Electrolux EWT13921W Uživatelský manuál

Electrolux EWT13921W Uživatelský manuál
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Pralka automatyczna
Automatická pračka
EWT 13921 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego
produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla
Ciebie żródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest
oferowanie klientom bogatego wyboru
wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady
znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby
optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z
pewnościa docenisz jego zalety i
wygodę użytkowania. Powodzenia !
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu
velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl
nabízet široký sortiment výrobků, které
mohou váš život učinit pohodlnějším.
Některé z nich vidíte na obálce tohoto
návodu. Najděte si několik minut a
prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a
využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou
spokojenost, přinášející pohodu při
jeho používání. Hodně štěstí !
4 spis treści
Spis treści
Ostrzeżenia ...................................... 5
Opis urządzenia ............................... 7
Ustawienia indywidualne
9
Obsługa pralki ................................ 11
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania ............................ 18
Tabela programów ......................... 20
Wartości poboru i zużycia .............. 21
Konserwacja i czyszczenie ............ 22
Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje ...................................... 23
Dane techniczne ............................ 26
Instalacja ........................................ 26
Ochrona środowiska ...................... 29
Gwarancja ...................................... 30
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi :
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
użytkownika
oraz pozwalające na prawidłową
obsługę urządzenia.
Informacje ogólne.
Informacje dotyczące ochrony
środowiska.
ostrzeżenia 5
Ostrzeżenia
Niniejsze
ostrzeżenia
zostały
przygotowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikowi
oraz osobom trzecim.
Prosimy o uważne zapoznanie się w
niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i rozpoczęciem jego eksploatacji. Dziękujemy
za uwagę. Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z urządzeniem. W
razie sprzedaży lub odstąpienia
urządzenia innym osobom, prosimy
o przekazanie również niniejszej
instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki
oraz wszelkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo
• Nie zmieniać ani nie próbować
modyfikować parametrów urządzenia. Może to wiązać się z
zagrożeniem dla użytkownika i osób
trzecich.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki
należy sprawdzić, czy nie pozostały
w nich monety, agrafki, broszki,
śruby itp. Wszelkie takie drobne
przedmioty pozostawione w bieliźnie do prania mogą spowodować
duże szkody.
• Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale
“Dozowanie detergentów”.
• Drobne przedmioty, np. skarpetki,
paski, itp. należy prać w płóciennym
woreczku lub poszewce.
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć je od źródła
zasilania i zakręcić zawór wody.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze
odłączyć pralkę od zasilania.
• Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem, materiałów o nieobszytych
brzegach ani tkanin rozdartych.
Instalacja
• Po odebraniu urządzenia należy je
natychmiast rozpakować lub zlecić
jego rozpakowanie. Sprawdzić jego
stan ogólny. Wszelkie ewentualne
zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię pokwitowania sobie zostawić.
• Przed podłączeniem urządzenia i
przed rozpoczęciem eksploatacji
należy usunąć wszelkie blokady.
Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń transportowych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli.
• Podłączenie urządzenia do sieci
wodociągowej
należy
zlecić
wyłącznie
wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia należy
zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Po
zainstalowaniu
urządzenia
sprawdzić, czy nie stoi ono na
przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane
na podłożu krytym wykładziną,
należy sprawdzić, czy wykładzina
nie zasłania otworów wentylacyj-
6 ostrzeżenia
•
•
•
•
nych znajdujących się w dolnej
części urządzenia.
Urządzenie należy podłączyć do
gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia
należy uważnie zapoznać się z instrukcjami podanymi w rozdziale
“Podłączenie elektryczne”.
Wymianę przewodu zasilającego
należy zlecić w serwisie technicznym.
Producent nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na
działanie temperatur niższych niż 0°C,
należy przewidzieć następujące środki
zabezpieczające :
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż
doprowadzający wodę.
• Umieścić
koniec
węża
odpływowego oraz dopływowego w
zbiorniku na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i
przeprowadzić cały cykl aż do
końca.
• Wyłączyć urządzenie ustawiając
pokrętło wyboru programów na
“Stop”.
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
• Przykręcić wąż doprowadzający i
odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w
wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i, w konsekwencji,
uszkodzeniu urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy,
należy upewnić się, że jest ono
podłączone w pomieszczeniu o tempe-
raturze powyżej 0°C.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do
użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do
innych celów, do których nie zostało
ono zaprojektowane. Urządzenie
służy do prania, płukania i wirowania bielizny.
• W pralce można prać jedynie rzeczy
nadające się do prania. Należy
sprawdzać informacje znajdujące
się na metkach ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych
przedmiotów zabrudzonych lub
poplamionych benzyną, alkoholem,
trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy, należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy
włożyć rzeczy do bębna.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby
dorosłe.
Dzieci
nie
powinny
obsługiwać urządzenia ani się nim
bawić.
opis urządzenia / ustawienia indywidualne 7
Opis urządzenia
1
2
1 Panel sterowania
2 Uchwyt otwierający pokrywę
3 Drzwiczki filtra
4 Dźwignia do transportu urządzenia
5 Regulowane nóżki
3
4
5
Komora na detergenty
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Środek zmiękczający (nie przekraczać poziomu MAX M )
8 opis urządzenia / ustawienia indywidualne
Panel sterowania
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3 Przycisk “Temperatura”
4 Przycisk “Wirowanie”
1
2
Przycisk “Dół/Góra”
Przycisk “OK”
Przycisk “Start/Pauza”
Przycisk “Time Manager”
5
6
7
8
3
4
5
6
Przycisk “Góra/Dół” umożliwia dostęp do następujących menu :
• Pranie wstępne
•
Plamy
•
Dodatkowe płukanie
•
Łatwe prasowanie
•
Pół wsadu
•
Podręcznik prania
•
Ustawienia
•
Godzina zakończenia
•
Zabezpieczenie przed dziećmi
•
Zapamiętaj Ulubiony
•
Powrót
•
•
•
•
•
•
Podręcznik temperatury
Podręcznik wirowania
Podręcznik opcji
Podręcznik odplamiania
Podręcznik DEMO
Powrót
•
•
•
•
•
•
•
Język
Głośność
Czas
Jasność
Kontrast
Resetuj ustawienia
Powrót
7
8
opis urządzenia / ustawienia indywidualne 9
Ustawienia indywidualne
Pierwsze podłączenie urządzenia
Najpierw należy wybrać język.
Aby wybrać język nacisnąć przycisk
lub
, następnie potwierdzić wybór
przyciskiem “OK“.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it
Pojawi się prośba o potwierdzenie: nacisnąć przycisk 'OK', aby potwierdzić
wybór.
Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór
języka. Naciśnij klawisz wyboru opcji
lub
, aby zmienić ustawienie.
Następnie należy ustawić czas w
urządzeniu naciskając przycisk
lub
. Potwierdzić wybór przyciskiem
“OK“.
Naciśnij klawisz wyboru opcji
lub
aby ustawić czas. Naciśnij OK , aby
potwierdzić.
Język
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania, językiem konfiguracji
jest język angielski. Aby zmienić język,
należy.
Nacisnąć
lub , aby przejść do
menu “Ustawienia” , a następnie nacisnąć “OK”. Wybrać “Język” , a nas-
tępnie nacisnąć “OK”: migają literki
odpowiadające językom (tekst pojawia
się w żądanym języku). Wybrać język i
nacisnąć
lub . Następnie wcisnąć
“OK”, aby potwierdzić wybór.
Powrót
Język
Głośność
POL
Przy ponownej zmianie pojawia się
komunikat “Naciśnij OK”. Po kilku
sekundach
powraca
komunikat
główny.
Głośność
Sygnał dźwiękowy włącza się na
zakończenie programu, po ujawnieniu
się nieprawidłowości oraz podczas
uruchamiania.
Aby
ustawić
głośność
sygnału
dźwiękowego, należy.
Nacisnąć
lub , aby przejść do
menu “Ustawienia” , a następnie nacisnąć “OK”. Wybrać “Głośność” , a
następnie nacisnąć “OK”: miga cyfra
oznaczająca poziom głośności (od 0 brak dźwięku - do 9). Ustawić poziom
głośności naciskając przycisk lub ,
a następnie nacisnąć przycisk “OK”,
aby potwierdzić ustawienie.
Język
Głośność
Czas
5
Przy ponownej zmianie pojawia się
10 opis urządzenia / ustawienia indywidualne
komunikat “Naciśnij OK”. Po kilku
sekundach
powraca
komunikat
główny.
komunikat “Naciśnij OK”. Po kilku
sekundach
powraca
komunikat
główny.
Czas
Nacisnąć
lub , aby przejść do
menu “Ustawienia” , a następnie nacisnąć “OK”. Wybrać “Czas” , a następnie nacisnąć “OK” : miga godzina
(format 24-godzinny). Ustawić czas
przy pomocy lub , a następnie nacisnąć “OK”, aby potwierdzić ustawienie.
Kontrast
Nacisnąć
lub , aby przejść do
menu “Ustawienia” , a następnie nacisnąć “OK”. Wybrać “Kontrast” , a
następnie nacisnąć “OK”: miga cyfra
oznaczająca poziom kontrastu (od 0 do
9). Ustawić poziom kontrastu naciskając przycisk
lub , a następnie
nacisnąć przycisk “OK”, aby potwierdzić ustawienie.
Głośność
Czas
Jasność
11:12
Przy ponownej zmianie pojawia się
komunikat “Naciśnij OK”. Po kilku
sekundach
powraca
komunikat
główny.
Jasność
Nacisnąć
lub , aby przejść do
menu “Ustawienia” , a następnie nacisnąć “OK”. Wybrać “Jasność” , a
następnie nacisnąć “OK”: miga cyfra
oznaczająca poziom jasności (od 0 do
9). Ustawić poziom jasności naciskając
przycisk
lub
, a następnie nacisnąć przycisk “OK”, aby potwierdzić
ustawienie.
Czas
Jasność
Kontrast
5
Przy ponownej zmianie pojawia się
Jasność
Kontrast
Resetuj ustawienia
5
Przy ponownej zmianie pojawia się
komunikat “Naciśnij OK”. Po kilku
sekundach
powraca
komunikat
główny.
obsługa pralki 11
Obsługa pralki
Przed pierwszym użyciem
•
•
•
Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne wykonano
zgodnie z instrukcją instalacji.
Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszystkie inne materiały.
Przeprowadzić pranie wstępne w
temperaturze 90°C, bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie
bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyc bęben naciskając przycisk
blokady A : dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki
bębna oraz pokrywę pralki.
Dozowanie detergentów
Pralka została zaprojektowana w taki
sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór wody oraz zużycie detergentów.
Prosimy o zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku
do komory prania zasadniczego
oraz wstępnego , jeśli wybrano opcje
“pranie wstępne”. Można ewentualnie
wlać również płyn zmiękczający do komory .
Stosując inny rodzaj detergentu należy
przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale “detergenty i dodatki”.
Wybór żądanego programu
Właściwy program prania dla danego
rodzaju wsadu można określić dzięki
tabeli programów (patrz rozdział
Tabela Programów oraz menu
Podręcznik Prania).
A
Przed
zamknięciem
pokrywy
urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki
bębna są prawidłowo zamknięte :
• klapki są zaczepione,
• przycisk blokady A jest włączony.
Ustawić pokrętło wyboru programów
na żądanym programie. Wyświetli się
symbol programu oraz rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
12 obsługa pralki
Przez kilka sekund będzie wyświetlać
się opis programu, a kontrolka
przycisku “Start/Pauza” miga na
zielono.
BAWEŁNIANE
1:50
Bawełniane białe i kolorowe
Kilka
razy
nacisnąć
przycisk
“Temperatura”
,
aby
zmienić
temperaturę, jeśli pralka ma wykonać
pranie w temperaturze innej niż
proponowana automatycznie (patrz
tabela poboru, w której wskazano
również
dostępne
temperatury).
Symbol
oznacza pranie w zimnej
wodzie.
Wybór prędkości wirowania
Wartości wskazane w tabelach są
orientacyjne.
Wyświetli się informacja na temat
temperatury, prędkości wirowania oraz
domyślnej długości programu.
1:50
60
1200
20:15
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, pralka
nie uwzględnia nowego wybranego
programu.
Wybór temperatury
60
1200
Kilka razy wcisnąć przycisk “Wirowanie” , aby zmienić prędkość wirowania, jeśli pralka ma odwirować pranie z
prędkością inną niż zaproponowana
automatycznie. Można również wybrać
opcję “Bez wirowania” , “Cykl nocny
plus” * lub “Stop z wodą”
*.
Maksymalne prędkości wirowania :
dla rzeczy bawełnianych : 1300 obr/
min,
dla jeansów : 1200 obr/min,
dla rzeczy syntetycznych, wełny,
prania ręcznego oraz bielizny : 900
obr/min,
dla rzeczy jedwabnych : 700 obr/min.
Na zakończenie programu, jeśli
uprzednio wybrano opcję “Stop z
wodą” lub “Cykl nocny plus”, trzeba
wybrać program “Wirowanie” lub
“Odpompowanie”, aby zakończyć cykl.
*w zależności od modelu
obsługa pralki 13
“Bez wirowania”
Woda zostanie odpompowana bez
wirowania.
“Tryb nocny plus”
Pralka nie odpompuje wody po
ostatnim płukaniu, aby pranie się nie
pogniotło. Ponieważ wszystkie fazy
wirowania będą wyłączone, program
prania będzie się charakteryzował
niewielkim poziomem hałasu, przez co
będzie można do wykonywać w nocy.
W
programach
Bawełniane
i
Syntetyczne,
płukanie
będzie
wykonane z większą ilością wody.
“Stop z wodą”
Pralka nie odpompuje wody po
ostatnim płukaniu, aby pranie się nie
pogniotło.
Time Manager
Pralka domyślnie proponuje program
“Pranie średnio zabrudzone”. Program
można wydłużyć lub skrócić przy pomocy przycisków “Time Manager“
.
Wskazywany jest również poziom zabrudzenia prania.
Pranie bardzo zabrudzone
Pranie średnio zabrudzone
Pranie lekko zabrudzone
Pranie bardzo lekko zabrudzone
lub połowa wkładu
Dostępność różnych poziomów zależy
od wybranego programu.
Wybór opcji
Opcje można dobierać po wybraniu
programu, lecz przed włączeniem
przycisku “Start/Pauza” (patrz rozdział
Tabela Programów oraz menu Podręcznik Prania).
Wcisnąć przycisk lub , aby wybrać
żądaną opcję.
Pranie wstępne
Dodatkowe płukanie
Łatwe prasowanie
WYŁ.
Komunikaty “WŁ” lub “WYŁ” informują,
czy opcja jest włączona czy nie (jeśli
świeci się “WYŁ”, symbol opcji jest
przekreślony). Wcisnąć przycisk “OK”,
aby włączyć lub wyłączyć opcję. Na
kilka sekund wyświetli się komunikat
pomocniczy,
jeśli
nie
zostanie
wciśnięty przycisk “OK”. Odczekać
kilka sekund, aby powrócił komunikat
główny.
Wyświetlają
się
symbole
odpowiadające wybranym opcjom.
Opcja “Plamy”
Opcja ta wzmacnia działanie prania.
Można dodać środek na odplamianie
do komory prania wstępnego pralki.
14 obsługa pralki
Opcja “Dodatkowe płukanie”
Pralka wykona jeden lub kilka
dodatkowych cykli płukania w trakcie
trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z
wrażliwą skórą oraz w miejscach,
gdzie woda jest bardzo miękka.
“Godzina zakończenia”
• Czasowo :
Opcja jest włączona
wybranego programu.
Opcja ta pozwala na wybranie godziny
zakończenia programu prania. Odliczanie odbywa się w jednostkach co 30
minut, następnie co 1 godzinę, aż do
maksymalnej wartości 23 godzin i 59
minut.
Aby wybrać opcję “Godzina zakończenia”, należy nacisnąć
lub . Nacisnąć “OK”, aby zmienić godzinę
zakończenia. Na kilka sekund wyświetli się komunikat pomocniczy, jeśli nie
zostanie wciśnięty przycisk “OK”. Aby
ustawić godzinę zakończenia cyklu
wcisnąć przycisk
lub . Aby potwierdzić, wcisnąć przycisk “OK”. Na
wyświetlaczu pojawia się informacja z
nową godziną zakończenia programu.
Godzina zakończenia prania jest ostateczna, pod warunkiem, że nie zostaną
dokonane inne ustawienia (opcje, timer...).
Godzinę zakończenia można w dowolnym momencie zmienić lub anulować
przed naciśnięciem przycisku “Start/
Pauza” wykonując takie same czynności jak powyżej.
Jeśli przycisk “Start/Pauza” został już
wciśnięty, aby zmienić lub anulować
godzinę zakończenia należy :
• Aby anulować odliczanie do godziny
zakończenia i natychmiast przeprowadzić program prania, należy nacisnąć
przycisk “Start/Pauza”, a następnie ustawić godzinę zakończenia tak, jak
jedynie
dla
Opcja “Pranie wstępne”
Pralka przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze max. 30°C.
Pranie wstępne kończy się krótkim odwirowaniem w przypadku programów
Bawełniane i Syntetyczne, a odpompowaniem wody w przypadku programów
Delikatne.
Opcja “Łatwe prasowanie”
Po wybraniu tej opcji pranie jest
łagodniej prane i wirowane, aby
uniknąć zgnieceń. W ten sposób
prasowanie będzie łatwiejsze.
Jeśli opcja ta jest włączona w programach Bawełniane, prędkość wirowania
będzie wynosiła maksymalnie 900 obr/
min.
Opcja “Pół wsadu”
/
Funkcja ta pozwala na ekonomiczne
pranie niewielkich wsadów lekko
zabrudzonych rzeczy bawełnianych
(maks. 2,5 kg).
Ustawienia
Godzina zakończenia
Zabezpieczenie przed dziećmi 19:18
obsługa pralki 15
powyżej'. Wcisnąć przycisk “Start/Pauza”, aby włączyć program.
1:56
Pranie zasadnicze
Pokrywa będzie zablokowana przez
cały czas do opóźnionego startu. Aby
otworzyć pralkę, należy najpierw ustawić Pauzę wciskając przycisk “Start/
Pauza”. Po zamknięciu pokrywy ponownie wcisnąć przycisk “Start/Pauza”.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Opcja ta pozwala na zablokowanie
urządzenia w taki sposób, aby nie
można było wprowadzić żadnych
przypadkowych zmian w czasie
trwającego programu.
Nacisnąć
lub
, aby wybrać
“Zabezpieczenie przed dziećmi”
,a
następnie włączyć je przyciskiem “OK”.
Zabezpieczenie
włącza
się
po
wciśnięciu przycisku “Start/Pauza”, po
którym uruchamia się program prania.
Godzina zakończenia
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zapamiętaj Ulubiony
WYŁ.
Wybór opcji jest zapamiętany.
Aby wyłączyć zabezpieczenie przed
dziećmi, należy wcisnąć przyciski
i
i przytrzymać przez co najmniej 5
sekund.
Rozpoczęcie programu
Wcisnąć przycisk “Start/Pauza”, aby
program się uruchomił; odpowiednia
kontrolka świeci się na zielono.
20:33
Pokrętło wyboru programów nie obraca się podczas trwania cyklu prania.
Trwający etap prania jest wskazany na
wyświetlaczu (miga na zmianę z nazwą programu). Podana jest również
informacja o pozostałym czasie prania
oraz o godzinie zakończenia.
Jeśli została zmieniona godzina
zakończenia prania, wyświetla się komunikat “Opóźniony start” oraz trwa
odliczanie od końca.
1:56
Opóźniony start
21:33
Jeśli podczas trwania programu wciśnięty zostanie przycisk “Temperatura”,
“Wirowanie”, , lub “OK”, informacja
o trwającym programie pojawi się na
kilka sekund na wyświetlaczu.
Przerwanie trwającego programu Pauza
Podczas pierwszych dziesięciu minut
programu wyświetla się komunikat
“Można otworzyć drzwiczki”.
Nacisnąć przycisk “Start/Pauza” : właściwa kontrolka miga na zielono przez
całą pauzę, a na wyświetlaczu
wyświetla się komunikat “Przerwa”.
16 obsługa pralki
1:56
Przerwa
20:33
Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane
podwójnym dźwiękiem “klik” mechanizmu blokującego. Ponownie nacisnąć
przycisk “Start/Pauza”, aby program
mógł trwać nadal.
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w trwającym programie, należy
włączyć pauzę w pralce poprzez naciśnięcie przycisku “Start/Pauza”. Jeśli
żądana zmiana jest niemożliwa, należy
anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów na pozycji
“WYŁ” . Podczas włączania pralki po
pauzie, komunikat na wyświetlaczu informuje o tym, co należy zrobić, aby
anulować program, bądź przeprowadzić go do końca.
Naciśnij , aby wznowić program.
Naciśnij OK, aby anulować.
Koniec programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie;
gaśnie przycisk “Start/Pauza” i pojawia
się komunikat “Koniec”. Rozlega się
sygnał dźwiękowy.
00:00
Koniec
21:33
Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane
podwójnym dźwiękiem “klik” mechanizmu blokującego. Pojawia się symbol
.
00:00
Koniec
21:33
Ustawić pokrętło wyboru programów
na pozycji “Stop” .
Wyjąć pranie.
Odłączyć urządzenie od zasilania i
zakręcić zawór wody.
Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania,
aby ułatwić wietrzenie wnętrza.
Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest podłączone do
zasilania przez 10 minut, a nie wykonano żadnej czynności po rozpoczęciu
lub zakończeniu cyklu prania, urządzenie przechodzi do trybu czuwania.
Gaśnie oświetlenie wyświetlacza, a
przycisk “Start/Pauza” miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.
obsługa pralki 17
Programy Ulubione
Można zapamiętać 2 ulubione programy. Będą one dostępne z poziomu pokrętła wyboru programów.
Aby zapisać program w pamięci :
Wybrać program i ustawić żądane parametry (oprócz odliczania do godziny
zakończenia). Wcisnąć przycisk
lub
, aby wybrać “Zapamiętaj Ulubiony”,
a następnie wcisnąć przycisk “OK”,
aby zachować ustawienia.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zapamiętaj Ulubiony
Powrót
OK
Na kilka sekund wyświetli się komunikat pomocniczy, jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk “OK”. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat potwierdzający, a
następnie powróci komunikat podstawowy.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zapamiętano
Powrót
Ok
Jeśli pamięć jest pełna, komunikat
będzie zawierał informację, co zrobić,
aby usunąć jeden program Ulubiony,
aby zrobić miejsce dla innego Ulubionego.
Aby usunąć Ulubiony, ustawić pokrętło
wyboru programu na żądaną pozycję.
Nacisnąć
lub , aby wybrać “Usuń
Ulubiony”, a następnie nacisnąć “Ok”,
aby usunąć.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Usuń Ulubiony
Powrót
Ok
Potwierdzić usunięcie ponownie wciskając przycisk “OK”.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Usunięto
Powrót
Ok
18 praktyczne wskazówki dotyczące prania
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
w płóciennym woreczku.
• Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a
firany włożyć do prania w woreczku
lub w siatce.
Sortowanie i przygotowanie prania
• Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz
rozdział Międzynarodowe symbole
konserwacji odzieży) : zwykłe,
wytrzymałe rzeczy mogą wytrzymać
pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy delikatne wymagają
prania z zachowaniem pewnych
środków ostrożności. W przypadku
wsadu mieszanego złożonego z
rzeczy z różnych materiałów, należy
wybrać program i temperaturę
odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
• Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe. W przeciwnym wypadku
rzeczy białe mogą stracić swą „biel”.
• Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy
przestrzegać zaleceń podanych na
metkach : “prać oddzielnie” oraz
“prać kilka razy oddzielnie”.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Usunąć wszelkie oderwane guziki,
szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki,
zawiązać tasiemki i długie paski.
• Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory,
kurtki, anoraki, itp.), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały
z aplikacjami odwrócić na lewą
stronę.
• Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp.) prać
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału.
Ilość prania wkładana do bębna nie
powinna przekraczać maksymalnej pojemności pralki. Pojemność zmienia
się w zależności od rodzaju materiału.
W przypadku bardzo zabrudzonego
prania lub materiałów z gąbki należy
zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz
różne właoeciwości zatrzymywania
wody. Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady :
• bęben załadować do pełna, lecz nie
przeładowywać,
w
przypadku
rzeczy bawełnianych, lnianych i
mieszanek bawełniano-lnianych,
• bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz
włókien syntetycznych,
• bęben załadować do jednej trzeciej
objętości w przypadku tkanin bardzo delikatnych, np. firan i rzeczy
wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właściwości najdelikatniejszej tkaniny.
Detergenty i dodatki
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Ściśle przestrzegać zaleceń
producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach Komora na detergenty
oraz Dawkowanie detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów
detergentu w tym samym czasie. Ist-
praktyczne wskazówki dotyczące prania 19
nieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości
wsadu, twardości wody oraz stopnia
zabrudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca
się
stosowanie
środków
odkamieniających) lub jeśli pranie jest
bardzo zabrudzone lub poplamione,
zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości
wody można uzyskać w lokalnych
zakładach wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać
bez większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można
stosować jedynie po wybraniu prania
zasadniczego. W przypadku programu
z praniem wstępnym można stosować
detergenty w płynie wlewając je do
specjalnego zbiornika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna, oraz
wlewając bezpośrednio do komory na
detergenty. W obu przypadkach należy
natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy
wkładać bezpośrednio do komory na
detergenty w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem
programu prania, należy postępować
zgodnie z zaleceniami producentów
środków na odplamianie. Stosując środek do prania z odplamiaczem należy
natychmiast włączyć program prania.
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C
Maks. temp.
prania 60°C
Maks. temp.
prania 40°C
Maks. temp.
prania 30°C
Prać ręcznie
Nie prać
PRANIE
DELIKATNE
CHLOROWANIE
Wybielanie w zimnej wodzie
Nie wybielać
PRASOWANIE
Prasować w temperaturze
maksymalnej 200°C
Prasować w temperaturze
maksymalnej 150°C
Prasować w temperaturze
maksymalnej 100°C
Nie prasować
CZYSZCZENIE
CHEMICZNE
Zwykłe czyszczenie chemiczne
Czyoecić wszystkimi
środkami za wyjątkiem trichloroetylenu
Czyścić petrolem i R113
Nie czyścić chemicznie
W
wysokiej
temperaturze
W niskiej temperaturze
SUSZENIE
Suszyć na płasko
Suszyć na sznurze
Suszyć przypięte
klipsami
Suszyć w suszarce
bębnowej
Nie suszyć w suszarce bębnowej
20 tabela programów / szacunkowe wartości poboru i zużycia
Tabela programów
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełniane : Białe lub kolorowe, np. ubrania robo- 5,5 kg
cze średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna,
ściereczki.
Tryb nocny plus
Stop z wodą
Pranie wstępne
Dodatkowe płukaEco* : Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze 5,5 kg
nie
średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna, ścierecPlamy **
zki.
Łatwe prasowanie
Syntetyczne : Tkaniny syntetyczne, bielizna, kolo- 2,5 kg Opóźniony start
Time manager***
rowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
Wełniane : Rzeczy wełniane, które można prać w 1,0 kg
pralce, napisem na metce “czysta żywa wełna, nie
zbiega się w praniu, można prać w pralce”.
Pranie ręczne : Bardzo delikatne rzeczy z metką 1,0 kg
“pranie ręczne”.
Bielizna : Do bardzo delikatnych rzeczy, np. bieliz- 1,0 kg
ny.
Tryb nocny plus
Stop z wodą
Opóźniony start
Jedwabne : Tkaniny, które można prac w pralce w 1,0 kg
temperaturze 30°C.
Jeansy : Do prania odzieży jeansowej. Włączona 3,0 kg
jest opcja Dodatkowe płukanie.
Tryb nocny plus
Stop z wodą
Pranie wstępne
Łatwe prasowanie
Opóźniony start
Namaczanie : Namaczanie bardzo zabrudzonego 5,5 kg
prania z zatrzymaniem wody w bębnie.
Płukanie : Z tego programu można skorzystać, aby 5,5 kg
wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie 5,5 kg
wody po opcji Stop z wodą (lub Tryb nocny plus)..
Tryb nocny plus
Stop z wodą
Dodatkowe płukanie
Łatwe prasowanie
Opóźniony start
tabela programów / szacunkowe wartości poboru i zużycia 21
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Wirowanie : Pozwala na odwirowanie prania z 5,5 kg
prędkooecią od 500 oraz 1300 obr/min po opcji Stop z
wodą (lub Tryb nocny plus).
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Bawełniane 60° C).
** Funkcja ta nie jest dostępna dla temperatury prania ponizej 40°C.
*** Niedostępny z programami Eco.
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Temperatury
Szacunkowe wartości poboru i
zużycia**
°C
litry
kWh
od zimna - 90
58
2,00
40 - 90
58
1,50
Syntetyczne
od zimna - 60
44
0,85
Wełniane
od zimna - 40
50
0,45
Pranie ręczne
od zimna - 40
50
0,45
Bielizna
40
50
0,45
Jedwabne
30
40
0,30
Jeansy
40
44
0,70
Namaczanie
30
20
0,20
Płukanie
-
44
0,07
Odpompowanie
-
-
0,002
Wirowanie
-
-
0,02
Bawełniane
Eco*
Długość
Patrz wyświetlacz
Program
Rodzaj prania
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Eco 60° C) :
44 L / 0,93 kWh / 140 min
** Dane orientacyjne – mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych. Wskazane
wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym temperaturom każdego programu.
22 konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
Wszelkie czynności konserwacyjne i
czyszczenie należy wykonywać po
odłączeniu urządzenia od zasilania.
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne
środki odkamieniające przeznaczone
do pralek. Przestrzegać wielkości
dawek oraz częstotliwości podanych na
opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić
ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.
Filtr pompy
Regularnie czyścić filtr znajdujący się w
dolnej części urządzenia :
1
2
3
4
5
6
Komora na detergenty
Aby oczyścić komorę, należy :
1
2
7
3
4
Filtry na dopływie wody
Aby oczyścić filtry, należy :
1
5
6
2
co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje 23
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, prosimy o
sprawdzenie tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą :
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone,
instalacja elektryczna nie działa,
• pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały
prawidłowo zamknięte,
• nie zaprogramowano prawidłowo pralki,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody,
• zawór wody jest zakręcony,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu doprowadzającym wodę pojawia się
czerwony znak.
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:
• Zbyt nisko położona końcówka węża
odpływowego (patrz rozdział „Instalacja”).
Pralka nie wypompowuje
wody lub nie odwirowuje :
• wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem: pranie jest źle rozłożone w
bębnie,
• włączony jest program “Odpompowanie” lub
wybrana opcja “Tryb Nocny Plus”,
• wąż
odpływowy
jest
podłączony
na
niewłaściwej wysokości.
Wokół
wody:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się
piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
• wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamocowany,
• filtr na odpływie wody nie został z powrotem
włożony na miejsce,
• wąż doprowadzający nie został uszczelniony.
pralki
jest
pełno
24 co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
Wyniki prania
zadowalające :
nie
Przyczyny
są
• detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
• do pralki włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• za mało dodano detergentu.
Wibrowanie lub hałaśliwa
praca urządzenia :
• nie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział
„Usuwanie blokad”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane,
• urządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz
bębna,
• niewystarczający wsad.
Cykl prania jest zbyt długi :
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub
w dostawie wody,
• włączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
• temperatura dopływającej wody jest niższa niż
zwykle,
• uruchomił się system zabezpieczający, który
wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a
pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem : dodana została dodatkowa
faza, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz
bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję Stop z wodą,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu :
• kontrolka “natychmiastowe otwarcie”* jest
zgaszona,
• nadmierna temperatura wody z detergentem,
• pokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po zakończeniu programu*.
Nie pali się kontrolka “zatrzymanie bębna w górze”
na zakończenie cyklu :
• bęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji
w związku z nierównomiernie rozłożonym praniem ; obrócić ręcznie bęben.
co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje 25
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Na wyświetlaczu pojawia
się komunikat “Sprawdż,
czy drzwi są zamknięte i
wciśnij START”**, a przycisk
“Start/Pauza” miga na czerwono*** :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Kod EF1 lub komunikat “Nie
można
odpompować.
Sprawdź, czy filtr jest czysty
i naciśnij START”**, a przycisk “Start/Pauza” miga na
czerwono*** :
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
• wąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział
“Instalacja”),
• pompa odpływowa jest zatkana,
• syfon w instalacji jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia
się
komunikat
“Brak
dopływu wody. Sprawdź,
czy zawór wody jest odkręcony i naciśnij START”**, a
przycisk “Start/Pauza” miga
na czerwono*** :
• zawór wody jest zakręcony,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Pompa spustowa pralki
stale pracuje, nawet wtedy,
gdy
urządzenie
jest
wyłączone :
• włączyło się urządzenie zabezpieczające
przed zalaniem, należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed
jego odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do bębna podczas wlewania go do
komory na detergenty:
• przekroczono poziom MAX.
* W zależności od modelu.
**W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk “Start/Pauza”, aby
przerwany program się rozpoczął.
26 dane techniczne / instalacja
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/
EWG dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.
Instalacja
Wyjąć zabezpieczenia transportowe
przed
pierwszym
uruchomieniem
urządzenia. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość : transport urządzenia
bez zabezpieczeń może spowodować
uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może
prowadzić do odkształceń spowodowanych przez uderzenia.
Rozpakowanie
1
2
3
4
5
6
7
8
dane techniczne / instalacja 27
Zdjęcie zabezpieczeń
4
4
3
5
Aby pralka była zainstalowana w równej
linii z sąsiednimi meblami, należy :
2
1
5
1
2
3
Dopływ wody
Należy umieścić z tyłu pralki rurę
dopływu wody, podłączoną do urządzenia, w sposób pokazany poniżej (Nie
używać ponownie poprzedniego węża):
1
2
3
4
Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę w serwisie technicznym.
28 dane techniczne / instalacja
Odpompowanie
- Końcówka węża
1
pasuje do wszystkich obecnie dostępnych na rynku
rodzajów syfonów.
Zamocować
końcówkę do syfonu przy pomocy
opaski zaciskowej dostarczonej w
komplecie z urządzeniem*.
- Zamontować ws2
pornik na wąż odprowadzający
wodę.
Zamontować
końcówkę węża do
rury kanalizacyjnej
z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości od
70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić
możliwość doprowadzenia powietrza
do końcówki spustowej wody, aby zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać węża odpływowego. Jeśli jest
za krótki, należy zlecić wymianę osobie
wykwalifikowanej.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do
sieci prądu jednofazowego o napięciu
230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 10 A dla 230 V.
* W zależności od modelu.
Urządzenie nie może być podłączane
do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.
Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy :
Aby
przesunąć
1
pralkę należy ustawić ją na kółeczkach przesuwając
zdecydowanie
dźwignię
znajdującą się u dołu
urządzenia
z
prawej strony w lewo. Gdy urządzenie
jest już na właściwym miejscu, przesunąć dźwignię z powrotem na początkową pozycję.
Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu
można uniknąć drgań, hałasu oraz przemieszczania się pralki podczas pracy.
2
3
ochrona środowiska 29
Ochrona środowiska
Zalecenia ekologiczne
Stare urządzenie
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
Należy je przekazywać do specjalistycznych punktów skupu/zbiórki (informacje na temat takich punktów można
uzyskać w urzędach gminy), aby
umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim
związane: Odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa
utylizacja
i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego
urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnym
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń :
• Jeśli to możliwe, urządzenie
powinno pracować z pełnym wsadem,
a
nie
ze
wsadami
cząstkowymi.
• Z funkcji Pranie Wstępne lub
Namaczanie
należy
korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo
zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody (patrz rozdział “Dawkowanie detergentów”)
oraz do wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
30 gwarancja
Gwarancja
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się
jednoczesnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym dokumentem - do ich usunieęia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta
na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30
dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika
wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6.Gwarancja nie obejmuje :
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
–
uszkodzeń
spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak : żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana
sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie
się
wykonanie
czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady.
Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, w
której sprzęt został zakupiony. Sprzęt
zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być
wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupowańione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13.Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach gwa-
gwarancja 31
rancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga : uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy
Electrolux w każdym z krajów
wymienionych
w
załączonym
dokumencie
(European
Address
Services) przez okres podany w
gwarancji lub określony ustawowo
przez obowiązujące przepisy prawa. W
przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych
krajów
do
innego,
gwarancja
zachowuje
swoją
wazność
z
następującymi zastrzeżeniami :
• Gwarancja
na
urządzenie
obowiązuje od dnia zakupu. Datę
zakupu należy potwierdzić przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo
oraz części) są takie same, jak okres
i zakres obowiązujące dla danego
modelu lub serii urządzenia w
nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest
wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i
jest eksploatowane wyłącznie do
celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest
wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie
ze
wszystkimi
obowiązującymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
32 obsah
Obsah
Upozornění ..................................... 33
Popis spotřebiče ............................. 35
Osobní nastavení ........................... 37
Jak prát ? ....................................... 39
Návod k praní ................................. 46
Tabulka programů .......................... 48
Spotřeba ......................................... 49
Údržba a čištění ............................. 50
V případě poruchy
chodu ............................................. 51
Technické parametry ...................... 54
Instalace ......................................... 54
Životní prostředí ............................. 57
Záruka ............................................ 58
V tomto návodu k použití se používají
následující symboly :
Důležité upozornění týkající se
vaší bezpečnosti, nebo informace bránící poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního
prostředí.
upozornění 33
Upozornění
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob.
Doporučujeme vám, abyste si před
instalací a použitím spotřebiče tato
upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost. Tento
návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se
tak bude moci seznámit s chodem
pračky i s důležitými upozorněními.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neměňte, ani se nesnažte měnit
technické údaje tohoto spotřebiče.
Je to pro vás nebezpečné.
• Před každým praním odstraňte z
prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod.
Tyto předměty by mohly vážně
pračku poškodit.
• Používejte prací prostředek v
množství doporučeném v části
“Dávkování pracích prostředků”.
• Malé kousky oděvů jako ponožky,
pásky apod. perte v malém
plátěném sáčku nebo povlaku.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Před každou údržbou nebo čištěním
vždy odpojte pračku od sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané prádlo.
Instalace
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte,
nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací
list, který dostanete při dodání spotřebiče.
• Před zapojením spotřebiče do sítě
nebo jeho použitím je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky.
Neúplné
odstranění
ochranných přepravních prvků by
mohlo poškodit spotřebič nebo
sousedící nábytek.
• Vodovodní připojení při instalaci
nechte provést kvalifikovaným instalatérem.
• Pokud je pro připojení spotřebiče
nutné provést úpravu elektrické instalace, obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
• Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
napájecím kabelu.
• Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda
koberec nezakrývá dolní otvory
pračky určené pro větrání.
• Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
• Před připojením pračky k elektrické
síti si pozorně přečtěte pokyny uvedené v části “Elektrické připojení”.
• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Výrobce odmítá odpovědnost za
jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou instalací.
34 upozornění
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám
nižším než 0°C, proveďte následující
kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní
hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí
hadice vložte do nádoby na
podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a
nechte ho proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče
programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a
vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou
v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození
pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s teplotou nad 0°C.
Použití
• Tato pračka je určená k běžnému
domácímu používání. Nepoužívejte
ji k obchodním nebo průmyslovým
účelům, nebo k jinému účelu, než
ke kterému byla zkonstruována, k
praní, máchání a ždímání.
• V pračce perte pouze oděvy určené
k praní v pračce. Řiďte se pokyny
na visačce oděvu.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod. Jestliže použijete
přípravky na odstraňování skvrn,
počkejte, až se vypaří, a teprve
potom vložte oděvy do bubnu.
• Tento spotřebič smí používat pouze
dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
popis spotřebiče / osobní nastavení 35
Popis spotřebiče
1
2
1 Ovládací panel
2 Držadlo k otevření víka
3 Dvířka filtru
4 Páka k přemístění spotřebiče
5 Vyrovnávací nožičky
3
4
5
Přihrádka na prací prostředky
Předpírka
Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M )
36 popis spotřebiče / osobní nastavení
Ovládací panel
1 Volič programů
2 Displej pro zprávy a animace
3 Tlačítko "Teplota"
4 Tlačítko "Odstředění"
1
2
5
6
7
8
3
Tlačítko "Nahoru/dolů"
Tlačítko "OK"
Tlačítko "Start/Pauza"
Tlačítka "Time manager"
4
5
6
7
Tlačítko "Nahoru/dolů" umožňuje přístup k následujícím nabídkám :
• Předpírka
•
Skvrny
•
Extra máchání
•
Snadné žehlení
•
Poloviční náplň
•
Návod k praní
•
Nastavení
•
Konec
•
Dětská pojistka
•
Uložit oblíbené
•
Zpět
•
•
•
•
•
•
Návod k teplotám
Návod k rychlosti odstředění
Návod k funkcím
Návod ke skvrnám
Návod k ukázce
Zpět
•
•
•
•
•
•
•
Jazyk
Hlasitost
Čas
Jas
Kontrast
Obnovit výchozí nastavení
Zpět
8
popis spotřebiče / osobní nastavení 37
Osobní nastavení
První zapojení do sítě
Poté musíte zvolit jazyk.
Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
nebo
, a potom stiskněte tlačítko
"OK" k potvrzení.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it
Objeví se požadavek potvrzení : stisknutím tlačítka "OK" svou volbu potvrdíte.
Stiskněte OK k potvrzení jazyka.
Stiskněte
nebo
ke změně volby.
Nyní musíte na přístroji nastavit čas
stisknutím nebo , a potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Stiskněte
a
k nastavení času.
Stiskněte OK k aktivaci.
jazyk blikají (text se objeví v příslušném jazyku). Zvolte jazyk stisknutím
nebo , pak stiskněte "OK" k potvrzení.
Zpět
Jazyk
Hlasitost
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Hlasitost zvuku
Po skončení cyklu, v případě poruchy
nebo jako znělka při uvedení spotřebiče do chodu zazní zvukové signály.
Při seřízení hlasitosti zvukových signálů postupujte takto.
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Hlasitost" , a pak
stiskněte "OK": stupeň hlasitosti bliká
(od 0 pro vypnuto až do 9). Seřiďte hlasitost stisknutím
nebo , a potom
stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Jazyk
Hlasitost
Čas
Jazyk
Když připojíte spotřebič poprvé k síti, je
nakonfigurován na angličtinu. Chcete-li
změnit jazyk, postupujte takto.
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Jazyk" , a potom
stiskněte "OK". písmena symbolizující
CZ
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
38 popis spotřebiče / osobní nastavení
Čas
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Čas" , a potom
stiskněte "OK": hodiny začnou blikat
(24 hodinový formát). Seřiďte hodiny
stisknutím nebo , a potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Hlasitost
Čas
Jas
11:12
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Jas
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Jas" , a pak stiskněte "OK": stupeň jasu bliká (od 0 do
9). Seřiďte jas stisknutím
nebo , a
potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Čas
Jas
Kontrast
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Kontrast
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Kontrast" , a pak
stiskněte "OK": stupeň kontrastu bliká
(od 0 do 9). Nastavte kontrast stisknutím
nebo
, a potom stiskněte
tlačítko "OK" k potvrzení.
Jas
Kontrast
Obnovit výchozí nastavení
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
jak prát 39
Jak prát ?
První použití
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou elektrické a
vodovodní přípojky v souladu s instalačními pokyny.
Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další díly.
Proveďte předběžný prací cyklus
při 90°C bez prádla, ale s mycím
prostředkem, abyste vyčistili nádrž.
Denní použití
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího
tlačítka A : protilehlé části dvířek
bubnu se automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
prášků byla co nejnižší, snižte proto
dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového
pracího prostředku do komor pro praní
i pro předpírku
v případě, že jste
vybrali funkci “předpírka”. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího
prostředku, řiďte se částí
“Prací
prostředky a přísady” návodu k praní.
Volba požadovaného programu
Vhodný program pro daný druh prádla
najdete v tabulce programů (viz část
Tabulka programů a nabídku Návod k
praní).
A
Otočte voličem programů na požadovaný program. Objeví se logo značky
doprovázené zvukovou znělkou.
Před
zavřením
víka
pračky
zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu
správně zavřená :
• obě části dvířek jsou zaklapnuté,
• blokovací tlačítko A vystupuje.
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak,
aby vaše spotřeba vody a pracích
Na několik vteřin se objeví popis
programu a kontrolka tlačítka "Start/
Pauza" začne blikat zeleně.
40 jak prát
BAVLNA
1:50
Pro bílou nebo barevnou bavlnu
najdete v tabulce spotřeby). Symbol
odpovídá studenému praní.
Volba rychlosti odstředění
1200
Hodnoty uvedené v poznámce jsou
pouze orientační.
Zobrazí se výchozí teplota, rychlost
odstředění
a
délka
zvoleného
programu.
1:50
60
1200
20:15
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude
na tento nově zvolený program reagovat.
Volba teploty
60
Opakovaným
stiskem
tlačítka
"Teplota" můžete teplotu zvýšit nebo
snížit, jestliže si přejete, aby se prádlo
vypralo při jiné teplotě, než je teplota
navržená pračkou (možné teploty
Opakovaným stiskem tlačítka "Odstředění"
můžete otáčky odstřed’ování
zvýšit nebo snížit, jestliže si přejete,
aby se prádlo odstředilo při jiných
otáčkách než které jsou navržené
pračkou. Můžete také zvolit funkce
"Bez odstředění" , "Noční klid plus"
*
nebo "Zastavení s vodou v bubnu"
*.
Maximální rychlosti jsou :
pro bavlnu : 1300 ot/min,
pro džíny : 1200 ot/min,
pro syntetické prádlo, vlnu, ruční praní
a dámské spodní prádlo : 900 ot/min,
pro hedvábí : 700 ot/min
Pokud jste zvolili funkci "Zastavení s
vodou v bubnu" nebo "Noční klid plus",
je nyní nutné zvolit program
"Odstředění" nebo "Vypouštění" k
ukončení cyklu.
“Bez odstředění”
Voda se vypustí bez odstředění.
“Noční klid plus”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Tím, že se zruší všechny fáze
*podle modelu
jak prát 41
odstředění, bude prací cyklus velmi
tichý a můžete ho nastavit i v noci. U
programu Bavlna a Syntetické se
máchání provádí s větším množstvím
vody.
“Zastavení s vodou v bubnu”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Time Manager
Pračka je z výroby nastavena na
cyklus "Normálně špinavé prádlo".
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit
pomocí tlačítka "Time manager" . Je
uveden i stupeň znečištění prádla.
Velmi špinavé prádlo
Normálně špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo nebo
poloviční náplň prádla
Nabídka těchto různých stupňů se liší
podle zvoleného typu programu.
Volba funkce
Různé funkce se volí po volbě programu a před spuštěním tlačítka "Start/
Pauza" (viz část Tabulka programů a
nabídka Návod k praní).
Stiskněte tlačítko
nebo
k volbě
požadované funkce.
Předpírka
Extra máchání
Snadné žehlení
Vyp
Nápisy "Zap" nebo "Vyp" označují, zda
je funkce zapnutá nebo ne (jestliže se
zobrazí "Vyp", symbol funkce je
přeškrtnutý). Stiskněte tlačítko "OK" k
jejímu zapnutí nebo vypnutí. Jestliže
nestiskněte tlačítko "OK", objeví se
pomocná zpráva. Počkejte několik
vteřin, až se opět objeví hlavní
zobrazení.
Objevují se symboly odpovídající
zvoleným funkcím.
Funkce "Skvrny"
Tato funkce zesiluje prací účinek. U
této funkce je možné přidat do komory
na předpírku v pračce prostředek k
odstraňování skvrn.
Funkce “Extra máchání”
Pračka přidá během cyklu jedno nebo
dvě máchání.
Tato funkce se doporučuje pro osoby s
citlivou pokožkou nebo v oblastech s
velmi měkkou vodou.
• Příležitostně :
Funkce je aktivní pouze pro zvolený
program.
42 jak prát
Funkce “Předpírka”
V pračce je možné prádlo předeprat při
maximálně 30°C. Předpírka končí
krátkým odstředěním u programů
bavlna, syntetické prádlo a vypuštěním
vody u programů pro jemné prádlo.
Funkce "Snadné žehlení"
Volbou této funkce se prádlo šetrně
vypere a vyždímá, aby se nezmačkalo.
Žehlení je pak jednodušší.
Použijete-li tuto funkci s programy Bavlna, rychlost odstředění bude automaticky 900 ot/min.
Funkce "Poloviční náplň"
/
Tato funkce umožňuje úsporné praní
menšího množství málo zašpiněného
bavlněného prádla (max 2,5 kg).
"Konec"
Nastavení
Konec
Dětská pojistka
konce cyklu je nastavena, pokud už
neprovedete další seřízení (funkce, časový spínač...).
Konec cyklu můžete kdykoli změnit
nebo zrušit před stisknutím tlačítka
"Start/Pauza" stejným postupem jako
předtím.
Jestliže jste už stiskli tlačítko "Start/
Pauza", a přejete si konec cyklu změnit
nebo zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odložení konce cyklu a
okamžitému spuštění spotřebiče stiskněte tlačítko "Start/Pauza", a pak
seřiďte konec cyklu jako předtím. Stiskněte "Start/Pauza" ke spuštění cyklu.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy
stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Po
opětovném zavření víka stiskněte
tlačítko "Start/Pauza".
19:18
Tato funkce umožňuje zvolit hodinu
ukončení cyklu pracího programu.
Odložení je možné po 30 minutách a
pak po 1 hodině až do maximálního
odložení 23 hodin a 59 minut.
Stiskněte
nebo
k volbě funkce
"Konec". Chcete-li změnit hodinu ukončení cyklu, stiskněte tlačítko "OK".
Jestliže nestisknete tlačítko "OK", objeví se pomocná zpráva. Stiskněte
nebo
k nastavení hodiny ukončení
cyklu. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení. Hlavní zobrazení se zobrazí s novou hodinou konce cyklu. Hodina
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje zablokovat
spotřebič, aby nemohlo dojít k
náhodné
změně
probíhajícího
programu.
Stiskněte
nebo
k volbě "Dětská
pojistka" , a potom stiskněte tlačítko
"OK" k jejímu zapnutí.
Zablokování se zapne, jakmile
stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke
spuštění cyklu.
Konec
Dětská pojistka
Uložit oblíbené
Vyp
jak prát 43
Volba funkce se uloží do paměti.
Dětskou pojistku vypnete stisknutím
tlačítek nebo na nejméně 5 vteřin.
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke
spuštění cyklu ; příslušná kontrolka se
rozsvítí zeleně.
1:56
Praní
Přerušení
20:33
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení. Opět
stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke
spuštění probíhajícího programu.
20:33
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Probíhající fáze se ukáže na displeji
(střídavě s názvem programu), jakož i
zbývající čas a hodina konce cyklu.
Jestliže jste odložili start cyklu, objevuje se zpráva "Odložený start" a odpočítávání odloženého startu.
1:56
Odložený start
1:56
21:33
Jestliže během cyklu stisknete tlačítko
"Teplota", "Odstředění",
,
nebo
"OK", objeví se na displeji za několik
vteřin podrobnosti o programu.
Přerušení probíhajícího programu
Během prvních deseti minut cyklu se
objevuje zpráva "Dvířka lze otevřít".
Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" : příslušná kontrolka během pauzy zeleně
bliká a zobrazuje se zpráva "Přerušení".
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího
programu je nutné uvést pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Jestliže požadovaná změna není
možná, je nutné zrušit právě probíhající program (viz ní.e).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte ukazatelem voliče programů do polohy "Stop"
. Když pračku opět
spustíte, zobrazená zpráva udává postup, který musíte provést ke zrušení
nebo pokračování programu.
Stiskněte
k pokračování
programu. Stiskněte OK ke zrušení.
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví ;
tlačítko "Start/Pauza" zhasne a objeví
se zpráva "Hotovo". Zazní zvukový signál.
44 jak prát
Oblíbené programy
00:00
Hotovo
21:33
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení. Objeví
se symbol .
Můžete si uložit 2 oblíbené programy.
Budou pak k dispozici pomocí voliče
programů.
K uložení programu :
Zvolte program a požadované parametry (mimo odložení konce cyklu).
Stiskněte
nebo
k volbě "Uložit
oblíbené", a potom stiskněte tlačítko
"OK" k uložení nastavení.
00:00
Hotovo
21:33
Otočte ukazatelem voliče programů do
polohy “Stop” .
Vyjměte prádlo.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
Doporučujeme ponechat víko a buben
pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před
spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového
stavu. Displej zhasne a tlačítko “Start/
Pauza” začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte
nějaké tlačítko nebo pootočte ukazatelem programátoru.
Dětská pojistka
Uložit oblíbené
Zpět
OK
Jestliže nestiskněte tlačítko "OK", objeví se pomocná zpráva. Zobrazí se potvrzovací zpráva a po ní opět hlavní
zobrazení.
Dětská pojistka
Uloženo
Zpět
OK
Jestliže je pamět’ plná, zpráva vás
požádá o zrušení jednoho oblíbeného
programu, abyste mohli uložit další.
Ke zrušení jednoho oblíbeného programu otočte voličem do požadované polohy. Stiskněte
nebo
k volbě
"Zrušit oblíbený", a potom stiskněte
tlačítko "OK" k jeho zrušení.
jak prát 45
Dětská pojistka
Smazat oblíbené
Zpět
OK
Potvrďte zrušení dalším stisknutím
"OK".
Dětská pojistka
Smazáno
Zpět
OK
46 návod k praní
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální
praní pro odolné prádlo, které snese
energické praní a ždímání; šetrné
praní pro jemné prádlo, které se
musí prát opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin,
zvolte program a teplotu vhodné pro
nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte
odděleně. Bílé prádlo by se mohlo
obarvit, nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští
nadbytečnou barvu. Vyperte ho
proto poprvé raději samostatně.
Dodržujte pokyny k péči o prádlo
“perte samostatně” a “vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo
rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy,
zavažte tkaničky i pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev
(větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní
oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve
speciální prací sít’ce
(ponožky,
punčochy, podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně.
Odstraňte připevňovací háčky a
záclony vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu
nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny
snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a
stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě
takto :
• plný buben bez nadměrného
stlačení v případě prádla z bavlny,
lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi
choulostivé prádlo jako záclony a
vlněné látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější
tkaniny.
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné
prostředky, které jsou vhodné pro
použití v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací
prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů
pracích prostředků nedoporučujeme,
mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku
závisí na množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte
dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či
se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního
návod k praní 47
vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít
bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí
používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď
do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do komory pro praní; v obou
případech je nutné okamžitě spustit
prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo
dávkách je nutné vložit do dávkovače
na prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím
cyklem se řiďte pokyny k použití a
dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C
Praní při 60°C
Praní při40°C
Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce
ŠETRNÉ
PRANÍ
Neprat
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za
studena a s ředěným roztokem)
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ.
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění
(všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění
(všechna rozpouštědla
mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové
sušičce
48 tabulka programů / spotřeba
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Možné funkce
Normální bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
5,5 kg
Eco* : Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.
5,5 kg
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Máchání plus
Skvrny **
Snadné žehlení
Odložený start
Time manager***
Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením
“čistá střižní vlna určená pro praní v pračce, nesráží
se”.
1,0 kg
Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou “ruční
praní”.
1,0 kg
Dámské spodní prádlo : Pro velmi jemné prádlo
jako dámské spodní prádlo.
1,0 kg
Hedvábí : Látky určené pro praní v pračce při 30°C.
1,0 kg
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání
plus je aktivní.
3,0 kg
Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se
zastavením s vodou v bubnu.
5,5 kg
Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo
prané v ruce.
5,5 kg
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení s
vodou v bubnu (nebo noční klid plus).
5,5 kg
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Snadné žehlení
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Máchání plus
Snadné žehlení
Odložený start
tabulka programů / spotřeba 49
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Odstředění : Provede odstředění od 500 do 1300
ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo noční klid
plus).
5,5 kg
Možné funkce
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program bavlna 60° E).
** Není k dispozici pro teploty pod 40°C.
*** Neplatí s programy Eco.
Spotřeba
Teploty
Spotřeba
orientačně**
°C
litry
kWh
studená - 90
58
2,00
40 - 90
58
1,50
Syntetické
studená - 60
44
0,85
Vlna
studená - 40
50
0,45
Ruční praní
studená - 40
50
0,45
Dámské spodní prádlo
40
50
0,45
Hedvábí
30
40
0,30
Džíny
40
44
0,70
Namáčení
30
20
0,20
Máchání
-
44
0,07
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,02
Normální bavlna
Eco*
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60° E) :
44 L / 0,93 kWh / 140 min
** Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
Délka
Viz displej
Program
Druh prádla
50 údržba a èištìní
Údržba a čištění
Před každým čištěním odpojte pračku
od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene
používejte speciální nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou
vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází
v dolní části pračky.
1
2
3
4
5
6
Přihrádka na prací prostředky
Při čištění přihrádky postupujte takto :
1
2
7
3
4
Filtry přívodu vody
Při čištění filtrů postupujte takto :
1
5
6
2
v případě poruchy 51
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila,
nebo se neplní vodou :
• pračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou
správně zavřená,
• nespustili jste program,
• došlo k výpadku proudu,
• došlo k výpadku přívodu vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí :
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).
Pračka
neodstřeďuje,
nebo nevypouští :
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
• vypouštěcí filtr je ucpaný.
• zareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
• zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci
“Noční provoz plus”,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
• nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu,
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce,
• vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
• nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
• přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní
uspokojivé :
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce
• v bubnu je příliš mnoho prádla,
• prací program není správně zvolený,
• málo pracího prostředku.
nejsou
52 v případě poruchy
Problémy
Příčiny
Pračka vibruje, je hlučná :
• ze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
• spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
• spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
• prádlo není v bubnu dobře rozložené,
• málo prádla.
Prací cyklus
dlouhý :
•
•
•
•
•
je
příliš
filtry přívodu vody jsou zanesené,
došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
zásah tepelné pojistky motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala vypuštěním pěny,
• zásah pojistky proti špatnému rozložení
prádla : pračka přidala další fázi k lepšímu
rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího
cyklu zastavuje :
• porucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
• naprogramovali jste zastavení s vodou v
bubnu,
• dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít :
• kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
• nadměrná teplota pracího roztoku,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.
Po ukončení
nerozsvítila
“správné
bubnu”:
• Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení
prádla; otočte buben ručně.
cyklu se
kontrolka
zastavení
Na displeji** se objeví
zpráva "Zkontrolujte, zda
jsou
dvířka
správně
zavřená
a
stiskněte
START." a tlačítko "Start/
Pauza" bliká červeně*** :
• víko není správně zavřené.
v případě poruchy 53
Problémy
Příčiny
Kód EF1 nebo zpráva
"Nečerpá
vodu.
Zkontrolujte prosím, zda je
filtr čistý a stiskněte
START." se objeví na
displeji** a tlačítko "Start/
Pauza" bliká červeně*** :
• vypouštěcí filtr je ucpaný,
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
• vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz “Instalace”),
• vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
• sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objeví
zpráva "Nenapouští se
voda. Zkontrolujte prosím,
zda je kohout otevřený a
stiskněte
START"
a
tlačítko "Start/Pauza" a
tlačítko
"Start/Pauza"
červeně bliká*** :
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Vypouštěcí
čerpadlo
pračky je stále v provozu, i
když je spotřebič vypnutý :
• zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a
pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu :
• Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu
**U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke
spuštění přerušeného programu.
54 technické parametry / instalace
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Připojení k vodovodní síti
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
Instalace
Před prvním uvedením do provozu je
bezpodmínečně
nutné
odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte
si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může
poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít
za následek i deformace vzniklé nárazem.
Vybalení
1
2
3
4
5
6
7
8
technické parametry / instalace 55
Odstranění ochranných přepravních
prvků
4
4
3
Chcete-li
praèku
vyrovnat
se
sousedícím nábytkem, postupujte takto:
5
2
5
1
1
2
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem (Starou hadici
znovu nepoužívejte) :
1
2
3
4
3
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obrat’te se na
servisní službu.
56 technické parametry / instalace
Vypouštění
- Nástavec na kon1
ci hadice je vhodný
pro všechny běžné
typy sifonu.
Nástavec
připevněte k sifonu pomocí
upevňovacího kroužku, který
se dodává se spotřebičem*.
- Na vypouštěcí
2
hadici namontujte
oblouk ve tvaru U.
Celou
sestavu
umístěte do vypouštěcího potrubí
(nebo
do
umyvadla)
ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte na to,
aby oblouk nevypadl. Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému
sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat’te se na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k
jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky
vedení : 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí
prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
* podle modelu
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou
podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo
jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte
takto :
K
přemístění
1
pračky stačí zatáhnout za páku u dna
pračky a otočit ji
zprava doleva; tím
se pračka postaví
na kolečka. Po
přemístění pračky
na zvolené místo páku opět vrat’te do
původní polohy.
Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
2
3
ž ivotní prostředí 57
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
Likvidace
Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace
zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič
znehodnotit
odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře
vody a energie, a tím přispívají k
ochraně životního prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou
náplň prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení
používejte pouze pro velmi špinavé
prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování pracích prostředků”), náplni
prádla a stupni jeho znečištění.
58 záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na
bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to
pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze
Záruky přitom je, že :
– výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady,
včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno
uplatnit v příslušném Autorizovaném
servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce
záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen
poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od
řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je
Autorizované
servisní
středisko
povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího,
proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu
pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada
zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu,
za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li
Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je
Kupující,
povinen
nahradit
Prodávajícímu
i
Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné
záruční podmínky 59
náklady, které jim v souvislosti s tím
vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení
nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v
elektrické síti, použitím nevhodných
náplní,
nevhodnými
provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek
jakosti nebo užitné vlastnosti ( který
není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena
práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních
ustanovení
zvláštních
právních
předpisů.
Prodávající
je
povinen
předat
Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli
poté
aktuální
seznam
Autorizovaných servisních středisek v
České
republice,
včetně
jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou :
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
Evropská Záruka
Společnost
Electrolux
poskytuje
záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu
(European Address Services) a na
dobu stanovenou zárukou, popřípadě
platnými
zákony.
Jestliže
se
přestěhujete z jedné uvedené země do
jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek :
• Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které
je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného
prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah
práce a dílů, jako platí v nové zemi
Vašeho pobytu pro tento určitý
model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný
v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním
účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu
se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají
vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
108 1828 02 - 03/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement