„Starts/Pauze”
.
Lîdz programmas izpildes uzsåkßanai var
izmainît jebkuru programmas etapu.
Ve¬as veidu vai temperatüru var izmainît tikai
mazgåßanas procesa laikå.
Péc vélamo izmaiñu veikßanas nospiediet
taustiñu „Starts/Pauze” vélreiz.
Programmas atcelßana
Lai atceltu programmu:
• apturiet ierîces darbîbu,
nospieΩot taustiñu
„Starts/Pauze”
;
• vairåkkårtîgi nospiediet
taustiñu „Izlaist/Atcelt”
.
Piezîme: ieslédzot ierîci, lai atceltu iepriekß
izpildîto programmu, pietiek nospiest
taustiñu ve¬as veida izvélei
un uzstådît
vajadzîgo programmu.
ZANUSSI 8
11. Mazgåßanas programmas
beigas
Mazgåßanas programmas beigås
Péc mazgåßanas programmas izpildes
ve¬as maßîna automåtiski apståjas. Tiek
izgaismots
indikators. Ve¬as maßînas
våku var atvért aptuveni 2 minütes péc ve¬as
maßînas apståßanås. Indikators
nodziest
(ja tvertne ir pareizi nopozicionéta).
Ja esat izvéléjußies funkciju ar skaloßanas
apstådinåßanu, tad displejå tiek uzrådîta
nulle, norådot, ka pirms ve¬as maßînas våka
atvérßanas, no tås ir jåizsükné üdens.
Íådå gadîjumå rîkojieties atbilstoßi iepriekß
sniegtajiem norådîjumiem.
Lai izslégtu ierîci, nospiediet ieslégßanas/
izslégßanas taustiñu
. Attiecîgå
signålspuldzîte nodziest. Izñemiet ve¬u no
ierîces tvertnes. Pårliecinieties, ka tå ir
tukßa. Lai to izdarîtu, pagrieziet nedaudz
ve¬as tvertni ar roku. Tådéjådi Jüs
novérsîsiet iespéju, ka ve¬as maßînå nejaußi
palicis ap©érba gabals nåkamajå ierîces
lietoßanas reizé var sakråsot citus ap©érbus.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota
un aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas våku un tvertnes
våciñus atståt pusvirus, lai izgarotu mitrums,
kas sakråjies tvertné un tajå neveidotos
sasmacis gaiss.
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI
Mazgåjamås ve¬as ß˚iroßana
Vispåréjie noteikumi:
Neuzglabåjiet ilgi netîru ve¬u nemazgåtu,
îpaßi ja tå ir mitra. Mitra ve¬a åtri sasmok un
uz tås var veidoties peléjums, kuru nav
iespéjams izmazgåt.
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas
simboliem uz katras ve¬as izstrådåjuma un
raΩotåja sniegtajåm mazgåßanas
rekomendåcijåm.
Kråsaino ve¬u un balto mazgåjiet atseviß˚i.
Ve¬as izstrådåjumi, kurus nedrîkst gludinåt,
jåmazgå kå sintétika; smalkve¬a, kå
pieméram, akrila izstrådåjumi un lielåkå da¬a
aizkari jåmazgå kå ap©érbi, kas paredzéti
mazgåßanai ar rokåm. Aizkarus mazgåjiet
îpaßi uzmanîgi - vispirms noñemiet å˚îßus, bet
péc tam ievietojiet speciåli ßim nolükam
paredzétajå mazgåßanas maisiñå vai tîkliñå.
Vilnas mazgåßanas programma ir paredzéta,
lai mazgåtu gan vilnas izstrådåjumus, kas
paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås, gan tos, kas paredzéti mazgåßanai
ar rokåm. Péc mazgåßanas ieteicams ve¬u
izgriezt centrifügå ar nelieliem apgriezieniem.
Kokvilna, lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå puse ve¬as maßînas
tilpnes.
Smalkve¬a un vilnas izstrådåjumi - ne vairåk
kå 1/3 iekårtas tilpnes.
Ve¬as ievietoßana, ß˚irojot to pa
ve¬as veidiem
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås. Nekådå
gadîjumå nepårsniedziet ieteikto maksimåli
pie¬aujamo ievietojamås ve¬as daudzumu!
Íis daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås
ve¬as veida.
ZWT 5105
Mazgåjot ar pilnu slodzi, elektroener©ijas un
üdens patériñß ir visefektîvåkais. Mazgåjot
îpaßi netîras drébes, nepiecießams samazinåt
ve¬as daudzumu. Mazgåjot daΩåda veida
ve¬u vienå reizé, lai noteiktu maksimåli
pie¬aujamo ve¬as daudzumu, orientéjieties
péc delikåtåkå ap©érba, kuru mazgåsiet.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå, ja
nepiecießams, salåpiet drébes, pießujiet
va¬îgas pogas, aizvelciet råvéjslédzéjus,
aiztaisiet kniedîtes un å˚îßus. Sasieniet
jostiñas un citas garåkas ap©érba lentîtes.
Rüpîgi noñemiet aizkaru å˚îßus un mazgåjot
ievietojiet aizkarus drånas maisiñå vai
tîkliñå. Pårbaudiet, vai mazgåjamå ap©érbå
nav palikußi nekådi metåla priekßmeti
(pieméram, matu adatas, droßîbas adatas,
kniedîtes un tml.), jo tie var radît traucéjumus
iekårtas funkcionålajai darbîbai un sabojåt
ve¬as maßînas mehånismu. Pårbaudiet
ap©érbu kabatas.
Ja iekårtai tiek nodarîti bojåjumi ßo noteikumu
neievéroßanas gadîjumå, ve¬as maßînas
remonts garantijas apkalpé neietilpst.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå
mazgåßanas reizé var nedaudz kråsot, tådé¬
tås pirmo reizi ir jåmazgå atseviß˚i.
ZANUSSI 9
Iztîriet uz drébém palikußos stipri
ieståvéjußos traipus ar speciåliem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm, pirms Jüs tås
mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
Apstrådåjiet traipus sekojoßi:
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus ieteicams
vienu diennakti mércét, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
E¬¬as kråsa. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu,
ar pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa
kokvilnas audumu, péc tam novietojiet to uz
mîkstas pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzéto
tîrîßanas lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi
ar ilgi noståvéjußiem rüsas traipiem, jo
iespéjams, ka auduma celulozes struktüra ir
bojåta un tas var viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai balto ve¬u, kuru nevar
sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam ar ar atß˚aidîtu balinåtåju (tikai
balto ve¬u, kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet
acetonå (*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz
mîkstas pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet traipu acetonå, kå
minéts augståk, péc tam apstrådåjiet ar
metilspirtu. Paliekas uz baltiem audumiem
notîriet ar balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar mazgåßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar
citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet.
Paliekas uz baltiem audumiem apstrådåjiet
ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam eti˚skåbé. Paliekas uz baltiem audumiem
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålo tîrîßanas pastu.
Mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬i
Labs mazgåßans rezultåts ir atkarîgs no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå
izmantotå daudzuma.
Ir specializétie mazgåßanas lîdzek¬i baltai
un kråsainai ve¬ai, smalkve¬ai un vilnas
izstrådåjumiem.
Lietojiet tikai kvalitatîvus mazgåßanas
lîdzek¬us, kas paredzéti mazgåßanai
automåtiskajås ve¬as maßînås.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém, izvélieties to atkarîbå no
mazgåjamås ve¬as veida, kråsas,
mazgåßanas temperatüras un üdens
cietîbas Jüsu dzîves vietå. Ja üdens ir ciets,
sekojiet norådém par tîrîßanu un kopßanu.
Ja Jüs neziniet üdens cietîbas pakåpi,
griezieties péc informåcijas vietéjå üdens
apgådes dienestå.
Lietojot par maz mazgåßanas lîdzekli, uz
drébém var palikt neizmazgåti pelécîgi traipi,
brüngani plankumi no ve¬as maßînas
tvertnes un iekårtå var veidoties sasmacis
gaiss. Mazgåßanas lîdzek¬a pårdozéßana
nelabvélîgi iedarbojas uz apkårtéjo vidi, jo arî
mazgåßanas lîdzek¬os, kas satur vielas,
kuras biolo©iski noårdås, ietilpst komponenti,
kuri ir kaitîgi vides ekolo©iskajam lîdzsvaram.
Vienmér pievérsiet uzmanîbu ap©érba
eti˚etém par norådîto mazgåßanas
temperatüru. Ja Jüs mazgåsiet drébes
neatbilstoßå temperatürå, tås var izbalot.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas ieberiet
mazgåßanas lîdzekli dozatora atbilstoßajå
nodalîjumå, saskañå ar izvéléto
mazgåßanas programmu (priekßmazgåßana,
mazgåßana, ve¬as skaloßana un
mîkstinåßana).
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai
ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties
programmu bez priekßmazgåßanas.
Í˚idrie skaloßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬i jåielej tießi pirms mazgåßanas
uzsåkßanas.
Par nepiecießamo mazgåßanas un
skaloßanas lîdzek¬u daudzumu sekojiet
attiecîgå produkta izgatavotåja piezîmém.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
ZWT 5105
ZANUSSI 10
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULA
Tabulå nav norådîtas visas iespéjamås programmu un papildus funkciju kombinåcijas, bet bieΩåk
izmantojamås.
Programma
Mazgåjamås ve¬as veids
O
Iespéjamås papildus
funkcijas
5.0 kg
Priekßmazgåßana
Eco (ekonomiskais
reΩîms)
Åtrå mazgåßana**
„Viegli gludinåt”
Papildus skaloßana
30-90
59
2.00
145-155
5.0 kg
Priekßmazgåßana
Eco (ekonomiskais
reΩîms)
„Viegli gludinåt”
Papildus skaloßana
60***
42
0.85
140-150
Sintétika
Sintétika un jaukta tipa materiåli,
apakßve¬a, kråsaini ap©érbi, krekli, kas
nav jågludina, blüzes.
2.5 kg
Priekßmazgåßana
Eco (ekonomiskais
reΩîms)
Åtrå mazgåßana
„Viegli gludinåt”
Papildus skaloßana
30-60
52
1.10
95-105
Delikåtå ve¬a
Saudzéjoßa speciålå programma
sintétikas izstrådåjumu, no slåñainåm
ß˚iedråm un mikroß˚iedråm gatavotu
audumu izstrådåjumu un aizkaru
mazgåßanai
2.5 kg
Priekßmazgåßana
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
30-40
53
0.55
60-70
1.0 kg
30-40
50
0.40
55-65
2.5 kg
30
40
0.30
25-35
Kokvilna
Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a,
pieméram, palagi, galdauti, virtuves
dvie¬i, krekli, blüzes, apakßve¬a, salvetes.
Kokvilna, Eco (ekonomiskå)
Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a, vidéji
vai tikai nedaudz netîri izstrådåjumi,
krekli, blüzes, apakßve¬a.
“Mazgåt ar rokåm”
Speciåla programma îpaßi smalkiem
izstrådåjumiem, kurus paredzéts
mazgåt ar rokåm.
30O ap©érbu atsvaidzinåßana
Tikai nedaudz netîru ap©érbu
pårmazgåßanai vai atsvaidzinåßanai,
izñemot vilnas.
t,
C
Aptuvenie patériña dati*
Ve¬as
ielåde
O
Ëdens, l kWh Laiks, min
Pielikums
Skaloßana
Programma, lai izskalotu ar rokåm
izmazgåtu ve¬u.
45
0.15
45-55
Ve¬as izgrießana
Ar ßo programmu var izgriezt ve¬u ar
maksimålo izgrießanas åtrumu 1000
apgr./min. péc funkcijas ar skaloßanas
apstådinåßanu („Nakts cikla”) izpildes.
–
0.05
10-20
Ëdens izsüknéßana
Ëdens izsüknéßanai péc funkcijas ar
skaloßanas apstådinåßanu („Nakts cikla”)
izpildes.
–
0.01
0-10
ZWT 5105
ZANUSSI 11
Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma
un veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras.
* Íie lielumi atbilst karståkajam üdenim, kas pie¬aujams katrå programmå.
** Ío funkciju nevar kombinét ar „Eko” (ekonomisko) reΩîmu.
*** Programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 60 OC temperatürå ar papildus
funkciju „Eko” (ekonomisko) ir testa programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma,
saskañå ar IEC 456 normu standartiem.
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un tie palîdz izvéléties
ap©érbam atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
ZWT 5105
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
ZANUSSI 12
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Atsüknéßanas sietiñß
Korpusa apkope
Regulåri iztîriet atsüknéßanas filtru, kurß
atrodas aiz nelielå våciña ve¬as maßînas
apakßéjå da¬å. Mazgåjot pükainu ve¬u vai
ve¬u, kas viegli plük, sietiñß jåtîra péc katras
mazgåßanas reizes.
Tîriet ve¬as maßînas korpusu ar mîkstu, siltå
ziepjüdenî samércétu dråniñu. Neizmantojiet
tîrîßanas lîdzek¬us un priekßmetus, kas var
sabojåt (saskråpét) ve¬as maßînas kråsu.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us un lîdzek¬us, kas satur
balinåtåju vai spirtu.
• Atveriet atsüknéßanas sietiña våciñu;
Ve¬as maßînas tîrîßana
• Lai atsüknétu no iekårtas palikußo üdeni:
Novietojiet zem våciña trauku ar ståvåm
malåm un pagrieziet filtru vertikålå
ståvoklî - iekårtå esoßais üdens iztek.
Regulåri notîriet iekårtu, taçu laiku pa laikam
(aptuveni reizi ménesî) tai ir nepiecießama
speciåla apkope. Tådéjådi Jüs novérsîsiet
peléjuma un nepatîkamas smakas raßanos
ve¬as maßînå. Ieberiet ierîcé mazgåßanas
lîdzekli, uzstådiet mazgåßanas programmu
ar maksimåli augstu temperatüru (90 OC)
un bez ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai
darboties.
Ka¬˚akmens nogulsnes
• Lai iztîrîtu sietiñu:
Pagrieziet to pretéji pulksteña rådîtåja
kustîbas virzienam un pavelciet uz sevi,
lai izñemtu.
Ja üdens cietîba Jüsu dzîves vietå ir
augståka par 7 pH, aptuveni çetras reizes
gadå ve¬as maßînas tvertne un båka jåattîra
no ka¬˚akmens nogulsném. Lielas nogulsnes
uz iekårtas sildelementa var ievérojami
samazinåt tås kalpoßanas laiku. Izmantojiet
speciålos pretkorozijas lîdzek¬us, kas
paredzéti automåtiskajåm ve¬as maßînåm.
Mazgåßanas lîdzek¬a dozators
Uzspiediet uz stiprinåjumiem dozatora abås
pusés un paceliet dozatoru virzienå uz
augßu (skat. zîméjumu).
Izmazgåjiet sietiñu zem tekoßa üdens.
Ievietojiet to atpaka¬ un pievelciet
pulksteña rådîtåja kustîbas virzienå.
Aizveriet filtra våciñu.
ZWT 5105
ZANUSSI 13
Rüpîgi izmazgåjiet dozatoru ar birstîti vai
sarullétu audekla gabaliñu zem tekoßa
üdens. Pårbaudiet, vai caurulîtes dozatora
aizmuguré nav nosprostotas.
Ievietojiet dozatoru atpaka¬ stiprinåjumos un
spiediet virzienå uz leju, lîdz tas nofikséjas
(skat. zîméjumu).
KO DARÈT, JA ...
Ja iekårta pareizi nefunkcioné, pirms grießanås autorizétajå servisa centrå, lüdzu, veiciet
sekojoßas pårbaudes. Ja Jüs griezîsieties servisa centrå kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai
nepareizas lietoßanas rezultåtå, tad arî preces garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums
büs maksas pakalpojums.
Traucéjums
Risinåjums
• Iekårta neieslédzas vai • Pårbaudiet, vai iekårta ir pareizi uzstådîta.
neuzpildås ar üdeni.
• Pårbaudiet, vai ir ve¬as maßînas våks un ve¬as tvertnes våciñi ir
kårtîgi aizvérti.
• Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai padeves
avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
• Pårbaudiet, vai esat aktivizéjußi mazgåßanas programmas izpildi.
• Pårbaudiet, vai Jüsu dzîves vietå ir üdens, vai ir atvérts üdens
kråns.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens padeves atvérums.
• Maßîna uzpildes laikå
uzreiz iztukßojas.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un nav
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas uzstådîßanu.
• Maßîna neiztukßojas
un/vai neizgrieΩ ve¬u.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta vai saspiesta.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots noplüdes sietiñß. Ja
nepiecießams, iztîriet to.
• Pårbaudiet, vai ve¬a ir tvertné izkårtota vienmérîgi, vai nav
aktivizéjusies elektroniskå disbalansa kontroles sistéma.
• Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies programmu “Izsüknéßana” vai
“Nakts cikls”.
• Pårbaudiet, vai noteküdens caurule ir novietota pareizi.
• Ëdens iztek uz grîdas.
ZWT 5105
• Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija un
vai tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås
(veidojas påråk liels putu daudzums).
• Pårbaudiet, vai nav bojåtas üdens drenåΩas vai üdens padeves
߬ütenes, blîvéjuma vietas savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér
to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir mitra.
• Pårbaudiet, vai atsüknéßanas sietiñß péc tîrîßanas ir novietots
atpaka¬ pareizi.
ZANUSSI 14
Traucéjums
Risinåjums
• Mazgåßanas rezultåts
nav apmierinoßs.
• Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis vai arî tas nebija
piemérots mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
• Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
• K¬üdaina mazgåßanas programmas izvéle.
• Ve¬as maßînå ievietota påråk daudz ve¬a vienlaicîgi.
• Ve¬as maßîna vibré vai
strådå ¬oti ska¬i.
• Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
• Pårbaudiet, vai iekårta ir nolîmeñota un uzgrieΩñi uz reguléjamåm
kåjiñåm ir nofikséti.
• Parliecinieties, ka ve¬as maßîna ir novietota stabili un pareizi
(skat. att. noda¬u).
• Ve¬as maßîna pieskaras sienåm vai mébelém.
• Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izvietota vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai tvertné nav ievietots påråk maz ve¬as.
• Mazgåßanas
programmas norise
ir påråk ilga.
• Pårbaudiet, vai üdens spiediens ir pietiekams.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens padeves atvérums.
• Pårbaudiet, vai ve¬a ir tvertné izkårtota vienmérîgi, vai nav
aktivizéjusies elektroniskå disbalansa kontroles sistéma.
• Pårbaudiet, vai nav atslégta üdens vai stråvas padeve.
• Iespéjams, ka piegådåtå üdens temperatüra ir zemåka kå parasti.
• Ir aktivizéta pretputu kontroles sistéma (izmantots påråk daudz ve¬as
pulveris), un iekårta novérß lieko putu daudzumu.
• Pårbaudiet, vai padeves avotå ir stråva, vai nav pårdedzis
droßinåtåjs, vai iekårtai ir nodroßinåta stråvas padeve.
• Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies programmu ar skaloßanas
apstådinåßanu.
• Mazgåßanas cikla laikå • Atbilstoßais indikators** nav izgaismots.
ve¬as maßînas våku
• Påråk augsta üdens temperatüra.
nevar atvért.
Ve¬as tvertni iespéjams atvért 1 - 2 min. péc programmas beigåm.
• Mazgåßanas cikla
• Ve¬as tvertne nevaréja apståties vélamajå pozîcijå, jo ve¬a tvertné
beigås netiek izgaismots
bija ¬oti nevienmérîgi izkårtota; pagrieziet tvertni manuåli.
indikators “Tvertnes
pozicionéßana”.**
• Iekårta apståjas
mazgåßanas
procesa laikå.
• Ve¬as maßînas våku
nevar atvért.
• Displejå tiek izgaismots
traucéjuma kods E40*
un programmas beigu
indikators** mirgo
4 reizes***.
• Displejå tiek izgaismots
traucéjuma kods E20*
un programmas beigu
indikators** mirgo
2 reizes***.
ZWT 5105
• Pårbaudiet, vai iekårta nesilda üdeni.
• Ve¬as maßîna våks péc programmas izpildes vél nav atblo˚éts.
• Pårbaudiet, vai ierîces våks ir kårtîgi aizvérts.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens atsüknéßanas sietiñß.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav salocîjusies vai
nosprostota.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un nav
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par ierîces uzstådîßanu.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens atsüknéßanas sietiñß.
Ja nepiecießams, iztîriet to.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots sifons.
ZANUSSI 15
Traucéjums
Risinåjums
• Displejå tiek izgaismots • Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns.
traucéjuma kods E10* • Pårliecinieties, vai Jüsu dzîves vietå nav pårtraukta üdens padeve.
un programmas beigu
indikators** iemirgojas
vienu reizi***.
• Displejå tiek izgaismots • Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns.
traucéjuma kods EA0** • Pårliecinieties, vai Jüsu dzîves vietå nav pårtraukta üdens padeve.
un programmas beigu
indikators* mirgo
desmit reizes***.
• Tie izgaismots
indikators** „filtrs”.
• Nosprostots üdens izsüknéßanas sietiñß.
• Ve¬as skaloßanas vai
balinåßanas lîdzeklis
• Esat pårdozéjußi skaloßanas lîdzekli.
uzpildes laikå izlîst caur
• Ir nosprsostotas caurulîtes mazgåßanas lîdzek¬a dozatora aizatveri skaloßanas
muguré.
lîdzek¬a pårpalikuma
izplüdei.
*
ja iespéjams, novérsiet traucéjumu un péc tam nospiediet podziñu “Starts/Pauze”, lai turpinåtu
programmas izpildi;
** atkarîbå no mode¬a;
*** atkarîbå no mode¬a var tikt aktivizéts skañas signåls.
GrieΩoties péc palîdzîbas pie klientu
apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådiet
precîzu ierîces modeli un sérijas nummuru.
Íos datus Jüs varat atrast uz datu plåksnîtes
(skat. zîméjumu). Atcerieties, ka izsaucot
meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå,
Jums büs nepiecießams uzrådît apliecinoßo
dokumentu - klientu karti.
Lai vienmér precîzi varétu nosaukt
nepiecießamo informåciju servisa
darbiniekiem, iesakåm aizpildît sekojoßo
tabuliñu:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mode¬a nummurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sérijas nummurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkßanas datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks
tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå. Müsu
servisa centrå Jüs varat iegådåties arî iekårtai nepiecießamås ori©inålås rezerves da¬as.
Kad un kå kådi traucéjumi radås? _ _ _ _ _
_______________________
_______________________
_______________________
TEHNISKIE PARAMETRI
Izméri:
Elektropieslégums/frekvence
Kopéjais elektroener©ijas patériñß
Ëdens spiediens
ZWT 5105
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Minimålais
Maksimålais
85 cm
40 cm
60 cm
220-230 V/50 Hz
2300 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
ZANUSSI 16
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA
Droßîbas nolükos
• Iekårta ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
• Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas
pilnîbå noñemiet tås iepakojumu un
izskrüvéjiet transportéßanas stiprinåjuma
skrüves. Ja transportéßanas stiprinåjums
netiek noñemts, var tikt bojåta iekårta un
apkårt esoßås mébeles. Kamér neesat to
izdarîjußi, nekådå gadîjumå nepievienojiet
iekårtu elektroener©ijas padeves avotam.
• Uzticiet kanalizåcijas un üdens apgådes
darbus, kas nepiecießami iekårtas
funkcionéßanas nodroßinåßanai,
kvalificétam santehni˚im.
• Lai veiktu kådas izmaiñas
elektroener©ijas padeves avotå,
griezieties péc sertificéta elektri˚a
palîdzîbas. Gan santehnikas, gan
elektri˚a darbu var veikt arî vietéjå
autorizétå servisa darbinieki.
• Pievienojot iekårtu elektroener©ijas
padeves avotam, ievérojiet norådîjumus,
kas sniegti sada¬å par elektropieslégumu.
• Péc novietoßanas pårbaudiet, vai iekårta
nejaußi nav novietota uz elektroener©ijas
padeves kabe¬a.
• Ja iekårta tiek novietota uz grîdas ar
paklåja segumu pårliecinieties, vai netiek
nosegts ventilåcijai paredzétais atvérums
ve¬as maßînas priekßéjås da¬as apakßå.
• Gadîjumå, ja ierîcei jåmaina elektroener©ijas padeves kabelis, uzticiet to
tikai vietéjå autorizétå servisa centra
darbiniekiem.
Uzstådîßana
Noñemiet transporta stiprinåßanas
skrüves!
1. Palieciet ve¬as maßînu uz såniem tå, lai
varétu noñemt iepakojuma materiålu tås
apakßå. Novietojiet ierîci atpaka¬ vertikåli.
2. Nolieciet ve¬as maßînu uz aizmuguri,
pagrieziet kå parådîts zîméjumå un
izñemiet transporta nodroßinåjumu.
3. Atveriet iekårtas våku un izñemiet
putuplastu un plastikåta ieliktni. Aizveriet
våku.
4. Izskrüvéjiet abas transporta
nodroßinåjuma skrüves ierîces
aizmuguré un izñemiet plastikåta asis.
Pirms ve¬as maßînas lietoßanas
uzsåkßanas noñemiet iepakojuma
materiålu, kas paredzétas iekårtas
iekßéjo deta¬u nodroßinåjumam
transportéßanas laikå.
Saglabåjiet transporta nodroßinåjuma deta¬as
gadîjumam, ja iekårta ir jåpårtransporté.
ZWT 5105
ZANUSSI 17
5. Skrüvju vietå ievietojiet plastmasas
våciñus, kas ir piegådåti kopå ar iekårtu.
6. Pårbaudiet, vai esat noñémußi visus
transporta nodroßinåjumus. Saglabåjiet
tos gadîjumam, ja iekårta nåkotné büs
jåpårtransporté. Gadîjumå, ja Jüs vélaties
novietot ierîci vienå lîmenî ar blakus
esoßajåm mébelém, Jüs varat nogriezt
߬üteñu stiprinåjumus ve¬as maßînas
aizmuguré. Atståjiet abus sånu
plastmasas våciñus savå vietå.
Iekårtas novietoßana
Iekårta jånovieto uz lîdzenas, cietas virsmas.
Pårliecinieties, ka ve¬as maßîna nesaskaras
ar sienåm vai blakus esoßajåm mébelém.
Ëdens padeves krånam, üdens noplüdes
vietai kanalizåcijå un ligzda elektroener©ijas
padeves avotam jåatrodas iekårtas tuvumå.
Lai iekårtu uzstådîtu, Jums jånodroßina:
• Sprieguma padeve (skat. noda¬u par
elektropieslégßanu);
• Ëdens padeves vada atzars ar 20x27 mm
diametra savienotåju;
• Ëdens noplüde kanalizåcijå, kas izvietota
ne zemåk par 70 cm;
• Telpa ar pietiekamu ventilåciju.
Nolîmeñoßana
Iekårtu var nolîmeñot ar reguléjamu kåjiñu
palîdzîbu (tås atskrüvéjot vai pieskrüvéjot
cießåk). Precîza iekårtas nolîmeñoßana
kalpo kå nodroßinåjums pret ve¬as maßînas
troksni un vibréßanu tås darbîbas laikå.
ZWT 5105
Péc kåjiñu nolîmeñoßanas noblo˚éjiet tås,
pievelkot cießåk fiksatorus (skat. zîm.).
Iekårtas pårvietoßana
Lai iekårtu értåk varétu pårvietot, tå ir
aprîkota ar ritenîti. Lai to varétu izmantot,
pårvietojiet ritenîti, kas atrodas iekårtas
priekßéjås da¬as apakßå, no labås uz kreiso
pusi. Péc ve¬as maßînas novietoßanas
vélamajå vietå, nolociet riteni atpaka¬.
Ierîces pievienoßana
üdensvadam
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas
pårliecinieties, vai no üdens kråna netek
karsts üdens un vai üdens ir tîrs. Pretéjå
gadîjumå noteciniet üdeni, lai iztîrîtu üdens
padeves caurules.
Griezieties péc kvalificéta santehni˚a
palîdzîbas, lai pårbaudîtu kanalizåcijas
sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves ߬üteni, kas piestiprinåta tås aizmuguré. Atkarîbå no tå, kur atrodas üdens
kråns, to var pagriezt gan pa labi, gan pa
kreisi. Atskrüvéjiet savienojumu un
pagrieziet ߬üteni vélamajå virzienå. Péc tam
kårtîgi pievelciet uzgriezni, lai novérstu
iespéju, ka caur savienojumu varétu sükties
üdens. Arî tad, ja nav nepiecießams mainît
caurules ståvokli, pårbaudiet, vai uzgrieznis
ir kårtîgi pievilkts.
ZANUSSI 18
Uzskrüvéjiet savienojuma gredzenu uz
üdens padeves kråna (atzara diametrs 20 x 27), neaizmirstiet ievietot gumijas blîvîti,
kas ir piegådåta kopå ar iekårtu. Ëdens
padeves cauruli nedrîkst pagarinåt. Ja tå ir
par îsu, tå jåapmaina pret tådu paßu garåku.
Pievienojot pie izlietnes malas, vispirms
pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa un tajå ir
iespéjama üdens notece. Nostipriniet
iekårtas üdens drenåΩas cauruli uz izlietnes
malas, izmantojot ve¬as maßînas
komplektåcijå esoßo saliekto plastikåta
deta¬u. Lai noplüdes laikå ߬ütene nejaußi
nevarétu nokrist, piestipriniet to ar aukliñu
pie sienas å˚a vai pie izlietnes kråna.
Pieslégßana kanalizåcijai
Ëdens drenåΩas cauruli jåpievieno tießi pie
grîdas notekas vai pie sifona. Piestipriniet
cauruli pie sienas, 70-100 cm augstumå no
grîdas un savienojiet to ar notekcauruli.
Notekcaurules galam jåbüt ventiléjamam.
Pårbaudiet, vai caurule ir nofikséta kårtîgi.
Raugieties, lai drenåΩas ߬ütene nebütu pårlocîta. DrenåΩas ߬ütenei jåbüt brîvi novietotai
uz grîdas un norådîtajå augstumå tå jåpace¬
tikai pie kanalizåcijas caurules atvéruma.
Svarîgi! Ëdens drenåΩas cauruli
nekådå gadîjumå nedrîkst pagarinåt.
Gadîjumå, ja tå ir par îsu, griezieties
autorizétajå servisa centrå péc
kvalificéta speciålista palîdzîbas.
Pieslégßana elektriskajam
tîklam
Jebkuru elektropieslégßanu, kas
nepiecießama ve¬as maßînas
pievienoßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, ierîci
drîkst pieslégt tikai sazemétå kontaktligzdai,
saskañå ar vispåresoßajiem noteikumiem.
Ve¬as maßînas kontaktdakßa ir sazeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem vai
ievainojumiem, kas nodarîti ßo
droßîbas noteikumu neievéroßanas
gadîjumå.
ZWT 5105
ZANUSSI 19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising