Aeg-Electrolux LAV48380 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux LAV48380 Uživatelský manuál
LAVAMAT 48580 aqua control
LAVAMAT 48380 aqua control
Automatická pračka chránící životní prostředí
Informace pro uživatele
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Informace pro uživatele
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE .......................................4
Důležitá upozornění .........................................................4
Použití ..............................................................................4
Nebezpečí zamrznutí .......................................................5
Likvidace ..........................................................................5
Ochrana životního prostředí .............................................6
Popis spotřebiče ...............................................................7
Ovládací panel .................................................................7
Co všechno je na displeji signalizováno ...........................7
Před prvním použitím .......................................................8
První zapnutí pračky - nastavení jazyka ..........................8
Nastavení hodin ...............................................................8
Spuštění čistícího pracího programu před
prvním použitím ................................................................9
Příprava prádla a jeho roztřídění ....................................10
Příprava prádla ...............................................................10
Roztřídění prádla ............................................................10
Spuštění pracího cyklu ...................................................11
Naplnění pračky prádlem ...............................................11
Dávkování pracího prostředku .......................................11
Zapínání pračky/Volba programu ...................................12
Změna teploty ................................................................12
Změna otáček odstřeďování/Volba funkce
stop máchání ..................................................................12
Nastavování funkcí .........................................................13
Předpírka, Alergik, Skvrny, Noční cyklus .......................14
Nastavování časů ...........................................................15
Úspora času : KRÁTKÝ nebo VELMI KRÁTKÝ
program ..........................................................................15
Odložený začátek praní .................................................16
Zahájení pracího programu ............................................17
Sledování jednotlivých kroků programu .........................17
Přerušení programu/Přidání dalšího prádla ...................17
Ukončení pracího programu/Vyjímání prádla .................18
Nastavování ...................................................................19
Paměti 1,2 a 3 ................................................................19
Hlasitost .........................................................................20
Extra máchání ................................................................21
2
Informace pro uživatele
Jazyk ..............................................................................21
Hodiny ............................................................................22
Kontrast a jas .................................................................22
Průvodce praním ............................................................23
Třídění prádla a jeho příprava na praní ..........................23
Plnění pračky dle druhu prádla ......................................23
Prací prostředky a přísady .............................................24
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla ...................25
Programové tabulky .......................................................26
Technické údaje .............................................................28
Spotřeby energií a délky trvání programů ......................29
Údržba a čištění .............................................................30
Odstranění usazenin ......................................................30
Skříň pračky ...................................................................30
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........................30
Odpadový filtr .................................................................31
Problémy během provozu ..............................................33
POKYNY PRO INSTALACI ............................................38
Návod na instalaci a připojení ........................................38
Bezpečnostní pokyny .....................................................38
Instalace .........................................................................39
Záruční podmínky ..........................................................43
Poprodejní servis ...........................................................43
3
Informace pro uživatele
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Důležitá upozornění
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný
uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána,
ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel
pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší
bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby
jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před
vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.
Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte
případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li
spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu.
Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými
osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali
nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být
pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro
komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen
: tj. praní, máchání a odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a
uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno.
Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se
může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky,
šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou
způsobit vážná poškození vaší pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými
prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový
prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před
vložením do pračky vyprchat.
Informace pro uživatele
•
•
•
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích
sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5
-Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte
odpojit od elektrické sítě.
Nebezpečí zamrznutí
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C),
postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho přívodní
hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby položené
na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý proběhnout.
Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ * nebo stiskněte
tlačítko ‘On/Off’.
• Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici vrat’te na
původní místo.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala v pračce,
bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě ledu nebo námrazy a
tím zabráníte případnému poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota okolí je nad
teplotou mrazu (nad 0°C).
•
Likvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou recyklovat.
Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř. kontaktujte případně
pověřeného správce odpadů) aby mohly být opět zpracovány nebo
recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že všechny
nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné, odřízněte přívodní
kabel až u skříně pračky.
*ѝdleѝmodelu
5
Informace pro uživatele
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetříte vodu a
energii a tím i přispějete k ochraně životního prostředí:
•
•
•
6
Používejte pračku raději zcela naplněnou než poloprázdnou, ale
také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě praní velmi
zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody (viz str.5 Dávkování pracího prostředku), množství prádla a dle stupně
jeho zašpinění.
Informace pro uživatele
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Víko
Madlo otevírání víka
Dvířka filtru
Páka umožnující
přemístění pračky
Vyrovnávací šrouby
Ovládací panel
Displej
Programátor s
označením On/Off
Funkční tlačítka
Co všechno je na displeji signalizováno
Informační pole zobrazující stávající nastavení
Teplota
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Konec programu v
15.05
Skutečný
čas
Konec
cyklu
95 C 900
Otáčky odstřeďování/ Možnosti
Stop máchání
Čas
7
Informace pro uživatele
Před prvním použitím
První zapnutí pračky - nastavení jazyka
Důležité ! Jestliže se po zapnutí pračky na displeji neobjeví menu pro
nastavení jazyka, tak je zřejmé, že pračka již byla někdy zapnutá.
Jestliže se tak stalo, tak postupujte podle návodu v části „Nastavení/
Jazyk“.
Pračku zapněte, otočte programátor do libovolné pozice, např.
BAVLNA
.
Jestliže chcete nastavený
jazyk zachovat:
Stiskněte tlačítko OK.
Jazyk:
FRENCH
Jestliže chcete jazyk změnit:
1. Tiskněte tlačítko MOŽNOSTI
tolikrát, dokud se na
displeji neobjeví požadovaný
jazyk
například
ENGLISH
(anglicky).
2. Stiskněte tlačítko OK. Na
displeji několikrát blikne nápis
ENGLISH a displej poté bude
vypadat jako například na
obrázku vedle.
3.
Pračku
vypněte,
otočte
programátor do polohy vypnuto
(OFF).
Jazyk:
ENGLISH
Nastavení hodin
Aby bylo možné správně zobrazovat čas konce programu a aktuální
čas, zkontrolujte displej případně nastavte správný aktuální čas. Tuto
operaci proveďte podle návodu v části „Nastavení/Hodiny“.
8
Informace pro uživatele
Spuštění čistícího pracího programu před
prvním použitím
Abyste z pračky a ze zásobníku pracího prostředku odstranili
veškeré zbytky, které by v systému pračky mohly zůstat z výroby, tak
spust’te první prací cyklus bez prádla a to na následující program :
LEN
/ NORMÁLNÍ PRANÍ
60°C, možnost ÚSPORA ČASU
: VELMI KRÁTKÝ, pracího prostředku nadávkujte asi 1/4 obsahu
dávkovacího pohárku.
9
Informace pro uživatele
Příprava prádla a jeho roztřídění
Příprava prádla
•
Vyprázdněte kapsy. Vyjměte z nich veškeré cizí předměty (mince,
sponky, hřebíky, atd.).
•
Zapněte zipy a knoflíky, abyste zabránili poškození prádla.
•
Ze záclon odstraňte všechny běžce nebo je zakryjte sít’kou nebo
plátěným pytlíkem.
•
Drobné a jemné kusy prádla jako například záclony, ponožky,
punčochy, kapesníky, podprsenky perte v sít’ce nebo v povlaku
polštáře.
Důležité! Podprsenky a další kusy prádla obsahující dráty je
nutné prát pouze v sít’ce. Dráty se mohou uvolnit a poškodit
pračku.
Roztřídění prádla
•
Podle barvy: Barevné a bílé prádlo perte odděleně. Barevné
prádlo může pouštět barvu.
•
Podle teploty: Druh prádla a symbol na nášivce či visačce.
Důležité! Nikdy neperte v pračce prádlo označené symbolem
(=neperte !).
10
Informace pro uživatele
Spuštění pracího cyklu
Naplnění pračky prádlem
•
•
•
A
Zvedněte víko pračky.
Otevřete buben tak, že stisknete západku zámku A. Tím se
automaticky odklopí obě poloviny dvířek bubnu.
Do bubnu naskládejte prádlo, buben zavřete a přiklopte víko
pračky.
Upozornění : Před tím než zavřete víko
pračky, tak se přesvědčte, že dvířka bubnu
jsou dobře zavřená:
•Obě poloviny dvířek do sebe zapadly
•Západka zámku A je vystouplá..
Dávkování pracího prostředku
Práškový prací prostředek nasypte do zásobníku hlavního praní
označeného symbolem
budete-li prát s programem obsahující
předpírku, tak prací prášek nasypte i do zásobníku předpírky
označeného symbolem
. Do zásobníku označeného symbolem
nalijte změkčovací prostředek nebo aviváž. Jestliže používáte
jiný typ pracího prostředku, tak si pročtěte informace uvedené v
části „Prací prostředky a další pomocné přípravky“ tohoto návodu.
11
Informace pro uživatele
Zapínání pračky/Volba programu
Pomocí programátoru zvolte
požadovaný program, například
LEN
/NORMÁLNÍ PRANÍ
.
Zvolením programu zároveň
pračku i zapnete.
– Rozsvítí se displej, na kterém
se zobrazí nastavený program,
aktuální čas a předpokládaný čas
konce zvoleného programu.
– V závislosti na programu pračka doporučuje prací teplotu a otáčky
odstřeďování. Tyto navržené hodnoty můžete samozřejmě měnit
podle svých požadavků.
– Na konci programu nebo když není nastavený program pračky do 10
minut po nastavení spuštěný, tak displej automaticky zhasne. Jestliže
chcete, aby se opět aktivoval, tak stiskněte libovolné tlačítko nebo
otočte programátor.
Změna teploty
Tiskněte tlačítko
opakovaně
tak dlouho, dokud se na displeji
neobjeví požadovaná teplota.
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Konec programu v
14.37
50°C
1000
Změna otáček odstřeďování/Volba funkce stop
máchání
Tiskněte tlačítko RPM
opakovaně tak dlouho dokud se
na displeji neobjeví požadované
otáčky nebo symbol
- STOP
MÁCHÁNÍ.
• Jestliže
je
na
displeji
zobrazena rychlost „0“, tak je
poslední
máchací
voda
vypuštěna z pračky bez
následujícího odstřeďování.
•
12
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Konec programu v
14.37
50°C
1000
Jestliže je na displeji zobrazen symbol
- STOP MÁCHÁNÍ, tak
poslední máchací voda není z pračky vypuštěna a prádlo v ní
zůstane namočené. Při tomto nastavení nenásleduje poslední
Informace pro uživatele
odstředění po odstřeďování prováděných během pracího cyklu.
Odstřeďování v průběhu pracího cyklu jsou závislá na zvoleném
programu a nelze je měnit.
Nastavování funkcí
U zvoleného programu lze volit další možnosti. Stiskněte tlačítko
Možnosti
. Na displeji se zobrazí symboly možností.
Předpírka
Před hlavním praním, které se po předpírce automaticky spustí, se
prádlo předpírá při teplotě kolem 30°C.
Alergik
Zvýšený máchací účinek pomocí přidaného dalšího máchacího
kroku a snížení pohybu bubnu (zlepšená péče o jemné tkaniny). Toto
nastavení je vhodné pro časté praní prádla například pro osoby s
velmi citlivou pletí.
Skvrny
Tato funkce je vhodná pro zvláště silně zašpiněné prádlo nebo pro
prádlo se skvrnami. Prostředky proti skvrnám jsou aktivovány
v pravý čas v průběhu pracího cyklu, aby působily co nejefektivněji.
Noční cyklus
Prádlo je ponecháno namočené v poslední máchací vodě.
V průběhu programu není prováděné jak konečné tak i programové
odstřeďování. Díky tomuto faktu je praní při tomto nastavení velice
tiché. Z tohoto důvodu je tento program vhodný pro noční praní.
Nastavení
Speciální funkce, jako například čas, jazyk, atd., které lze nastavit a
zůstávají trvale uložené v paměti do doby než se změní na hodnotu
jinou nebo se deaktivují.
Na displeji se zobrazují pouze taková nastavení, která byla nastavená
pro zvolený program a lze je v konkrétním programu použít.
13
Informace pro uživatele
Předpírka, Alergik, Skvrny, Noční cyklus
1. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud
nezačne blikat požadovaný
symbol,
například
Předpírka.
(S
každým
stisknutím tlačítka začne blikat
další symbol a to směrem zleva
doprava).
2. Stiskněte tlačítko OK. Zvolený
symbol přestane blikat. Pod
zvoleným symbolem se objeví
černý
proužek.
Tím
je
požadovaná volba zvolená.
Displej se nastaví na volbu
další možnosti.
Jestliže chcete funkci Možnosti
vypnout, tak tiskněte tlačítko
tolikrát, dokud zvolený
symbol nezačne blikat a pak
stiskněte tlačítko OK. Černý
proužek
pod
zvoleným
symbolem zmizí.
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Předpírka
14.37
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Citlivý
14.56
Jestliže potřebujete zvolit další možnost: Tiskněte tlačítko
Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud nezačne blikat
požadovaný symbol a každý potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho dokud se
neobjeví ikona opuštění menu.
Na displeji je zobrazen symbol
zvolené funkce.
14
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Konec programu v
14.37
50°C
800
Informace pro uživatele
Nastavování časů
U programu, který byl již nastaven lze jednak zvolit zkrácení celého
cyklu a jednak nastavit odložený začátek praní.
Stiskněte tlačítko Čas
. Na displeji se zobrazí symboly „Úspora
času“ a „Odložený začátek praní“.
Úspora času : KRÁTKÝ nebo VELMI
KRÁTKÝ program
Pro mírně zašpiněné prádlo je vhodné využít možnost zkrácení
pracího cyklu.
–KRÁTKÝ: tuto možnost je možné využít pouze u programů
BAVLNA
, LEN
/ NORMÁLNÍ PRANÍ
a SNADNÉ
ŽEHLENÍ
.
– VELMI KRÁTKÝ : tuto možnost je možné využít pouze u programů
BAVLNA
, LEN
/ NORMÁLNÍ PRANÍ
) : , SNADNÉ
ŽEHLENÍ
a JEMNÉ PRÁDLO
.
Odložený začátek praní
Prodlevu mezi nastavením a zahájením praní lze nastavit od 30
minut do 20 hodin.
Úspora času : KRÁTKÝ nebo VELMI KRÁTKÝ
program
1. Tiskněte tlačítko Čas
opakovaně tak dlouho, dokud
nezačne blikat symbol Úspora
času
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko Čas
Pod symbolem a
se objeví
černý proužek. Na displeji se
objeví nápis KRÁTKÝ nebo
VELMI KRÁTKÝ.
4. Jestliže chcete volbu měnit
mezi KRÁTKÝ a VELMI
KRÁTKÝ, tak opět stiskněte
tlačítko Čas.
Úspora času
12.45
NORMÁLNÍ
14.37
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Konec programu v
14.12
15
Informace pro uživatele
Pomocí tlačítka Čas můžete volit mezi funkcemi : KRÁTKÝ,
VELMI KRÁTKÝ a NORMÁLNÍ.
5.Stlačením tlačítka OK potvrdíte vaší volbu.Na displeji se zobrazí
symbol pro Odložený začátek praní, to znamená, že ho lze nyní
nastavit.
6.Jestliže nechcete zvolit žádnou časovou prodlevu, tak stiskněte
tlačítko Čas
. Na displeji se zobrazí symbol ÚSPORA ČASU
a
zároveň předpokládaná doba ukončení pracího cyklu.
Odložený začátek praní
1.Tiskněte tlačítko Čas opakovaně tak dlouho, dokud nezačne
symbol pro ODLOŽENÝ ZAČÁTEK PRANÍ
blikat.
2.Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se objeví nápis „Start za 0
12.45
Odložený start
min“.
Start za 4 hod.
3.
Tiskněte
tlačítko
Čas
opakovaně tak dlouho, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
délka časové prodlevy, například
„Start za 4 h“ (= 4 hodiny). Pod
symbolem
se objeví černý
proužek.
Jestliže se na displeji zobrazí údaj „20h“ a vy tlačítko opět
stisknete, tak se nastavená doba časové prodlevy zruší.
4.Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí symbol ODLOŽENÝ
ZAČÁTEK PRANÍ
a doba do skončení pracího cyklu (včetně
doby po kterou má pračka nastavený odložený začátek praní).
5.Aktivaci Odloženého začátku
praní proveďte stlačením tlačítka
START/PAUZA.
12.45
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
Na displeji se zobrazí požadovaná
4.00
Start za
délka časové prodlevy, například
„Start za 4 h“ (= 4 hodiny). Čas,
50°C
800
který zbývá do začátku praní se
odečítá
v 30
minutových
intervalech
(tj.
4.00,
3.30,
3.00,…,0).
16
Informace pro uživatele
Zahájení pracího programu
1. Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Po stisknutí nebo po vypršení nastavené prodlevy začátku praní
se spustí nastavený prací program.
Jestliže po stisknutí tlačítka START/PAUZA
se na displeji
objeví nápis „Zavřít dveře“, tak dveře pračky nejsou správně zavřené.
Dveře dobře domáčkněte a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA
.
Sledování jednotlivých kroků programu
Na displeji je možné sledovat
indikaci
právě probíhajícího
kroku zvoleného pracího cyklu a
také čas, který zbývá do jeho
ukončení.
Během pracího cyklu se údaj
o konci pracího cyklu může
měnit, protože program podle
aktuálního
stavu
upravuje
konkrétní parametry praní (délku
praní například ovlivňují: druh a
množství
prádla,
detekce
špatného rozložení prádla při
odstřeďování, přidané máchání,
apod.).
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
12.45
Praní
14.37
50°C
800
Přerušení programu/Přidání dalšího prádla
Přerušení programu
•
Prací program lze kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka START/
PAUZA
stlačením.
•
. Program můžete opět spustit jeho opětovným
Jestliže potřebujete pračku zastavit před doběhnutím programu
do konce, tak otočte programátor do polohy vypnuto /“OFF“).
Důležité: Je-li v pračce voda, tak buďte zvláště opatrní při další
manipulaci !
17
Informace pro uživatele
Přidání dalšího prádla
1. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
• Jestliže se na displeji střídavě zobrazují nápisy „Dvířka zamčená“
a „Pauza“, tak již není možné přidat do pračky další prádlo,
například tehdy, když je hladina vody v pračce příliš vysoká.
•
Jestliže se na displeji střídavě zobrazují nápisy „Dvířka
odemčená“ a „Pauza“, tak je možné přidat do pračky další prádlo.
2. Otevřete dveře pračky.
3. Přidejte další prádlo a dveře pračky opět uzavřete.
4. Stiskněte opět tlačítko START/PAUZA
. Zvolený program bude
pokračovat.
Ukončení pracího programu/Vyjímání prádla
Jestliže je HLASITOST nastavena na hodnotu Normální nebo Nízká,
tak se na konci pracího programu ozve 3x dlouhý akustický signál a
na displeji se budou střídat nápisy „Konec programu“ a „Dvířka
odblok“.
1. Otevřete dveře pračky a vyjměte z ní prádlo.
2. Otočte programátor do polohy vypnuto („OFF“).
3. Dveře pračky ponechejte mírně otevřené, aby mohl vnitřní prostor
dobře větrat.
Jestliže byly zvoleny funkce STOP MÁCHÁNÍ
nebo NOČNÍ CYKLUS
:
Jestliže skončí program NOČNÍ CYKLUS nebo byla nastavena
funkce STOP MÁCHÁNÍ, tak indikátor START/PAUZA začne blikat.
Na displeji se budou střídat nápisy Konec programu a Dvířka
zamčená. V tomto případě je nutné nejprve vypustit z pračky vodu:
• Otočte programátor do vypnuté polohy („OFF“) a poté do polohy
vypouštění vody
Stiskněte tlačítko START/PAUZA
z pračky je vypuštěná bez odstředění) nebo
•
18
(voda
Otočte programátor do vypnuté polohy („OFF“) a poté do polohy
odstřeďování
. V případě potřeby změňte otáčky odstředění a
stiskněte tlačítko START/PAUZA
(voda z pračky je vypuštěna
a poté následuje odstřeďování).
Informace pro uživatele
Nastavování
Speciální funkce, které lze nastavit zůstávají trvale uložené v paměti
pračky a to nezávisle na pracím cyklu a to i v případě, že pračka byla
vypnutá a odpojená od sítě.
Paměti 1,2 a 3
Kombinace programů lze uložit do paměti pomocí programátoru
natočením do polohy PAMĚT 1, 2 nebo 3. Takto uložené programy
lze poté přímo volit natočením programátoru. Abyste toto mohli
využívat, tak je nutné nejprve sestavit zvolený program a ten uložit
do zvolené paměti.
Nastavení paměti
Příklad:
programová
pozice
12.45
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ
PAMĚT 1 bude zvolená pro
14.37
následující skladbu programu: Konec programu v
LEN/NORMÁLNÍ PRANÍ, 40°C,
40°C
800
800 ot/min s předpírkou.
1. Otočte programátor do polohy
LEN
/NORMÁLNÍ PRANÍ
.
2. Tiskněte tlačítko TEMP
opakovaně tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví hodnota 40°C.
3. Tiskněte tlačítko RPM
opakovaně tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví hodnota 800.
4. Pomocí tlačítka Možnosti
nastavte Předpírku
a stiskněte
tlačítko OK. Pod symbolem předpírky
se objeví černý proužek.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho,
dokud nezačne blikat symbol
Pamět 1:
Nastavení
.
Uložit program ?
6. Stiskněte tlačítko OK. Displej se
změní do stavu nastavování
speciálních funkcí. Pamět’ová
pozice PAMĚT 1 je nabídnuta jako
první.
Chcete-li použít další
pamět’ovou pozici. Tak stiskněte tlačítko Možnosti
.
7. Stiskněte tlačítko OK. Vytvořená programová sestava je nyní
uložena do paměti pračky pod pozici PAMĚT 1. Takto sestavený
19
Informace pro uživatele
program příště zvolíte pouhým otočením programátoru do polohy
PAMĚT 1.
Program uložený v paměti lze kdykoliv změnit vytvořením nového
programu ( viz „Změna paměti“), ale nelze ho nijak vymazat.
Změna paměti
1. Sestavte novou programovou kombinaci (například viz „Nastavení
paměti“, kroky 1 až 4).
2. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud
nezačne blikat symbol Nastavení
.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítka Možnosti
zvolte požadovanou pamět’,
například PAMĚT 1.
5. Pomocí tlačítka OK novou programovou kombinaci uložte do
paměti.
Hlasitost
1. Otočte programátor na jakýkoliv program a tiskněte tlačítko
Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud nezačne blikat symbol
Nastavení
.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
Hlasitost:
na
displeji
neobjeví
nápis
Hlasitost.
NORMÁLNÍ
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
úroveň hlasitosti (NORMÁLNÍ,
NÍZKÁ, BEZ ZVUKU)
6. Stiskněte tlačítko OK, kterým potvrdíte zvolené nastavení.
Zobrazená ikona se změní na další speciální funkci
7. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
neobjeví ikona pro opuštění tohoto menu.
20
Informace pro uživatele
Extra máchání
1. Otočte programátor na jakýkoliv program a tiskněte tlačítko
Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud nezačne blikat symbol
Nastavení
.
Extra máchání
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
ANO
opakovaně tak dlouho,
dokud se na displeji nezobrazí
nápis Extra máchání.
4. Stiskněte tlačítko OK. Na
displeji se zobrazí symbol extra
máchání
Displej se změní na
další speciální funkci.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
neobjeví ikona pro opuštění tohoto menu.
Jazyk
1. Otočte programátor na jakýkoliv program a tiskněte tlačítko
Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud nezačne blikat symbol
Nastavení
.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho,
Jazyk
dokud se na displeji neobjeví
ENGLISH
nápis Jazyk.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho,
dokud se na displeji nezobrazí
požadovaný jazyk, například
ENGLISH (angličtina).
6. Stiskněte tlačítko OK.
Displej se změní na další speciální funkci.
7. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
neobjeví ikona pro opuštění tohoto menu.
21
Informace pro uživatele
Hodiny
1. Otočte programátor na jakýkoliv program a tiskněte tlačítko
Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud nezačne blikat symbol
Nastavení
.
2. Stiskněte tlačítko OK..
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
11.17
Hodiny
na displeji neobjeví nápis Hodiny.
Nastavení času
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
,
a nastavte požadovaný čas.
Každé stisknutí tlačítka změní
hodnotu času o 1 minutu. Jestliže
tlačítko podržíte stisknuté, tak se
bude čas měnit po 10-minutových
krocích.
6. Stiskněte tlačítko OK. Displej se změní na další speciální funkci.
7. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
neobjeví ikona pro opuštění tohoto menu.
Kontrast a jas
1. Otočte programátor na jakýkoliv
Kontrast
program a tiskněte tlačítko
I----->-----I
Možnosti
opakovaně tak
dlouho, dokud nezačne blikat
symbol Nastavení
.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud
se na displeji neobjeví nápis KONTRAST a JAS.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tiskněte tlačítko Možnosti
, a zvolte požadované nastavení.
Každým stisknutím tlačítka nebo podržením tlačítka trvale stisknutým
se trojúhelník na displeji posunuje více doprava a tím se zvyšuje
kontrast a jas. Jestliže trojúhelník dosáhne pravé hrany, tak se začne
opět posunovat od začátku z levé strany.
6. Stiskněte tlačítko OK. Displej se změní na další speciální funkci
nebo zpět na ikonu pro opuštění menu.
7. Tiskněte tlačítko Možnosti
opakovaně tak dlouho, dokud se
neobjeví ikona pro opuštění tohoto menu.
22
Informace pro uživatele
Průvodce praním
Třídění prádla a jeho příprava na praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla):normální prádlo pro
intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a
odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní
vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla
budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se
bílé prádlo může obarvit nebo zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto
poprvé odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po
sobě odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky.
Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy,
ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo
potištěné jen z jedné strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky,
ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich
zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sít’ky.
Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně
zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě
držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben
pračky by měl být plněn následujícím způsobem:
• bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo
len a směsné praní,
• do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a syntetická
vlákna,
• do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a
vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.
23
Informace pro uživatele
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro
použití v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v odstavcích Zásuvka dávkovače pracího prostředku a Dávkování pracího prostředku.
Současné použití různých druhů pracích prostředků nedoporučujeme,
mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství praného
prádla, tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi
znečištěné či se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského podniku nebo u
jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li zvolit předpírku. U cyklu bez předpírky je můžete nalít buď do koule, kterou
umístíte přímo v bubnu, nebo do komory pro praní; v obou případech
je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné vložit pouze do komory pro praní v násypce na prací prostředky u pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a
dávkování výrobce daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
24
Informace pro uživatele
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla
25
Informace pro uživatele
Programové tabulky
Následující tabulka neobsahuje všechny možné kombinace. V tabulce jsou
uvedeny pro jednoduchost nejběžněji používaná nastavení.
Druh prádla
Prádlo na
vyvářku
Maximální
množství
suchého
prádla
5,5 kg
Programátor
Teplota
Bavlna
Od 0°do 95°
Úspora energie
E ***
Bavlna/
Barevné
5,5 kg
Len /
Normální praní
Od 0° do 60°
5,5 kg
40 - 60 MIX
1,0 kg
Snadné
žehlení
40°
Jemné
prádlo
2,5 kg
Jemné
Od 0° do 40°
Vlna/
Ruční praní
1,0 kg
Vlna /
Od 0° do 40°
Hedvábí /
30°
Bavlna / Barevné
/ Jemné prádlo
2,5 kg
Další možná
nastavení
Noční cyklus
Velmi krátký*
Předpírka
Skvrny**
Alergik
Extra máchání
Noční cyklus
Velmi krátký*
Předpírka
Skvrny**
Alergik****
Extra máchání
Noční cyklus
30 MIN - 30°
*Tato možnost není dostupná s programem úspora energie a 40-60 MIX
**Možnost skvrny lze volit pro teplotu 40°C a vyšší, protože přípravky na
odstranění skvrn jsou efektivní při vyšší teplotě.
***Normované programové nastavení pro testování dle norem EN 60456 a IEC
60456 je popsáno v kapitole „Spotřeby energií“.
****Tato možnost není dostupná s programy Snadné žehlení a jemné.
26
Informace pro uživatele
Použití
- Odstredování
K provedení odstredování po funkci
máchání stop ( nocní cyklus) od 500
do 1500/1300 ot/min*.
- Máchání
S tímto programem lze máchat
rucne vyprané prádlo.
- Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci
máchání stop ( nocní cyklus).
* Dle modelu.
27
Informace pro uživatele
Technické údaje
Výška x Šířka x Hloubka
850 x 400 x 600 mm
NAPĚTÍ SÍTĚ/FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
230 V / 50 Hz
2300 W
TLAK VODY
Minimálně 0,05 MPA (0,5 barů)
Maximálně 0,80 MPA (8 barů)
Připojení na vodovodní rozvod
Typ 20x27
Množství prádla
Maximálně 5,5 kg
Otáčky odstřeďování
LAVAMAT 48580 :1500 ot./min.
LAVAMAT 48380 :1300 ot./min.
Tento spotřebič splňuje požadavky směrnic CEE 89-336,
týkající se omezování radioelektrického rušení a CEE
73-23, týkající se elektrické bezpečnosti.
28
Informace pro uživatele
Spotřeby energií a délky trvání
programů
Množství
prádla
v kg
Voda v
litrech
Energie
v kWh
Bavlna 95°
5,5
53
2,00
2,5
39
0,85
5,5
39
0,85
2,5
38
0,55
Len /
praní 60°
Normální
40 - 60 MIX
Jemné prádlo 40°
Vlna /
praní 40°
Ruční
1,0
45
0,50
Hedvábí /
praní 30°
Ruční
1,0
38
0,30
Odstredování
5,5
-
0,03
Máchání
5,5
29
0,15
Vypouštení
5,5
-
0,01
30 Min
2,5
40
0,15
Snadné žehlení 40°
2,5
48
0,40
5,5
46
0,93
Úspora energie*
Délka
trvání cyklu
v minutách
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Programátor/Teplota
*Nastavení určené pro testování podle normy EN 60456.
29
Informace pro uživatele
Údržba a čištění
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její
údržbu.
Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není nutné odstraňovat
nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostředek. V
obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro tento účel. Postupujte
dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících se
dávkování a frekvence používání.
Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem. Nikdy
nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Občas musíte vyčistit přihrádky dávkovače pracích prostředků, aby jste
předešli možnému ucpání usazeninami pracích prostředků a tím i vzniku
poruchy.
Vyjmutí zásuvky dávkovače je velmi snadné a usnadňuje tak čistění.
Demontáž :
Stiskněte záklapky po obou stranách zásuvky a
vytáhněte ji nahoru
Zásuvku dávkovače poté můžete propláchnout
proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku
odstranit i usazené zbytky používaných prostředků.
Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není
ucpaný.
30
Informace pro uživatele
Zpětná montáž :
Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte
záklapky zapadnout do původní polohy.
Odpadový filtr
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně čistěte.
Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit.
Pouští-li prané prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku :
•
Vylití zbytku odpadní vody :
Položte pod vyklopená dvířka nádobku na
zachycení vyteklé vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček dokud z pod něj
nevytéká zbytková voda.
*dleѝmodeluѝvaљнѝpraиky
31
Informace pro uživatele
•
Vyjmutí filtru :
Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte ho
ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody. Pak jej
našroubujte zpátky ve směru chodu hodinových
ručiček.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
32
Informace pro uživatele
Problémy během provozu
Před tím, než se pračka dostala až do vaší domácnosti, tak byla
mnohokrát výrobcem zkontrolována. Jestliže se přesto nějaká
porucha objeví, tak ještě předtím, než budete kontaktovat středisko
poprodejního servisu, pročtěte si pečlivě informace uvedené v
následujících tabulkách. Je také možné, že se na displeji objeví
některé z následujících hlášení:
Problém s dodávkou vody :.......... Nepřitéká voda. Kont. koh.a hadic
Problém s
vypouštěním odpadní vody : .........Nevypouští-kontr. Vyp. hadice/filtr
Otevřené víko pračky : ............................... Zavřít dveře. Zkontrolujte
Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUSE. Tím
obnovíte nastavený program. Jestliže i po provedených kontrolách
porucha přetrvává, tak kontaktujte nejbližší středisko poprodejního
servisu..
Projev poruchy
Příčina
Pračka se neplní vodou
nebo se nespustí:
•
•
•
•
•
•
•
Pračka se naplní vodou,
ale tu hned vypustí:
•
Pračka není správně připojená,
elektrická instalace není funkční,
Víko pračky a/nebo dvířka bubnu
nejsou správně zavřené (Zavřít dveře.
Zkontrolujte)
Nenastavili jste správně začátek
praní,
Vyskytuje se výpadek elektrického
proudu,
Přívod vody je přerušen (Nepřitéká
voda. Kont. koh.a hadic)
Je uzavřen přívodní ventil (Nepřitéká
voda. Kont. koh.a hadic)
Přívod vody je blokován (Nepřitéká
voda. Kont. koh.a hadic)
Sifon odpadní vody je umístěn příliš
nízko (viz kapitola instalace)
33
Informace pro uživatele
Projev poruchy
Příčina
Pračka neodstřeďuje nebo
nevypouští vodu :
• Odpadní hadice je blokovaná nebo
•
•
•
•
Na podlaze kolem pračky
je vyteklá voda:
•
•
•
•
•
Prací
účinek
uspokojivý:
není
•
•
•
•
34
skřípnutá (Nevypouští-kontr. Vyp.
hadice/filtr)
Filtr je ucpaný (Nevypouští-kontr. Vyp.
hadice/filtr)
Bylo
aktivováno
bezpečnostní
zařízení hlídající správné vyvážení
pračky. Prádlo v pračce je rozloženo
nevhodně,
Byla zvolena funkce „Vypouštění“
nebo „Ponechání vody v bubnu
Sifon je umístěn v nesprávné výšce.
V pračce je příliš mnoho pracího
prostředku, který vytváří pěnu a ta z
pračky vytéká (Předávkováno),
Prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
Odpadní sifon není správně zavěšen,
Nebyl správně namontován odpadní
filtr (nebo chybí),
Přívodní hadice netěsní.
Prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
V bubnu je příliš mnoho prádla,
Nebyl zvolen nejefektivnější prací
program,
Příliš
malé
množství
pracího
prostředku.
Informace pro uživatele
Projev poruchy
Příčina
Pračka vibruje nebo je
příliš hlučná:
•
•
•
•
•
Prací cyklus trvá příliš
dlouho:
•
Přívod vody je blokován (Nepřitéká
voda. Kont. koh.a hadic).
•
Filtr je ucpaný (Nevypouští-kontr. Vyp.
hadice/filtr)
Bylo aktivováno bezpečnostní zařízení hlídající správné vyvážení
pračky. Prádlo v pračce je rozloženo
nevhodně,
Byla zvolena funkce „Vypouštění“
nebo „Ponechání vody v bubnu“,
Sifon je umístěn v nesprávné výšce.
•
•
•
Na podlaze kolem pračky
je vyteklá voda:
Z pračky nebyly odstraněny všechny
obaly a přepravní pomůcky (viz
kapitola vybalení).
Pračka není správně vyrovnána na
podlaze nebo správně položená,
Pračka je umístěna příliš blízko stěn
nebo nábytku,
Prádlo v pračce není správně
rozložené,
Množství prádla není dostačující
•
•
•
•
•
V pračce je příliš mnoho pracího
prostředku, který vytváří pěnu a ta z
pračky vytéká (Předávkováno Příliš
mnoho pracího prostředku),
Prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
Odpadní sifon není správně zavěšen
Nebyl správně namontován odpadní
filtr (nebo chybí).
Přívodní hadice netěsní.
35
Informace pro uživatele
Projev poruchy
Prací
účinek
uspokojivý:
Příčina
není
•
•
•
•
36
Prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
V bubnu je příliš mnoho prádla,
Nebyl zvolen nejefektivnější prací
program,
Příliš
malé
množství
pracího
prostředku.
Na displeji se zobrazuje
následující hlášení: „Zavřít
dveře. Zkontrolujte“:
•
Víko pračky není správně zavřené.
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení:
„Nevypouští-kontr.
Vyp.
hadice/filtr“:
•
•
•
•
Je ucpaný odpadní filtr,
Odpadní hadice je blokovaná nebo
skřípnutá,
Odpadní hadice je umístěna příliš
vysoko (viz instalace)
Vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
Odpadní sifon je ucpaný.
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení:
“Nepřitéká voda. Kont.
koh.a hadic“):
•
•
Přívodní ventil je zavřený,
Byla přerušena dodávka vody.
Změkčovací prostředek,
aviváž
nebo
bělící
prostředek přetéká při
plnění:
•
Do zásobníku jste nalili příliš mnoho
prostředku,
Výtokový sifon v zadní části
zásobníku je ucpaný (viz kapitola
„Údržba a čištění“)
•
•
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení
„Předávkováno“
•
Do zásobníku jste nalili příliš mnoho
prostředku,
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení
„Zanešený
filtr/Zablok.
cerpadlo“:
•
Odpadní filtr je ucpaný.
Informace pro uživatele
Projev poruchy
Příčina
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení:
„Upozornění: EA6 / Info v
návodu“
•
Dvířka pracího bubnu jsou otevřená.
Na displeji se zobrazuje
následující
hlášení:
„Upozornění: E / Info v
návodu“ nebo pračka
nezačne
prát
nebo
zůstane ve fázi „Pauza“:
•
Otočte programátor do vypnuté polohy
„OFF“ a zavolejte do nejbližšího
střediska poprodejního servisu.
37
Informace pro uživatele
POKYNY PRO INSTALACI
Návod na instalaci a připojení
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Tato pračka je těžká. Při manipulaci s ní dbejte zvýšené
pozornosti.
Před použitím pračky je nutné z ní odstranit veškeré obalové
materiály. Ponechání fixačních přepravních pomůcek v pračce
může způsobit poškození pračky nebo nábyteku v její blízkosti.
Pračka při demontáži a odstraňování přepravních pomůcek a
obalů nesmí být zapojená do elektrické sítě.
Připojení vody nesmí provádět nikdo jiný než kvalifikovaný
instalatér.
Jestliže je nutné před připojením pračky provést nějaké úpravy
domácí elektroinstalace, tak vždy kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře.
Před připojením pračky si pečlivě přečtěte kapitolu „Elektrické
připojení“ tohoto návodu.
Při zapojení pračky se přesvědčte, že pračka nestojí přímo na
přívodním elektrickém kabelu.
Jestliže je pračka umístěna na podlaze s kobercem, tak se
ujistěte, že nejsou v žádném případě zablokovány ventilační
otvory v blízkosti spodku pračky.
Přívodní elektrický kabel smí v případě nutnosti vyměnit pouze
pracovník Střediska poprodejního servisu.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody, byla-li pračka
nesprávně instalována.
Informace pro uživatele
Instalace
Vybalení
Před prvním použitím pračky je nutné z vnitřku
pračky
odstranit veškeré ochranné pomůcky a
obalové materiály.
Z pračky
odstraňte
veškeré
obalové
materiály. Pračku zboku nakloňte, vytáhněte
obal zakrývající motor a pračku opět položte
na zem.
Pračku nakloňte směrem dozadu, pootočte ji
o (90°) otáčky na jeden z jejích rohů a
vyndejte zespoda přepravní paletu.
Otevřete víko pračky a vyndejte z ní blokovací
pomůcky a plastové fólie. Víko pračky
zavřete.
Pomocí klíče o velikosti 10mm vyšroubujte
dva aretační šrouby spolu s vložkami.
39
Informace pro uživatele
Vzniklé otvory je nutné zakrýt dvěma zátkami,
které
byly
dodány
spolu
s pračkou.
Nezapomeňte do otvoru pračky nejprve
zasunout vložku zátky.
Přesvědčete se, že jste z pračky demontovali
všechny přepravní pomůcky a aretační
zarážky, které pečlivě uschovejte pro případ
dalšího použití, když budete pračku stěhovat.
Jestliže pračku opět balíte, tak je nutné, aby
pružinové vložky (součást aretačního šroubu)
byly zašroubovány na hloubku 21 až 24 mm*.
(L48580)
Jestliže hodláte pračku umístit vedle jiných
kusů nábytku do roviny, tak je možné odříznout
držáky hadice umístěné na zadní části pračky.
Ponechejte na místě dva krajní uzávěry.
Umístění
Pračku umístěte na tvrdou rovnou podlahu a to do dobře větrané
místnosti. Ujistěte se, že se pračka nikde nedotýká stěny nebo jiných
kusů nábytku v místnosti.
*dle modelu
40
Informace pro uživatele
Přemist’ování
Jestliže hodláte pračku přemístit, tak ji pomocí
páky snižte, aby se kolečka dostala na podlahu
a to tak, že páku otočíte úplně doleva. Když
jste pračku přemístili do požadované polohy,
tak páku opět přesuňte do své původní polohy.
Vyrovnání
Pečlivé vyrovnání na podlaze zamezí nežádoucím vibracím, hluku a
pohybu pračky během práce.
Pračku
vyrovnejte
pomocí
šroubů.
Vyšroubujte nejprve aretační kroužek. (V
případě potřeby pračku nadzvedněte).
V okamžiku, kdy je pračka v rovině a stabilní,
tak utáhněte zpět aretační kroužky a to co
nejpevněji.
Přívod vody
Toto zařízení ( hadice aqua-control) chrání
proti vyplavení vodou. Přívodní hadice se
může časem poškodit: Pokud se tak stane,
toto zařízení uzavře přívod vody do spotřebiče.
Porušení je indikováno červenou značkou,
která se objeví v okénku "A". Zavřete
vodovodní kohoutek a volejte servisní službu.
41
Informace pro uživatele
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stnu va praky :
- Připojte dole vodovodní přívodní hadici jak je
zobrazeno na obr.1 a obr. 2.
- Připojte
šroubení přívodní hadice na
vodovodní kohoutek, dejte na správné uložení
sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.
Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevnte odpadn hadici k odpadnmu potrub
(nebo k sifonu) ve vce mezi 70 a 100 cm. Ujistte
se, e se neme hadice vysmeknou
Konec odpadní hadice musí být odvtrn ( mus bt
u ne trubka odpadu), aby nedochzelo ke zptnmu
vracen vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případ nastavovna.
Pokud je pli krtk, kontaktujte servisn slubu
Elektrické připojení
Pračku je možné připojit pouze do 1 fázového obvodu o napětí sítě
230V.
Jistící pojistka obvodu musí mít následující hodnoty : 10A při 230 V.
Pračku nelze zapojit do sítě pomocí prodlužovací šňůry nebo
rozdvojky.
Ujistěte se, že zemnění odpovídá platné legislativě.
42
Informace pro uživatele
Záruční podmínky
Záruční podmínky závisí na podmínkách konkrétní prodejní organizace.
Poprodejní servis
Jestliže se během provozování pračky vyskytnou problémy, tak se
nejprve pokuste poruchu odstranit sami dle tabulek v kapitole
„problémy během provozu“ tohoto návodu. Jestliže jste provedli
všechny kontroly a porucha přesto přetrvává, tak nejprve kontaktujte
vašeho prodejce. Zároveň můžete kontaktovat Centrum pomoci
zákazníkům, kde vám sdělí adresu a kontaktní informace na
nejbližší Středisko poprodejního servisu.
Jestliže budete nahlašovat do Střediska poprodejního servisu poruchu, tak mějte na paměti, že budou pracovníci servisu na vás
požadovat : Model výrobku, Výrobní a sériové číslo. Tyto informace
naleznete buď na vnitřní straně dvířek odpadního filtru nebo na
typovém štítku, který je umístěn na zadní stěně pračky.
Jestliže oprava vaší pračky servisním technikem bude vyžadovat
výměnu některého z porouchaných dílů, tak vždy trvejte na dodání
originálního náhradního dílu.
43
www.electrolux.com
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
108 1708 00 - 04/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement