Aeg-Electrolux LAV48380 Instrukcja obsługi

Aeg-Electrolux LAV48380 Instrukcja obsługi
LAVAMAT 48580 aqua control
LAVAMAT 48380 aqua control
Ekologicznaѝpralkaѝautomatyczna
Informacjeѝdlaѝużytkownika
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Instrukcjaѝobsługi
SPISѝTREŚCI
DLAѝUŻYTKOWNIKAѝ.................................................. 4
Wskazówkiѝbezpieczeństwaѝ ...................................... 4
Obsługaѝ .................................................................. 4
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝochronyѝprzedѝ
zamarzniêciemѝ......................................................... 5
Usuniêcieѝopakowaniaѝiѝzużytegoѝurz¹dzeniaѝ ............. 5
Ochronaѝśrodowiskaѝnaturalnegoѝ.............................. 6
Opisѝurz¹dzeniaѝѝ ...................................................... 7
Panelѝsteruj¹cyѝ ........................................................ 7
Wskazaniaѝnaѝwyświetlaczuѝ....................................... 7
Przedѝpierwszymѝużyciemѝ......................................... 8
Pierwszeѝwł¹czenieѝ–ѝustawienieѝjêzykaѝ..................... 8
Ustawienieѝaktualnegoѝczasuѝ .................................... 8
Przedѝpierwszymѝpraniemѝ......................................... 9
Przygotowanieѝiѝsortowanieѝbieliznyѝ ........................ 10
Przygotowanieѝbieliznyѝ ........................................... 10
Sortowanieѝodzieżyѝ ................................................ 10
Uruchomienieѝprogramuѝ......................................... 11
Wkładanieѝbieliznyѝ.................................................. 11
Odmierzanieѝśrodkówѝpior¹cychѝiѝpielêgnacyjnychѝ... 11
Wł¹czenieѝurz¹dzeniaѝ/ѝWybórѝprogramuѝ ................. 12
Zmianaѝtemperaturyѝ ............................................... 12
Zmianaѝprêdkościѝwirowaniaѝ/ѝWybórѝopcjiѝ„Stopѝ
zѝwod¹ѝwѝpralce”ѝ ................................................... 12
Ustawienieѝopcjiѝ..................................................... 13
Pranieѝwstêpne,ѝWrażliwy,ѝOdplamianie,ѝ
Cyklѝnocnyѝ ............................................................ 14
Ustawienieѝczasówѝ ................................................. 15
Oszczêdzanieѝczasu:ѝKRÓTKIѝlubѝBARDZOѝ
KRÓTKIѝ ................................................................. 15
Opóźnionyѝstartѝ ..................................................... 16
Uruchomienieѝprogramuѝ......................................... 17
Przebiegѝprogramuѝ ................................................ 17
Przerwanieѝprogramuѝ/ѝDokładanieѝbieliznyѝ ............. 17
Zakończenieѝcykluѝ/ѝWyjmowanieѝbieliznyѝ ................ 18
Ustawienieѝ............................................................. 19
Pamiêćѝ1,ѝ2,ѝ3ѝ ....................................................... 19
Głośnośćѝ............................................................... 20
2
Instrukcjaѝobsługi
Dodatkoweѝpłukanieѝ............................................... 21
Jêzykѝ .................................................................... 21
Zegarѝ .................................................................... 22
Kontrastѝiѝjasnośćѝ .................................................. 22
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝpraniaѝ................................... 23
Sortowanieѝiѝprzygotowanieѝbieliznyѝ ........................ 23
Maksymalnyѝładunekѝbieliznyѝzależyѝ
odѝrodzajuѝtkaninyѝ.................................................. 23
Detergentѝpior¹cyѝiѝdodatkoweѝpreparatyѝ ................ 24
Miêdzynarodoweѝsymboleѝkonserwacjiѝodzieżyѝ ........ 25
Tabeleѝprogramówѝ ................................................. 26
Daneѝtechniczneѝ .................................................... 28
Parametryѝ ............................................................. 29
Konserwacjaѝiѝczyszczenieѝ...................................... 30
Usuwanieѝosadówѝ .................................................. 30
Obudowaѝ............................................................... 30
Pojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ceѝ .................................... 30
Filtrѝwylewowyѝ........................................................ 31
Objawyѝiѝprzyczynyѝzakłóceńѝwѝ
funkcjonowaniuѝpralkiѝ............................................. 33
DLAѝINSTALATORAѝ ................................................ 37
Instalacjaѝ............................................................... 37
Wskazówkiѝogólneѝ.................................................. 37
Rozpakowanieѝ ....................................................... 38
Gwarancjaѝiѝserwisѝ ................................................. 42
3
Instrukcjaѝobsługi
DLAѝUŻYTKOWNIKA
Wskazówkiѝbezpieczeństwa
Instrukcjêѝ obsługiѝ należyѝ zachować.ѝ Wѝ przypadkuѝ sprzedażyѝ pralki
należyѝ takżeѝ pamiêtaćѝ oѝ ѝ przekazaniuѝ instrukcjiѝ obsługi,ѝ abyѝ nowy
użytkownikѝmógłѝzapoznaćѝsiêѝzѝzasadamiѝjejѝobsługi.
Przestrzeganieѝ poniższychѝ wskazówekѝ sprzyjaѝ bezpiecznej
obsłudzeѝ urz¹dzenia.ѝ Prosimyѝ oѝ ichѝ przeczytanieѝ przed
podł¹czeniemѝiѝuruchomieniemѝurz¹dzenia.
Obsługa
• Pralkêѝnależyѝrozpakowaćѝiѝsprawdzić,ѝczyѝnieѝjestѝuszkodzona.ѝW
przypadkuѝ stwierdzeniaѝ uszkodzeń,ѝ należyѝ jeѝ opisaćѝ w
dokumentacjiѝdostawy.
• Pralkêѝ mog¹ѝ obsługiwaćѝ tylkoѝ osobyѝ dorosłe.ѝ Nieѝ zezwalać
dzieciomѝnaѝobsługêѝlubѝzabawêѝpralk¹.
• Nieѝ wolnoѝ zmieniaćѝ parametrówѝ iѝ konstrukcjiѝ pralki.ѝ Wszelkie
samodzielnieѝ modyfikacjeѝ stanowi¹ѝ zagrożenieѝ bezpieczeństwa
użytkownika.
• Pralkêѝ należyѝ eksploatowaćѝ wѝ warunkachѝ gospodarstwa
domowego.ѝ Nieѝ wolnoѝ używaćѝ jejѝ doѝ celówѝ komercyjnych,
przemysłowychѝorazѝinnychѝniż:ѝpranie,ѝpłukanieѝiѝwirowanie.
• Poѝ każdymѝ użyciuѝ należyѝ wyj¹ćѝ wtyczkêѝ przewoduѝ zasilaj¹cegoѝ z
gniazdkaѝorazѝzakrêcićѝzawórѝwodny.
• Wѝ pralceѝ możnaѝ praćѝ tkaninyѝ odporneѝ naѝ mechaniczne
oddziaływanie.ѝ Przestrzegaćѝ wskazówekѝ producentówѝ odzieży,
umieszczonychѝnaѝmetkach.
• Wѝ pralceѝ nieѝ wolnoѝ praćѝ tkaninѝ usztywnianychѝ drutami,
postrzêpionychѝiѝporwanych.
• Przedѝ włożeniemѝ bieliznyѝ doѝ pralkiѝ należyѝ opróżnićѝ kieszenieѝ z
monet,ѝpinezek,ѝśrubѝitp.ѝRzeczyѝpozostawioneѝwѝkieszeniachѝmog¹
uszkodzićѝodzież.
• Doѝ pralkiѝ nieѝ wkładaćѝ odzieżyѝ zabrudzonejѝ rozpuszczalnikami,
alkoholemѝitp.ѝNależyѝodczekać,ѝażѝsiêѝulotni¹.
• Małeѝ sztukiѝ odzieżyѝ (skarpetki,ѝ paskiѝ itp.)ѝ należyѝ włożyćѝ do
specjalnejѝtorebkiѝlubѝposzewki.
• Detergentyѝ należyѝ dozowaćѝ wedługѝ wskazówekѝ zawartychѝ w
niniejszejѝinstrukcjiѝobsługi.
• Przedѝ czyszczeniemѝ lubѝ konserwacj¹ѝ pralkiѝ należyѝ wyj¹ćѝ wtyczkê
przewoduѝzasilaj¹cegoѝzѝgniazdka.
4
Instrukcjaѝobsługi
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝochronyѝprzedѝzamarzniêciem
Jeżeliѝ pralkaѝ bêdzieѝ przechowywanaѝ wѝ miejscu,ѝ wѝ którym
temperaturaѝ możeѝ spaśćѝ poniżejѝ 0°C,ѝ należyѝ wykonaćѝ nastêpuj¹ce
czynności:
• Zakrêcićѝzawórѝwodnyѝiѝodł¹czyćѝw¹żѝdopływowy.
• Koniecѝ wêżaѝ dopływowegoѝ iѝ odpływowegoѝ należyѝ umieścićѝ w
misceѝustawionejѝnaѝpodłodze.
• Ustawićѝ programѝ „Odprowadzenieѝ wody”ѝ iѝ poczekać,ѝ ażѝ siê
zakończy.
• Wył¹czyćѝ pralkêѝ ustawiaj¹cѝ pokrêtłoѝ programatoraѝ wѝ położeniu
Offѝ/ѝ„Wył¹czony”*,ѝlubѝwciskaj¹cѝprzyciskѝOn/Off*.
• Wyj¹ćѝwtyczkêѝprzewoduѝzasilaj¹cegoѝzѝgniazdka.
• Podł¹czyćѝw¹żѝodpływowyѝiѝdopływowy.
Wodaѝ pozostaj¹caѝ wѝ wêżachѝ zostanieѝ wѝ tenѝ sposóbѝ usuniêta.
Mogłabyѝzamarzn¹ćѝiѝuszkodzićѝpralkê.
Przyѝkolejnymѝużyciuѝpralkiѝupewnićѝsiê,ѝżeѝtemperaturaѝotoczeniaѝw
pomieszczeniuѝjestѝwyższaѝodѝ0°C.
Usuniêcieѝopakowaniaѝiѝzużytegoѝ
urz¹dzenia
Wszystkieѝ materiałyѝ oznaczoneѝ symbolemѝ
ѝ nadaj¹ѝ siêѝ do
przetworzeniaѝ iѝ ponownegoѝ użycia.ѝ Należyѝ jeѝ przekazaćѝ do
odpowiedniegoѝ punktuѝ zbiórki.ѝ Informacjiѝ oѝ miejscachѝ skupu
surowcówѝwtórnychѝudzielaj¹ѝwładzeѝlokalne.ѝ
Pralkêѝ przeznaczon¹ѝ doѝ złomowaniaѝ należyѝ unieruchomić,ѝ aby
wyeliminowaćѝzagrożenieѝiѝodci¹ćѝprzewódѝzasilaj¹cy.
Symbolѝ
ѝnaѝprodukcieѝlubѝnaѝopakowaniuѝoznacza,ѝżeѝtegoѝproduktuѝnieѝwolnoѝtraktowaćѝtak,ѝjakѝinnychѝodpadówѝdomowych.ѝNależyѝ oddaćѝ goѝ doѝ właściwegoѝ punktuѝ skupuѝ surowcówѝ wtórnych
zajmuj¹cegoѝ siêѝ złomowanymѝ sprzêtemѝ elektrycznymѝ iѝ elektronicznym.ѝ Właściwaѝ utylizacjaѝ iѝ złomowanieѝ pomagaѝ wѝ eliminacji
niekorzystnegoѝwpływuѝzłomowanychѝproduktówѝnaѝśrodowiskoѝnaturalneѝ orazѝ zdrowie.ѝ Abyѝ uzyskaćѝ szczegółoweѝ daneѝ dotycz¹ce
możliwościѝ recyklinguѝ niniejszegoѝ urz¹dzenia,ѝ należyѝ skontaktować
siêѝ zѝ lokalnymѝ urzêdemѝ miasta,ѝ służbamiѝ oczyszczaniaѝ miastaѝ lub
sklepem,ѝwѝktórymѝproduktѝzostałѝzakupiony.
*ѝwѝzależnościѝodѝmodelu
5
Instrukcjaѝobsługi
Ochronaѝśrodowiskaѝnaturalnego
Poniższeѝ wskazówkiѝ dotycz¹ѝ ochronyѝ środowiskaѝ naturalnegoѝ i
oszczêdnegoѝzużyciaѝwodyѝiѝenergiiѝelektrycznej:
• Należyѝ wykorzystywaćѝ pełn¹ѝ pojemnośćѝ bêbna,ѝ pamiêtaj¹c
jednocześnie,ѝabyѝgoѝnieѝprzeładować.
• Doѝ szczególnieѝ zabrudzonejѝ odzieżyѝ należyѝ używaćѝ funkcjiѝ Prania
wstêpnego*ѝiѝNamaczania*.
• Detergentѝ należyѝ dozowaćѝ wѝ zależnościѝ odѝ poziomuѝ twardości
wodyѝ (patrzѝ odpowiedniѝ rozdziałѝ wѝ instrukcjiѝ obsługi),ѝ stopnia
zabrudzeniaѝodzieżyѝiѝilościѝbielizny.
6
Instrukcjaѝobsługi
Opisѝurz¹dzenia
Panelѝsteruj¹cy
Pokrywa
Uchwytѝdoѝotwierania
pokrywy
Klapkaѝfiltra
Dźwigniaѝdoѝ
podniesieniaѝpralkiѝnaѝ
kółkachѝ
Śrubyѝregulacyjne
Panelѝsteruj¹cy
Wyświetlacz
Programatorѝzѝpołożeniemѝ
On/Offѝ/ѝWł¹cz./Wył¹cz
Przyciskiѝfunkcjiѝ
Wskazaniaѝnaѝwyświetlaczu
Poleѝinformacyjne,ѝwskazujeѝaktualneѝustawienieѝѝ
LEN/SYNTETYKI
12.45
Koniecѝpraniaѝo
15.05
Aktualny
czas
Koniec
cyklu
Temperatura 95 C 900
Prêdkośćѝwirowaniaѝ/ѝ Opcje
stopѝzѝwod¹ѝwѝpralceѝ
Czasyѝtrwaniaѝ
7
Instrukcjaѝobsługi
Przedѝpierwszymѝużyciem
Pierwszeѝwł¹czenieѝ–ѝustawienieѝjêzyka
Uwaga!ѝJeżeliѝpoѝwł¹czeniuѝurz¹dzeniaѝnaѝwyświetlaczuѝnieѝpojawiaѝsiê
menuѝ ѝ dotycz¹ceѝ ustawieniaѝ jêzyka,ѝ oznaczaѝ to,ѝ żeѝ pralkaѝ została
wł¹czonaѝ wcześniej.ѝ Jeśliѝ takѝ siêѝ stanieѝ należyѝ przeczytaćѝ rozdział
„Ustawienieѝ/ѝJêzyk”.
Jêzyk:
Wł¹czyćѝpralkêѝustawiaj¹c,
pokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝprogramѝѝѝ
FRENCH
.
prania,ѝnp.ѝBAWEŁNA
Jeżeliѝmaѝpozostaćѝwybranyѝ
jêzyk:ѝ należyѝ wcisn¹ćѝ przycisk
OK.
Jeśliѝchcemyѝzmienićѝѝjêzykѝ:
1.ѝ Wcisn¹ćѝ przyciskѝ OPCJEѝ ѝ
kilkakrotnie,ѝażѝnaѝwyświetlaczu
pojawiѝsiêѝodpowiedniѝjêzyk,ѝnp.
ENGLISHѝ(angielski).
Jêzyk:
2.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝ
ENGLISH
WskazanieѝENGLISHѝpulsuje,ѝaѝ
wyświetlaczѝwygl¹daѝtak,ѝjakѝnaѝ
rysunkuѝobok.
3.ѝWył¹czyćѝpralkêѝustawiaj¹cѝ
pokrêtłoѝprogramatoraѝwѝ
położeniuѝOffѝ/ѝwył¹cz.
Ustawienieѝaktualnegoѝczasu
Abyѝwyświetlaczѝwskazywałѝprawidłoweѝinformacjeѝ(aktualnyѝczas,ѝczas
zakończeniaѝ programu)ѝ należyѝ ustawićѝ aktualnyѝ czas.ѝ Wskazówki
znajduj¹ѝsiêѝѝwѝrozdzialeѝ„Ustawienieѝ/ѝzegar”.
8
Instrukcjaѝobsługi
Przedѝpierwszymѝpraniem
Przedѝ pierwszymѝ normalnymѝ praniemѝ odzieżyѝ należyѝ wykonaćѝ cykl
praniaѝ zѝ ѝ pustymѝ bêbnem,ѝ abyѝ oczyścićѝ wewnêtrzneѝ elementyѝ z
ewentualnychѝpozostałościѝprocesuѝprodukcyjnego.ѝWybraćѝprogram
LEN/ѝѝ
ѝ/ѝSYNTETYKIѝ
,ѝ60°C,ѝopcjaѝOSZCZÊDZANIEѝCZASU:
BARDZOѝѝKRÓTKI,ѝużyćѝok.ѝ¼ѝporcjiѝdetergentu.
9
Instrukcjaѝobsługi
Przygotowanieѝiѝsortowanieѝbielizny
Przygotowanieѝbielizny
• Opróżnićѝ kieszenie.ѝ Wyj¹ćѝ przedmiotyѝ metaloweѝ (np.ѝ spinacze
biurowe,ѝszpilki)
• Pozasuwaćѝ zamki,ѝ pozapinaćѝ ѝ poszwyѝ iѝ poszewki,ѝ pozawi¹zywać
luźneѝpaskiѝnp.ѝodѝfartucha,ѝcoѝpozwoliѝѝnaѝunikniêcieѝuszkodzeń
bieliznyѝ iѝ nadmiernychѝ zagnieceńѝ ѝ ѝ podczasѝ prania.ѝ Przyszyć
“luźne”ѝguziki.
• Zachowaćѝszczególn¹ѝostrożnośćѝprzyѝѝpraniuѝfiran.ѝZdj¹ćѝ“żabki”
lubѝkółeczkaѝzѝtworzywaѝsztucznegoѝlubѝwłożyćѝjeѝdoѝsiatkiѝlubѝdo
worka.
• Zalecaѝ siêѝ praćѝ małeѝ iѝ delikatneѝ sztukiѝ odzieżyѝ (np.ѝ skarpetki
dzieciêce,ѝpończochy,ѝbiustonosze)ѝwѝsiatceѝdoѝpraniaѝbielizny,ѝw
poszewceѝzѝѝzamkiemѝlubѝwѝdużejѝskarpecie.
Uwaga ! Bieliznêѝzawieraj¹c¹ѝfiszbinyѝlubѝinneѝusztywnieniaѝnależy
włożyćѝdoѝspecjalnejѝtorebkiѝdoѝprania.ѝSztywnieniaѝmog¹ѝwypaśćѝi
uszkodzićѝpralkê.
Sortowanieѝodzieży
Przedѝ przyst¹pieniemѝ doѝ praniaѝ odzieżyѝ należyѝ j¹ѝ posortowaćѝ ze
wzglêduѝnaѝ:
• kolor:ѝѝtkaninyѝbiałeѝiѝkoloroweѝnależyѝpraćѝoddzielnie.
• temperaturê,ѝ rodzajѝ tkaninyѝ orazѝ wskazówkiѝ umieszczoneѝ na
metkachѝodzieży.
Uwaga ! Wѝ pralceѝ nieѝ wolnoѝ praćѝ tkanin,ѝ któreѝ posiadaj¹
oznaczenieѝ
10
ѝ(=ѝnieѝpraćѝwѝpralceѝautomatycznej!).
Instrukcjaѝobsługi
Uruchomienieѝprogramu
Wkładanieѝbielizny
• Otworzyćѝpokrywêѝpralki.
• Otworzyćѝ bêbenѝ pralkiѝ obur¹cz,ѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ Aѝ i dwieѝ pary
drzwiczekѝ(klapek),ѝażѝsiêѝotworz¹.
• Włożyćѝbieliznê,ѝzamkn¹ćѝbêbenѝiѝpokrywêѝpralki.
Uwaga ! : przedѝ zamkniêciemѝ pokrywy
pralkiѝ należyѝ sprawdzić,ѝ czyѝ drzwiczki
bêbnaѝs¹ѝprawidłowoѝzamkniêteѝ:
•klapkiѝѝszczelnieѝzamkniête,
•przyciskѝAѝwyciśniêty.
A
Odmierzanieѝśrodkówѝpior¹cychѝiѝ
pielêgnacyjnych
Dodaćѝ proszekѝ doѝ praniaѝ doѝ komory
iѝ doѝ komoryѝ ѝ (jeżeli
wybranoѝprogramѝwѝpraniemѝwstêpnym).
Ewentualnieѝ wlaćѝ płynѝ zmiêkczaj¹cyѝ doѝ komoryѝ ѝ .ѝ Wѝ przypadku
używaniaѝ innychѝ detergentów,ѝ należyѝ przeczytaćѝ rozdział
„Detergentyѝiѝśrodkiѝpielêgnacyjne”.
11
Instrukcjaѝobsługi
Wł¹czenieѝurz¹dzeniaѝ/ѝWybórѝprogramu
Wybraćѝprogramѝpraniaѝzaѝ
pomoc¹ѝpokrêtłaѝprogramatora,ѝ
np.,ѝLENѝ
ѝ/SYNTETYKI
.
Wybieraj¹cѝprogram,ѝ
jednocześnieѝwł¹czaѝsiêѝpralkê.
– Wyświetlaczѝzostajeѝ
podświetlonyѝiѝwskazujeѝwybranyѝ
program,ѝaktualn¹ѝgodzinêѝiѝ
orientacyjnyѝczasѝzakończeniaѝ
cyklu.
– Wѝzależnościѝodѝprogramu,ѝpralkaѝproponujeѝtemperaturêѝiѝprêdkość
wirowania.ѝMożnaѝjeѝzmienić.
– Podświetlenieѝ wyświetlaczaѝ zostajeѝ wył¹czoneѝ poѝ zakończeniu
programuѝ lubѝ poѝ 10ѝ minutachѝ (jeśliѝ programѝ nieѝ rozpocznieѝ siê
natychmiastѝ poѝ ustawieniu).ѝAbyѝ wł¹czyćѝpodświetlenieѝwyświetlacza
należyѝwcisn¹ćѝjedenѝzѝprzyciskówѝlubѝobrócićѝpokrêtłoѝprogramatora.
Zmianaѝtemperatury
LEN/SYNTETYKI
12.45
Wcisn¹ćѝ kilkakrotnieѝ przycisk
TEMP.ѝ (Temperatura)ѝ
ѝ ѝ aż
wybranaѝ wartośćѝ temperatury
pojawiѝsiêѝnaѝwyświetlaczu.
Koniecѝpraniaѝo
14.37
50°C
1000
Zmianaѝprêdkościѝwirowaniaѝ/ѝWybórѝopcjiѝ
„Stopѝzѝwod¹ѝwѝpralce”
Wcisn¹ćѝ kilkakrotnieѝ przycisk
PRÊDKOŚĆѝWIROWANIAѝѝ
ѝѝaż
naѝ wyświetlaczuѝ pojawiѝ siê
odpowiedniaѝ prêdkośćѝ wirowania
lubѝ opcjaѝ STOPѝ Zѝ WOD¥ѝ W
PRALCEѝѝ
.
• Jeśliѝwybranoѝprêdkośćѝwirowania
„0”,ѝ pralkaѝ zakończyѝ cykl
odprowadzeniemѝ
wodyѝ
z
ostatniegoѝpłukania,ѝaѝbieliznaѝnie
bêdzieѝodwirowana.
12
LEN/SYNTETYKI
12.45
Koniecѝpraniaѝo
14.37
50°C
1000
Instrukcjaѝobsługi
• Jeśliѝ wybranoѝ opcjêѝ STOPѝ Zѝ WOD¥ѝ Wѝ PRALCEѝ
ѝ pralka
zatrzymaѝwodêѝzѝostatniegoѝpłukaniaѝwѝbêbnie.ѝNieѝodbêdzieѝsiê
wirowanieѝ ostateczne.ѝ Wirowanieѝ pośrednieѝ (wѝ trakcieѝ cyklu
prania)ѝ jestѝ automatycznieѝ przypisaneѝ doѝ programuѝ iѝ nieѝ można
goѝzmienić/skasować.
Ustawienieѝopcji
Funkcjeѝ dodatkoweѝ możnaѝ wybraćѝ poѝ ustawieniuѝ cykluѝ prania.
Wcisn¹ćѝprzyciskѝOPCJEѝ
.ѝNaѝwyświetlaczuѝpojawi¹ѝsiêѝsymbole
opcji.
Pranieѝwstêpne
Pranieѝ wstêpne,ѝ przedѝ faz¹ѝ praniaѝ zasadniczegoѝ (któreѝ jest
uruchamianeѝautomatycznie),ѝwѝtemperaturzeѝ30°C.
Wrażliwy
Dodanieѝjednegoѝcykluѝpłukaniaѝwrazѝzѝwolniejszymiѝruchamiѝbêbna
(coѝchroniѝtkaniny).ѝOpcjaѝprzydatnaѝzwłaszczaѝprzyѝczêstymѝpraniu
odzieżyѝ(np.ѝzeѝwzglêduѝnaѝwrażliw¹ѝskórê).ѝDodatkowyѝcyklѝpłukania
możnaѝtakżeѝwł¹czyćѝnaѝstałeѝ(patrzѝrozdziałѝ„Ustawienie”).
Odplamianie
Dlaѝ mocnoѝ zabrudzonejѝ odzieży.ѝ Środkiѝ doѝ usuwaniaѝ plamѝ s¹
dodawaneѝ wѝ trakcieѝ programuѝ tak,ѝ abyѝ mogłyѝ skutecznieѝ usun¹ć
zabrudzenia.
Cyklѝnocny
Bieliznaѝ pozostajeѝ wѝ wodzieѝ zѝ ostatniegoѝ płukania.ѝ Wirowanie
pośrednieѝ iѝ ostateczneѝ s¹ѝ wył¹czone,ѝ dlategoѝ programѝ przebiega
bardzoѝcicho.ѝDoskonałeѝdlaѝpraniaѝwѝgodzinachѝnocnych.
Ustawienie
Niektóreѝ funkcjeѝ dodatkoweѝ możnaѝ zaprogramowaćѝ „naѝ stałe”,ѝ np.
czas,ѝjêzykѝiѝitp.ѝ(patrzѝrozdziałѝ„Ustawienie”).ѝBêd¹ѝaktywneѝdoѝczasu
ichѝzmianyѝlubѝskasowania.
Opcje,ѝ któreѝ możnaѝ zaprogramowaćѝ przyѝ danymѝ cykluѝ prania,
pojawiaj¹ѝsiêѝnaѝwyświetlaczu.
13
Instrukcjaѝobsługi
Pranieѝwstêpne,ѝWrażliwy,ѝOdplamianie,ѝ
Cyklѝnocny
1.ѝKilkakrotnieѝwcisn¹ćѝprzyciskѝ
OPCJEѝ
ѝѝażѝsymbolѝ
wybranejѝfunkcjiѝbêdzieѝ
pulsował,ѝnp.,ѝ ѝPRANIEѝ
WSTÊPNE.ѝKażdeѝwciśniêcieѝ
przyciskuѝpowodujeѝ
podświetlenieѝkolejnychѝ
symboli,ѝodѝlewejѝdoѝprawejѝ
strony.
2.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝSymbolѝ
przestanieѝpulsować.ѝPodѝ
symbolemѝpojawiѝsiêѝczarnaѝ
kreska.ѝOpcjaѝzostałaѝ
ustawiona.ѝWyświetlaczѝ
przeł¹czaѝsiêѝnaѝkolejn¹ѝopcjê.
Abyѝwył¹czyćѝopcjê,ѝnależyѝ
kilkakrotnieѝwcisn¹ćѝprzyciskѝ
OPCJEѝ
ѝѝażѝsymbolѝopcjiѝ
bêdzieѝpulsował.ѝNastêpnieѝ
wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝczarnaѝ
kreskaѝpodѝsymbolemѝzostanieѝ
wygaszona.
LEN/SYNTETYKI
12.45
Pranieѝwstêpne
14.37
LEN/SYNTETYKI
12.45
Delikatny
14.56
Jeśliѝmaj¹ѝbyćѝwybraneѝinneѝopcje:ѝwcisn¹ćѝkilkakrotnieѝprzycisk
OPCJEѝ
ѝ ѝ ażѝ symbolѝ wybranejѝ funkcjiѝ bêdzieѝ pulsowałѝ –
potwierdzićѝwybórѝkażdejѝzѝnichѝwciskaj¹cѝprzyciskѝOK.
3.ѝ Kilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przycisk
OPCJEѝ
ѝ ѝ ażѝ pojawiѝ siê
symbolѝ „wyjścia”ѝ zѝ menu.ѝ Na
wyświetlaczuѝ
pojawiaѝ
siê
symbolѝwybranejѝopcji.
14
LEN/SYNTETYKI
12.45
Koniecѝpraniaѝo
14.37
50°C
800
Instrukcjaѝobsługi
Ustawienieѝczasów
Dlaѝ jużѝ wybranegoѝ programuѝ praniaѝ możnaѝ ustawićѝ skróconyѝ czas
trwaniaѝlubѝpóźniejszeѝuruchomienieѝprogramu.
Dlaѝ jużѝ wybranegoѝ programuѝ praniaѝ możnaѝ ustawićѝ skróconyѝ czas
trwaniaѝlubѝpóźniejszeѝuruchomienieѝprogramuѝ
.ѝNaѝwyświetlaczu
pojawiaj¹ѝsiêѝsymboleѝOszczêdzaniaѝCzasuѝiѝOpóźnionegoѝstartu.
Oszczêdzanieѝczasu:ѝKRÓTKIѝlubѝ
BARDZOѝKRÓTKI
Możnaѝskrócićѝcyklѝpraniaѝbieliznyѝlekkoѝprzybrudzonej.
– KROTKIѝ:ѝmożliweѝzѝprogramamiѝBAWEŁNAѝ
,ѝѝѝLEN/SYNTETYKI
ѝiѝŁATWEѝPRASOWANIE
.
,ѝ LEN/
– BARDZOѝ KRÓTKIѝ :ѝ możliweѝ zѝ programamѝ BAWEŁNAѝ
.
SYNTETYKIѝ
,ѝŁATWEѝPRASOWANIEѝѝ
ѝiѝDELIKATNE
Opóźnionyѝstart
Możnaѝ opóźnićѝ wł¹czenieѝ siêѝ programuѝ praniaѝ oѝ 30ѝ minutѝ –
maksymalnieѝdoѝ20ѝgodzin.
Oszczêdzanieѝczasu:ѝKRÓTKIѝlubѝBARDZOѝKRÓTKI
1. Kilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przycisk
CZASѝ
ѝ ѝ ażѝ symbol
OSZCZÊDZANIEѝ CZASUѝ
bêdzieѝpulsował.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK
3. Wcisn¹ćѝprzyciskѝCZASѝѝ
.
Podѝsymbolemѝ ѝKRÓTKIѝlub
BARDZOѝ KRÓTKIѝ pojawiѝ siê
czarnaѝkreska.
4. Abyѝ zmienićѝ KRÓTKIѝ na
BARDZOѝ KRÓTKI,ѝ należy
wcisn¹ćѝ przyciskѝ CZASѝ
ponownie.
Możnaѝ wybraćѝ miêdzy
NORMALNY,ѝ KRÓTKIѝ iѝ BARDZO
KRÓTKI,ѝ wciskaj¹cѝ przyciskѝ CZAS
Oszczêdnośćѝczasu
12.45
NORMALNY
14.37
LEN/SYNTETYKI
12.45
Koniecѝpraniaѝo
14.12
.
15
Instrukcjaѝobsługi
5.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK,ѝabyѝpotwierdzićѝwybór.ѝWyświetlaczѝwskazuje
symbolѝOpóźnionegoѝstartu,ѝmożnaѝustawićѝpóźniejszeѝrozpoczêcie
programu.
6.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝCZASѝ
,ѝjeśliѝnieѝwybranoѝopcjiѝOpóźnionyѝstart.
Naѝ wyświetlaczuѝ pojawiaѝ siêѝ symbolѝ OSZCZÊDZANIAѝ CZASUѝ
orazѝczasѝzakończeniaѝcyklu.
Opóźnionyѝstart
1.ѝKilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ CZASѝ
,ѝ ażѝ symbolѝ OPÓżNIONY
STARTѝ ѝbêdzieѝpulsował.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝNaѝwyświetlaczuѝpojawiѝsiêѝwskazanieѝ„Startѝw
0ѝmin.”.
3. Kilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przycisk
CZASѝ
,ѝ ażѝ naѝ wyświetlaczu
12.45
Opóźnionyѝstart
pojawiѝ siêѝ odpowiedniѝ czas
Startѝza 4 godz.
opóźnienia,ѝnp.ѝ„Startѝwѝ4ѝh”ѝ(=ѝ4
godziny).ѝ Podѝ symbolemѝ
pojawiѝsiêѝczarnaѝkreska.
Czasѝ opóźnieniaѝ zostanie
skasowany,ѝ jeśliѝ naѝ wyświetlaczu
pojawiѝ siêѝ wskazanieѝ „20ѝ h”,ѝ a
przyciskѝ
zostanieѝ
wciśniêty
ponownie.
4. Wcisn¹ćѝ przyciskѝ OK.ѝ Naѝ wyświetlaczuѝ pojawiѝ siêѝ symbol
ѝ iѝ czasѝ zakończeniaѝ cykluѝ (ł¹cznieѝ zѝ czasem
OPÓżNIONYѝ STARTѝ
opóźnienia).
5. Abyѝwł¹czyćѝfunkcjêѝOpóźniony
start,ѝ należyѝ wcisn¹ćѝ przycisk
12.45
LEN/SYNTETYKI
START/PAUZA.ѝ
Terazѝ
na
wyświetlaczuѝpojawiaѝsiêѝnp.ѝ„Start
4.00
Startѝza
wѝ 4.00ѝ (=ѝ 4ѝ godziny).ѝ Czas
50°C
800
pozostałyѝ doѝ wł¹czeniaѝ bêdzie
wyświetlanyѝiѝaktualizowanyѝcoѝ30
minutѝ
(np.ѝ
4.00,ѝ
3.30,
3.00.....0.30,ѝ0).
16
Instrukcjaѝobsługi
Uruchomienieѝprogramu
1. Sprawdzić,ѝczyѝzawórѝwodnyѝjestѝodkrêcony.
.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝSTART/PAUZA
Programѝ wł¹czyѝ siêѝ natychmiastѝ lubѝ poѝ upływieѝ ustawionego
opóźnienia.
JeśliѝpoѝwciśniêciuѝprzyciskuѝSTART/PAUZA
naѝwyświetlaczu
pojawiѝ siêѝ wskazanieѝ „Drzwiѝ otwarte”ѝ –ѝ oznaczaѝ toѝ konieczność
dokładnegoѝ zamkniêciaѝ drzwi.ѝ Zamkn¹ćѝ iѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ START/
PAUZAѝ
ponownie.
Przebiegѝprogramu
Naѝ wyświetlaczuѝ pojawiaj¹ѝ siê
aktualnieѝ
trwaj¹ceѝ
etapy
programuѝorazѝczasѝzakończenia
cyklu.
Wѝ trakcieѝ programuѝ czas
zakończeniaѝ cykluѝ możeѝ siê
zmieniać,ѝ wѝ zależnościѝ odѝ kilku
czynnikówѝ (np.ѝ rodzajuѝ iѝ ilości
bielizny,ѝ rozpoznaniaѝ równowagi
wirowania,ѝ specjalnegoѝ płukania
itp.).
LEN/SYNTETYKI
12.45
Pranieѝzasadnicze
14.37
50°C
800
Przerwanieѝprogramuѝ/ѝDokładanieѝbielizny
Przerywanieѝprogramu
• Programѝ możnaѝ przerwaćѝ wѝ każdejѝ chwiliѝ wciskaj¹cѝ przycisk
START/PAUZAѝ
.ѝPoѝ ponownymѝ
programѝbêdzieѝkontynuowany.
wciśniêciuѝ
przycisku,
• Abyѝprzerwaćѝpracêѝpralkiѝprzedѝzakończeniemѝprogramuѝnależy
ustawićѝprogramatorѝwѝpołożeniuѝOffѝ/ѝWył¹czony .
Uwaga : Zachowaćѝ ostrożność,ѝ jeśliѝ wewn¹trzѝ znajdujeѝ siê
jeszczeѝwoda !
17
Instrukcjaѝobsługi
Dokładanieѝbielizny
1. Wcisn¹ćѝprzyciskѝSTART/PAUZA
.
• Jeżeliѝ naѝ wyświetlaczuѝ pojawiaj¹ѝ siêѝ naprzemiennieѝ „Drzwi
zablokowane”ѝ iѝ „Pauza”,ѝ nieѝ maѝ możliwościѝ włożeniaѝ dodatkowej
porcjiѝbieliznyѝ(np.ѝpoziomѝwodyѝjestѝzbytѝwysoki).
• Jeżeliѝ naѝ wyświetlaczuѝ pojawiaj¹ѝ siêѝ naprzemiennieѝ „Drzwi
odblokowane”ѝiѝ„Pauza”,ѝmożnaѝwłożyćѝdodatkow¹ѝporcjêѝbielizny:
2. Otworzyćѝdrzwi.
3. Włożyćѝbieliznêѝiѝzamkn¹ćѝdrzwi.
4. Wcisn¹ćѝprzyciskѝSTART/PAUZA
. Programѝbêdzieѝkontynuowany.
Zakończenieѝcykluѝ/ѝWyjmowanieѝbielizny
Poѝzakończeniuѝcykluѝrozlegaѝsiêѝtrzykrotnieѝdługiѝsygnałѝakustyczny
(gdyѝ GŁOŚNOŚĆѝ jestѝ ustawionaѝ jakoѝ NORMALNAѝ lubѝ NISKA),ѝ aѝ na
wyświetlaczuѝ pojawiaj¹ѝ siêѝ naprzemiennieѝ komunikaty:ѝ „Cykl
zakończony”,ѝ„Możnaѝotworzyćѝdrzwi”.
1. Otworzyćѝdrzwiѝiѝwyj¹ćѝbieliznê.
2. UstawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝwѝpołożeniuѝOff/ѝWył¹czony.
3. Lekkoѝwysun¹ćѝpojemnikѝnaѝdetergentyѝdoѝwysuszenia.ѝPozostawić
uchyloneѝdrzwi,ѝabyѝprzewietrzyćѝwnêtrzeѝpralki.
JeśliѝwybranoѝopcjêѝSTOPѝZѝWOD¥ѝWѝPRALCEѝ
CYKLѝNOCNYѝ ѝ:
ѝlub
PoѝzakończeniuѝcykluѝpoѝwybraniuѝopcjiѝSTOPѝZѝWOD¥ѝWѝPRALCEѝlub
CYKLѝ NOCNY,ѝ wskaźnikѝ START/PAUZAѝ pulsuje.ѝ Naѝ wyświetlaczu
pojawiaj¹ѝsiêѝnaprzemiennieѝ„Koniecѝcyklu”ѝiѝ„Drzwiѝzablokowane”.
Najpierwѝnależyѝodprowadzićѝwodê :
• Ustawićѝ pokrêtłoѝ programatoraѝ wѝ położeniuѝ Off/Wył¹czonyѝ «O»ѝ a
nastêpnieѝODPOMPOWANIEѝ
ѝiѝwcisn¹ćѝprzyciskѝSTART/PAUZA
,ѝ(wodaѝbêdzieѝodprowadzonaѝbezѝwirowania)ѝlub
• UstawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝwѝpołożeniuѝOff/Wył¹czonyѝ«O»,ѝa
nastêpnieѝ WIROWANIEѝ ѝ
.ѝ Ewentualnieѝ zmienićѝ prêdkość
wirowaniaѝ iѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ START/PAUZAѝ
odprowadzona,ѝaѝbieliznaѝodwirowana).
18
ѝ ѝ (wodaѝ bêdzie
Instrukcjaѝobsługi
Ustawienie
Niektóreѝ funkcjeѝ dodatkoweѝ możnaѝ zaprogramowaćѝ „naѝ stałe”,
niezależnieѝodѝwybranegoѝcykluѝprogramuѝ–ѝbêd¹ѝaktywneѝnawetѝpo
wył¹czeniuѝ pralkiѝ lubѝ wyjêciuѝ wtyczkiѝ przewoduѝ zasilaj¹cegoѝ z
gniazdka.
Pamiêćѝ1,ѝ2,ѝ3
Konfiguracjeѝ programówѝ możnaѝ zachowaćѝ wѝ pamiêciѝ pralki
(położenieѝ pokrêtła):ѝ PAMIÊĆѝ 1,2ѝ lubѝ 3ѝ iѝ wybieraćѝ jeѝ bezpośrednio
programatorem.ѝ Należyѝ wybraćѝ zestawѝ funkcjiѝ iѝ zachowaćѝ jeѝ w
pamiêci.
Wprowadzenieѝdoѝpamiêci
Przykład : Przykład:ѝ Program
LEN/SYNTETYKI
12.45
14.37
Koniecѝpraniaѝo
PAMIÊĆѝ 1ѝ bêdzieѝ zawierał:ѝ pranie
LEN/SYNTETYKI,ѝ 40°C,ѝ 800ѝ obr./
40°C
800
min.,ѝwrazѝzѝPRANIEMѝWSTÊPNYM.
1. Ustawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝ
wѝpołożeniuѝLENѝ
ѝѝ/ѝ
SYNTETYKIѝѝ
.
2.ѝ Kilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ TEMPERATURAѝ
ѝ ażѝ na
wyświetlaczuѝpojawiѝsiêѝwartośćѝ40×C.
3. Kilkaѝ razyѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝPRÊDKOŚĆѝ WIROWANIAѝѝ
ѝażѝ na
wyświetlaczuѝpojawiѝsiêѝ800ѝ(obr./min.).
ѝѝustawićѝPRANIEѝWSTEPNEѝѝ ѝiѝwcisn¹ć
4. PrzyciskiemѝOPCJEѝ
przyciskѝOK.ѝPodѝsymbolemѝPRANIEѝWSTÊPNEѝ ѝpojawiѝsiêѝczarna
kreska.
ѝѝażѝsymbolѝUSTAWIENIE
5. Kilkaѝrazyѝwcisn¹ćѝprzyciskѝOPCJEѝ
ѝbêdzieѝpulsował.
6.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝ
Pamiêć 1
Wyświetlaczѝprzeł¹czyѝsiêѝnaѝmenuѝ
Zapamiêtać ?
SpecjalneѝFunkcje.ѝPozycjaѝ
PAMIÊĆѝ1ѝzostanieѝ
zaproponowanaѝjakoѝpierwsza.
Abyѝ wprowadzićѝ daneѝ pod
innymѝprogramemѝnależyѝwcisn¹ć
przyciskѝOPCJE
.
7.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝKonfiguracjaѝprogramuѝzostałaѝzachowanaѝw
położeniuѝprogramatoraѝPAMIÊĆѝ1ѝiѝmożnaѝj¹ѝustawiaćѝbezpośrednio
zѝprogramatora.
19
Instrukcjaѝobsługi
Programyѝ możnaѝ zapisywaćѝ wѝ pozostałychѝ położeniachѝ lub
zastêpowaćѝ nowymiѝ kombinacjamiѝ (patrzѝ rozdziałѝ „Zmiana
zaprogramowanegoѝcyklu”)ѝaleѝnieѝmożnaѝichѝskasować.
Zmianaѝzaprogramowanegoѝcyklu
1. Wprowadzićѝ noweѝ daneѝ (np.ѝ patrzѝ rozdziałѝ „Wprowadzanieѝ do
pamiêci”ѝkrokiѝ1-4.).
2. Kilkaѝrazyѝwcisn¹ćѝprzyciskѝOPCJE
,ѝażѝwskazanieѝUSTAWIENIE
bêdzieѝpulsowało.
3. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
wybraćѝpozycjêѝprogramu,ѝktóry
4. Zaѝpomoc¹ѝprzyciskuѝOPCJE
maѝbyćѝzmieniony,ѝnp.ѝPAMIÊĆѝ1.
5. Zachowaćѝnow¹ѝkonfiguracjêѝprogramuѝwciskaj¹cѝprzyciskѝOK.
Głośność
Głośnośćѝsygnałuѝakustycznegoѝmożnaѝzmieniać.
1. Ustawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝdowolnyѝprogramѝiѝwcisn¹ćѝkilka
razyѝ przyciskѝ OPCJE
,ѝ ażѝ wskazanieѝ USTAWIENIE
bêdzie
pulsowało.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
3.ѝWcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝ
Sygnałѝdżwiêkowyѝ
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝ
OPCJE
NORMALNY
pojawiѝsiêѝwskazanieѝGŁOŚNOŚĆ.
4. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
5. Wcisn¹ćѝ kilkaѝ razyѝ przycisk
OPCJEѝ
,ѝ ażѝ naѝ wyświetlaczu
pojawiѝ siêѝ odpowiedniѝ poziom
głośnościѝ (NORMALNA,ѝ NISKA,
BEZѝDżWIÊKU).
6.ѝ Wcisn¹ćѝ przyciskѝ OK,ѝ potwierdzaj¹cѝ ustawienie.ѝ Wyświetlacz
przeł¹czyѝsiêѝnaѝnastêpn¹ѝfunkcjêѝspecjaln¹
7. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝOPCJE
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝpojawi
siêѝikonaѝ„wyjścia”.
20
Instrukcjaѝobsługi
Dodatkoweѝpłukanie
1. Ustawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝdowolnyѝprogramѝiѝwcisn¹ćѝkilka
razyѝ przyciskѝ OPCJEѝ
,ѝ ażѝ wskazanieѝ USTAWIENIEѝ
ѝ bêdzie
pulsowało.
Extraѝpłukanie
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
TAK
3. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝ
OPCJE
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝ
pojawiѝsiêѝwskazanieѝ
DODATKOWEѝPŁUKANIE.ѝ
4. Wcisn¹ćѝ przyciskѝ OK.ѝ Na
wyświetlaczuѝ pojawiѝ siêѝ symbol
.ѝWyświetlaczѝprzeł¹czyѝsiêѝna
nastêpn¹ѝfunkcjêѝspecjaln¹.
5. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝOPCJE
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝpojawi
siêѝikonaѝ„wyjścia”.
Jêzyk
1. Ustawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝdowolnyѝprogramѝiѝwcisn¹ćѝkilka
razyѝ przyciskѝ OPCJEѝ
,ѝ ażѝ wskazanieѝ USTAWIENIEѝ
ѝ bêdzie
pulsowało.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
Jêzyk
3. Wcisn¹ćѝ kilkaѝ razyѝ przycisk
OPCJEѝ
,ѝażѝnaѝwyświetlaczu
ENGLISH
pojawiѝsiêѝwskazanieѝJÊZYK.
4. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
5. Wcisn¹ćѝ kilkaѝ razyѝ przycisk
,ѝażѝnaѝwyświetlaczu
OPCJE
pojawiѝsiêѝodpowiedniѝjêzyk,ѝnp.
ENGLISHѝ(angielski).
6.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝ
Wyświetlaczѝprzeł¹czyѝsiêѝnaѝnastêpn¹ѝfunkcjêѝspecjaln¹.
7.ѝWcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝOPCJEѝ
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝpojawi
siêѝikonaѝ„wyjścia”.
21
Instrukcjaѝobsługi
Zegar
1.ѝUstawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝdowolnyѝprogramѝiѝwcisn¹ćѝkilka
razyѝ przyciskѝ OPCJEѝ
,ѝ ażѝ wskazanieѝ USTAWIENIEѝ
ѝ bêdzie
pulsowało.
11.17
Zegar
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
3. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝ
Ustawienieѝczasu
OPCJE
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝ
pojawi siê wskazanie ZEGAR.
4. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
5. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzycisk
iѝustawić
OPCJE
odpowiedni¹ѝ godzinê.ѝ Każdeѝ wciśniêcieѝ przyciskuѝ zmieniaѝ czasѝ w
odstêpachѝ jednominutowych.ѝ Przytrzymuj¹cѝ wciśniêtyѝ przycisk,ѝ czas
bêdzieѝsiêѝzmieniałѝwѝodstêpachѝdziesiêciominutowych.
6.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝWyświetlaczѝprzeł¹czyѝsiêѝnaѝnastêpn¹ѝfunkcjê
specjaln¹.ѝ
7. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝOPCJEѝ
ѝ,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝpojawi
siêѝikonaѝ„wyjścia”.
Kontrastѝiѝjasność
1. Ustawićѝpokrêtłoѝprogramatoraѝnaѝdowolnyѝprogramѝiѝwcisn¹ćѝkilka
razyѝ przyciskѝ OPCJE
, ażѝ wskazanieѝ USTAWIENIE
bêdzie
pulsowało.
2. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
3. Wcisn¹ćѝ kilkaѝ razyѝ przycisk
Kontrast
11.17
I----->-----I
OPCJE
,ѝ ażѝ naѝ wyświetlaczu
pojawiѝ siêѝ wskazanieѝ KONTRAST
lubѝJASNOŚĆ.
4.ѝWcisn¹ćѝprzyciskѝOK.
5.ѝWcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝ
,ѝiѝustawićѝodpowiedni kontrastѝlubѝjasnośćѝwyświetlacza.
OPCJE
Każdeѝ wciśniêcieѝ przyciskuѝ zmienia kontrastѝ lubѝ jasnośćѝ (patrzѝ na
strzałê,ѝ przesuwaj¹c¹ѝ siêѝ zѝ lewejѝ doѝ prawejѝ strony).ѝ Jeśliѝ strzałka
osi¹gnieѝ ostatnieѝ położenieѝ poѝ prawej,ѝ ponownieѝ rozpoczyna
przesuwanieѝsiêѝodѝlewejѝstrony.ѝ
6. Wcisn¹ćѝprzyciskѝOK.ѝWyświetlaczѝprzeł¹czyѝsiêѝnaѝnastêpn¹ѝfunkcjê
specjaln¹ѝlubѝnaѝikonêѝ„wyjścia”.
7. Wcisn¹ćѝkilkaѝrazyѝprzyciskѝOPCJE
,ѝażѝnaѝwyświetlaczuѝpojawi
siêѝikonaѝ„wyjścia”.
22
Instrukcjaѝobsługi
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝprania
Sortowanieѝiѝprzygotowanieѝbielizny
• Przedѝprzyst¹pieniemѝdoѝpraniaѝodzieżyѝnależyѝj¹ѝposortowaćѝna
tkaniny,ѝ któreѝ nieѝ musz¹ѝ byćѝ traktowaneѝ zeѝ szczególn¹
ostrożności¹ѝ iѝ możnaѝ jeѝ poddaćѝ normalnemuѝ praniuѝ iѝ wirowaniu
orazѝ naѝ tkaninyѝ delikatne,ѝ wedługѝ wskazówekѝ producentaѝ na
metkach.ѝ Wѝ przypadkuѝ praniaѝ jednocześnieѝ tkaninѝ oѝ różnych
wymaganiach,ѝ należyѝ zawszeѝ wybraćѝ programѝ właściwyѝ dla
najdelikatniejszejѝtkaniny.
• Tkaninyѝ białeѝ iѝ koloroweѝ należyѝ praćѝ oddzielnie.ѝ Inaczejѝ tkaniny
białeѝmog¹ѝzafarbowaćѝlubѝprzybraćѝszaryѝkolor.
• Noweѝubraniaѝnależyѝpraćѝpoѝrazѝpierwszyѝoddzielnie,ѝgdyżѝmog¹
farbowaćѝinn¹ѝodzież.ѝPrzestrzegaćѝwskazówekѝnaѝmetkach:ѝ„prać
oddzielnie”ѝiѝ„praćѝoddzielnieѝkilkaѝrazy”.
• Opróżnićѝkieszenie.ѝ
• Wyj¹ćѝ przedmiotyѝ metaloweѝ (np.ѝ spinaczeѝ biurowe,ѝ szpilki).
Pozasuwaćѝzamki,ѝpozapinaćѝѝposzwyѝiѝposzewki,ѝpozawi¹zywać
luźneѝpaskiѝnp.ѝodѝfartucha,ѝcoѝpozwoliѝѝnaѝunikniêcieѝuszkodzeń
bieliznyѝ iѝ nadmiernychѝ zagnieceńѝ podczasѝ prania.ѝ Przyszyć
“luźne”ѝguziki.
• Tkaninyѝ oѝ kilkuѝ warstwachѝ (np.ѝ śpiwory),ѝ odzieżѝ zѝ aplikacjami,
wełnêѝitp.ѝprzewrócićѝnaѝlewaѝstronê.
• Zalecaѝ siêѝ praćѝ małeѝ iѝ delikatneѝ sztukiѝ odzieżyѝ (np.ѝ skarpetki
dzieciêce,ѝpończochy,ѝbiustonosze)ѝwѝspecjalnejѝtorbieѝdoѝprania
bieliznyѝlubѝwѝposzewceѝzѝzamkiem.
• Zachowaćѝszczególn¹ѝostrożnośćѝprzyѝѝpraniuѝfiran.ѝZdj¹ćѝ“żabki”
iѝkółkaѝzѝtworzywaѝsztucznegoѝiѝwłożyćѝjeѝdoѝsiatkiѝlubѝdoѝworka.
Maksymalnyѝładunekѝbieliznyѝzależyѝodѝ
rodzajuѝtkaniny
Ilośćѝbieliznyѝwkładanejѝdoѝbêbnaѝpralkiѝnieѝmożeѝ
przekraczaćѝ wartościѝ podanejѝnaѝ tabliczceѝ znamionowejѝurz¹dzenia
(wѝkg).ѝPojemnośćѝbêbnaѝjestѝuzależnionaѝodѝrodzajuѝtkaniny,ѝktóra
maѝbyćѝuprana.ѝOdzieżѝbardzoѝbrudn¹ѝlubѝłatwoѝabsorbuj¹c¹ѝwodê
należyѝpraćѝwѝmniejszychѝilościach.
Nieѝ wszystkieѝ tkaninyѝ maj¹ѝ jednakow¹ѝ objêtośćѝ iѝ zdolność
absorbowaniaѝwody.
23
Instrukcjaѝobsługi
Dlategoѝbêbenѝnależyѝnapełniaćѝbior¹cѝpodѝuwagêѝrodzajѝbielizny:
• całkowicie,ѝ aleѝ nieѝ przeładowywaćѝ wѝ przypadkuѝ bawełny,ѝ lnuѝ i
tkaninѝmieszanych;
• doѝ połowyѝ ѝ wѝ przypadkuѝ uszlachetnianejѝ bawełnyѝ iѝ tkanin
syntetycznych;
• doѝjednejѝtrzeciejѝdlaѝtkaninѝdelikatnychѝ(firanki,ѝwełnaѝitp.).
Wѝ przypadkuѝ tkaninѝ mieszanychѝ należyѝ wypełnićѝ bêbenѝ tak,ѝ jakѝ dla
najdelikatniejszejѝodzieży.
Detergentѝpior¹cyѝiѝdodatkoweѝpreparaty
Stosowaćѝ jedynieѝ detergentyѝ iѝ dodatki,ѝ któreѝ s¹ѝ przeznaczoneѝ do
pralek.ѝNależyѝprzestrzegaćѝzaleceńѝpodanychѝprzezѝproducentaѝoraz
postêpowaćѝ zgodnieѝ zѝ paragrafamiѝ Pojemnikѝ naѝ środkiѝ pior¹ceѝ i
Dozowanieѝdetergentu.
Nieѝzalecamyѝstosowaniaѝróżnychѝdetergentówѝwѝtymѝsamymѝczasie,
ponieważѝistniejeѝniebezpieczeństwoѝuszkodzeniaѝpranychѝrzeczy.
Ilośćѝ stosowanegoѝ detergentuѝ zależyѝ odѝ ilościѝ pranychѝ rzeczy,ѝ ich
zabrudzenia,ѝaѝtakżeѝodѝstopniaѝtwardościѝwody.
Jeśliѝwodaѝjestѝmiêkka,ѝnależyѝniecoѝzmniejszyćѝdawki.ѝJeśliѝwodaѝjest
twardaѝ (zalecaѝ siêѝ stosowanieѝ środkówѝ doѝ odkamienianiaѝ wody)ѝ lub
jeśliѝrzeczyѝdoѝpraniaѝs¹ѝbardzoѝzabrudzone,ѝnależyѝzwiêkszyćѝdawki.
Informacjeѝ oѝ stopniuѝ twardościѝ wodyѝ możnaѝ uzyskaćѝ wѝ lokalnych
zakładachѝwodoci¹gowychѝlubѝuѝinnychѝkompetentnychѝwładz.
Detergentówѝwѝproszkuѝmożnaѝużywaćѝbezѝograniczeń.ѝ
Detergentyѝwѝpłynieѝnieѝpowinnyѝbyćѝstosowaneѝwtedy,ѝgdyѝwybrane
zostanieѝ pranieѝ wstêpne.ѝ Weѝ wszystkichѝ cyklachѝ bezѝ prania
wstêpnego,ѝ możnaѝ jeѝ wlewaćѝ doѝ dozownikaѝ umieszczanego
bezpośrednioѝwѝbêbnieѝlubѝdoѝkomoryѝnaѝdetergent.ѝCyklѝpraniaѝnależy
wł¹czaćѝbezѝfunkcjiѝopóźnionegoѝstartu.
Detergentyѝwѝpastylkachѝlubѝwѝdawkachѝnależyѝumieszczaćѝwѝkomorze
naѝdetergentyѝwѝpralce.
Usuwaj¹cѝ plamyѝ przedѝ cyklemѝ zmywaniaѝ należyѝ pamiêtaćѝ o
zaleceniachѝ producentaѝ danegoѝ środkaѝ dotycz¹cychѝ dozowania.
Stosuj¹cѝ detergentѝ zeѝ środkiemѝ odplamiaj¹cymѝ należyѝ wł¹czaćѝ cykl
praniaѝbezѝopóźnionegoѝstartu.
24
Instrukcjaѝobsługi
Miêdzynarodoweѝsymboleѝkonserwacjiѝ
odzieży
25
Instrukcjaѝobsługi
Tabeleѝprogramów
Tabelaѝ zawieraѝ niektóreѝ zѝ dostêpnychѝ programów,ѝ teѝ najlepszeѝ i
najczêściejѝużywane.
Rodzajѝ
bielizny
Tkaninyѝѝdoѝ
gotowania
Pozycjaѝ
programatoraѝ/ѝ
Temperatura
Maksymalnyѝ
wsadѝ
(wagaѝsuchejѝѝ
bieliznyѝwѝkg)
5,5ѝkg
BAWEŁNAѝ
0° - 95°
ENERGOOSZCZÊDNY
E ***
Bawełnaѝ/
Kolorowe
5,5ѝkg
LENѝ/
SYNTETYKI
0° - 60°
5,5ѝkg
40ѝ-ѝ60ѝMIX
1,0ѝkg
ŁATWEѝ
PRASOWANIE
40°
Tkaniny
delikatne
2,5ѝkg
Wełnaѝ/ѝѝ
Pranieѝrêczne
1,0ѝkg
DELIKATNE
0°
- 40°
Możliweѝopcje
CYKLѝNOCNY
BARDZO KRÓTKI*
PRANIEѝWSTÊPNE
ODPLAMIANIE**
WRAŻLIWY
DODATKOWEѝ
PłUKANIE
CYKLѝNOCNY
BARDZO KRÓTKI*
PRANIEѝWSTÊPNE
ODPLAMIANIE**
WRAŻLIWY****
DODATKOWEѝ
PłUKANIE
WEŁNAѝ/
0°ѝ-ѝ40°
JEDWABѝ/
30°
Bawełnaѝ/
Kolorowe
Tkaniny
delikatne
26
2,5ѝkg
CYKLѝNOCNY
30ѝMIN
30°
*nieѝwspółpracujeѝzѝprogramemѝENERGOOSZCZÊDNYѝiѝprogramamiѝ40-60ѝMIX.
**programѝODPLAMIANIEѝmożnaѝwybraćѝwył¹cznieѝdlaѝ40×Cѝlubѝwyższejѝtemperatury,ѝgdyżѝśrodki
usuwaj¹ceѝplamyѝs¹ѝskuteczneѝwѝwyższychѝtemperaturach
***Programѝtestowyѝnaѝzgodnośćѝzѝnorm¹ѝENѝ60456ѝiѝIECѝ60456;ѝopisѝwѝrozdzialeѝ„Parametry”
****nieѝwspółpracujeѝzѝprogramemѝŁATWEѝPRASOWANIEѝiѝDELIKATNE
Instrukcjaѝobsługi
Wsad
ѝ-ѝWIROWANIE
Wirowanieѝ tkaninѝ poѝ zakonczeniu
programuѝpraniaѝzѝfunkcjaѝ"stopѝzѝwodaѝw
pralce"ѝ(Cyklѝnocny)ѝzѝpredkosciaѝodѝ500
doѝ1500/1300ѝobr./min*.
ѝ-ѝPŁUKANIE
Wlaczajacѝ tenѝ programѝ moznaѝ wyplukac
upranaѝwczesniejѝodziez.
ѝ-ѝODPŁYWѝWODY
Odpompowanieѝ wodyѝ poѝ zakonczeniu
programuѝpraniaѝzѝfunkcjaѝ"stopѝzѝwodaѝw
pralce"ѝ(Cyklѝnocny).
*ѝWѝzależnościѝodѝmodelu.
27
Instrukcjaѝobsługi
Daneѝtechniczne
Wysokośćѝxѝszerokośćѝxѝ
głêbokość
850ѝxѝ400ѝxѝ600ѝmm
Napiêcieѝ/ѝczêstotliwość
Mocѝcałkowita
230ѝVѝ/ѝ50ѝHz
2300ѝW
Ciśnienieѝwody
Minimalneѝ0,05ѝMpaѝ(0,5ѝbar)
Maksymalneѝ0,8ѝMPaѝ(8ѝbar)
Podł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝ
wodnego
Typѝ20ѝxѝ27
Wsad
Maks.ѝ5,5ѝkg
Prêdkośćѝwirowania
Lavamatѝ48580:ѝ1500ѝobr./min.
Lavamatѝ48380:ѝ1300ѝobr./min.
Pralkaѝ spełniaѝ wymaganiaѝ dyrektywѝ UEѝ CEEѝ 89-336
(zakłóceniaѝ rtv(ѝ orazѝ CEEѝ 73-23ѝ (bezpieczeństwo
elektryczne)
28
Instrukcjaѝobsługi
Parametry
Maksymalny
wsad
(wѝkg)
Zużycieѝ
wodyѝ(wѝ
litrach)
Zużycie
energi
(wѝkWh)
ѝBawełnaѝ95°
5,5
53
2,00
ѝLenѝ/ѝ
2,5
39
0,85
5,5
39
0,85
2,5
38
0,55
ѝSyntetykiѝ60°
40ѝ-ѝ60ѝMix
ѝDelikatneѝ40°
ѝ Wełnaѝ /
rêczneѝ40°
ѝ Pranie
1,0
45
0,50
ѝ Jedwabѝ /
rêczneѝ30°
ѝ Pranie
1,0
38
0,30
ѝWirowanie
5,5
-
0,03
ѝPłukanie
5,5
29
0,15
ѝOdpływѝwody
5,5
-
0,01
ѝ30ѝMin
2,5
40
0,15
ѝŁatweѝprasowanieѝ40°
2,5
48
0,40
5,5
46
0,93
Energooszczêdny*
Czasѝ
trwaniaѝ
programu
Patrz:ѝwyswietlaczѝpralki
Programatorѝ/ѝ
Temperatura
*programѝtestowyѝnaѝzgodnośćѝzѝnorm¹ѝENѝ60456.
29
Instrukcjaѝobsługi
Konserwacjaѝiѝczyszczenieѝ
Przedѝprzyst¹pieniemѝdoѝczyszczeniaѝlubѝkonserwacjiѝnależyѝodł¹czyć
pralkêѝodѝzasilania,ѝwyjmuj¹cѝwtyczkêѝzѝgniazdkaѝelektrycznego.
Usuwanieѝosadów
Jeżeliѝ detergentѝ jestѝ dozowanyѝ prawidłowo,ѝ nieѝ maѝ konieczności
usuwaniaѝkamieniaѝzѝwnêtrzaѝpralki.
Jeżeliѝ usuniêcieѝ osadówѝ bêdzieѝ konieczne,ѝ należyѝ użyćѝ specjalnego,
nieѝ koroduj¹cegoѝ preparatuѝ przeznaczonegoѝ doѝ pralekѝ (dostêpnyѝ w
sklepach).ѝ Przestrzegaćѝ wskazówekѝ producentaѝ preparatu,
dotycz¹cychѝdozowaniaѝorazѝczêstotliwościѝusuwaniaѝkamienia.
Obudowa
Obudowêѝ należyѝ myćѝ roztworemѝ ciepłejѝ wodyѝ zѝ łagodnym
detergentem.ѝ Nieѝ używaćѝ alkoholu,ѝ rozpuszczalnikówѝ itp.,ѝ środkówѝ i
g¹bekѝszoruj¹cych.
Pojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ce
Regularnieѝ należyѝ czyścićѝ pojemnikѝ naѝ środkiѝ pior¹ce,ѝ abyѝ usun¹ć
pozostałościѝ detergentówѝ iѝ zapewnićѝ sprawn¹ѝ pracêѝ urz¹dzenia.
Pojemnikѝmożnaѝłatwoѝwyj¹ćѝdoѝczyszczenia.
Wyjmowanieѝpojemnikaѝѝ:
Wcisn¹ćѝ dwaѝ elementyѝ poѝ bokachѝ dozownikaѝ i
wyci¹gn¹ćѝgoѝdoѝgóry.
Oczyścićѝ podѝ strumieniemѝ bież¹cejѝ wodyѝ przy
pomocyѝmałejѝszczoteczkiѝlubѝszmatki.ѝ
Sprawdzić,ѝ czyѝ syfonyѝ naѝ tylnejѝ ściance
dozownikaѝnieѝs¹ѝzatkane.
30
Instrukcjaѝobsługi
Wkładanieѝpojemnikaѝ:
Włożyćѝdozownikѝwykonuj¹cѝpowyższeѝczynności
wѝodwrotnejѝkolejności.
Filtrѝwylewowy
Pralkaѝ wyposażonaѝ jestѝ wѝ filtrѝ mechanicznyѝ (wѝ przedniej,ѝ dolnej
czêści),ѝ służ¹cyѝ doѝ wychwytywaniaѝ nitekѝ iѝ drobnychѝ przedmiotów
pozostawionychѝ wѝ odzieży.ѝ Należyѝ goѝ regularnieѝ czyścić.ѝ Wskaźnik
„Filtr”*ѝjestѝpodświetlony,ѝgdyѝfiltrѝѝjestѝѝzbytѝzabrudzonyѝlubѝzatkany.
Jeżeliѝ pierzecieѝ Państwoѝ tkaniny,ѝ któreѝ łatwoѝ gubi¹ѝ włóknaѝ (np.
rêczniki)ѝnależyѝczyścićѝfiltrѝpoѝkażdymѝpraniu.
Otworzyćѝdrzwiczkiѝzaѝpomoc¹ѝnp.ѝśrubokrêtaѝ:
*ѝwѝzależnościѝodѝmodelu
31
Instrukcjaѝobsługi
Usun¹ćѝresztkiѝwody:
Podstawićѝ niskieѝ naczynie,ѝ odkrêcićѝ pokrywê
filtraѝ wѝ kierunkuѝ przeciwnymѝ doѝ ruchu
wskazówekѝ zegara,ѝ ustawićѝ wѝ położeniu
pionowym,ѝ takѝ jakѝ pokazanoѝ naѝ rysunku.
Poczekać,ѝażѝwodaѝspłynie.
Wyj¹ćѝfiltr:
Odkrêcićѝfiltrѝiѝwyj¹ć.ѝOczyścićѝpodѝbież¹c¹ѝwod¹.
Włożyćѝfiltrѝiѝprzykrêcićѝgoѝobracaj¹cѝwѝkierunku
zgodnymѝzѝruchemѝwskazówekѝzegara.
Poѝ oczyszczeniuѝ filtraѝ należyѝ zamkn¹ćѝ drzwiczki.ѝ Podczasѝ pracy
urz¹dzeniaѝ drzwiczkiѝ muszaѝ byćѝ zamkniête,ѝ zeѝ wzglêduѝ na
bezpieczeństwo.
32
Instrukcjaѝobsługi
Objawyѝiѝprzyczynyѝzakłóceńѝwѝ
funkcjonowaniuѝpralkiѝ
Pralkaѝ zostałaѝ poddanaѝ wielokrotnymѝ testomѝ podczasѝ produkcji.
Jednakżeѝpodczasѝobsługiѝurz¹dzeniaѝmog¹ѝpojawićѝsiêѝproblemyѝi
usterki.ѝ Jeśliѝ wyst¹piѝ jakaśѝ usterka,ѝ powinniѝ Państwoѝ spróbować
usun¹ćѝ j¹ѝ samodzielnieѝ wedługѝ wskazówekѝ podanychѝ wѝ instrukcji
obsługi.ѝNaѝwyświetlaczuѝmog¹ѝsiêѝpojawićѝnastêpuj¹ceѝkomuniktaty:
Problemѝzѝdopływemѝwody:..«Brakѝdopływuѝwody.ѝSprawdźѝdopływ»
Problemѝzѝodpływemѝwodyѝ:...........«Brakѝodpływu.ѝodpływѝw¹ź/filtr»
Otwartaѝpokrywaѝ:.................................... «Drzwiѝotwarte.ѝSprawdź»
Jeżeliѝ usterkaѝ zostałaѝ usuniêta,ѝ należyѝ wcisn¹ćѝ przyciskѝ START/
PAUZA,ѝ abyѝ wznowićѝ program.ѝ Jeśliѝ usterkaѝ nieѝ zostanieѝ usuniêta,
należyѝwezwaćѝautoryzowanyѝserwis.ѝ
OBJAWY
PRZYCZYNA
Pralkaѝ nieѝ rozpoczyna
programuѝpraniaѝPralkaѝnie
pobieraѝwodyѝ:
• pralkaѝ jestѝ nieprawidłowoѝ podł¹czona,
instalacjaѝelektrycznaѝjestѝniesprawnaѝ;
• pokrywaѝ pralkiѝ iѝ klapkiѝ bêbnaѝ nieѝ s¹
zamkniêteѝ(Drzwiѝotwarte.ѝSprawdź)ѝ;ѝ
• nieѝustawionoѝprogramuѝpraniaѝ;
• nast¹piłaѝ przerwaѝ wѝ dopływieѝ energii
elektrycznejѝ;
• nast¹piłoѝodciêcieѝdopływuѝwodyѝ(Brak
dopływuѝwody.ѝSprawdźѝdopływ);
• zawórѝ wodnyѝ jestѝ zakrêconyѝ (Brak
dopływuѝwody.ѝSprawdźѝdopływ)ѝ;
• dopływѝ wodyѝ jestѝ zablokowanyѝ (Brak
dopływuѝwody.ѝSprawdźѝdopływ).
Pralkaѝpobieraѝwodêѝiѝ
natychmiastѝj¹ѝ
odprowadzaѝ:
• koniecѝwêżaѝodpływowegoѝjestѝułożony
naѝ odpowiedniejѝ wysokościѝ (sprawdź
rozdziałѝoѝinstalacji).
33
Instrukcjaѝobsługi
OBJAWY
PRZYCZYNA
Pralkaѝ nieѝ odprowadza
wodyѝiѝ/ѝlubѝnieѝwirujeѝ:
• w¹żѝ odpływowyѝ jestѝ zagniecionyѝ lub
zgiêtyѝ(Brakѝodpływu.ѝodpływѝw¹ź/filtr);
• filtrѝ wylewowyѝ jestѝ zatkanyѝ (Brak
odpływu.ѝodpływѝw¹ź/filtr)
• wł¹czyłѝsiêѝsystemѝochronyѝrównowagi;
złeѝrozłożenieѝbieliznyѝwѝbêbnie
• wybranoѝprogramѝ„Odpompowanie”ѝlub
„Stopѝzѝwod¹ѝwѝpralce”ѝ;
• nieodpowiedniaѝ wysokośćѝ syfonu
odpływowego.
Wodaѝ wylewaѝ
podłogêѝ:
• użytoѝ zaѝ dużejѝ ilościѝ proszku,ѝ jeśli
proszekѝ zaѝ bardzoѝ siêѝ pieni,ѝ wtedy
wodaѝ zacznieѝ wyciekaćѝ (Zaѝ duzo
proszku)ѝ;
• użytyѝproszekѝnieѝnadajeѝsiêѝdoѝpraniaѝw
pralkachѝautomatycznychѝ;
• syfonѝ odpływowyѝ jestѝ nieprawidłowo
umieszczonyѝ;
• filtrѝ wylewowyѝ jestѝ nieprawidłowo
włożonyѝ;
• w¹żѝdopływowyѝprzecieka.
Efektѝ
praniaѝ
niezadowalaj¹cyѝ:
siêѝ
na
jest
Pralkaѝ dostajeѝ wibracjiѝ i
pracujeѝzaѝgłośnoѝ:
34
•
•
•
•
użytoѝzbytѝmałoѝśrodkaѝdoѝpraniaѝ;
użytoѝniewłaściwegoѝdetergentuѝ;
zaѝdużoѝbieliznyѝwѝbêbnieѝ;
wybranoѝ
nieodpowiedniѝ
program
prania.
• nieѝ usuniêtoѝ wszystkichѝ blokad
transportowychѝ
orazѝ
elementów
opakowaniaѝ
(patrzѝ
rozdziałѝ
o
rozpakowaniu)ѝ;
• pralkaѝnieѝjestѝdobrzeѝwypoziomowanaѝi
/ѝlubѝnieѝstoiѝprawidłowoѝnaѝnóżkachѝ;
• pralkaѝstoiѝzbytѝbliskoѝścianyѝlubѝinnych
mebliѝ;
• bieliznaѝjestѝźleѝrozłożonaѝwѝbêbnieѝ;
• zbytѝ małaѝ ilośćѝ bieliznyѝ znajdujeѝ siêѝ w
bêbnie.
Instrukcjaѝobsługi
OBJAWY
PRZYCZYNA
Cyklѝpraniaѝtrwaѝzbytѝ
długoѝ:
• dopływѝ wodyѝ jestѝ zablokowanyѝ (Brak
dopływuѝwody.ѝSprawdźѝdopływ)ѝ;
• brakѝzasilaniaѝelektrycznegoѝ(awariaѝlub
odciêcie)ѝ;
• wł¹czyłoѝ siêѝ zabezpieczenieѝ termiczne
silnikaѝ;
• wł¹czyłѝ siêѝ systemѝ anty-pianowyѝ (za
dużoѝ detergentu)ѝ iѝ pralkaѝ odprowadza
pianêѝ;
• wł¹czyłѝsiêѝsystemѝochronyѝrównowagiѝ;ѝ
• trwaѝ dodatkowyѝ etapѝ lepszego
rozłożeniaѝbieliznyѝwѝbêbnie.
Pralkaѝ zatrzymujeѝ siêѝ w
trakcieѝ
programu
praniasta:
• instalacjaѝ elektrycznaѝ orazѝ zasilanie
wodneѝs¹ѝsprawneѝ;
• wybranoѝopcjêѝ„Stopѝzѝwod¹ѝwѝpralce”.
Nieѝ
możnaѝ
otworzyć
pokrywyѝwѝtrakcieѝcyklupѝ:
• wskaźnikѝ„natychmiastoweѝotwieranie”*ѝ
zgasłѝ;
• temperaturaѝwodyѝjestѝzbytѝwysokaѝ;
• pokrywêѝ możnaѝ otworzyćѝ dopieroѝ po
upływieѝ 1-2ѝ minutѝ odѝ zakończenia
programu*.
Naѝwyświetlaczuѝpojawiaѝ
siêѝkomunikatѝ:ѝ„Drzwiѝ
otwarte.ѝSprawdź”
• pokrywaѝjestѝnieprawidłowoѝzamkniêta.
Naѝwyświetlaczuѝpojawiaѝ
siêѝkomunikatѝ:ѝ„Brakѝ
odpływu.ѝodpływѝw¹ź/
filtr”
• filtrѝwylewowyѝjestѝzablokowanyѝ;
• w¹żѝ odpływowyѝ jestѝ zablokowanyѝ lub
zgniecionyѝ;
• w¹żѝ odpływowyѝ znajdujeѝ siêѝ naѝ zbyt
dużejѝwysokościѝ(patrzѝ„Instalacja”)ѝ;
• pompaѝ
odprowadzaj¹caѝ
jest
zablokowanaѝ;
• syfonѝjestѝzatkany.
Naѝwyświetlaczuѝpojawiaѝ
siêѝkomunikatѝ:ѝ„Brakѝ
dopływuѝwody.ѝSprawdźѝ
dopływ”
• zawórѝwodnyѝjestѝzakrêconyѝ;
• nast¹piłoѝodciêcieѝdopływuѝwody.
35
Instrukcjaѝobsługi
OBJAWY
PRZYCZYNA
Środekѝ
zmiêkczaj¹cy
wylewaѝ
siêѝ
poza
oznaczenieѝ wѝ pojemniku
naѝśrodkiѝpior¹ceѝ:
• użytoѝ nieprawidłowejѝ ilościѝ detergentu
pior¹cegoѝ;
• syfonyѝ wѝ tylnejѝ czêściѝ pojemnikaѝ s¹
zanieczyszczone.
Naѝ wyświetlaczuѝ pojawia
siêѝ komunikatѝ „Zaѝ dużo
proszku”
• użytoѝ nieprawidłowejѝ ilościѝ detergentu
pior¹cego.
Naѝwyświetlaczuѝpojawiaѝ
siêѝkomunikatѝ:ѝ„Filtr:ѝ
zablokowanyѝ/ѝPompaѝ
zablokowana”
• filtrѝwylewowyѝjestѝzatkany.
Naѝ wyświetlaczuѝ pojawia
siêѝ komunikat:ѝ „Uwaga:
EA6ѝ /ѝ Patrzѝ instrukcja
obsługi”ѝ:
• pokrywaѝklapkiѝbêbnaѝnieѝs¹ѝzamkniête
Naѝwyświetlaczuѝpojawiaѝ
siêѝkomunikat:ѝ„Uwaga:ѝEѝ
/ѝPatrzѝinstrukcjaѝ
obsługi”ѝѝlubѝpralkaѝnieѝ
rozpoczynaѝpracyѝ/ѝlubѝjestѝ
wѝtrybieѝPauzyѝ:
• ustawićѝ pokrêtłoѝ programatoraѝ w
położeniuѝOff/Wył¹czonyѝ«O»ѝiѝwezwać
autoryzowanyѝserwis.
*ѝwѝzależnościѝodѝmodelu
36
Instrukcjaѝobsługi
DLAѝINSTALATORA
INSTALACJA
WSKAZÓWKIѝOGÓLNE
• Pralkaѝ jestѝ ciêżka.ѝ Należyѝ zachowaćѝ szczególn¹ѝ ostrożność
podczasѝprzesuwaniaѝlubѝprzenoszenia.
• Przedѝpodł¹czeniemѝnależyѝrozpakowaćѝpralkê.ѝUsun¹ćѝwszystkie
blokadyѝ transportoweѝ –ѝ inaczejѝ możnaѝ uszkodzićѝ pralkêѝ lub
s¹siaduj¹ceѝmeble.ѝPralkaѝnieѝmożeѝbyćѝpodł¹czonaѝdoѝzasilania
podczasѝrozpakowywaniaѝlubѝzdejmowaniaѝblokad.
• Podł¹czenieѝ doѝ sieciѝ wodoci¹gowejѝ możeѝ wykonaćѝ wył¹cznie
wykwalifikowanyѝtechnik.
• Pralkêѝnależyѝpodł¹czyćѝdoѝsprawnegoѝiѝuziemionegoѝgniazdka.
• Jeżeliѝinstalacjaѝelektrycznaѝwѝmiejscuѝeksploatacjiѝpralkiѝwymaga
konserwacjiѝlubѝmodyfikacji,ѝnależyѝzwrócićѝsiêѝoѝjejѝwykonanieѝdo
wykwalifikowanegoѝelektrykaѝ(przedѝpodł¹czeniemѝpralki).
• Przedѝ podł¹czeniemѝ pralkiѝ należyѝ przeczytaćѝ rozdział
„Podł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝelektrycznego”.
• Poѝinstalacjiѝpralkiѝnależyѝupewnićѝsiê,ѝżeѝnieѝstoiѝnaѝprzewodzie
zasilaj¹cym.
• Jeżeliѝpralkaѝstoiѝnaѝpodłodzeѝzѝwykładzin¹ѝnależyѝupewnićѝsiê,ѝże
otworyѝwentylacyjneѝwѝdolnejѝczêściѝpralkiѝnieѝzostałyѝzakryte.
• Przewódѝ zasilaj¹cyѝ możeѝ zostaćѝ wymienionyѝ wył¹cznieѝ przez
autoryzowanyѝserwis.
• Producentѝ nieѝ odpowiadaѝ zaѝ szkodyѝ powstałeѝ wѝ wyniku
nieprawidłowejѝinstalacjiѝpralki.
37
Instrukcjaѝobsługi
Rozpakowanie
Materiałyѝchroni¹ceѝwewnêtrzneѝelementyѝpralkiѝpodczasѝtransportuѝnależyѝusun¹ćѝprzedѝpodł¹czeniemѝ
pralki.
Rozpakowaćѝurz¹dzenie.ѝѝPochylićѝpralkêѝtak,ѝaby
wspierałaѝ siêѝ naѝ jednymѝ rogu.ѝ Wyj¹ć
zabezpieczenieѝpodѝsilnikiemѝiѝpostawićѝpralkê.
Pochylićѝpralkêѝdoѝtyłu,ѝobrócićѝoѝ1/4ѝobrotuѝi
postawićѝnaѝjednymѝzѝrogów,ѝabyѝzdj¹ćѝ
podstawê.
Otworzyćѝ pokrywêѝ pralki,ѝ wyj¹ćѝ element
styropianowyѝ orazѝ elastyczneѝ klinyѝ blokuj¹ce
bêben.ѝZamkn¹ćѝpokrywê.
Zѝ tylnejѝ ściankiѝ pralkiѝ wyj¹ćѝ dwaѝ bolceѝ i
podkładkiѝdystansoweѝkluczemѝ10ѝmm.
38
Instrukcjaѝobsługi
Zaślepićѝwidoczneѝotworyѝdwomaѝzaślepkami
plastikowymiѝ znajduj¹cymiѝ siêѝ naѝ wyposażeniuѝpralki.
Należyѝ upewnićѝ siê,ѝ żeѝ wszystkie
zabezpieczeniaѝtransportoweѝzostałyѝwyjêteѝz
pralki.ѝ Zalecamyѝ jeѝ zachowaćѝ naѝ wypadek
ponownegoѝprzewożeniaѝpralki.
Jeżeliѝ urz¹dzenieѝ bêdzieѝ zapakowywane
ponownie,ѝnależyѝ włożyćѝ sprêżynyѝ (elementy
ograniczników)ѝnaѝgłêbokośćѝ21ѝiѝ24ѝmmѝ(po
przykrêceniu).
(PralkaѝLAVAMATѝ48580)
JeżeliѝchcielibyścieѝPaństwoѝustawićѝpralkêѝw
ci¹guѝ szafekѝ kuchennych,ѝ istniejeѝ możliwość
uciêciaѝ wspornikaѝ podtrzymuj¹cegoѝ wêżeѝ w
tylnejѝ czêściѝ pralki.ѝ Boczneѝ podkładki
dystansuj¹ceѝwłożyćѝnaѝmiejsce.
Ustawienie
Pralkêѝѝnależyѝѝustawićѝnaѝrównymѝiѝtwardymѝpodłożu,ѝwѝdobrzeѝwentylowanymѝpomieszczeniu.ѝ
Należyѝ pamiêtaćѝ oѝ zachowaniuѝ odpowiedniegoѝ odstêpuѝ pomiêdzy
pralk¹,ѝaѝścian¹,ѝmeblamiѝlubѝinnymiѝsprzêtami.
39
Instrukcjaѝobsługi
Przenoszenieѝpralki
Jeżeliѝ bêd¹ѝ chcieliѝ Państwoѝ przesun¹ćѝ pralkê
należyѝpodnieśćѝj¹ѝnaѝrolkachѝpoprzezѝpoci¹gniêcie
dźwigniѝwѝlew¹ѝstronêѝ(wѝdolnejѝczêściѝpralki).ѝPo
przesuniêciuѝ pralkiѝ należyѝ ustawićѝ dźwigniêѝ w
położeniuѝwyjściowym.
Wypoziomowanieѝpralki
Prawidłoweѝwypoziomowanieѝzapobiegaѝewentualnejѝwibracji,ѝgłośnej
pracyѝlubѝprzesuwaniuѝsiêѝpralkiѝpodczasѝpracy.
Pralkêѝ
wypoziomowaćѝ
wkrêcaj¹cѝ
lub
wykrêcaj¹cѝnóżkiѝregulacyjneѝ(podnieśćѝpralkê,
jeżeliѝtoѝkonieczne).ѝ
Poѝ wypoziomowaniuѝ
nakrêtki.
szczelnieѝ
zakrêcić
W¹żѝdopływowy
W¹żѝ„aqua-control”ѝchroniѝprzedѝzniszczeniami,
któreѝmożeѝspowodowaćѝwoda.ѝOczywiścieѝw¹ż
takżeѝzużywaѝsiêѝiѝniszczyѝwѝtrakcieѝeksploatacji.
Wtedyѝsystemѝ„aquaѝ-control”ѝnieѝdopuszczaѝdo
powrotuѝwodyѝdoѝzmywarki.
Problemѝ zѝ dopływemѝ wodyѝ jestѝ sygnalizowany
pojawieniemѝ siêѝ czerwonegoѝ znakuѝ wѝ okienku
„A”.ѝ Należyѝ wtedyѝ zakrêcićѝ zawórѝ wodnyѝ iѝ wezwaćѝ autoryzowany
serwis.
40
Instrukcjaѝobsługi
Podł¹czyćѝw¹żѝdopływowyѝzѝtyłuѝpralkiѝ:
- Przykrêcićѝw¹żѝdopływowyѝtakѝjakѝpokazano
naѝrys.ѝ1ѝiѝ2.
-ѝOdkrêcićѝzawórѝwodny.
- Podł¹czyćѝѝw¹żѝѝzasilaj¹cyѝѝpralkêѝѝwѝwodêѝdo
zaworuѝczerpalnegoѝ(kranu).
Wêżaѝdopływowegoѝnieѝwolnoѝprzedłużać.ѝJeśli
w¹żѝdopływowyѝbêd¹cyѝnaѝwyposażeniuѝpralki
okażeѝsiêѝzaѝkrótki,ѝnależyѝzamówićѝodpowiedni
w¹żѝwѝautoryzowanymѝserwisie.
W¹żѝodpływowy
-ѝUzałożyćѝkolankoѝnaѝw¹żѝodpływowy.
-ѝUmieścićѝwѝrurzeѝodpływowejѝ(lubѝzlewie)ѝna
wysokościѝ70ѝ–ѝ100ѝcm.ѝUpewnićѝsiê,ѝżeѝw¹ż
nieѝspadnie.
Koniecѝ ѝ ѝ wêżaѝ ѝ odpływowegoѝ ѝ musiѝ ѝ mieć
wentylacjê,ѝ ѝ tzn.ѝ średnicaѝ wewnêtrznaѝ ѝ ѝ rury
musiѝѝbyćѝѝwiêkszaѝѝodѝѝśrednicyѝѝzewnêtrznej
wêża.ѝ
Uwaga:ѝNieѝwolnoѝprzedłużaćѝwêżaѝodpływowego.ѝJeśliѝdostarczony
w¹żѝ jestѝ zaѝ krótki,ѝ należyѝ zamówićѝ w¹żѝ oѝ odpowiedniejѝ długościѝ w
autoryzowanymѝserwisie.
Podł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝelektrycznego
Pralkaѝprzystosowanaѝѝjestѝѝdoѝѝnapiêciaѝѝpr¹duѝprzemiennegoѝ230V
iѝczêstotliwościѝ50ѝHz.ѝ
Podł¹czeniaѝ ѝ naѝ stałeѝ możeѝ dokonaćѝ wył¹cznieѝ technikѝ elektrykѝ ze
stosownymiѝuprawnieniamiѝ.
Urz¹dzenieѝ musiѝ byćѝ podł¹czoneѝ doѝ gniazdkaѝ zѝ uziemieniem.ѝ Do
podł¹czeniaѝ pralkiѝ nieѝ należyѝ stosowaćѝ przedłużaczy,ѝ rozgałêziaczy
itp.
Zabezpieczenie:ѝ10ѝAѝ(jednaѝfaza,ѝ~230ѝV).
Instalacjaѝpralkiѝmusiѝbyćѝdokonanaѝzgodnieѝzѝobowi¹zuj¹cymiѝwѝkraju
przepisamiѝiѝnormami.
41
Instrukcjaѝobsługi
Gwarancjaѝiѝserwis
Jeśliѝ nieѝ znajd¹ѝ Państwoѝ wѝ instrukcjiѝ obsługiѝ wskazówek,ѝ wѝ jaki
sposóbѝ możnaѝ usun¹ćѝ nieprawidłowościѝ wѝ funkcjonowaniuѝ pralki,
należyѝ wtedyѝ zgłosićѝ usterkêѝ wѝ autoryzowanymѝ zakładzie
serwisowym;
Przyѝ zgłoszeniuѝ usterkiѝ należyѝ podaćѝ modelѝ urz¹dzeniaѝ orazѝ numer
wyrobu.
Wѝ miarêѝ możliwościѝ proszêѝ opisaćѝ wѝ skrócieѝ jakieѝ s¹ѝ objawyѝ usterki
orazѝwѝjakichѝokolicznościachѝsiêѝpojawiły.
Podanieѝ wyczerpuj¹cejѝ informacjiѝ umożliwiѝ personelowiѝ punktu
serwisowegoѝ szybszeѝ załatwienieѝ Państwaѝ zgłoszeniaѝ iѝ ѝ pozwoliѝ na
unikniêcieѝ powtórnychѝ wizytѝ monteraѝ ѝ iѝ zwi¹zanychѝ zѝ tym
dodatkowychѝkosztów.
Użytkownikѝ pokrywaѝ kosztyѝ naprawyѝ (nawetѝ wѝ czasieѝ trwania
gwarancji)ѝwѝnastêpuj¹cychѝsytuacjach:
-ѝ usuniêcieѝ usterkiѝ opisaneѝ jestѝ wѝ tabeli;ѝ usterkaѝ powstałaѝ wskutek
nieprawidłowejѝobsługiѝurz¹dzenia;
-ѝ zgłoszenieѝ usterkiѝ nieѝ bêdzieѝ zawierałoѝ wszystkichѝ istotnych
informacji,ѝ coѝ spowodujeѝ koniecznośćѝ kolejnejѝ wizytyѝ technikaѝ z
autoryzowanegoѝzakładuѝusługowego.
Producentѝ nieѝ ponosiѝ odpowiedzialnościѝ zaѝ szkodyѝ spowodowane
wskutekѝ
nieprzestrzeganiaѝ
obowi¹zuj¹cychѝ
przepisów
bezpieczeństwa.
Producentѝzastrzegaѝsobieѝprawoѝwprowadzeniaѝzmianѝtechnicznych.
42
www.electrolux.com
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
108 1707 00 - 04/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement