Electrolux EWT10120W User manual

Electrolux EWT10120W User manual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Vaskemaskine
Vaskemaskin
EWT 10120 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Velkommen i Electrolux’ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses
produkt, som du forhåbentlig får stor
glæde af fremover. Vores ambition er at
tilbyde en bred vifte af produkter, som
forenkler dit liv. Du kan se nogle
eksempler på forsiden af denne
brugsanvisning. Vi håber, du vil bruge
nogle minutter på at læse denne
vejledning igennem, så du kan udnytte
de fordele, som din nyerhvervelse byder
på. Til gengæld kan vi love dig et
produkt, der er særdeles brugervenligt
og giver tryghed i hverdagen. God
fornøjelse !
Velkommen til Electrolux verden
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt
fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye
glede i årene som kommer. Electrolux
ambisjon er å tilby et bredt og variert
utvalg av kvalitetsprodukter som gjør
livet mer behagelig. På forsiden av
denne bruksanvisningen finner du noen
eksempler på hva du kan velge i. Ta deg
noen minutter til å lese gjennom
innholdet i denne bruksanvisningen, slik
at du kan dra nytte av alle fordelene med
den nye maskinen din. Vi lover at den vil
gi deg en enestående brukeropplevelse
og gjøre hverdagen din litt enklere.
Lykke til !
4 indhold
Indhold
Vigtige oplysninger ............................ 5
Beskrivelse af maskinen .................... 7
Fremgangsmåde ved vask ................ 8
Vaskevejledninger ............................ 12
Oversigt over programmer ............... 14
Forbrugsværdier .............................. 15
Vedligeholdelse og rengøring ........... 16
I tilfælde af driftsforstyrrelser ............ 17
Tekniske specifikationer .................. 20
Installation ....................................... 20
Miljøtips ........................................... 23
Garanti ............................................ 24
Følgende symboler bruges i denne vejledning :
Vigtig oplysning vedrørende personlig sikkerhed og om, hvordan
skader på maskinen undgås.
Generelle oplysninger.
Miljøoplysninger.
vigtige oplysninger 5
Vigtige oplysninger
Disse oplysninger er udarbejdet af
hensyn til Deres egen og andres sikkerhed. De bør læses grundigt igennem, inden maskinen installeres og
tages i brug. På forhånd tak for ulejligheden.
Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med maskinen. Hvis
maskinen sælges eller overlades til
andre, er det vigtigt, at brugsanvisningen følger med maskinen. Så har
den nye bruger mulighed for at sætte sig ind i maskinens funktioner
samt de relevante oplysninger om
sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Forsøg ikke at ændre denne maskines specifikationer. Sådanne ændringer kan bringe brugeren i fare.
• Inden vask skal lommer mv. altid
tømmes for mønter, sikkerhedsnåle,
brocher, skruer osv. Hvis de bliver
liggende i tøjet, kan de resultere i
betydelige skader.
• Brug altid den mængde vaskemiddel, der er angivet i afsnittet om
dosering af vaskemiddel.
• Saml småt vasketøj som sokker,
bælter osv. i en lille linnedspose eller
et pudebetræk.
• Efter brugen skal stikket tages ud af
kontakten, og der lukkes for vandtilførslen på vandhanen.
• Inden rengøring og vedligeholdelse
skal maskinens netstik altid tages ud
af kontakten.
• Maskinvask aldrig tøj med stivere,
eller stoffer, der ikke er sømmet op
eller er gået i stykker.
Installation
• Efter modtagelsen skal maskinen
straks pakkes ud. Efterse maskinen
for transportskader, og kontroller, at
der ikke mangler dele. Hvis der er
bemærkninger til leveringen : Skriv
dem på følgesedlen, og behold selv
det ene eksemplar.
• Før der udføres nogen form for tilslutninger skal maskinen klargøres
(transportsikringer). Hvis transportsikringerne ikke fjernes korrekt, kan
det resultere i skader på maskinen
eller tilstødende møbler.
• Tilslutning til vand må kun udføres af
en autoriseret VVS-installatør.
• Hvis installationen af maskinen gør
det nødvendigt at ændre på el-installationen, skal arbejdet udføres af en
autoriseret elektriker.
• Når maskinen er opstillet: Se efter, at
den ikke står på netledningen.
• Hvis maskinen opstilles på et tæppe
med luv : Sørg for, at luven ikke kan
blokere
udluftningsåbningerne
nederst på maskinen.
• Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
• Læs afsnittet om elektrisk tilslutning
grundigt, inden tilslutning til lysnettet
påbegyndes.
• Netledningen må kun udskiftes af
vores kundeservice.
• Ved skade som følge af ikke-fagmæssig installation kan der ikke rejses nogen krav mod producenten.
6 vigtige oplysninger
Forholdsregler mod frost
Hvis maskinen udsættes for temperaturer under 0°C, skal der tages følgende
forholdsregler :
• Luk for hanen, og kobl slangen til
vandforsyningen fra.
• Før enden af denne slange og afløbsslangen ned i en spand på gulvet.
• Vælg programmet Pumpe, og lad det
løbe helt ud.
• Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på «Stop».
• Kobl maskinen fra lysnettet.
• Skru tilløbsslangen på igen, og sæt
afløbsslangen på plads.
Hvis der er vand tilbage i slangerne, bliver det tømt af, så der ikke dannes is,
med fare for skader på maskinen.
Når maskinen tages i brug igen, skal den
være opstillet i et rum, hvor temperaturen er over 0°C.
Anvendelse
• Maskinen er beregnet til normal brug
i husholdninger. Den må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål, eller til andet end dens
tiltænkte formål : at vaske, skylle og
centrifugere.
• Brug kun maskinen til vask af ting,
der tåler denne behandling. Se altid
efter, hvilke plejesymboler der står på
mærkerne i tøjet.
• Læg ikke tøj i maskinen efter pletaftagning med benzin, sprit, triklorætylen
og lignende. Efter pletfjerning med
sådanne stoffer skal midlet være helt
fordampet, inden tøjet lægges i
tromlen.
• Maskinen er beregnet til at blive
betjent af voksne. Sørg derfor for, at
børn ikke rører maskinen, og at de
ikke leger med den.
beskrivelse af maskinen 7
Beskrivelse af maskinen
1
2
1 Betjeningspanel
2 Knap til åbning af låg
3 Luge til filter
4 Greb til flytning af maskine
5 Justeringsfødder
3
4
5
Doseringsautomat
Forvask
Vask
Skyllemiddel (må ikke påfyldes
over MAKS.-mærket M )
Betjeningspanelet
1 Programvælger
2 Drejeknap til valg af centrifugeringshastighed
3 «Temperatur»-knapper
1
2
4
5
6
7
8
«Time Manager»-knapper
«Skylning+»-knapper
Indikatorer for programforløb
«Start/Pause»-knapper
«Senere start»-knapper
3
4
5 6 7 8
8 fremgangsmåde ved vask
Fremgangsmåde ved vask
Ibrugtagning
• Sørg for, at tilslutning af el og vand
er i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Fjern flamingoindsatsen og alle
andre dele i tromlen.
• Rens vaskekarret ved at starte en
første vask ved 90°C, uden tøj, men
med vaskemiddel.
Daglig brug
Ilægning af vasketøj
• Åbn maskinens låg.
• Åbn tromlen ved at trykke på låseknap A : De to luger åbnes automatisk.
• Læg tøjet i, luk tromlen, og læg låget
på maskinen.
Dosering af vaskemiddel
Maskinen er designet med henblik på lavest muligt vand- og elforbrug. Derfor
skal doseringsangivelserne på vaskemiddelpakningen reduceres lidt.
Vaskepulver hældes i rummet til klarvask
og forvask , hvis programtilvalget
»Forvask« også er valgt. Hæld eventuelt
skyllemiddel i rummet .
Hvis der bruges en anden type
vaskemiddel : Læs afsnittet om »vaskeog
plejemidler«
under
vaskevejledninger.
Valg af program
Det rette program til den pågældende
type vasketøj kan findes i oversigten
over programmer (se afsnittet Oversigt
over programmer).
A
Drej programvælgeren hen på det
ønskede program. Kontrollampen i
Start-/pause-knappen blinker grønt.
Før låget lægges på maskinen: Se efter,
at lugerne til tromleåbningen er rigtigt
låst:
• De to luger i indgreb,
• låseknap A i høj stilling.
Hvis programvælgeren drejes hen på et
andet program, mens et programtrin er i
gang, ignorerer maskinen det sidst valgte program. "Start/pause"-knappen
blinker rødt i nogle sekunder.
fremgangsmåde ved vask 9
Valg af temperatur
Tryk en eller flere gange på
knappen «Temperatur» for
at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes
ved
en
anden
temperatur end den, som
maskinen foreslår. Symbolet
står for kold vask.
Valg af omdrejningstal ved centrifugering
Drej knappen til
valg af centrifugeringshastighed
hen på det ønskede
omdrejningstal.
Som
tilvalg kan også
vælges
"Uden
slutcentrifugering
*, "Skyllestop" * eller "Nat ekstra.*.
Maks. antal omdrejninger er :
for Bomuld og Denim : 1000 o/min.,
for Strygelet, Kort strygelet, Uld og
Håndvask : 900 o/min.,
for Finvask : 700 o/min.
Hvis der er valgt «Skyllestop»
eller
«Nat ekstra», skal der enten vælges
«Centrifugering» eller «Pumpe» for at
afslutte programmet.
Valg af programtilvalg
De forskellige programtilvalg skal vælges, efter at der er valgt program, men
inden der trykkes på Start-/pause-knappen (se oversigt over programmer).
Tryk på det/de ønskede programknapper. De tilhørende kontrollamper lyser.
Når der trykkes en gang til, slukkes lamperne. Hvis et af tilvalgene ikke passer til
det valgte program, blinker "Start/pause"-knappen rødt.
Programtilvalget «Skylning+»
Maskinen tilføjer en eller
flere skylninger i løbet af
programmet.
Dette
programtilvalg
anbefales
ved sart hud og i egne med
meget blødt vand.
Efter behov :
Tryk på knappen «Skylning+»
. Tilvalget gælder kun for det valgte program.
Permanent :
Tryk på knapperne «Temperatur»
og
«Time Manager»
i nogle sekunder.
Programtilvalget er permanent, også
selv om der slukkes for maskinen.
Tilvalget slås fra ved at gentage
proceduren.
«Senere start»
«Uden slutcentrifugering»
Vandet pumpes ud uden centrifugering.
«Skyllestop»
Sidste hold skyllevand bliver i maskinen,
så tøjet ikke bliver krøllet.
*afhængig af model
Dette tilvalg giver mulighed for at
udskyde programmets start med 1, 2
eller 3 timer ved at trykke et tilsvarende
antal gange på knappen «Senere start»
.
10 fremgangsmåde ved vask
Et indstillet starttidspunkt kan når som
helst annulleres, så længe der ikke er
trykket på Start-/pauseknappen. Det
gøres ved igen at trykke på «Senere
start»
(hvis ingen indikator lyser,
betyder det, at maskinen starter med
det samme).
Gør følgende, hvis der allerede er trykket
på Start-/pause-knappen, og den senere start skal ændres eller annulleres :
• Tryk på Start-/pause-knappen og derefter på «Senere start»
for at starte
programmet straks. Tryk på Start-/pauseknappen for at starte programmet.
• Hvis tidspunktet for senere start skal
ændres, drejes programknappen forbi
«Sluk» -stilling, og programmet programmeres om.
Under nedtællingen til senere start er
låget låst. Hvis det er nødvendigt at
åbne maskinen, skal pausefunktionen
først vælges ved at trykke på Start-/pauseknappen. Når låget atter er lukket,
trykkes der igen på Start-/pause-knappen.
Time Manager
Programmet kan forlænges
eller afkortes ved at trykke
en eller flere gange på «Time Manager»-knappen
.
Varigheden kan også vælges automatisk, afhængigt
af hvor snavset tøjet er.
Som standard lyser ingen
indikator.
Daily : Meget lidt snavset tøj
Light : Mindre snavset tøj
Super : Meget snavset tøj
Antallet af valgmuligheder afhænger af
det valgte program.
Start af program
Tryk på Start-/pauseknappen for at starte
programmet. Den tilhørende kontrollampe
lyser grønt.
Det er normalt, at programvælgeren ikke
drejer under programmet.
Indikatoren for det igangværende programtrin
tændes.
: Forvask + Vask
: Skylning + Centrifugering
: Program slut
Indgreb under et program
Ilægning af mere tøj i de første 10
minutter
Tryk på Start-/pause-knappen: Den tilhørende kontrollampe blinker grønt under pausen. Låget kan først åbnes cirka
2 minutter efter at maskinen er stoppet.
Tryk atter på denne knap for at fortsætte
programmet.
Ændring i program efter start
Hvis der skal ændres i et program efter
start, skal pausefunktionen først vælges
ved at trykke på Start-/pause-knappen.
Hvis ændringen ikke er mulig, blinker
»Start/pause «-knappen rødt i nogle
sekunder. Hvis programmet alligevel
skal ændres, skal det igangværende
program først annulleres (se det følgende).
fremgangsmåde ved vask 11
Annullering af program
Hvis et program skal annulleres, drejes
programvælgerknappen
til
»Sluk«stilling .
Program slut
Maskinen stopper automatisk ; »Start/
pause«-knappen
slukkes,
og
indikatoren lyser
. Låget kan først
åbnes cirka 2 minutter efter at maskinen
er stoppet.
Drej programvælgerknappen til «Sluk»stilling .
Tag tøjet ud.
Tag stikket ud af kontakten, og luk for
vandhanen.
Det anbefales at lade låg og tromle stå
åbne efter brug, så vaskekarret bliver
luftet ud.
12 vaskevejledninger
Vaskevejledninger
Sortering og klargøring af vasketøj
• Vasketøjet sorteres efter art og plejesymbol (se flg. afsnit om internationale plejesymboler) : normal vask til
vasketøj af robuste materialer, der
tåler vask og kraftig centrifugering ;
finvask vask til sart tøj, der skal
behandles skånsomt. Hvis vasketøjet
er blandet eller består af forskellige
typer fibre, vælges det program, der
passer til de sarteste fibre.
• Vask hvidt og kulørt vasketøj hver for
sig. Ellers kan det hvide vasketøj blive
misfarvet eller gråligt.
• Nyt kulørt tøj indeholder ofte overskudsfarve. Vask altid nyt kulørt tøj for
sig selv første gang. Overhold plejesymbolerne for «Separat vask» og
«Separat vask flere gange».
• Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
• Fjern løse knapper, nåle og hægter.
Luk lynlåse, bind bændler og bånd.
• Tøj og genstande bestående af flere
lag (soveposer, vindjakker osv.), samt
tøj af kulørt strikstof, uld og stoffer
med applikationer skal vendes på
vrangen.
• Vask små, sarte ting (sokker, strømper, bh’er osv.) i en vaskepose.
• Pas særligt på ved vask af gardiner.
Fjern hægterne, og læg gardiner af
tyndt stof i et net eller en pose.
Påfyldningsmængden afhænger af
fibrenes art.
Den påfyldte mængde må ikke overstige
maskinens maksimale kapacitet. Kapaciteten kan variere efter stoffernes art.
Hvis tøjet er meget snavset eller har
skumbelægning, skal tøjmængden sættes ned.
Stoffer fylder ikke lige meget, og de optager ikke lige meget vand. Men som
tommelfingerregel gælder, at tromlen
kan fyldes :
• helt, men uden at trykke tøjet sammen - ved bomuld, hør, blandingsfibre,
• halvdelen af tromlen - ved strygefri/
strygelet bomuld og syntetiske fibre,
• cirka en tredjedel af tromlen - ved
meget sarte ting, f.eks. gennemsigtige stoffer og uld.
Ved vask af en blandet portion fyldes
tromlen som for de sarteste af stofferne.
Vaske- og plejemidler
Brug kun vaske- og plejemidler, der er
beregnet til brug i vaskemaskine. Læs
producentens angivelser, og følg anvisningerne i afsnittene om oplysninger på
pakken samt dosering af vaskemiddel.
Det frarådes at bruge flere typer vaskemiddel samtidig. Det kan skade tøjet.
Mængden af vaskemiddel afhænger af
tøjmængden, vandets hårdhedsgrad og
tøjets tilsmudsningsgrad.
Sæt doseringen lidt ned, hvis vandet er
blødt. Sæt doseringen lidt op, hvis tøjet
er meget snavset/plettet, eller vandet er
hårdt (det tilrådes at bruge kalkfjerningsmiddel).
Oplysninger om vandets hårdhedsgrad
fås hos det lokale vandværk eller kommunens tekniske forvaltning.
Vaskepulver kan bruges uden begrænsninger.
Flydende vaskemidler må ikke bruges,
når der er valgt forvask. Ved alle programmer uden forvask kan de hældes i
vaskevejledninger 13
en doseringsbold, der lægges direkte i
tromlen, eller de kan hældes i sæbeautomaten. I begge tilfælde er det
meget vigtigt, at programmet straks
startes.
Vaskemidler i tabletform (‘tabs’) eller doseringsbreve skal altid lægges i dose-
ringsautomatens rum til vaskemiddel.
Hvis tøjet skal pletbehandles inden vaskeprogrammet, skal producentens vejledning på emballagen følges, inkl. den
opgivne dosering. Hvis der bruges et
vaskemiddel med pletfjerner, skal vaskeprogrammet startes straks.
Internationale symboler
VASK
NORMAL
Vask ved
95°C
Vask ved
60°C
Vask ved
40°C
Vask ved
30°C
VASK
SKÅNSOM
BLEGNING
Klorblegning tilladt
(kun koldt, og med fortyndet middel)
Skånsom vask
i hånden
Må ikke vaskes
Klorblegning forbudt
STRYGNING
Stærk varme
(maks. 200°C)
Middel varme
(maks. 150°C)
Svag varme
(maks. 100°C)
Må ikke stryges
KEMISK
RENSNING
Kemisk rensning (alle
almindelige
rensemidler)
Kemisk rensning
(alle rensemidler
undtagen triklorætylen)
Kemisk rensning
(undtagen kulbrintebaserede midler og R113)
Må ikke kemisk renses
Høj
temperatur
Middel
temperatur
TØRRING
Liggetørring
Dryptørring
Hængetørring
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
14 oversigt over programmer / forbrugsværdier
Oversigt over programmer
Program / Tøjtype
Fyldningsgrad
Normal bomuld (Normal) : Hvidt eller kulørt, f.eks.
almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj,
servietter.
5,5 kg
Energispare* (Eco) : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter.
5,5 kg
Bomuld + Forvask (Normal + Prewash)
5,5 kg
Øko + Forvask (Eco + Prewash)
5,5 kg
Strygelet (Normal) : Syntetiske stoffer, undertøj,
kulørt stof, strygefri skjorter, bluser.
Strygelet + Forvask (Normal + Prewash)
2,5 kg
Mulige
programtilvalg
Skyllestop
Skylning+
Senere start
Time manager**
2,5 kg
Kort strygelet (Easy iron) : Mindsker krølning og
letter strygning.
1,0 kg
Finvask (Delicates) : Til alle sarte stoffer, f.eks. gardiner.
2,5 kg
Uld (Wool) : Til uld, der tåler maskinvask (mærket
«ren ny uld, tåler maskinvask, krymper ikke»).
1,0 kg
Håndvask (Handwash) : Meget sart tøj, mærket
«Håndvask».
1,0 kg
Denim (Jeans) : Til at vaske denimtøj. Funktionen
Skylning Plus er aktiveret.
3,0 kg
Skylninger (Rinses) : Håndvasket tøj kan skylles
med dette program.
5,5 kg
Pumpe (Drain) : Starter tømning efter et skyllestop
(eller natprogram).
5,5 kg
Centrifugering (Spin) : Centrifugerer ved 500 til
1000 o/min. efter skyllestop (eller natprogram).
5,5 kg
Skyllestop
Senere start
Skyllestop
Skylning+
Senere start
* Referenceprogrammer til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (bomuldsprogram, 60° E).
** Gælder ikke for Spar-programmer.
oversigt over programmer / forbrugsværdier 15
Forbrugsværdier
Herunder er ikke nævnt alle mulighederne, men blot indstillingerne for de mest almindelige.
Program
Tøjtype
Temperatur
Forbrugsværdier
(vejledende**
°C
Liter
kWh
Tid
kold - 90
63
2,10
135-145
40 - 90
63
1,80
140-150
Bomuld + Forvask
kold - 90
74
2,30
160-170
Strygelet
kold - 60
45
0,80
85-95
Strygelet + Forvask
kold - 60
54
1,10
105-115
Kort strygelet
kold - 60
55
0,45
150-160
Finvask
kold - 40
50
0,50
60-70
Uld
kold - 40
45
0,45
55-65
Håndvask
kold - 40
45
0,45
55-65
40
55
0,60
130-140
Skylninger
-
32
0,05
50-60
Pumpe
-
-
0,002
0-10
Centrifugering
-
-
0,015
10-20
Normal bomuld
Energispare*
Denim
* Referenceprogram til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (program Energispare 60° E) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** I praksis kan værdierne afvige fra de opgivne som følge af forhold under brugen.
De angivne forbrugsværdier svarer til maks. temperaturen for hvert program.
16 vedligeholdelse og rengøring
Vedligeholdelse og rengøring
Filter i afløb
Rens jævnligt det filter, der sidder i maskinens sokkel :
1
2
3
4
5
6
Kobl altid maskinen fra lysnettet inden
rengøring.
Afkalkning
Til afkalkning skal anvendes et ikke-ætsende middel, beregnet til vaskemaskiner. Overhold den dosering og
hyppighed, der er angivet på pakken.
Kabinettet
Maskinens kabinet rengøres med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel.
Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller
lignende.
Doseringsautomaten
Rengøres således :
1
2
7
3
4
Filtre i vandindtag
Rengøres således :
1
5
6
2
i tilfælde af driftsforstyrrelser 17
I tilfælde af driftsforstyrrelser
Fra fabrik er der udført en række kontroller på maskinen. Hvis der alligevel skulle
optræde en driftsforstyrrelse, er det derfor en god idé at gennemgå rådene i
følgende liste, inden kundeservice kontaktes.
Symptomer
Årsager
Maskinen starter ikke eller
tager ikke vand ind :
• Maskinen er ikke korrekt tilsluttet, eller den
elektriske installation virker ikke.
• Maskinens låg og lugerne til tromleåbningen er
ikke rigtigt lukket.
• Programmet er ikke blevet startet korrekt.
• Der er strømafbrydelse.
• Der tilføres ikke vand.
• Der er lukket for vandhanen.
• Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
• Der ses en rød prik på studsen til tilløbsslangen.
Maskinen tager vand ind,
men det pumpes straks ud:
• Afløbsrørets bøjning er placeret for lavt (se afsnittet om installation).
Maskinen centrifugerer ikke
eller tømmes ikke :
• Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
• Filteret i afløbet er tilstoppet.
• Den elektroniske balancekontrol er blevet aktiveret : Tøjet er dårligt fordelt i tromlen.
• Programmet «Pumpe» eller programtilvalget
«Nat ekstra» er valgt.
• Bøjningen på afløbsrøret placeret i forkert
højde.
Der er vand
maskinen :
• Der er tilsat for meget vaskemiddel, så skummet er løbet over.
• Vaskemidlet egner sig ikke til maskinvask.
• Bøjningen på afløbsrøret er ikke sat rigtigt fast.
• Filteret i afløbet er ikke sat i.
• Tilløbsslangen er ikke tæt.
Utilfredsstillende
vaskeresultater :
omkring
•
•
•
•
Vaskemidlet er ikke beregnet til maskinvask.
Der er for meget tøj i tromlen.
Der er valgt et uegnet program.
Der tilsat for lidt vaskemiddel.
18 i tilfælde af driftsforstyrrelser
Symptomer
Årsager
Maskinen ryster og støjer :
• Maskinen er ikke korrekt klargjort inden ibrugtagning (se afsnittet om klargøring).
• Maskinen er ikke i vater og korrekt afbalanceret.
• Maskinen står for tæt op ad væg eller møbler.
• Tøjet er ikke rigtigt fordelt i tromlen.
• Der er ikke tøj nok i maskinen.
Vaskeprogrammet varer alt
for længe :
• Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
• Der har været slukket for strømmen eller lukket
for vandet.
• Motorens overophedningssikring har været
udløst.
• Det påfyldte vand har været koldere end normalt.
• Systemet til registrering af skum har været
udløst (for meget vaskemiddel), så maskinen
gik over til udtømning af skum.
• Den elektroniske balancekontrol er blevet
udløst: Der blev tilføjet et ekstra programtrin for
at fordele tøjet bedre i tromlen.
Maskinen standser under
et vaskeprogram :
• Fejl i vand- eller strømforsyning.
• Der er valgt skyllestop.
• Lugerne til tromleåbningen er åbne.
Låget kan ikke åbnes, når
programmet er slute :
• Displayet «Låg åbnes»* er slukket.
• Temperaturen i vaskekarret er for høj.
• Lågets lås slås fra 1 til 2 minutter efter at programmet er slut*.
Displayet
»Tromlestop«
lyser ikke, når programmet
er slut :
• Tromlen er ikke drejet på plads efter en vedvarende rysten pga. ubalance. Drej tromlen op
manuelt.
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt*** :
• Låget er ikke helt lukket.
i tilfælde af driftsforstyrrelser 19
Symptomer
Årsager
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt*** :
• Filteret i afløbet er tilstoppet.
• Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
• Afløbsrøret er monteret for højt (se afsnittet om
installation).
• Pumpen er tilstoppet.
• Vandlåsen i installationen er tilstoppet.
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt*** :
• Der er lukket for vandhanen.
• Der er lukket for vandtilførslen.
Skyllemidlet løber direkte
ind i tromlen, når det hældes i doseringsautomaten :
• Der er påfyldt skyllemiddel over MAKS.-mærket
* Afhænger af model.
**Nogle modeller giver tonesignaler.
*** Fjern eventuelle årsager til fejl, og genstart så det afbrudte program med et tryk
på «Start/Pause».
20 tekniske specifikationer / installation
Tekniske specifikationer
MÅL
Højde
Bredde
Dybde
SPÆNDING / FREKVENS
SAMLET EFFEKT
VANDTRYK
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Mindst
Højst
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Tilslutning til vandledning
Denne maskine opfylder direktiv EØF 89-336 vedr. begrænsning af radiostøj og direktiv EØF 73-23 vedr. el-sikkerhed.
Installation
Det er meget vigtigt, at alle transportsikringer fjernes, inden maskinen startes
for første gang. Gem for en sikkerheds
skyld transportsikringerne til evt. senere
transport: Hvis en maskine flyttes uden
transportsikringer, kan de indvendige
komponenter tage skade, der kan opstå
utæthed og fejlfunktioner, og dele kan
blive deformeret af rystelser.
Udpakning
1
2
3
4
5
6
7
8
tekniske specifikationer / installation 21
Klargøring
4
4
3
5
2
1
Gør følgende, hvis maskinen skal flugte
med tilstødende møbler :
5
1
2
3
Vandtilførsel
Den medfølgende tilløbsslange monteres bag på maskinen som beskrevet
nedenunder :
1
2
3
4
Åbn for vandtilførslen på vandhanen.
Kontroller, at forbindelsen er tæt.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt kundeservice, hvis tilløbsslangen er
for kort.
22 tekniske specifikationer / installation
Afløb
- Studsen i enden
1
af bøjningen kan tilpasses alle gængse typer vandlåse.
Monter studsen på
vandlåsen med det
medfølgende slangebånd*.
- Monter rørbøjnin2
gen på afløbsrøret.
Før begge dele ned
i et vaskeafløb (eller
et wc) i en samlet
højde på mellem 70
og 100 cm. Pas på,
at afløbsrør og slange ikke kan vælte eller falde ned. Det
er meget vigtigt at sørge for, at der kommer luft ind i enden af afløbsslangen, så
der ikke er risiko for hævertvirkning.
Afløbsslangen må under ingen omstændigheder forlænges. Kontakt en fagmand, hvis den er for kort.
Tilslutning til lysnet
Vaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V
enkeltfaset.
Kontroller sikringerne til den pågældende kreds : 10 A ved 230 V.
Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledning eller multistik.
Kontroller, at jordforbindelsen overholder gældende regler.
* afhængig af model
Opstilling
Maskinen skal placeres i et rum med
god udluftning, og på et hårdt, plant underlag. Pas på, at maskinen ikke rører
væggen eller andre møbler/elementer i
rummet.
Gør følgende, hvis maskinen skal flyttes :
Hvis maskinen skal
1
flyttes, sættes den
op på hjulene ved
at trække grebet i
maskinens underkant fra højre mod
venstre, så langt
det kan komme.
Når maskinen står det rigtige sted, drejes håndtaget tilbage i udgangsstillingen.
Det er vigtigt, at maskinen står helt i vater. Det forebygger, at maskinen støjer,
ryster eller flytter sig, når den er i gang.
2
3
miljøtips 23
Miljøtips
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
Alle materialer mærket med symbolet
kan genanvendes. Læg dem i en affaldsbeholder til genindvinding/genanvendelse (nærmere oplysninger fås hos
kommunens tekniske forvaltning).
Ødelæg de dele, der kan være til fare for
andre, når maskinen er kasseret : Klip
netledningen af tæt på maskinen.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper
du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Overhold følgende råd for at spare på
vand og energi, og dermed bidrage til at
skåne miljøet :
• Fyld så vidt muligt maskinen helt op,
frem for at vaske i mindre portioner.
• Brug kun funktionerne Forvask eller
Iblødsætning til meget snavset tøj.
• Afpas mængden af vaskemiddel efter
vandets hårdhedsgrad (se afsnittet
om dosering af vaskemiddel), samt
mængden af vasketøj og tilsmudsningsgrad.
24 Garanti/Kundeservice
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler /
Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring
reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden
udføres af vort serviceselskab Electrolux
Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i
Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning
her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet indsendes
til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader,
der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/
mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte
sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor
der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af
reklamationsretten, vil der blive udstedt
faktura for et servicebesøg - også under
reklamationsperioden - iht. lovgivningen.
Prisen for et servicebesøg kan variere i
produktets levetid. Den aktuelle pris kan
til enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager
Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig
som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forhold :
• At produktets installation ikke er
udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre
end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som
måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
Garanti/Kundeservice 25
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36
01.
Reservedele
Private
bestiller
hos
nærmeste
forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og forhandlere bestiller på telefon 45 88
77 55.
Reservedele og tilbehør kan også
bestilles
on-line
på
http://
www.electrolux.dk.
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat
i de lande, der står på listen bagest i
denne vejledning, og i den periode, der
er fremgår af apparatets garantibevis
eller ifølge lovens krav (European
Address Services). Hvis De flytter fra et
af landene på listen til et andet land på
listen, følger garantien med, dog med
følgende forbehold :
• Startdatoen for garantien er den dato,
hvor apparatet oprindelig blev købt.
Der skal fremvises gyldig kvittering for
købet, udstedt af den forhandler, som
apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det
tidsrum og i det omfang, som gælder
for den pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun
apparatets oprindelige køber. Den
kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den
vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige
formål.
• Ved installationen skal alle gældende
love og bestemmelser i det nye
opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske
Garanti påvirker ikke de rettigheder, De
evt. har ifølge loven.
26 innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Advarsler ......................................... 27
Beskrivelse av apparatet ................. 29
Hvordan man utfører en vask ? ....... 30
Vaskeveiledning ............................... 34
Oversikt over programmer ............... 36
Forbruk ........................................... 37
Vedlikehold og rengjøring ................ 38
Hvis det oppstår en feilfunksjon ....... 39
Tekniske spesifikasjoner .................. 42
Installasjon ...................................... 42
Miljø ................................................ 45
Garanti ............................................ 46
Følgende symboler er brukt i denne
bruksanvisningen :
Viktig informasjon som gjelder din
personlige sikkerhet og informasjoner om hvordan du kan unngå
skader på apparatet.
Generell informasjon.
Miljøinformasjon.
advarsler 27
Advarsler
Disse advarslene er utarbeidet for
din egen og andres sikkerhet. Det er
viktig at du leser disse punktene
nøye før du installerer og benytter
apparatet ditt. På forhånd takk for
oppmerksomheten.
Oppbevar denne bruksanvisningen
sammen med apparatet Dersom apparatet selges eller overlates til en
annen person, skal alltid bruksanvisningen følge med. På denne måten kan den nye eieren informeres
om hvordan vaskemaskinen fungerer og få instrukser om hvordan den
skal brukes.
Generell sikkerhet
• Du må aldri endre eller forsøke å
endre dette apparatets spesifikasjoner. Det medfører fare for brukeren.
• Før hver vask må du fjerne mynter,
sikkerhetsnåler, smykker, skruer osv.
Dersom slikt blir liggende i tøyet, kan
det føre til alvorlige skader.
• Bruk den vaskemiddeldoseringen
som er oppgitt i avsnittet «Dosering
av vaskemidler».
• Legg små artikler som strømper, belter osv. i en liten tøypose eller et
putevar.
• Etter at apparatet har vært i bruk, må
du stenge vanntilførselskranen og ta
støpslet ut av stikkontakten.
• Vaskemaskinen må alltid frakobles
strømnettet før du rengjør den eller
utfører vedlikehold på den.
• Tøy med fliker, uten bord eller med
revner må ikke vaskes i vaskemaskin.
Installasjon
• Når apparatet mottas, må det pakkes ut umiddelbart. Kontroller at det
ikke er noen utvendig skade på det.
Hvis du finner noen skade, skal dette
noteres på fraktbrevet, som du
beholder en kopi av.
• All emballasje må fjernes før apparatet kobles til strømnettet og tas i
bruk. Hvis ikke all transportbeskyttelse fjernes, kan det føre til skader
på apparatet eller på tilstøtende
inventar.
• Alt nødvendig arbeid på vannrør skal
utføres av en autorisert rørlegger.
• Hvis det må foretas noen endringer
på det elektriske anlegget i boligen i
forbindelse med tilkobling av apparatet, må du tilkalle en autorisert elektriker.
• Etter installasjon av apparatet, må du
forsikre deg om at det ikke står oppå
nettledningen.
• Dersom apparatet installeres i et rom
med teppe på gulvet, må du forsikre
deg om at teppet ikke blokkerer ventilasjonsåpningene nederst på apparatet.
• Apparatet skal kobles til en forskriftsmessig jordet kontakt.
• Før tilkobling av apparatet, må du
lese nøye instruksene i kapittelet
«Elektrisk tilkobling».
• Utskifting av nettledningen skal kun
utføres av autorisert personell fra serviceavdelingen.
• Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som skyldes uforskriftsmessig installasjon av apparatet.
28 advarsler
Forholdsregler ved frostfare
Dersom apparatet ditt utsettes for temperaturer under 0°C, må følgende forholdsregler tas :
• Steng vannkranen og koble fra vanntilførselsslangen.
• Plasser enden av denne slangen og
avløpsslangen i en bøtte på gulvet.
• Velg programmet Tømming og vent
til det er fullført.
• Slå av apparatet ved å sette programvelgeren på «Stopp».
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Skru på tilførselsslangen og monter
avløpsslangen igjen.
På denne måten vil vannet som var igjen
i slangene renne ut, slik at det ikke dannes is som kan skade apparatet ditt.
Når apparatet skal brukes igjen, må du
forsikre deg om at det er plassert i et
rom der temperaturen er høyere enn
0°C.
Bruk
• Apparatet ditt er beregnet på normal
husholdningsbruk. Det må ikke brukes til kommersielle eller industrielle
formål, eller til annet enn det det er
beregnet for: vaske, skylle og tørke.
• Vask ikke i maskinen annet enn
artikler som er beregnet på maskinvask. Les alltid vaskeanvisningene på
plaggene.
• Hvis du har benyttet bensin, alkohol,
trikloretylen eller annet til fjerning av
flekker på tøyet, må tøyet ikke legges
i vaskemaskinen med en gang. Hvis
du bruker slike produkter, må du
vente til de har fordampet før du legger plagget i trommelen.
• Dette apparatet er beregnet på å bli
brukt av voksne. La ikke barn få
benytte apparatet eller leke med det.
beskrivelse av apparatet 29
Beskrivelse av apparatet
1
2
1 Betjeningspanel
2 Håndtak for åpning av lokk
3 Filterluke
4 Håndtak for flytting av apparatet
5 Nivelleringsføtter
3
4
5
Vaskemiddelbeholder
Forvask
Vask
Bløtgjøringsmiddel (overstig ikke
MAX-merket M )
Betjeningspanel
1 Programvaelger
2 Dreiebryter for valg av sentrifugehastighet
3 Knapp for «Temperatur»
1
2
4
5
6
7
8
Knapp for «Time Manager»
Knapp for «Skylling pluss»
Programforløpsindikatorer
Knapp for «Start/Pause»
Knapp for «Forsinket start»
3
4
5 6 7 8
30 hvordan man utfører en vask
Hvordan man utfører en
vask ?
Første gangs bruk
• Forsikre deg om at den elektriske
tilkoblingen og vanntilførselen er i
samsvar med installasjonsveiledningen.
• Fjern polystyrenbiten og alle de
andre elementene i trommelen.
• Utfør en vask på 90°C uten tøy, men
med vaskemiddel, for å rengjøre
vaskemaskinen innvendig.
Daglig bruk
Ilegging av tøyet
• Åpne lokket på maskinen.
• Åpne trommelen ved å trykke på
låseknappen A : de to klaffene vil
automatisk åpne seg.
• legg i tøyet, lukk trommelen og lokket
på vaskemaskinen.
Dosering av vaskemiddel
Vaskemaskinen din er fremstilt for å redusere behovet for vaskemiddel og
vann. Det er derfor viktig at du reduserer
doseringene som er oppgitt på pakken.
Hell vaskemiddelet i pulverform i kamrene for vask
og forvask
i vaskemiddelbeholderen (dersom du har valgt
tilleggsfunksjonen «forvask»). Hell eventuelt også bløtgjøringsmiddel i tilhørende
kammer .
Hvis
du
bruker
en
annen
vaskemiddeltype, må du se avsnittet
«vaskemidler og tilleggsmidler» i
bruksanvisningen.
Valg av ønsket program
Du finner programmet som egner seg til
typen tøy som skal vaskes i programoversikten (se avsnittet Programoversikt).
A
Vri programvelgeren til ønsket program.
Indikatorlampen til knappen «Start/
Pause» vil blinke grønt.
Før du lukker lokket på vaskemaskinen
din, må du forsikre deg om at trommelen
er korrekt lukket :
• de to klaffene hektet fast i hverandre,
• låseknappen A stående ut.
Dersom programvelgeren dreies til et
annet program mens en programfase er
i gang, vil ikke vaskemaskinen ta hensyn
til det nye programmet som velges.
"Start/pause"-knappen blinker rødt i
noen sekunder.
hvordan man utfører en vask 31
Valg av temperatur
Trykk flere ganger på knappen «Temperatur»
for å
øke eller redusere temperaturen, dersom du ønsker å
vaske tøyet på en annen
temperatur enn den som foreslås av vaskemaskinen.
Symbolet
svarer til kaldvask.
Valg av sentrifugehastighet
Sett bryteren for
valg av sentrifugehastighet på
ønsket omdreiningstall. Du kan
også velge «Uten
sentrifugering»
*, «Stopp i siste skyll» * eller
«Nattestillhet pluss»*.
Maks. hastighetene er :
for Bomull og Denim : 1000 o/min,
for Syntetisk, Enkel stryking, Ull og
Håndvask : 900 o/min,
for Finvask : 700 o/min.
Hvis du har valgt tilleggsfunksjonen
«Stopp i siste skyll»
eller «Nattestillhet
pluss», må du ved slutten av porgrammet velge programmet «Sentrifugering»
eller «Tømming» for å avslutte syklusen.
«Uten sentrifugering»
Vannet vil tømmes ut uten sentrifugering.
«Stopp i siste skyll»
Vaskemaskinen vil ikke tømme ut vannet
*avhengig av modell
etter siste skylling, for at tøyet ikke skal
krølle seg.
Valg av tilleggsfunksjon
De forskjellige tilleggsfunksjonen skal
velges etter at du har valgt program og
før du trykker på knappen «Start/ Pause» (se programoversikten).
Trykk på de(n) aktuelle knappen(e); tilhørende indikatorlamper vil begynne å
lyse. Når man trykker om igjen, vil indikatorlampene slukke. Hvis du velger et alternativ som ikke passer til det
programmet du har valgt, blinker »Start/
pause«-knappen rødt.
Tilleggsfunksjonen «Skylling pluss»
Vaskemaskinen vil foreta en
eller flere ekstra skyllinger i
løpet av syklusen.
Denne funksjonen anbefales for folk med ømfintlig
hud eller på steder med
svært bløtt vann.
Tidvis :
Trykk på knappen «Skylling pluss»
.
Tilleggsfunksjonen virker kun for de
valgte programmene.
Permanent :
Trykk på knappene «Temperatur» og
«Time Manager»
i noen sekunder.
Tilleggsfunksjonen vil fortsette å være
aktivert selv om strømtilførselen til
apparatet avbrytes.
For å koble den ut, må du gjenta
prosedyren.
32 hvordan man utfører en vask
“Forsinket start”
Med dette alternativet kan du utsette
programmets start med 1, 2 eller 3 timer
ved å trykke tilsvarende ganger på
knappen «Starttidsforvalg» .
Du kan endre eller slette den forsinkede
starten når som helst, ved at du før du
trykker på knappen «Start/Pause» trykker på knappen «Forsinket start»
(hvis ingen indikator lyser, betyr dette at
maskinen starter med en gang).
Dersom du allerede har trykket på knappen «Start/Pause» og du ønsker å endre
eller slette forsinket start, går du frem på
følgende måte :
• For å slette den forsinkede starten og
starte umiddelbart, trykker du på «Start/
Pause» og så på «Forsinket start»
.
Trykk på «Start/Pause» for å starte
syklusen.
• For å endre forsinkelsen, må du først
velge stillingen «Stopp»
og deretter
programmere syklusen på nytt.
Lokket vil være låst under hele perioden
med forsinket start. Dersom du har behov for å åpne det, må du først sette
vaskemaskinen på Pause ved å trykke
på knappen «Start/Pause». Etter å ha
lukket lokket igjen, trykker du på knappen «Start/Pause».
Time Manager
Du kan forlenge eller forkorte programmet ved å trykke
en eller flere ganger på «Time Manager»-knappen
.
Programvarigheten
kan
også velges automatisk,
avhengig av hvor skittent
tøyet er. Som standard lyser ingen indikator.
Daily : Meget lite skittent tøy
Light : Lite skittent tøy
Super : Meget skittent tøy
Tilgjengeligheten til disse forskjellige nivåene varierer med programtypen som
er valgt.
Igangsetting av programmet
Trykk
på
knappen
«Start/Pause» for å
starte syklusen : tilhørende indikatorlampe vil lyse grønt.
Det er normalt at programvelgeren ikke
beveger seg under syklusen.
Indikatoren for den programfasen som er i
gang tennes.
: Forvask + Vask
: Skylling + Sentrifugering
: Programslutt
Inngrep under et pågående program
Du kan legge i mer tøy i løpet av de
første ti minuttene
Trykk på knappen «Start/Pause» : tilhørende indikatorlampe vil blinke grønt
under pauseperioden. Lokket kan først
åpnes ca. 2 minutter etter at programmet er slutt. Trykk om igjen på denne
knappen for å fortsette programmet.
hvordan man utfører en vask 33
Endring av et pågående program
Før du foretar noen endringer på det
programmet som er igang, må du sette
maskinen på pause ved å trykke på
knappen «Start/Pause». Hvis det ikke er
mulig å foreta endringen, blinker »Start/
pause«-knappen rødt i noen sekunder.
Hvis du likevel ønsker å endre programmet, må du avbryte programmet som er
igang (se under).
Avbryte et program
Hvis du ønsker å avbryte et program,
må du vri programvelgerknappen til
stillingen «Stopp» .
Programslutt
Vaskemaskinen stopper automatisk ;
«Start/pause»-knappen slukker, og
indikatoren lyser
. Lokket kan først
åpnes ca. 2 minutter etter at
programmet er slutt.
Vri programvelgeren til stillingen «Stopp»
.
Ta ut tøyet.
Trekk støpslet ut av stikkontakten og
skru igjen vannkranen.
Vi anbefaler å la lokket og trommelen stå
åpen, slik at luften kan sirkulere.
34 vaskeveiledning
Vaskeveiledning
Sortering og klargjøring av tøyet
• Sorter tøyet på bakgrunn av type og
vaskesymbol (se kapittelet Internasjonale symboler under) : normal vask
for slitesterkt tøy som tåler energisk
vask og sentrifugering ; skånsom
vask for delikat tøy som bør behandles forsiktig. For blandede tøymengder, med forskjellige fibertyper, bør
det velges et program og en temperatur som egner seg til det mest
ømfintlige fiberet.
• Hvite og fargede plagg må vaskes
hver for seg. Ellers vil det hvite tøyet
få en gråtone.
• Nye fargede plagg har ofte mye farge
i seg. Slike plagg bør vaskes separat
de første gangene. Overhold vaskeanvisninger som «vaskes separat»
og «vaskes separat de første gangene».
• Tøm lommene og brett ut plaggene.
• Fjern løse knapper, nåler og hekter.
Lukk glidelåser, knyt lisser og hekt
igjen åpninger.
• Vreng plagg med mangefargede
tekstiler (soveposer, anorakker osv.),
fargede gensere samt ull og tekstiler
med påklistrede dekorasjoner.
• Små ømfintlige artikler (strømper,
bher osv.) plasseres i et vaskenett.
• Gardiner må behandles spesielt forsiktig. Fjern krokene og legg gardinene i et nett eller en stoffpose.
Legg i tøymengden på bakgrunn av
fibertypen
Legg aldri mere tøy inn i trommelen enn
maskinens maks. kapasitet. Maks. kapasiteten kan variere på bakgrunn av
tekstiltypen. Reduser tøymengden dersom tøyet er svært skittent eller ved
svampaktig stoff.
Ikke alle tekstiler har samme volum og
samme vannabsorberingsevne. Derfor
kan man generelt si at trommelen bør
fylles :
• full men uten å trykke tøyet sammen
for mye dersom det dreier seg om
bomull, lin og blandet,
• halvfull med behandlet bomull og
syntetiske fibre,
• tredjedels full dersom det dreier seg
om meget ømfintlige plagg som gardiner og ullvarer.
Dersom det dreier seg om en blandet
tøymengde, fylles trommelen med
utgangspunkt i det mest ømfintlige tekstilet.
Vaskemidler og tilleggsmidler
Bruk kun vaskemidler og tilleggsmidler
beregnet på vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger og instruksene i
avsnittet Vaskemiddelbeholderen og
Dosering av vaskemidler.
Det frarådes å bruke forskjellige typer
vaskemidler samtidig. Det kan skade
tøyet.
Vaskemiddeldoseringen avhenger av
tøymengden, vannhardheten og hvor
skittent tøyet er.
Dersom vannet er bløtt, reduseres doseringen noe. Dersom vannet er kalkholdig
(bruk av et avkalkingsmiddel anbefales)
eller dersom tøyet er svært skittent eller
har flekker, bør doseringen økes noe.
vaskeveiledning 35
For å få rede på vannhardheten i
området ditt, kontakter du vannverket
eller kommunen.
Vaskemidler i pulverform benyttes uten
problemer.
Vaskemiddel i flytende form kan ikke
benyttes dersom man velger forvask. Til
alle sykluser uten forvask kan man helle
det flytende vaskemiddelet enten i en
vaskeball som plasseres direkte i trommelen, eller i vaskemiddelbeholderen. I
begge tilfeller må vaskesyklusen settes
igang umiddelbart.
Vaskemidler i tablettform eller doser skal
alltid plasseres i vaskemiddelbeholderen
på vaskemaskinen.
Hvis du skal behandle flekker før vaskesyklusen, må du følge instruksene til
produsenten av produktet. Dersom du
benytter et vaskemiddel til behandling
av flekkene, må vaskesyklusen settes
igang umiddelbart.
Internasjonale symboler
VASK
NORMAL
Vaskes på
95°C
Vaskes på
60°C
Vaskes på
40°C
Vaskes på
30°C
Finvask eller
håndvask
Må ikke vaskes
FINVASK
BLEKING
Bleking med klor er mulig (kun uten varme og utvannet i en oppløsning)
Må ikke blekes med klor
STRYKING
Høy temperatur
(maks. 200°C)
Middels temperatur
(maks. 150°C)
Lav temperatur
(maks. 100°C)
Må ikke strykes
RENSING
Kan renses (med alle
vanlige rensemidler)
Kan renses (med alle
rensemidler bortsett fra
trikloretylen)
Kan renses (kun med
petroleumsbaserte rensemidler og R113)
Må ikke renses
Høy
temperatur
Middels
temperatur
TØRKING
Tørkes liggende
Tørkes hengende
Tørkes på
kleshenger
Kan tørkes i
tørketrommel
Må ikke tørkes i
tørketrommel
36 oversikt over programmer / forbruk
Oversikt over programmer
Program / Tøytype
Tøymengde
Normal bomull (Normal) : Hvit eller kulørt, f. eks.
alminnelig skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller servietter.
5,5 kg
Eco* : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller servietter.
5,5 kg
Bomull + Forvask (Normal + Prewash)
5,5 kg
Øko + Forvask (Eco + Prewash)
5,5 kg
Syntetisk (Normal) : Syntetiske plagg, undertøy,
fargede plagg, strykefrie skjorter, bluser.
Strykelett + Forvask (Normal + Prewash)
2,5 kg
Mulige tilleggsfunksjoner
Stopp i siste skyll
Skylling pluss
Forsinket start
Time manager**
2,5 kg
Enkel stryking (Easy iron) : Reduserer krøllingen
av plaggene og gjør det lettere å stryke dem.
1,0 kg
Finvask (Delicates) : For alle ømfintlige artikler, f.
eks. gardiner.
2,5 kg
Ull (Wool) : Maskinvaskbar ull merket med «ren ull,
kan vaskes i maskin, krymper ikke».
1,0 kg
Håndvask (Handwash) : Meget ømfintlige plagg
merket «vaskes for hånd».
1,0 kg
Denim (Jeans) : Vaske denim-plagg. Tilleggsfunksjonen Skylling Pluss er aktivert.
3,0 kg
Skylling (Rinses) : Tøy som vaskes for hånd kan
skylles med dette programmet.
5,5 kg
Tømming (Drain) : tyhjentää koneen, kun ohjelma
on päättynyt vesi koneessa (tai hiljaisen yöpesun jälkeen).
5,5 kg
Sentrifugering (Spin) : Foretar en sentrifugering på
500 til 1000 o/min etter stopp i siste skyll (eller nattestillhet pluss).
5,5 kg
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Stopp i siste skyll
Skylling pluss
Forsinket start
* Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (bomullsprogram 60° E).
** Gjelder ikke med programmene Eco.
oversikt over programmer / forbruk 37
Forbruk
Ikke alle muligheter er vist her, men kun de vanligste innstillingene.
Program
Tøytype
Temperaturer
Veil.
forbruk**
°C
Liter
kWh
Varighet
kald - 90
63
2,10
135-145
40 - 90
63
1,80
140-150
Bomull + Forvask
kald - 90
74
2,30
160-170
Syntetisk
kald - 60
45
0,80
85-95
Strykelett + Forvask
kald - 60
54
1,10
105-115
Enkel stryking
kald - 60
55
0,45
150-160
Finvask
kald - 40
50
0,50
60-70
Ull
kald - 40
45
0,45
55-65
Håndvask
kald - 40
45
0,45
55-65
40
55
0,60
130-140
Skylling
-
32
0,05
50-60
Tømming
-
-
0,002
0-10
Sentrifugering
-
-
0,015
10-20
Normal bomull
Eco*
Denim
* Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (programmet Eco 60° E) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Veiledende verdier som varierer på bakgrunn av bruksforhold.
Forbrukene som er oppgitt svarer til maks. temperaturen for hvert program.
38 vedlikehold og rengjøring
Vedlikehold og rengjøring
Du må alltid koble maskinen fra strømnettet før du rengjør det.
Avkalking av maskinen
Ved kalkfjerning skal det benyttes et
spesialprodukt som ikke er etsende og
som er beregnet på vaskemaskiner.
Følg indikasjonen om dosering og hyppighet på emballasjen.
Kabinettet
Vaskemaskinen rengjøres utvendig med
lunkent vann tilsatt et skånsomt rengjøringsmiddel. Benytt aldri sprit, løsemideler eller lignende produkter.
Tømmefilteret
Rengjør jevnlig filteret som befinner seg
nederst på vaskemaskinen :
1
2
3
4
5
6
Vaskemiddelbeholderen
Gå frem på følgende måte ved rengjøring:
1
2
7
3
4
Vanntilførselsfiltrene
Rengjør dem på følgende måte :
5
6
1
2
hvis det oppstår en feilfunksjon 39
Hvis det oppstår en feilfunksjon
Det ble foretatt mange kontroller under produksjon av apparatet ditt. Hvis du likevel
skulle oppdage en feilfunksjon, må du kontrollere listen under før du kontakter
service.
Feil
Årsak
Vaskemaskinen starter ikke
eller tar ikke inn vann :
• apparatet er ikke korrekt tilkoblet eller det elektriske anlegget fungerer ikke,
• lokket på vaskemaskinen eller trommelklaffene
er ikke korrekt lukket,
• programmet er ikke blitt satt igang på korrekt
vis,
• det er strømbrudd,
• manglende vanntilførsel,
• vannkranen er stengt,
• filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
• et rødt punkt er kommet til syne på vanntilførselsslangen.
Vaskemaskinen fylles, men
tømmer
ut
vannet
umiddelbart :
• vannavløpet sitter for lavt (se avsnittet om installasjon).
Vaskemaskinen sentrifugerer ikke eller tømmer ikke ut
vannet :
• avløpsslangen er bøyet eller i klem,
• tømmefilteret er tilstoppet,
• antivibrasjonssystemet er aktivert: ujevn fordeling av tøyet i trommelen,
• programmene «Tømming» eller funksjonen
«Nattestillhet Pluss» er blitt valgt,
• gal høyde på avløpsrøret.
Det
er
vann
vaskemaskinen :
• overskumming pga. for høy vaskemiddeldosering,
• vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
• avløpsrøret er ikke korrekt festet,
• tømmefilteret er ikke blitt satt på plass,
• vanntilførselsrøret er ikke stengt.
rundt
40 hvis det oppstår en feilfunksjon
Feil
Vaskeresultatet
tilfredsstillende :
Årsak
er
ikke
•
•
•
•
vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
det er for mye tøy i trommelen,
galt valg av vaskeprogram,
for lav vaskemiddeldosering.
Maskinen vibrerer og lager
støy :
• du har ikke fjernet transportsikringene på apparatet (se avsnittet utpakking),
• apparatet er ikke blitt vatret skikkelig og står
ikke helt støtt,
• apparatet står for nær veggen eller annet inventar,
• tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen,
• det er for lite tøy i maskinen.
Vaskesyklusen varer altfor
lenge :
•
•
•
•
•
Vaskemaskinen
stanser
under en vaskesyklus :
• mangelfull vann- eller strømtilførsel,
• du har innstilt stopp i siste skyll,
• trommelklaffene er åpne.
Lokket åpner seg ikke når
syklusen er avsluttet :
• displayet «umiddelbar åpning»* er slukket,
• temperaturen på vaskevannet er for høy,
• lokket frigjøres 1 til 2 minutter etter programslutt*.
Indikatorlampen
«stopp
varm trommel» lyser ikke
ved slutten av syklusen :
• trommelen har ikke plassert seg i riktig stilling
etter en kraftig vibrasjon ; rote'r trommelen
manuelt.
filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
manglende vann- eller strømtilførsel,
varmesikringen på motoren er blitt utløst,
vanntermperaturen er lavere enn normalt,
sikkerhetssystemet som hindrer overskumming
er blitt aktivert (for stor vaskemiddeldosering)
og vaskemaskinen er iferd med å fjerne skummet,
• sikkerhetssystemet som hindrer overdreven
vibrasjon er blitt aktivert: det er blitt tilføyet en
ekstra fase for å fordele tøyet bedre i trommelen.
hvis det oppstår en feilfunksjon 41
Feil
Årsak
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt***:
• lokket er ikke korrekt lukket.
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt*** :
• tømmefilteret er tilstoppet,
• avløpsslangen er bøyet eller i klem,
• avløpsslangen er plassert for høyt (se «Installasjon»),
• tømmepumpen er blokkert,
• vannlåsen er blokkert.
“Start-/pause”-knappen**
blinker rødt*** :
• vannkranen er stengt,
• manglende vanntilførsel.
Det renner bløtgjøringsmiddel direkte inn i trommelen
når du fyller kammeret i
vaskemiddelbeholderen :
• du har oversteget MAX-merket.
* Avhengig av modell.
**På noen modeller høres et lydsignal.
*** Etter å ha eliminert de eventuelle årsakene til feilfunksjonen, trykker du på
knappen «Start/Pause» for å gjenoppta det avbrutte programmet.
42 tekniske spesifikasjoner / installasjon
Tekniske spesifikasjoner
DIMENSJONER
Høyde
Bredde
Dybde
SPENNING / FREKVENS
TOTAL EFFEKT
VANNTILFØRSELSTRYKK
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
Tilkobling til vannettet
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bars)
Type 20x27
Dette apparatet er i samsvar med direktivet ECC 89-336 om begrensning
av radio-elektriske forstyrrelser og direktivet ECC 73-23 om elektrisk sikkerhet.
Installasjon
Pass på å fjerne alle beskyttelseselementer for transport før maskinen tas i
bruk. Ta vare på dem for en eventuell
fremtidig transport av maskinen : dersom maskinen transporteres uten slike
beskyttelseselementer, kan det føre til
lekkasjer og feilfunksjon på maskinen,
samt støtskader.
Utpakking
1
2
3
4
5
6
7
8
tekniske spesifikasjoner / installasjon 43
Fjerning av transportsikringer
4
4
3
5
2
1
Dersom du vil sette vaskemaskinen i
flukt med tilstøtende inventar, går du
frem på følgende måte :
5
1
2
Vanntilførsel
Installer den vedlagte vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen som
følger :
1
2
3
4
3
Åpne vannkranen.
Kontroller at det ikke finnes lekkasjer.
Vanntilførselsslangen kan ikke forlenges.
Hvis den er for kort, må du kontakte Service.
44 tekniske spesifikasjoner / installasjon
Tømming
1
maskinen*.
- Munnstykket i enden av slangen
passer til alle typer
vannlåser.
Fest munnstykket
til vannlåsen ved
hjelp av låseringen
som leveres med
- Monter vinkelstykket på avløpsslangen.
Plasser denne i et
avløp (eller i en
vask) i en høyde av
70 til 100 cm. Pass
på at den aldri kan
løsne. Det er viktig at man passer på at
det er et luftinntak i enden av avløpsslangen, slik at man unngå enhver heverteffekt.
2
Man må aldri forlenge avløpsslangen.
Hvis den er for kort, må du tilkalle en rørlegger.
Elektrisk tilkobling
Denne vaskemaskinen må kun tilkobles
en enfaset stikkontakt på 230 V.
Kontroller at sikringen på linjen er på : 10
A, 230 V.
Apparatet må aldri tilkobles med en
skjøteledning eller en dobbel stikkontakt.
Kontroller at stikkontakten er forskriftsmessig jordet.
* avhengig av modell
Plassering
Plasser apparatet på et flatt og solid underlag i et rom med god ventilasjon.
Pass på at apparatet ikke er i berøring
med muren eller annet inventar i rommet.
Hvis du ønsker å flytte apparatet, går du
frem på følgende måte :
Når vaskemaskinen
1
skal flyttes, må man
skyve
spaken
nederst på apparatet fra høyre helt til
venstre, slik at hjulene kommer ut.
Når vaskemaskinen
er kommet til stedet der den skal stå,
skyves spaken tilbake i sin opprinnelige
posisjon.
Det er viktig av apparatet plasseres helt
i vater, slik at man unngår vibrasjoner,
støy og forskyvninger av apparatet under drift.
2
3
miljø 45
Miljø
Beskyttelse av miljøet
Kassering
Alle materialene som er merket med
symbolet
kan resirkuleres. Bring det
til et autorisert mottak (innhent informasjon fra kommunen) for gjenvinning og resirkulering av apparatet.
Når apparatet skal avhendes, må du uskadeliggjøre de delene som kan utgjøre
en fare: kutt av nettledningen helt inntil
apparatet.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall.
Det skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering
av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
For å spare vann og energi og derved bidra til å beskytte miljøet, er det viktig at
du følger disse instruksene :
• Forsøk å fylle vaskemaskinen hver
gang den brukes, og ikke kjøre den
halvfull.
• Bruk funksjonene Forvask og Bløtlegging kun til svært skittent tøy.
• Tilpass vaskemiddeldoseringen til
vannhardheten på stedet (se avsnittet «Dosering av vaskemidler»), samt
til tøymengden og graden av smuss.
46 Garanti/Kundeservice
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt,
bør du kontakte din lokale forhandler for
å få opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem
til din nærmeste reparatør eller ringe 815
30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse,
produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet
på produktet og som kan være lurt og
skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis
må fremvises til servicemann ved en
eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse .....................
Produktnummer ........................
Serienummer ............................
Kjøpsdato .................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos
E-Service Oslo AS på :
Telefon : 22 72 58 30
Fax : 22 72 58 80
Internett : [email protected]
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er
underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler
som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger
for deg. Feil eller skader som oppstår,
som er brukerbetinget eller ligger utenfor
leverandørens kontroll, omfattes ikke av
loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av
serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun
utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i
hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov
om kjøp.
Leverandør
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien
fra Electrolux i alle de landene som er
oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers
gjennom kjøpsloven (European Address
Services). Hvis du flytter fra et av disse
landene til et annet land som er oppført
på listen nedenfor, vil apparatets garanti
flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes :
• Apparatets garanti starter fra den
dato du først kjøpte apparatet, som
bekreftes ved fremleggelse av gyldig
kjøpsdokument, som utstedes av den
som solgte deg apparatet.
• Apparatets garanti gjelder for samme
periode og i samme utstrekning for
Garanti/Kundeservice 47
arbeid og deler for denne spesifikke
modellen eller typen apparat, som er i
handelen i det nye landet du bor i.
• Apparatets garanti gjelder personlig
for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen
bruker.
• Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene
som er utstedt av Electrolux og må
kun brukes i vanlig husholdning, dvs.
må ikke brukes til kommersielle formal.
• Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter
som gjelder i det nye landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven.
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
www.electrolux.no
108 1942 02 - 01/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement